Luận văn: Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 68 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn: Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1. Luận văn tốt nghiệp với đề tài Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1 được tác giả trình bày thành 3 chương chính: Cơ sở lý luận công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tổng quan về công ty constrexim số 1 và đặc điểm nguồn nhân lực của công ty, kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho công ty cổ phần constrexim số 1.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-cong-tac-ke-hoach-hoa-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-constrexim-so--i7pbuq.html

Nội dung


Đề tài:
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ
phần Constrexim số 1

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong cơ chế thị trường, xu thế hội nhập với môi trường cạnh tranh gay gắt các
doanh nghiệp phải đối phó với nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển các doanh
nghiệp phải vững mạnh về mọi nguồn lực trong đó nguồn lực con người đóng vai trò
quyết định. Một doanh nghiệp có hệ thống quản trị nhân lực chuyên nghiệp, bài bản
và phù hợp sẽ tạo nên một đội ngũ lao động làm việc hiệu quả, cống hiến hết mình vì
sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đó chính là lợi thế cạnh tranh vô cùng quan
trọng của doanh nghiệp trên thương trường. Bước đầu tiên đóng vai trò quan trọng
trong hệ thống các hoạt động quản trị nhân lực là hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân
lực. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát và chính
xác nhất về lực lượng lao động trong doanh nghiệp, dự đoán nhu cầu về nhân lực
trong ngắn hạn, dài hạn và đưa ra các giải pháp tối ưu về nhân lực nhằm thực hiện
thắng lợi mục tiêu của tổ chức.
Công ty cổ phần Constrexim số 1 là doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu đời
trong ngành xây dựng. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, vị thế của Công
ty ngày càng được khẳng định trong ngành xây dựng và phấn đấu trở thành doanh
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, ngày 30/06/2002 Công ty đã tiến
hành cổ phần hoá chuyển sang thời kỳ phát triển mới – thời kỳ mọi người lao động
đều làm chủ thông qua cổ phần của mình. Từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho toàn thể
cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty cùng nhau phấn đấu vì sự phát triển
và lớn mạnh của Công ty.
Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Constrexim số 1, em đã có cơ hội tìm
hiểu về Công ty và học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích cũng như kinh nghiệm
trong công tác quản trị nhân lực tại Công ty. Em nhận thấy công tác quản trị nhân lực
của Công ty khá đầy đủ tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế đặc biệt là công tác kế hoạch
hoá nguồn nhân lực (KHHNNL) công ty vẫn chưa thực hiện. Với mong muốn hoàn
1

thiện những kiến thức kỹ năng đã được giảng dậy trong nhà trường, tiếp thu những
kinh nghiệm trong thực tiễn quản trị nhân lực của Công ty đồng thời áp dụng những
kiến thức, kỹ năng đã học để đề xuất phương án kế hoạch hoá nguồn nhân lực
(KHHNNL) cho Công ty, góp phần công sức của mình vào việc thực hiện thắng lợi
mục tiêu của Công ty nên em đã chọn đề tài:
“Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1"
làm chuyên đề thực tập .
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tất cả các yếu tố liên quan đến công tác kế
hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL) của Công ty cổ phần constrexim số 1. Từ cơ
sở lý luận chung về kế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL), đặc điểm của Công ty
và đưa ra phương án kế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL) cho Công ty.
Kết cấu của chuyên đề thực tập : chuyên đề được trình bày ở ba chương :
Chương I: cơ sở lý luận công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực
Chương II : Tổng quan về công ty constrexim số 1 và đặc điểm nguồn nhân
lực của công ty
Chưong 3 : Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho công ty cổ phần constrexim số 1.

2

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ
NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Kế hoạch hoá
Kế hoạch hoá được hiểu là sự tiên liệu, dự đoán những thay đổi, biến thiên phòng
ngừa các rủi ro trong tương lai. Hoạch định hay kế hoạch hoá, là một quá trình mang
tính khoa học đồng thời mang tính nghệ thuật cao.
1.1.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực
Để tồn tại và phát triển một doanh nghiệp phải giải quyết hiệu quả các vấn đề liên
quan đến bốn lĩnh vực cơ bản đó là: tài chính, quản trị sản xuất, marketing và quản trị
nhân lực.Việc giải quyết không chỉ tập trung vào những vấn đề đã và đang phát sinh
đòi hỏi sự giải quyết mà phải hướng tới tương lai nhằm dự đoán và đối phó với những
vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai. Do vậy, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cần
thiết mang lại tính chủ động, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả. Đứng dưới góc độ
như vậy, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quan trọng, cần thiết làm cơ sở cho
hiệu quả của việc sử dụng nguồn nhân lực cũng như hiệu quả của hoạt động sản xuất
kinh doanh.
Có nhiều định nghĩa khác nhau về kế hoạch hoá nguồn nhân lực đã được đưa ra,
cụ thể:
“Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quá trinh đánh giá ,xác định nhu cầu về nguồn
nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao
động để đáp ứng được các nhu cầu đó”
(Quản trị nhân lực–Ths Nguyễn Vân Điềm & Pgs.ts Nguyễn Ngọc Quân, đồng
chủ biên)[1;65]

3

“Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quá trình mà thông qua nó doanh nghiệp bảo
đảm được đầy đủ về số lượng và chất lượng người làm việc, phù hợp với yêu cầu của
công việc”.
(Quản trị nhân sự-Phạm Đức Thành-NXB Thống kê, 1998)[2;96]
“ Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là tiến trình triển khai thực hiện các kế hoạch và
chương trình nhằm đảm bảo rằng cơ quam sẽ có đúng số lượng, đúng chất lượng được
bố trí đúng lúc đúng lúc, đúng số lượng chất lượng, đúng vị trí và đúng chỗ”.
(Quản trị nhân sự - Nguyễn Hữu Thân-NXB Thống kê, 1996)[3;122]
1.2. Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực
1.2.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược
nguồn nhân lực.
Lực lượng lao động có kỹ năng của một tổ chức ngày càng được nhận biết ,đã và
đang trở thành lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực
(KHHNNL) của tổ chức có vai trò quan trọng như kế hoạch hoá về vốn và các nguồn
tài chính của tổ chức. Tuy vậy, đã từ lâu các nhà quản lý rất quan tâm đến kế hoạch
hoá vốn và các nhu cầu nguồn tài chính của tổ chức nhưng chỉ đến thời gian gần đây
mới nhận thấy rõ lợi thế cạnh tranh của tổ chức có lực lượng lao động với kỹ năng,
trình độ lành nghề cao.
Bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh cần thiết phải tiến
hành kế hoạch hoá chiến lược nguồn nhân lực.
Kế hoạch hoá chiến lựơc nguồn nhân lực là quá trình xây dựng các chiến lược
nguồn nhân lực và thiết lập các chương trình hoặc các chiến thuật để thực hiện các
chiến lược nguồn nhân lực đó. Do đó, vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực là giúp
cho tổ chức đạt được mục tiêu công việc.
Kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực của tổ chức một khi được xây dựng đúng sẽ
mang lại nhiều lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho tổ chức.

4

1118428

Tài liệu liên quan


Xem thêm