Xem mẫu

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

HỒ HỮU NHẬT

ẢNH HƯỞNG VĂN HỌC DÂN GIAN
TRONG TRUYỆN THIẾU NHI VIỆT NAM 1975 - 2010

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM

HUẾ - NĂM 2018

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

HỒ HỮU NHẬT

ẢNH HƯỞNG VĂN HỌC DÂN GIAN
TRONG TRUYỆN THIẾU NHI VIỆT NAM 1975 - 2010

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 62 22 01 21

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM

Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. LƯU KHÁNH THƠ
2. PGS.TS. HỒ THẾ HÀ

HUẾ - NĂM 2018

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu và kết quả trình bày trong luận án này là trung thực, chính
xác và chưa được ai công bố trong bất kì công trình nào khác.
Tác giả luận án

Hồ Hữu Nhật

Lời Cảm Ơn
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cấp lãnh đạo Đại học
Huế, trường Đại học Sư phạm, trường Đại học Khoa học đã tạo mọi
điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu.
Xin được bày tỏ sự tri ân đối với quý Thầy Cô giáo đã giảng
dạy, hướng dẫn, góp ý cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu
cùng với những tình cảm sẻ chia, động viên của gia đình, đồng
nghiệp, bạn bè… trong suốt quá trình thực hiện luận án.
Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lưu Khánh
Thơ và PGS.TS. Hồ Thế Hà - những người đã trực tiếp dìu dắt và
hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện luận án.

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Lí do chọn đề tài ..................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ...........................................................................................3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................3
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3
5. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................5
6. Đóng góp của luận án ..........................................................................................5
7. Cấu trúc luận án ...................................................................................................6
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..............................................7
1.1. Nghiên cứu về khái niệm văn học thiếu nhi và mối quan hệ giữa văn học
dân gian và văn học viết ........................................................................................7
1.1.1. Nghiên cứu về khái niệm văn học thiếu nhi ..............................................7
1.1.2. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết .......11
1.2. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn học
thiếu nhi ................................................................................................................17
1.2.1. Nghiên cứu về ảnh hưởng của văn học dân gian đối với các sáng tác văn học
thiếu nhi giai đoạn 1945 - 1975 .........................................................................17
1.2.2. Nghiên cứu về ảnh hưởng của văn học dân gian đối với các sáng tác văn học
thiếu nhi giai đoạn 1975 - 2010 .........................................................................20
1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu và hướng triển khai của đề tài ...............24
1.3.1. Đánh giá tình hình nghiên cứu .................................................................24
1.3.2. Hướng triển khai của đề tài ......................................................................26
Tiểu kết chương 1 ....................................................................................................27
Chương 2. ẢNH HƯỞNG VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG TRUYỆN THIẾU NHI
VIỆT NAM 1975 - 2010 NHÌN TỪ CẢM HỨNG NGHỆ THUẬT, CỐT TRUYỆN
VÀ MÔTIP ..............................................................................................................28

nguon tai.lieu . vn