Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI CHÍN HOÅ HUYEÄT LONG ÑAØM Cung Nam Yeán baát thình lình böôùc tôùi, ngaõ vaøo loøng Huøng Nöông Töû. Naøng voøng tay, ngang qua löng laõo, töø töø nhích laõo veà phía chieác thuyeàn. Naøng run rung gioïng: -Nhöng ta tình nguyeän ! Huøng Nöông Töû caén moâi, maét chôùp chôùp, hoûi: -Coâ nöông khoâng hoái haän sau naøy? Cung Nam Yeán laéc ñaàu: -Moät laàn thoâi! Cho ta bieát khoaùi laïc! Moãi khi buoàn coâ tòch, ta hoài öùc laïi, ta vaãn coù theå khoan khoaùi nhö hoâm nay! Huøn g Nöông Töû do döï moät chuùt, ñoaïn beá naøng leân, böôùc xuoáng thuyeàn. Sôû Löu Höông thôû daøi, thaàm nghó: -Naøng cam taâm, tình nguyeän hieán daân, ta can thieäp laøm gì? Khoâng laâu laém, con thuyeàn lay chuyeån, soùng nöôùc nhaáp nhoâ coù tieáng reân ö öû. Sôû Löu Höông laïi thôû daøi: -Moät ñoaù hoa röõa nhuî, con ong ñaõ môû ñöôøng khai loái cho möa gioù phuõ phaøng. Boãng Huøng Nöông Töû ruù leân moät tieáng thaûm. Sôû Löu Höông giaät baén mình. Tröôùc ñoù, chaøng quay ñaàu nhìn nôi khaùc , khoâng muoán thaáy maõi con thuyeàn chao chao qua tieáng reân ö öû beân trong. Baây giôø, chaøng phaûi nhìn laïi. Huøng Nöông Töû ñaõ böôùc ra muõi thuyeàn, ñöùng thaúng ngöôøi, thaân hình rung rung, maùu töø ngöïc chaûy xuoáng rong roøng. Cung Nam Yeán baät cöôøi haên haéc: -Ngöôi baát taát phaûi kinh haõi! Baát quaù, ta muoán bieát quaû tim cuûa ngöôøi theá naøo thoâi, ta muoán moi noù ra maø nhìn taän maét thoâi! Ta coù yù gieát ngöôi ñaâu. Moi tim ngöôøi ta, maø baûo laø khoâng muoán gieát cheát! Thaät laø caùi caûnh dôû khoùc dôû cöôøi cho Huøng Nöông Töû! Huøng Nöông Töû ñöa hai tay che ngöïc, rung rung gioïng hoûi: -Coâ nöông...coâ nöông...taïi sao coâ nöông laøm theá? Cung Nam Yeán cöôøi rôïn: -Taïi sao ta laøm theá? Ngöôi töôûng thaät söï ta meâ ngöôi aø? 840 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng ngöng cöôøi, roåi böôùc ra, ñöùng leân, song song vôùi Huøng Nöông Töû, song song hai thaân theå loaõ loà. Thaân hình naøng ñeïp voâ cuøng! Ñeïp nhö pho töôïng ngoïc! Nhöng, moät lôùp yeâu khí bao phuû quanh maët naøng, trong aùn h maét nieàm oaùn ñoäc böøng saùng hôn sao. Naùng baén tia maét nhìn naûy löûa sang Huøng Nöông Töû: -Cho ngöôi bieát! Ta coù yù gieát ngöôi töø laâu? Ta khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc moãi laàn thaáy ta baø aáy cöù nhaéc ñeán ngöôi, baø noùi raèng ta gioáng ngöôi! Nghe nhaéc ñeán ngöôi, laø ta muoán ñieân leân! Huøng Nöông Töû keâu leân: -Coâ nöông ghen? Coâ nöông yeâu baø aáy? Cung Nam Yeán cao gioïng: -Taïi sao ta khoâng theå yeâu baø aáy? Taïi sao khoâng theå chöù? Huøng Nöông Töû söûng soát. Neàn ñaát döôùi chaân laõo suïp xuoáng, laõo cuõng khoâng kinh haõi baèng nghe caâu noùi ñoù. Laõo söûng soát khoâng laâu, veát thöông nôi ngöïc baét ñaàu hanh haï, laõo ngaõ xuoáng. *** Sôû Löu Höông töï hoûi "baø" laø ai? Baø, laø tình nhaân cuûa Huøng Nöông Töû, moät nöõ nhaân, thì chaúng leõ naøng laø moät nöõ nhaân, laïi yeâu moät nöõ nhaân? Coøn nhö baø laø nam nhaân, thì chaúng leõ Huøng Nöông Töû laïi coù moät ngöôøi tình laø nam nhaân? Huøng Nöông Töû, Cung Nam Yeán vaø caùi baø naøo ñoù, caû ba coù lieân heä gì vôùi nhau? Thaàn bí! Phöùc taïp! *** Moät tieáng boõ vang leân, thaân theå cuûa Huøng Nöông Töû rôi xuoáng doøng suoái. Hôn hai möôi naêm saùm hoái khoâng röûa saïch tieáng nhô cuûa laõo. cuoái cuøng laõo cuõng cheát vì toäi nghieät. Laõo cuõng phaûi cheát vì tay nöõ nhaân! Gieo nhaân gaët quaû! Cung Nam Yeán ñöùng taïi muõi thuyeàn, nhìn aùnh sao chôùp chôùp theo doøng nöôùc chaûy. Naøng cuõng nhaûy xuoáng nöôùc, röûa raùy saïch nhöõng veät maùu, xong roài leân thuyeàn, maëc y phuïc vaøo. Naøng trôû laïi con ngöôøi thaùnh khieát nhö cuõ! 841 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khoâng ai töôûng noåi naøng vöøa coåi caùi loát yeâu tinh, vaát caùi loát ñoù theo doøng suoái, troâi song song vôùi xaùc cheát cuûa Huøng Nöông Töû. Naøng quay muõi thuyeàn, töø töø löôùt treân maët suoái, khuaát daàn trong boùng söông ñeâm. Sôû Löu Höông khoâng coøn ñaén ño ñöôïc nöõa, bôûi söï tình caáp baùch laém roài. Chaøng nhaûy xuoáng nöôùc. Thieân haï chæ hieåu chaøng coù thuaät khinh coâng sieâu ñaúng, rieâng chaøng töï nhaân laø thuyû taùnh cuûa chaøng cuõng taân kyø. Caù loäi trong nöôùc chöa haún ñaõ linh hoaït hôn chaøng. Con thuyeàn nheï löôùt ñi tröôùc, chaøng aâm thaàm theo sau. Chaøng tin chaéc, chaúng bao gioø Cung Nam Yeán phaùt hieän ra chaøng theo doõi naøng. Khoâng laâu laém, chaøng nhaän ra, con thuyeàn vaøo moät ñöôøng nöôùc raát heïp, döôùi nöôùc laïi coù coû moïc daøy. Thuyeàn löôùt ñi, chaïm coû, phaùt leân nhöõng tieáng lao xao, vì coû moïc döôùi nöôùc tieáng ñoäng vang raát nhoû. Chaøng loäi ngaàm döôùi nöôùc, luùc ñoù muoán troài leân xem song laøm gì chaøng daùm troài ñaàu leân. Moät luùc sau, chaøng laïi nghe tieáng thuyeàn chaïm bôø, theá laø thuyeàn ñeán nôi, neân ñoã laïi. Chaøng cuõng chöa chòu loù ñaàu leân khoûi maët nöôùc. Chaøng muoán thöïc nghieäm xem mình coù theå chòu ñöôïng trong nöôùc ñöôïc bao laâu, theo lôøi Toáng Ñieàm Nhi thì chaøng coù theå nguû trong nöôùc ñöôïc moät luùc ñaáy! Döôùi nöôùc, töï nhieân phaûi an tinh hôn beân treân. Sôû Löu Höông naèm döôùi nöôùc, chôø moät luùc, chaúng nghe ñoäng tònh gì. Chaøng ngaét moät chuøm coû, truøm leân ñaàu, roài töø töø troài leân. Thaàn Thuyû Cung! Thaàn Thuyû Cung hieän ra tröôùc taàm maét cuûa chaøng! Toâ Dung Dung töøng noùi, ôû ñaây coù nhieàu chim laï. Song thôøi gian veà ñeâm, chim ñaõ nguû heát roài. Chim nguû, nhöng ngöôi khoâng nguû. Nhìn thoaùng qua khung caûnh, Sôû Löu Höông phaûi nhìn nhaän ñaây ñuùng laø moät caûnh tieân. Noùi laø caûnh tieân, thì khoûi caàn phaûi taû doâng daøi. Bôûi caùi gì cuõng ñeïp. Ñeïp hôn moät böùc tranh hoaøn toaøn nhaát! Noùi laø cung,taát phaûi coù ñieän, coù caùc, coù ñuû moïi nhu caàu cuûa ñeá vöông! Veà ñeâm, gioù thoaûng, gioù vôùn qua caùc khoùm truùc, tieáng ñoäng rì raøo, nhö ru, nhö vuoùt, taêng theâm phaàn an töôøng, nhaõn nhaõ. Sôû Löu Höông nhôù laïi Toâ Dung Dung coù cho naøng bieát, laø ngöôøi coâ naøng töøng daën doø, ñöøng bao giôø ñi loaïn, ñi loaïn laø gaëp tai hoaï lieàn. Moät khung caûnh nhö theá naøy, laøm gì coù tai hoaï chöïc chôø ôû moãi böôùc ñi! 842 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng Sôû Löu Höông coù caùi nhìn khaùc hôn ngöôi thöôøng, trong caùi an töôøng, chaøng thaáy roõ moät nguy cô, vaø Thaàn Thuyû Cung ñoái vôùi moïi ngöôøi, laø caûnh Ñaøo Nguyeân, chöù ñoái vôùi chaøng, tuyeät nhieân khoâng laø thaùnh ñòa! Con thuyeàn coù ñoù, Cung Nam Yeán ñaõ bieán maát roài. Sôn coác laïi tòch mòch phi thöôøng, ngoaøi tieáng gioù lay caønh, chaúng coøn moät tieáng ñoäng naøo khaùc! Khoâng moät boùng ngöôøi! Theá thì chaøng laøm sao? Chaøng söïc nhôù ñeán nhöõng lôøi cuûa Ñaùi Ñoäc Haønh, thuaät laïi nhöõng gì Voâ Hoa ghi chuù trong quyeån soå nhoû. Caùch Thaàn Thuyû Cung khoâng xa laém, coù moät caùi hoà, beân caïnh caùi hoà coù moät caùi am. Chính trong am ñoù, haén ñaõ gaëp Tö Ñoà Tònh! Sôû Löu Höông nhìn quanh quaån, thaáy xa xa, döïa chaân nuùi, coù moät caùi am. Töø trong am, coù boùng ñeøn leo leùt chieáu ra, môø môø nhö löûa ma! Ai ôû trong am? Thuyû Maãu AÂm Cô chaêng? Ai oû maët ai, chaøng phaûi ñeán ñoù! Chæ coøn coù caùch laø ñeán ñoù thoâi! *** Töø doøng suoái, nôi Sôû Löu Höông traàm mình, ñeán am khoaûng ñöôøng khoâng xa laém. Song vöôït qua khoaûng ñöôøng ñoù, coù khaùc naøo ñi qua döôùi löôõi haùi cuûa töû thaàn. Tröø Sôû Löu Höông ra, chaéc chaén khoâng moät keû thöù hai naøo daùm vöôït khoaûng ñöôøng ñoù. Moät con muoãi bay, coøn nghe vo ve, Sôû Löu Höông deø daët ñi, khoâng gaây moät tieáng ñoäng nhoû. Trong am, khoâng coù moät boùng ngöôøi. Am raát saïch seõ, nhaát laø nôi theàm ñaù tröôùc am, caùc baäc ñeàu boùng laùng nhö göông. Tröôùc böïc thôø coù maøn, tröôùc maøn coù ngoïn ñeàn treo, aùnh saùng leo leùt. Naáp beân ngoaøi moät luùc laâu, Sôû Löu Höông lao vuùt mình vaøo. Chaøng bieát roõ, döôùi neàn am, coù moät ñòa ñaïo, vaø ñòa ñaïo ñoù aên thoâng ñeán cô sôû cuûa Thuyû Maãu AÂm Cô. Nhöng choã xuoáng ñòa ñaïo ôû ñaâu? Tröôùc buïc thôø, coù ba chieác boà ñoaøn, chaøng laàn löôït dôøi choã töøng chieác boà ñoaøn moät. Döôùi boà ñoaøn, chæ laø neàn ñaù, chaúng coù moät cô quan naøo caû. Sôû Löu Höông thaât voïng, nhìn leân chieác maøn. Suy nghó moät chuùt, chaøng ñöa tay veït böùc maøn. 843 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vöøa luùc ñoù, coù tieáng thôû daøi raát kheû vang leân, tuy kheõ song ñoái vôù Sôû Löu Höông chaúng khaùc naøo moät tieáng seùt. Chaøng toan quay mình trôû ra, song ñaõ muoän roài. Döôùi boùng ñeøn môø môø, moät boùng traéng hieän ra. Boùng bình tónh thôû daøi. Moät luùc laâu, boùng ñoù hoûi: -Hôn hai möôi naêm qua, nôi ñaây khoâng heà ñoå maùu? Taïi sao ngöôi choïn nôi naøy ñeå töû giaõ coõi ñôøi? Sôû Löu Höông cöôøi khoå, ñöa tay vuoát choùt muõi: -Noùi thöïc, taïi haï naøo muoán cheát ñaâu? Chaøng nhaän ra nöõ nhaân raát ñeïp, tuy thôøi gian troài qua coù löu laïi maáy veát nhaên nôi maét. aùnh maêt raát saéc laïnh, song khoâng coù saùt khí. Khoâng leõ ñaây laø Thuyû Maãu AÂm Cô, ngöôøi maø giang hoà xem nhö coïp caùi? Sôû Löu Höông cöôøi göôïng tieáp: -Vaõn boái ñeán ñaây, baát quaù chæ muoán ñeán baùi kieán cung chuû moät laàn... Thieáu phuï laéc ñaàu, chaän lôøi: -Ta khoâng phaûi laø ngöôøi ngöôi muoán gaëp. Neáu laø phaûi, thì ngöôi ñaâu coøn noùi naêng ñöôïc? Sôû Löu Höông chôùp maét: -Theâ ra, tieàn boái laø ... Thieáu phuï aùo traéng laïi chaän lôøi: -Keû saép cheát ñeán nôi, coøn hoûi teân hoï ai laøm gì nöõa? Sôû Löu Höông traàm gioïng: -Neáu muoán gieát taïi haï, sao tieàn boái chöa haï thuû? Thieáu phuï thôû daøi: -Ta khoâng theå haï thuû! Treân ñôøi naøy, ta chæ coøn coù moät thaân nhaân, leõ naøo ta gieát cheát ngöôøi lyù töôûng cuûa thaân nhaân duy nhaát cuûa ta? Sôû Löu Höông giaät mình: -Tieàn boái bieát taïi haï laø... Thieáu phuï cöôøi khoå: -Khaép theá gian, tröø Ñaïo soaùi Sôû Löu Höông ra, coøn ai vaøo loït nôi naøy noåi? Coøn ai coù caùi gan to nhö nuùi? Sôû Löu Höông voøng tay laøm leã: -Taïi haï töøng nghe Dung muoäi ñeà caäp ñeán laõo nhaân gia, hoâm nay gaëp ñöôïc laõo nhaân gia, ñuùng laø phuùc ñöùc bình sanh cuûa taïi haï. Thieáu phuï mô maøng: -Dung nhi coù ñeà caäp ngöôi vôùi ta! Neáu khoâng gaëp ngöôi, chaúng bieát noù luaân laïc ñeán phöông trôøi naøo. vaø ñôøi noù haún phaûi traûi nhieàu gian khoå! Ñeå ñaùp thay cho noù caùi ôn tri ngoä cuûa ngöôi, ta khoâng laøm gì khoù deã cho ngöôi trong laàn naøy! 844 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø nhìn quanh moät voøng, ñoaïn tieáp: -Cuõng may, ñeâm nay nhaêm phieân tröïc cuûa ta taïi ñaây, baây giôø ñang luùc vaéng veû ngöôøi, ngöôi haõy ñi gaáp ñi! Sôû Löu Höông ñaùp: -Taïi haï ñaõ ñeán ñaây roài, theá naøo cuõng phaûi gaëp cung chuû môùi ñöôïc! Thieáu phuï traàm göông maët: -Vónh vieãn ngöôi khoâng gaëp ñöôïc cung chuû ñaâu! Tröø ra ngöôi muoán cheát taïi ñaây! Sôû Löu Höông nghieâng mình: -Chæ caàn laõo nhaân gia chæ ñöôøng thoâi, taïi haï caûm kích voâ cuøng. Ngoaøi caùi vieäc doù, taïi haï chaúng daùm laøm phieàn laõo nhaân gia hôn! Thieáu phuï khoâng chaáp thuaän lôøi van caàu cuûa chaøng, khoaùt tay: -Ñi nhanh ñi! Neáu daàn daø thì muoän maát! Nhanh leân! Sôû Löu Höông khoâng nhích ñoäng, coá van naøi: -Taò haï bieát nôi ñaây, coù ñòa ñaïo... Thieáu phuï bieán saéc: -Ñòa ñaïo? Ñòa ñaïo gì? Thaáy baø bieán saéc. Sôû Löu Höông bieát ngay laø ñòa ñaïo bí maät ñoù, coù quan heä phi thöôøng. Chaøng khoâng chòu ñi, ñieåm nheï moät nuï cöôøi ñaùp: -Neáu khoâng coù ñòa ñaïo bí maät, thì laõo nhaân gia do ngaõ naøo ñeán ñaây? Thieáu phuï aùo traéng soâi giaän: -Ngöôi chaùn soáng laém roài phaûi khoâng? Sôû Löu Höông mæm cöôøi: -Neáu laõo nhaân gia khoâng chòu noùi, taïi haï xin cheát ôû taïi ñaây luoân! Thieáu phuï tröøng maét nhìn chaøng. Bình sanh baø chöa heà thaáy moät nam nhaân nhö chaøng trong tröôøng hôïp naøy laïi cöôøi ñöôïc. Sôû Löu Höông bình tónh voâ cuøng, ba khoâng chòu noùi chaøng khoâng chòu ñi côù ôû taïi ñoù, chôø nhö naèm vaï. Vöøa luùc ñoù, coù tieáng nhaïc noåi leân, tieáng nhaïc thoaït du döông, thoaït khaån caáp, nhöng laïi vang ñeàu ñeàu, khoâng ngöng maø cung khoâng lôùn. Thieáu phuï aùo traéng bieán saéc, traàm gioïng hoûi: -Coøn ai ñi theo ngöôi nöõa? Sôû Löu Höông laéc ñaàu: -Chæ moät mình taïi haï thoâi! Khoâng coøn... Thieáu phuï sôï haõi ra maët: -Tieáng nhaïc baùo ñoäng coù ngöôøi beân ngoaøi xaâm nhaäp vaøo cung, neáu khoâng laø ñoøng baïn cuûa ngöôi thì coøn ai nöõa? Sôû Löu Höông cuõng giaät mình. 845 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng thaàm phuïc heä thoáng phoøng veä taïi Thaàn Thuyû Cung heát söùc sum nghieâm. Vaø ñieàu laïi luøng hôn heát laø duøng tieáng nhaïc baùo ñoäng. Thieáu phuï böôùc nhanh ra cöûa, nhìn quanh boán phía ñoaïn trôû vaøo cao gioïng giuïc chaøng: -Hieän taïi, chöa coù ai ñeán ñaây, nhöng tieáng nhaïc baùo ñoäng vang leân taát caû ñeä töû ñeàu vaøo phöông vò roài, voâ luaän laø ai, vaøo coác laø ñöøng hoøng trôû ra. Ngöôi haõy ñi nhanh chöù, ôû laïi ñaây, ngöôi laïi laøm lieân luî ñeán ta ñaáy! Sôû Löu Höông thôû daøi: -Sôn coác ñaõ bieán thaønh töû coác roài, duø cho laø loaøi chim cuõng khoâng bay thoaùt, laõo nhaân gia baûo taïi haï phaûi ñi, taïi haï coøn bieát ñi ñaâu? Thieáu phuï laïi bieán saéc: -Ngöôi cöù nuùp ñaâu ñoù, mieãn laø choã kín ñaùo, qua vuï naøy, ta seõ tìm caùch ñöan ngöôi ra ngoaøi. Sôû Löu Höông chôùp maét ñöa tay vuoát choùt muõi, traàm gioïng thoát: -Neáu taïi haï tuyø yù ñi loaïn, thì caàm chaéc phaûi cheát. Vaû laïi nôi naøo cuõng coù caïm baãy, coù ngöôøi traán ñoùng, taïi haï coøn bieát ñi ñaâu? Tröø ra tieàn boái chæ con ñöôøng haàm bí maät, taïi haï taïm thôøi xuoáng ñoù naáp mình qua côn baïo ñoäng. Thieáu phuï daäm chaân: -Ñòa ñaïo! Ñòa ñaïo! ngöôi chæ bieát coù ñòa ñaïo, song laøm gì bieát ñöôïc cô quan ñoùng môû ôû ngay taïi phoøng cuûa cung chuû! Vaøo ñòa ñaïo phaûi do nôi ñoù maø ñi, ngöôøi ngoaøi chaúng ai vaøo ñòa ñaïo ñöôïc, bôûi coù ai vaøo phoøng cung chuû ñöôïc. Duø ta coù muoán giuùp ngöôi cuõng ñaønh boù tay! Sôû Löu Höông giaät mình: -Theá thì ñòa ñaïo naøy khoâng coù loái vaøo taïi ñaây! phaûi do töø phoøng cung chuû ñeán, môùi coù theå môû cöûa ñaàu naøy leân! Vöøa luùc ñoù, tieáng nhaïc chaäm daàn. Sôû Löu Höông bieát roõ, caùc vò trí ñaõ coù ngöôøi ñaày ñuû roài, vaø tieáng nhaïc nghe nheï nhaøng song coù haøm caùi yù gieát choùc ruøng rôïn! Chaøng bieát luoân thieáu phuï khoâng heà löøa doái chaøng. Hôn nöõa, neáu Thaàn Thuyû Cung phaùt hieän ra baø che chôû cho chaøng, töï nhieân baø phaûi bò xöû töû hình! Chaøn g nghieâng mình thoát: -Ña taï tieàn boái! Chaøng lao vuùt mình ra ngoaøi lieàn. Chöøng nhö thieáu phuï muoán chaïy theo, song suy nghó moät giaây, baø döøng laïi taïi choã, veû thoáng khoåe hieän ra nôi göông maët, baø laåm nhaåm: -Dung nhi! Ñöøng traùch ta, neáu haén coù beà naøo! Ta muoán cöùu haén song ta baát löïc! Baø tin chaéc, laø ra khoûi nôi naøy, laø Sôû Löu Höông phaûi cheát! *** 846 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Beân ngoaøi töøng buïi raäm, töøng buïi raäm raûi raùc ñoù ñaây, song Sôû Löu Höông hieåu laø nôi ñoù tuyeät nhieân khoâng phaûi choã naáp. Tuy xem thì an toaøn laém, maø beân trong moãi buïi raäm, ít nhaát cuõng coù moät caïm baãy! Nhöõng nôi ñoù, Thaàn Thuyû Cung taïo neân ñeå duï daãn ngöôøi, neáu thaáy yeân tònh quaù, hoï laïi chaïy vaøo, thì chaúng khaùc naøo lao ñaàu vaøo caûnh cheát! Nhöng, chaøng cuõng khoâng theå döøng laïi moät choã. Khaép sôn coác, khoâng coù nôi naøo chaøng ñöùng laïi ñöôïc, naáp mình ñöôïc. Moät ngoïn gioù queùt ngaøng ñeán, trong gioù, coù tieáng y phuïc laát phaát. Sôû Löu Höông thaáy boùng traéng xuaát hieän töø xa. Boùng traéng laõo nhanh veà phía chaøng. Chaøng phaûi quyeát ñònh gaáp, neáu khoâng muoán bò phaùt hieän. *** Tröôùc maét chaøng, laø maët hoà, nöôùc trong thaáu taän ñaùy, aùnh sao phaûn chieáu laáp laùnh, qua moãi ngoïn gioù nheï gôïn soùng leân laên taên. Sôû Löu Höông khoâng do döï. Chaúng coù nôi naøo thuaät tieän cho chaøng aån naáp baèng ñaùy hoà. Chaøng phoùng mình xuoáng ñoù, baát quaù nöôùc chæ dôïn moät chuùt, roài maët hoà cuõng laëng laïi nhö thöôøn g. Chaøng traàm mình xong, boùng traéng ñeán nôi. Boùng traéng dó nhieân laø moät thieáu nöõ ñeïp côõ Cung Nam Yeán, ñöùng laïi beân hoà nhìn quanh quaån moät chuùt, roài böôùc ñeán cöûa am, goïi: -Tam thô! Thieáu phuï töø trong am böôùc ra hoûi: -Vieäc chi ñoù? Thieáu nöõ nhìn baø: -Toâi vöøa thaáy moät boùng ngöôøi thaáp thoaùng taïi ñaây, tam thô coù nghe ñoäng tónh chi chaêng? Thieáu phuï laéc ñaàu: -Chaúng nghe chi caû! Baø mæm cöôøi, tieáp: -Tieáng nhaïc vöøa reo, haún keû do thaùm chöa vaøo coác, laøm gì coù ngöôøi quanh am naøy ñöôïc? Thieáu nöõ chôùp maét, laåm nhaåm: -Khoâng leõ toâi troâng laàm! Kyø quaùi thaät! Thieáu phuï cöôøi laïnh: -Ñaønh laø ñoâi maét cuûa Cöûu muoäi saùng hôn sao, song ta chöa ñieác, chöa muø, neáu nôi naøy coù keû do thaùm, haún ta phaûi bieát chöù? Thieáu nöõ cöôøi vuoát: 847 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tam thô phaùt caùu roài sao? Baát quaù toâi tuyø tieän maø hoûi vaäy thoâi chöù toâi naøo coù yù gì! Thieáu phuï toû veû deã daõi: -Caån thaän laø moät taùnh toát, nhöng thöïc söï laø chaúng coù ma naøo ñeán ñaây caû. Giaû nhö coù ngöôøi, thì ngöôøi ñoù troán nôi naøo ñöôïc chöù? Khoâng leõ ngöôøi ñoù bieán thaønh taøng hình? Thieáu nöõ cöôøi hì hì: -Phaûi ñoù, tam thô! Tröø ra haén traàm mình döôùi hoà! Bôûi duø naáp vaøo baát cöù choã naøo khaùc, haén vaãn bò phaùt hieän nhö thöôøng! Nhöng nhaûy xuoáng hoà chöa chaéc ñaõ laø moät phöông phaùp thaàn dieäu! Laøm gì haén ôû döôùi ñoù maõi maõi ñöôïc! Naøng vaãy tay tieáp: -Coù leõ khaùch cuõng saép ñeán nôi roài ñoù, tam thô! Boïn toâi phaûi ñi xem qua caùc choã. Tam thô chuaån bò saün saøng ñi nheù! Hoï daùm ñeán ñaây, mình khoâng neân ñeå cho hoï thaát voïng! Naøng chaøo bieät thieáu phuï, roài voït ñi lieàn! Thieáu phuï nhìn theo boùng naøng, laåm nhaåm: -Khaù laém! Nhöng ngöôi ñeán chaäm moät chuùt! Baø nhìn xuoáng ñaùy hoà, tieáp: -Thoaùt cheát moät laàn, ngöôi coù dieãm phuùc thaät! Song caùi nguy môùi baét ñaàu, haõy caån thaän! *** Xuoáng hoà roài Sôû Löu Höông coøn hoài hoäp. Ñuùng nhö thieáu phuï aùo traéng noùi, chaøn g thoaùt cheát qua caùi chôùp maét. Baây giôø thì an toaøn, taïm thôøi an toaøn, chöù chöa phaûi laø vónh vieãn an toaøn. Nöôùc hoà raát trong, nhôø trong maø maét chaøng thaáy ñöôïc raát xa. Ñaây laø moät caùi hoà cheát, khoâng caù, khoâng coû, ñaùy hoà ñöôïc traøi baèng moät löôït caùt traéng, maøu traéng cuûa caùt caøng laøm cho hoà saùng nhö göông. Boán phía hoà coù truï ñaù cao nöôùc baén leân töø loøng truï ñaù, rôi xuoáng hoà, thaønh nhöõng caây hoa nöôùc, nhöõng haït nöôùc töø cao rôi xuoáng, phaûn chieáu sao trôøi, troâng nhö nhöõng chuoãi ngoïc voâ taän, lieân mieân. ---------------------oOo--------------------- 848 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn