Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI HAI TIEÂN CAÛNH VAØ ÑÒA NGUÏC Boãng Tieåu Phi thôû daøi: -Taåu phu nhaân khoâng noùi, taïi haï cuõng ñoaùn ra roài! Hoà Thieát Hoa haáp taáp hoûi: -Ai? Ai? Tieåu Phi buoâng goïn: -Thuyû Maãu AÂm Cô! Hoà Thieát Hoa cheát saéc ngay. Ñoâi maét cuûa y cuõng maát aùnh saùng luoân. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu cheát saéc. Taïi Trung Nguyeân, coøn ai khoâng bieát nhaân vaät ñoù? Vaø khoâng moät ai daùm noùi ñeán danh hieäu, khoâng moät ai thích nghe danh hieäu baø. Taát caû haøo kieät voõ laâm, xem caùi danh hieäu ñoù laø moät ñieàm baát thöôøng.. Nghe ñeán, hoaëc noùi ñeán laø y nhö coù söï baát thöôøng xaûy ñeán tieáp theo ñoù. Tuy nhieân, Haéc Traân Chaâu sinh tröôûng taïi sa maïc, khoâng töøng nghe danh hieäu ñoù, hoaëc giaû chæ nghe phôùt qua thoâi. Naøng ñoäng tính hieáu kyø hoûi: -Thuyû Maãu AÂm Cô? Ai? Chöøng nhö toâi coù nghe ai ñaõ ñeà caäp ñeán nhaân vaät ñoù thì phaûi! Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Laø Thaàn Thuyû Nöông Nöông, laø cung chuû Thaàn Thuyû Cung! Haéc Traân Chaâu vuït bieán saéc! Thì ra, gaøng chæ bieát caùi teân Thaàn Thuyû Nöông Nöông, Thaàn Thuyû Cung chuû chöù naøng khoâng hieåu caùi hieäu Thuyû Maãu AÂm Cô. Tieåu Phi nhìn Lieãu Voâ My hoûi: -Taïi haï ñoaùn coù ñuùng khoâng, taåu phu nhaân? Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät luùc laâu roài gaät ñaàu, roài thôû daøi buoâng nheï: -Ñuùng! Haéc Traân Chaâu thoát: -Toâi chæ nghe ñeán Thaàn Thuyû Cung chuû, chöù chöa töøng nghe danh hieäu Thuyû Maãu AÂm Cô! Ngôø ñaâu, hai danh hieäu nhöng moät ngöôøi. Toâi tuy ít coù dòp vaøo Trung Nguyeân, song vaãn nghe khaùch giang hoà khaùo chuyeän vôùi nhau raát nhieàu veà Thaàn Thuyû Cung chuû. Baø aáy laø ñeä nhaát quaùi nhaân trong voõ laâm. Tính khí cuûa Thaïch Quan AÂm töông töï vôùi baø. Bình sinh, raát haän nam nhaân, voâ luaän laø nam nhaân naøo, 769 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long coù ñaéc toäi hay khoâng ñaéc toäi vôùi baø. Neáu baø thaáy roài, laø nam nhaân ñoù caàm nhö taøn kieáp. Hoà Thieát Hoa vuoát choùp muõi: -Coâ nöông laàm roài. Tính khí cuûa hai ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khaùc haún nhau. Thaïch Quan AÂm chaúng nhöõng khoâng haän nam nhaân, traùi laïi ham thích nam nhaân laø khaùc. Nhaát laø nam nhaân naøo coù moät veû ñeïp, moät thoâi cuõng ñuû laøm cho baø ham thích, chöù chaúng caàn gì laø moät myõ nam töû hoaøn toaøn. Chæ vì sôû thích cuûa ba, neân baø luoân thay cuõ ñoåi môùi... Lieãu Voâ My thôû daøi: -Nhöng, Thuyû Maãu AÂm Cô thì haän nam nhaân thaät söï. Cöù theo söï hieåu bieát cuûa toâi, thì chaúng coù moät nam nhaân naøo tieáp caän baø. Trong Thaàn Thuyû Cung, tuyeät ñoái khoâng coù boùn g nam nhaân! Con ngöôøi do vui buoàn möøng giaän baát thöôøng, laïi haän nam nhaân, song thöïc ra cuõng chaúng phaûi laø moät phaàn töû baïi hoaïi. Baø khoâng nhö Thaïch Quan AÂm, tìm thieân haï maø haõm haïi. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Ñöøng ai ñeán quaáy nhieãu baø, chaúng bao giôø baø voâ lyù sinh söï vôùi ai! Haéc Traân Chaâu hoûi: -Theá taïi sao baø ta muoán gieát Löu huynh. Chaúng leõ Löu huynh coù ñaéc toäi gì vôùi baø ta? Tieåu Phi gaät ñaàu, cöôøi khoå: -Chính taïi haï chaïm ñeán baø! Lieãu Voâ My taéc löôõi: -Caùc ngöôøi coù cöøu haän gì vôùi nhau, toâi khoâng theå roõ ñöôïc bôûi toâi ñaâu daùm hoûi baø? Tieåu Phi thôû daøi: -Ñoä ba boán thaùng tröôùc, trong Thaàn Thuyû Cung coù xaûy ra moät vuï troäm. Keû troäm laáy maát moät bình Thieân Nhaát Thaàn Thuyû. Ngöôøi trong cung nghi ngôø chính taïi haï laáy troäm. Lieãu Voâ My cau maøy: -Nhöng coù phaûi laø Löu huynh laáy khoâng? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Taïi haï laáy vaät ñoù laøm gì? Töï nhieân laø hoï nghi oan! Hoà Thieát Hoa thoát: -Ta tin raèng ngöôi khoâng laáy troäm vaät ñoù. Bôûi, noù laø Thieân Nhaát Thaàn Thuyû! Chöù neáu noù laø Thieân Nhaát Thaàn Töûu, thì coøn coù theå nghi ngôø ngöôøi ñöôïc. Laáy thaàn töûu, mình coøn uoáng ñöôïc, chöù laáy thaàn thuyû ñeå laøm gì chöù? Toáng Ñieàm Nhi baät cöôøi khanh khaùch: 770 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nöôùc, khoâng coù choã duøng, röôïu thì coù ngöôøi thích, coøn daám? Haún cuõng coù ngöôøi thích daám chua chöù? Caùc vò khoâng bieát ai thích thoâi chæ cho maø bieát! Giaû nhö Thaàn Thuyû Cung maát daám, thì cuõng coù theå nghi ngôø Löu huynh ñöôïc, bôûi bieát ñaâu Löu huynh chaúng laáy daám, ñeå taëng moät ngöôøi? Lyù Hoàng Tuï tröøng maét saùng röïc nhìn Toáng Ñieàm Nhi. Naøng nghieán raêng, gaèn gioïng: -Tieåu quyû aùm chæ ai? Chính ngöôi laø moät huõ daám thì coù! Hoï töøng soáng chung nhau quaù laâu, ñoàng vui buoàn, hoï ñuøa nhau raát côûi môû, chaúng caàn deø daët, chaúng sôï giaän hôøn. Nhöng caâu chuyeän ñuøa cuûa hoï thaät vui, Tieåu Phi hieän taïi khoâng cöôøi noåi. Chaøng cau maøy thoát: -Taïi haï bình sinh chöa heà troâng thaáy Thieân Nhaát Thaàn Thuyû ñeán moät laàn! Thì laøm gì bieát vaät ñoù coù coâng duïng nhö theá naøo, hình theå, maøu saéc, höông vò ra sao maø laáy, laáy ñeå laøm gì? Nhöng ngöôøi trong Thaàn Thuyû Cung khoâng chòu tin taïi haï, baét buoäc taï haï phaûi trao traû trong voøng moät thaùng. Neáu taïi haï thöïc söï khoâng laáy troäm thì taïi haï cuõng phaûi tìm cho ra keû troäm, giaûi trao cho Thuyû Maãu AÂm Cô trò toäi. Baèng khoâng, hoï chæ bieát coù vieäc nhaèm vaøo taïi haï laøm ñích. Lieãu Voâ My hoûi: -Löu huynh ñaõ tìm ra keû troäm chöa? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Tìm ñöôïc chöù, song sau ñoù, nhieàu coâng vieäc xaûy ñeán doàn daäp, taïi haï baän thu xeáp, thaønh queân maát haïn neân chöa lieân laïc trôû laïi vôùi Thaàn Thuyû Cung. Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Ngöôi thaät ñaùng traùch! Moät nam nhaân coù giaùo duïc khi naøo queân ñöôïc lôøi giao öôùc vôùi nöõ nhaân? Ngöôøi ta coù gaây phieàn luî cho ngöôi keå cuõng hôïp lyù laém! Lyù Hoàng Tuï bieän hoä cho Tieåu Phi: -Ñaùng lyù ra, Löu huynh khoâng neân öôùc ñònh gì vôùi hoï, bôûi Löu huynh chaúng bieát roõ söï tình theá naøo, vaø söï tình khoâng lieân quan maáy vôùi Löu huynh. Song thieáu nöõ tìm ñeán thöông löôïng veà vieäc ñoù, coù ñoâi maét quaù ñeïp, Löu huynh meâ maån taâm thaàn vì ñoâi maét ñoù neân höùa lieàn. Giôø ñaây, Thaàn Thuyû Cung... Toáng Ñieàm Nhi baät cöôøi haéc haéc: -Boïn ngöôøi trong Thaàn Thuyû Cung naøo ñaùng sôï! Hoï coù nöôùc thaàn, chuùng ta coù daám thaàn, daám bao giôø cuõng lôïi haïi hôn nöôùc chöù. Bieän hoä cho Tieåu Phi, lôøi noùi hôi chua moät chuùt, Lyù Hoàng Tuï bò Toáng Ñieàm Nhi vôùi caùi hôû ñoù, buoâng ñoøn ngay. Thöïc ra, Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi cuõng bieát ñuøa trong luùc naøy, laø khoâng hôïp caûnh. Baát quaù caû hai thaáy nôi ñaây, nöôùc maét ñaõ chaûy quaù nhieàu, caû hai muoán möôïn loái pha troø, coát ngaên chaën doøng leä thaûm cuûa moïi ngöôøi. 771 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Bôûi khoùc laøm gì nöõa? Khoùc khoâng giaûi quyeát ñöôïc gì maø coøn laøm con ngöôøi theâm yeáu heøn. Thaø cöôøi leân, cöôøi cho moïi ngöôøi queân khoå taïm thôøi phoâi pha ñeå laáy laïi tinh thaàn. Nhöng teáng cöôøi laém luùc laøm cho ngöôøi nghe theâm ñau khoå hôn. Ñoái vôùi moät ngöôøi ñau khoå, tieáng cöôøi laø mæa mai, laø thaùch thöùc, bôûi tieáng cöôøi laø ngoân ngöõ cuûa haïnh phuùc, mình ñaâu khoå trong khi ngöôøi ta haïnh phuùc thì coøn gì chua xoùt cho soá phaän hôn? Tieáng cöôøi cuûa Toáng Ñieàm Nhi vaø Lyù Hoàng Tuï coù caùi phaûn taùc duïng laø Lieãu Voâ My nhaän ra ñôøi naøng keát thaønh toaøn baèng nhöõn g baát haïnh. Thay vì khuaây khoûa, naøng caøng aûm ñaïm theâ thaûm hôn, roài Lyù Ngoïc Haøm thöông caûm cho vôï cuõng ñau buoàn hôn tröôùc. Toáng Ñieàm Nhi, Lyù Hoàng Tuï ngöng ngay troø ñuøa, traùch cho mình quaù trô treõn. Ñeán luùc ñoù, Lieãu Voâ My môùi nhôù ra hoï coøn ôû trong nhaø giam, neân voäi aán tay vaøo nuùt cô quan, môû cöûa sau... Ñoaïn naøng suïp laïy Tieåu Phi, thoát quaù xuùc ñoäng: -Vôï choàng toâi voâ cuøng caûm kích Löu huynh, ñöôïc Löu huynh daønh cho moät ñoái xöû nhö vaäy, keå ra mình thoï höôûng cuõng quaù phaän roài, daùm ñaâu ñoøi hoûi Löu huynh hôn nöõa? Mong raèng töø nay... Tieåu Phi chaën lôøi: -Taåu phu nhaân baát taát phaûi noùi raèng taïi haï maïo hieåm cöùu taåu phu nhaân! Bôûi ñeán Thaàn Thuyû Cung laø söï baét buoäc, taïi haï khoâng ñi khoâng ñöôïc! Lieãu Voâ My thôû daøi: -Ñòa phöông ñoù, Löu huynh khoâng neân ñeán laø hôn! Tieåu Phi nheách nuï cöôøi khoå: -Taïi sao taïi haï khoâng neân ñeán chöù? Neáu taïi haï khoâng ñeán ñoù moät laàn thì taïi haï coøn gaëp nhieàu phieàn phöùc laém! Thaø ñeán ñoù, duø bieát hieåm nguy cuõng ñeán ñeå döùt khoaùt moät söï treo ñoïng chaúng khaùc naøo moät chieác thoøng loïng quanh coå. AÂm Cô Thuyû Maãu coù theå baûo taåu phu nhaân gieát taïi haï, baø ta cuõng coù theå baûo nhieàu ngöôøi khaùc laøm vieäc ñoù tieáp tuïc nhö thöôøng. Neáu taåu phu nhaân thaát baïi, neáu taïi haï coøn soáng maõi. Chaøng keát luaän: -Nhö vaäy, taïi haï phaûi ñeà phoøng suoát ñôøi! Thöû hoûi ai soáng trong nôm nôùp lo sôï, ngaøy naøo cuõng nhö ngaøy naøo thì coøn thuù vò gì? Hoà Thieát Hoa taùn ñoàng ngay: -Phaûi ñoù! Ngöôi ñaõ thaát öôùc, töï nhieân ñeán hoäi kieán vôùi ngöôøi, giaûi thích minh baïch. Ta nghó chaúng leõ Thuyû Maãu AÂm Cô khoâng phaûi laø ngöôi khoâng bieát nghe ñaïo lyù? Lieãu Voâ My thôû daøi: 772 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hoà huynh cho raèng baø aáy chaáp nhaän giaûng lyù? Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Neáu baø ta ngoan coá, thì mình duøng bieän phaùp maïnh, sôï gì? Bieát raèng mình vaøo hang coïp, Hoà Thieát Hoa naøy caøng thích thuù chöù sao? Toâ Dung Dung boãng thoát: -Thaêm Thaàn Thuyû Cung, baát quaù chæ laø moät cô sôû cuûa con ngöôøi, naøo phaûi röøng ñao, nuùi kieám, naøo phaûi hang coïp, haøm roàng? Neáu toâi khoâng laàm, nôi ñoù ñuùng laø tieân caûnh! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Bôûi Toâ muoäi coù ñeán ñoù moät laàn, neân khoâng töôûng laø moät nôi ñaùng sôï! Toâ Dung Dung ñieàm nhieân: -Theo toâi nghó thì ñòa phöông ñoù chaúng coù gì ñaùng sôï! Tieåu Phi cau maøy: -A? Toâ Dung Dung tieáp: -Löu huynh coù nghe thieân haï thöôøng noùi ñeán moät ñòa phöông coù teân laø Ñaøo Nguyeân chöù? Thaàn Thuyû Cung laø moät Ñaøo Nguyeân ñoù! Löu huynh cöù töôûng töôïng ra, taát hieåu nôi ñoù ñeïp nhö theá naøo. Ñuùng laø moät tieân caûnh ñoù, Löu huynh! Khoâng ai ngôø nôi ñoù laïi coù moät nhaân vaät voõ laâm aån cö! Naøng döøng laïi moät chuùt, ñoaïn tieáp: -Ngoài thuyeàn nhoû, ngöôïc doøng suoái, nhìn hoa beân kia bôø, loøng laâng laâng, hoàn phieâu phöôûng theo gioù ru... Ñeïp bieát bao! Naøng mô maøng, nhö ñeå trôû laïi caûnh ñeïp cuûa Thaàn Thuyû Cung, moät khung caûnh ñaõ laøm naøng ngaây ngaát say söa moät luùc, vaø ñeán naøy, coøn dö vò trong taâm hoàn... Lyù Hoàng Tuï taëc löôõi: -Neáu bieát sôùm ñeán ñoù laø moät tieân caûnh thì toâi ñaõ cuøng ñeán vôùi Toâ tyû tyû roài! Lieãu Voâ My vuït hoûi: -Laøm sao coâ nöông bieát ñöôïc con suoái ñoù laø truïc giao thoâng cuûa Thaàn Thuyû Cung? Toâ Dung Dung ñaùp: -Toâi coù ngöôøi coâ, ñeä töû cuûa Thaàn Thuyû Cung. Baø aáy cho bieát muoán vaøo cung, phaûi do con ñöôøng ñoù. Töï nhieân, baø cuõng phaûi daën doø toâi, ñöøng bao giôø tieát loä vôùi ai ñieàu ñoù. Toáng Ñieàm Nhi chôùp maét: -Coù phaûi laø ngöôøi coâ cuûa Toâ tyû tyû ôû trong moät ngoâi nhaø giöõa vuøng röøng raäm chaêng? Toâ Dung Dung gaät ñaàu: 773 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Maõi veà sau, toâi môùi bieát nhöõng ngoâi nhaø ñoù laø khu cô sôû Thaàn Thuyû Cung, daønh cho moân haï. Con ngöôøi coù sôû thích rieâng bieät, neân hoï kieán taïo nhaø cöûa baát ñoäng! Cho neân toâi bieát, Thuyû Maãu AÂm Cô daønh cho caùc moân ñeä troïn veïn töï do, baát quaù baø ñoøi hoûi nôi hoï söï trung thaønh thoâi! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Theá thì baø aáy ñoái vôùi moân ñoà quaù deã daõi, khoâng nhö Thaïch Quan AÂm. Toâ Dung Dung cuõng thôû daøi: -Raát tieác, ñeán ñoù roài, toâi khoâng ñöôïc ñi ñaâu xa, chæ quanh quaån nôi vuoâng nhaø cuûa coâ toâi. Baø caûnh caùo cho toâi bieát neáu ñi loaïn khaép nôi laø mang tai hoaï! Tieåu Phi hoûi: -Tai hoaï nhö theá naøo? Toâ Dung Dung tieáp: -Baø chaúng noùi laøm sao cho toâi bieát. Baø chæ quaûn thuùc toâi trong nhaø baø, khoâng cho toâi tieáp xuùc vôùi ai khaùc. Ñeán Cung Nam Yeân coâ nöông, toâi cuõng chaúng gaëp maët. Tieåu Phi cau maøy: -Nhö vaäy laø Toâ muoäi khoâng thaáy maët luoân caû Thuyû Maãu AÂm Cô? Toâ Dung Dung laéc ñaàu: -Ñöông nhieân! Tieåu Phi laïi hoûi: -Nhöng Toâ muoäi cuõng bieát ñaïi khaùi baø ôû phía naøo chöù? Toâ Dung Dung laïi laéc ñaàu: -Khoâng bieát noát! Naøng thôû daøi, tieáp: -Toâi tha thieát muoán gaëp vò dò nhaân trong voõ laâm ñoù, nhöng coâ toâi luoân luoân caûnh caùo toâi khoâng neân gaëp baø aáy. Toâi bieát baø aáy ñang ôû trong caûnh moät sôn coác, chöøng nhö ñoái dieän vôùi ngoâi nhaø cuûa coâ toâi. Baø ta coù moät caùi am nhoû, döïa beân khu ñaát troàng toaøn baèng caây ñaøo! Tieåu Phi troá maét: -Am? Theá ra, Thaàn Thuyû Cung laø nôi tu ñaïo cuûa caùc ni coâ? Toâ Dung Dung ñaùp: -Nghe noùi Thuyû Maãu AÂm Cô laø moät vò cö só coù taâm ñaïo raát chaân thanh. Ñieàu ñoù coù leõ laø ñuùng bôûi coù laàn baø ta cho pheùp Dieäu Taêng vaøo Hoa Ñaûo sôn coác giaûng phaät kinh. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Neáu vaäy, chaéc chaén baø ôû trong am ñoù! Toâ Dung Dung laïi tieáp: -Theo toâi bieát, thì Dieäu Taêng Voâ Hoa khoâng heà gaëp maø Thuyû Maãu AÂm Cô. Vaøo sôn coác roài, ngaøy ngaøy Dieäu Taêng Voâ Hoa ngoài treân phieán ñaù loä thieân giaûng kinh 774 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long suoát moät khaéc thôøi gian. Y bieát roõ, moãi ngaøy Thuyû Maãu AÂm Cô coù nghe giaûng, song y chaúng laøm sao gaëp maët baø. Tieåu Phi cöôøi khoå: -Ñuùng laø moät nhaân vaät thaàn bí! Thaàn bí hôn caû söï töôûng töôïng cuûa ngu huynh! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Ta cöù töôûng Thaàn Thuyû Cung laø moät nôi ñaùng sôï, ngôø ñaâu laïi laø moät nôi khaû aùi nhö theá? Lieãu Voâ My boãng thoát -Caùc vò ñöøng queân, toâi coù ñeán ñoù ít nhaát cuõng moät laàn! Hoøo Thieát Hoa gaät daàu: -Vieäc ñoù ñaõ haún roài! Lieãu Voâ My tieáp: -Coù ñeán, taát coù bieát! Theo toâi bieát, Thaàn Thuyû Cung khoâng ôû taïi ñòa phöông do Toâ coâ nöông vöøa taû ñoù. Hoà Thieát Hoa troá maét: -A? Vaäy ra söï hieåu bieát cuûa taåu phu nhaân khaùc bieät vôùi söï dieãn taû cuûa Toâ coâ nöông? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Khaùc bieät nhieàu! Naøng gaèn töøng tieáng, tieáp: -Toâ coâ nöông gaëp moät tieân caûnh, coøn toâi, gaëp moät ñòa nguïc! Coù theå hai nôi cuõng laø Thaàn Thuyû Cung, song moät Thaàn Thuyû Cung coù hai maët. Moãi ngöôøi thaáy moät maët! Taát caû söõng sôø. Lieãu Voâ My tieáp: -Toâi khoâng coù ngöôøi coâ chæ ñieåm cho ñöôøng ñi, cho neân toâi phaûi phí laém coâng phu tìm kieám. Vaø cöù theo söï doø xeùt cuûa toâi, thì muoán vaøo Thaàn Thuyû Cung naøy, taát phaûi ñi ngang qua Boà Ñeà am. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Boà Ñeà am vaø Thaàn Thuyû Cung lieân quan maät thieát nhö vaäy, haún phaûi laø moät ñòa phöông höõu danh chöù? Theá taïi sao taïi haï khoâng nghe ai noùi ñeán ñòa phöông ñoù? Lieãu Voâ My tieáp: -Boà Ñeà am, baát quaù chæ laø moät toaø mieáu nhoû, hoang taøn, troâng am chæ coù moät ni coâ maø ni coâ laïi quaù giaø, treân baûy taùm möôi tuoåi. Hôn nöõa, chöøng nhö laõo ni vöøa caâm vöøa ñieác. Naøng cöôøi khoå tieáp luoân: -Tuy nhieân, voâ luaän laø ai, muoán vaøo Thaàn Thuyû Cung, phaûi baøy toû nguyeân nhaân vôùi laõo ni vöøa caâm vöøa ñieác ñoù. Taïo ñöôïc söï thoâng caûm vôùi moät ngöôøi nhö vaäy, nghó ra coøn khoù hôn tìm ñöôøng leân trôøi! 775 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Trôøi! Theá thì laøm sao? Lieãu Voâ My tieáp: -Baø khoâng hieåu, töï nhieân baø khoâng chaáp nhaän cho ai vaøo. Baø khoâng baèng loøng, ñöøng ai mong giaûng lyù, van lôn caàu khaån baø. Bôûi baø ñieác coøn nghe gì, huoáng chi moät keû ñieác laïi chaúng muoán nghe, chaúng muoán hieåu. Nhöng maõi ñeán sau naøy, toâi môùi hieåu, khi naøo baø töø choái ñöa ai vaøo, thì baø caâm baø ñieác. Coøn nhö baø chaáp nhaän vôùi, ai noùi gì baø cuõng nghe loït. Toâi môùi thöùc ngoä ra baø giaû caâm, giaû ñieác, coù ñieàu baø giaû kheùo quaù, coù theå cho baø laø tay voâ song veà thuaät giaû caâm vaø ñieác. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Caùc baäc dò nhaân, phaûi coù naûy sinh nhieàu ñieàu quaùi dò! Lieãu Voâ My tieáp: -Toâi ñeán nôi roài, ñem söï vieäc trình baøy vôùi baø. Baø traàm ngaâm moät luùc, boãng roùt moät cheùn traø, baûo toâi uoáng. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Theá phu nhaân coù uoáng hay khoâng? Lieãu Voâ My thôû daøi: -Laøm sao toâi khoâng uoáng ñöôïc? Naøng cöôøi than, tieáp luoân: -Toâi cuõng bieát roõ cheùn traø ñoù khoâng phaûi deã uoáng, noù coù chöùa moät söï bí hieåm gì, song trong luùc mình caàu khaån ngöôøi ta, laøm sao mình daùm ñeå loä nghi ngôø? Uoáng xong cheùn traø, toâi hoân meâ lieàn. Khi tænh laïi, toâi nhaän ra mình bò nhoát trong moät chieác röông. Chieác röông öôùt aùt, chöøng nhö ñöôïc chìm saâu trong nöôùc. Toâi cuõng öôùt aùt khaép mình. Lyù Ngoïc Haøm töø laâu, thaãn thôø moät choã, ñeán luùc ñoù, thôû daøi maáy tieáng, nhìn ngöôøi vôï treû, aùnh maét ngôøi nieàm aâu yeám, coù laãn veû xoùt thöông. Lieãu Voâ My tieáp: -Röông khoâng khoaù naép, toâi boø ra ngoaøi, Toâi phaùt hieän voâ soá ñòa ñaïo, con ñöôøng naøo cuõng aåm öôùt caû. Khoâng moät ñieåm saùng. Boùng toâi nhö coâ ñoïng thaønh töôøng daøy. Nöôùc ñaây ñaây chaûy roùc raùch khoâng ngöøng. Toâi coá nghe, song chaúng laøm sao nhaän ñònh phöông höôùng cuûa doøng nöôùc... Tieåu Phi thoát: -Coù caùi teân Thaàn Thuyû, thì cung sôû haún phaûi thieát laäp taïi vuøng coù nöôùc. Ñieàu ñoù hieån nhieân roài! Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Neáu vaäy, nhöõng cung sôû thieát laäp nôi khoâ raùo, laïi chaúng coù nöôùc sao? ít nhaát cuõng coù röôïu, maø röôïu khoâng laø nöôùc thì laø gì? Lieãu Voâ My laïi tieáp: 776 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Boùng toái quaù daøy, toâi khoâng thaáy, cöù moø ñi tôùi. Ñi cöù ñi chöù naøo bieát con ñöôøng daøi hay ngaén vaø ñöa veà ñaâu? Hoà Thieát Hoa thoát: -Tuy nhieân, ñi trong ñòa ñaïo, taåu phu nhaân cuõng ñöôïc vöõng taâm laø chaúng coù ai aùm toaùn. Bôûi Thuyû Maãu AÂm Cô khoâng phaûi laø haïng ngöôøi chuyeân duøng thuû ñoaïn heøn haï. Y thoát caâu ñoù, do thöïc taâm, song nhöõng lôøi noùi cuûa y khích ñoäng Lieãu Voâ My voâ cuøng, göông maët traéng nhôït cuûa naøng boãng ñoû öûng leân. Naøng phaûi cuùi ñaàu, che giaáu bôùt veû theïn. Naøng thuaät tieáp: -Luùc ñoù, tai vaø maét cuûa toâi khoâng coøn hieäu duïng nöõa. Toâi duøng muõi. Toâi ngöûi nhöõng muøi khaùc bieät trong ñòa ñaïo. Toáng Ñieàm Nhi troá maét: -Muøi gì? Lieãu Voâ My ñaùp: -Tröôùc nhaát laø muøi aåm öôùt. Sau ñoù laø muøi löûa ñoát, chöøng nhö coù vaät gì bò ñoát chaùy. Roài ñeán muøi maùu tanh, muøi theùp nöôùng, muøi ñaát, muøi goã... Naøng loä veû kinh haõi, tieáp: -Trong ñòa ñaïo, ñaønh raèng chaúng coù ai ñeán aùm toaùn toâi, maø cuõng chaúng coù caïm baãy, song ngöûi nhöõng muøi ñoù, toâi suyùt ñieân leân. Hoà Thieát Hoa kinh dò: -Nhöõng muøi ñoù, ñaâu coù laøm gieát ngöôøi, taïi sao taåu phu nhaân laïi sôï? Lieãu Voâ My thôû daøi: -Thoaït ñaàu, toâi khoâng thaáy nhöõng muøi ñoù ñaùng sôï, bôûi coù gì ñaùng cho mình sôï ñaâu? Nhöng daàn daàn, toâi sôï, caùi sôï ñeán baát ngôø, noù ñeán roài, toâi khoâng laøm sao xua ñuoåi noù ñöôïc! Naøng rung gioïng tieáp: -Toâi coù caûm töôûng laø mình ñang ôû trong moät chieác loø lôùn, quanh loø coù ngöôøi ñang ñoát löûa. Toáng Ñieàm Nhi co ngöôøi, nuùp saùt vaøo Lyù Hoàng Tuï. Lieãu Voâ My tieáp: -Ngöûi muøi maùu tanh vaø muøi theùp ñoát, toâi caûm thaáy töû khí böøng leân, bao boïc quanh mình. Töû khí do xaùc ngöôøi bò ñoát chaùy. Phaûi coù raát nhieàu xaùc cheát bò ñoát môùi taïo ñöôïc muøi noàng naëc nhö vaäy. Vaø caùc xaùc cheát ñoù, haún naèm raûi raùc trong ñòa ñaïo, tuy löûa chöa chaùy ñeán nôi, toâi chuøn böôùc ngay, sôï ñaïp nhaèm nhöõng xaùc cheát ñoù. Bieát ñaâu trong caùc töû thi, chaúng coù moät baèng höõu cuûa mình? Lyù Hoàng Tuï rôïn ngöôøi, neùp saùt qua Toâ Dung Dung. Toáng Ñieàm Nhi laäp töùc nhích theo luoân. Lieãu Voâ My tieáp: 777 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñeán luùc toâi ngöûi muøi buøn, ñaát, goã, thì toâi töôûng mình ñaõ bieán thaønh moät töû thi roài. Vaø mình bò boû vaøo coã quan taøi, vuøi saâu döôùi ñaát! Roài naøn g thôû daøi maáy tieáng, döøng laïi moät chuùt cho ngöïc bôùt phaäp phoàng, môùi tieáp: -Toâi cöù töôûng, maét thaáy ñöôïc, tai nghe ñöôïc môùi sôï. Ngôø ñaâu maét khoâng thaáy, tai khoâng nghe, muõi chæ ngöûi maø vaãn sôï ñöôïc. Sôï nhö thöôøng. Tieåu Phi traàm gioïng: -Maét thaáy, tai nghe, toaøn laø söï thöïc, coù söï thöïc cuõng sôï phaàn naøo thoâi, bôûi vieäc mình nghe thaáy, nhìn thaáy coù giôùi haïn. Coøn nhö muõi ngöûi thì söï vieäc do töôûng töôïng, maø töôûng töôïng thì laïi voâ cuøng. Cho neân söï sôï haõi phaûi phi thöôøng. Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Löu huynh noùi ñuùng. Toâi sôï quaù, ñöùng laïi ñoù, baát ñoäng. Bôûi khí löïc coøn ñaâu ñeå ñieàu ñoäng ñoâi chaân? Toáng Ñieàm Nhi ngoài trong loøng Lyù Hoàng Tuï, rung rung ngöôøi hoûi: -Roài sau ñoù? Duø sôï, nhöõng ngöôøi ít tuoåi caøng sôï caøng hieáu kyø. Cho neân coù nhöõng treû nít quaù sôï ma song laïi thích nghe keå chuyeän ma. Lieãu Voâ My thoát: -Ñuùng luùc ñoù, coù tieáng ngöôøi vang leân trong ñòa ñaïo. Thanh aâm voâ cuøng aám dòu, song toâi laïi nghe nhö tieáng theùp maøi, toaøn thaân toâi rôïn laïnh. Toáng Ñieàm Nhi haáp taáp hoûi: -Thanh aâm aám dòu laø cuûa nöõ nhaân! Nöõ nhaân ñoù noùi gì? Lieãu Voâ My ñaùp: -Baø baûo baø ñaõ bieát bònh theá cuûa toâi roài. Baø bieát toâi truùng phaûi loaïi ñoäc gì. Neáu muoán baø cöùu chöõa, taát phaûi thoaû maõn ñieàu kieän ñoù. Naøng buoâng goïn: -Baø chính laø Thuyû Maãu AÂm Cô! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Caét ñaàu taïi haï, mang ñeán naïp cho baø? Lieãu Voâ My cuùi ñaàu: -Toâi coù hoûi, tröø vieäc ñoù ra, toâi coøn coù theå laøm gì khaùc hôn cho baø chaêng? Nhöng chaúng bieát baø coù nghe noùi hay khoâng, baø im laëng luoân. ---------------------oOo--------------------- 778 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn