Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI TAÙM UÛ MOÄNG XUAÂN TÌNH Ngaõ xuoáng neàn hoïc ñöôøng roài, Hoaøng Loã Tröïc coøn noùi ñöôïc moät caâu cuoái cuøng, tröôùc khi hoân meâ. Laõo noùi, thaáp gioïng, song Hoà Thieát Hoa nghe raát roõ. Laõo buoâng töøng tieáng moät: -Laõo phu khoâng laàm caùc haï! Bò Huøng Nöông Töû haï thuoác meâ, laõo ngaõ xuoáng, theá maø laõo coøn noùi ñöôïc caâu ñoù! Kyø quaùi thaät! *** Huøng Nöông Töû khoùc. Laõo nhìn Hoaøng Loã Tröïc qua maøn leä, khoùc moät luùc, laõo quyù xuoáng laïy Hoaøng Loã Tröïc ba laïy, roài côûi chieác aùo ngoaøi, choaøng leân mình Hoaøng Loã Tröïc. Laøm caùi vieäc ñoù, laõo rung tay thaáy roõ. Roài laõo rung rung gioïng thoát: -Laõo phu khoâng xöùng ñaùng vôùi caùc haï! Moät caâu noùi ngaén, goàm maáy tieáng, haøm söùc bao nhieâu öu uaát, bò thöông, thoáng khoå, ngöôøi nghe chaúng traùnh khoûi muûi loøng! Boãng, laõo ñöùng leân chaïy bay ra ngoaøi! Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi laåm nhaåm: -Laõo coù yù töù gì theá? Sôû Löu Höông thôû daøi: -Laõo muoán vaøo Thaàn Thuyû Cung, voâ luaän con gaùi laõo coøn soáng hay cheát, laõo phaûi vaøo ñoù, thaáy maët laàn cuoái cuøng. Nhöng laõo bieát Hoaøng Loã Tröïc chaúng bao giôø ñeå cho laõo ñi! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Bôûi bieát roõ, laõo vaøo ñoù laø phaûi cheát taïi ñoù, Hoaøng Loã Tröïc khoâng nôõ nhìn thaáy laõo daán thaân vaøo caûnh cheát! Sôû Löu Höông traàm buoàn tieáp: -Ñuùng vaäy! cho neân, ta muoán theo daáu laõo vaøo cung. Phaàn ngöôi ôû laïi chieáu coá Ñaùi vaø Hoaøng nhò vò tieàn boái. Thoát xong, chaøng voït ñi lieàn. 831 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Xa xa, chaøng daën vôùi laïi: -Ñöøng queân! Coøn Toâ Dung Dung nöõa nheù! Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -Thì ra, Huøng Nöông Töû quaû caûi taø quy chaùnh! Laõo khoâng aùc yù ñoái vôùi Ñaùi Ñoäc Haønh vaø Hoaøng Loã Tröïc! Ta nghi oan cho laõo! neáu luùc ñoù ta vaøo ngay, ñaùnh cheát laõo roài thì laõo haún phaûi mang nieàm oan veà aâm caûnh, maø ta laïi ñaéc yù moät caùch ñaùng traùch, bôûi haønh ñoäng sai laàm! Y ruøn mình, nhö vöøa thoaùt moät tai naïn lôùn! Ñuùng nhö vaäy, bôûi coù gì tai hai hôn laø gieát oan moät maïng ngöôøi. Moà hoâi ñoå ra ñaãm öôùt y phuïc y! *** Theo doõi Huøng Nöông Töû, naøo phaûi laø vieäc deã daøng? Laõo ta gioûi thuaät khinh coâng, bình sanh luoân caån thaän bôûi luùc naøo cuõng coù keû thuû baùm saùt, chöïc chôø haï thuû! Thaønh ra, tinh thaàn caûnh giaùc leân cao, tröôùc khi ñi, tröôùc khi ñeán, laõo ñeå yù moïi ñoäng tónh chung quanh, ñang ñi laõo cuõng ñeà phoøng. Giöõ cho laõo khoâng phaùt hieän ñöôïc söï theo doõi, treân ñôøi naøy ngoaøi Sôû Löu Höông ra, coøn ai laøm noåi? Sôû Löu Höông, ngoaøi thuaät khinh coâng sieâu ñaúng, coøn coù ñoâi maét saùng hôn sao, nhôø theá chaøng khoâng caàn phaûi theo gaàn laõo. Khoâng theo gaàn laõo thì deã traùnh neù söï chuù yù cuûa laõo. Nhöng, kyø quaùi thay, laõo khoâng chaïy veà phía nuùi, maø laïi trôû vaøo thaønh. Trong phuùt giaây, Sôû Löu Höông nghó laø mình ñoaùn laàm. Tuy nhieân, chaøng khoâng theå boû cuoäc, aâm thaàm chaïy theo, xem laõo vaøo thaønh laøm gì. Laõo ñeán thaúng ngoâi khaùch saïn cuûa laõo troï, vaøo phoøng. Sôû Löu Höông muoán veà khaùch saïn cuûa chaøng, thaêm qua Toâ Dung Dung, song laïi sôï maát huùt laõo, ñaønh thoâi. Khoâng laâu laém, laõo trôû ra, tay coù caàm moät chieác bao da, maøu ñoû. Laõo trôû laïi ñaây, chæ ñeå laáy chieác bao ñoù thoâi, chöù chaúng laøm gì khaùc. Chieác bao ñoù ñöïng nhöõng vaät gì? vaøo Thaàn Thuyû Cung, laõo caàn phaûi mang noù theo sao? Laàn naøy, Huøng Nöông Töû rôøi khaùch saïn, chaïy thaúng ñeán nuùi. Ñeán chaân nuùi, laõo khoâng leân lieàn, maø laïi chaïy voøng voøng moät luùc, ñoät nhieân laõo döøng chaân taïi moät choã hoang vaéng, nhình quanh quaån, roài nhaûy ngang qua ngoïn suoái, tieán saâu vaøo caùnh röøng raäm. Taøng caây, nhaùnh moùc, coû gai, coû giaây chaúng chòt, chaïy trong ñoù raát khoù khaên, ngöôøi tröôùc khoù khaên ñaõ ñaønh, ngöôøi sau coøn khoù khaên hôn, bôûi sôï ngöôøi tröôùc phaùt hieän. 832 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khu röøng raäm nhö khoâng coù loái, maø Huøng Nöông Töû khoâng caàn nhaän ñònh phöông höôùng, cöù veït coû, xoâ caønh löôùt tôùi nhö thöôøng. Neáu khoâng thöôøng lai vaõng tôùi ñaây, laøm sao laõo coù theå ngang nhieân xoâng xaùo! Ñi nhö theá moät luùc laâu, Sôû Löu Höông nghe coù tieáng suoái chaûy ñaâu ñaây. Luùc ñoù, Huøng Nöông Töû ñaõ vaøo trong moät hang ñoäng roài. Ñeâm laïi taøn, sao trôøi ñaõ thöa, aùnh saùng môø môø. Trôøi saép saùng. Nghe tieáng suoái, Sôû Löu Höông möøng, nhôùi laïi lôøi Toâ Dung Dung ñaõ noùi, chaøng bieát laø con suoái ñöa vaøo khu chaùnh Thaàn Thuyû Cung. Song chaøng heát söùc lo sôï, vì trôøi saép saùng roài, chaøng laøm sao tieáp tuïc vaøo saâu maø khoâng bò ngöôøi trong cung phaùt giaùc? Cöûa ñoäng ôû phía treân, sau moät taûng ñaù lôùn. Sôû Löu Höông nhìn quanh quaån, thaáy coù moät phieán ñaù, chaøng lieàn böôùc ñeán neùp mình sau phieán ñaù ñoù. Beân treân cöûa ñoäng, coù tieáng laùch caùch, leng keng, tieáng kim khí chaïm vaøo ñaù. Chöøng nhö Huøng Nöông Töû laáy nhöõng vaät baèng kim khí ñaùnh voâ ñaù. Nhö vaäy, laõo coøn ôû taïi cöûa ñoäng, chöù chöa vaøo saâu. Laâu laém, Sôû Löu Höông laïi nghe tieáng nöôùc bì boõm, roùc raùch roài coù tieáng thôû daøi, laïi coù tieáng chaân chaïy ñi. Thoaït ñaàu, Sôû Löu Höông chaúng roõ Huøng Nöông Töû laøm gì treân ñoù maø chöa vaøo ñoïng. Sau cuøng, chaøng nghó ra, laõo khoâng daùm vaøo ñoäng luùc ban ngaøy, vaø laõo ñang tìm choã naáp, chôø ñeâm xuoáng, do ñoù laøm gaây neân maáy tieáng ñoäng. Chaéc chaén laø laõo coù mang vaät thöïc theo trong chieác bao ñen. Chôø ñôïi hôn moät ngaøy, taïi nôi ñaây, coù nhieàu hieåm nguy. Keå ra cuõng laø moät vieäc lieàu. Song khoâng chôø thì laõo coøn laøm gì hôn ñöôïc? Laõo chôø, Sôû Löu Höông cuõng phaûi chôø. Laõo coù thöùc aên, coøn ñôõ khoå, chaøng phaûi nhòn ñoùi, laïi vöøa lo sôï ngöôøi trong cung phaùt hieän, laõo phaùt hieän, theá môùi khoå hôn. Chaøng tìm choã kín ñaùo naèm nghó, buoàn nguû laém song chaúng daùm nhaém maét, tai luoân luoân nghe ngoùng ñoäng tónh boán phía! Chaøng nghó, neáu Huøng Nöông Töû noùng naûy, khoâng ñôïi ñöôïc ñeán luùc ñeâm xuoáng, maø xoâng vaøo, chaøng khoâng hay kòp thì uoång phí coâng lao theo doõi ñeán ñaây! Maát cô hoäi naøy, chaøng caàm nhö khoâng coøn hy voïng gaëp laïi moät cô hoäi khaùc. Chaøng cuõng thích maïo hieåm laém, song chaøng chaúng heà laøm moät vieäc phi lyù, voâ coâng noâng noåi. Ñôïi, laø moät caùi khoå roài, ñôïi maø chòu ñoùi, laïi caøng khoå nöõa. Coù vuõ coâng nhö Sôû Löu Höông, töï nhieân chaøng thöøa söùc chòu caùi ñoùi trong moät khoaûng thôøi gian, daøi hôn caùi khoaûng ngöôøi thöôøng chòu ñöïng noåi. Song duø sao, tinh thaàn cuõng bò aûnh höôûng ít nhieàu. 833 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cho neân, chaøng tìm caùch queân caùi ñoùi, muoán queân, chaøng khoâng nghó ñeán noùi, chaøng nghó ñeán nhöõng vieäc khaùc. Chaøng hoài öùc laïi nhöõng vieäc xa xöa, xa töø thôøi thô aáu, thôøi voâ tö löï nhaát cuûa ñôøi ngöôøi. Thôøi thô aáu laø thôøi vaøng son, nhöõng kyû nieäm vui nhieøu buoàn ít, neáu khoâng noùi laø haàu nhö khoâng buoàn... Nhieàu hình boùng hieän leân, hình boùng Cô Baêng Nhaïn, Hoà Thieát Hoa... Roài chaøng nhôù ñeán Nhaát Ñieåm Hoàng, Khuùc Voâ Dung... Nhôù ñeán Hoà Thieát Hoa, chaøng cöôøi, nhôù ñeán Nhaát Ñieåm Hoàng, Khuùc Voâ Dung, chaøng thôû daøi! Chaøng thaàm hoûi hieän nay caû hai ôû phöông trôøi naøo? Hoï coøn sum hoïp hay moãi ngöôøi moät ngaû? Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ ly khai taäp ñoaøn thích khaùch hay vaãn coøn raøng buoäc trong toå chöùc saùt nhaân thueâ ñoù? Chaøng mieân man nghó, queân ñoùi, queân thôøi gian. Chôït chaøng ngaång maët nhìn trôøi thaáy thaùi döông ñaõ cheách veà taây. Coøn khoâng bao laâu nöõa, ñeâm laïi xuoáng. Sôû Löu Höông uoán löng, toan ñöùng leân, laøm maáy ñoäng taùc cho giaõn gaân coát, ngôø ñaâu, luùc ñoù, moït boùng ngöôøi töø trong ñoäng böôùc ra. Ngöôøi ñoù, khoâng phaûi laø Huøng Nöông Töû. Boùng ñoù, dó nhieân laø moät nöõ nhaân, boùng ñoù ôû ñaây töø bao laâu roài? Chaúng leõ boùng ñoù coù heïn vôùi Huøng Nöông Töû, ôû ñaây chôø laõo! Nöõ nhaân , laø moät thieáu nöõ raát ñeïp, vaän aùo traéng, ñöùng treân moät moä ñòa. Toùc ñen laïi boû xoaû, phaûn chieáu vôùi maøu aùo traéng phaát phô, taïo cho naøng moät veû sieâu phaøm thoaùt tuïc. Sôû Löu Höông nhaän ra naøng. Naøng laø Cung Nam Yeán. Cung Nam Yeán ñeán ñaây laøm gì? naøng ñaõ xuaát hieän roài, Huøng Nöông Töû ñi ñaâu, laïi chaúng thaáy ra maët! Sôû Löu Höông troâng thaáy naøng, baát giaùc giaät mình. Nhöng nhình kyõ moät chuùt, chaøng caøng giaät mình hôn. Thì ra, chaøng laøm, thieáu nöõ khoâng phaûi laø Cung Nam Yeán. Baát quaù, naøng gioáng Cung Nam Yeán raát nhieàu, cho neân nhìn thoaùng qua chaøng phaûi laàm. Thaàn saéc trang phuïc taát caû nôi naøng ñeàu toá caùo naøng laø moân ñeä cuûa Thaàn Thuyû Cung. Duø khoâng trang söùc nhö vaäy, duø khoâng coù thaàn saéc thaùi ñoä ñoù hieån nhieân naøng phaûi laø moân ñeä cuûa Thaàn Thuyû Cung, chöù moät thieáu nöõ beân ngoaøi laøm sao loït vaøo ñaây ñöôïc? Nhöng ñaõ laø ñeä töû Thaàn Thuyû Cung, naøng ñeán ñaây laøm gì? khoâng leõ loøng ñoäng naøy laø con ñöôøng bí maät ñöa ñeán Thaàn Thuyû Cung! 834 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Neáu vaäy thì Huøng Nöông Töû ñaõ theo con ñöôøng ñoù vaøo cung roài sao? Nghó ñeán ñieàu ñoù, Sôû Löu Höông heát söùc khaån caáp. Giaû nhö chaøng nghó ñuùng, thì chaúng hoaù ra vaát vaû theo doõi ñeán ñaây, kieân nhaãn naèm chôø taïi ñaây, taát caû coâng laõo caàm nhö daõ traøng laáp bieån! Thieáu nöõ töø treân moâ ñaù cao buoâng mình ñaùp xuoáng. Sôû Löu Höông phaûi khaâm phuïc thuaät khinh coâng cuûa naøng cao dieäu phi thöôøng. Thaân phaùp cuûa naøng laïi tuyeät ñeïp. Naøng caàm nôi tay chieác bao da ñen, bao da cuûa Huøng Nöông Töû! Trôøi! Naøng chính laø Huøng Nöông Töû hoaù thaân! Sôû Löu Höông nheách nuï cöôøi khoå! Baây giôø chaøng môùi coâng nhaän Huøng Nöông Töû quaû laø tay danh baát hö truyeàn, thuaät caûi söûa dung maïo cuûa laõo tinh vi khoâng theå töôûng. Choã kyø dieäu cuûa laõo laø bieán thaønh nöõ nhaân roài, laõo khoâng coøn moät ñieåm nhoû tính caùch cuûa nam nhaân! Huøng Nöông Töû xuoáng ñeán chaân nuùi ñaù, ñöùng ñoù nhìn quanh quaån song chöa nhích chaân ñi ñaâu. Sôû Löu Höông nhìn roõ nôi kheùo maét laõo, coù maáy ñöôøng nhaên, laõo ñöùng xa, coøn gioáng moät thieáu nöõ, nhöng ôû gaàn, laõo coù hoaù trang kheùo caùch maáy, cuõng khoâng daáu noåi soá tuoåi ñaõ cao. Tuy nhieân Sôû Löu Höông chöa daùm quaû quyeát ñoù laø moät khuyeát ñieåm cuûa laõo, bôûi chaúng roõ laõo laøm caùch naøo, laøn da tay, da maët non mòn nhö da cuûa gaùi xuaân. Bieát ñaâu laõo khoâng taïo neân nhöõng neùt ñoù, vôùi duïng yù gì? Muoán hoaù trang thaønh moät thieáu nöõ ñeïp, ít nhaát laõo cuõng phaûi ñeïp, thaûo naøo thôøi thanh thieáu laõo chaúng noåi tieáng laø moät myõ nam töû. Cuõng vì danh töø myõ nam töû, laõo raát quyù saéc dieän, ñeán chieác naï laõo cuõng laøm cho ñeïp luoân. Moät nam nhana ñeïp hôn nöõ nhaân, thieát töôûng phaûi laø moät söï vieäc hieám coù! Moät nam nhaân coøn "nöõ" hôn chính nöõ nhaân veà ngoân töø, cöû ñoäng daùng daáo aâm thinh laïi caøng hieám coù. Sôû Löu Höông khoâng ngôø laõo hoaù trang roài, laïi gioáng Cung Nam Yeán nhö hai gioït nöôùc. Nhöng taïi sao laõo laïi hoaù trang thaønh moät Cung Nam Yeán? Giöõa laõo vaø Cung Nam Yeán coù moái töông quan gì? *** Moät ngöôøi naøo ñoù coù theå hoûi caâu naøy: -Huøng Nöông Töû muoán hoaù trang thaønh ñeä töû Thaàn Thuyû Cung ñeå traø troän vaøo cung, thì taïi sao laõo khoâng giaû laøm moät Cung Nam Yeán chöù? 835 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng, Sôû Löu Höông nghó raèng, keû naøo hoû nhö theá, keû ñoù ñuùng laø moät ngoác töû. Bôûi, giaû maïo duø kheùo ñeán ñaâu, cuõng khoâng thay theá ñöôïc con ngöôøi mình giaû maïo, hôn nöõa, neáu coù söï chaïm maët nhau thì sao? Khoâng ai giaû maïo moät ngöôøi ñeå hoøng thay theá ngöôøi ñoù taïi moät nôi maø ngöôøi ñoù coøn coù maët. Tröø ra, coù moät söï thoaû hôïp giöõa nhau töø tröôùc, vaø söï thoaû hôïp ñoù laøm moät hình thöùc töông quan giöõa nhau. Cho neân, Sôû Löu Höông töï hoûi, coù moái töông quan gì giöõa Cung Nam Yeán vaø Huøng Nöông Töû, chöù khoâng tìm hieåu taò sao laõo laïi giaû maïo naøng. *** Huøng Nöông Töû ñaøo moät loõ döôùi chaân, boû nhöõng vaät gì vaøo ñoù. Sôû Löu Höông cöù töôûng laø laõo choân luoân chieác bao da ñen. Vaø chieác bao ñoù haún chöùa nhöõng vaät duïng cho thuaät caûi söûa dung maïo. Nhöng laõo chæ choân vaät, coøn chieác bao laõo vaãn giöû nôi tay. Laõo löu chieác bao laïi ñeå laøm gì? Sôû Löu Höông laáy laøm laï voâ cuøng. Thaùi döông ñaõ ngaû haún veà taây, naéng chieàu chöa taét. Huøng Nöông Töû ngaång maët nhìn trôøi, roài töû töø böôùc tôùi. Chöøng nhö laõo khaån caáp hôn Sôû Löu Höông nhieàu, cho neân laõo khoâng theå ñôïi ñeâm xuoáng. Sôû Löu Höông chôø cho laõo khuaát mình ôû khuùc quanh caáp toác theo lieàn. Ngôø ñaâu, chaøng ñeán khuùc quanh nhìn ra khoâng thaáy Huøng Nöông Töû ñaâu nöõa. Tröôùc maét chaøng keå nhö tuyeät loä, hai beân laïi laø vaùch ñöùng trôn boùng, choã chaøng döøng chaân gioáng nhö chieác hoäp. Huøng Nöông Töû vaøo trong hoäp ñoù, roài ñi ñaâu, chaúng leõ laõo coù thuaät taøng hình? Duø coù caùnh, cuõng khoâng bay khoûi nôi ñoù. Khoâng leõ laõo chu xuoáng ñaát? Qua giaây phuùt söûng soát, Sôû Löu Höông baét ñaàu truy cöùu, khoâng laâu laém, chaøng phaùt hieän ra moät khe hôû giöõa caùc vaùch ñaù tröôùc maët vaø vaùch beân taû. Choã ñoù, laø nôi giaùp moái cuûa hai vaùch chieác hoäp, khe hôû roäng hôn thöôùc, beân trong coû moïc chaèng chòt. Khoâng ai töông töôïng ñöôïc caùi khe hôû giöõa hai vaùch ñaù ñoù laïi laø moät con ñöôøng bí maät. Neáu Sôû Löu Höông khoâng nhaän ra Huøng Nöông Töû vaøo ñoù roài maát daïng, chaéc chaén laø chaøng phaûi cho laõo trôû laïi roài. Vaû laïi, chaúng coøn moät khe hôû naøo nöõa ôû ba phía vaùch. Nhö vaäy, Huøng Nöông Töû khoâng vaøo con ñöôøng bí maät ñoù thì coøn ñi ñaâu? Ñieàu ñoù xaùc nhaän huøng hoàn khe hôû laø moät con ñöôøng bí maät! 836 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chöøng nhö coù tieáng nöôùc roùc raùch trong ñoù! Sôû Löu Höông cuùi saùt mình ñi tôùi, gaàn nhö boø, chaøng bieát tieán moät böôùc laø ñi laàn ñeán bí maät moät chuùt! Ñeán gaàn bí maät moät chuùt laø nguy hieåm hôn. Boãng, coù tieáng thoåi phì phì vang leân ñaâu ñaây! Sôû Löu Höông giaät mình, voäi neùp mình saùt ñaát, tröôøn nhanh tôùi ba thöôùc nhö raén voït. Chaøng troâng thaáy Huøng Nöông Töû! Laõo döøng chaân beân caïnh doøng nöôùc, ñang haù mieäng thoåi chieác bao da phoàng leân. Chaøng chôït tænh ngoä. Thì ra, laõo duøng chieác bao da ñoù laøm phao. Laõo ngoài leân caùi phao ñoù, xuoâi theo doøng nöôùc vaøo taän Thaàn Thuyû Cung. Ñuùng nhö chaøng nghó. Huøng Nöông Töû quaêng caùi phao xuoáng maët nöôùc, laáy chaân aán thöû roài nhaûy xuoáng, ngoài leân chieác phao ñoù. Chieác phao nhích ñoäng saép söûa xuoâi theo doøng. Sôû Löu Höông heát söùc khaån tröông, laõo coù phöong tieän di chuyeån roài, coøn chaøng phaûi laøm sao? Vöøa luùc ñoù, coù tieáng boác vang leân. Huøng Nöông Töû kinh haõi, tung boång ngöôøi leân khoâng, cheânh cheânh ñaõ, ñaùp xuoáng bôø suoái. Chieác phao xoay troøn xeïp daàn, xeïp daàn, roài toùp saùt laïi ,bao nhieâu hôi chöùa ñaõ thoaùt ra heát. Hieån nhieân, coù keû naøo ñoù phoùng moät vaät gì, laøm luûng chieác phao. Huøng Nöông Töû coøn bieán saéc, nhìn tröøng tröøng chieác bao da, coá tìm hieåu nguyeân nhaân. Moät thoaùng sau, coù tieáng maùi cheøo khuy nheï doøng nöôùc, roài moät con thuyeàn nhoû hieän ra, treân thuyeàn coù moät thieáu nöõ. Thieáu nöõ chính laø Cung Nam Yeán! Naøng mæm cöôøi thoát: -Ta bieát theá naøo ngöôøi cuõng ñeán, neân chôø saün ôû ñaây, ñoùn f! Naøng khoâng goïi Huøng Nöông Töû laø tieàn boái nöõa! Chính ñieàu ñoù laøm Sôû Löu Höông kinh dò voâ cuøng! Huøng Nöông Töû thôû daøi: -Thì ra cuõng coâ nöông! Cuoái cuøng cuõng gaëp coâ nöông! Ñôïi maõi! Cung Nam Yeán gaät ñaàu: -Phaûi! Chaéc ngöôi khoâng ngôø laïi gaëp ta nöõa, phaûi khoâng? *** 837 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Huøng Nöông Töû traàm ngaâm moät luùc laâu, laïi thôû daøi traàm gioïng thoát: -Laõo phu khoâng muoán ñeán laøm gì! Song trong caùi theá chaúng ñaëng ñöøng, laõo phu ñaønh lieàu moïi thöû thaùch!... Cung Nam Yeán laïi cöôøi: -Khoâng leõ ngöôøi queân lôøi theà ñoäc do ngöôi phaùt ra ngaøy tröôùc. Huøng Nöông Töû cuùi maët: -Queân laøm sao ñöôïc coâ nöông! baát quaù laõo phu muoán nhìn qua ngoâi moä cuûa con gaùi moät laàn! Cung Nam Yeán so vai: -Moät ngoâi moä coù gì ñaëc bieät caàn phaûi nhìn! moät naém ñaát vaøng khoâng hôn khoâng keùm! Ngoâi moä cuûa Tieåu Tònh cuõng nhö nhöõng ngoâi moä cuûa bao nhieâu nöõ nhaân bò ngöôi haõm haïi. Ngöôi cöù nhìn moät trong nhöõng ngoâi moä ñoù, cuõng hình dung ñöôïc ngoâi moä con gaùi ngöôi caàn chi phaûi vaøo ñaây? Naøng thoát leân caâu ñoù, möôøng töôïng thieân loâi giaùng buùa xuoáng ñænh ñaàu Huøng Nöông Töû. Naøng cöôøi ñöôïc vôùi caâu noùi ñoù? Naøng coù theå aùc ñoäc nhö theá sao? Gaây thöông toån cho ñoái töôïng, roài cöôøi maáy tieáng roài, naøng taëc löôõi toû veû hoái haän: -Loãi quaù! Loãi Quaù! Chaúng hieåu taïi sao ta buoät mieäng noùi ñöôïc moät caâu nhö vaäy! Ta höùa chaúng bao giôø noùi nhö theá nöõa. Ngöôi tin chaéc ñi! Roài naøng laïi cöôøi tieáp: -Maët thaät cuûa ngöôi ñoù aø? Thaûo naøo baø aáy cöù baûo laø ta gioáng ngöôi! Gioáng ngöôi hôn chính con gaùi ngöôi! Huøng Nöông Töû vuït ngaång maët leân: -Baø...baø aáy thöôøng nhaéc ñeán laõo phu tröôùc maët coâ nöông? Baø? Baây gioø caû hai laïi noùi ñeán tieáng baø! Tieáng ñoù hoï duøng ñeå xöng hoâ ai? Tö Ñoà Tònh ña cheát roài, goïi Tö Ñoà Tònh baèng tieáng baø, laø moät söï göôïng eùp, phi lyù, laøm cho Sôû Löu Höông ñaõ laàm. Baây giôø, hoï laïi noùi ñeán tieáng ñoù. Thì ra, chaøng chöa laàm? Coøn moät ngöôøi nöõa? Qua trung gian cuûa Tö Ñoà Tònh? Vaø ngöôøi sau naøy coù ñuùng laø tình nhaân cuûa laõo chaêng? Moät tình nhaân cuûa Huøng Nöông Töû, haún phaûi cao tuoåi môùi xöùng vôùi laõo chöù! Vaø nhö vaäy laõo môùi goïi baèng tieáng baø chöù! Cung Nam Yeán gaät ñaàu: -Phaûi! Naøng ñaõ rôøi thuyeàn leân bôø, böôùc quanh Huøng Nöông Töû moät voøng, quan saùt laõo raát kyõ, ñoaïn ñöøng laïi tröôùc maët laõo traàm gioïng hoûi: 838 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi nhôù maõi baø ta? Huøng Nöông Töû laéc ñaàu: -Trong maáy naêm sau naøy, laõo phu queân taát caû ngöôøi ñôøi! Cung Nam Yeán cöôøi laïnh: -Ngöôi baïc tình ñeán theá sao? Trong khi ngöôøi ta nhôù ngöôi, troâng ngöôi, ngöôi laïi queân ngöôøi ta, queân ñöôïc deã daøng. Ñoaïn naøng gaèn töøng tieáng: -Treân theá gian naøy, khoâng moät ai laøm cho ngöôi ñoäng taâm noåi? Huøng Nöông Töû laùc ñaàu: -Chaéc laø khoâng? Naøng kheõ caén moâi, Huøng Nöông Töû cuõng caén moâi. Naøng caén moâi vì böïc töùc. Laõo caén moâi vì caàn cöông quyeát. Cung Nam Yeán tieáp: -Baây giôø ta môùi bieát ngöôøi chuyeân meâ hoaëc nöõ nhaân. Ngöôi laø moät yeâu tinh, chöù khoâng phaûi laø moät ngöôi thöôøng. Cho neân, bao nhieâu nöõ nhaân, bieát gaàn ngöôøi laø phaûi cheát, vaãn cam taâm tình nguyeän nhö thöôøng! Ñeán ta...ta cuõng... Naøng cuõng meâ laõo luoân? Duø laõo laø moät myõ nam töû, laõo cuõng ñaõ giaø, coù leõ naøo moät thieáu nöõ meâ moät laõo giaø? Thoát xong, naøng ñoû maët, naøng cuùi ñaàu. Huøng Nöông Töû chôùp maét, aùnh maét ngôøi leân moät nieàm kyø quaùi, duø bieát roõ naøng muoán noùi gì, laõo vaãn dòu gioïng hoûi: -Coâ nöông...cuõng...laøm sao? Cung Nam Yeán cuùi ñaàu thaáp hôn, nheï gioïng: -Ngöôøi ta noùi, ngöôi raát raønh taâm lyù nöõ nhaân, khoâng leõ ngöôi chöa minh baïch y cuûa ta? Huøng Nöông Töû naêm tay naøng. Sôû Löu Höông khaån caáp. Can thieäp chaêng? Ngaên trôû chaêng? Tieác reû cho Cung Nam Yeán chaêng? Boãng, Huøng Nöông Töû buoâng tay naøng, luøi laïi moät böôùc, thôû daøi: -Thaø khoâng minh baïch caùi yù cuûa coâ nöông laø hôn! Cung Nam Yeán rung gioïng: -Taïi sao? Huøng Nöông Töû tieáp: -Coâ nöông khaùc hôn baát cöù nöõ nhaân naøo. Coâ nöông thaùnh khieát, cao nhaõ quaù! Laõo phu ñaâu nôõ haõm haïi coâ nöông! ---------------------oOo--------------------- 839 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn