Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị: Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm...

  • 30/08/2018 05:25:02
  • 47 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trên cơ sở luận giải làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận án Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.07 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BÙI ANH TUẤN<br /> <br /> thÈm tra, x¸c minh trong c«ng t¸c kiÓm tra<br /> cña ®¶ng giai ®o¹n hiÖn nay<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ<br /> Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam<br /> Mã số: 62 31 23 01<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. PGS, TS. NGÔ HUY TIẾP<br /> 2. TS. NGÔ KIM NGÂN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung<br /> thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo<br /> quy định.<br /> Tác giả<br /> <br /> Bùi Anh Tuấn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> <br /> Trang<br /> 1<br /> 6<br /> <br /> Chương 1: THẨM TRA, XÁC MINH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA<br /> CỦA ĐẢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN<br /> VÀ THỰC TIỄN<br /> <br /> 1.1. Khái quát về công tác kiểm tra của Đảng<br /> 1.2. Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng<br /> <br /> 31<br /> 31<br /> 39<br /> <br /> Chương 2: THẨM TRA, XÁC MINH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA<br /> CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG,<br /> NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM<br /> <br /> 2.1. Thực trạng hoạt động thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm<br /> tra của Đảng hiện nay<br /> 2.2. Nguyên nhân thực trạng hoạt động thẩm tra, xác minh trong<br /> công tác kiểm tra của Đảng hiện nay<br /> 2.3. Một số kinh nghiệm và vấn đề đặt ra qua thực trạng hoạt động<br /> thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng<br /> <br /> 73<br /> 73<br /> 89<br /> 103<br /> <br /> Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM<br /> THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG THẨM TRA, XÁC<br /> MINH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG GIAI<br /> ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> 3.1. Dự báo một số tình hình có liên quan và phương hướng hoạt động<br /> thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng trong thời<br /> gian tới<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động thẩm tra, xác<br /> minh trong công tác kiểm tra của Đảng<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN<br /> ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 112<br /> <br /> 112<br /> 118<br /> 119<br /> 152<br /> 153<br /> 172<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt<br /> quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đảng ta luôn khẳng<br /> định: lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo; kiểm tra là<br /> chức năng lãnh đạo của Đảng, là một nội dung của phương thức lãnh đạo, là<br /> bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.<br /> Trong quá trình tiến hành công tác kiểm tra của Đảng, thẩm tra, xác<br /> minh là một khâu hoạt động rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, nếu chưa<br /> thẩm tra, xác minh hoặc thẩm tra, xác minh chưa rõ ràng, chu đáo thì chưa thể<br /> kết thúc kiểm tra và như thế cũng có nghĩa là chưa thể kết luận, xử lý đối với<br /> nội dung và đối tượng kiểm tra. Chất lượng và kết quả của hoạt động thẩm<br /> tra, xác minh có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc kết luận và quyết định<br /> xử lý của tổ chức đảng có thẩm quyền đối với đối tượng kiểm tra. Phương<br /> châm “công minh, chính xác, kịp thời” của việc thi hành kỷ luật trong Đảng<br /> được thực hiện tốt hay không, đạt được đến mức độ nào đều phụ thuộc vào<br /> mức độ, hiệu quả của hoạt động thẩm tra, xác minh.<br /> Nhiều năm qua, nhất là từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới<br /> toàn diện và sâu sắc trong nhiều lĩnh vực, công tác kiểm tra nói chung và hoạt<br /> động thẩm tra, xác minh nói riêng của các tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra<br /> các cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong công<br /> tác xây dựng Đảng. Khi tiến hành thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra<br /> của Đảng, cán bộ kiểm tra các cấp đã bám sát và tuân thủ thực hiện đúng các<br /> nguyên tắc thẩm tra, xác minh, bám sát nội dung kiểm tra; thực hiện dân chủ,<br /> khách quan, công khai; thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng và<br /> phương pháp công tác kiểm tra của Đảng. Do làm tốt thẩm tra, xác minh nên<br /> nhiều cuộc kiểm tra kết luận chính xác, đối tượng được kiểm tra “tâm phục”,<br /> <br /> 2<br /> “khẩu phục”, nhiều vụ việc được xử lý công minh, chính xác, kịp thời, có tác<br /> dụng góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác xây dựng Đảng ở<br /> nơi được kiểm tra.<br /> Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, những kết quả đạt được, hoạt<br /> động thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra cũng đã và đang bộc lộ<br /> những khó khăn, hạn chế cần nhanh chóng được khắc phục. Một số cấp ủy, tổ<br /> chức đảng, ủy ban kiểm tra và cán bộ trực tiếp tiến hành kiểm tra chưa thật sự<br /> quan tâm, coi trọng vị trí, vai trò của hoạt động thẩm tra, xác minh. Một số vụ<br /> việc tiến hành thẩm tra, xác minh không kỹ, không đầy đủ, chưa sâu, chưa tìm<br /> được bằng chứng xác thực, làm ảnh hưởng đến tính chính xác, khách quan khi<br /> kết luận nội dung kiểm tra. Chất lượng chứng cứ sau một số cuộc thẩm tra,<br /> xác minh không đầy đủ và xác đáng để làm cơ sở kết luận nội dung và đối<br /> tượng kiểm tra. Hoạt động thẩm tra, xác minh - theo nguyên tắc và phương<br /> pháp công tác đảng - phải lấy việc tự phê bình và phê bình làm biện pháp<br /> chính; tuy nhiên, trong thực tế, hiệu quả của việc thực hiện biện pháp chính<br /> yếu này không phải là như nhau và lúc nào cũng có vai trò tích cực, nhất là<br /> trong bối cảnh những tổ chức đảng mất đoàn kết nội bộ, ý thức đảng chưa<br /> cao. Đặc biệt, nhiều vụ việc, hành vi của đối tượng kiểm tra không chỉ dừng<br /> trong nội bộ Đảng, mà còn liên quan đến pháp luật, đến nhiều lĩnh vực khác,<br /> kể cả những mối quan hệ xã hội của đối tượng kiểm tra… Điều đó đòi hỏi<br /> hoạt động thẩm tra, xác minh muốn có hiệu quả cần phải có sự cộng tác, phối<br /> hợp của nhiều hoạt động, nhiều tổ chức và mang tính nghiệp vụ cao. Biện<br /> pháp tự phê bình và phê bình trong nội bộ tổ chức đảng để tiến hành thẩm tra,<br /> xác minh cũng cần được hoàn thiện, phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn<br /> hiện nay trên cơ sở đặc điểm thực trạng của tổ chức cơ sở đảng có đối tượng<br /> kiểm tra.<br /> Những hạn chế trong hoạt động thẩm tra, xác minh dẫn đến quyết định<br /> xử lý không chuẩn xác như oan sai, bỏ lọt các hành vi và đối tượng vi phạm,<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ