Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI THUÛY MAÃU AÂM CÔ AÅn mình döôùi ñaùy nöôùc, nhö Sôû Löu Höông ñaõ nghó, chaúng phaûi laø moät phöông phaùp vaïn toaøn vaø vónh cöûu. Ñaõ laø taïm thôøi, thì tình traïng ñoù phaûi chaám döùt, sôùm hay muoän do söùc chòu ñöïng cuûa chaøng. Song duø chaøng coù chòu ñöïng ñöôïc bao laâu cuõng theá, chaúng leõ ôû maõi trong nöôùc. Duø ôû trong nöôùc, chaúng leõ chaøng lô löûng giöõa hoà, nöôùc raát trong, ñöùng treân bôø vaãn nhìn thaáy roõ! Cuõng may laø veà ñeâm, chöù gaëp ban ngaøy, chaèng ñaõ bò thieáu nöõ Cöûu muoäi naøo ñoù phaùt hieän roài! Chaøng ñi laàn ñeán moät truï ñaù, neùp mình beân caïnh, töø töø troâi mình leân, loù ñaàu vöøa ñuû nhìn quanh. Truï ñaù nhoâ cao khoûi maët nöôùc, che khuaát thaân hình chaøng. Baây giôø taïm thôøi yeân taâm roài, chaøng baét ñaàu suy luaän veà nhöõng vieäc vöøa quaù. Sôû Löu Höông taïo neân ñòa ñaïo ñoù ñeå laøm gì? Taïi sao ñaàu cô quan ñaët ngay taïi phoøng nguû cuûa baø? Coøn ai toan ñoät nhaäp Thaàn Thuyû Cung vaø bò phaùt hieän? Chaøng nhìn quanh, coá tìm xem keû naøo to gan daùm laøm caùi vieäc chaøng ñang laøm. Nhöng, chaøng khoâng phaûi thaát voïng, bôûi maáy phuùt sau, ba boùng ngöôøi töø xa, do ñoäng khaåu lao mình vuùt ñeán nhö muõi teân. Ba boùng ngöôøi nhaém höôùng ni am maø ñeán. Hoï xaâm nhaäp Thaàn Thuyû Cung moät caùch coâng khai. Vaøo ñoäng khaåu roài, hoï ngang nhieân chaïy ñeán hoà ñöùng caïnh truï ñaù. Sôû Löu Höông ñaõ nhaän ra hoï! Nhaän ra hoï, chaøng bieán saéc maët. Bôûi, hoï laø Hoaøng Loã Tröïc, Ñaùi Ñoäc Haønh vaø Hoà Thieát Hoa! *** Caû ba vöøa döøng chaân, töø boán phía hôn möôi boùng traéng xuaát hieän, hoaëc ñöùng döïa coäi caây, hoaëc ñi qua ñi laïi, hoï aâm thaàm xuaát hieän, nhö nhöõng boùng maø , khoâng gaây tieáng ñoäng, khoâng noùi naêng gì. Boïn Hoà Thieát Hoa, Hoaøng Loã Tröïc, Ñaùi Ñoäc Haønh cuøng giaät mình, caáp toác phi thaân leân moät taûng ñaù caïnh hoà, cuøng ñöa löng laïi, cuøng nhìn ra ba maët chôø ñòch. 849 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boïn ngöôøi aùo traéng khoâng böôùc tôùi, chuùng cöù bao vaây ngoaøi xa xa, chuùng nhìn caû ba khoâng noùi moät tieáng naøo. Söï im laëng cuûa song phöông laøm cho khoâng khí traàm ñoïng naëng neà. Sau cuøng, laïi chính Hoà Thieát Hoa leân tieáng tröôùc. Y cao gioïng hoûi: -Ñòa phöông naøy coù phaûi laø Thaàn Thuyû Cung khoâng? Xa xa moät ngöôøi hoûi voïng laïi: -Ñaõ ñeán ñaây roài, chaúng leõ töï mình khoâng roõ nôi mình ñeán? Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû: -Ñeán laàn thöù nhaát, ai ai cuõng sôï laø mình laàm! Töï nhieân phaûi hoûi ñeå bieát chaéc, haàu traùnh nhöõng ñieàu ñaùng tieác neáu laàm! Moät ngöôøi ñaùp: -Khoâng laàm ñaâu! Moät ngöôøi khaùc hoûi: -Ba vò töø ñaâu ñeán, ñeán ñeå chæ giaùo ñieàu chi? Ngöôøi ñoù coù gioïng noùi oân hoaø, traàm tònh, thaùi ñoä höõu leã, Sôû Löu Höông nhaän ra chính laø thieáu phuï aùo traéng trong am. Hoà Thieát Hoa coøn do döï. Hoaøng Loã Tröïc caát gioïng sang saûng ñaùp: -Taïi haï, laø Hoaøng Loã Tröïc, ngöôøi ñaát Lieãu Chaâu, coøn hai vò naøy laø Ñaùi Ñoäc Haønh, tröôûng laõo Caùi Bang, moät laø ñaïi hieäp Hoà Thieát Hoa. Sôû Löu Höông cöôøi khoå, thaàm nghó: -Ñeán khoâng ñoåi teân, ñi khoâng daáu hoï, ñuùng laø moät baäc quaân töû! Ba caùi teân ñoù, neâu leân baát cöù nôi naøo treân giang hoà, ngöôøi nghe ñeàu phaûi giaät mình. Song, boïn aùo traéng chaúng maûy may kinh ngaïc möôøng töôïng hoï khoâng heà töôûng coù maáy caùi teân ñoù trong choán vuõ laâm. Thieáu phuï aùo traéng traàm gioïng thoát: -Caùc vò haõy buoâng vuõ khí xuoáng ñi, roài chôø lònh phaùt laïc! Hoà Thieát Hoa khi naøo tieâu hoaù noåi caâu ñoù, baät cöôøi ha haû, nhaán maïnh töøng tieáng: -Buoâng vuõ khí? Chôø phaùt laïc? Caùc vò duøng ngoân ngöõ gì theá? Bình sanh taïi haï chöa heà nghe qua! Thieáu phuï cau maøy: -Con truøn, con deá, coøn muoán soáng thaây, taïi sao caùc vò ñi caàu caùi cheát? Hoaøng Loã Tröïc sôï Hoà Thieát Hoa phaùt taùc, voäi ñaùp chaën: -Boïn taïi haï vaøo ñaây, chaúng coù aùc yù gì, baát quaù tìm hai vò baèng höõu? Thieáu phuï cao gioïng: -Baèng höõu? Caùc vò bieát ñòa phöông naøy laø gì chaêng? Laøm gì coù baèng höõu cuûa caùc vò taïi ñaây? 850 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoaøng Loã Tröïc giaûi thích: -Ñöông nhieân baèng höõu cuûa boïn taïi haï chaúng phaûi laø ñeä töû cuûa quyù cung, chæ vì nhöõng vò ñoù... Thieáu phuï thoaùng bieán saéc, chaän lôøi: -Nôi ñaây chaúng bao gioø chöùa chaáp ngöôøi ngoaøi. Khaép theá gian naøy, chaúng coù moät ai can ñaûm nhö caùc vò, vaøo taän Thaàn Thuyû Cung caû! Hoaøng Loã Tröïc vaø Hoà Thieát Hoa cuøng nhìn nhau, thaàn saéc traàm troïng. Hoaøng Loã Tröïc kheõ thoát: -Coù theå laø hoï khoâng ñeán ñaây! Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Hoaøng tieàn boái töôûng caùc naøng ñoù ñeàu laø quaân töû nhö tieàn boái caû aø? Ai daùm baûo ñaûm laø hoï noùi thaät? Thieáu nöõ tröôùc ñoù, coù vaøo am ñoái thoaïi vôùi thieáu phuï aùo traéng cuõng coù maët trong boïn, baây giôø naøng böôùc tôùi, cao gioïng thoát: -Caùc ngöôi laø nhöõng ngöôøi saép cheát, boïn ta khoâng caàn giaûng lyù vôùi caùc ngöôi laøm gì. Hoaøng Loã Tröïc chöa kòp noùi gì, Ñaùi Ñoäc Haønh ñaõ noåi giaän, heùt to: -Theá laõo gia laïi thích giaûng lyù vôùi caùc ngöôi sao? Haõy ñi goïi Thuyû Maãu AÂm Cô ñeán ñaây gaáp! Thieáu nöõ ñoù laïnh luøng: -Cuõng ñöôïc! Nhöng tröôùc khi gaëp cung chuû, caùc ngöôi phaûi cheát môùi ñöôïc! Cheát roài seõ gaëp! Sôû Löu Höông bieát theá naøo cuõng xaûy ra cuoäc ñaùnh nhau! Chaøng bieát, ai coøn chòu ñöïng ñöôïc thaùi ñoä khinh ngöôøi cuûa boïn Thaàn Thuyû Cung, chöù Hoà Thieát Hoa thì nhaát ñònh laø khoâng roài! Quaû nhieân hai tieáng heùt vang leân tieáp lieàn caâu noùi cuûa thieáu nöõ. Ñaùi Ñoäc Haønh vaø Hoà Thieát Hoa ñaõ rôøi taûng ñaù, lao vuùt mình ñeán boïn ngöôøi aùo traéng. Ñaùi Ñoäc Haønh xöû duïng moät caây gaäy ngaén loaïi ñaùnh choù cuûa boïn haønh khaát. Ñeä töû Caùi Bang, theo quy cuû truyeàn thoáng, khoâng ñöôïc duøng moät vuõ khí naøo khaùc ngoaøi chieác gaäy ngaén duøng ñaùnh choù. Hoà Thieát Hoa töï phuï mình laø moät tay voâ ñòch veà quyeàn thuaät, bình sanh khoâng heà söû duïng vuõ khí. Song hieän taïi, y caàm moät thanh ñao, chaúng hieåu y tìm ñaâu ra thanh ñao ñoù maø mang beân mình. Khoâng thöôøng duøng ñao, y vaãn ñaùnh ra vun vuùt, linh hoaït chaúng keùm baát cöù moät tay ñaïo lôïi haïi naøo treân giang hoà, ngöôøi laï nhìn vaøo haún phaûi cho laø y xuaát thaân töø moät danh gia theá toäc trong vuõ laâm veà ñao phaùp. 851 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Sôû Löu Höông bieát roõ duïng yù cuûa Hoà Thieát Hoa duøng ñao phaùp cöông maõnh, khaéc cheá vuõ coâng aâm nhu cuûa Thaàn Thuyû Cung. Thieáu phuï aùo traéng heùt lôùn: -Hai möôi naêm qua, chaúng coù moät ai daùm ñeán ñaây ñoäng voõ, caùc ngöôi daùm laøe keå ra cuõng to gaùn ñaáy! Baûy taùm thieáu nöõ ñaõ löôùt tôùi, bao vaây Hoà Thieát Hoa vaø Ñaùi Ñgäc Haønh. Naøng naøo cuõng coù vuõ coâng cao sieâu caû. Hoaøng Loã Tröïc daäm chaân: -Vieäc gì, haõy duøng lôøi maø giaûi thích vôùi nhau, taïi sao laïi ñoäng thuû? Laõo khoâng ñoäng thuû cuõng khoâng xong, bôûi boán naêm thieáu nöõ ñaõ löôùt tôùi, bao quanh laõo. Thaân phaùp cuûa hoï khinh linh, hoï di ñoäng nhö nhöõng caùnh böôùm troâng ñeïp maét voâ cuøng. Hoaøng Loã Tröïc thôû daøi. Baét buoäc laõo phaûi ruùt soaït thanh tröôøng kieám ra khoûi voû, töï veä. Tieáng nhaïc laïi vang leân, töïa hoà baùo ñoäng laø ba keû xaâm nhaäp cung khoâng phaûi deã daøng ñoái phoù. Hoaøng Loã Tröïc giöõ thaân phaän mình, neân choáng traû caàm chöøng. Do ñoù, cuoäc chieán veà phía laõo khoâng soâi ñoäng laém. Chæ coù Hoà Thieát Hoa, trong löùa tuoåi phöông cöông, hieáu thaéng ñöông nhieân khoâng ñaùnh thì thoâi, neáu ñaùnh thì y doác toaøn löïc maø ñaùnh, thaønh thöû boïn thieáu nöõ vaây quanh y phaûi vaát vaû voâ cuøng môùi giöõ theá quaân bình. Thöïc ra Hoà Thieát Hoa ñang noùng loøng veà Sôû Löu Höông, y chæ muoán queùt moät ñöôøng ñao laø quaät ngaõ taát caû nhöõng naøng naøy, ñeå cho y thong thaû vaøo saâu, tìm baèng höõu. Boïn thieáu nöõ aùo traéng, ñeä töû cuûa Thuyû Maãu AÂm Cô ñeàu coù vuõ coâng cao tuyeät, veà taøi thì caùc naøng chaúng keùm baát cöù moät tay thöôïng ñænh giang hoà naøo. Tuy nhieân, hoïc voõ ñeå maø hoïc, duø hoïc cao cuõng chaúng ích lôïi gì, neáu khoâng naêng chieán ñaáu ñeå thu thaäp kinh nghieäm. Do ñoù, taøi naêng thì caùc naøng coù thöøa maø kinh nghieäm chieán tröôøng thì caùc naøng raát keùm, cho neân phaûi luùng tuùng tröôùc moät Hoà Thieát Hoa laø leõ dó nhieân. Thænh thoaûng, coù moät naøng thaát cô, song nhôø ñoàng baïn che chôû, neân chöa ñeán noãi baïi. Veà phía Ñaùi Ñoäc Haønh cuõng theá, laõo ñaùnh boïn chuùng tôi bôøi. Luaän theo tình hình, thì boïn Hoaøng Loã Tröïc thaéng theá thaáy roõ raøng. Song caû ba coù thaéng, cuõng chaúng ích gì, bôûi chuû löïc chöa xuaát hieän, hoï ñang giao ñaáu vôùi nhöõng tay döôùi, coù thaéng cuõng laø ñieàu hieån nhieân. Lieäu khi chuû löïc ra maët roài, hoï coøn giöõ ñöôïc öu theá chaêng? 852 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Phaàn chuû löïc ñoù, goàm nhöõng tay nhö Cung Nam Yeán, thieáu phuï aùo traéng, sau cuøng laø cung chuû Thuyû Maãu AÂm Cô, cuøng moät vaøi ñeä töû thaân tín. Chaøng nghó nhö vaäy, neân ñoaùn laø cuoái cuøng boïn Hoà Thieát Hoa theá naøo cuõng baïi. Ñoaùn nhö theá Sôû Löu Höông khaån tröông voâ cuøng. Maáy löôït chaøng toan xoâng leân, gia nhaäp vaøo chieán cuoäc. Nhöng duø chaøng coù leân cuõng chaúng cöùu vaõn ñöôïc tình hình, traùi laïi taát caû cuøng cheát moät caùch voâ lyù. Coøn gì hôn laø ñaùnh boïn cöôùp coát ñaùnh truùng teân ñaàu ñaûng, con raén ñöùt ñaàu roài mình noùi heát ngo ngoe. Ñieàu caàn laø chaøng cheá ngöï ñöôïc Thuyû Maãu AÂm Cô. Nhöng cheá ngöï ñöôïc Thuyû Maãu AÂm Cô, laø leân cung trôøi. Moät söï vieäc khoù khaên nhö vaäy, lieäu chaøng laøm noåi chaêng? Tröø ra chaøng bieát ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa baø aáy! Maø nhöôïc ñieåm cuûa baø ta laø nhöõn g ñieåm gì? Chaøng tin chaéc, theá naøo Thuyû Maãu AÂm Cô cuõng xuaát hieän. Vaán ñeà chæ coøn laø thôøi gian, hoaëc sôùm, hoaëc muoän. Duø muoän cuõng khoâng laâu laém. Neáu baø xuaát hieän chaøng coù cô hoäi thöïc hieän moät möu cô! Do ñoù, tuy khaån tröông chaøng coá chôø. Chaøng khaån tröong, boïn ñeä töû Thaàn Thuyû Cung coøn khaån tröông hôn chaøng. Chuùng khaån tröông vì töø laâu, chuùng töôûng mình laø baát khaû xaâm phaïm. Baây giôø gaëp ba tay cao thuû tuyeät ñænh coâng phu, ñaùnh chuùng tôi bôøi, chuùng töùc, maø khoâng laøm gì noåi, neân chôø ñôïi söï can thieäp cuûa caáp treân, ñòch coù bò baïi, chuùng môùi haû. Boãng coù tieáng ruù thaûm vang leân. Tieáp theo tieáng ruù moät thieáu nöõ tung boång ngöôøi leân khoâng, tay taû naâng caùnh tay höõu, maùu ræ xuoáng töøng gioït, töøng gioït. Hoà Thieát Hoa baät cöôøi cuoàng daïi: -Neáu ngöôi khoâng phaûi laø nöõ nhaân, ngöôi ñaõ maát maïng roài ñoù! Naøng Cöûu muoäi cöôøi laïnh: -Ñöôøng ñao oai nhöng khoâng maïnh, caùi khí taùo baïo nhöng khoâng beàn. Vuõ coâng cuûa ngöôi taàm thöôøng nhö vaäy, chaúng bieát theïn coøn töï ñaéc noãi gì? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ngöôi noùi theá, chaéc vuõ coâng cuûa ngöôi cao laém? Ta muoán xem ñaây! Cöûu muoäi quaùt: -Ngöôi seõ thaáy! Buoâng döùt caâu, naøng vaøo cuoäc ngay. Thoaùng maét, naøng ñaõ ñeán tröôùc maët Hoà Thieát Hoa. Cuoäc chieán khai dieãn lieàn, aùc lieät ngay töø luùc ñaàu. Nhöng, Cöûu muoäi cuõng khoâng hôn gì caùc baïn ñoàng moân, baát quaù naøng linh hoaït hôn boïn kia moät chuùt, phaàn kinh nghieäm vaãn keùm haún. Hoà Thieát Hoa laïi cöôøi vang: 853 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chieâu thöùc nhanh nhöng voâ löïc, caùi khí khieáp laïi keùm doõng. Vuõ coâng ñoù duøng ñeå muùa may baùn thuoác thì tuyeät, chöù giao ñaáu thì coù ngaøy phaûi maát maïng ñaáy, coâ nöông ôi! Khoâng laâu laém, moät tieáng ruù nöõa, vang leân. Moät thieáu nöõ laïi rôøi cuoäc chieán. Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi lôùn: -Phaûi caån thaän moät chuùt chöù, neáu laõo phu khoâng ngaïi mang tieáng lôùn böùc nhoû, thì baøn tay ñeïp ñoù bay maát roài. Hoaøng Loã Tröïc thaáy boïn thieáu nöõ lieàu lónh ñaùng thöông haïi quaù, voäi traàm gioïng caûnh caùo: -Caùc coâ nöông khoâng maûy may kinh nghieäm chieán tröôøng, y mình coù chuùt vuõ coâng, oà aït xoâng xaùo, nhö theá coù khaùc naøo moät baày deâ ñieân huùc vaøo ñaøn hoå ñoùi? Neáu coøn keùo daøi cuoäc chieán, caùc coâ nöông seõ laàn löôït thoï thöông taát caû cho maø xem! Haõy döøng laïi ñi, roài moät ngöôøi naøo ñoù, chaïy ñi môøi cung chuû ñeán ñaây gaáp. Sôû Löu Höông thaàm phuïc laõo quaû thaät laø con ngöôøi quaân töû, thaéng keû keùm hôn mình, laõo khoâng thích thuù chuùt naøo, do ñoù môùi khuyeân caùo caùc naøng. Chaøng cuõng heát söùc khaån tröông, thôøi gian qua ñaõ khaù laâu roài, taïi sao Thuyû Maãu AÂm Cô chöa xuaát hieän? *** Boãng, maët hoà chöøng nhö bò khuaáy ñoäng, roài baát thình lình moät caây nöôùc töø ñaùy hoà voït leân cao. Caây nöôùc reõ ra laøm boán ngoïn, moãi ngoïn ngaõ veå moät phía nöôùc rôùt xuoáng roài, chính giöõa hoà coù moät ngoâi böûu toaï, nhöng treân böûu toaï chaúng coù ai ngoài. Traùi laïi, treân maët hoà coù hai ngöôøi xuaát hieän, hoï ñöùng, ñi treân maët hoà bình oån nhö ñi treân maët ñaát. Trong hai ngöôøi, Sôû Löu Höông nhaän ra Cung Nam Yeán, coøn ngöôøi kia cuõng laø moät nöõ nhaân, song thaân voùc cao quaù, cao hôn Cung Nam Yeán troïn moät caùi ñaàu. Ngöôøi ñoù laø ai? Thuyû Maãu AÂm Cô ñoù sao? Cung Nam Yeán ñang naém tay baø, boãng naøng ñöa tay baø leân, aùp saùt vaøo maët naøng, nhö tình nhaân aâu yeám nhau... Baø ñöa baøn tay leân ñaàu naøng, xoa xoa môù toùc cuûa naøng. Hoï coù veû moät ñoâi tình nhaân, nöûa böôùc khoâng rôøi nhau, vaø coù theå laøm nhöõng cöû chæ aâu yeám baát cöù tröôùc maët ai, baát cöù nôi naøo. Nhö vaäy nghóa laø gì? Neáu moät ngöôøi aâu yeám Cung Nam Yeán nhö vaäy ,haún ngöôøi ñoù phaûi laø nam nhaân chöù? Neáu theá, Thuyû Maãu AÂm Cô laø nam nhaân sao? Sôû Löu Höông heát söùc hoà ñoà, chaúng hieåu noåi söï tình nhö theá naøo. 854 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Roài Cung Nam Yeán buoâng tay, song aùnh maét cuûa naøng cöù chong chong vaøo maët ngöôøi ñoù, veû say söa hieän roõ. Bôûi ngöôøi ñoù ñöa löng veà phía Sôû Löu Höông, chaøng khoâng thaáy roõ maët maøy. Ñeán khi ngöôøi ñoù quay ngöôøi nhìn quanh moät voøng chaøng môùi nhaän ra, ñoâi maét cuûa baø raát to, ñoâi maøy raäm voâ töôûng, muõi laïi lôùn, moâi daøy, ñoâi moâi luoân luoân mím laïi, chöøng nhö ñeå daáu bôùt caùi daøy. Coøn ngöôøi ñoù phaûi coù moät nghò löïc phi thöôøng, vaø moät quyeát taâm voâ töôûng. Thaàn saéc cuûa baø chöùng toû caùi yù ñoäc toân, ñöøng ai mong traùi ñöôïc lònh cuûa baø maø coøn soáng soùt. Sôû Löu Höông tin chaéc chính laø Thuyû Maãu AÂm Cô chöù chaúng coøn ai khaùc nöõa. Baø xuaát hieän moät luùc, roài böôùc ñeán ngoâi böûu toaï giöõa hoà, ngoài xuoáng xeáp baèng troøn. Laï luøng laøm sao, caùc thieáu nöõ khoâng hoan hoâ, maø cuõng chaúng cuùi ñaàuu laøm leã. Chuùng lui daàn, lui daàn! Boïn Hoaøng Loã Tröïc, Ñaùi Ñoäc Haønh, Hoà Thieát Hoa söûng soát nhìn baø. Baø ngoài nguyeân nôi böûu toaï, Cung Nam Yeán duøng thuaät Thuyû Thöôïng Haønh töø töø ñi vaøo bôø, ñaûo aùnh maét saéc laïnh nhìn boïn Hoaøng Loã Tröïc, ñoaïn traàm gioïng hoûi: -Phaùp giaù cung chuû ñaõ ñeán, sao caùc ngöôi chöa quyø baùi kieán? Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû. Trong tröôøng hôïp naøy, y daùm cöôøi quaû thaät laù gan khoâng nhoû! Cung Nam Yeán chöøng nhö cuõng kinh ngaïc. Coù leõ ñaây laø laàn thöù nhaát naøng thaáy coù moät ngöôøi daùm toû thaùI ñoä ngaïo maïn tröôùc cung chuû! Hoà Thieát Hoa caát gioïng sang saûng: -Phaùp giaù! Baùi kieán? Coâ nöông cho raèng baø aáy laø thaàn tieân . Cung Nam Yeán cau maøy: -Gaõ ngoâng cuoàng kia, ngöôi laø ai? Cöûu muoäi böôc tôùi, quyø laïy. Chaúng roõ naøng laïy cung chuû hay laïy Cung Nam Yeán! Naøng ñaùp duø Cung Nam Yeán khoâng hoûi naøng: -Haén laø Hoà Thieát Hoa. Haén ñeán ñaây vôùi Quaân töû kieám Hoaøng Loã Tröïc vaø tröôûng laõo Caùi Bang Ñaùi Ñoäc Haønh. Cung Nam Yeán cöôøi laïnh: -Hoï cho raèng vuõ coâng cuûa hoï cao laém, neân daùm töôûng Thaàn Thuyû Cung laø choán khoâng ngöôøi! Ñaùi Ñoäc Haønh baät cöôøi cuoàng ngaïo: -Vuõ coâng thì khoâng cao laém, song muoán ñeán nô naøo , laø cöù ñeán! Thuyû Maãu AÂm Cô chôït hoûi: -Laõo ñoù, laø moân ñeä cuûa ai? Baø ta khoâng hoûi ngay Ñaùi Ñoäc Haønh, laïi hoûi Cung Nam Yeán. 855 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaùi Ñoäc Haønh laïi cöôøi ha haû: -Laõo phu baét ñaàu haønh hieäp, naøng aáy chöa töôïng hình trong buïng meï, baø hoûi naøng, laøm sao naøng bieât lai lòch cuûa laõo phu? Cung Nam Yeán laïnh luøng: -Laõo ta xuaát thaân laø moät tay ñoäc haønh ñaïi ñaïo, luùc ba möôi tuoåi gia nhaäp Caùi Bang, töø ñoù caûi taø quy chaùnh. Tuy tieáng laø ñeä töû cuûa bang chuû Laõ Nam, song baûn lónh cuûa laõo do vò ñaïi ñoà ñeä cuûa Laõ Nam laø Chaâu Minh ñaøo taïo. Tuy laõo gia nhaäp caùi bang muoân maøng nhöng thaân phaän laõo raát cao! Thuyû Maãu AÂm Cô hoûi: -Laõo coù hoïc heát y baùt chaân truyeàn cuûa Chaâu Minh chaêng? Cung Nam Yeán ñaùp: -Chaâu Minh töï xöng laø Cöông quyeàn Thieát chöôûng, noäi löïc raát thaâm haäu, trong Caùi Bang laõo ta laø moät tay voâ ñòch, laøm gì Ñaùi Ñoäc Haønh saùnh ñöôïc baèng Chaâu Minh! Baát quaù, laõo hôn Chaâu Minh phaàn naøo veà thuaät khinh coâng thoâi. Vì laõo chuyeân duøng kieám, maø bang quy cuûa Caùi Bang laïi caám duøng vuõ khí neân laõo hoïc coân phaùp phoái hôïp coân phaùp vôùi tuyeät hoïc cuûa laõo laø Töù Thaäp Cöûu Thuû Hoài Phong Voâ Lieãu kieám phaùp, laøm moät bí kyõ do ñoù laõo ñöôïc keå nhö laø moät tay lôïi haïi nhaát trong Caùi Bang. Naøng bieát roõ lai lòch cuûa Ñaùi Ñoäc Haønh, ngang nhö laõo bieát laõo. Thaønh ra laõo dôû khoùc dôû cöôøi thaàm nghó: -Ñeä töû Thaàn Thuyû Cung khoâng töøng tieáp xuùc vôùi khaùch giang hoà, maø sao naøng naøy laïi bieát roõ lai lòch cuûa ta! Boïn naøy ñaùng sôï thaät! Thuyû Maãu AÂm Cô cöôøi laïnh: -Ñeán Chaâu Minh kia bình sanh chöa daùm böôùc chaân ñeán ñaây, laõo aáy coù moät traùi maät bao lôùn, maø daùm laøm caùi vieäc Chaâu Minh coøn ngaùn? ---------------------oOo--------------------- 856 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn