Xem mẫu

  1. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Ban quản lý dự án; Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính tại Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời quan tâm Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (trên báo Đấu thầu và 2. Trang thông tin điện tử về đấu thầu đối với gói thầu có giá từ 01 tỷ đồng trở lên) 3. Bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm; 4. Nộp hồ sơ quan tâm; 5. Đánh giá hồ sơ quan tâm và trình duyệt kết quả đánh giá; Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu 6. thầu
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời quan tâm 2. Hồ sơ quan tâm Số bộ hồ sơ: Phụ thuộc số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời quan tâm và số lượng nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn