Xem mẫu

LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập toàn diện với nền
kinh tế khu vực và thế giới, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ
chức thương mại Thế giới –WTO. Quá trình này sẽ tạo nhiều cơ hội cho sự
phát triển nhanh, mạnh nền kinh tế nước ta, nhưng đồng thời cũng đặt ra
những thách thức rất lớn, nhất là đối với doanh nghiệp Việt Nam. Muốn đứng
vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt của vòng xoáy toàn
cầu hóa và hội nhập kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải luôn luôn chú ý
việc nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư vào sản phẩm mới, có tính cạnh
tranh cao, tạo sự khác biệt về chất lượng và giá trị so với các sản phẩm khác
đang có sẵn trên thị trường
Để hạn chế rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư đúng, bất kỳ dự án nào
cũng cần phải được phân tích, đánh giá toàn diện trên các khía cạnh như:
Phân tích thị trường; phân tích kỹ thuật; phân tích nguồn lực; phân tích đánh
giá tác động môi trường; phân tích kinh tế xã hội; phân tích tài chính ... Trong
đó phân tích tài chính dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh
nghiệp. Mục tiêu cao nhất của phân tích tài chính dự án là nhằm phát hiện các
dự án tốt, ngăn chặn các dự án xấu. Do vậy chất lượng phân tích tài chính dự
án luôn được các Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm; Công ty cổ phần đầu tư
Cường Thịnh không phải là ngoại lệ
Tuy nhiên, chất lượng phân tích tài chính dự án của công ty vẫn chưa
đáp ứng yêu cầu một số dự án hoạt động kém hiệu quả. Để phát triển bền
vững trong môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự
án là một đòi hỏi thiết yếu đối với công ty

1

Góp phần đáp ứng đòi hỏi đó của thực tiễn, đề tài: "Nâng cao chất
lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường
Thịnh" được lựa chọn nghiên cứu
2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Đã có nhiều đề tài, Luận văn, luận án, nghiên cứu về phân tích tài
chính dự án của doanh nghiệp như:
- Phùng Chu Cường (2006), “Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả dự

án đầu tư - Trường hợp khách sạn Đà Lạt”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh. Trong luận văn tác giả đã trình bày những nội dung cơ
bản về mặt lý luận của khoa học phân tích đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư;
tác giả đã đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực gắn liền với thực tế trong công tác
phân tích hiệu quả tài chính dự án. Các giải pháp tác giả đưa ra có thể giúp cho chủ
đầu tư áp dụng và có cơ sở đưa ra các quyết định đúng đắn nhất trong việc đầu tư
các dự án, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
- Nguyễn Thị Minh Phương (2009), “Phân tích tài chính dự án đầu tư

khu đô thị mới Nam An Khánh ”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân.
Trong luận văn này tác giả đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về tài chính dự án
đầu tư bất động sản; từ đó đánh giá hoạt động phân tích tài chính dự án đầu
tư khu đô thị mới Nam An Khánh. Sau đó đưa ra một số giải pháp nhằm
hoàn thiện phân tích tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới Nam An Khánh.
- Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), “Hoàn thiện phân tích tài chính dự

án tại công ty cổ phần Viwaseen6 ”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc
dân
- Phạm Bá Trung (2011), “Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự

án tại công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng", luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế
quốc dân
Các luận văn, nói chung đã đưa ra cơ sở lý luận về phân tích tài chính

2

Thang Long University Libraty

dự án trên giác độ doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá thực trạng phân tích tài
chính dự án tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
khác nhau. Từ những kết luận về kết quả đạt được và hạn chế, đưa ra giải
pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính dự án của
doanh nghiệp
Từ các phân tích này, có thể thấy được phân tích tài chính dự án dù
nhìn nhận từ góc độ nào, tính toán theo phương pháp nào thì cũng không thể
phủ nhận vai trò quan trọng của chúng đối với một dự án đầu tư. Tuy nhiên
quá trình phân tích tài chính dự án còn nhiều nội dung cần được bổ sung và
hoàn hiện sao cho phù hợp với từng thời điểm và tình hình thực t ế của doanh
nghiệp
Thông qua đánh giá về chất lượng phân tích tài chính dự án của Công
ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh, một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, có
mọi điều kiện để tiến hành xây dựng một công trình trọng điểm nhưng phải từ
bỏ vì sự đi xuống của thị trường bất động sản. Đề tài nêu ra các chỉ tiêu đánh
giá chất lượng phân tích tài chính dự án. Từ đó chỉ ra những thiếu sót và đưa
ra những giải pháp cần thiết cho doanh nghiệp
3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phân
tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh. Để đạt được
mục đích, các nhiệm vụ nghiên cứu cần được thực hiện:
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính dự án

của doanh nghiệp
- Đánh giá chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần

đầu tư Cường Thịnh thông qua việc phân tích một dự án cụ thể là dự án:
“Đầu tư mua sắm mới 5 xe ô tô tải tự đổ 24T, hiệu Huyndai – Hàn Quốc”
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng

3

phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng phân tích tài chính dự án của
Doanh nghiệp
- Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng phân tích tài chính dự án của Công

ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh, giai đoạn 2014 - 2015
- Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014 đến 2015, đề tài được nghiên cứu

trên giác độ doanh nghiệp
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp nghiên cứu được
thực hiện:
- Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập các thông tin liên quan
đến phân tích tài chính dự án doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần
đầu tư Cường Thịnh nói riêng
- Phương pháp thống kê, phân tích và xử lý số liệu: Dựa trên các
thông tin, dữ liệu thu thập được ở trên, em đã tiến hành phân tích thực trạng
chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh
- Phương pháp so sánh đối chiếu: Dựa trên kết quả phân tích, em so
sánh với các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phân tích tài chính dự án của doanh
nghiệp để đánh giá thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại công ty
CP đầu tư Cường Thịnh
- Phương pháp trình bày: Từ những kết quả phân tích, so sánh ở trên,
em sử dụng phương pháp trình bày để diễn giải, bình luận cho vấn đề đang
quan tâm
6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN
Lý luận: Hệ thống hoá những vấn đề liên quan về chất lượng phân tích
tài chính dự án doanh nghiệp

4

Thang Long University Libraty

Thực tiễn: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài
chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh
7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, mục lục,
phụ lục, nội dung luận văn được trình bày theo kết cấu 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính dự án của
doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công
ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án
tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh

5

nguon tai.lieu . vn