Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỒ THỊ DIỆU ÁNH TỰ TẠO VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỒ THỊ DIỆU ÁNH TỰ TẠO VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động) Mã số: 62 34 04 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TRẦN XUÂN CẦU HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình khoa học độc lập của mình. Những số liệu và nội dung được đưa ra trong luận án là trung thực. Nội dung của luận án chưa từng được công bố ở cả trong và ngoài nước. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, HỘP, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1 Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỰ TẠO VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN..........................................................6 1.1. Tổng quan nghiên cứu.........................................................................................6 1.1.1. Các nghiên cứu về tự tạo việc làm...................................................................6 1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự tạo việc làm.....................................................11 1.2. Cơ sở lý luận tự tạo việc làm của lao động nông thôn ...................................17 1.2.1. Việc làm, tạo việc làm, giải quyết việc làm và tự tạo việc làm.....................17 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự tạo việc làm của lao động nông thôn..............26 1.2.3. Khái niệm và đặc điểm lao động nông thôn..................................................33 1.2.4. Hoạt động phi nông nghiệp............................................................................36 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........................................................39 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu...........................................................................39 2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Nghệ An.........................39 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội.................................................................41 2.1.3. Tình hình phát triển dân số............................................................................43 2.2. Các giả thuyết khoa học và khung phân tích..................................................44 2.2.1. Các giả thuyết khoa học.................................................................................44 2.2.2. Khung lý thuyết phân tích..............................................................................44 2.2.3. Quy trình nghiên cứu.....................................................................................48 2.3. Các nguồn số liệu, tư liệu được sử dụng..........................................................49 2.3.1. Số liệu thứ cấp ...............................................................................................49 2.3.2. Số liệu sơ cấp.................................................................................................50 2.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu..........................................................54 2.4.1. Mục tiêu phân tích số liệu..............................................................................54 2.4.2. Phương pháp phân tích ..................................................................................55 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....................................................................62 3.1 Thực trạng tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2013..........................................................................................62 3.1.1. Các hoạt động tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An...................................................................................................................62 3.1.2. Kết quả hoạt động tự tạo việc làm của lao động nông thôn ..........................65 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An......................................................................................................69 3.2.1. Các yếu tố thuộc về cá nhân lao động nông thôn..........................................69 3.2.1. Các yếu tố thuộc về hộ gia đình.....................................................................78 3.2.3. Các yếu tố thuộc về cộng đồng.....................................................................86 3.3. Đánh giá mức độ tác động bằng mô hình hồi quy Logistic.........................106 Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TỰ TẠO VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NGHỆ AN ...........................................................................115 4.1. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2025 ...............................................................................................................115 4.2. Các quan điểm tự tạo việc làm của lao động nông thôn Nghệ An..............118 4.3. Các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.................................................................120 4.3.1. Nhóm giải pháp khuyến khích cá nhân lao động nông thôn tự tạo việc làm120 4.3.2. Nhóm giải pháp phát huy động lực tự tạo việc làm của lao động nông thôn từ hộ gia đình.........................................................................................................121 4.3.3. Nhóm giải pháp phát huy sức mạnh cộng đồng thúc đẩy tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An......................................................125 KẾT LUẬN................................................................................................................134 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ........................................................136 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................137 PHỤ LỤC ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn