Xem mẫu

  1. Lựa chọn danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua bán hàng hóa (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Ban quản lý dự án Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Lập danh sách nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm mời tham gia đấu thầu hạn chế 1. - Phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn trình phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu 1. (bản chính) Số bộ hồ sơ: 01
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn