LUẬN VĂN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊCH

Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      16      0
Mã tài liệu 3g3vtq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh Tác giả Nguyễn Xuân Hải Loại file DOC Số trang 80 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 16
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty thiết bị vật tư du lịch', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 1. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý LU N VĂN T T NGHI P TÀI: " M T S BI N PHÁP GÓP PH N NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH XU T NH P KH U T I CÔNG TY THI T B V T TƯ DU L CH" GVHD: TS. Lê Th Anh Vân SVTH: BÙI TRUNG DŨNG L P: QLKT 39B 1 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 2. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý M CL C Trang L i nói u. ................................................................................................... 5 Ph n I. Lý lu n chung v ho t ng và hi u qu ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u .............................................................. 7 I- Khái quát v ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u và các quan i m v hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u .................................................. 7 1- Ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u hàng hoá.................................. 7 2. Quan i m v hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u. ............................ 8 3. B n ch t và phân lo i hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u. .............. 10 3.1. Hi u qu kinh doanh cá bi t và hi u qu kinh t xã h i. ............. 10 3.2. Hi u qu tuy t i và hi u qu tương i. ................................... 11 3.3. Hi u qu chi phí b ph n và hi u qu chi phí t ng h p. ............. 11 4. M t s hình th c xu t nh p kh u thông d ng..................................... 11 4.1. Xu t nh p kh u tr c ti p. ............................................................. 11 4.2. Xu t nh p kh u u thác. ............................................................... 12 4.3. Xu t nh p kh u hàng i hàng..................................................... 12 4.4. Xu t nh p kh u liên doanh........................................................... 12 5. Ho t ng xu t nh p kh u trong cơ ch th trư ng. ........................... 13 5.1. Nghiên c u và ti p c n th trư ng................................................ 13 5.2. L a ch n i tác và l p phương án kinh doanh. .......................... 14 5.3. Tìm hi u ngu n hàng. .................................................................. 14 5.4. àm phán ký k t h p ng. ......................................................... 14 5.5. T ch c th c hi n h p ng. ....................................................... 14 5.6. Thanh toán và ánh giá hi u qu h p ng. ................................ 14 II- Các nhân t nh hư ng và ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u. .......................................................................... 15 1- Nhân t ch quan. .............................................................................. 15 1.1. Lao ng....................................................................................... 15 1.2. Trình qu n lý lãnh o s d ng v n. ..................................... 15 1.3. Cơ s v t ch t k thu t. ................................................................ 16 2- Các nhân t khách quan. ..................................................................... 16 2.1. Các i th c nh tranh ................................................................. 16 2.2. Các ngành có liên quan. ............................................................... 16 2.3. Nhân t v tính th i v , chu kỳ, th i ti t c a s n xu t kinh doanh. .......................................................................................... 17 2.4. Nhân t giá c ............................................................................... 17 2.5. Chính sách tài chính ti n t c a Nhà nư c.................................. 17 2.6. Các chính sách khác c a Nhà nư c.............................................. 18 2.7. Nhân t pháp lu t. ........................................................................ 18 2 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 3. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 3. H th ng ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u. ........................................................................................... 19 3.1. Hi u qu kinh doanh t ng quát. ................................................... 19 3.2. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n. ...................................... 20 3.3. Ch tiêu ánh giá s d ng lao ng. ............................................ 20 PH N II. Th c tr ng và hi u qu kinh doanh xu t nh p t i Công ty thi t b v t tư du l ch .............................................................. 20 I- T ng quan v Công ty. ............................................................................ 20 1- Quá trình phát tri n. ............................................................................ 21 2- Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty thi t b v t tư du l ch. ...................................................................................... 21 2.1. Ch c năng nhi m v c a Công ty. ............................................... 21 2.1. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty ............................................ 22 3- Cơ s v t ch t k thu t ....................................................................... 23 4- Tình hình cung ng v t tư và cơ c u m t hàng xu t nh p kh u c a công ty. ................................................................................................ 24 5- Tình hình lao ng, k ho ch c a Công ty các năm qua. ................... 27 II- Phân tích th c tr ng Công ty trong 3 năm qua. ..................................... 27 1- Tình hình kinh doanh. ......................................................................... 27 1.1. Tình hình doanh thu. .................................................................... 27 1.2. Tình hình l i nhu n. ..................................................................... 29 1.3. Tình hình tài chính và ngu n v n c a Công ty. ........................... 30 1.4 Tình hình chi phí c a Công ty....................................................... 31 2- ánh giá hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u c a Công ty. ............. 33 2.1. Hi u qu kinh doanh t ng quát. ................................................... 33 2.2. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v n ............................... 34 2.3. Các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng lao ng. ....................... 38 3. Nh n xét công tác nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u c a Công ty. ....................................................................... 39 3.1. K t qu t ư c. ......................................................................... 39 3.2. Các t n t i c n tháo g . ................................................................ 40 4. Nguyên nhân khách quan, ch quan c a nh ng h n ch và như c i m trên. ............................................................................................ 41 4.1. Nh ng nguyên nhân khách quan.................................................. 41 4.2. Nh ng nguyên nhân t phía bên Công ty .................................... 42 PH N III. M t s ki n ngh nh m góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u t i Công ty thi t b v t tư du l ch..... 44 I. M t s gi i pháp vĩ mô và phương hư ng ch y u trong th i gian t i. .. 44 1. M c tiêu c a ho t ng xu t nh p kh u nư c ta hi n nay. ............. 44 2. Các chính sách c a nhà nư c. ............................................................. 45 3 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 4. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 2.1. Nhà nư c c n có các chính sách khuy n khích hơn n a i v i ho t ng xu t nh p kh u. .......................................................... 45 2.2. u tư cho cơ s h t ng. ............................................................. 46 2.3. Xem xét l i trong ho t ng qu n lý xu t nh p kh u. ................. 46 3. M c tiêu ra trong ho t ng s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u c a công ty trong nh ng năm t i. .............................................. 47 4. M t s phương hư ng ch y u nh m góp ph n nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u t i công ty. ................................ 48 4.1. S d ng t t ngu n l c và tài chính. ............................................. 48 4.2. C ng c công tác nhân s và v trí c a Công ty. ......................... 52 4.3. M r ng th trư ng và a d ng hoá các hình th c phân ph i. ..... 54 4.4. Xem xét l i cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty. ........................ 57 5. Thành l p thêm phòng Nghiên c u th trư ng . .................................. 57 6. Thi t l p m t h th ng máy vi tính: .................................................... 58 II. M t s bi n pháp c a công ty nâng cao hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u. ............................................................................................. 58 1. y m nh công tác nghiên c u th trư ng, công tác Marketing. ....... 58 2. Ti t ki m chi phí. ................................................................................ 65 3. Nâng cao hi u qu s d ng v n. ......................................................... 67 4. Xây d ng chi n lư c kinh doanh dài h n. .......................................... 68 5. Xây d ng i ngũ cán b gi i và hoàn thi n công tác t ch c cán b . ........................................................................................................ 75 6. Hoàn thi n cơ c u t ch c và qu n lý c a Công ty............................. 79 K t lu n...... ................................................................................................. 79 Danh m c tài li u tham kh o..................................................................... 80 4 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 5. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý L I NÓI U Sau hơn mư i năm i m i n n kinh t , n ư c ta ã có nh ng bư c chuy n bi n rõ d t. N n kinh t th trư ng v i c tr ưng là m t n n kinh t m ã thu hút ư c s chú ý h p tác kinh doanh c a nhi u n ư c trên th gi i. N n kinh t thoát kh i kh ng ho ng bư c u i vào n nh, s tăng tr ư ng liên t c, hàng hoá tràn ng p th trư ng v i nhi u lo i và giá c n nh ph c v ngư i tiêu dùng. ó là m t nh hư ng úng và cũng là m t thành t u c a ng và Nhà nư c ta. i m i n n kinh t cùng v i s quan tâm c a Nhà nư c t o ra hàng lo t các cơ h i s n xu t, kinh doanh, h p tác trao i làm ăn gi a các doanh nghi p trong và ngoài nư c. Ho t ng xu t nh p kh u t ó mà phát tri n l àm c u n i các lo i hàng hoá gi a các nư c thâm nh p l n nhau, phát huy l i th riêng c a m i n ư c, rút ng n kho ng cách và tăng cư ng giao l ưu, là ho t ng em l i nhi u ngo i t cho t nư c. Các doanh nghi p nư c ta tham gia ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u, ngoài các c i m riêng c a mình v m t hàng ho c lĩnh v c thì u ph i c nh tranh công b ng, kh c li t trên th tr ư ng ng v ng và xu t kh u cũng nh m m c ích t o l i ích cho qu c gia và cho s phát tri n c a doanh nghi p mình. M i doanh nghi p ho t ng kinh doanh theo cơ ch này u ph i òi h i kinh doanh có hi u qu . Ch có hi u qu m i m b o s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Công ty thi t b v t t ư du l ch v i ch c năng và nhi m v tham gia xu t nh p kh u các m t h àng ph c v cho ngành du l ch và n n kinh t cũng không tránh kh i s c nh tranh kh c li t này. Là doanh nghi p Nhà n ư c tr c thu c s qu n lý c a ngành du l ch nhưng khi cung c p các trang thi t b ph c v cho các khách s n, các m t hàng ph c v khách du l ch... u ph i c nh tranh bình ng. Làm th nào kinh doanh có hi u qu ? Bi n pháp nào có th nâng cao hi u qu kinh doanh? Nh ng câu h i ó luôn ư c t ra v i Công ty thi t b v t t ư du l ch tr ư c s c nh tranh và chính sách luôn thay i c a Nhà nư c. B ng nh ng ki n th c ư c tích lu trong quá trình h c t p t rư ng i h c Kinh t qu c dân Hà N i . Trong th i gian th c t p t i Công ty thi t b v t t ư du l ch ư c s giúp c a các cô chú phòng kinh t tài 5 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 6. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý chính và các phòng ban khác cùng v i s mong mu n b n thân là nâng cao s hi u bi t th c ti n cũng như góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u c a Công ty. Em xin m nh d n i s âu nghiên c u tài: “M T S BI N P HÁP GÓP PH N NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH XU T NH P K H U T I CÔNG TY THI T B V T TƯ D U L CH”. N i dung c a tài này g m ba ph n chính: Ph n I: LÝ LU N CHUNG V HO T NG, HI U QU KINH DOANH XU T NH P KH U Ph n II: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T NG KINH DOANH XU T N H P KH U T I CÔNG TY THI T B V T TƯ D U L CH Ph n III: M T S BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU K INH DOANH XU T NH P KH U T I CÔNG TY THI T B V T TƯ DU L CH. Do th i gian, kinh nghi m h n ch cho nên trong su t quá trình nghiên c u s không tránh kh i sai sót. Em xin ư c s ch b o các th y cô và các b n c. Em xin ư c bày t s c m ơn trân thành n cô giáo TS. Lê Th Anh Vân ã giúp em hoàn thành tài này! Em xin chân thành c m ơn! 6 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 7. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý PH N I LÝ LU N CHUNG V HO T NG VÀ HI U QU HO T NG KINH DOANH XU T NH P KH U I - KHÁI QUÁT V HO T NG KINH DOANH XU T NH P K H U VÀ CÁC QUAN I M V HI U Q U KINH DOANH XU T NH P K H U 1- Ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u hàng hoá Trong l ch s phát tri n kinh t các nư c ho t ng trao i hàng hoá ngày càng a d ng. Cùng v i s phát tri n xã h i ngày càng văn minh thì ho t ng kinh doanh nói chung và ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u nói riêng ngày càng phát tri n m nh m . T trao i gi a các n ư c nh m m c ích tiêu dùng cá nhân c a các s n ph m thi t y u sau ó t rao i ki m l i. Hình thái này ngày càng phát tri n và tr thành m t lĩnh v c không th thi u ư c trong s phát tri n c u kinh t t nư c. Ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u nó vư t ra bi n gi i các nư c và g n li n v i các ng ti n qu c t khác nhau. Nó di n ra b t c nơi nào và qu c gia nào trên th gi i do v y nó cũng r t ph c t p. Thông qua trao i xu t nh p kh u các nư c có th phát huy l i th so sánh c a mình. Nó cho bi t n ư c mình nên s n xu t m t hàng gì và không nên s n xu t m t hàng gì khai thác tri t l i th riêng c a mình. Hi u theo nghĩa chung nh t thì ho t ng xu t nh p kh u là ho t ng trao i hàng hoá và d ch v gi a các qu c gia. Kinh doanh là ho t ng th c hi n m t ho c m t s công o n t s n xu t n tiêu th s n ph m hay th c hi n m t s d ch v trên th tr ư ng nh m m c í ch l i nhu n. Vì v y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u là vi c b v n vào th c hi n các ho t ng trao i hàng hoá, d ch v gi a các qu c gia nh m m c ích thu ư c l i nhu n. ây chính là m i quan h xã h i nó ph n ánh s không th tách r i các qu c gia. Cùng v i ti n b khoa h c k thu t, chuyên môn hoá ngày càng tăng, cùng v i s òi h i v ch t l ư ng s n ph m và d ch v c a khách hàng ngày càng a d ng và phong phú thì s ph thu c l n nhau gi a các qu c gia ngày càng tăng. 7 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 8. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý M t th c t cho th y nhu c u con ngư i không ng ng t ăng lên và ngu n l c qu c gia là có h n. Do ó trao i mua bán qu c t là bi n pháp t t nh t và có hi u qu . Quan h qu c t này nó nh hư ng t i s phát tri n kinh t c a m i qu c gia. t n d ng có hi u qu ngu n l c c a mình vào phát tri n kinh t t nư c. 2. Quan i m v hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u. Hi u qu l à thư c o ph n ánh m c s d ng các ngu n l c. Trong cơ ch th tr ư ng s t n t i c a nhi u thành ph n và m i quan h kinh t thì hi u qu là v n s ng còn c a nó ph n ánh trình t ch c kinh t qu n lý c a doanh nghi p . Cho n nay qua các hình thái xã h i có quan h s n xu t khác nhau cho nên quan i m v hi u qu kinh doanh cũng nh ư ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u có nhi u khác nhau. Ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u là m t hình thái c a ho t ng kinh doanh. Do ó quan i m v hi u qu cũng ư c hi u theo m t cách tương ng. Trong xã h i tư b n v i ch t ư nhân v t ư li u s n xu t thì quy n l i v kinh t và chính tr u n m trong tay các nhà tư b n. Chính vì v y ph n u t ăng năng su t lao ng, t ăng hi u qu kinh doanh t c là tăng l i nhu n cho các nhà t ư b n. Cũng gi ng nh ư m t s ch tiêu ch t lư ng t ng h p ph n ánh trình l i d ng các y u t trong qúa trình s n xu t, ng th i l à m t ph m trù kinh t g n li n n n s n xu t hàng hoá. s n xu t hàng hoá có phát tri n hay không là nh hi u qu cao hay th p. Bi u hi n hi u qu là l i ích mà th ư c o cơ b n l à ti n. Hi u ư c ph n nào quan i m này cho nên Adam Smith cho r ng “Hi u qu kinh t là k t qu t ư c trong ho t ng kinh t ” và ông cũng cho r ng “Hi u qu kinh doanh là doanh nghi p tiêu th ư c hàng hoá”. ây hi u qu ưc ng nghĩa v i ch tiêu ph n ánh k t qu kinh doanh. Quan i m này khó gi i thích k t qu kinh doanh. N u cùng m t k t qu mà hai m c chi phí khác nhau thì quan i m này cho chúng ta có cùng m t hi u qu . Quan i m th hai cho r ng: “Hi u qu kinh doanh là quan h t l gi a ph n t ăng thêm c a k t qu và ph n tăng thêm c a chi phí”. Quan 8 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 9. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý i m này ã bi u hi n ư c m i quan h so sánh tương i gi a k t q u t ư c và chi phí b o ra. T c là n u g i ∆H là hi u qu tương i , ∆B ph n tăng thêm v k t qu kinh doanh, ∆C ph n t ăng thêm v chi phí thì: ∆H = ( ∆B:∆C).100. Theo quan i m này hi u qu kinh doanh ch ưc xét n ph n k t qu b s ung. Quan i m th ba cho r ng: “Hi u qu kinh doanh ư c o b ng hi u s gi a k t qu và chi phí b ra t ư c k t qu ó”. Quan i m này nó ã g n ư c hi u qu v i toàn b chi phí, coi hi u qu kinh doanh là ph n ánh trình s d ng chi phí, ph n ánh ti t ki m. Tuy nhiên, theo ch nghĩa duy v t bi n ch ng c a Mác - Lênin thì các s v t, hi n t ư ng không tr ng thái tình mà luôn bi n i, v n ng. Vì v y, xem xét hi u qu không n m ngoài quy lu t này. Do ó hi u qu s n xu t kinh doanh v a là ph m trù c th v a là m t ph m trù trìu t ư ng, c th ch trong công tác qu n lý thì ph i nh thành các con s tính toán, so sánh. Tr u t ư ng ch nó ư c nh tính thành m c quan tr ng ho c vai trò c a nó trong lĩnh v c kinh doanh. Cho nên quan i m th t ư cho r ng hi u qu kinh doanh nó bám sát m c tiêu c a n n s n xu t xã h i ch nghĩa là không ng ng nâng cao i s ng v t ch t tinh th n c a nhân dân lao ng. Có r t nhi u các quan i m n a nh ng t t c ch ưa có s th ng nh t trong quan ni m nhưng h u cho r ng ph m t rù hi u qu kinh doanh ph n ánh m t ch t lư ng c a ho t ng kinh doanh, ph n ánh trình li d ng các ngu n l c t ư c m c tiêu cu i cùng. Tuy nhiên c n có m t khái ni m t ương i y ph n ánh hi u qu s n xu t kinh doanh ó là: “Hi u q a s n xu t kinh doanh là ph m trù kinh t bi u hi n t p trung c a s phát tri n kinh t theo chi u sâu, ph n ánh trình khác s d ng các ngu n l c trong quá trình tái s n xu t nh m th c hi n m c tiêu kinh doanh. Nó là thư c o ngày càng tr nên quan tr ng c a s tăng trư ng kinh t và là ch d a cơ b n ánh gía vi c th c hi n m c tiêu kinh t c a doanh nghi p trong t ng th i kỳ”. Doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u là doanh nghi p trao i buôn bán hàng hoá vư t qua ngoài biên gi i t nư c. Ho t ng kinh 9 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 10. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý doanh xu t nh p kh u là hình thái c a ho t ng s n xu t kinh doanh nói chung và nó xoay quanh ho t ng kinh doanh, nó ưcm r ng v không gian trao i h àng hoá và ch ng lo i hàng hoá. Do v y, b n ch t c a ho t ng xu t nh p kh u là b n ch t c a ho t ng kinh doanh. Trong th c t , hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u trong các doanh nghi p xu t nh p kh u t ư c trong các trư ng h p s au (hi u qu ây hi u ơn thu n l à l i nhu n): K t qu tăng (kim ng ch, bán buôn, bán l ) nhưng chi phí gi m và k t q a tăng chi phí tăng nhưng t c t ăng c a k t qu cao hơn t c tăng c a chi phí. Hi u qu tăng ng nghĩa v i tích lu và m r ng s n xu t kinh doanh, cho nên tăng hi u qu là m c tiêu s ng còn c a doanh nghi p. 3. B n ch t và phân lo i hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u. Hi u qu s n xu t kinh doanh là nâng cao năng su t lao ng và ti t ki m l ao ng xã h i. Các ngu n l c b h n ch và khan hi m chính là nguyên nhân d n n ph i ti t ki m, s d ng tri t và có h u qu . t ư c m c tiêu trong kinh doanh ph i phát huy i u ki n n i t i , hi u năng các y u t s n xu t ti t ki m m i chi phí. Nâng cao hi u qu chính là ph i t k t qu t i a v i chi phí nh nh t . 3.1. Hi u qu kinh doanh cá bi t và hi u qu kinh t xã h i. Nh ng doanh nghi p ho t ng thư ng ch y theo hi u qu cá bi t, Nhà nư c v i các công c bu c các doanh nghi p ph i tuân theo và ph i ph c v các l i í ch chung c a toàn xã h i như phát tri n s n xu t, im i cơ c u kinh t , tích lu ngo i t , tăng thu ngân sách có l i ích cá bi t c a doanh nghi p ó là l i nhu n. Tuy nhiên có th có nh ng doanh nghi p không m b o hi u qu cá bi t nhưng n n kinh t qu c dân v n thu ư c hi u qu . Tình hình này doanh nghi p ch có th ch p nh n ư c trong ng n h n và trong th i i m nh t nh do nh ng nguyên nhân khách quan mang l i .Vì v y t rong kinh doanh xu t nh p kh u doanh nghi p ph i quan tâm n c hai lo i hi u qu , k t h p các l i ích, và không ng ng nâng cao hi u qu kinh doanh. 10 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 11. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 3.2. Hi u qu tuy t i và hi u qu tương i. Hi u qu tuy t i là hi u qu ư c tính toán cho t ng phương án c th s au khi ã tr i chi phí thu ư c k t qu ó. Hi u qu tương i ư c xác nh b ng cách so sánh các hi u qu tuy t i c a các phương án khác nhau. M c ích c a vi c tính toán là so sánh m c hi u qu các phương án khi th c hi n cùng m t nhi m v t ó ch n m t cách th c hi n có hi u qu nh t . Trong th c t th c hi n m t phương án mà r t nhi u các phương án khác nhau so sánh ánh giá là m t trong nh ng công tác r t quan tr ng, vai trò này thu c v các nhà qu n lý t ó t o r a hi u qu cao nh t cho doanh nghi p. 3.3. Hi u qu chi phí b ph n và hi u qu chi phí t ng h p. Ho t ng xu t nh p kh u g n li n v i các i u ki n c th như tài chính, trình k thu t , ngu n nhân l c... Do v y, hình thành chi phí m i doanh nghi p là khác nhau. Nh ưng th t rư ng ch ch p nh n chi phí trung bình xã h i c n thi t. Trong công tác qu n lý ánh giá hi u qu xu t nh p kh u không ch ánh giá hi u qu chi phí t ng h p mà còn ánh giá hi u qu c a t ng lo i chi phí tăng hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Quan tâm n chi phí cá bi t t ó có các bi n pháp gi m nh ng chi phí cá bi t không hi u qu t o cơ s hoàn thi n m t bi n pháp t ng h p, ng b t o ti n thu ư c hi u qu cao nh t. 4. M t s hình th c xu t nh p kh u thông d ng. 4.1. Xu t nh p kh u tr c ti p. Ho t ng xu t nh p kh u t r c ti p còn g i l à ho t ng xu t nh p kh u t doanh là vi c doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u hàng hoá do doanh nghi p mình s n xu t hay thu gom ư c cho khách hàng nư c ngoài và ngư c l i . Ho t ng xu t nh p kh u di n r a sau khi doanh nghi p nghiên c u k th trư ng, tính toán y các chi phí và mb o tuân theo chính sách Nhà nư c và lu t pháp qu c t . c i m: Doanh nghi p xu t nh p kh u tr c ti p ph i t b v n, t ch u m i chi phí, ch u m i trách nhi m và ch u r i ro trong kinh doanh. 11 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 12. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 4.2. Xu t nh p kh u u thác. Là hình th c xu t nh p kh u trong ó ơn v tham gia xu t nh p kh u óng vai trò trung gian cho m t ơn v kinh doanh khác ti n hành àm phán ký k t h p ng bán hàng hoá v i i tác bên ngoài. Xu t nh p kh u u thác hình thành gi a m t doanh nghi p trong n ư c có nhu c u tham gia xu t nh p kh u hàng hoá nhưng l i không có ch c năng tham gia vào ho t ng xu t nh p kh u tr c ti p và ph i nh n m t doanh nghi p có ch c năng xu t nh p kh u ư c doanh nghi p có nhu c u u quy n. Doanh nghi p xu t nh p kh u t rung gian này ph i làm th t c v à ư c h ư ng hoa h ng. c i m: Doanh nghi p nh n u quy n không ph i b v n, không ph i xin h n ng ch... mà ch ng ra khi u n i n u có tranh ch p x y ra. 4.3. Xu t nh p kh u hàng i hàng. Là hình th c xu t kh u g n li n v i nh p kh u, ngư i mua ng th i cũng là ngư i bán. c i m: Hình th c xu t nh p kh u này doanh nghi p có th thu lãi t hai ho t ng nh p và xu t hàng hoá. Tránh ư c r i ro bi n ng ng ngo i t . Trong hình th c xu t nh p kh u hàng i hàng kh i lư ng, giá tr nên tương ương nhau thì có l i cho doanh nghi p khi tham gia v n chuy n, hình th c xu t nh p kh u này ư c nhà nư c khuy n khích. 4.4. Xu t nh p kh u liên doanh. L à m t ho t ng xu t nh p kh u hàng hoá trên cơ s liên k t m t cách t nguy n gi a các doanh nghi p (ít nh t là m t doanh nghi p có ch c năng xu t nh p kh u) nh m ph i h p kh năng s n xu t -> xu t nh p kh u t rên cơ s các bên cùng ch u r i ro và chia s l i nhu n . c i m: Doanh nghi p ho t ng xu t nh p kh u ch óng góp m t ph n nh t nh. Chi phí, thu , t rách nhi m ư c phân theo t l óng góp tho thu n. Còn có r t nhi u hình th c xu t nh p kh u khác như gia công u th c, giao d ch tái xu t... nhưng trên ây là các hình th c cơ b n nh t và ph bi n trong ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u. 12 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 13. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 5. Ho t ng xu t nh p kh u trong cơ ch th trư ng. Xu t nh p kh u là m t ho t ng t o l i nhu n cho doanh nghi p , nâng cao i s ng cho ngư i lao ng, phát huy l i th so sánh, phát tri n tăng trư ng c a qu c gia. Chính vì th ho t ng này r t ph c t p. th c hi n t t ph i có s chu n b v quy ch , qu n lý, t ch c t t thì m i thu ư c hi u qu lâu dài. Ho t ng kinh doanh cũng như ho t ng xu t nh p kh u nó g n li n v i r i ro, n u không có s nghiên c u m t cách k l ư ng. Do v y trong ho t ng xu t nh p kh u ph i ư c ti n hành theo các bư c, các khâu và xem xét m t cách k l ư ng nhưng ph i theo k p bi n ng và nhu c u c a th trư ng trên cơ s tuân th pháp lu t v à thông l qu c t và Nhà nư c. Do ó ph i n m r õ n i dung c a ho t ng xu t nh p kh u ó là. 5.1. Nghiên c u và ti p c n th trư ng. Nghiên c u th tr ư ng là dùng t ng h p các bi n pháp k thu t nghiên c u như i u tra, tham dò, thu th p... Sau ó phân tích trên cơ s y thông tin và t ó ưa ra quy t nh tr ư c khi thâm nh p th tr ư ng. V n ây là ph i nh n bi t s n ph m xu t nh p kh u ph i phù h p v i th tr ư ng, s l ư ng, ph m ch t, m u mã... T ó rút ra kh năng c a mình cung ng m t hàng ó. Ph i nh n bi t ư c r ng chu k ỳ s ng c a s n ph m giai o n nào (thư ng tr i qua 4 giai o n: Tri n khai -> tăng trư ng -> bão hoà -> suy thoái). M i giai o n có m t c im riêng mà doanh nghi p ph i bi t khai thác có hi u qu . S n xu t cũng như xu t nh p kh u có r t nhi u i th c nh tranh trong cùng lĩnh v c do ó doanh nghi p ph i quan tâm n i th thù ó ra bi n pháp th i i m xu t nh p kh u s ao cho phù h p nh t . Ngoài ra v n t giá h i oái cũng r t quan tr ng. Trong ho t ng xu t nh p kh u nó g n li n v i các ng ngo i t m nh, s bi n ng c a các ng ti n nó nh h ư ng r t l n . Do ó d báo n m do xu hư ng bi n ng là v n c n quan tâm. Trong các cu c nghiên c u c n quan tâm các n i dung nh ư nghiên c u v n i dung hàng hoá, nghiên c u v giá c hàng hoá, th trư ng hàng hoá ... Trên cơ s này doanh nghi p có các b ư c i ti p theo. 13 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 14. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 5.2. L a ch n i tác và l p phương án kinh doanh. Sau khi nghiên c u th trư ng ta ph i l a ch n i tác là l p phương án kinh doanh. Khi l a ch n b n hàng ph i n m các thông tin như tình hình s n xu t kinh doanh, v n, cơ s v t ch t , kh năng, uy tín, quan h trong kinh doanh... Có b n hàng tin c y l à i u ki n th c hi n t t các ho t ng thương m i qu c t . Sau khi l a ch n i tác ta ph i l p phương án kinh doanh như giá c , th i i m, các bi n pháp th c hi n, thu n l i, khó khăn... 5.3. Tìm hi u ngu n hàng. Ph i tìm hi u kh năng cung c p hàng hoá c a các ơn v . Ph i chú ý các nhân t như th i v , thiên tai, các nhân t có tính chu kỳ... Vì các nhân t này có th nh hư ng n giá c và s n l ư ng. àm phán ký k t h p 5.4. ng. Có r t nhi u hình th c àm phán xu t nh p kh u như fax, thư tín thương m i i n t , g p tr c ti p, qua i n tho i. Các bên t tho thu n và ưa ra hình th c thu n ti n nh t. Nhưng theo hình th c nào cũng c n ti n hành theo các bư c quy nh. Sau àm phán thành công hai bên ti n hành ký k t h p ng. 5.5. T ch c th c hi n h p ng. ây là công vi c ph c t p do ó các bên ph i luôn luôn tuân th và tôn tr ng nhau cùng như lu t pháp. n u là bên xu t kh u thì ph i xin gi y phép xu t kh u, chu n b hàng, ki m tra hàng, thuê tàu lưu cư c, l p ch ng t , gi i quy t khúc m c... 5.6. Thanh toán và ánh giá hi u qu h p ng. Sau khi thanh toán, k t thúc h p ng, n u không x y ra tranh ch p thì k t thúc h p ng và rút ra kinh nghi m cho các ho t ng ti p theo. 14 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 15. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý I I- CÁC NHÂN T N H H Ư NG VÀ CH TIÊU ÁNH GIÁ HI U Q U HO T NG KINH DOANH XU T NH P K H U. 1- Nhân t ch quan. 1.1. Lao ng. Trong ho t ng s n xu t cũng như trong ho t ng kinh doanh. Nhân t lao ng nó nh hư ng tr c ti p n hi u qu cũng như k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Lao ng ây là c y u t chuyên môn, ý th c t rách nhi m, tinh th n l ao ng... Chuyên môn hoá lao ng cũng là v n c n quan tâm s d ng úng ng ư i úng vi c sao cho phù h p và phát huy t i a ngư i lao ng trong công vi c kinh doanh ó l à v n không th thi u t rong công tác t ch c nhân s . Nâng cao trình chuyên môn lao ng là vi c làm c n thi t và liên t c, do c thù là ho t ng kinh doanh ơn thu n nên ngư i lao ng ph i nhanh nh y, quy t oán, m o hi m. T vi c kinh doanh, bán hàng, chào hàng, nghiên c u th t rư ng ... òi h i ngư i lao ng ph i có năng l c và say mê trong công vi c. 1.2. Trình qu n lý lãnh o s d ng v n. ây là y u t thư ng xuyên, quan tr ng nó có ý nghĩa r t l n n phát huy t i a hi u qu trong kinh doanh. Ngư i lãnh o p h i qu n lý ph i t ch c phân công và h p t ác lao ng h p lý gi a các b ph n, cá nhân. Ho ch nh s d ng v n làm cơ s cho vi c huy ng khai thác t i a m i ngu n l c s n có, b o toàn và phát tri n v n c a các doanh nghi p x u t nh p kh u t ó có các bi n pháp gi m chi phí không c n thi t. Ngư i lãnh o ph i s p x p , úng ngư i, úng vi c, san s quy n l i trách nhi m, khuy n khích tinh th n sáng t o c a m i ngư i. S d ng khai thác các ngu n v n, tri n khai m i ngu n l c s n có có t ch c l ưu chuy n v n, nghiên c u s bi n ng các ng ngo i t m nh... Các doanh nghi p có nhi u v n s có ưu th v c nh tranh nhưng s d ng m t cách có hi u qu , h n ch ít nh t ng v n nhàn r i , phát huy hi u qu trong kinh doanh, ó m i l à v n c t lõi trong s d ng v n. 15 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 16. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 1.3. Cơ s v t ch t k thu t. C ơ s v t ch t là n n t ng quan tr ng các ho t ng kinh doanh. Nó có th em l i s c m nh trong kinh doanh. T nhà kho b n bãi, phương ti n v n chuy n, thi t b văn phòng... Nh t l à h th ng này ư c b trí h p lý, thu n ti n. Nó là m t cái l i vô hình, l i th kinh doanh. Cơ s v t ch t k tu t t o ra cho bên i tác m t s tin tư ng, t o ra ưu th c nh tranh v i các i th . Còn có r t nhi u y u t khác d ch v mua bán hàng, y u t qu n t r , nhiên li u hàng hoá... ó cũng là các y u t r t quan tr ng, phát huy các m t tích c c h n ch và gi m tiêu c c do các y u t ch quan mang l i phát huy t i a hi u qu kinh doanh òi h i ph i có m t quá trình và b máy t ch c t t. 2- Các nhân t khách quan. ó là các nhân t tác ng n hi u qu c a Công ty nh ưng là các y u t bên ngoài nh hư ng n m i ho t ng c a Công ty. 2.1. Các i th c nh tranh Trong ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u cũng nh ư các ho t ng kinh doanh khác trong n n kinh t th trư ng u ph i c nh tranh. Trong ho t ng s n xu t kinh doanh luôn luôn xu t hi n các i th c nh tranh. M t khác các i th c nh tranh luôn luôn thay i các chi n l ư c kinh doanh b ng nhi u bi n pháp khác nhau. Luôn i m i và thích ng ư c s c nh tranh m i l à y u t c n thi t . Ph i luôn luôn ra các bi n pháp thích ng và luôn có các bi n pháp phương hư ng i trư c i th là m t vi c làm luôn ư c quan tâm. 2.2. Các ngành có liên quan. C ác ngành có liên quan cũng như trong lĩnh v c kinh doanh cũng u có tác ng r t l n u ho t ng xu t nh p kh u. Ho t ng xu t nh p kh u nó liên quan n các ngành khác như ngân hàng, thông tin, v n t i , xây d ng... h th ng ngân hàng t t giúp cho ho t ng giao d ch ti n t ư c thu n ti n, h th ng thông tin liên l c là y u t giúp các bên 16 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 17. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý trao i, liên l c, àm phán, giao d ch m t cách thu n ti n hơn. Các ngành xây d ng, v n t i , kho tàng... nó là v n b sung nhưng r t c n thi t. 2.3. Nhân t v tính th i v , chu kỳ, th i ti t c a s n xu t kinh doanh. C ác hàng hoá, các nguyên li u , vi c s n xu t kinh doanh ôi khi b nh h ư ng v i y u t th i v , k c nhu c u c a khách hàng. Vì v y k t qu kinh doanh có hi u qu hay không là do doanh nghi p có b t ư c tính th i v và có phương án kinh doanh thích h p hay không. Ví d như hàng mây tre an xu t kh u thì y u t nguyên li u ph i có th i v , thu xong l i ph i phơi khô và nhu c u tăng lên vào mùa hè và các nư c có khí h u nhi t i , khí h u nóng. 2.4. Nhân t giá c . H u h t các doanh nghi p tham gia kinh doanh u ph i ch t nh n giá th trư ng. Giá c th trư ng bi n ng không theo ý mu n c a các doanh nghi p. Do ó giá c l à nhân t quan tr ng nh h ư ng n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Giá c thông thư ng nh hư ng bao g m giá mua và giá bán. Giá mua hàng hoá ho c s n xu t hàng hoá xu t kh u, giá mua th p doanh nghi p d tìm ki m th tr ư ng, d tiêu th hàng hoá, có l i v i các i th c nh tranh, gi m chi chí u vào. Giá bán nh h ư ng n tr c ti p c a doanh nghi p. Giá bán là giá c a th tr ư ng. Do v y doanh nghi p không i u ch nh ư c giá bán, mà ph i có các chi n l ư c bán hàng h p lý mà thôi. 2.5. Chính sách tài chính ti n t c a Nhà nư c. ây là m t h th ng các nhân t nh h ư ng n ho t ng kinh doanh, hi u qu kinh doanh. S h tr c a Nhà nư c là r t l n ôi khi nó kìm hãm ho c thúc y k c m t ngành. - Chính sách v thu : Thu l à m t ngu n thu ch y u c a Nhà n ư c nhưng nó l i là m t chi phí i v i m t doanh nghi p. Do ó chính sách này có tác d ng tr c ti p n k t qu l i nhu n c a Công ty. Các chính sách gi m thu , tăng thu , mi n thu l à các chính sách nh y c m iv i các doanh nghi p. 17 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 18. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý - Chính sách v lãi su t tín d ng: Trong ho t ng kinh doanh doanh nghi p thi u v n thư ng ph i vay ti n t i các ngân hàng, và lãi su t ngân hàng Nhà n ư c có th can thi p tr c ti p. Nhà n ư c có th khuy n khích ho c kìm hãm u tư thông qua chính sách tín d ng, lãi su t ... Các chính sách này nh h ư ng n hi u qu kinh doanh c a Công ty. - Chính sách v t giá, bù giá, tr giá: T giá ngo i t ph n ánh m i quan h tương quan v s c mua. Khi có bi n ng m nh Nhà nư c có th th n i ho c can thi p n nh t giá thông qua các ngân hàng b ng cách bán ho c mua ngo i t . Nhà n ư c cũng có th bù giá, tr giá cho các m t hàng duy trì n nh s n xu t kinh doanh, như tr giá m t hàng cà phê hi n nay, thu mua lúa cho nông dân ng b ng sông C u Long. Hình th c t r giá này nh h ư ng r t l n n tình hình s n xu t cũng như tình hình xu t kh u. 2.6. Các chính sách khác c a Nhà nư c Trong ho t ng xu t nh p kh u nó còn liên quan n các chính sách thu c v ư ng l i chính tr nó nh hư ng n. Nư c ta t khi m c a v i các nư c bên ngoài t o ra hàng lo t cơ h i cho các nhà u tư, cho ho t ng xu t nh p kh u. Trong quan h qu c t Nhà n ư c có th ký hi p nh tránh ánh thu hai l n... Các chính sách này có nh hư ng r tl n n ho t ng xu t nh p kh u, t o r a hàng lo t cơ h i cho các ho t ng xu t nh p kh u . 2.7. Nhân t pháp lu t. B t c m t ho t ng nào m t cá nhân, t p th , hay m t t ch c nào u ph i ho t ng theo khuôn kh pháp lu t. Ho t ng xu t nh p kh u cũng v y cũng ph i tuân theo lu t pháp c a Nhà nư c, tuân theo quy nh và lu t pháp qu c t . Các quy nh lu t l này l i có th thay i theo th i gian. Do v y các tác ng r t l n n ho t ng xu t nh p kh u, ho t ng xu t nh p kh u ph i tuân th y các quy nh không ư c ph m lu t , luôn tìm h u lu t pháp, t o ra m t nguyên t c làm vi c , mbo v i c ho t ng theo lu t m t cách t t nh t, ó cũng là cách phát huy hi u q u ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u. 18 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 19. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý 3. H th ng ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh xu t n h p kh u . Khi xem xét hi u qu ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u c a m i doanh nghi p c n ph i d a vào m t h th ng ch tiêu, các doanh nghi p ph i coi các tiêu chu n là m c tiêu ph n u . Các tiêu chu n t ưc ph i có ý nghĩa. Chi phí s n xu t xã h i cho m t ơn v k t qu t ho t ng xu t nh p kh u ph i nh nh t, ph i có ý nghĩa v kinh t , chính tr và xã h i và ph i k t h p hài hoà gi a l i ích c a doanh nghi p, l i ích xã h i, l i ích kinh t qu c dân. Tính toán, xác nh ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u chính là vi c so sánh gi a chi phí và k t qu . i v i hàng hoá xu t nh p kh u thì: Doanh thu thu n = T ng doanh thu - Các kho n gi m tr . C ác kho n gi m tr bao g m: Chi t kh u, gi m giá, giá tr hàng bán b t r l i, thu tiêu th c bi t , thu xu t nh p kh u. L i nhu n g p = Doanh thu thu n - Giá v n hàng bán. L i nhu n thu n t = L i nhu n g p - Chi phí bán hàng - Chi phí QLDN H KD L i nhu n t ho t Thu nh p ho t Chi phí ho t ng tài = - ng tài chính ng tài chính chính. L i nhu n t ho t Các kho n thu nh p = - Chi phí b t thư ng ng b t thư ng b t thư ng L i nhu n T ng l i L i nhu n t thu n t ho t L i nhu n nhu n t rư c = + ho t ng tài + ng kinh b t thư ng thu chính doanh 3.1. Hi u qu kinh doanh t ng quát. - Hi u qu kinh doanh tương i: Hi u qu t ương i = K t qu thu ư c : Chi phí b ra 19 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B
 20. Lu n văn t t nghi p Khoa: khoa h c qu n lý - Hi u qu kinh doanh tuy t i: Hi u qu tuy t i = K t qu thu ư c - chi phí b ra - L i nhu n theo doanh thu và chi phí: LN theo u t ư = T ng l i nhu n - T ng doanh thu LN theo chi phí = T ng l i nhu n - T ng chi phí 3.2. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n. - Ch tiêu l i nhu n và doanh thu theo v n kinh doanh: LN theo v n kinh doanh = T ng l i nhu n : V n kinh doanh DT theo v n kinh doanh = T ng doanh thu : V n kinh doanh - Ch tiêu doanh thu và l i nhu n theo v n ch s h u: DT theo VCSH = T ng doanh thu : VCSH LN theo VCSH = T ng l i nhu n : VCSH - Ch tiêu doanh thu và l i nhu n theo TSC : DT theo TSC = T ng doanh thu : TSC LN theo TSC = T ng l i nhu n : TSC 3.3. Ch tiêu ánh giá s d ng lao ng. - Năng su t lao ng bình quân (W) W = T ng doanh thu : T ng lao ng - Ch tiêu l i nhu n theo lao ng (PL ): PL = T ng l i nhu n : T ng lao ng PH N II TH C TR NG VÀ HI U QU KINH DOANH XU T NH P T I CÔNG TY THI T B V T TƯ DU L CH I - T NG QUAN V CÔNG TY. - Tên giao d ch qu c t : VIETNAM NATIONAL TOURIS MATERIALS AND EQUIPMENT EXPORT - IMPORT CORPORATION. - Tên vi t t t: M ATOURIMEX. - Tr s chính Công ty t t i: 26 Láng H - Hà N i . 20 S/v:Bùi Trung Dũng - L p: QLKT 39B

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

LUẬN VĂN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊCH

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
3g3vtq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh
Thể loại
luận văn mẫu, báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu uỷ thác, Xuất nhập khẩu hàng đổi hàng
Loại file
DOC
Số trang
80
Dung lượng
Lần xem
16
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

LUAN-VAN-MoT-So-BIEN-PHAP-GoP-PHAN-NANG-CAO-HIEU-QUA-KINH-DOANH-XUAT-NHAP-KHAU-TAI-CoNG-TY-THIET-BI-VAT-TU-DU-LICH.DOC[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT