Xem mẫu

  1. L a ch n thông minh Trong cu c s ng, chúng ta luôn ph i im tv i s ch n l a. Hãy cùng tìm hi u luôn là nhà l a ch n thông thái. Hãy l a ch n úng chăm sóc và b o v cơ th cũng như s c kh e c a mình t t hơn. T m vòi hoa sen hay t m b n?
  2. Tr l i: T m vòi hoa sen T m b n là m t phương pháp thư giãn r t hi u qu tuy nhiên các chuyên gia cho bi t t m vòi hoa sen s có l i cho s c kho hơn là ngâm mình trong b n t m y xà bông. Cân n ng hay vòng eo Tr l i: Vòng eo Kích thư c c a vòng hai là cơ s d oán nguy cơ b nh t t chính xác hơn là d a vào ch s kh i cơ th BMI. Nh ng ngư i có vòng hai l n có nguy cơ m c các b nh v tim m ch và huy t áp. Nghiên c u ch ra r ng nh ng ph n có vòng eo kho ng trên 80cm có nguy cơ m c b nh v tim m ch r t cao. Do v y hãy luôn gi cho vòng hai c a mình ư c thon g n. G i thư i n t hay i b n các phòng ban
  3. Tr l i: ib i b r t có l i cho vi c lưu thông máu và giúp t cháy calo. Ngoài ra, n nói chuy n tr c ti p cũng mang l i hi u qu giao ti p cao hơn là thông qua chi c máy vô tri. Dùng th tín d ng hay ti n m t khi mua s m Tr l i: Ti n m t Nghiên c u ư c ti n hành trên hàng trăm gia ình, các gia ình s mua s m b ng ti n m t trong vòng 3 tháng u và so sánh v i 3 tháng sau s d ng b ng th tín d ng. K t qu là khi s d ng th h tiêu nhi u hơn 20-30 % so v i khi s d ng ti n m t. B a trưa l n hay ăn v t c ngày? Tr l i: Ăn v t c ngày
  4. Nh ng th c ph m nh m nháp c ngày s t t hơn là m t b a trưa hoành tráng. Lư ng calo chia us giúp n nh ư ng huy t và m c insulin, giúp gi m nh stress, bu n chán và áp l c, tránh s m t m i sau b a ăn do "n p" 1 lư ng l n th c ph m. i b hay ch y Tr l i: ib M c dù nh ng ngư i ch y b hay gi u c t nh ng ngư i i b r ng phương pháp này không giúp t cháy năng lư ng. Nhưng nghiên c u khoa h c ã ch ra r ng thư ng xuyên i b có tác d ng t t cho s c kho hơn và nó c bi t hi u qu trong vi c thu g n vòng hai. Xoa bóp nh hay m nh tay Tr l i: M nh tay
  5. M c ích c a mát-xa không ph i là tác ng n da mà là tác ng n vùng cơ bên trong. Do v y khi xa bóp c n dùng l c t ư c hi u qu mong mu n M t tách cà phê hay 20 phút ng trưa Tr l i: Ng tra M t gi c ng trưa có th giúp b n duy trì s t nh táo trong su t th i gian còn l i trong ngày. Tuy nhiên không nên ng quá nhi u k o s làm b n khó ng vào bu i t i. 20 phút là kho ng th i gian v a . Bơi l i hay i b Tr l i: i b Bơi là bài t p tuy t v i cho ph i và tim nhưng l i không có tác d ng nhi u n xương kh p do l c c n c a nư c. N u b n có v n v kh p thì i b s
  6. em l i hi u qu cao hơn. Ch u ng hay th hi n t c gi n Tr l i: th hi n N u b n t c gi n nhưng l i c ph i tr n trong v b c thiên th n thì lâu ngày nh ng áp l c d n nén s gây nên nh ng tác ng tiêu c c cho tim m ch, huy t áp và tâm lý. Cho nên n u có cơ h i, hãy nh ng b c xúc c a mình ư c “bùng n ” ch không nên d n nén mãi trong lòng. T p th d c hay thu c ch ng suy như c Tr l i: K t h p c hai M t nghiên c u i nh ng ngư i tu i trung niên cho th y nh ng ngư i t p các bài th d c tiêu chu n có hi u qu ch ng tr m c m hơn 20% so v i vi c s d ng các dư c ph m. Các bác sĩ thư ng khuy n
  7. khích b nh nhân nên k t h p s d ng c hai phương pháp m t cách h p lý. M t quy n sách hay hay m t ngư i b n t t Tr l i: m t ng i b n t t M t ngư i b n có th bên và chia s cùng b n nh ng ni m vui n i bu n s giúp b n gi m ư c nh hư ng b t l i c a nh ng hormone gây các ch ng b nh v huy t áp. Lo i sơn móng tay nhanh khô hay bình thư ng Tr l i: Bình th ng Lo i sơn móng tay nhanh khô s giúp b n ti t ki m th i gian nhưng trong nó có ch a nhi u ch t foman êhyt và c n hơn nên có th khi n móng tay b n khô và d gãy.
  8. sơn móng tay nhanh khô b n hãy nhúng móng tay m i sơn vào nư c á l nh trong kho ng m t phút. Gi m cân m t mình hay theo nhóm Tr l i: theo nhóm Nghiên c u ư c th c hi n trên 413 ngư i ki m nh xem gi m cân m t mình hi u qu hơn hay t p luy n cùng m t nhóm s hi u qu hơn. K t qu cho th y s ngư i th c hi n t p luy n cùng v i nhóm s gi m cân nhanh và hi u qu hơn so v i nh ng ngư i t p luy n m t mình. T p chay hay có d ng c ? Tr l i: t p chay V i các bài t p chay, b n có th v n ng toàn b cơ th , lo i tr s t p trung quá m c vào m t s cơ b p nào ó như các bài t p có d ng c .
  9. Cũng như v y, các máy t p th d ng thư ng ư c thi t k phù h p v i cơ th nam gi i. N u b n th p và nh cân, cơ th b n có th quá nh so v i chi c máy t p. Cư i hay khóc? Tr l i: Khóc Trong khi cư ng m t s hoàn c nh dư ng như là m t ph n ng “tôi ki m soát ư c b n thân” thì nó có th che gi u m t v n s c kho nào ó. Khóc trung th c hơn, ây là m t ph n ng gi i t a lo âu. Nó g i tín hi u n b n và ngư i b n yêu thương r ng không ph i bao gi m i chuy n cũng t t p và r ng khóc s t o ra m t trư ng năng lư ng m i, giúp b n vư t qua khó khăn. Ô tô t ng hay bình thư ng?
  10. Tr l i: Ô tô t ng Lý l chính lái m t chi c xe ô tô i u khi n tay là b ns t cháy nhi u calo hơn là t n xăng. ng c ch ng . Nh ng ng tác cài s và gi pê- an không h tr gì cho vi c luy n t p tr khi b n lái chi c xe có 18 bánh. M t chi c xe lái t ng s giúp b n ít căng th ng hơn khi i u khi n. Công vi c hay “chuy n y”? Tr l i: “Chuy n y” M t nhóm các nhà kinh t h c phát hi n ra r ng t n xu t “yêu”, t 1 l n/tháng n ít nh t 1 l n/tu n, s ph n ánh m c h nh phúc c a ngư i ó.
nguon tai.lieu . vn