Xem mẫu

  1. Lựa chọn danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua bán hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban QLDA, Phòng ban chuyên môn của huyện Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện lập danh 1. sách nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm mời tham gia đấu thầu hạn chế Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện phê duyệt 2. danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn trình phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu 1. (bản chính) Số bộ hồ sơ: 01
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn