Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI SAÙU KIEÁM, VAÄT VOÂ TRI Boãng, Nam Taàn cöôøi moät tieáng : -Thöïc ra, caùc vò khoâng phaûi quaù lo! Ñaïi sö thô taïi haï laø ngöôøi coù vuõ coâng cao nhaát trong cung, sau sö phoù! Tuy hieän taïi, chò laø moät pheá nhaân, vuõ coâng cuûa chò vaãn coøn nguyeân veïn. Nhaát ñònh laø ñaïi sö thô thöøa söùc ñaùnh baïi caùc ngöôøi ñoù! Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu : -Neáu baø ta caàm chaéc caùi thaéng trong tay, haún baø ñaõ xuaát thuû roài. Laøm gì phaûi chôø ñôïi laâu nhö vaäy ? Nam Taàn giaûi thích : -Phaûi coù moät nguyeân nhaân naøo ñoù! Sö phoù taïi haï töøng noùi veà vuõ coâng, ñaïi sö thô khoâng keùm Thaäp ñaïi cao thuû trong vuõ laâm ñöông thôøi. Chaúng leõ boïn ngöôøi naøo ñoù coù baûn lónh treân Thaäp ñaïi cao thuû ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå : -Hoï ñeán, ñoøi boïn Toáng Ñieàm Nhi, töùc nhieân hoï choáng ñoái vôùi Löu Höông Soaùi roài! Daùm choáng ñoái Löu Höông Soaùi, thieát töôûng hoï cuõng coù haïng laém! Ñaùi Ñoäc Haønh hoûi : -Höông soaùi coù ñoaùn ñöôïc ho laø nhöõng ai chaêng ? Tieåu Phi cöôøi thaûm : -Duø coù ñoaùn ñöôïc hoï laø nhöõng ai, ñieàu ñoù coù ích lôïi gì ? Chaøng nghó, raát coù theå boïn ngöôøi ñoù, do Lieãu voâ My caâu daãn ñeán. Naøng laøm theá, chaúng nhöõng chaën ñöôøng ruùt lui cuûa chaøng, maø coøn baét boïn Toáng ñieàm Nhi laøm con tin, neáu sau naøy naøng thaát baïi thì laùy ngöôøi ñoåi ngöôøi. Hoaëc giaû, naøng uy hieáp Tieåu Phi, neáu muoán baûo toaøn sanh maïng boïn Toáng ñieàm Nhi, chaøng phaûi giöõ bí maät cuûa naøng, chaúng bao giôø ñöôïc tieát loä vôùi baát kyø ai! Chaøng nhaän ñònh, caùi keá hoaïch cuûa Lieãu voâ My laø nhö vaäy. Chaøng thôû daøi tieáp : -Taïi haï hy voïng, vò ñaïi sö thô ñoù nhaän thaáy baø khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa nhöõng ngöôøi aáy! Nam Taàn cau maøy : -Taïi sao caùc haï hy voïng kyø quaùi theá ? Tieåu Phi ñaùp : -Neáu baø bieát mình khoâng thaéng, neáu baø bò böùc quaù ñoä, raát coù theå baø môû cöûa. Bôûi, môû cöûa ra, laø coù ngöôøi vaøo tieáp trôï ngay, bôûi hieän taïi baø cuõng hieåu laø coù ngöôøi vaøo! Ñöông nhieân laø baø coù nghe baùo hieäu cuûa taïi haï! 919 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaùi Ñoäc Haønh taùn thöôûng : -Ñuùng quaù, ñoù laø caùi caûnh ngöôøi bò böùc töû, phaûi laøm moïi caùch tranh caùi soáng! Neáu khoâng bò böùc, vò ñaïi sö thô ñoù khoâng chòu môû cöûa ngay ñaâu! Nam Taàn thoát : -Neáu laø ngöôøi naøo khaùc, thì coù theå laøm nhö vaäy. Song, ñaïi sö thô taïi haï, thaø cheát chöù nhaát ñònh khoâng laøm! Ñaùi Ñoäc Haønh cau maøy : -Taïi sao ? Nam Taàn thôû daøi : -Vì ñaïi sö thô taïi haï khoâng bao giôø tieát loä loái xuaát nhaäp ñoù duø trong tröôøng hôïp naøo. Cuõng vì caùi taùnh khaúng khaùi ñoù, chò aáy môùi ñöôïc giao troïng traùch traán thuû Boà ñeà Am, moät aûi ñòa ñaàu cuûa Thaàn thuyû Cung. Vaø cuõng vì coù thöøa kieân quyeát, chò môùi daùm tieáp nhaän moät troïng traùch. Chò töï tin khoâng bao giôø laøm hoûng vieäc! Hoà Thieát Hoa troá maét : -Taïi sao khaúng khaùi ? Taïi sao kieân quyeát ? Taïi haï cho raèng nhö vaäy laø ngu! Nam Taàn cöôøi khoå : -Khoâng phaûi ngu! Sôû dó ñaïi sö thô giöõ bí maät laø ñeå chuoäc toäi! Ngaøy tröôùc, trong luùc voâ taâm, chò ñeå tieát loä moät laàn, cho neân giôø ñaây taïi haï bieát chaéc chò chaúng heà taùi phaïm, thaø cheát chöù khoâng taùi phaïm, bôûi taùi phaïm cuõng chaúng soáng ñöôïc, maø coøn mang tieáng phaûn nghòch sö huaán. Tieåu Phi hy voïng, moïi ngöôøi hy voïng, baây giôø nieàm hy voïng aáy tan bieán, moïi ngöôøi lai khaån tröông. Boãng, Hoà Thieát Hoa saùng maét, nhaûy voït leân. Y ñaám tay vaøo vaùch choã treo chieác voøng. Tieáng doäi vang reàn, chaán ñoäng maøng tai. nam Taàn bieán saéc, keâu leân thaát thanh : -Caùc haï laøm gì theá ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : : -Caùc haï laøm gì theá ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : -Ñaët vaøo caûnh cheát, ñeå trong caûnh cheát tìm caùi soáng! Ñaùi doäc Haønh reo leân : -Hay! Hay quaù! Ngöôøi beân treân nghe tieáng ñoäng beân döôùi seõ bieát loái xuaát nhaäp ôû choã naøo, neáu hoï bieát vò trí choã xuaát nhaäp, thì ñaïi sö thô cuûa Nam laõo ñeä khoâng coøn lyù do naøo nöõa, nhö vaäy, baø aáy chaúng caàn coá kî, vaø ñöông nhieân phaûi môû cöûa roài! Hoà Thieát Hoa vaãn coøn cöôøi : -Taïi haï laø moät ngoác töû, neân haønh ñoäng ngu ngoác nhö vaäy ñoù! Tieåu Phi haân hoan ra maët : -Khi keû thoâng minh boù tay thì ngoác töû troå taøi ? Ngoác töû khoâng haún hoaøn toaøn voâ duïng ? 920 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät ñôït aùnh saùng töø beân treân roïi xuoáng. *** Trong am khoâng saéng laém, ñôït saùng töø am chieáu xuoáng ñöông nhieân phaûi yeáu, song vaãn laø ñôït saùng phaù tan caùi ñen toái ñang bao truøm boïn Tieåu Phi. Moät böùc maøn maøu vaøng che khuaát buïc thôø, khoâng roõ beân trong coù töôïng phaät tieân thaàn thaùnh gì . Tröôùc chieác aùn thôø, cuõng coù maøn che. Maøn thoõng daøi, saùt neàn am. Moät laõo ni vaän aùo xanh, voùc oám ñang ngoài treân chieác boà ñoaøn, tröôùc chieác aùn thôø. Baø ñang nhaém maét! Nam Taàn ñaõ noùi laø baø hoûng maét kia maø! Baø ngoài, voùc oám, song nhìn qua cuõng thaáy baø cao ngöôøi, vaø haún tröôùc kia cuõng lôùn xaùc. Thòt trong ngöôøi baø tieâu tan heát, hieän taïi baø chæ laø moät boä xöông coù lôùp da boïc ngoaøi, lôùp da ñoù khoâng vaøng maø cuõng khoâng xaùm! Moät laøn da cheát! Xöông goø maù cuûa baø nhoâ leân cao quaù, laøm cho truõng maét raát saâu. Hai beân baø coù maáy chieác boà ñoaøn nöõa. Hai thieáu nöõ tuyeät ñeïp ngoài xeáp baèng troøn treân boà ñoaøn beân taû, maét cuùi saùt ngöïc, möôøng töôïng nguû say. Beân haøng boà ñoaøn höõu, coù hai ngöôøi ngoài, moät nam moät nöõ nhöng chaúng phaûi laø Lyù ngoïc Haøm vaø Lieãu voâ My. Nam, coù göông maét traéng xanh, chöøn g nhö ñeo maët naï chieác aùo cuûa y coøn vaáy maùu beâ beát. Y coù veû thoï thöông. Hieän taïi, y caén raêng, nhaém maét nhö ñeå choáng laïi côn ñau ñang haønh haï. Thaân hình y choác choác laïi ñaûo ñaûo, nhö khoâng göôïng vöõng noåi. Nöõ, coù khoaùt vuoâng khaên nôi maët, vuoâng khaên coù khoeùt hai loã, ñeå loä ñoâi maét saùng phi thöôøng. Nhöng trong aùnh maét, coù veû kinh haõi, bi thöông phaãn uaát. Ñaâu ñaây, coù tieáng theùp chaïm nhau, vang leân xoang xoaûng, song luùc boïn Tieåu Phi xuaát hieän, tieáng chaïm ngöøng laïi. Nhö Nam Taàn ñaõ noùi, loái xuaát nhaäp ôû ngay döôùi boà ñoaøn cuûa Thanh y laõo ni. Chieác boà ñoaøn dòch qua moät beân, baøy loã hoång, töø döôùi loã hoång, hai ngöôøi loù leân. Hai ngöôøi ñoù laø Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi. Nöõ nhaân coù vuoâng khaén bao maët, troâng thaáy hoï, vöøa kinh vöøa maàng. 921 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thanh y laõo ni quaéc maét nhìn hoï, aùnh maét saéc nhö löôõi ñao. Theá thì baø ñaâu coù hoûng maét ? Taïi sao Nam Taàn laïi noùi ngoa ? Hay haén aùm chæ moät ngöôøi naøo khaùc nöõa, cuõng ôû trong am ?... Tay aùo cuûa baø vöøa phaát leân, tay aùo maøu xanh, nhöng laïi chôùp ñen, moät ñaïo cöôønh löùc bay ra cuoán tôùi Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi. Noäi caùi ñaïo tuï phong do laõo ni phaùt ra, cuõng ñuû gieát ngöôøi roài, haø huoáng trong tuï phong laïi coù aùm khí tuyeät luaân cuûa Thaàn thuyû Cung ? Hoà Thieát Hoa bò aùp löïc cuûa tuï phong, cô hoà ngaït thôû. Laäp töùc y ruøn ngöôøi xuoáng, roài tung xeùo leân, y tung mình theá naøo laïi chaïm vaøo khung cöûa soå, cöûa vôõ, y loït haún ra ngoaøi. Luùc y chöa ra ñeán beân ngoaøi, aùm khí ñaõ chaïm truùng baøn chaân y. May cho y, töø luùc rôøi khoûi sa maïc trôû laïi Trung Nguyeân, y vaãn coøn mang ñoâi giaày da traâu cuûa Cô baêng Nhaïn. Da giaày cöùng quaù, aùm khí khoâng xuyeân thuûng, nhôø vaäy y voâ söï. Ra ñeán beân ngoaøi, chöa ñaùp xuoáng ñaát, moà hoâi laïnh ñoå ra öôùt mình. Y kinh haõi coøn hôn luùc bò thanh ni taán coâng trong Am Boà Ñeà. Thì ra beân ngoaøi, töø taøng caây raäm raïp, moät tieáng soaït vang leân. Moät vaät bay vuùt ñeán ñoùn y. Vaät ñoù laø moät thanh kieám. Kieám bay ra möôøng töôïng ñoäc xaø, phoùng mình vôùi moät thuû phaùp cöïc kyø aûo dieäu. Kieám bay ñi, coøn lôïi haïi hôn aùm khí cuûa Thanh y ni. Kieám bay nhanh trong khi chaân khí trong ngöôøi duïng taän, thaân hình coøn chöa chaám ñaát, Hoà Thieát Hoa laøm sao traùnh kòp ? Y nghe ñaéng nôi yeát haàu, traùi maät ñaõ naùt roài, y caàm chaéc caùi cheát trong tay. Vöøa luùc ñoù, moät boùng ñen töø trong cöûa soå bay ra, boùng ñen bay ñeán chaän thanh kieám. Phaäp! Kieám xuyeân qua boùng ñen. Thì ra, boùng ñen laø moät chieác boà ñoaøn! Nhöng Hoà Thieát Hoa ñaâu coøn nhaøn haï maø nhìn xem laø vaät gì ? Y ñaùp xuoáng, laïi chui vaøo khung cöûa soå. Tieåu Phi coøn ñöùng ñoù, möôøng töôïng chöa heà nhít ñoäng. Kình phong vaø aùm khí vöøa roài khoâng laøm gì chaøng sao ? Chaøng traùnh baèng caùch naøo maø vaãn coøn ôû trong am ? Tieáp theo Nam Taàn böôùc ñeán naém tay laõo ni, baøn tay haén thay mieäng giaûi thích söï coù maët cuûa boïn Tieåu Phi. Hoà Thieát Hoa vuoát moà hoâi ñaàu, moà hoâi maët, laïnh luøng thoát : -Laõo xuù Truøn! Ta nôï ngöôi moät laàn roài ñoù! Tieåu Phi mæm cöôøi : 922 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cöùu ngöôi, khoâng phaûi ta! -Hoà Thieát Hoa kinh ngaïc : -Ai ? Y ñaûo maét qua moät voøng, thaáy nöõ nhaân bao maët ñaõ rôøi boà ñoaøn, ñöùng leân khoâng roõ töø luùc naøo. Chieác boà ñoaøn cuûa naøng bieán maát. Hoà Thieát Hoa sôø choùt muõi, cöôøi khoå : -Coâ nöông cöùu maïng taïi haï, taïi haï laïi ta ôn ngöôøi khaùc! Thaát loãi voâ cuøng! Nhöng coâ nöông khoâng neân traùch, taïi haï ngu, song coøn phaân bieät ñöôïc phaûi quaáy, töø nay neáu coâ nöông caàn taïi haï laøm gì, vaøo nöôùc soâi, vaøo löûa röïc, taïi haï saün saøng laøm laém! Nhaát ñònh khoâng töø choái! Nöõ nhaân chôùp maét nhö muoán noùi gì. Boãng, Nam Taàn cao gioïng : -Ñaïi sö thô muoán bieát lai lòch caùc vò, ñoàng thôøi söï lieân quan cuûa caùc vò vôùi Thaàn thuyû Cung... Haén ñöa maét veà phía Tieåu Phi, vöøa thoát vöøa nheo nheo maét. Roài haén tieáp : -Taïi haï bieát, caùc vò coù lieân quan raát troïng ñeán boån cung. Neáu khoâng thì sö phoù taïi haï khoâng baûo caùc vò ñeán ñaây! Vaäy caùc vò haõy noùi roõ cho ñaïi sö thô nghe ñi! Haén daùm xöng taïi haï, khoâng sôï loä hình, vì haén bieát Thanh y Ni khoâng nghe ñöôïc. Haén nheo maét, Tieåu Phi ñaõ hieåu haén muoán gì roài. Haén ñöa boïn chaøng ñeán ñaây, song haén sôï traùch nhieäm, chaúng daùm thöøa nhaän ñieàu ñoù! Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt, ñaùp : -Söï vieäc raát daøi, khoâng theå noùi heát trong moät vaøi phuùt giaây. Khi naøo caùc vò gaëp Cung Chuû, caùc vò bieát ngay, hieän taïi neân nghó caùch öùng phoù tình hình taïi ñaây tröôùc laø hay hôn heát! Hoà Thieát Hoa tieáp lieàn : -Phaûi ñoù! Taïi haï muoán bieát caùi boïn quyû naøo naáp beân ngoaøi chöïc chôø aùm toaùn ngöôøi trong am! Taïi haï phaûi giaùo huaán chuùng môùi ñöôïc! Thanh y Ni chôùp chôùp maét, song khuoân maët vaãn lanh luøng, khoâng moät caûm xuùc naøo hieän loä! Ñoâi maét cuûa baø xaùm ñuïc, möôøng töôïng ñoâi maét muø, song chaúng roõ taïi sao laïi saùng, chöøng nhö döôùi lôùp xaùm ñuïc coù naïm minh chaâu. Ñoâi maét vôùi maøu saéc ñoù, boäc loän roõ reät moät veû laïnh luøng taøn khoác, nhöng cuõng noùi leân moät söï traàm tònh phi thöôøng. Ngöôøi coù ñoâi maét ñoù, laøm gì meàm loøng nhö Nam Taàn ñaõ cho bieát ? Hoà Thieát Hoa sôø choùt muõi, hoûi : -Ñaïi sö thô caùc haï thaät söï khoâng noùi ñöôïc ? 923 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nam Taàn chöa kòp ñaùp, Thanh y Ni gaät ñaàu. Baø nghe ñöôïc sao, hay baø nhìn thaàn saéc maø ñoaùn ñöôïc yù nghó cuûa ñoái töôïng ? Hoà Thieát Hoa hoûi ngay baø : -Ñaïi sö... coù nghe ñöôïc boïn taïi haï noùi chaêng ? Thanh y Ni laéc ñaàu. Hoà Thieát Hoa giaät mình : -Roõ raøng ñaïi sö coù nghe, vì nghe neân hieåu, sao lai laéc ñaàu ? Nam Taàn xaùc nhaän : -Quaû thaät ñaïi sö thô khoâng nghe ñöôïc! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng : -Khoâng nghe ñöôïc sao laïi bieát gaät ñaàu, laéc ñaàu, ñuùng luùc, ñuùng caâu ? Nam Taàn nhìn sang Thanh y Ni, muoán noùi gì laïi thoâi. Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå : -Caàu xin caùc vò cöù noùi, chaúng vieäc gì phaûi vôø ñieác vôø caâm. Taïi haï böïc quaù, muoán ñieân ñaây ! Tieåu Phi ñoaùn ñuùng. Lyù ngoïc Haøm vaø Lieãu voâ My vaéng maët, coøn boïn ngöôøi beân ngoaøi, haún do vôï choàng hoï caâu daãn ñeán ñaây, ñeå ñoái phoù vôùi Lyù hoàng Tuï vaø Toáng ñieàm Nhi. Boïn ngöôøi beân ngoaøi ñoù, laø boïn naøo ? Ñöôøng kieám cuûa bòn hoï hieåm ñoäc quaù, kieám phaùp cuûa hoï xem ra khoâng keùm kieám phaùp cuûa Hoaøng loã Tröïc chuùt naøo. Lieãu voâ My tìm ñaâu ñöôïc nhöõng cao thuû ñoù ? Tìm caùch naøo maø coù nhieàu theá ? Coøn ñaây, moät nam, moät nöõ bao maët, hoï laø ai ? Sao hoï bao maët, loä veû quaù thaàn bì nhö vaäy ? Hoà Thieát Hoa heát söùc kinh ngaïc, song gaëp phaûi moät ñoái töôïng vöøa ñieác vöøa caâm, thì coøn hoûi gì ñöôïc nöõa ? Vaû laïi, Lyù hoàng Tuï vaø Toáng ñieàm Nhi ngoài ñoù, caû hai laïi meâ man, y cuõng chaúng hoûi ñöôïc gì. Y böïc voâ cuøng! Vaø y suyùt ñieân thaät söï! Vöøa luùc ñoù, coù tieáng ngöôøi thoát oang oang töø beân ngoaøi voïng vaøo : -Söï vieäc naøy khoâng lieân quan gì ñeán caùc vò caû, nhaùt kieám vöøa roài, sôû dó ñöôïc xuaát phaùt ra chæ ñeå caûnh caùo thoâi chöù chaúng do aùc yù haïi ai. Ñieàu caàn yeáu, laø caùc vò haõy giao noäp teân ñoà ñeà phaûn boäi sö moân, boån moân xin ñi lieàn, khoâng heà daùm laøm gì phieàn phöùc caùc vò. Nhöôïc baèng caùc vò nhaát quyeát che chôû haén, thì coù thì xaûy ra, caùc vò khoâng oaùn traùch ñöôïc ai! Theo khaåu khí ñoù thì boï hoï ñeán ñaây khoâng phaûi vì Lyù hoàng Tuï vaø Toáng ñieàm Nhi roài! Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Caùc vò laø ai ? Ñoà ñeä phaûn sö cuûa caùc vò laø ngöôøi naøo ? Beân ngoaøi chöa coù ai ñaùp. 924 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boáng ngöôøi mang maët naï thoï thöông ñang ngoài treân boà ñoaøn beân höõu ñöùng leân, roài loaïng choaïng böôùc ra ngoaøi. Hoà Thieát Hoa giaät mình. Ñoàng thôøi gian, moät tieáng roån vang leân. Thanh y Ni vaø nöõ nhaân bao maët chaën loái y. Nöõ nhaân rung gioïng thoát : -Chuùng ta ñaõ ñeán ñaây, thì moïi söï do ñaïi sö quyeát ñònh. Neáu baây giôø, ñaïi huynh böôùc ra ñoù, thì chaúng hoaù ra phuï caùi haûo yù cuûa ngöôøi ñoù sao ? Thanh y Ni tröøng maét nhìn nam nhaân bao maët roài töø töø gaät ñaàu. Moãi lôøi noùi cuûa nöõ nhaân ñeàu ñöôïc phuï baèng moät tieáng roån döôùi chaân Thanh y Ni. Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï nhìn xuoáng, thaáy moät ñöôøng giaây saét, khoâng to laém coät nôi coå chaân baø, coøn ñaàu giaây kia thì ôû maõi sau böùc maøn, tröôùc aùng thôø. Giay saét nhít ñoäng theo moãi tieáng noùi cuûa nöõ nhaân bao maët, gaây thaønh tieáng roån. Baây giôø Hoà Thieát Hoa môùi thöùc ngoä taïi sao Thanh y Ni hieåu ñöôïc ñoái töôïng noùi gì. Chaéc phaûi coù ngöôøi beân ñaàu giaây kia, laøm daáu hieäu, chính ngöôøi ñoù, nghe thay baø! Hoà Thieát Hoa toan böôùc tôùi, veït maøn, xem cho bieát ngöôøi ñoù laø ai, song Tieåu Phi dadx kòp thôøi ngaên chaën. Beân ngoaøi coù tieáng cöôø laïnh, roài moät caâu noùi tieáp theo : -Ñaïi tröôïng phu daùm laøm raùng chòu, ñaõ laø nam töû haùn sao laïi ñi nhôø nöõ nhaân che chôû ? Nhö vaäy coøn chi laø tö caùch anh huøng ? Ñeán boïn ta cuõng phaûi maát maët vì ngöôi! Nam nhaân bao maët ñoät nhieân löôùt qua maët nöõ nhaân bao maët vaø Thanh y Ni. Thaân phaùp cuûa y nhanh quaù, treân choã töôûng cuûa Hoà Thieát Hoa. Laàn naøy, Thanh y Ni khoâng ngaên trôû y. Chieác aùo y phaát leân theo ñaø voït, tay aùo taû buoâng thoõng, tay aùo khoâng, laát phaát theo taø aùo. Y ñaõ ñeán gaàn cöûa. Beân ngoaøi, caønh laù xao ñoäng, xaøo xaïc nhö coù gioù queùt qua. Neáu nam nhaân mang naï böôùc ra, laø coù chaúng bieát bao nhieâu thanh kieám bay ñeán nginh ñoùn y. Moät boùng ngöôøi löôùt tôùi, chaën loái y. Ngöôøi mang naï heùt to : -Traùnh ra, vieäc cuûa ta, ngöôi ñöøng can thieäp! Tieåu Phi cöôøi nheï : -Vieäc cuûa ngöôi laø vieäc cuûa ta, taïi sao ta khoâng can thieäp ? Ngöôøi mang naï giaät mình : -Ngöôi... ngöôi laø ai ? Ta khoâng nhaän ra ngöôi! 925 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi : -Duø ngöôi khoâng nhaän ra ta, song ta vaãn nhaän ra ngöôi! Ngöôøi mang naï phaát baøn tay, chaët vaøo yeát haàu Tieåu Phi. Tieåu phi khoâng ñoùn ñôõ, khoâng neù traùnh. Ngöôøi mang naï chaët tay ra, ñoä nöûa ñaø, ruït tay veà. Trong khi ñoù, Tieåu Phi nhìn söõng y. Moät luùc laâu, chaøng thôû daøi hoûi : -Nhaát ñieåm Hoàng, ta bieát ngöôi coù taùnh cao ngaïo, bình sanh chaúng khi naøo caàu caïnh nôi ngöôøi. Song hieän taïi, ngöôi coøn giöõ taùnh ñoù thì chuùng ta ñaâu coøn laø baèng höõu nöõa ? Ngöôi nghó sao ? Ngöôøi mang naï run raåy toaøn thaân. Y bò khích ñoäng maïnh. Nöõ nhaân bao maët böôùc tôùi, naém tay y, khoùc roøng! Hoà Thieát Hoa qua phuùt giaây söõn g sôø, laåm nhaåm : -Hoàng huynh!.. Khuùc coâ nöông!... Taïi haï hoà ñoà! Taïi haï khoâng nhaän ra hai vò! Khuùc voâ Dung nöùc nôû : -Toâi khoâng chieáu coá haén troøn veïn! Toâi phaûi yeâu caàu... caàu ngöôøi! Toâi khoâng coøn maët muõi naøo nhìn caùc vò! Chæ vì... chæ vì... Hoà Thieát Hoa daäm chaân, cao gioïng : -Loãi taïi taïi haï! Neáu taïi haï khoâng ñui, thì Hoàng huynh ñaâu maát moät caùnh tay ? Hoàng huynh coøn ñuû hai tay, treân ñôøi naøy coù ai daùm khinh khi chöù ? Haø huoáng Khuùc coâ nöông vöøa cöùu maïng taïi haï. Taïi haï... Y voït qua cöûa lieàn, ñoàng thôøi hoûi : -Keû naøo muoán gaëp Nhaát ñeåm Hoàng, keû ñoù laïi ñaây, noùi chuyeän vôùi Hoà Thieát Hoa! Hai ñaïo thanh quang töø taøng caây xeït ñeán y, tieáp ñoùn caâu noùi cuûa y! Hoaøng loã Tröïc vaø Ñaùi Ñoäc Haønh cuõng ñaõ leân treân am roài, caû hai moät taû moät höõu voït ra khung cöûa soå ra ngoaøi. Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi lôùn : -Laïi ñaây! Laïi ñaây! Laõo phu muoán bieát maët caùc vò! Hoaøng loã Tröïc traàm gioïng : -Caån thaän ñaáy, hai vò! Kieám phaùp cuûa chuùng khaù ñaáy! Trong naày, Nhaát ñieåm Hoàng gôõ chieác maët naï xuoáng, loä ra khuoân maët bô phôø, thaàn saéc tieàu tuî cöïc ñoä. Chæ coøn ñoâi maét laø roõ tính khí quaät cöôøng thoâi. Y daàm chaân, haøn hoïc : -Vieäc cuûa taïi haï, sao caùc vò... Tieåu phi chaän lôøi : -Töø ngaøy ñoù, laõo Hoà hoái haän maõi, neáu ngöôi khoâng ñeå haén laøm moät caùi gì cho ngöôi, haén seõ ñieân maát! 926 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaát ñieåm Hoàng nghieán raêng : -Nhöng vieäc naøy, khoâng moät ai can thieäp ñöôïc! Tieåu Phi hoûi : -Taïi sao ? Nhaát ñieåm Hoàng khaån caáp ra maët, gaèn töøng tieáng : -Ngöôi ñöøng hoûi nhieàu! Neáu laø baèng höõu cuûa ta, ngöôi haõy ñöa taát caû ñi gaáp, ñi khoûi nôi naøy! Tieåu Phi thôû daøi : -Baèng vaøo söï giao tình giöõa ra vaø ngöôi, ngöôi cuõng coøn daáu laø ñöôïc ñieàu bí maät cuûa ngöôi sao ? Nhaát ñieåm Hoàng vaãy tay : -Ñi gaáp! Ñi gaáp ñi! Neáu ngöôi khoâng ñi, thì ñöøng traùch sao ta trôû maët. Khuùc voâ Dung u buoàn thoát : -Y... coù ñieàu khoå sôû khoù noùi ra... Tieåu Phi khoaùt tay hoûi chaën : -Coâ nöông nhìn ra beân ngoaøi ñi, xem coù thaáy chi chaêng ? Nôi taøng caây ñoù! Khuùc voâ Dung giaät mình, chaúng hieåu sao chaøng hoûi naøng nhö vaäy. Naøng nhìn ra roài gaät ñaâu : -Thaáy! Tieåu Phi ñaùp : -Kieám khí ngaát trôøi, taøng caây kia coù toäi gì, ngöôøi vung kieám lai ñaün caønh töôùc laù? Töø gieo haït ñeán luùc thaønh hình, moät coäi caây traûi qua bao nhieâu thôøi gian, sao boãng nhieân laïi chòu hình phaït ñoù ? Con ngöôøi cuõng theá, töø sô sanh ñeán tröôûng thaønh, naøo phaûi chaúng khoù khaên ? Kieám khí cöùa tìm ngöôøi maø saùt haïi ? Kieám laø vaät voâ tri, tay ngöôøi cuõng laø vaät khoâng oùc! Boä oùc naøo ñieàu khieån baøn tay vung kieám, taïo phöông tieän cho ai ? Baøn tay cuûa ai ? Nhöõng keû ñang tung kieám khí, khoâng ñaùng keå. Chæ coù boä oùc ñieàu khieån! Boä oùc huy ñoäng cuoäc saùt nhaân! Taïi haï muoán bieát baøn tay chuû söû! Khuùc voâ Dung bieán saéc : -Höông soaùi bieát... vieäc cuûa y ?... Tieåu Phi khoâng ñaùp, laáy taàm ñoàng baøi trong mình ra, treân maët ñoàng baøi, coù khaéc möôøi ba thanh kieám, vaây quanh moät baøn tay. Nhaát ñieåm Hoàng bieán saéc cao gioïng : -Ngöôi tìm ñaâu ra vaät naøy ? Tieåu Phi khoâng ñaùp caâu hoûi, chæ thôû daøi roài thoát : -Baøn tay naày, coù leõ laø baøn tay thaàn bí nhaát, ñoäc aùc nhaát, taø gian nhaát treân ñôøi. Baøn tay ñoù, trong boùng toái, naém quyeàn sanh saùt voâ soá ngöôøi! Töø bao nhieâu laâu nay, baøn tay ñoù gieát haïi bao nhieâu sanh maïng roài ? Nhieàu! Coù theå noùi laø nhieàu khoâng ñeám noåi! Va naïn nhaân cheát hoà ñoà, cheát khoâng minh baïch, cheát maø khoâng bieát treân ñôøi, coù baøn tay thaàn bí ñoù. 927 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng tröøng maét nhìn Nhaát ñieåm Hoàng, traàm gioïng tieáp : -Coù baøn tay ñoù, laø coù ngöôøi cheát, coøn baøn tay ñoù, laø coøn ngöôøi sôï haõi, sôï mô hoà, moâng lung, haõo huyeàn, nhöng moät ngaøy naøo ñoù, söï lo sôï hieån hieän, bôûi baøn tay hieån hieän. Neáu huyû dieät ñöôïc baøn tay ñoù, thì giang hoà thaùi bình! Coù ñuùng vaäy khoâng ? Nhaát dieåm Hoàng nghieán raêng : Töøng thôù thòt treân maët y giaät maïnh, y hoûi : -Ngöôi muoán huyû dieät baøn tay ? Ngöôi muoán loaïi tröø y ? Tieåu Phi cao gioïng : -Ngöôi khoâng tieâu dieät y, y seõ tieâu dieät ngöôi! Nhaát ñieåm Hoàng thôû daøi. Boãng, y baát cöôøi ha haû, cöôøi cuoàng daïi. Tieåu Phi tieáp : -Ta bieát y laø con ngöôøi ñaùng sôï! Song ta cuõng töøg gaëp nhöõng ngöôøi ñaùng sôï ngang y, hôn y!... Nhaát ñieåm Hoàng ngöng cöôøi : -Ta bieát, ngöôi chaúng heà sôï baát cöùa ngöôøi naøo, song y... Ñoâi maét y boãng mô mang, troøng maét nhö chìm saâu vaøo taän truõng maét ñen ngoøm... Ñoái maét chôùp leân, chôùp caùch laùo lieân baát ñònh. Nieàm sôï haõi laãn thoáng khoå hieän roõ trong aùnh maét ñoù! Tieåu Phi hoûi : -Ñeán baây giôø, ngöôi vaãn chöa chòu giuùp ta moät tay ? Nhaát ñieåm hoàng rung moâi moät luùc, môùi thoát thaønh lôøi : -Ngöôi ñöøng queân, y nuoâi döôõng ta, ta lôùn leân nhôø y, vuõ coâng cuûa ta do y truyeàn daïy. Duø y muoán gieát ta, ta cuõng khoâng ohaûn y ñöôïc! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc laâu! Chaøng thôû ra maáy löôït : -Phaàn ngöôi, laø nghóa khí, ta khoâng böùc baùch ngöôi chaø ñaïp leân nghóa khí!... Coøn phaàn ta... laø chaùnh ñaïo giang hoà. Chaùnh ñaïo mang laïi thaùi bình cho vuõ laâm! Chaùnh ñaïo laø caên baûn cuûa vuõ laâm! Maát chaùnh ñaïo, vuõ laâm tieâu dieät! Tuyø ngöôi vaäy! Song, ta hoûi : hoâm nay, y coù ñeán ñaây khoâng ? Nhaát ñieåm Hoàng nín laëng giaây laâu : -Neáu coù y ñeán, beân ngoaøi ñaõ döøng tay roài! Tieåu Phi troá maét : -Taïi sao ? ---------------------oOo--------------------- 928 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn