Xem mẫu

  1. Lựa chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi
  2. 1. Lựa chọn địa điểm Vị trí để xây dựng áo nuôi tâm canh phải đáp ứng các điều kiện sau: ở vùng cao triều, nguồn nước có độ mặn từ 10- 30‰, đất đáy có độ pH>5 và có khả năng giữ nước tốt (đát thị pha cát là tốt nhất). 2. Xây dựng hệ thống ao nuôi Tốt nhất là xây dựng đủ 3 ao: ao nuôi, ao chứa và ao xử lý chất thải. Nếu điều kiện chưa cho phép ngoài nuôi cần thiết phải có ao chứa lắng. Hình: sơ đồ bố trí ao.
  3. - Ao nuôi: có hình chữ nhật hoặc hình vuông, diện tích từ 0,4-0,6 ha, độ sâu trung bình 1,3-1,6m có cống cấp và cống thoát riêng biệt. - Ao xữ lý chất thải: chứa nước và xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi. Diện tuchs bằng 20-25% diện tích ao nuôi. Nên đào sâu hơn ai nuôi để có thể chứa được nhiều nước. - Ao xữ lý chất thải: chứ nước thải từ ao nuôi, thời gian xử lý 7-10 ngày (xử lý bằng sinh hoc) thì có thể tháo ra môi trường ngoài hoặc được cấp trở lại ao chứa lắng. Diện tích bằng 10- 15% diện tích ao nuôi.
nguon tai.lieu . vn