Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI BAÛY THIEÁT HUYEÁT TRUYEÀN KYØ Tieåu Phi chôùp maét, öôùm moät caâu : -Coøn ngöôøi aùo lam ? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm ngaâm moät luùc : -Trong con maét cuûa y, kieám thuaät cuûa ngöôøi aùo lam chæ laø moät caây kim theâu! Tieåu Phi kinh dò : -Caây kim theâu ? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu : -Caây kim theâu, chæ duøng ñeå theâu thoâi, ngoaøi ra chaúng duøng ñöôïc vaøo vieäc gì khaùc! Duøng vaøo vieäc khaùc, chaúng haïn vaø may, taát phaûi gaãy! Tieåu Phi cau maøy : -Ngöôi giaûi thích raønh hôn ta nghe! Nhaát Ñieåm Hoàng traàm gioïng : -Kieám phaùp cuûa ngöôøi aùo lam, xem thì ñeïp maét chöù khoâng thöïc duïng! Tieåu Phi nhôù ñeán kieám phaùp cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng, coù cay, coù ñoäc, ñuùng laø thöøa höõu hieäu, baùt giaùc nheách nuï cöôøi khoå, thoát : -Ñuùng vaäy, kieám phaùp ngoaïn muïc vò taát gieát ngöôøi ñöôïc! Kieám phaùp gieát ngöôøi, vò taát ñaõ ngoaïn muïc! Caùi ñaïo lyù ñoù raát ñuùng. Nhaát Ñieåm Hoàng thôû daøi : -Haún nhö vaäy! Tieåu Phi taët löôõi : -Raát tieác ta khoâng coù cô hoäi gaëp y! Khoâng gaëp ñöôïc y, laø moät ñieàu ñaùng haän! Nhaát Ñieåm Hoàng mô maøng moät chuùt, ñoaïn laåm nhaåm : -Ngöôi khoâng neân gaëp y laø hôn! Tieåu Phi mæm cöôøi, chuyeån sang caâu chuyeän khaùc : -Hoâm nay, hoï ñeán maáy ngöôøi ? Khuùc voâ Dung ñaùp thay Nhaát Ñieåm Hoàng : -Saùu ngöôøi : Naøng nghieán raêng, roài caén moâi, tieáp : -Ñaùng leõ phaûi taùm ngöôøi. Nhöng, ngoaøi thaønh Teá Nam boïn toâi ñaõ gieát heát moät ngöôøi, coøn moät ngöôøi chaúng roõ taïi sao, boû ñi ñaâu maát ? Tieåu Phi cau maøy : -Hoï gaëp caùc vò ngoaøi thaønh Teá Nam ? 929 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khuùc voâ Dung nhìn sang Nhaát Ñieåm Hoàng moät thoaùng, ñoaïn thoát vôùi gioïng u buoàn : -Y... thöïc ra, y cuõng khoâng tin laø nhöõng ngöôøi ñoù coù theå haï ñoäc thuû vôùi y! Maõi ñeán luùc y thoï thöông naëng... Neáu y khoâng thoï thöông naëng, thì boïn toâi khoâng theå chaïy thoaùt ñeán choán naøy! Naøng thôû daøi maáy tieáng, ñoaïn tieáp : -Tröôùc kia sö phoù toâi töøng baûo toâi, voâ luaän gaëp hieåm nguy naøo, toâi coù theå chaïy ñeán ñaây nhôø ñaïi sö baûo veä... luùc ñoù ngöôøi coøn ñoái xöû raát toát vôùi toâi! Thoát ñeán ñoù naøng traàm göông maët xuoáng, ñoâi maét naøng röïng ñoû. Coù leõ naøng nhôù ñeán aân tình cuûa Thaïch quan AÂm ñoái vôùi naøng ngaøy tröôùc. Trong phuùt giaây, naøng queân moái haän cöøu. Tieåu Phi vuït phaùt hieän ra thieáu nöõ ñoù, ngaøy naøo coøn quaät cöôøng laïnh luøng voâ töôûng, giôø ñaây trôû neân oân nhu, hieàn dòu, laïi ña caûm, ña saàu. Chaøng hieåu ngay nguyeân nhaân söï bieán ñoåi nôi naøng. Nguyeân nhaân ñoù, laø aùi tình! Chæ coù aùi tình môùi coù nhieäm maøu bieán caûi con ngöôøi nhanh choùng! Yeâu! Chæ vì naøng bieát yeâu roài, naøng ñaõ gaëp ngöôøi yeâu roài, song phaûi laø caùi yeâu chaân chaùnh môùi ñöôïc! Chaøng cuõng bieát luoân, sôùm muoän gì Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng bò boïn ngöôøi kia nhieãm hoaù, neáu haén vaãn tieáp xuùc vôùi hoï nhö thuôû naøo. Chaøng lo sôï cho haén thöïc söï, töø ngaøy chaøng bieát haén, khoâng luùc naøo chaøng khoâng thôû than veà töông laïi cuûa haén. Chaøng muoán haén trôû thaønh con ngöôøi toát! Song coù ma löïc naøo bieán ñoåi haún thaønh con ngöôøi khaùc ? Chæ coù aùi tình! Haén laø con ngöôøi khoâ khan, chæ coù tình, môùi laøm cho haén öôùt aùt, haén hoài sinh maø thoâi! Chaøng nghe Khuùc voâ Dung noùi, chaøng traàm tö veà nhöõng gì naøng noùi, khoâng löu yù ñeán thaàn saéc cuûa Thanh y Ni. Vò laõo ni coâ bieán saéc maët, ñoâi maét traéng xaùm cuûa baø boác löûa thaáy roõ. Khuùc voâ Dung nhìn chieác ñoàng baøi moät luùc laâu, laïi tieáp : -Trong taùm ngöôøi ñoù, moät ñaõ bò boïn toâi gieát, coøn moät maát tích. Ngöôøi maát tích ñoù, coù phaûi laø Löu huynh ñaõ... Tieåu Phi mæm cöôøi : -Taïi haï khoâng haï saùt haén, duø haén thöïc söï tìm ñeán taïi haï, toan gieát taïi haï! Khuùc voâ Dung tieáp luoân : -Doïc ñöôøng, boïn toâi giao thuû vôùi hoï khoâng döôùi baûy laàn. Cöù theo toâi hieåu thì, ngöôøi thaát tung ñoù, coù vuõ coâng keùm nhaát! Taïi sao hoï laïi choïn moät ngöôøi keùm nhaát, sai phaùi ñi ñoái phoù vôùi Löu höông huynh ? Tieåu Phi laäp luaän : 930 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coù theå hoï chöa bieát con moài cuûa hoï laø Löu höông, hoï töôûng chæ laø moät keû taàm thöôøng, neân phaùi moät tay taàm thöôøng, haønh thích! Hoï daønh troïn chuû löïc, ñeå ñoái phoù vôùi caùc vò. Roài chaøng hoûi : -Theo söï nhaän xeùt cuûa coâ nöông, thì saùu ngöôøi coøn laïi, lôïi haïi hôn haén ? Haún ñaây, laø keû maát tích, laø keû haønh thích taïi haï! Khuùc voâ Dung thôû daøi : -Boïn toâi giao thuû vôùi hoï hôn baûy laàn, laàn naøo cuõng thöøa cheát thieáu soáng, coù lieàu cheát môùi soáng soùt ñeán baây giôø. Hôn baûy laàn thoaùt cheát, boïn toâi coù quyeàn cao haõnh ñoù, Löu huynh ? Trong baûy laàn ñoù, coù hai laàn toâi töôûng laø phaûi taùng maïng roài! Tieåu Phi nhìn kieám khí lan roäng beân ngoaøi cöûa soå, cau maøy thoát : -Nhö theá, boïn Hoà Thieát Hoa coù ba, boïn hoï coù saùu, moät ñaáu hai, chæ sôï... Boãng, coù tieáng giaây saét khua roån raûng. Thanh y Ni giaän ñeán noãi gaân xanh chaèng chòt nôi maët. Baø tröøng maét nhìn veà phía böùc maøn che tröôùc aùn thôø, chaân baø giaät giaät, ñöôøng giaây saét quanh chaân nhö muoán ñöùt! Nam Taàn bieán saéc maët, y vöøa kinh hoaøng, vöøa khaån caáp, nhöng chaúng bieát phaûi laøm gì... Beân ngoaøi, kieám quang caøng luùc caøng maïnh, song vaãn chöa aùp ñaûo noåi ñao phong vaø coân aûnh. Tieåu Phi vaãy tay veà phía Nam Taàn, thaáp gioïng hoûi : -Ñaïi sö thô cuûa caùc haï coù tính khí gì laï theá ? Nam Taàn tröøng maét, nhìn sang Khuùc voâ Dung, ñoaïn ñaùp : -Vöøa roài vò coâ nöông ñoù noùi maáy tieáng möôøng töôïng cho raèng ñaïi sö thô taïi haï khoâng ñuû söùc baûo veä nhöõng ngöôøi taïi ñaây, cho neân ñaïi sö thô taïi haï töùc uaát, khoâng chòu noåi, muoán ra ngay ngoaøi kia, giao chieán vôùi nhöõng ngöôøi ñoù. Song vì... Boãng, Thanh y Ni daäm chaân, quay mình chaïy ra. Baø chaïy ñeán cöûa, ñöôøng giaây bò keùo theo, caêng thaúng nhö caùn buùt. Ñöôøng giaây thaúng roài, baø bò caàm chaân, baét buoäc phaûi ñöùng taïi ñoù. Nam Taàn kheõ thôû daøi, thoát vôùi gioïng aûm ñaïm voâ cuøng : -Vónh vieãn ñaïi sö thô taïi haï khoâng theå ra ngoaøi roài! Vónh vieãn! Thanh y Ni caøng töùc uaát, ñoâi maét trôïn tröøng, troøng suyùt voït ra, gaân xanh nhö muoán phaù laøn da maët vôõ tung. Baø coá gaéng giaät, giaät ñoâi chaân. Vöøa roài, Tieåu Phi coù tieáp baø moät chöôûng, neân chaøng ñaõ hieåu coâng löïc cuûa baø nhö theá naøo. Tuy nhieân, coâng löïc ñoù thaâm haäu voâ töôûng, laõo ni vaãn khoâng böùt ñöùt ñöôïc giaây saét. Choät giaây cuõng khoâng lôùn gì cho laém, song laïi baèng moät thöù saét ñaëc bieät, baø giaät maõi, chæ toå laøm ñau ñoâi chaân thoâi. 931 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hôn nöõa, baø giaät khoâng ñöùt, laïi caøng töùc uaát, caøng töùc uaát laïi caøng giaät. Trong luùc ñoù, ñaùng thöông quaù chöøng! Nam Taàn thôû ra thoát : -Vónh vieãn ñaïi sö khoâng böùt ñöùt noåi ñöôøng giaây roài! Nghe noùi, noù ñöôïc cheá luyeän baèng moät chaát theùp thuaàn tuyù, chaéc voâ cuøng, treân theá gian naøy khoâng moät thanh ñao, khoâng moät thanh kieám naøo chaët ñöùt, duø laø loaïi kieám cheùm saét nhö cheùm buøn. Thanh y laõo cöù giaät. Döôøng nhö giaõn ra thì coù, chöù chaúng coù veû gì laø giaây saép ñöùt! Thaät vaäy, khoâng hy voïng gì ñöôøng giaây ñöùt ñöôïc! Tieåu Phi chôùp maét hoûi : -Coøn ñaàu giaây kia, coät taïi ñaâu ? Nam Taàn cuùi ñaàu : -Caùt haï nhìn qua cuõng thaáy roài, hoûi laøm chi ? Tieåu Phi cau maøy : -Khoâng leõ ñaàu giaây kia kia laïi ñöôïc coät vaøo chaân moät ngöôøi khaùc ? Vaø ngöôøi ñoù phaûi laø moät nöõ nhaân, taïi sao nöõ nhaân ñoù laïi aån naáp döôùi aùng thôø ? Chaúng chòu xuaát hieän ? Nöõ nhaân ñoù duøng ñöôøng giaây ñeå lieân laïc vôùi ñaïi sö thô cuûa caùt haï! Nam Taàn laïi thôû daøi : -Neáu khoâng lieân laïc baèng caùch ñoù, thì laøm sao ñaïi sö thô taïi haï nghe ñöôïc ngöôøi khaùc noùi naêng ? Tieåu Phi laïi hoûi : -Maø baø ñoù laø ai ? Taïi sao baø ta khoâng cho ñaïi sö thô caùt haï ra ngoaøi ? Coøn baø, taïi sao vónh vieãn naáp döôùi aùng thôø, khoâng muoán giaùp maët ai ? Nam Taàn traàm moät luùc laâu, ñoaïn nheï gioïng thoát : -Ñoù laø moät ñieàu bí maät! Ñeán boïn taïi cuõg chöa töøng thaáy maët ngöôøi ñoù! Ngöôøi ñoù laø ai ? Nam hay nöõ ? Tieåu Phi ñoaùn laø nöõ, song Nam Taàn khoâng thaáy maët, thì laøm sao xaùc nhaän ? Boãng, moät tieáng aàm vang leân. Buïc thôø cuõ, muïc chòu khoâng noåi söùc baønh tröôùng cuûa chaân khí, ñoå xuoáng vôõ tan, nhöõng maûnh vôõ vaêng tung toeù. Roài moät tieáng ruù kinh rôïn tieáp theo, moät boùng ngöôøi voït ra lieàn. Ngöôøi ñoù duøng böùc maøn phuû tröôùc aùng thôø, phuû kín quanh mình... Do ñoù, khoâng moät ai troâng thaáy maët maøy . Tieåu Phi löôùt tôùi, voã nheï tay leân vai cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng thoát nhanh : -Gôûi ngöôi Lyù hoàng Tuï vaø Toáng ñieàm Nhi nheù ? Chaøng khoâng muoán Nhaát Ñieåm Hoàng töø choái, thoát xong phi thaân ra ngoaøi ngay. Moät ñaïo kieám quang töø taøn g caây bay xuoáng, veõ thaønh moät veät daøi nhö giaûi luïa, vuùt thaúng ñeán mình quaùi nhaân vöøa voït ra. 932 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Quaùi nhaân bò phuû kín beân trong böùc maøn, töï nhieân chaúng theå troâng thaáy gì. Ai ai cuõng cho raèng y khoâng theå ttraùnh ñöôïc ñöôøng kieám nhanh nhö chôùp ñoù. Ngôø ñaâu, ñaïo kieám quang vöøa chôùp leân, y laùch mình ñoåi vò trí laïi nhö con caù, quaãy ñuoâi phoùng tôùi. Caùi ñích cuûa y laø moät teân thích khaùch vaän y phuïc cheït maøu ñen gaàn y nhaát. Quaùi nhaân ñaõ ra ngoaøi, Thanh y Ni cuõng ra ngoaøi. Baø töø phía haäu teân thích khaùch löôùt tôùi, trong khi quaùi nhaân böùc phía tröôùc maët. Hai ngöôøi giaùp coâng, duøng ñöôøng giaây saét laøm vuõ khí. Soaït! Teân thích khaùch khoâng kòp keâu leân nöûa tieáng, thaân mình bò ñöôøng giaây xieát ngang, ñöùt thaønh hai ñoaïn. Hai ñoaïn thaây ngaõ xuoáng, maùu voït ra thaønh voøi, nhö hai phaùo hoa maøu hoàng, vöøa ngoaïn muïc, vöøa ruøng rôïn. Ñöôøng giaây xieát qua roài, laïi caêng thaûng nhö caùn buùt. Quaùi nhaân vaø Thanh y Ni chuyeån höôùng sang moät thích khaùch khaùc! Phöông phaùp gieát ngöôøi cuûa hoï quaû thaät hi höõu treân ñôøi naøy! aùp duïng phöông phaùp ñoù, phaûi coù moät thaân phaùp cöïc kyø nhanh, ñoàng thôøi caû hai phaûi ñoäng taùc raäp nhau môùi hieäu quaû! Tieåu Phi heát söùc kinh haõi, song chaøng phaûi thaùn phuïc tuyeät ngheä cuûa hoï. Xa xa, Hoà Thieát Hoa, Hoaøng loã Tröïc vaø Ñaùi ñoäc haønh ñang giao ñaáu vôùi saùu baûy teân thích khaùch khaùc. Khuùc voâ Dung noùi raèng chuùng chæ coù saùu ngöôøi, song coù theå soá ngöôøi nhieàu hôn. Ñoä möôøi haûo thuû dadng giao ñaáu nhau, ñao, kieám, gaäy vung leân vun vuùt, laù ñoå caønh rôi tuoân aøo aøo, khoâng gian ñaûo loän, gioù rít vuø vuø. Qua moät luùc, hôn möôi caây coå thuï to nhö nhöõng chieác loïng khoång loà, truïi caønh laù, trô thaân chaúng khaùc naøo nhöõng chieác coät chuoác suoâng. Nhìng thaân caây, ngöôøi ta coù caûm töôûng laø nhöõng thaân hình ñöôïc côûi traàn truoàng, khoâng coøn maûnh vaûi che phuû. Thaân caây truïi, coù thaân naøo khoâng khoâ khan, tieâu ñieàu tieàu tuî vôùi lôùp voû nhaên nheo, ñaày theïo veùt do kieám khí chaïm vaøo taïo neân. Kieám phaùp cuûa bòn thích khaùch aùo ñen, gioáng nhö kieám phaùp cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng ngaøy tröôùc, vaø thanh kieám cuõng ñoàng daïng daøi moûng, nhoû baèng, hieån nhieân laø phaûi nheï hôn baát cöù loaïi kieám naøo. Ñoäc, laø caùi chaéc roài, hoï xuaát thuû, laø nhaát ñònh laáy maïng ngöôøi qua moät chieâu thoâi. hoï caàn thaønh coâng gaáp, hoï khoâng coù caùi lôïi keùo daøi cuoäc chieán. Ñieåm ñaëc bieät trong ñaáu phaùp cuûa hoï laø theá! Ñieàu ñaùng chuù yù, laø hoï gieát ngöôøi chuyeân nghieäp, kinh nghieäm coù thöøa. 933 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï bieát ngöôøi, bieát mình, neân hieåu roõ boïn Hoà Thieát Hoa, Hoaøng loã Tröïc, Ñaùi ñoäc haønh chaúng phaûi laø nhöõng tay vöøa. Do ñoù, hoï traùnh nghinh chieán ñöông dieän, moät ñöôøng kieám phaùt ra, hoï lui veà taøng caây, hoï laïi voït ra, xuaát phaùt moät ñöôøng kieám khaùc, theo chieàu höôùng khaùc. Luoân luoân hoï ñoåi höôùng, ñoåi vò trí, khi ñoái phöông hoaøn thuû, laø hoï khoâng coøn ôû choã cuõ. Hoï ñaùnh nhö vaäy, ñoái phöông khoù tìm caùi ñích ñeå phaûn coâng, giaû dó kieám phaùp cuûa hoï laïi phoái hôïp vôùi nhau chaët cheõ, moät ngöôøi coù theå coâng ba ñòch thuû, baát cöù ngöôøi naøo trong boïn Hoà Thieát Hoa cuõng coù theå bò hoï taán coâng, töø nhieàu maët moät löôït. Thaønh ra boïn Hoà Thieát Hoa chaúng nhöõng moät phaûi ñaáu vôùi hai maø laïi laø moät ñaáu ba, boán, naêm, saùu... Cuoái cuøng, boïn Hoà Thieát Hoa khoâng coøn ñoái töôïng chính xaùc nöõa, caû ba khoâng bieát ñöôïc thích khaùch naøo taán coâng mình! Ñuùng laø moät traän chieán hoãn loaïn, nhöng hoãn loaïn cho boïn Hoà Thieát Hoa, chöù khoâng hoãn loaïn cho caùnh ñoái phöông, bôûi hoï sôû tröôøng veà ñaáu phaùp ñoù. Coù hoãn loaïn môùi coù cô taát thaéng, hoï coát laøm cho ñòch hoang mang, loä nhieàu sô hôû. Chaúng nhöõng boïn thích khaùch gaây caûnh hoãn loaïn, hoï lai coøn dung hôïp luoân chieán phaùp xa luaân, saùu baûy ngöôøi thay nhau quaàn ba ngöôøi, hoï ñaùnh tôi bôøi boïn Hoà Thieát Hoa, duø hoï khoâng thaéng, boïn Hoà Thieát Hoa cuõng phaûi ñieân ñaûo. Quaû thaät, hoï laø nhöõng ngöôøi coù taøi, coù kinh nghieäm rieâng, moãi ngöôøi ñeàu lôïi haïi, hoï laïi bieát phoái hôïp sôû naêng, taïo thaønh moät löïc löôïng gaàn nhö baát khaû khaùng. Neáu cuoäc chieán keùo daøi, boïn Hoà Thieát Hoa khoù maø traùnh khoûi toån haïi. Chính ñang luùc cuoäc chieán soâi ñoäng nhaát, quaùi nhaân vaø Thanh y Ni vaøo cuoäc. Caû hai, moãi ngöôøi moät ñaàu, ñöôøng giaây ôû giöõa cuoán tôùi nhö ngö phuû keùo löôùi. Gaëp ñòch thuû, hoï ñoåi vò trí, voït ngöôùc chieàu, ñöôøng giaáy cheùo vaøo nhau, sieát chaët, ñòch thuû phaûi ñöùt laøm hai. Ñaáu phaùp kyø quaùi nhaát ñôøi. Vuõ hí cuõng kyø quaùi nhaát ñôøi. Song, neáu caû hai kheùp chaët maøng löôùi, thì luoân vaû boïn Hoà Thieát Hoa cuõng bò xieát nhö boï thích khaùch. Nhö vaäy thì laøm sao ? Muoán cho boïn thích khaùch ñeàu loït vaøo löôùi, Hoà Thieát Hoa, Hoaøng loã Tröïc, Ñaùi ñoäc Haønh phaûi nhaûy ra khoûi voøng chieán. Giöõa vaàn g kieám khí ñoù, caû ba voït ñi ñöôïc chaêng ? Ñaén ño moät giaây, caû ba cuøng luøi laïi, tröôùc khi ñöôøng giaây kheùp thaønh voøng. Trong boïn thích khaùch, coù moät ngöôøi vung kieám cheùm vaøo ñöôøng giaây. moät tieáng keng vang leân, löûa baén tung toeù, thanh kieám cuûa haén tuoät tay bay ñi. 934 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñöôøng giaây khoâng heà rung chuyeån. Thích khaùch ñoù xanh maët, toan luøi, song chaäm maát roài. Thaân hình haén chôùp leân, moät tieáng soeït tieáp theo, maùu töôi baén thaønh voøi, coù ñeán hai voøi. Thaân hình haén ñaõ bò ñöôøng giaây sieát ñöùt laøm hai ñoaïn. Ñöôøng giaây laïi ñöôïc keùo thaúng nhö caùn buùt. Hai ngöôøi ôû hai ñaàu giaây ñaõ ñoåi vò trí. Boïn thích khaùch coøn laïi kinh haõi phi thöôøng. May maø Thanh y Ni vaø quaùi nhaân chæ choïn moät teân, tæa daàn. Neáu hoï sieát heát cuøng moät löôït, coù leõ moät vaøi teân nöõa bò ñöùt tieän luoân, baát quaù moät vaøi teân khaùc voït ñi laø cuøng. Maø chöa chaéc gì boïn Hoà Thieát Hoa ña thoaùt naïn ñuû caû ba! Boïn thích khaùch khoâng heïn maø ñoàng, cuøng luøi laïi gaáp. Song Hoà Thieát Hoa, Hoaøng loã Tröïc, Ñaùi ñoäc Haønh ñaõ luøi tröôùc, ôû phía haäu chuùng, chöïc chôø chuùng! Tröôøng kieám chôùp leân, chuùng coøn laïi naêm maïng, chuùng phaân nhau, moãi teân moät höôùng, chaïy vaøo maáy haøng caây... Boùng ngöôøi chôùp, moät teân nöõa ñaõ bò ñöôøng giaây sieát ñöùt nhö ñoàng baïn. Teân naøy khoâng ñöùng chung choã vôùi naêm teân kia, thaáy naêm ñoàng baïn chaïy ñi, haén cuõng chaïy luoân, song chaäm hôn, thaønh bò haïi. *** Trong maáy phuùt giaây, boïn thích khaùch ñaõ bò hao huït ba teân. Tieåu Phi nhaän ra, trong ba laàn gieát ñòch, ñoäng taùc do moät mình quaùi nhaân. Thaân phaùp cuûa y coøn nhanh hôn Thanh y Ni moät baäc. Chaøng coá gaéng nhaän dieän y, song böùc maøn phuû kín quanh ngöôøi y, chaøng khoâng thaáy gì caû! Ñeán caû ñoâi chaân cuûa y cuõng khoâng loä ra ngoaøi, thì laøm gì chaøng thaáy ñöôïc maët y ? Veà phaàn y, trong böùc maøn ñoù, haún laø y cuõng chaúng troâng thaáy gì. Khoâng troâng thaáy gì, sao y di ñoäng ñöôïc ? Coù theå laø y duøng xuùc giaùc thay maét. Xuc giaùc ñoù, Tieåu Phi caûm thaáy raát maïnh, chaúng nhöõng xuyeân qua lôùp maøn, maø coøn taïo moät aùp löïc, böùc ñeán Tieåu Phi. Chaøng bieát roõ, loaïi xuùc giaùc ñoù, chæ boïn muø môùi coù, vaø coù raát nhaïy, raát maïnh. Theá ra, quaùi nhaân muø caû ñoâi maét ? Kyø quaùi thay, moät ngöôøi muø, phoái hôïp vôùi moät ngöôøi caâm vaø ñieác. Hai pheá nhaân laïi taïo neân uy löïc phi thöôøng ? Tieåu Phi vöøa thöông haïi hoï, vöøa khaâm phuïc hoï voâ cuøng! *** 935 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng, taïi sao quaùi nhaân muø laïi khoâng daùm chöôøng maët cho ngöôøi ñôøi thaáy ? Quaùi nhaân coù lieân quan vôùi Thanh y laõo Ni ? Taïi sao Thuyû maãu AÂm Cô laïi nhoát chung hai ngöôøi cuøng chung moät nôi ? Naêm teân thích khaùch coøn laïi, khoâng daùm xuaát thuû taùi chieán, cöù chaïy quanh quaån theo maáy thaân caây. chaïy nhö vaäy laø traùnh ñöôïc ñöôøng giaây, bôûi neáu ñöôøng giaây giaät, laïi phaûi vöôùng nhöõng thaân caây ñoù. Khoâng daùm taùi chieán, chuùng cuõng khoâng daùm boû chaïy ñi. Baøn tay kia coøn caàm ngoïn roi, neáu chöa thaønh coâng maø chuùng boû chaïy, thì chuùng phaûi tieáp nhaän nhöõng gì daønh cho chuùng, thaûm khoác khoâng töôûng noåi! Tieåu Phi thôû daøi. Chaøng rôøi vò trí, löôùt tôùi. Moät thích khaùch aùo ñen ñang loøn döôùi aùnh ñao cuûa Hoà Thieát Hoa voït ñi. Thanh y laõo Ni vaø quaùi nhaân töø phía sau moät thaân caây, xuaát hieän nhanh nhö laøn chôùp, moãi ngöôøi moät ñaàu giaây, keùo thaúng ñaàu giaây ra chaän ñaàu haén. Gaõ thích khaùch heùt leân moät tieáng cuoàng daïi, vung kieám ñaâm tôùi, ñaâm lieàu lónh nhö keû muø ñaâm loaïn. Nhöng, ñoâi chaân quaùi nhaân nhan quaù, kieám quang vöøa loeù, thaân aûnh y vöøa laùch ra xa taàm kieám, ñoàng thôøi quay mình xuay quanh y. Xoay nhö vaäy, y kheùp ñöôøng giaây thaønh voøng troøn. Trong tình theá ñoù, gaõ thích khaùch caàm chaéc bò tieän laøm ñoâi nhö nhöõng teân tröôùc. Nhanh nhö ñieân, Tieåu Phi chuïp ñöôøng giaây thoát : -Chuùng laø nhöõng keû ñaùng thöông, neân tha cho chuùng! Thanh y laõo Ni tröøng maét nhìn chaøng, vöøa kinh dò, vöøa phaãn noä. Dó nhieân, baø khoâng nghe ñöôïc Tieåu Phi noùi gì, song baø thaáy chaøng naém cöùng ñöôøng giaây. Vaø baø bieát laø chaøng ngaên trôû. Baø giaän chaøng can thieäp. Gaõ thích khaùch naøo cuõng duøng khaên ñen bao maët, khoâng ai thaáy göông maët gaõ nhö theá naøo, thaàn saéc coù bieán ñoåi chaêng, song qua loã hoång, Tieåu Phi thaáy maét gaõ giôøi leân veû kinh dò phi thöôøng. Gaõ khoâng hieåu taïi sao Tieåu Phi muoán cöùu gaõ. Tieåu Phi nheách moâi, cöôøi nheï : -Ngöôi yeân trí! Ta khoâng böùc ngöôi phaûi noùi gì ñaâu! Ta bieát thaø caâm maø cheát chöù chaúng khi naøo ngöôi chòu noùi ñeå ñöôïc soáng. Baát quaù ta muoán laøm moät cuoäc ñoåi chaùc vôùi ngöôi thoâi! Gaõ thích khaùch ñaûo maét nhìn ra boán phía. Luùc ñoù, Hoà Thieát Hoa, Hoaøng loã Tröïc, Ñaùi ñoäc Haønh cuõng döøng tay. Boán teân thích khaùch kia coøn di ñoâng, song thaân phaùp ñaõ chaäm laïi daàn daàn. Boán teân cuøng nhìn Tieåu Phi. 936 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät luùc laâu, moät teân hoûi : -Ñoåi chaùc nhö theá naøo ? Tieåu Phi buoâng goïn : -Neáu caùc ngöôi daùm chaïy ñi, boïn ta ñeå maëc caùc ngöôi chaïy, khoâng caàn ñieàu kieän gì caû. Boïn thích khaùch giaät mình. Cuoäc ñoåi chaùc cuûa chaøng laø theá! Chaøng muoán cho chuùng chaïy ñi, ngöôïc laïi, chuùng khoûi thöïc hieän moät ñieàu kieän naøo vì chaøng khoâng ñoøi hoûi. Moät cuoäc ñoåi chaùc laï thöôøng! Buoäc keû ñòch chaïy ñi trong khi keû ñòch chæ coøn caùch chôø cheát. Traùi laïi, ñòch khoâng phaûi laøm moät vieäc gì! Cuoäc ñoåi chaùc ñoù, deã daøng quaù, thaønh ra voâ lyù, boïn thích khaùch hoà nghi, chöa quyeát ñònh lieàn. Tieåu Phi tieáp : -Caùc ngöôi cho raèng, treân ñôøi naøy, laøm gì coù loaïi tieän nghi ñoù phaûi khoâng ? Thöïc söï thì phaûi xem nhö laø moät tieän nghi cho caùc ngöôi ñoù! Ñöôïc moät tieän nghi, keå ra cuõng coøn hôn khoâng ? Bôûi neáu ta khoâng laàm, töø luùc ñeán ñaây, caùc ngöôi chöa chieám moät tieän nghi naøo! Chaøng voã tay leân vai gaõ thích khaùch ñoù, tieáp : -Ta ñaõ noùi nhö vaäy roài, caùc ngöôi cöù yeân trí maø ñi. Gaõ thích khaùch suy nghó moät luùc, ñoaïn nhuùn chaân nhaûy voït ra khoûi voøng giaây ñaõ thaønh hình chöa sieát chaët. Tieåu Phi laïi thoát : -Mieãn laø coøn soáng thì thoâi! Coøn soáng laø coøn cô hoäi, chöù ñaõ cheát roài, thì coøn mong laøm ñöôïc gì nöõa chöù ? Chaøng töïa hoà töï laåm nhaåm vôùi mình, song boïn thích khaùch coøn lai nghe ra, laïi ñònh quyeát taâm yù, roài taát caû cuøng chaïy ñi lieàn. Hoà Thieát Hoa cao gioïng : -Laõo xuù Truøn! Ngöôi ñònh thí phaùt laøm hoaø thöôïng phaûi khoâng ? Caùi töø bò cuûa ngöôi ñoù, laø moät thöù töø bi loaïn! Töø bi môø aùm, töø bi laäp dò! Cho neân ngöôi môùi buoâng tha nhöõng keû saùt nhaân! Tieåu Phi thôû daøi : -Khoâng ñaâu! Nhöõng ngöôøi ñoù chaúng phaûi laø nhöõng keû saùt nhaân töï baûn chaát cuûa hoï! Baát quaù, hoï laø nhöõng coâng cuï gieát ngöôøi khoâng hôn khoâng keùm! Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Coâng cuï ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Do söï ñieàu khieån cuûa moät ngöôøi, hoï haønh ñoäng! hoï khoâng cöôõng laïi ñöôïc söï ñieàu khieån ñoù! Ngöôi gieát soá naøy, thì soá khaùc thay theá ngay! Tröø ra ngöôi huyû dieät 937 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long boä phaän ñieàu khieån! Ñöøng mong gieát heát soá naøy maø roài töôûng raèng chaúng coøn soá khaùc noái tieáp! Chính caùi "baøn tay" ñoù laø boä phaän ñieàu khieån! Hoà Thieát Hoa vuoât choùp muõi moät luùc, ñoaïn traàm gioïng : -Buoâng tha chuùng, ñaâu coù phaûi laø moät cuoäc ñaàu tö ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Sao laïi khoâng phaûi ? Chính ta ñang ñaàu tö ñoù! Buoâng than hoï, laø ta thaû moät nhôï caâu daøi. Ta caâu con caù lôùn! Hoà Thieát Hoa saùng maét : -Ta hieåu roài! Ngöôi tha chuùng chaïy ñi, chuùng seõ ñöa ñöôøng ngöôi ñi tìm "baøn tay" ñoù! Nhöng ta hoûi ngöôi, nhôï caâu cuûa ngöôi ôû ñaâu ? Tieåu Phi höø moät tieáng : -Ngöôi coù chieác muõi thính hôn muõi choù, vaäy maø khoâng ñaùnh hôi ñöôïc aø ? Hoà Thieát Hoa nhaém maét laïi, hít maáy hôi daøi khoâng khí, trong gioù thoaûng ñöa veà, coù muøi uaát kim höông. Uaát kim höông, laø loaïi höông cuûa Tieåu Phi thöôøng duøng. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : -Thì ra Laõo xuù Truøn ñaõ raûi uaát kim höông leân mình gaõ thích khaùch ñoù luùc voã tay leân vai gaõ. Tieåu Phi gaät ñaàu : -Phaûi! Baây giôø, ngöôi cöù vaän duïng caùi muõi choù cuûa ngöôi, tìm ñeán con caù lôùn! Chaøng vöøa buoâng döùt tieáng cuoái, boãng ñöôøng giaây saét khua leân. Quaùi nhaân vaø Thanh y Ni vuùt mình ra ngoaøi. Tieåu Phi khoâng ngaên trôû hoï, traùi laïi chaøng coù veû khoan khoaùi voâ cuøng. Nhìn Hoà Thieát Hoa, chaøng baûo : -Ngöôi vaø Hoaøng laõo tieân sanh, cuøng Ñaùi laõo tieàn boái löu laïi ñaây, chieáu coá caùc ngöôøi kia, ñeå ta... Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu keâu leân : -Khoâng ñöôïc, laàn naøy ta phaûi theo ngöôi, nhaát ñònh laø nhö vaäy roài, ta khoâng theå ôû laïi! Tieåu Phi chæ coøn coù caùch laø day qua Hoaøng loã Tröïc vaø Ñaùi ñoäc Haønh voøng tay vaùi caû hai roài chæ vaøo Boà ñeà Am thoát : -Moïi söï vieäc trong ñoù, xin nhôø hai vò tieàn boái lo lieäu hoä taïi haï, coøn Dung nhi, neáu naøng trôû laïi... Ñaùi ñoäc Haønh gaät ñaàu : -Laõo ñeä yeân trí, neáu Dung coâ nöông trôû laïi, laõo phu seõ toû cho naøng bieát. Tieåu Phi ñi roài, laõo nheách nuï cöôøi khoå, goïi Hoang loã Tröïc, thôû daøi thoát : -Theá laø hai laõo giaø naøy cöùa höôûng nhaøn maõi! Hoaøng loã Tröïc cuõng thôû daøi : 938 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phaûi! Mang moät gaùnh naëng ñaõ khoå laém roài, huoáng chi haén mang ñeán ba gaùnh naëng ? Ñaùi ñoäc Haønh traàm gioïng : -Vieäc laøm cuûa haén, laø moät hình phaït khoå sai ñoái vôùi chuùng ta, nhöng vôùi haén laïi laø moät thích thuù! *** Luùc Tieåu Phi göûi gaém moïi söï taïi Boà ñeà Am cho Hoaøng loã Tröïc vaø Ñaùi ñoäc Haønh, thì Hoà Thieát Hoa ñaõ voït ñi roài! Tieåu Phi chaïy ñi, khoâng laâu laém baét kòp y. Quaùi nhaân vaø Thanh y Ni thì chaïy phía tröôùc, caùch khoâng xa laém. Chöøng nhö Hoà Thieát Hoa coù veû hoang mang. Tieåu Phi löôùt tôùi, y voäi thoát : -Xem ra, chuùng tra caàn phaûi nuoâi choù môùi ñöôïc! Tieåu Phi laáy laøm laï : -Taïi sao laïi phaûi nuoâi choù ? Hoà Thieát Hoa ñaùp : -Neáu chuùng ta coù nuoâi choù, mang theo moät con trong luùc naøy, thì chaéc chaén laø khoâng laïc höôùng! Tieåu Phi nhìn ra phía tröôùc thoát : -Hai ngöôøi ñoù khoâng ñuoåi theo chuùng sai höôùng ñaâu! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng : -Laáy gì laøm chaéc ? Ta khoâng coøn nghe muøi Uaát kim Höông nöõa, hoï chöa töøng quen muøi ñoù, coù theå... Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Neáu vaäy, chieác muõi cuûa ngöôi maát thính roài! Hoà Thieát Hoa laïi höø moät tieáng : -Muõi cuûa ta maát thính ? Khoâng hôn muõi choù, thì ít nhaát cuõng baèng, khi naøo laïi keùm choù ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Ta cuõng nhaän thaáy nhö theá, coù ñieàu chieác muõi cuûa ngöôi hoâm nay mang taät baát ngôø hay sao ñoù, neân ngöôi ñaùnh hôi keùm quaù! Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Neáu muõi ta keùm, thì muõi cuûa hai ngöôøi kia laøm gì ñaùnh hôi ñöôïc ? Tieåu Phi khoâng ñaùp, chæ hoûi laïi : -Maét vaø tai cuûa ta, coù phaûi laø ñaëc bieät minh maãn hôn ngöôøi chaêng ? Hoà Thieát Hoa ñaùp : -Caùi ñoù, ta bieát roài! 939 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cöôøi nheï : -Maø ngöôi bieát taïi sao khoâng ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng : -Taïi caàm tinh cuûa ngöôi laø con thoû! Tieåu Phi xì moät hôi daøi : -Ñöøng noùi nhaûm, chæ vì ta coù chieác muõi voâ duïng, baét buoäc ta phaûi khai thaùc nhöõng giaùc quan khaùc! maø cuõng do haûo yù cuûa laõo thieân, sanh cho ta tai vaø maét linh maãn, ñeå buø tröø caùi keùm cuûa chieác muõi! Hoà Thieát Hoa saùng maét leân : -Caùi yù töù cuûa ngöôi, coù phaûi cho raèng hai ngöôøi kia keùm tai keùm maét neân phaûi thính muõi ? Tieåu Phi thôû daøi : -Ta nhaän thaáy, ngöôi caøng ngaøy caøng thoâng minh! Hieåu ñöôïc caùi ñaïo lyù ñoù, khoâng phaûi laø vieäc deã! Hoà Thieát Hoa chôùp maét mæm cöôøi : -Thì cuõng do haûo yù cuûa laõo thieân! khi naøo maét vaø muõi cuûa ta heát linh maãn, oùc cuûa ta laïi saùng suoát! Neáu oùc cuûa ta keùm, laõo thieân seõ ñeàn buø baèng moät caùch khaùc! Tieåu Phi mæa mai : -Ta chöa thaáy söï ñeàn buø ñoù! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : -Neáu ngöôi thaáy ñöôïc, thì hoûng heát moïi vieäc cuûa ta roài! Tieåu Phi traàm gioïng : -Khoan töï ñaéc sôùm! Theo ta thaáy thì trong vieäc naày, ngöôi... Boãng chaøng bieán saéc maët. nôi khu röøng phía tröôùc maët, coù tieáng ruù thaûm voïng laïi. Laéng nghe kyõ, Tieåu Phi nhaän ra aâm thinh cuûa naêm teân thích khaùch. Tieáng ruù thaûm do caû boïn phaùt ra, song khoâng ñoàng thôøi, coù tieáng tröôùc tieáng sau, caùch nhau khoâng laâu laém. Tuy nhieân töø xa nghe nhö raäp nhau moät löôït. Tieáng ruù laïi raát ngaén, chöùng toû hoï vöøa ruù leân laø ñöùt hôi lieàn. Luùc ñoù, quaùi nhaân vaø Thanh y Ni ñaõ vaøo khu röøng roài. Hoï vaøo ñeán nôi, laø naêm teân thích khaùch ñaõ thaønh naêm xaùc cheát, naêm xaùc naèm ngoån ngang, maùu töø trong yeát haàu voït ra coù voøi. Moät ngöôøi vöøa oám vöøa cao, vaän y phuïc ñen, ñang cuùi mình nhìn töøng voøi maùu töø yeát haàu chuùng xòt ra. aùnh maét cuûa ngöôøi ñoù ngôøi nieàm ñaéc yù. Y nhìn nhöõng voøi maùu, nhö hoaï syõ nhìn böùc hoaï maø y vöøa chaám xong neùt buùt cuoái cuøng, raát haøi loøng veà taùc phaåm cuûa mình! Chieác aùo cuûa y quaù daøi, daøi pheát ñaát, maët ñeo moät chieác naï baèng goã ñaøn höông. 940 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chieác naï coù khoeùt hai loã, ñeå loä roõ ñoâi maét cuûa y. Ñoâi maét ñuïc nhö maét ngöôøi cheát, ñoâi maét ñoù laïi baén tinh quang, theá môùi kyø! ---------------------oOo--------------------- 941 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn