Luận án Tiến sĩ Báo chí học: Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát...

  • 30/08/2018 05:27:38
  • 44 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Báo đảng địa phương giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; đánh giá thực trạng nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Báo đảng địa phương hiện nay; đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Báo đảng địa phương với việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 230

Xem mẫu

Chi tiết

BỘGIÁODỤC VÀĐÀOTẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN VIỆT ANH BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC HÀ NỘI ­ 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN VIỆT ANH BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG Chuyên ngành: Báo chí học Mã số : 62 32 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Hoàng Đình Cúc PGS.TS Nguyễn Đức Dũng HÀ NỘI ­ 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của Luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả luận án Nguyễn Việt Anh MỤC LỤC Trang ... - tailieumienphi.vn

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ