Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN TAI HOÏA VAØ MYÕ NHAÂN Caøng nghó, Tieåu Phi caøng theâm haõi huøng, ñaûo maét nhìn quanh boán phía, khoâng moät daáu veát gì khaùc laï, chöùng toû ñoái phöông khoâng nhöõng cao dieäu veà voõ coâng maø haønh ñoäng cuõng thaät laø kheùo leùo kyõ caøng. Khoù tìm ra ñöôïc ngöôøi thöù hai nhö theá ! Nhìn chieác xaùc coøng queo cuûa Thieân Öng Töû, Tieåu Phi cheùp mieäng uû ruû: -Tuy chaún gphaûi toâi gieát ñaïo tröôûng, nhöng ñaïo tröôûng vì toâi maø bò gieát. Giaù nhö keû ñoù khoâng bieát laø toâi muoán tìm ñaïo tröôûng thì vò taát y ñaõ gieát ñaïo tröôûng laøm chi ? Tieác raèng, luùc coøn soáng ñaïo tröôûng ñaõ naém caùi chìa khoùa bí maät ñoù, nhöng chính ñaïo tröôûng laïi khoâng hay bieát ! Cho ñeán baây giôø, chaøng chæ phaêng ra ñöôïc moät manh moái duy nhaát, ñoù laø söï truøng hôïp cuûa Taû Höïu Tranh, Taây Moân Thien, Laõnh Töïu Töû vaø Traùc Moäc Hôïp. Nhaát ñònh laø ho sau khi tieáp ñöôïc phong thö noï lieàn voäi vaõ ra ñi. vaø taát nhieân, boán phong thö noï cuøng do moät ngöôøi phaùt ra, ñoù cuõng laø ñaàu moái maø Tieåu Phi caàn phaêng ra. Muoán vaïch ñöôïc ñieàu bí maät aáy, Tieåu Phi caàn phaûi bieát roõ: -Keû ñöa thö laø ai ? -Treân thö ñaõ vieát nhöõng gì ? *** Nhöõng taûng ñaù loùt ñöôøng, boùng nhaün vì veát chaân ngöôøi maøi giuõa, döôùi aùnh traêng giöõa tröa, oùng aùnh ñeán choùi maét. Tieåu Phi löõng thöõng treân ñöôøng ñi, moâi tuy vaãn giöõ nuï cöôøi, nhöng thaät ra loøng chaøng heát söùc chaùn naûn ! Taû Höïu Tranh, Taây Moân Thieân, Linh Töïu Töû, ba keû tieáp ñöôïc phong thö kyø bí, cuõng laø ba nhaân chöùng quan troïng ñeàu tröôùc sau maát tích. Luoân nhöõng keû lieân heä maät thieát nhaát cuûa hoï coù theå bieát ñöôïc ít nhieàu haønh tung bí maät cuûa hoï nhö Toáng Cang, Döông Tuøng, Thieân Öng Töû cuõng bò gieát cheát ñeå cheát ñeå dieät khaåu. Chæ coøn laïi duy nhaát laø nôi Traùc Moäc Hôïp, may ra coù theå doø phaêng ñöôïc chuùt ít moái manh. Nhöng, tröôùc ñi, bieát raèng Traùc Moäc Hôïp coù theå phong thö laïi nhaø ? Maø duø cho coù ñeå laïi nhaø, nhöng laøm sao bieát laø giao cho ai ? Hay duø cho Tieåu Phi coù bieát teân ñöôïc giöõ phong thö nhöng giöõa vuøng sa maïc meânh moâng Ñai qua Bích ñoù, moät vuøng bieån caùt muoân daëm bao la haàu nhö khoâng bôø beán ñoù, laøm sao bieát ñöôïc toâng tích cuûa haén ôû ñaâu maø tìm ? 93 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng thôû daøi söôøn söôït, ñuûng ñænh böôùc vaøo moät ngoâi töûu laàu tìm hôi röôïu giaûi khuaây ! Baát kyø moät gaõ ñaøn oâng naøo sau khi bao töû ñöôïc doàn ñaày nhöõng thöùc aên ngon, taâm tính seõ nhôø ñoù maø thanh thaûn phaàn naøo. Vaøi thöùc nhaém thaät ngon, ñoâi ba chung röôïu aám loøng, döôùi maét hoï, theá giôùi naøy seõ trôû neân röïc rôõ hôn nhieàu, duø laø moät caây khoâ beân veä ñöôøng, hoï cuõng cöù cho laø coøn nhieàu sinh khí ! Tieåu Phi ñöa maét qua khung cöûa soå, höùng thuù nhìn keû qua ngöôøi laïi taáp naäp beân döôùi ñöôøng … Chaøng baát chôït nhìn thaáy coù maáy teân ñaïi haùn daãn ngöïa theo hoä toáng moät thieáu phuï aùo tím, töø beân kia veä ñöôøng baêng qua ! Taát nhieân, ñaùm ñaïi haùn ñoù khoâng laøm sao gôïi ñöôïc söï höùng thuù cho Tieåu Phi, nhöng chính thieáu phuï aùo tím noï ñaõ laøm cho aùnh maét chaøng vuït saùng röïc leân, vì naøng chính laø Traàn San Coâ ! Khuoân maët traùi xoan naøng hieän thôøi naëng chình chòch, ñoâi maøy lieåu nhíu chaët laïi nhö saün saøng gaây söï vôùi baát cöù keû naøo. Vaø ñaùm ñaïi haùn noï thaät laø ñaùng toäi, cuùi ñaàu caém coå laàm luõi ñi… Thieân tinh bang duø sao cuõng laø moät bang laãy löøng nôi mieàn nam ñaát Hoaùn, theá maø giôø ñaây bò toáng coå ra khoûi thaønh Teá Nam, quaû laø moät chuyeän voâ cuøng nhuïc nhaõ. Ñeán ñaàu ñöôøng, nôi choå goác caây khoâ, nhoùm ngöôøi ñoù hình nhö thöông löôïng nhau moät luùc, neân ñaùm ñaïi haùn lieàn leân ngöïa ra höôùng ñoâng cöûa thaønh. Traàn San Coâ trôû laïi moät mình ñi veà höôùn g taây. Moät yù nghó chôït nhôùm leân trong ñaàu, Tieåu Phi neùm moät ñænh baïc leân baøn traû tieàn röôïu, haáp taáp ñuoåi theo sau. Queïo quanh qua ñaàu ñöôøng, Tieåu Phi ñaõ coù theå nhìn thaáy chieác boùng thon thon maøu tím ñi ôû phía tröôùc. Voùc naøng tuy coù hôi maäp, nhöng chieác eo vaãn raát thon, moãi böôùc ñi caùi eo thon aáy nuùng nính thaät ñaëc bieät khieán ñaøn oâng phaûi chong maét nhìn theo theøm thuoàng… Tieåu Phi ñi xa xa ôû phía sau, tha hoà ngaém nghía thaät no maét. Daùng ñi cuûa nhöõng ngöôøi ñeïp, bao giôø cuõng ñem laïi cho chaøng moät söï thích thuù thöôûng thöùc khoâng bieát chaùn ! Taát nhieân, Traàn San Coâ khoâng heà löu yù ñeán chaøng, maø cho duø coù nhìn thaáy, naøng cuõng khoâng sao nhaän ra. Vì baây giôø, Tieåu Phi khoâng coøn laø boä maët cuûa Tröông Khieáu Laâm nöûa. Thænh thoaûng, naøng döøng böôùc laïi hoûi thaêm nhöõng ngöôøi hai beân haøng phoá, hình nhö naøng ñang doø la moät chuyeän gì. Ñöôøng ñi moãi luùc moät theâm heïp laïi dô, ñuùng laø moät xoù heõm toài taøn cuûa thaønh phoá Tieåu Phi ñi theo phía sau chaúng khoûi laï luøng, khoâng hieåu naøng ñònh tìm ai ? 94 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät ngöôøi nhö Traàn San Coâ maø ñi vaøo nhöõng choán naøy taát khoâng traùnh khoûi gôïi söï toø moø cuûa ngöôøi quanh xoùm … Vaøi teân voâ laïi ñaõ tay chæ choû luaän baøn, coù nhöõng teân maát daïy hôn nguyùt maét nhaên maøy choøng gheïo … Traàn San Coâ vaãn nhö tuoàng chaúng bieát, cöù thaûn nhieân caát böôùc ai nhìn naøng, naøng loû ñoâi maét to tröøng laïi, coøn choác choác döøng laïi hoûi thaêm ñöôøng. Ngöôøi maø naøng tìm ñeán, hình nhö nguï ôû ñaây raát laâu, cho neân nhöõng keû chæ ñöôøng cho naøng luoân luoân troû tay veà höôùng moät trieàn nuùi nhoû. Nôi trieàn nuùi ñoù cuõng coù hai daõy nhaø thaâm thaáp toaøn kieán truùc vaät lieäu baèng caây, ngaõ nghieâng xieâu veïo, hieån nhieân laø khu baàn daân cuûa thaønh Teá nam. Tieåu Phi caøng theâm laï luøng: -Nôi ñaây laïi coù keû maø naøng caàn tìm aø ? Traàn San Coâ tieán leân trieàn nuùi, hoûi thaêm nagy moät muï ñaøn baø maäp uù ñang nuùc ních ñi xuoáng. Baây giôø thì Tieåu Phi ñaõ coù theå laéng nghe vaêng vaúng tieáng cuûa naøng: -Toân Hoïc Boå phaûi ôû beân treân ñoù chaêng, caùi laõo Toân tuù taøi chuyeân veû vôøi aáy maø ? Muï ñaøn baø maäp laéc ñaàu toû yù khoâng bieát. Ñöùa con muï vuït noùi: -Maù aø ! Toân tuù taøi maø baø naøy hoûi chính laø Toân laõo ñaàu aáy ! Muï ñaøn baø maäp baät cöôøi: -AØ, baø ñònh tìm Toân laõo ñaàu haû ? Laõo ôû caên nhaø thöù baûy cöûa beân treân, tröôùc cöûa nhaø coù taám sao veõ hình “baùt quaùi” ñoù, deã tìm laém ! *** Moät caâu hoûi xoaùy nhanh trong ñaàu Tieåu Phi. Toân laõo ñaàu laø nhaân vaät theá naøo, taïi sao Traàn San Coâ laïi ñi tìm cho ñöôïc laõo ? Nôi khu baàn daân cuûa thaønh Teá Nam naøy, phaûi chaêng laø nôi hang roàng oå coïp cuûa moät toå chöùc gheâ gôùm naøo ? Tieåu Phi ñaõ nhanh hôn moät böôùc tieán ñeán caên nhaø thöù baûy noï. Theo khung cöûa soå xieâu veïo nhìn vaøo, qua aùnh saùng tuø muø beân trong nhaø, chaøng nhaän ra caïnh chieác baøn moït gaëm loå choã, moät cuï giaø toùc raâu traéng xoùa ñang ngoài. Thaàn saéc cuï giaø thaät traàm maëc thaät laïnh luøng, hình nhö taát caû höùng thuù treân ñôøi hoaøn toaøn maát haún trong neáp soáng, vaø hieän giôø, laõo ngoài nôi ñaây ñeå ñôïi chôø caùi cheát tieán daàn ñeán maø thoâi ! Moät cuï giaø gaàn ñaát xa trôøi nhö theá, khoâng leõ coù ñaëc ñieåm gì khieán Traàn San Coâ ñeán ñoä höùng hkôûi phaûi laën loäi ñeán tìm ? Tieåu Phi quaû khoâng laøm sao nghó ra noåi ! Ñang luùc phaân vaân, Traàn San Coâ ñaõ ñaåy pheân cöûa böôùc vaøo. Ñoâi maét nhìn quanh boán phía moät thoaùng, naøng nhíu maøy hoûi: 95 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Toân giaù laø Toân Hoïc Boå, toân tuù taøi ? Cuï giaø vaãn trô trô neùt maët: -Phaûi, laõo chính laø Toân Hoïc Boå, moãi queû hai phaân baïc, ñoùan vaän maïng moät tieàn ñuùng ! Traàn San Coâ caøng nhíu ñoâi maøy: -Toâi chæ muoán tìm vò hoïa sö Toân tuù taøi, chöù khoâng phaûi ñeán xem queû ! Toân Hoïc Boå döûng döng: -Laõo chính laø hoïa sö Toân tuù taøi ñaây, chaúng qua hai möôi naêm tröôùc ñaây ñaõ ñoåi ngheà, neáu coâ nöông muoán hoïa töôïng, tieác raèng ñaõ ñeán treå hai möôi naêm ! Cho ñeán baây giôø ñoâi maøy nhö möïc keû cuûa Traàn San Coâ môùi trôû veà vò trí cuõ: -OÂng ñoåi ngheà hay chöa, chuyeän ñoù ñoái vôùi toâi khoâng coù gì quan heä, chæ caàn oâng laø ngöôøi hai möôi naêm tröôùc ñaây, ñuùng laø Toân Hoïc Boå chuyeân hoïa töôïng cho ngöôøi, ngöôøi maø toâi tìm ñuùng laø oâng laø ñöôïc roài ! Vöøa noùi, naøng vöøa loâi trong oáng tay aùo ra moät böùc hoïa ñöôïc cuoän troøn vaø traûi banh ra treân maët baøn, aùnh maét nhìn xoaùy vaøo khuoân maët Toân Hoïc Boå: -Toâi muoán hoûi, böùc töôïng naøy phaûi chaêng do oâng veõ ? Ngöôøi trong böùc töôïng laø ai ? Tieåu Phi raát muoán ñöôïc nhìn xem böùc hoïa, nhöng khoán noåi aùnh saùng trong nhaø quaù toái, laïi theâm boùng cuûa Traàn San Coâ aùng maát böùc hoïa, khoâng laøm sao xem ñöôïc. Chaøng coù theå nhìn thaáy khuoân maët cuûa Toân Hoïc Boå vaãn moät veû döûng döng baát chaáp, trô trô khoâng moät bieán ñoåi cuõng khoâng moät neùt tình caûm, y nhö moät con ngöôøi chæ coøn laïi caùi theå xaùc ôû ñoù, coøn linh hoàn ñaõ maát ñi töø luùc naøo. AÙnh maét khoâng heà rôi leân böùc hoïa maø töïa nhö hai loå troáng khoâng nhìn thaúng veà phía tröôùc, vaø vaãn moät gioïng troáng khoâng ñôn ñieäu ñoù, laõo noùi töøng tieáng moät: -Ta khoâng roõ böùc hoïa do ai veõ, cuõng chaúng bieát ngöôøi treân böùc hoïa laø ai ? Traàn San Coâ tuùm laáy taø aùo laõo, gioïng giaän döõ : -Taïi sao chaúng bieát, treân böùc hoïa roõ raøng ñeà teân cuûa oâng ? Toân Hoïc Boå laïnh luøng: -Buoâng tay ra, khoâng leõ coâ nöông cuõng nhö giaø naøy, neân khoâng nhìn roõ laõo laø moät keû muø ? Nhö vöøa bò ai taùt phaûi moät taùt, Traàn San Coâ laäp töùc buoâng xuoâi baøn tay, keâu leân thaát thanh: -OÂng … oâng khoâng nhìn thaáy gì heát ? Toân Hoïc Boå nheách meùp : -Neáu nhö ñoâi maét laõo coøn nhìn thaáy söï ñôøi, thì deå chi laõo laïi chòu buoâng buùt veõ chöù ? Hoäi hoïa töùc laø sinh maïng cuûa laõo, baây giôø sinh maïng ñaõ buoâng maát, ngoài nôi ñaây, laõo chæ coøn laø moät xaùc cheát bieát cöû ñoäng maø thoâi ! 96 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traàn San Coâ xuaát thaàn, ñöùng laëng moät luùc chaäm raõi cuoán laïi böùc hoïa, nhöng vöøa cuoän ñöôïc phaân nöõa, naøng vuït döøng tay laïi, aùnh maét loeù leân hy voïng: -Tuy khoâng coøn nhìn thaáy treân böùc hoïa, nhöng ít ra cuõng nhôù ñöôïc caùi taùc phaåm do ngoøi buùt mình taïo neân ! Ngöôøi treân böùc hoïa laø moät trang giai nhaân tuyeät saéc, chaéc oâng khoâng theå queân ñöôïc teân cuûa nhöõng keû maø mình ñaõ ghi baèng töøng neùt chaám phaù truyeàn thaàn ? Toân Hoïc Boå vaãn nhìn ñaêm ñaêm vaøo khoaûng troáng ñaùp khaùc ñi caâu hoûi: -Baây giôø, tuy laõo laø moät teân muø ngheøo khoå, nhöng tröôùc ñaây hai möôi naêm…Toân Hoïc Boå naøy cuõng laø moät nhaân vaät taêm tieáng nhö ai… Khuoân maët voán trô trô cuûa laõo vuït nhuoäm leân moät aùnh neùt kieâu kyø vaø … chính aùnh neùt kieâu kyø ñoù nhö moät nhieäm maøu laøm cho toaøn con ngöôøi laõo soáng daäy, laõo phaán khôûi noùi tieáp moät hôi: -Hai möôi naêm tröôùc, thieân haï toân suøng ta nhö danh hoïa Taøo Baát Höng, nhö Ngoâ Ñaïo Töû … khaép thieân haï, khoâng moät naøng khueâ tuù danh moân naøo maø chaúng mô caàu ñöôïc ta veõ töôïng cho naøng, thì nhöõng böùc töôïng myõ nhaân ta ñaõ veõ quaû raát laø nhieàu ! Traàn San Coâ daèn gioïng: -Nhöng ôû ñaây laïi khaùc … oâng coù theå tin töôûng lôøi cuûa ta, baát luaän oâng ñaõ hoïa bao nhieâu laø töôïng myõ nhaân, nhöng ñoái vôùi naøng, oâng khoâng theå queân ñöôïc, maø cho duø baát cöù ngöôøi naøo, moät khi ñaõ gaëp naøng roài, cuõng nhaát ñònh khoâng sao queân ñöôïc ! Toân Hoïc Boå thöø ñi moät luùc, vuït hoûi: -Caùi böùc hoïa maø coâ nöông noùi, phaûi chaêng roäng hai thöôùc daøi ba thöôùc, ngöôøi treân böùc hoïa phaûi chaêng maëc aùo xanh, vieàn maøu lam, naèm döôùi chaân naøng laø con meøo mun loâng ñen … Gioïng noùi cuûa Toân Hoïc Boå ñoät nhieân rung leân khoâng ai hieåu vì moät leû gì ! Traàn San Coâ traùi laïi möøng rôõ reo leân: -Phaûi, chính laø böùc hoïa ñoù, toâi tin chaéc laø theá naøo oâng cuõng nhôù ñuôïc, vaäy naøng laø ai ? Toaøn thaân Toân Hoïc Boå caøng luùc caøng run leân laåy baåy, khuoân maët voân trô trô voâ caûm giaùc, baây giôø loä ñaày veû kinh hhoaøng, gioïng noùi cuûa laõo cuõng baét ñaàu laïc haún: -Thì ra coâ nöông ñònh hoûi chính laø naøng aáy … thì ra coâ nöông ñònh hoûi chính laø naøng aáy … laõo … laõo khoâng nhôù ñöôïc naøng laø ai, laõo hoaøn toaøn khoâng bieát naøng … khoâng heà gaëp qua naøng ! Hai baøn tay laõo baáu cöùng laáy thaønh baøn, chieác baøn theo ñoù loäp coäp khua leân … Laõo chôùi vôùi ñöùng phaét daäy vaø chôùi vôùi tuoân ra cöûa chaïy ñi … Traàn San Coâ loâi ngay laõo trôû laïi, aán laõo ngoâi trôû xuoáng gheá, quaùt lôùn: -OÂng coù gaëp naøng, nhôù roõ teân naøng coù phaûi theá khoâng ? Ñöøng choái voâ ích ! Toân Hoïc Boå caøng rung leân döõ doäi: 97 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laõo van coâ nöông, coâ nöông laøm ôn tha cho laõo, laõo chæ laø moät teân muø khoán khoù ñui muø, soáng chui ruùt nôi ñaây ñeå ñôïi chuoåi ngaøy taøn coâ nöông coøn nôõ böùc baùch laõo laøm chi ? Traàn San Coâ ruùt soaït thanh ñao gaêm caøi beân hoâng ra, dí saùt vaøo yeát haàu laõo, gaèn gaèn töøng tieáng: -OÂng khoâng chòu noùi thaät toâi seõ gieát cheát oâng ! Toân Hoïc Boå rung leân moät luùc, cuoái cuøng noùi leân y nhö heùt: -Ñöôïc roài, laõo noùi, naøng … naøng khoâng phaûi laø ngöôøi maø laø moät ma nöõ ! *** Rình xem ñeán ñaây, Tieåu Phi caøng haùo höùc laï luøng … Ngöôøi treân böùc hoïa laø ai ? Coù lieân quan gì ñeán Traàn San Coâ ? Töø phöông xa ñeán ñaây laø ñeå doø la tin töùc Taû Höïu Tranh vò ñaïi sö huynh cuûa naøng, taïi sao naøng khoâng neà khoå nhoïc, laën loäi ñeán ñaây tìm laõo giaø ñui muø naày ñeå tra gaïn lai lòch ngöôøi con gaùi treân böùc hoïa ? Phaûi chaêng ngöôøi con gaùi aáy coù nhieàu dính líu bí maät vôùi söï maát tích cuûa Taû Höïu Tranh ? Vaø caùi laõo hoïa só kia duø hai möôi naêm troâi qua, vaãn khoâng daùm noùi lai lòch cuûa coâ gaùi ñoù ra, taïi sao laõo laïi sôï naøng ñeán döôøng aáy ? Khoâng leõ naøng ñuùng laø moät ma nöõ nhö laõo vöøa môùi thoát ? Beân trong nhaø, Traàn San Coâ nheách moâi cöôøi laïnh: -Ma nöõ aø ? Moät ngöôøi con gaùi dieän maïo ñeïp theá naøy maø goïi laø ma nöõ ñöôïc sao ? Toân Hoïc Boå gioïng vöøa sôï haõi vöøa pha laãn nieàm phaãn haän: -Phaûi, naøng ñuùng laø moät trang giai nhaân tuyeät saéc trong ñôøi hoïa sö cuûa laõo, töøng ngaém nghía qua khoâng bieát bao nhieâu laø gaùi ñeïp, nhöng chöa thaáy ngöôøi naøo ñeïp nhö naøng, caùi ñeïp cuûa naøng coù theå khieán ngöôøi phaùt ñieân leân ñöôïc, coù theå khieán ngöôøi daùm hy sinh taát caû moïi thöù, luoân caû sinh maïng mình maø khoâng heà tieác, duø chæ ñeå ñoåi laïi moät nuï cöôøi cuûa naøng ! Moät dó vaõng chôït khôûi leân trong taâm khaûm, hình aûnh cuûa Laâm Tieân Nhi ngaøy naøo nhö hieän roõ leân tröôùc maët mình, Tieåu Phi nheï caén moâi thôû daøi: -Phaûi laém ! Moät con ngöôøi quaù ñeïp raát ñaùng sôï, ñaùng sôï hôn caû raén rít huøm beo ! Toân Hoïc Boå laïi noùi tieáp: -Khi laõo gaëp ñöôïc naøng, laõo ñieân ñaûo ngay vì saéc ñeïp kinh hoàn aáy. Luùc ñoù, laõo khoâng xaáu xí giaø nua nhö baây giôø, maø coù theå noùi laø moät trang myõ nam töû ít coù treân ñôøi, ñaõ töøng ñöôïc bao nhieâu giai nhaân öôùc mô vaø saün saøng daâng hieán, nhöng laõo ñeàu khoâng buoàn ngoù ngaøng ñeán. Nhöng vôùi naøng … tröôùc maët naøng, laõo hoaøn toaøn bieán thaønh teân noâ leä cuûa naøng, töï haän mình khoâng theå mang ra taát caû nhöõng gì mình coù, ñeå hieán daâng döôùi chaân naøng ! 98 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traàn San Coâ nhíu maøy: -Treân ñôøi laïi coù coâ gaùi ñeïp ñeán böïc aáy sao ? Toân Hoïc Boå thôû daøi ñaùp: -Ngöôøi chöa gaëp qua naøng, taát khoâng laøm sao tin ñöôïc. Nhö hoïa maø coâ nöông mang ñeán kia, tuy laõo raát töï tin laø veõ khoâng ñeán ñoåi keùm laém, nhöng … nhöng laøm sao loät ñöôïc heát caùi phong tö laøm say ñaém loøng ngöôøi aáy … Thuù thaät, laõo chöa veõ ñöôïc heát caùi ñeïp cuûa naøng trong muoân moät … Traàn San Coâ vuït hoûi : -Naøng tìm ñeán oâng ñeå hoïa töôïng phaûi khoâng ? Toân Hoïc Boå ñaùp: -Phaûi ! Naøng vöøa gaëp laõo laø ñoøi laõo phaûi hoïa cho naøng boán böùc töôïng, laõo ñaõ phí maát ba thaùng trôøi, vaän duïng taát caû tinh thaàn taøi baø cuûa mình môùi hoaøn thaønh noåi ! Khoeù moâi laõo hình nhö aån chöùa moät nuï cöôøi, laõo noùi tieáp: -Luoân ba thaùng trôøi aáy, ngaøy ngaøy laõo ñoái dieän vôùi naøng. Ba thaùng ñoù, quaû laø moät hkoaûng thôøi gian sung söôùng nhaát trong ñôøi cuûa laõo, nhöng ba thaùng troâi qua, naøng … naøng … Nuï cöôøi nôi khoeù meùp vuït taét maát, traû veà cho khuoân maët laõo laø moät söï haõi huøng tuyeät ñoä thaân hình laïi laåy baåy phaùt rung … Traàm San Coâ khoâng sao daèn ñöôïc: -Sau ba thaùng thì theá naøo ? -Ba … ba thaùng sau, ngay caùi ñeâm maø laõo hoaøn thaønh noát böùc hoïa cuoái cuøng, naøng söûa soaïn saün moät maøn tieäc röôïu thaät kheùo leùo, chính tay naøng chuoác röôïu, cuøng laõo ñoái aåm. Laõo nhö moät keû tuïc boãng loït vaøo thieân thai, röôïu chöa say maø ñaõ say vì saéc tröôùc. Ñeán khi laõo tænh daäy thì môùi bieát laø naøng … naøng … Cuïc xöông trong coå laõo chôït nhòp ñoäng lieân hoài, töøng tieáng töøng tieáng moät nhö töø trong noùc gioïng thoaùt ra: -Naøng ñaõ moùc maát ñoâi troøng maét cuûa laõo ! Caû Traàm San Coâ trong nhaø, cho ñeán Tieåu Phi nuùp beân ngoaøi nghe xong ñeàu giaät baén thaân mình … Moät luùc khaù laâu sau, Traàm San Coâ môùi thôû daøi caát tieáng: -Taïi sao laïi laøm theá ? Toân Hoïc Boå cöôøi chua chaùt: -Vì naøng muoán raèng, sau khi ta hoïa töôïng naøng, seõ khoâng coøn hoïa cho moät coâ gaùi naøo khaùc ! Tuy laø moät keû bình thöôøng ñaõ gieát ngöôøi nhö ngoeù nhöng Traàm San Coâ nghe xong nhöõng haønh vi lang ñoäc vaø taøn nhaãn cuûa nöõ nhaân trong böùc hoïa, cuõng khoâng khoûi nghe da tay thaùo moà hoâi, kheõ laåm baåm: -Ñuùng laø moät … ma nöõ ! Toân Hoïc Boå noùi tieáp: 99 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta ñaõ baûo tröôùc, naøng laø moät ma nöõ khoâng hôn khoâng keùm, baát luaän keû naøo muoán chieám höûu naøng, ñeàu khoâng sôùm thì muoän seõ laûnh phaûi moät baát haïnh thaûm thöông. Coøn coâ nöông … taïi sao coâ nöông muoán hoûi naøng ? Böùc hoïa kia do ñaâu maø coâ nöông coù ñöôïc ? Traàm San Coâ ñaùp: -Böùc hoïa naøy laø cuûa sö huynh ta teân Taû Höïu Tranh. Ñoâi maét Tieåu Phi vuït saùng leân : Quaû nhieân söï suy ñoaùn cuûa ta khoâng sai, coâ gaùi treân böùc hoïa coù lieân quan ñeán laõo Taû Höïu Tranh ! Toân Hoïc Boå gaät guø: -Ñaõ vaäy, taïi sao coâ nöông khoâng hoûi ali lòch cuûa naøng ta ngay vôùi ñaïi sö huynh mình ? Traàm San Coâ ñaùp: -Ñaïi sö huynh ta ñaõ maát tích ! Toân Hoïc Boå saéc maët vuøng bieán ñoåi: -Maát tích … vaäy tröôùc khi maát tích ? -Taát nhieân ta coù hoûi qua, nhöng sö huynh ta nhaát ñònh khoâng chòu noùi ! Toân Hoïc Boå saéc dieän ñaõ trôû laïi bình thöôøng : -OÂng ta ñaõ chaúng chòu noùi, taïi sao coâ nöông laïi cöù phaûi hoûi ? Traàm San Coâ haäm höïc: -Ñaïi sö huynh ta suoát ñôøi ôû goùa, cuõng chính vì caùi coâ gaùi naøy ! Troïn ñôøi haïnh phuùc cuûa sö huynh ta, coù theå noùi choân vuøi vì tay cuûa ngöôøi ñaøn baø naøy, ñeâm ngaøy y vaán vöông nhôù thöông, hoàn xieâu phaùch laïc cuõng vì aû, maáy möôi naêm trôøi vaãn khoâng heà nguoâi ngoai, theá maø aû khoâng moät chuùt gì ngoù ngaøng ñeán ñaïi sö huynh ta… chính aû ñaõ ñem laïi cho ñaïi sö huynh ta toaøn laø bi thöông vaø thoáng khoå ! … Toân Hoïc Boå ngaét ngang: -Do ñoù, coâ nöông nhaát ñònh tìm naøng ñeå maø baùo thuø cho ñaïi sö huynh ! Traàm San Coâ nghieán raêng: -Phaûi ! Ta haän naøng … haän naøng voâ cuøng ! Toân Hoïc Boå nheï thôû daøi: -Coâ nöông haän naøng, chöùng toû laø coâ nöông ñaõ thaàm yeâu ñaïi sö huynh mình, vì giaù nhö khoâng coù naøng, coù theå coâ nöông sôùm ñaõ thaønh ngöôøi vôï cuûa ñaïi sö huynh mình, coù phaûi theá khoâng ? Maëc duø khoâng coù maét, nhöng baèng thính giaùc nhaïy beùn, Toân Hoïc Boå ñaõ ñoaùn ñöôïc taâm söï ñoái phöông coøn ñuùng hôn caû keû saùng maét ! Lôøi noùi cuûa Toân Hoïc Boå nhö muõi kieám chích thaúng vaøo taâm söï mình, Traàm San Coâ ngaõ ngoài treân maët ñaát, tay oâm laáy maët, nhöng roài laïi ñöùng leân ngay: -Giöõa ta vaø naøng, coøn coù moät nguyeân nhaân thuø haän khaùc ! Toân Hoïc Boå nhaên maët: -Nguyeân nhaân gì khaùc ? 100 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traàm San Coâ ñaùp: -Tröôùc moät ñeâm khi ñaïi sö huynh ta xuaát moân, ngöôøi coù nhaän ñöôïc moät phong thö, vaø sau ñoù … nhö moät keû ngaây daïi ngöôøi ngoài suoát moät ñeâm nhìn söõng böùc töôïng naøng ! Toân Hoïc Boå thôû daøi: Vaø y ra ñi ñeå khoâng bao giôø quay veà ? Traàm San Coâ gaät ñaàu: -Phaûi ! Do ñoù ta nghó raèng söï maát tích cuûa ñaïi sö huynh ta nhaát ñònh coù nhieàu dính líu ñeán naøng. Phong thö kia raát coù theå laø do naøng coá baøy troø ma quaùi duï daãn ñaïi sö huynh ta. Giaù coù theå tìm ñöôïc naøng raát coù theå tìm ñaïi sö huynh ta ! Traàm ngaâm khaù laâu, Toân Hoïc Boå môùi töø töø caát tieáng: -Ta chæ bieát ñöôïc teân naøng laø Thu Linh Toá. Ba tieáng Thu Linh Toá khoâng laøm cho Traàm San Coâ ngaïc nhieân, nhöng Tieåu Phi beân ngoaøi cöûa soå laïi ruùng ñoäng caû ñaàu oùc. Chaøng vuït nhôù ñeán böùc thô tuyeät tình trong goùi haønh lyù cuûa Thieân öng töû: “Traû chaøng vieân ngoïc baùu… Vaïn taï thöôùc tô hoàng… Beân döôùi böùc thö ngaén roõ raøng coù ñeà hai chöõ “Linh Toá”. Qua caâu chuyeän naøy, chaøng coù ngay moät nhaän ñònh xaùc ñaùng laø böùc thö tuyeät tình kia khoâng phaûi göûi cho Thieân Öng Töû maø laø göûi cho Linh Töïu Töû. Sau khi Linh Töïu Töû maát tích, Thieân Öng Töû cuõng naûy ra yù hoaøi nghi nhö Traàm San Coâ, ñi tìm ngay caùi ngöôøi ñaøn baø noï ñeå phaêng laàn manh moái. Nghó ñeán ñieàu naøy, Tieåu Phi khoâng coøn chaàn chôø theâm moät phuùt, theo khung cöûa soå lao mình vaøo … *** Traàm San Coâ thaáy tröôùc maét vöøa loa leân boùng ngöôøi, Tieåu Phi ñaõ hieän söøng söõng tröôùc maët naøng. Baèng baûn naêng töï veä, Traàm San Coâ hoát hoaûng lui laïi moät böôùc, töïa löng vaøo töôøng, quaùt lôùn: -Ngöôi laø ai ? Tieåu Phi coá taïo nuï cöôøi hoøa dòu: -Coâ nöông ñöøng neân kinh haõi, taïi haï ñeán ñaây cuõng khoâng ngoaøi muïc ñích nhö coâ nöông: tìm caùi vò Thu phu nhaân Thu Linh Toá naøy ñaây ! Nuï cöôøi cuûa Tieåu Phi duø baát cöù coâ gaùi naøo cuõng bò thu huùt ngay. Quaû nhieân, Traàm San Coâ dòu ngay neùt maët: -Caùc haï taïi sao laïi muoán tìm naøng ? 101 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoâi maét naøng se seõ ngaém nhìn Tieåu Phi theâm ñoâi löôït vaø moät chuùt caûnh giaùc cuoái cuøng haàu nhö cuõng lôi loûng chaúng coøn, nhöng ñoâi maét to troøn cöù thao laùo nhìn chaøng trai. Tieåu Phi thöøa hieåu naøng nhìn mình nhö theá laø coá yù ñeå cho ñoái chuù yù ñoâi maét raát ñeïp raát deã thöông cuûa mình, ngoaøi ra khoâng coù moät aùc yù naøo khaùc. Chaøng vôø aáp uùng ñaùp: -Chæ vì taïi haï vaø Thu Linh Toá cuõng… Cuøng theo caâu noùi, ñoâi maét chaøng löôùt nhanh leân böùc hoïa treân baøn … Nhöng gioïng noùi cuûa chaøng vuït ñöùt ngang, caû ngöôøi ñöùng thöø ra ! Vì treân böùc hoïa, quaû laø moät trang tuyeät theá giai nhaân, khoeù maét, nuï cöôøi ñeàu qua neùt veõ taøi tình y nnhö moät con ngöôøi baèng xöông baøng thòt. Nhöng ñieàu laøm chaøng kinh söõng leân kia laø chính coâ gaùi treân böùc hoïa gioáng heät böùc hoïa treo trong phoøng cuûa Taây Moân Thieân ! Boán phía phoøng nguû cuûa Taây Moân Thieân ñeàu troáng trônchæ treo ñoäc moãi böùc hoïa kia, ñuû thaáy raèng Taây Moân Thieân ñoái vôùi ngöôøi ñaøn baø ñoù ray röùc nhôù maõi khoâng queân. Vaø cho ñeán baây giôø, laõo vaãn soáng ñoäc thaân cuõng khoâng ngoaøi vì naøng ta ! Chính Linh Töïu Töû cuõng vì naøng maø xuaát gia ! Baây giôø thì, Tieåu Phi coù ñöôïc moät keát luaän, tröø laõo hoïa sö Toân Hoïc Boå ra, ít nhaát cuõng coù ngöôøi ñaøn oâng ñaõ vì naøng maø ñieân ñaûo thaàn hoàn, Taây MoânThieân, Taû Höïu Tranh vaø Linh Töïu Töû ! Neáu nhö naøng vieát thö baûo ba ngöôøi ñoù cheát vì naøng chaéc chaén laø caû ba ngöôøi khoâng moät ai ngaàn ngöø töø choái ! Vaø hoï ñeàu ñaõ cheát heát ñuùng vôùi yù muoán cuûa naøng ! Traàm San Coâ nhìn tröøng tröøng Tieåu Phi: -Caùc haï bieát ñöôïc naøng ? Tieåu Phi thôû ra: --Chöa … may laø toâi chöa bieát ñöôïc naøng ! Toân Hoïc Boå vuït noùi: -Baát luaän caùc ngöôøi laø ai, caùc ngöôøi ñeán ñaây khoâng ngoaøi yù tìm bieát naøng. Baây giôø thì ta ñaõ noùi heát ra roài, caùc ngöôøi coù theå rôøi ñi ñöôïc roài chöù ? Traàm San Coâ gaën hoûi: -Hieän giôø naøng ta ôû ñaâu ? Toân Hoïc Boå gioïng noùi ñöôïm ñaày aûm ñaïm: -Ngay töø caùi ñeâm ñoù, ta khoâng coøn thaáy ñöôïc naøng, hoaëc noùi moät caùch khaùc hôn, ngay töø caùi ñeâm ñoù, ta khoâng nghe laïi gioïng noùi cuûa naøng cuûa naøng ! Traàm San Coâ daäm chaân böïc doïc: -OÂng chæ cho ta bieát teân hoï cuûa naøng thì coù ích lôïi gì ? Toân Hoïc Boå ñaùp: -Nhöng ta chæ bieát ñöôïc coù töøng aáy thoâi ! 102 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long AÙnh maét Tieåu Phi nhìn qoaùy vaøo Toân Hoïc Boå: -Toân giaù noùi raèng ñaõ veõ cho naøng ñuùng boán böùc hoïa ? Toân Hoïc Boå gaät ñaàu: -Phaûi ! Tieåu Phi nhaán roõ töøng tieáng: -Toân giaù coù bieát, taïi sao naøng phaûi hoïa ñeán boán böùc nhö theá ? Toân Hoïc Boå ñaùp : -Luùc ñoù ta cuõng raát laï luøng, vì thoâng thöôøng moãi ngöôøi ñeàu hoïa coù moät böùc thoâi, taïi sao naøng laïi hoïa luoân boán böùc ? Cho neân, khi hoïa ñeán böùc thöù ba, ta khoâng daèn ñöôïc, duøng lôøi gaën hoûi. Tieåu Phi noùng naûy chaän ngay: -Naøng coù noùi roõ vôùi toân giaù ? Toân Hoïc Boå thôû daøi thaät nheï: -Phaûi ! naøng cho ta bieát laø: caàn boán böùc hoïa ñeå taëng cho boán ngöôøi ñaøn oâng, boán ngöôøi ñaøn oâng ñoù ñeàu cuøng naøng traûi qua moät ñoaïn … aân tình. Nhöng giôø ñaây, naøng ñònh tuyeät giao vôùi boïn hoï ! Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Naøng tìm moät danh hoïa nhö toân giaù ñeå veõ töôïng coát yù laø ñöôïc loät taû taát caû caùi ñeïp cuûa naøng treân möïc giaáy roài ñem taëng cho boán ngöôøi tình kia. Nhö vaäy, duøn naøng coùrôøi boû hoï, boán ngöôøi tinh kia cuõng khoâng laømsao queân ñöôïc naøng. Naøng muoán raèng, moãi khi ngaém böùc hoïa ñoù, hoï seõ ñau khoå vì naøng ! Traàm San Coâ nghieán chaët hai haøm raêng: -Quaû laø con ñaøn baø ñoäc aùc ! Muïc ñích cuûa naøng quaû nhieân ñaõ ñaït ñöôïc, sö huynh ta moãi laàn ngaém böùc töôïng naøng, ñeàu ñau ñôùn nhö bò dao beùn chaâm chích vaøo loøng. Tieåu Phi vuït noùi: -Vaán ñeà hieän taïi laø caàn bieát taïi sao naøng muoán tuyeät giao vôùi boïn hoï ? Traàm San Coâ laïnh luøng : -Khi moäït ngöôøi con gaùi ñoaïn tuyeät moät löôït vôùi boán ngöôøi ñaøn yeâu thöông mình maø khoâng chuùt tieác reû, luoân luoân phaûi coù moät nguyeân nhaân. Tieåu Phi chôùp maét: -Nguyeân nhaân gì ? Traàm San Coâ ñaùp: -Laø naøng saép chính thöùc trao thaân cho moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc taát nhieân, laø phaûi hôn boán ngöôøi kia treân moïi phöông dieän ! Tieåu Phi gaät ñaàu taùn thöôûng: -Hay, hay ! Taâm söï cuûa caùc naøng, chæ coù caùc naøng môùi hieåu roõ nhau thoâi ! Traàm San Coâ thaûn nhieân noùi tieáp: -Caùi ngöôøi maø naøng ñònh laáy laøm choàng, neáu khoâng phaûi quyeàn theá kinh ngöôøi, thì cuõng laø voõ coâng tuyeät cao, baèng khoâng nöûa cuõng laø moät tay phuù gia vaïn tyû ! 103 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng vuït d8öa maét nhìn Tieåu Phi baèng caùi nhìn thaät saâu vaø mæm cöôøi: -Baèng khoâng nöûa, thì coù theå laø moät ngöôøi ñaøn oâng deã laøm say loøng caùc coâ gaùi, tyû nhö … maãu ngöôøi cuûa caùc haï vaäy ! Tieåu Phi nhöôùng maét cöôøi hoûi laïi: -Vaäy baây giôø coâ nöông loøng ñaõ say chöa ? Da maët Traàm San Coâ vuït ñoû hoàng leân, nhöng ñoâi maét vaãn nhìn Tieåu Phi khoâng nhaùy, nuï cöôøi khoângnhöõng ôû vaønh moâi, luoân caû treân khoeù maét: -Raát may laø treân ñôøi soá ñaøn oâng nhö caùc haï chaúng maáy ngöôøi, maø tieàn taøi chöa chaéc naøng ñaõ xem troïng, vaäy thì ngöôøi ñaøn oâng maø naøng choïn laøm choàng, nhaát ñònh laø moät cao thuû voõ laâm tieáng taêm thaät hieån haùch ! Chuùng mình chæ caàn tìm ra caùi ngöôøi ñaøn oâng ñoù laø ai, taát coù theå tìm ra ñöôïc naøng ! Hai tieáng “chuùng mình” naøng coá yù nhaán thaät roõ, maëc duø chöa heà bieát teân tuoåi Tieåu Phi goïi laø chi ! Tieåu Phi chæ mæm cöôøi : -Phaïm vi tuy raèng thu heïp, nhöng cao thuû trong giang hoà ñaâu phaûi ít ngöôøi ? Theo taïi haï thaáy, chi baèng coâ nöông trao böùc hoïa aáy cho taïi haï, cöù ôû nhaø ñôïi neáu coù tin töùc chi laï, taïi haï laäp töùc tìm ñeán cho coâ nöông hay ! Traàm San Coâ tia maét caøng long lanh saéc beùn nhö aùnh dao: -Taïi sao toâi phaûi trao cho caùc haï ? Toâi laøm sao tin noåi caùc haï chöù ? Tieåu Phi chôùp nhanh maét vaø hôi cuùi ngöôøi xuoáng ræ kheõ vaøo tai naøng maáy caâu… Traàm San Coâ vuït bieán saéc, thoái lui hai böôùc, tröøng tröøng nhìn chaøng laép baép: -AÙ … Thì ra laø ngöôi … ngöôi ñuùng laø aùc quyû ! Vaø naøng vuït xoay ngöôøi lao nhanh ra khoûi cöûa y nhö laø phaùt ñei6n. Tieåu Phi nheø nheï thôû daøi, cuoán goïn böùc hoïa laïi. Nhöng sau ñoù, chaøng vaãn ñöùng yeân beân caïnh, ñoâi maét cöù nhìn xoaùy vaøo khuoân maët Toân Hoïc Boå chaúng noùi chaúng raèng. Duø khoâng coøn thaáy ñöôøng, nhöng aùnh maét saéc beùn cuûa Tieåu Phi hình nhö vaãn laøm laõo caûm nhaän ra ñöôïc, do ñoù, laõo cöù traên trôû maõi treân chieác gheá, cuoái cuøng khoâng theå daèn ñöôïc, laõo leân tieáng hoûi: -Sao caùc haï chöa chòu ñi ? Tieåu Phi ñaùp: -Toâi ñang ñôïi ! Toân Hoïc Boå hôi nao nuùng: -Ñôïi ? Maø ñôïi ai ? Tieåu Phi cöôøi thaät moûn g: -Ñôïi toân giaù noùi ra nhöõng gì coøn giaáu dieám vôùi naøng ! Toân Hoïc Boå söõng moät luùc vaø thôû daøi: -Khoâng coù chuyeän gì giaáu noåi caùc haï chaéc ? Tieåu Phi noùi chaäm töøng tieáng moät: 104 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Toâi hieåu toân giaù tuy haän naøng, nhöng laïi khoâng ñaønh loøng ñeå ngöôøi khaùc haïi naøng. Nhöng neáu toân giaù khoâng chòu ñem söï thaät noùi ra, sôï raèng naøng seõ bò ngöôøi ta haïi thaät ñaáy ! Quaû nhieân, Toân Hoïc Boå rung ñoäng ñoåi saéc: -Taïi sao ? Tieåu Phi noùi thaät nhanh: -Boán ngöôøi nhaän ñöôïïc boán böùc hoïa do toân giaù veõ, ñeàu cheát taát caû ! Toân Hoïc Boå thaát thanh: -Cheát ? Taïi sao cheát ? Tieåu Phi ñaùp: -Tuy baây giôø toâi chöa roõ nguyeân nhaân caùi cheát cuûa hoï, nhöng laïi bieát laø hoï ñeàu nhaän ñöôïc moät böùc thö cuûa Thu Linh Toá phaùi ngöôøi ñöa ñeán, sau ñoù hoï ra ñi ngay vaø bò haïi. Toân Hoïc Boå keâu leân: -Caùc haï…, caùc haï muoán noùi laø Thu Linh Toá haïi boïn hoï ? Tieåu Phi laéc ñaàu y nhö noùi chuyeän vôùi moät ngöôøi saùng maét: -Thu Linh Toá ñaõ muoán hoï suoát ñôøi nhôù thöông mình, taát nhieân, khoâng khi naøo coù yù haïi hoï. Sôû dó, naøng vieát thö cho hoï, coù theå laø naøng ñang gaëp chuyeän gì khoù khaên, muoán hoï ñeán giuùp ñôõ ! Toân Hoïc Boå gaät nheï ñaàu: -Ñuùng laém ! Moät ngöôøi con gaùi moãi khi gaëp chuyeän khoù khaên, keû ñaàu tieân hoï maø hoï nghó ñeán, töï nhieân laø nhöõng keû ñoái ñaõi toát vôùi naøng, vì chæ coù nhöõng ngöôøi aáy, môùi thaät tình daùm cheát vì naøng … Tieåu Phi chaän lôøi: -Vaø baây giôø, boán ngöôøi aáy ñeàu cheát caû ! Hung thuû gieát cheát hoï, laïi coøn lieân tieáp haïi theâm maáy ngöôøi, vôùi muïc ñích khoâng muoán cho ta bieát söï lieân heä giöõa boïn hoï vôùi naøng, khoâng muoán cho ta nhuùng tay vaøo ñieàu bí maät ñoù. Do ñoù, ñuû thaáy raèng, söï khoù khaên cuûa naøng vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát, coù theå noùi, naøng ñang trong tình traïng heát söùc nguy hieåm ! Toân Hoïc Boå ruùng ñoäng trong thaáy roõ: -Söï tình ñaõ hung hieåm nhö vaäy, taïi sao caùc haï vaãn muoán nhuùng tay ? Khoâng leõ caùc haï muoán cöùu naøng ? Tieåu Phi baät thôû daøi: -Neáu nhö khoâng roõ naøng ôû nôi naøo, laøm sao cöùu naøng cho ñöôïc ? Traàm ngaâm moät thoaùng, Toân Hoïc Boå chaäm raõi caát tieáng: -Luùc naõy, caùc ngöôøi queân hoûi ta moät vieäc ! Tieåu Phi tia maét thoaùng ngôøi leân: -Vieäc chi ? Toân Hoïc Boå ñaùp: 105 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 14. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc ngöôøi queân hoûi ta, veõ töôïng naøng taïi nôi naøo ? -AØ ! Tieåu Phi voã nheï traùn vaø noùi tieáp: -Ñieåm ñoù taát coù lieân quan ñeán choå nguï cuûa naøng ? Toân Hoïc Boå gaät ñaàu: -Phaûi raát nhieàu lieân quan ! Cöù ra khoûi thaønh ñaây ñoä naêm daëm coù moät chieác am teân goïi OÂ Y chính nôi ñoù, ta ñaõ veõ töôïng cho naøng. Vò truï trì am ñoù laø Toá taâm ñaïi sö, voán laø baïn chi giao cuûa naøng raát coù theå bieát ñöôïc nôi naøng haï laïc ! Tieåu Phi hoûi gaën: -Coøn gì nöõa chaêng ? Toân Hoïc Boå laøm thinh khoâng ñaùp. Tieåu Phi cuoán goïn böùc hoïa, böôùc ra khoûi nhaø. Ñoät nhieân, chaøng quay ñaàu laïi noùi: -Maét tuy muø, nhöng taâm khoân gmuø, laáy taâm thay maét, chaúng leõ khoâng theå hoïa ñöôïc hay sao ? Toân huynh … mong Toân huynh suy nghó laïi ! Toân Hoïc Boå thöø ra moät luùc, neùt maët vuït saùng leân: -Ña taï söï chæ giaùo, xin cho bieát tính danh ! Nhöng Tieåu Phi ñaõ boû ñi xa laéc. Töø trong boùng toái beân ngoaøi cöûa soå, moät gioïng noùi rôøn rôïn chôït vang leân: -Haén teân laø Löu Höông, bieät danh laø Ñaïo Soaùi ! oOo 106 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn