Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI BAÛY ÑÖÔØNG RANH SOÁNG CHEÁT Gioïng noùi ñoù, raát quen thuoäc ñoái vôùi Hoà Thieát Hoa vaø Sôû Löu Höông, song trong nhaát thôøi, caû hai khoâng nhaän ra ngöôøi. Khi ngöôøi thaáp nhoû ñeán beân cöûa soå, boïn Sôû Löu Höông môùi nhô ra laø luùc thoaùt ñi, queân kheùp caùnh cöûa laïi. Döôùi aùnh sao môø môø, Sôû Löu Höông vaø Hoà Thieát Hoa baây giôø môùi thaáy ñöôïc maët ngöôøi ñoù. Caû hai heát söùc kinh ngaïc. Ngöôøi ñoù chính laø laõo nhaân thaàn bí hoï ñaõ gaëp taïi UÛng Thuyù Sôn Trang. Coøn ngöôøi kia tuy chöa hieän ra nôi khung cöûa soå, boïn Sôû Löu Höông cuõng thöøa hieåu laø Quaân töû kieám Hoaøng Loã Tröïc. Hoï ñeán ñaây laøm gì, luùc ñeâm saâu! Taïi sao hoï sôï bò baïi loä haønh tung? Hoà Thieát Hoa vaø Sôû Löu Höông voâ cuøng kyù quaùi! Trong aùnh maét cuûa laõo nhaân thaàn bí aån öôùc coù veû höùng khôûi maø cuõng khích ñoäng phi thöôøng. Tuy nhieân, laõo nhìn ra beân ngoaøi, qua boùng ñeâm moâng lung nhìn ñeán xuaát thaàn, töï nhieân, veû höùng khôûi khích ñoän g khoâng coøn nöõa, moït luùc laâu, laõo thôû daøi, thoát: -Trong maáy naêm sau naøy, laõo phu laïi sanh taùnh hay nghi ngôø! Caùc haï... Hoaøng Loã Tröïc voã tay leân ñaàu vai laõo mæm cöôøi: -Laõo phu khoâng traùch caùc haï ñaâu! Ai ôû trong hoaøn caûnh cuûa caùc haï cuõng phaûi caån thaän, deø daët nhö caùc haï caû! Laõo nhaân bí maät cuùi ñaàu, caát gioïng buoàn buoàn: -Döôùi gaàm trôøi naøy, ai ai cuõng muoán tröø dieät laõo phu! Chæ coù caùc haï! Tröôùc sau caùc haï khoâng heà boû rôi laõo phu, chaúng nhöõng lao phu khoâng ñaùp ñöôïc thònh tình ñoù maø laïi coøn laøm phieàn luî ñeán caùc haï nöõa! Hoaøng Loã Tröïc oân toàn ñaùp: -Baèng höõu, quyù ôû choã töông tri, voâ luaän caùc haï ñoái vôùi ngoaïi nhaân nhö theá naøo, laõo phu khoâng caàn bieát, laõo phu chæ bieát laø caùc haï trung thaønh chana thöïc vôùi laõo phu nhö theá ñuû laém roài! Treân theá gian naøy, khoâng moät ai ñaùng cho laõo phu tin töôûng baèng caùc haï. Laõo mæm cöôøi, tieáp: -Caøng veà giaø, caøng khoù tìm moät baèng höõu trung thaønh, chaân thöïc nhö caùc haï! Laøm gì coù moät ngöôøi thöù hai nhö caùc haï! 820 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo nhaân bí maät loä nieàm khích ñoäng qua aùnh maét, cöôøi nheï, thoát: -Caâu noùi ñoù, ñaùng leõ chính laõo phu noùi ra môùi phaûi! Neáu giang hoà bieát ñöôïc Quaân töû kieám cuøng laõo phu keát baïn soáng cheát vôùi nhau, thì hoï seõ kinh ngaïc hôn nghe caùi tin Thieân Phong Ñaïi Sö hoaøn tuïc cöôùi vôï! Laõo cöôøi, song tieáng cöôøi nghe coøn thaûm hôn tieáng khoùc. Hoà Thieát Hoa vaø Sôû Löu Höông khoâng heïn maø ñoàng, caû hai cuøng nhìn nhau vaø caû hai cuøng coù moät yù nghó. Laõo nhaân ñoù mang naï! Nhöng laõo laø ai? Taïi sao thieân haï giang hoà muoán tröø dieät laõo? *** Hoà Thieát Hoa voán noùng tính, toan xoâng ra, chaïm maët laõo nhaân bí maät, chuïp chieác naï gôõ xuoáng, xem cho bieát laõo laø ai. Nhöng, Ñaùi Ñoäc Haønh vaø Sôû Löu Höông baát ñoäng, y khoâng daùm töï chuyeân ñaønh ngoài taïi choã tieáp tuïc nghe. Moät luùc laâu, Hoaøng Loã Tröïc thoát: -Ñeâm nay, ñaùng leõ ra taïi haï khoâng neân ñeán... Laõo nhaân bí maät chaän lôøi: -Laõo phu muoán caùc haï ñeán, ñeán ñeå xem cho bieát! Nieàm phaán khôûi laïi hieän loä nôi aùnh maét, chöù laõo ñaõ mang naï thì laøm sao thaáy ñöôïc caûm nghó qua thaàn saéc laõo? Laõo baät cöôøi, tieáng ñaàu tieân cuûa laõo phaùt ra, töø luùc môùi ñeán ñaây. Laõo tieáp: -Coù leõ bình sanh, caùc haï chöa thaáy moät ai coù nhan saéc dieãm kieàm myõ leä nhö vaäy! Hoaøng Loã Tröïc cöôøi nheï: -Taïi haï caàn chi nhìn taän maét? Taïi haï thöøa hieåu, ñoù laø moät con ngöôøi tuyeät ñeïp, tuyeät thoâng minh, taïi haï chæ sôï coù theâm moät ngöôøi thöù ba trong cuoäc ñaøm thoaïi, caùc haï laïi maát töï nhieân ñi... Laõo nhaân bí maät thoát: -Chaúng coù gì baát tieän caû? Laõo phu coù nôùi vôùi baø ta vì caùc haï vaø neáu hoâm nay ñöôïc tieáp kieán caùc haï, haún baø ta phaûi haân hoan! Boãng laõo tieáp: -Hoâm nay, nhaát ñònh chuùng ta phaûi uoáng vui, uoáng thaät nhieàu. Ñaõ laâu laém roài , laõo phu chöa coù dòp taän môû loøng, vaø coù theå sau laàn naøy, chaúng coøn dòp naøo nöõa! Hoaøng Loã Tröïc chaän lôøi: -Neáu cho laø ngaøy vui, thì ñöøng noùi ñeán ñieàu gôû, Thôøi gian coù leõ ñaõ ñeán roài, caùc haï neân baøy röôïu ra ñi. 821 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Caû hai ñeán ñaây, coù heïn vôùi ngöôøi, vaø hoï ñang chôø ngöôøi ñoù ñeán. Hoà Thieát Hoa cöôøi thaàm ,nghó: -Khoâng ngôø hoïc ñöôøng boãng trôû thaønh töûu ñieám! Ai ai cuõng muoán ñeán ñaây uoáng röôïu, töï mang ñeán uoáng, khoâng caàn ñieám chuû cung caáp! Sôû Löu Höông caøng laéng nghe chuyeän caøng kyø quaùi! Cöù theo khaåu khí cuûa Laõo nhaân bí maät, chæ laõo coù heïn vôùi tình nhaân laõo ñang ñôïi ngöôøi tình ñeán. Taïi sao laõo heïn vôùi tình nhaân, hoäi hieäp taïi choã naøy? Tình nhaân cuûa laõo laø ai? Ngöôøi aày vì lyù do gì, khoâng daùm chöôøng maët vôùi ñôøi, baét buoäc phaûi heïn hoø, aâm thaàm, leùn luùt? Laõo goïi laø baø, ngöôøi aáy vaøo traïc tuoåi naøo? khoâng leõ ngöôøi tình coøn treû? Bôûi, ai ai cuõng coù theå goïi ngöôøi tình cuûa mình laø baø caû? Baø laø caùi tieáng thoâng thöôøng! Laõo nhaân bí maät coù mang theo moät chieác bao. Laõo vöøa môû bao ra laáy nhöõng moùn trong ñoù, ñaët leân baøn, vöøa cöôøi, thoát: -Nhöõng moùn naøy, raát bình thöôøng, song baø ra thích duøng, baø seõ quyù nhöõng vaät naøy, hôn chaâu baùu! Hoaøng Loã Tröïc gaät ñaàu: -Vaät gì cuõng theá, khoâng quyù ôû baûn chaát cuûa noù, maø quyù ôû choã noù gôïi thích moät ngöôøi, thaáy noù laø nhôù ngöôøi, cho neân ngöôøi ta coù theå giöõ trang troïng moät cheùo khaên, vaø xem thöôøng nhöõng chaâu ngoïc! Laõo nhaân bí maät traàm ngaâm moät luùc, roài quay mình laåm nhaåm: -Laõo phu thaät khoâng xöùng ñaùng vôùi baø aáy! Ñaùng leõ laõo phu phaûi ñöa baø ñi moät nôi naøo vôùi laõo phu! Song laõo phu quaù nhu nhöôïc, neân ñeå cho baø phaûi tòch mòch qua bao nhieâu naêm thaùng daøi!... Laõo quay mình, ñeå che daáu vôùi Hoaøng Loã Tröïc nhöõng haït leä caøi mi. Laõo ñang ñöa tay aùo lau voäi. Beân ngoaøi, boïn Sôû Löu Höông troâng roõ. Hoà Thieát Hoa ñoát leân moät ngoïn neán, song laõo khoâng noùi gì. Duø coù aùnh ñeøn, khung caûn h vaãn traàm tòch laïnh luøng, khoâng taïo neân ñöôïc moät sinh khí. Hoï chôø. Chôø maõi, chöa thaáy gì, Hoaøng Loã Tröïc baét ñaàu noân nao. Laõo nhaân bí maät böôùc ñeán cöûa soå, nhìn ra phöông trôøi xa. Ngoaøi phöông trôøi xa, laø boùng ñeâm daøy! Boùng ñeâm traàm ñoïng naøo coù gì laï? Laõo nhaân bí maät thôû daøi laåm nhaåm: -Coù leõ ñaõ qua canh ba laâu roài? Hoaøng Loã Tröïc tuy noân nao, song buoâng moät caâu traán an cho baïn: -Cuõng chöa muoän laém! 822 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo nhaân bí maät laéc ñaàu: -Muoän laém roài! Laõo hoûi: -Coù theå baø khoâng ñeán chaêng? Hoaøng Loã Tröïc laøm sao bieát ñöôïc? -Song laõo göôïng cöôøi, traán an luoân: -Taïi sao laïi khoâng? Chaéc chaúng coù gì ngaên trôû ñaâu! Laõo nhaân bí maät uû ruõ mô buoàn: -Thöïc ra baø khoâng ñeán thì caøng hay! Neáu laõo phu laø baø, taát laõo phu khoâng ñeán! Laõo phu.... Boãng, moät tieáng caùch vang leân nôi cöûa. Hoaøng Loã Tröïc vaø laõo nhaân bí maät giaät mình, song quayn ngöôøi laïi. Moät boùng traéng nheï nhaøng nhö con meøo, xuaát hieän tröôùc taàm maét caû hai. *** Ngöôøi aùo traéng ñöùng xa aùnh ñeøn, Hoà Thieát Hoa khoâng thaáy roõ dung maïo. Y nhìn qua Sôû Löu Höông thaáy chaøng haù hoác moàm nhö vöøa bò ai ñaïp maïnh vaøo. Chaøng ñaõ nhaän ra boùng traéng, chính laø Cung Nam Yeán! Laõo nhaân bí maät chôø ñôïi Cung Nam Yeán! Laõo coù heïn vôùi Cung Nam Yeán! Cung Nam Yeán laø tình nhaân cuûa laõo? Theá thì caùi tieáng "baø" do laõo duøng laø sai nghóa roài! Sôû Löu Höông töøng nuoâi aán töôïng moät Cung Nam Yeán cao khieát, thanh nhaõ, moät thieáu nöõ göông maãu, ngôø ñaâu naøng chæ laø phöôøng treân boäc trong daâu. Caùi aán töôïng ñoù tan bieán ngay nhö vaàng khoùi bò gioù cuoùn queùt! Baát giaùc chaøng thôû daøi! Chöøng nhö chaøng maát caùi gì ñaùng quyù laém! duø boùng traéng ñoù, laø vôï chaøng, baát gaëp naøng ñi hoäi öôùc vôùi trai, haún chaøng khoâng kinh ngaïc hôn boùng traéng ñoù chính laø Cung Nam Yeán! Chaøng kinh ngaïc, chaøng böïc töùc bôûi Cung Nam Yeán ñaõ gaëp chaøng maø coøn choïn moät ngöôøi khaùc laøm tinh nhaân? Theá laø chaøng khoâng xöùng ñaùng, tröôùc maét naøng? Töï aùi cuûa nhöõng nam nhaân laø theá? Nöõ nhaân phaûi yeâu hoï, khoâng yeâu hoï, taát phaûi soáng ñoäc thaân, khoâng theå yeâu ai khaùc ñöôïc. Yeâu keû khaùc, laø khinh thöôøng hoï khoâng coøn xöùng ñaùng? Bôûi hoï töï cho hoï laø thaàn töôïng, taát caû nöõ nhaân phaûi toân thôø thaàn töôïng ñoù? *** 823 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo nhaân bí maät haân hoan ra daùng ngöôøi, bôûi laõo mang naï neân nieàm haân hoan khoâng hieän loä nôi maët: -Cung coâ nöông! Laõo vöøa cöôøi, vöøa thoát, vöøa böôùc tôùi, nghinh ñoùn. Cung Nam Yeán ung dung böôùc vaøo, ñieàm nhieân thoát: -Toâi gaëp vieäc ngaên trôû baát ngôø, neân ñeán muoän, thaät laø loãi quaù! Naøng xin loâi song göông maët naøng laïnh luøng voâ cuøn g, ñieàu ñoù chöùng toû naøng chaúng caàn bieát mình coù loãi hay khoâng, chaúng maøng ai baét loãi naøng hay khoâng, baát quaù naøng thoát ra, vì quen caùi saùo giang hoà. Sôû Löu Höông thôû phaøo. Troïng löôïng öu tö, töùc uaát vöøa truùt heát, qua lôøi noùi cuûa Cung Nam Yeán. Sôû dó chaøng thôû phaøo, vì chaøng phaùt hieän ra Cung Nam Yeán chaúng lieân quan maät thieát vôùi laõo nhaân vaø coù theå laø caùi ngöôøi maø laõo chôø ñôïi chaúng phaûi laø Cung Nam Yeán. Neáu vaäy, thì Cung Nam Yeán ñaâu phaûi laø tình nhaân cuûa laõo. Nhöng, neáu khoâng phaûi naøng, thì laø ai? Laõo nhaân bí maät möøng ñoùn Cung Nam Yeán roài, coù yù chôø. Chöøng nhö laõo chôø moät ngöôøi thöù hai, song chôø maõi moät luùc, chaúng thaáy gì, laõo cuùi ñaàu traàm buoàn hoûi: -Tieåu Tònh...khoâng...ñeán ñöôïc?...Phaûi vaäy khoâng? Cung Nam Yeán laïnh luøng: -Neáu baø aáy ñeán ñöôïc, thì toâi ñaâu coù ñeán ñaây? Phaûi vaäy chaêng? Laõo nhaân bí maät gaät ñaàu, toû veø ñaønh cam vôùi soá phaän: -Baø aáy khoâng ñeán cuõng phaûi! Laõo phu ñaõ nghó nhö vaäy, baø aáy khoâng ñeán laø phaûi hôn! Boãng, Hoaøng Loã Tröïc hoûi: -Coù dôøi ngaøy öôùc heïn chaêng? Laõo hy voïng coù vieäc ñoù, bôûi vieäc ñoù laø nieàm an uûi laõo nhaân bí maät raát lôùn, khoâng coù nieàm ai uûi ñoù, laõo nhaân bí maät coù theå lieàu, vì tuyeät voïng seõ laøm môø lyù trí. Laõo nhìn Cung Nam Yeán, noùng nghe naøng ñaùp moät caâu thuaän lôïi. Song Cung Nam Yeán vaãn laïnh luøng: -Töï haäu ,baø aáy chaúng ñeán, vónh vieãn chaúng bao giôø ñeán nöõa. Khoâng coù vieäc caûi bieán thôøi haïn ñaâu! Laõo nhaân bí maät rung ngöôøi, ñoâi tay laõo rung quaù maïnh laõo phaûi naúm chaët laïi cho bôùt rung. Laõo caát gioïng run run hoûi: -Baø aáy...coù trao tín vaät gì cho laõo phu chaêng? Cung Nam Yeán laéc ñaàu: -Chaúng coù vaät gì caû! 824 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo nhaân bí maät caøng rung ngöôøi hôn! Cuoái cuøng, laõo heùt: -Taïi sao theá? Taïi sao? Sö phoù cuûa coâ nöông ñaùp öùng vôùi laõo phu cöù moãi naêm naêm cho baø hoäi dieän vôùi laõo phu moät laàn, taïi sao baây giôø baø ta hoái haän, roài khoâng ñeán? Laõo quaùt to hôn: -Taïi sao? Taïi sao chöù? Cung Nam Yeán ñieàm nhieân: -Sö phoù toâi chaúng coù gì phaûi hoái haän, lôøi noùi cuûa ngöôøi phaùt ra laøm sao, laø vónh vieãn laøm vaäy, chaúng heà bieán caùi. Khoâng bieán caûi thì cho laø hoái haän theá naøo ñöôïc? Laõo nhaân bí maät höø moät tieáng: Theá taïi sao baø khoâng ñeán hoäi hoïp vôùi laõo phu? Laõo phu khoâng tin laø baø aáy khoâng thích gaëp laõi laõo phu! Cung Nam Yeán vaãn giöõ gioïng laïnh luøng: -Khoâng phaûi baø aáy khoâng thích gaëp laïi tieàn boái maø chæ vì baø aáy khoâng theå gaëp tieàn boái thoâi! Laõo nhaân giaät baén mình, nhö seùt ñaùnh baát ngôø, laõo luøi laïi maáy böôùc, run rung gioïng hoûi: -Khoâng leõ baø...baø ñaõ... Cung Nam Yeán ñoät nhieân thôû daøi: -Baø vónh vieãn khoûi chòu ñau khoå nhö moïi ngöôøi, treân theá gian! Baø coøn may maén hôn tieàn boái! Laõo nhaân bí maät nhuõn ngöôøi ra, ngaõ xuoáng lieàn. Hoaøng Loã Tröïc böôùc nhanh tôùi, ñôõ laõo, ñoaïn day qua Cung Nam Yeán rung gioïng hoûi: -Chaúng hay coâ nöông coù theå cho boïn laõo phu bieát baø aáy cheát trong tröôøng hôïp naøo chaêng? Cung Nam Yeán traàm ngaâm moät luùc laâu, roài töø töø ñaùp: -Toâi chæ coù theå cho hai vò bieát ñaïi khaùi laø baø vì baûo veä danh döï cuûa Thaàn Thuyû Cung maø cheát! Baø coù taùnh cöông cöôøng, thaúng thaén, boïn chuùng toâi cho laø baø cao ngaïo! Laõo nhaân bí maät gaät ñaàu: -Ña taï coâ nöông! Laõo baät khoùc. Cung Nam Yeán traàm laëng moät luùc, laïi tieáp: -Tieàn boái coù moät ngöôøi con gaùi nhö baø aáy, keå ra cuõng phuùc haïnh hôn ñôøi. Bôûi vì tieán boái khoâng xöùng ñaùng laém maø baø thì khoâng leõ ñi vaøo con ñöôøng cuûa tieàn boái! Sôû Löu Höông heát söùc theïn vôùi yù nghó sai laàm cuûa mình! Thì ra, laõo coù heïn vôùi con gaùi! 825 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng, ñieàu ñoù khoâng ñaùng traùch chaøng, duø cho ai ôû ñòa vò cuûa chaøng cuõng laàm caû. Bôûi, laõo nhaân cöù goïi con gaùi laø baø. Ñeán caû Cung Nam Yeán cuõng goïi laø baø! Vôùi loái xöng hoâ quaùi dò ñoù, thöû hoûi ai nghe caâu chuyeän maø chaúng töôûng laø moät cuoäc heïn hoø giöõa ñoâi tình nhaân? Cung Nam Yeán tieáp: -Hieän taïi, baø aáy ñaõ cheát roài, thì tieàn boái khoâng coøn lieân quan gì ñeán Thaàn Thuyû Cung nöõa. Cho neân, gia sö toâi hy voïng laø töø nay tieàn boái khoâng neân ñeán vuøng phuï caän boån cung nhö tröôùc! Laõo nhaân bí maät rung run gioïng: -Thi haøi con gaùi cuûa laõo phu... Cung Nam Yeán buoâng goïn: -Mai taùng roài! Laõo nhaân bí maät hoûi: -Laõo phu coù theå vieáng moä? Cung Nam Yeán laéc ñaàu : -Khoâng theå! Ñeå toû veû cöông quyeát, naøng quay mình böôùc ra, nhöng vöøa ñeán cöûa, naøng quay ñaàu laïi, hoûi: -Tieàn boái coù bieát, treân giang hoà coù moät nhaân vaät teân Sôû Löu Höông chöù? Laõo nhaân bí maät gaät ñaàu! Cung Nam Yeán tieáp : -Toát laém! Neáu tieàn boái gaëp haén, xin tieàn boái haï saùt haén. Vì Tö Ñoà Tònh cheát nôi tay haén! *** Sôû Löu Höông nghe nhö theá, soâi giaän ñeán traéng maët. Chaøng khoâng töôûng noåi laø con ngöôøi maø chaøng cho laø thanh khieát cao nhaõ nhaát ñôøi, laïi aên noùi hoang ñöôøng nhö vaäy. Qua caâu chuyeän nghe ñöôïc, ngoaøi caùi vieäc töùc uaát vì lôøi vu oan cuûa Cung Nam Yeán, chaøng cuõng ñöïoc bieát theâm moät vieäc. Tö Ñoà Tònh cheát vì moái tình ñoái vôùi Voâ Hoa, chính laø con gaùi cuûa laõo nhaân bí maät naøy. Boãng, moät tieáng bình vang leân. Laõo nhaân bí maät naém tay ñaám vôõ maët baøn roài gaàm leân: -Sôû Löu Höông! Sôû Löu Höông! Ngöôi gieát con gaùi ta! Taïi sao hoâm aáy ta khoâng haï saùt ngöôi cho roài? Hoaøng Loã Tröïc söõng sôø ngaây ngöôøi moät luùc, ñoaïn laåm nhaåm: 826 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coù vieäc nhö theá sao? Treân ñôøi naøy laïi coù vieäc nhö theá ñöôïc sao? Laõo nhaân bí maät ñöùng leân, thình lình laïi ngaõ xuoáng nhö cuõ, nhöng toaøn thaân nhö raõ rôøi, hai naém tay buoâng loûng ngoùn. Laâu laém, laõo baät cöôøi cuoàng daïi. Hoaøng Loã Tröïc kinh haõi: -Caùc haï...caùc haï... Laõo nhaân bí maät vaãn cöôøi nhö ñieân, cöôøi moät luùc roài thoát: -Coù chi ñaâu, baát quaù laõo phu töï cöôøi mình thoâi! Laõo phu Huøng Nöông Töû naøy , bình sanh haõm haïi bieát bao nhieâu laø con gaùi nhaø laønh, thì baây giôø con gaùi mình bò ngöôøi saùt haïi, thì ñoù cuõng laø baùo öùng tuaàn hoaøn, taïi sao ta laïi ñi haän ngöôøi? Laõo caøng cöôøi vang, daàn daàn tieáng cöôøi ñoåi thaønh tieáng khoùc. Ñaùi Ñoäc Haønh, Hoà Thieát Hoa vaø Sôû Löu Höông voâ cuøng kinh haõi, caû ba khoâng ngôø hoâm nay laïi chöùng kieán bao nhieâu vieäc phi thöôøng. Nhöõng söï vieäc ñoù, chaúng bao giôø hoï töôûng töôïng laø coù ñöôïc treân ñôøi cuõng nhö Hoaøng Loã Tröïc ñaõ nghó. Laõo nhaân bí maät, chính laø Huøng Nöông Töû. Thaûo naøo maø laõo chaúng noùi, thieân haï giang hoà, ai ai cuõng muoán tröø dieät laõo! Thaûo naøo maø chieác naï cuûa laõo chaúng tuyeät xaûo, ñeán caû Sôû Löu Höông cuõng chaúng tìm ra moät sô hôû nhoû. Vaø thaûo naøo maø thuaät khinh coâng cuûa laõo chaúng quaù cao sieâu! Vaø laõo coù lyù khi noùi raèng treân ñôøi naøy, chaúng ai tin ñöôïc Quaân töû kieám laïi keát giao vôùi laõo. Laõo noùi ñuùng, coù ai tin ñöïoc moät ngöôøi noåi danh laø Quaân töû, laïi ñi giao du vôùi moät daâm taëc? Thì ra bao laâu nay Hoaøng Loã Tröïc duøng uy tín cuûa laõo che chôû cho Huøng Nöông Töû! Cho neân, Hoaøng Loã Tröïc an uûi laõo, baûo raèng coù theå laø Sôû Löu Höông khoâng truy cöùu veà chieác maët naï, maø laõo chaéc chaén laø chaøng ñaõ nghi ngôø. Nhöng theo truyeàn thuyeát giang hoà, thì Huøng Nöông Töû ñaõ cheát trong tay cuûa Thuyû Maãu AÂm Cô! Theá ra laõo chöa cheát! Con ngöôøi noåi tieáng laø khoâng noùi ngoa nhö Thuyû Maãu AÂm Cô, laïi cuõng noùi ngoa? Nhö Quaân töû kieám Hoaøng Loã Tröïc cuõng giao du vôùi daâm taø? Con ngöôøi töøng noåi tieáng laø haän taát caû nam nhaân treân ñôøi, laïi chôû che moät keû baïi hoaïi nhaát, nhö Thuyû Maãu AÂm Cô chôû che Huøng Nöông Töû? Khoâng ai hieåu noåi uaån khuùc söï tình, tröø ra cho raèng moïi ngöôøi treân ñôøi naøy ñeàu giaû doái, moãi ngöôøi coù hai maët neáu khoâng laø ba boán traêm ngaøn muoân maët! Trong khi Sôû Löu Höông vaø Hoà Thieát Hoa coøn söõng sôø, Ñaùi Ñoäc Haønh höø leân moät tieán g, voït mình di nhö muõi teân lao. Chöa ñeán nôi laõo heùt to: 827 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Huøng Nöông Töû! Ngöôi coù nhaän ra Ñaùi Ñoäc Haønh ñaây chaêng? Hai möôi naêm tröôùc laõo phu quyeát tröø dieät ngöôi, cho ñôøi bôùt moät moái ñaïi hoaï, nhöng ngöôi ñaõ thoaùt loït baøn tay laõo phu. Baây giôø laõo phu gaëp ngöôi ñaây, ngöôi coøn lôøi gì ñeå noùi chaêng? Huøng Nöông Töû ngoài laëng treân neàn hoïc ñöôøng, nhìn ñaêm ñaêm ngoïn neán, xuaát thaàn, chöøng nhö chaúng nghe Ñaùi Ñoäc Haønh noùi gì. Hoaøng Loã Tröïc böôùc tôùi moät böôùc, nghinh ñoùn Ñaùi Ñoäc Haønh, traàm gioïng thoát: -Laõo aáy chaúng phaûi laø Huøng Nöông Töû! Huøng Nöông Töû ñaõ cheát roài! Ñaùi Ñoäc Haønh baät cöôøi ha haû: -Töø laâu, laõo phu nghe ngöôøi ñôøi ca tuïng Quaân töû kieám chaúng heà noùi ngoa, ngôø ñaâu Quaân töû kieám chæ laø ngöôøi höõu danh voâ thöïc, chuyeân löøa doái ngöôøi ñôøi, cho ñeán baây giôø, tröôùc moät söï vieäc hieån nhieân, laïi toan duøng xaûo ngoân ñeå che ñaäy moät söï thaän xaáu xa. Hoaøng Loã Tröïc ñieàm nhieân ñaùp: -Laõo phu khoâng heà noùi ngoa, bôûi thöïc söï thì keû khoâng chöøa moät toäi aùc naøo khoâng laøm laø Huøng Nöông Töû ñaõ cheát töø laâu! ngöôøi ñang ngoài kia chæ laø moät keû ñaùng thöông haïi töø ba möôi naêm nay khoå taâm saùm hoái toäi loãi ñaõ laøm. Laõo ta ñau khoå qua maáy möôi naêm daøi roài, giôø ñaây laïi theâm moät laàn ñaâu khoû tröôùc caùi tin con gaùi cheát! Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi mæa: -Ñaùng thöông haïi? Coøn nhöõng nöõ nhaân bò laõo aáy haõm haïi ngaøy naøo aùc nöõ nhaân ñoù deã thöôøng chaún g ñaùng thöông haïi aø? Moät ñôøi gaây neân toäi caùc luoân luoân taän höôûng an toaøn, roøi ñeán baâyg ìô vôùi caùi cheát cuûa con gaùi, khoâng coøn ai hoûi toäi laõo nöõa sao? Duø cho laõo coù saùm hoái coù ñau khoå maáy möôi ñôøi, keå ra cuõng chaúng buø ñöôïc vôùi toäi aùc cuûa laõo! Hoaøng Loã Tröïc bình tónh thoát: -Keû gieát ngöôøi bieát nghe lôøi Phaät, quaêng ñao vaáy maùu laø trôû veà caên baûn thieän löông. Phaät coøn thöù tha huoáng hoà baèng höõu? Huoáng chi laõo ñaõ saùm hoái loãi laâmf ñaõ laøm? Baây giôø baèng höõu coù gieát laõo, chaúng phaûi laø baèng höõu gieát moät con ngöôøi daâm ñaõng ngaøy xöa, maø chính laø baèng höõu gieát moät ngöôøi caûi taø quy chaùnh moät ngöôøi hoài ñaàu höông thieän. Cho neân, laõo phu môùi noùi. Huøng Nöông Töû ñaõ cheát, vaø ngöôøi soáng hieän taïi laø moät keû bieát aên naên, chuyeån höôùng sang con ñöoøng phaûi: Laõo thôû daøi, ñoaïn tieáp: -Baây giôø, baèng höõu coù muoán haï thuû, cöù böôùc ñeán maø haï thuû! Laõo aáy seõ khoâng phaûn khaùng, maø laõo phu cuõng chaúng trôû ngaên! Baát quaù... Ñaùi Ñoäc Haønh hoûi: -Baát quaù laøm sao? Hoaøng Loã Tröïc gaèn töøng tieáng: -Neáu chính maét troâng thaáy ngöôøi haõo höõu cheát, chaéc chaén laõo phu khoâng tham soáng moät mình. 828 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaùi Ñoäc Haønh giaät mình, quay laïi, nhìn thoaùng qua beân ngoaø cöûa soå caàu cöùu vôùi Sôû Löu Höông, giuùp laõo coù chuû yù. Nhöng Sôû Löu Höông khoâng muoán xuaát hieän. Chaøng laùnh maët vì lôøi vu toäi cuûa Cung Nam Yeán vöøa roài. aùnh maét cuûa Hoaøng Loã Tröïc dòu laïi, thaàn saéc an töôøng nhö cuõ. Nhöng göông maët loä veû kieân ñònh phi thöôøng, vôùi veû maët ñoù cuûa laõo, chaúng ai daùm cho raèng laõo noùi ngoa. Ñaùi Ñoäc Haønh thôû daøi: -Huøng Nöông Töû ñöôïc keát giao vôùi haïng ngöôøi nhö Quaân töû kieám, keå ra coù dieãm phuùc phi thöôøng! Kyø quaùi thaät! Laõo phu hieåu do ñaâu hai ngöôøi laïi thaân thieát ñöôïc vôùi nhau! Laõo khoâng ñeå Hoaøng Loã Tröïc noùi gì, laïi tieáp luoân: -Thöïc ra thì, laõo phu cuõng nghó ra phaàn naøo nguyeân do söï keát giao ñoù. Bôûi Huøng Nöông Töû duø sao cuõng coøn löông tri, vì thöông con gaùi nhö vaäy, chöùng toû laõo coøn nhaân taùnh, chöù nhöõng keû cuøng hung cöïc aùc coù khi naøo laïi bieát thöông meán nhöõng ngöôøi thaân! Do caùi choã coù löông tri ñoù, laõo bieát aên naên vaø Quaân töû kieám hieåu ñöïôc nhö vaäy môùi keát giao... Cuoái cuøng, laõo buoâng goïn: -Thoâi, laõo phu ñi! Buoâng tha cho Huøng Nöông Töû! Baát thình lình, Ñaùi Ñoäc Haønh voït mình ñaùnh xuoáng Huøng Nöông Töû moät chöôûng. Phaûi bieát chöôûng löïc ñoù maïnh nhö theá naøo, theá maø chöa ñeán Huøng Nöông Töû, laïi tan bieán, chaúng laøm heà haán gì ñeán Huøng Nöông Töû caû. Trong khi Ñaùi Ñoäc Haønh voït tôùi giaùng chöôûng, Hoaøng Loã Tröïc söûng soát keâu leân: -Baèng höõu laøm gì theá? Ñaùi Ñoäc Haønh heùt to: -Caùc haï laàm! Cuõng nhö laõo phu laàm! Laõo aáy coù phaûi laø ngöôøi toát ñaâu? Ngoài beân ngoaøi, Hoà Thieát Hoa thaáy roõ Huøng Nöông Töû ngaàm laáy boät thuoác meâ, raûi trong khoâng gian, loaïi meâ döôïc tuyeät ñoäc, quyeát haõm haïi Ñaùi Ñoäc Haønh vaø ngöôøi aân laø Hoaøng Loã Tröïc. Ñaùi Ñoäc Haønh troâng thaáy, caáp toác xuaát thuû, song chaäm moät chuùt, thaønh ra chöôûng löïc cuûa laõo chöa ñeán ñích, laõo ñaõ ngöûi phaûi meâ döôïc roài. Hoà Thieát Hoa töùc giaän, toan voït mình vaøo hoïc ñöôøng, song Sôû Löu Höông giöõ y laïi, vaø ngaên chaän khoâng cho y leân tieáng. Beân trong, Huøng Nöông Töû ñöùng leân, voøng tay vaùi Ñaùi Ñoäc Haønh, thoát: -Ôn Ñaùi tieân sanh tha cheát, taïi haï xin ghi nhôù suoát ñôøi. Yeân trí ñi, tieân sanh, taïi haï chaúng ñeå cho tieân sinh phaûi hoái haän vì buoâng tha taïi haï. Laõo day qua Hoaøng Loã Tröïc, cuùi ñaàu thaáp gioïng: -Coøn nhö caùc haï..hieän taïi, taïi haï chaúng bieát noùi laøm sao! Caùc haï... 829 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo ngheïn ngaøo, khoâng noùi gì nöõa, bôûi Hoaøng Loã Tröïc vaø Ñaùi Ñoäc Haønh luùc ñoù, chaúng coøn nghe gì caû, caû hai laõo ñaûo ngöôøi moät chuùt, roài ngaõ xuoáng. ---------------------oOo--------------------- 830 Typed by NHT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn