Xem mẫu

  1. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban QLDA Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính tại Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Sở chuyên ngành, Ban QLDA phê duyệt hồ sơ mời quan 1. tâm Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (trên báo Đấu thầu và 2. Trang thông tin điện tử về đấu thầu đối với gói thầu có giá từ 01 tỷ đồng trở lên) Sở chuyên ngành, Ban QLDA phát hành hồ sơ mời quan 3. tâm; 4. Nộp hồ sơ quan tâm; 5. Đánh giá hồ sơ quan tâm và trình duyệt kết quả đánh giá;
  3. Tên bước Mô tả bước Sở chuyên ngành, Ban QLDA phê duyệt danh sách nhà 6. thầu mời tham gia đấu thầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời quan tâm 2. Hồ sơ quan tâm Số bộ hồ sơ: Phụ thuộc số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời quan tâm và số lượng nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn