Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị: Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh...

  • 30/08/2018 05:13:25
  • 32 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở ĐBSH lãnh đạo thực hiện CBXH giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh uỷ đối với thực hiện CBXH ở các tỉnh ĐBSH đến năm 2025.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.81 M, số trang : 204

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ