Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM TRAÊNG SAÙNG GIOÙ LAØNH Thanh tröôøng kieám trong tay y chôùp leân, nhöng Tröông Khieáu Laâm baát ñoäng, trong tö theá chaáp tay sau löng, thaàn thaùi an nhaøn, voâ söï. Muõi kieám ñaõ chong ngay yeát haàu haén, khoûang caùch ñoä moät taác, haén khoângnhuùc nhích, khoâng chôùp maét. Muõi kieám dí gaàn quaù, aùnh theùp, ngôøi leân, duø ñang ñeâm khuya, vaãn saùng nhö thöôøng, aùnh theùp chieáu roõ göông maët thaûn nhieân cuûa haén, thaàn saéc an thöôøng, nhö ñoái dieän vôùi moät haûo höõu, chöù khoâng phaûi laø moät ñòch thuû. Duø coøn caùch ñoä taác, haøn khí boác laïnh töø muõi kieám, taïo moät aùp löïc chaän ngang yeát haàu haén, hôi thôû töø buoàng phoåi ñöa leân, bò ngaên laïi phaàn naøo. Nhöng haén vaãn traàm tænh, trô nhö pho töôïng ñoàng. Nhaát Ñieåm Hoàng nhích muõi kieám tôùi moät phaân. Tay y khoâng rung, muõi kieám khoâng rung, moät caùnh tay ñöa thaúng ra quaù laâu vaãn giöõ ñöôïc khoâng rung quaû thaät y coù moät coâng phu Thoác Öng vi raát vöõng. Y nhìn chaèm chaëp Tröông Khieáu Laâm, moït luùc laâu, chaúng thaáy ñoái töôïng nhích ñoäng, gaèn gioïng hoûi: -Ngöôi cho raèng ta khoâng daùm gieát ngöôi ? Muõi kieám hieän taïi chæ caùch yeát haàu Tröông Khieáu Laâm ñoä hai phaân. Haén vaãn thaûn nhieân nhö thöôøng, haén ung dung thoát: -Daùm laém chöù ! Ta coù töôûng laø ngöôi khoâng daùm ñaâu ! Coù ñieàu, thöïc söï, ngöôi muoán gieát ta ! Nhaát Ñieåm Hoàng cöôøi laïnh: -Ta nhaát ñònh gieát ngöôi, ta quyeát yù laém roài, taïi sao ngöôi töôûng laø ta khoâng muoán ? Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï: -Ngöôi khoâng coù loái gieát ngöôi nhö theá ñoù ! Gieát deã daøng, gieát ngöôi trong khi ngöôøi baát ñoäng, phoûng coù gì thuù vò ? Chaéc chaén ngöôi khoâng laøm moät vieäc khoâng taïo cho ngöôi thích thuù naøo ! Muõi kieám ñoät nhieân rung rung. Muõi kieám rung rung laø coù bieán chuyeån, bieánchuyeån töø taâm tö keû caàâm kieám, bieánchuyeån phaùt huy ra tay, tay coù rung, kieám môùi rung. Traán ñònh taâm thaàn töø luùc ñaàu, boãng laïi rung rung tay, roài gioïngnoùi cuûa y cuõng rung rung theo, y heùt: -Khaù laém ! Töï tin nhö theá laø khaù laém ! Baát thình lình, muõi kieám nhích maïnh. 80 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tröông Khieáu Laâm vaãn baát ñoäng. Ñaàu baát ñoäng, tay chaân, thaân theå baát ñoäng, nhö bò ñoái phöông thoâi mieân, ñöùng trô chôø muõi kieám ñaâm tôùi, höùng troïn, sôï nhích ñoäng moät chuùt, muõi kieám leäch ñi, seõ bò traùch cöù naëng. Thaø ñeå muõi kieám ñaâm ñuùng yeát haàu, coù cheát cuõng coøn nheï, laøm cho muõi kieám leäch maø bò traùch cöù. Nhöng khoâng ! Muõi kieám khoâng ñaâm thaúng yeát haàu. Muõi kieám nhích maïnh, hôi cheách sang moät beân , höôùng leân moät chuùt, xeït saùt maù haén. Gioù kieám laïnh, khí kieám laïnh, aùnh kieám choùa maét, nhöng Tröông Khieáu Laâm vaãn trô trô nhö thöôøng. Luyeän ñöôïc taùnh traàm oån nhö theá, quaû thaät Tröông Khieáu Laâm ñaõ ñaït ñeán möùc aûo dieäu cuûa voõ thuaät roài ! Neáu muõi kieám khoâng ñi leäch, haún yeát haàu cuûa haén bò choïc thuûng. Tröông Khieáu Laâm khoâng rung ngöôøi, nhöng Nhaát Ñieåm Hoàng rung maïnh. Ngöôøi chòu ñaâm bình thaûn nhö thöôøng, ngöôøi ñaâm laïi maát bình thöôøng ! Y troá maét nhìn ñoái töôïng moät luùc. Maëc cho y nhìn, Tröông Khieáu Laâm vaãn thaûn nhieân. Sau cuøng, Nhaát Ñieåm Hoàng aáp uùng: -Ngöôi … ngöôi … thöïc söï ngöôi khoâng muoán ñoäng thuû vôùi ta. Gioïng y rung rung, toû roõ nieàm xuùc ñoäng chöa hoaøn toaøn laéng dòu. Tröông Khieáu Laâm thôû daøi: -Ñaønh chòu loãi vôùi ngöôi, ta khoâng theå taïo cho ngöôi caùi thích thuù ñoù ! Bôûi ta khoâng thích coøn giao thuû theá naøo ñöôïc ? Nhaát Ñieåm Hoàng ngaång maët leân khoâng, baät cöôøi daøi: -Ñöôïc ! Ta haõy taïm chaáp nhaän nhö vaäy ñi ! Traøng cöôøi cuûa y coù aâm thanh theâ thaûm laøm sao, vì lyù do gì, chæ coù moät y bieát. Y thu hoài thanh tröôøng kieám, khoâng tra vaøo voõ, laïi chong thaúng vaøo yeát haàu mình. Y khoâng giöõ caùi tö theá ñoù laâu, muõi kieám vöøa chæ thaúng yeát haàu, baát thình lình, y thoïc maïnh leân. Töï nhieân, thuû phaùp cuûa y phaûi nahnh. Töï nhieân, caùi cheát naèm trong ñöôøng tô keû toùc. Laàn naøy, Tröông Khieáu Laâm khoâng coøn thaûn nhieân nöõa. Chòu ñaâm coøn bình thaûn ñöôïc, chöù ai laïi bình thaûn tröôùc moät ngöôøi ñònh töï saùt ! Töï saùt vì lyù do gì ? Coù phaûi haén khoâng chòu giao thuû chaêng ? Trôøi theá thì laï luøng quaù. Treân ñôøi naøy sao laïi coù keû böùc baùch ngöôøi ta ñaùnh nhau vôùi mình, ngöôøi ta khoâng baèng loøng, laïi coù theå uaát töùc maø töï saùt ? Haén kinh haõi, ñöa nhanh tay ñoaït thanh tröôøng kieám, nhöng Nhaát Ñieåm Hoàng vaãn giöõ chaët ñoác kieám, muõi kieám vaãn chong thaúng yeát haàu y, caùch ñoä taác. Tröông Khieáu Laâm bieát roõ tình thình nghieâm troïng, neáu giaät ñöôïc thanh tröôøng kieám, haén phaûi bò troïng thöông nôi baøn tay, raát coù theå maát ñi maáy ngoùn. Duø sao, haén cuõng phaûi tuôùc thanh kieám trong tay ñoái töôïng, khoâng chæ ñeå baûo ñaûm an toaøn cho chính mình, maø coøn ñeå ngaên chaën y töï saùt. 81 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät thanh kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng, haún phaûi quyù baùu voâ cuøng, coù nhö vaäy y môùi giöõ ñöôïc caùi danh Nhaát Ñieåm Hoàng, gieát ngöôøi chæ löu laïi moät ñieåm nhoû, maøu ñoû ñuùngnôi yeát haàu. Töôùc moät thanh kieám baùu, khoâng phaûi laø moät vieäc d6eõ, Tröông Khieáu Laâm taän duïng sôû naêng, theo ñuùng phöông phaùp ta loøn qua vuøng kieám aûnh, coá tìm caùch chuïp cho kyø ñöôïc hoaëc coå tay y, hoaëc chuoâi kieám. Luùc ñoù, Nhaát Ñieåm Hoàng sôï Tröông Khieáu Laâm daønh maát thanh kieám, neân vuøng vaåy monh thoaùt khoûi aùp löïccuûa haén, ñeå thöïc hieän yù ñònh quyeân sinh, do ñoù y vung roái thanh kieám, tìm caùch choït vaøo yeát haàu cuûa mình. Theá laø song phöông ñaõ xuaát thuû roài, nhöng xuaát thuû khoâng phaûi ñeå töông taøn, moät beân xuaát thuû ngaên chaën ñoái phöôgn töï saùt, beân kia xuaát thuû tìm caùch töï saùt. Coù leõ, töø ngaøn xöa, maø cuõng maõi ñeán ngaøn sau, trong lòch söû voõ laâm, chaúng heà ghi nhaän moät cuoäc giao thuû naøo quaùi laï nhö theá. Caû hai soaén tít vôùi nhau nhö theá moät luùc, moät ñaøng chöa töï saùt ñöôïc, ñaøng kia chöa töôùc kieám ñöôïc, boãng coù tieáng ñaøn töø loøng hoà saâu vaêng vaúng voïng leân. Laéng nghe kyõ, ñuùng laø tieáng ñaøn caàm, ñöôïm nhieàu u oaùn, caêm hôøn, tieáng ñaøn möôøng töôïng lôøi than khoùc, quoác phaù gia vong, tính ly, nghóa ñoaïn, bi hoaøi thoáng thieát, chöøng nhö tuûi naëng, saàu daøi… Tieáng ñaøn noåi leân, khoâng gian nhö u buoàn traàm ñoän g, caây coû nhö cuõng aâu saàu, ruû ngoïn theâ löông, treân khoâng vaãng traêng môø nhaït, sao chaúng chôùp, maây ngöøng troâi, roài gioù vi vu töø xa ñöa ñeán, gioù nhö giuïc caønh laø cuøng phuï hoïa vôùi nieàm thöông do tieáng ñaøn kheâu gôïi than thôû… Tröông Khieáu Laâm voán laø con ngöôøi phoùng tuùng, khoâng thuùc khoâng caâu, treân theá gian naøy chöa coù söï vieäc gì laøm cho haén luyeán löu tha thieát, haén thaûn nhieân nghe tieáng ñaøn troåi leân dòu daët, hoaëc traàm hoaëc boång, hoaëc thanh hoaëc tröôïc, nhöng Nhaát Ñieåm Hoàng laïi khaùc, bình sinh y höùng chòu quaù nhieàu ñau khoå, kieáp soáng phieâu baït treân giang hoà daønh cho y nhieàu ñaéng cay hôn ngoït dòu, con tim hôn moät laàn khích ñoäng tröôùc nhöõng phuõ phaøng, hoaøi baõo cuûa ngaøyxanh ñaõ ñoå laáy uaát haän baát bình, nghe tieáng ñaøn, y xuùc ñoäng maõnh lieät, maùu chaûy nhanh hôn, tim ñaäp maïnh hôn, y khoâng coøn töï cheá nöõa, bao nhieâu caêm hôøn doàn cöùa trong nhöõng naêm thaùng qua, boác daäy trong loøng, y heùt leân moät tieáng, khoâng coøn toan töï saùt nöõa, maø traùi laïi quyeát taâm haï saùt ñoái phöông, töôûng chöøng bao nhieâu baát coâng, bao nhieâu thoáng khoå y thoï nhaän töø laâu ñeàu do Tröông Khieáu Laâm gaây ra, neân quay ngoïn kieám ñaâm thaúng tôùi. Dó nhieân, ñöôøng kieám ñoù laáy ttkl laøm ñích. Theá kieám vöøa ñoät ngoät laïi vöøa thaàn toác, Tröông Khieáu Laâm khoâng coøn ñaâu ñuû thì giôø ñeå maø nghó theâ phaân chieâu, chæ baèng vaøo baûn naêng, chaøng laïng ngöôøi thaät nhanh, vöøa vaën traùnh qua ñöôøng kieám. Döôùi maøn sao môø môø, Tröông Khieáu Laâm cuõng nhaän ra ñöôïc tia maét cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng loïng leân ñoû ngaàu, y nhö laø ñaõ noåi ñieân. 82 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vöøa traùnh khoûi ñöôøng kieám thöù nhaát, ñöôøng kieám thöù hai cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ vuùt tôùi lieàn theo, Tröông Khieáu Laâm giôø ñaây coù muoân nhaûy traùnh cuõng chaúng theå ñöôïc ! Bôûi vì luùc naõy thì chaøng coù theå ung dung traán ñònh, nhöng baây giôø ñoái phoù vôùi moät con ngöôøi haàu nhö ñaõ maát lyù trí, dó nhieân tình huoáng ñaõkhaùc haún, neáu chaøng khoâng traùnh laø töï mình ñöùng yeân chòu cheát ! Tieáng ñaøn caøng luùc caøng nhaët, aùnh kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng theo ñoù moãi luùc moä theâm nhan. Hình nhö troïn tinh thaàn, laãn theå xaùc cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng hoaøn toaøn bò tieáng ñaøn thao tuùng, khoâng coøn moät chuùt töï chuû naøo ! Tröông Khieáu Laâm vöøa traùnh neù vöøa heát söùc lo aâu khoâng phaûi lo vì Nhaát Ñieåm Hoàng coù theå ñaû thöông mình maø vì neáu tình traïng keùo daøi, Nhaát Ñieåm Hoàng taát nhieân seõ thoï haïi ! Ñöôøng kieám thaàn toác cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ deät leân tröôùc maët Tröông Khieáu Laâm thaønh moät böùc maøn nag6n quang laáp laùnh, moät maøn kieám ñieân cuoàng hung baïo, maø treân ñôøi naøy ít coù keû ñuû söùc chaän ngaên. Tröông Khieáu Laâm vuït heùt leân: -Coù gan haõy theo ta ! Thaân aûnh lieàn theo caâu noùi chao nhanh vaøo khoâng khí, Tröông Khieáu Laâm ñaõ buoâng mình giöõa doøng nöôùc saâu. Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng moät chuùt ñaén ño, khoa kieám nhaûy boå theo xuoáng nöôùc. Taát nhieân, döôùi nöôùc khaùc haún treân ñaát baèng ngoïn kieám treân tay xæa ra, baát quaù chæ leân moät vuøng boït nöôùc traéng ngaàu, uy löïc cuûa ñöôøng kieám khoù maø ñaõ thöông ñöôïc ñòch. Traùi laïi, Tröông Khieáu Laâm vaãn traàm tmình trong hoà nhö giao long vaãy vuøng giöõa bieån caû, chæ vaøi löôït löôïn tôùi löôïn lui, töïa moât con caù quaït ñuoâi trong doøng nöôùc, chaøng ñaõ khoaù ñöôïc tay Nhaát Ñieåm Hoàng, vaø ñieåm luoân huyeät ñaïo, vaø quaêng tuoát haén trôû leân bôø, haén cöôøi haên haéc baûo: -Hoàng huynh, tuy hôi khoù chòu cho Hoàng huynh moät chuùt, nhöng so ra vaãn söôùng hôn cheát vì phaùt ñieân nhieàu ! Döùt lôøi, chaøng ñaõ nhö con thuoàng luoàng traàm mình trôû xuoáng nöôùc lao nhanh veà höôùng phaùt ra tieáng ñaøn … Giöõa maøn söông muø traén g xoùa, moät chieác thuyeàn con hieän leân treân maët hoà. Treân saïp thuyeàn, moät taêng y treû tuoåi maëc taêng baøo maøu nguyeät baïch, ngoài xeáp baèng gaûy ñaøn … Maét ngôøi aùnh sao, moâi töïa caùnh ñaøo, maøu da traéng boùc, phong tö ñeïp ñeõ, chöa haún moät thieáu nöõ khueâ caùc ñaõ saùnh baèng, nhöng veû tieâu saùi oân nhu quaû laø cuûa moät ñaáng nam nhi, khoâng theå nghi ngôø gì ñöôïc ! 83 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khaép con ngöôøi taêng nhaân ñoù ñaõ noùi leân söï tinh khieát tuyeät cuøng, töïa nhö moät con ngöôøi töø coõi trôøi giaùng haï nhaân gian, duø cho laø vò Ñöôøng taêng Huyeàn Trang taùi theá cuõng chöa chaéc ñaõ hôn ! Tieåu Phi khoâng khoûi nhíu maøy cöôøi thaûm naûo: -Thì ra laø haén, ñaùng lyù mình phaûi sôùm ñoaùn ra laø haén. Vì treân ñôøi naøy, ngoaøi haén ra, coøn ai coù ñöôïc ngoùn ñaøn ñieâu luyeän döôøng aáy ? Daïo ñaøn döôùi traêng, keå ra haén cuõng phong köu gôùm, chæ laø khoå cho mình thoâi ! Chaøng laën moät hôi ñeán beân caïnh thuyeàn môùi troåi ñaàu leân vaø hoûi: -trong loøng ñaïi sö, khoâng leõ coù ñieàu chaúng vui ? Tieáng ñaøn vuït ngaân loûng leân moät tieáng vaø ngöng baët. Nhaø sö tuy giaät mình, nhöng thaàn saéc vaãn khoâng maát veû hieàn hoøa cuûa moät baäc cao taêng. Thoaùng maét nhìn Tieåu Phi, nha sö nhoeûn mieäng cöôøi: Löu Höông huynh moãi luùc baàn taêng ñeàu öôùt loi ngoi nhö theá aø ? Thì vò taêng nhaân ñoù chính laø “Dieäu Taêng” Voâ Hoa, moät con ngöôøi ñaõ löøng danh trong voõ giôùi. Ngaøy moï, moät thuyeàn leânh ñeânh treân bieån caû, cuõng ñaõ moät laàn bó Ñaïo Soaùi Löu Höông laøm cho heát hoàn ! *** Tröông Khieáu Laâm nhaûy voït leân thuyeàn, tröøng maét: -Ai laø Löu Höông chöù ? Nhaø sö Voâ Hoa cöôøi ha haû: -Khaép thieân haï, tröø Löu Höông huynh ra, coøn ai coù theå ñeán saùt beân caïnh baàn taêng moät caùch thaät eâm thaám ñeán ñoåi baàn taêng khoâng maûy may hay bieát nhö theá ? Vaø khaép thieân haï, tröø Löu Höông huynh ra, coøn ai coù theå dieäu giaûi aâm luaät ñoaùn roõ loøng ngöôøi nhö theá ? Tröông Khieáu Laâm cöôi ha haû: -Khaép thieân haï, tröø Ñaïo Soaùi Löu Höông naøy ra, coøn ai coù theå töø döôùi nöôùc chui leân laøm nhaø sö ngöôi heát hoàn ñöôïc phaûi khoâng ? Laõo thaày chuøa Voâ Hoa ôi, teân ngöôi tuy raèng Voâ Hoa nhöng trong loøng laïi chöùa voâ soá linh hoa ! Loàng trong tieáng cöôøi, Tieåu Phi dñaõ thoø tay gôõ chieác maët naï quaêng tuoát vaøo doøng nöôùc, ñeå loä ra khuoân maët thaät cuûa Tieåu Phi, khuoân maët ngang taøng maø nhöõng coâ gaùi gaëp qua moät laàn phaûi ñeàu maát nguû ! Voâ Hoa tieác reû: -Chieác maët naï kheùo leùo döôøng aáy, sao Löu Höông huynh laïi neùm xuoáng hoà ñi, coù uoång khoâng ? Tieåu Phi cöôøi haên haéc : -Chieác maët naï ñoù ñaõ bò ba ngöôøi nhìn ra, coøn tieác reû chi nöõa ? 84 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Voâ Hoa cöôøi theo: 0Thuaät hoùa trang cuûa Löu huynh, xöa nay voán quaùn tuyeät thieân haï, cho duø baàn taêng coù nhìn ra ñöôïc coøn nhaân vaät naøo laïi coù nhaõn quang gheâ gôùm döôøng aáy ? Tieåu Phi thôû phaøo laéc ñaàu: -Baát luaän laø hoï khaùm phaù ra baèng khía caïnh naøo, haønh tung keå nhö ñaõ baïi loä roài coøn chi ? Moät keû ñaõ dò dung söûa daïng maø bò ba ngöôøi lieân tieáp nhaän ñöôïc, thì duø boä maët thaät cuûa mình coù xaáu xa böïc naøo, cuõng neân sôùm trôû veà vôùi boä maët thaät cho roài ! Voâ Hoa laïi hoûi: -Chaúng hay hai vò kia laø ai ? Tieåu Phi ñaùp: -Ngöôøi thöù nhaát laø gaõ “gieát ngöôøi khoâng vaáy maùu döôùi kieám, Nhaát Ñieåm Hoàng!” Voâ Hoa hôi nhíu maøy vaø ñoät nhieân neùm chieác ñaøn thaát huyeàn rôi toûm xuoáng maët hoà ! Tieåu Phi laï luøng: -OÀ ! Chieác ñaøn quyù hôn chieác maët naï kia raát nhieàu, taïi sao nhaø sö laïi quaêng ñi nhö theá ? Voâ Hoa noùi: -Caùc haï nhaéc ñeán teân haén taïi ñaây laøm chieác ñaøn cuûa ta cuõng nhieãm ñi muøi maùu tanh, khoâng laøm sao phaùt ra nhöõng aâm thanh tuyeät dieäu ñöôïc nöõa, coøn tieác noù laøm gì ? Tieåu Phi saëc cöôøi: -Ñaïi sö cho raèng nöôùc hoà saïch laém hay chaêng ? Bieát ñaâu trong ñoù… Nhaø sö vöøa cho tay xuoáng hoà röûa raùy kyø coï moät luùc, laïi moùc ra moät chieác khaên tay traèng ngaàn lau thaät khoâ hai tay roài môùi ñaùp: -Ngöôøi laø dô nöôùc, nöôùc chaúng dô ngöôøi, cuoàn cuoän ngöôïc xuoâi, chaát nöôùc vaãn saïch ! Tieåu Phi thôû daøi nhoû nheï: -Chaúng traùch ñaïi sö ñi tu laø phaûi. Moät con ngöôøi taâm tính nhö ñaïi sö, neáu nhö chaúng xuaát gia, sôï raèng khoù maø chòu noåi moät ngaøy nôi traàn theá ! Voâ Hoa cöôøi döûng döng hoùi tieáp: -Coøn keû thöù hai laø ai ? Tieåu Phi ñaùp: -Ngöôøi thöù hai tuy nhaän ra toâi, toâi laïi khoâng thaáy roõ haén, chæ bieát laø khinh coâng raát cao, thuaät aùm khí raát ñoäc, maø coøn bieát ñöôïc caû “nhaãn thuaät” ! Voâ Hoa ruùng ñoäng: -Nhaãn thuaät ! Tieåu Phi gaät ñaàu: 85 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaïi sö laø ngöôøi raát uyeân baùc xöa nay, coù bieát laø nhaãn thuaät löu nhaät Trung Nguyeân töø luùc naøo khoâng ? Traàm ngaâm moät thoaùng, nhaø sö töø töø ñaùp: -Phaùi Nhaån thuaät truyeàn töø Y Giaù, laáy ñaûo Ñoâng doanh laøm cô ñòa, coù theå noùi laø moät loaïi voõ coâng thaàn bí, nhöng theo maét baàn taêng nhaän xeùt thì, taøi ngheä cuûa caùc haï, khoâng nhöõng hôi gioáng coâng phu nhaån thuaät ñoù, maø coù phaàn xuaát saéc hôn nöõa laø khaùc ! Tieåu Phi bieát nhaø sö ñònh xoû ngoït mình, cöôøi hoûi laïi: -Ñaïi sö nònh toâi nhö theá, phaûi chaêng mong toâi laàn sau ñaùnh côø, seõ nhöôøng cho vaøi baøn thaéng ? Voâ Hoa nghieâm ngay neùt maët: -Hai tieáng nhaån thuaät nghe ra tuy huyeàn dieäu , thaät ra chæ laø moät söï hoãn hôïp taïp nhaïp cuûa nhöõng moân khinh coâng, aùm khí, meâ döôïc, cuøng vôùi thuaät dò dung maø ra thoâi. Chæ vì baûn taùnh cuûa ñaùm ngöôøi Ñoâng doanh raát cao ngaïo, laïi nhieàu ñòa phöông tính, tinh thaàn daân toäc hoï raát cao, cho neân sau khi hoïc ñöôïc nhöõng thuaät hay cuûa Trung Nguyeân ta, töï mình veà ñieàu cheá thaønh moät moân voõ hoïc rieâng bieät cho ñaûo mình, döïng theâm moät vaøi caâu chuyeän thaàn thoaïi hoùa, ñeå naâng cao giaù trò caùi moân voõ hoïc coùp nhoùp ñöôïc ñoù… Tieåu Phi ngaét ngang: -Toâi chæ muoán hoûi ñaïi sö, caùi moân voõ coâng nhaån thuaät ñoù töø khi ñöôïc ñòa phöông hoùa thaønhrieâng cuûa Ñoâng doanh, phaûi chaêng löu nhaäp trôû laïi Trung thoå, coù ai ñaõ hoïc ñöôïc noù ? Voâ Hoa traàm ngaâm moät thoaùng vaø ñaùp: -Nghe ñaâu, hai möôi naêm tröôùc ñaây, vò aån só Y Giaù ñoù, ñaõ vöôït bieån sang ñaây, vaø coù moät daïo nguï taïi ñaát Maân Nam ñoä ba naêm. Neáu nhö ngöôøi cuûa voõ laâm Trung Nguyeân, coù hoïc ñöôïc moân nhaån thuaät ñoù, taát cuõng hoïc ôû trong khoaûng thôøi gian ba naêm aáy thoâi, vaø chaéc phaûi laø nhaân vaät voõ laâm vuøng Maân Nam ! Tieåu Phi nhíu maøy laåm baåm: -Maân Nam ? Khoâng leõ ngöôøi cuûa Laâm, Traàn, hai hoï voõ laâm theá gia boïng toäc aáy ? Voâ Hoa cau maët gaét : -Ñeânm traêng ñeïp theá naøy, caùc haï laïi ñem nhöõng chuyeän theá tuïc ra noùi maõi, chaúng sôï laøm nhô caùi caûnh gioù maùt traêng trong ñi hay sao ? Tieåu Phi cöôøi xoøa: -Toâi voán laø moät keû phaøm tuïc, hôn nöõa luùc naøy ngoaøi nhöõng caâu chuyeän theá tuïc ñoù ra, toâi khoâng coøn höùng thuù chuyeän gì khaùc ! Vaø ñoät nhieân ñöùng baät daäy, Tieåu Phi mæm cöôøi noùi tieáp: -Neáu ñaïi sö caàn tranh luaän giaùo lyù thieàn moân, hay ñaùnh côø ngaâm thô, chôøi khi moïi vieäc xong toâi seõ ñeán tìm vaø baûo ñaûm laø thaân tuïc naøy seõ heát söùc laø saïch seõ ! 86 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Loàng trong tieáng cöôøi, thaân aûnh cuûa Tieåu Phi chôùp khoûi maët thuyeàn rôi nhanh xuoáng nöôùc, nheï nhaøng khoâng heà baén leân moät gioït nöôùc. Voâ Hoa cöôøi noùi vôùi theo: -Lôøi heïn ñaùnh côø ñöøng queân nheù ! Tieåu Phi loù ñaàu leân khoûi maët nöôùc: -Ai maø queân lôøi heïn vôùi ñaïi sö Voâ Hoa, keû ñoù thaät laø chaúng bieát ñieàu ! Ñoâi maét nhìn theo Tieåu Phi nhö moät con raùi caù baêng baêng reõ nöôùc nhaø sö Voâ Hoa mæm cöôøi laåm nhaåm: -Ñöôïc quen bieát vôùi caùi gaõ naøy, baát luaän duø ñöùng treân phöông dieän laø baïn hay thuø, vaãn laø moät ñieàu raát höùng thuù ! *** Tieåu Phi loäi trôû veà bôø, boàng xoác Nhaát Ñieåm Hoàng ñaët haén leân moät chaûng ba caây kín ñaùo, ñoaïn moät mình nhaûy xuoáng ñaát vaãy vaãy tay, töø giaû: -Taïm bieät nheù, chæ ñoä nöûa tieáng ñoàng hoà sau laø baèng höõu tænh daäy, ta thöøa hieåu laø baèng höõu khoâng thích ta nhìn thaáy ve xô xaùc cuûa baèng höõu khit tænh laïi ! Chaøng ñöôøng hoaøng böôùc trôû vaøo thaønh, loøng chaúng ngôùt suy tö… Caâu chuyeän cho ñeán baây giôø vaãn roái bung nhö môù boøng bong, chöa tìm ra manh moái ! Chaøng nhaát ñònh khoâng theøm nghó ngôïi tôùi, ñeå cho ñaàu oùc mình ñöôïc thanh thaûn ngôi nghæ. Vì ñaàu oùc con ngöôøi laø moät vaät heát söùc laï luøng, laâu ngaøy chaúng duøng ñeán, noù coù theå ræ seùt ñi, nhöng neáu vaän duïng quaù ñoä, noù seõ thaønh chai cöùng ! Ñaët böôùc vaøo cöûa thaønh, trôøi ñaõ röøng röïng maøu tro, treân ñöôøng ñi ñaõ laùc ñaùc ngöôøi qua keû laïi. Quaàn aùo treân ngöôøi Tieåu Phi ñaõ khoâ raùo, quanh qua queïo laïi vaøi khu phoá, Khoaùi YÙ Ñöôøng ñaõ hieän ra tröôùc maët. Thi haøi cuûa Toáng Cang khoâng coøn maø Traàn San Coâ vaø ñaùm ñeä töû Thieân Tinh bang cuõng ñaõ boû ñi heát. Vaøi gaõ ñaïi haùn aùo ñen ñang lui cui queùt doïn moïi vaät, vöøa thaáy Tieåu Phi, moät teân lieàn trôïn maét: -Nhaø soøng chöa môû cöûa, muoán ñaùnh toái haõy ñeán, caùi chi maø noân ñeán theá ? Tieåu Phi ñieàm nhieân cöôøi : -Ta muoán tìm Laõnh Thu Hoàn. Teân aùo ñen noï naït to: -Ngöôi laø caùi gioáng gì, daùm goïi saùch khoeù teân cuûa coâng töû nhö theá ? Tieåu Phi cöôøi cöôøi: -Ta chaúng laø caùi gioáng chi caû, maø chính laø baïn cuûa Laõnh Thu Hoàn. 87 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaùm ñaïi haùn aùo ñen voäi buoâng choåi quaêng thuøng, ba chaân boán caúng chaïy vaøo trong phi baùo. Giaây choác sau, Laõnh Thu Hoàn chaäm raõi böôùc ra, ve 3 maët coøn saät söø vì thieáu nguû, nhöng aùnh maét vaãn ngôøi ngôøi thaàn quang chieáu thaúng vaøo ngöôøi Tieåu Phi: -Caùc haï laø ai ? Laõn h moã nhôù hình nhö chöa coù ngöôøi baïn naøo gioáng caùc haï caû ! Tieåu Phi vôø ñöa maét nhìn quanh boán phía vaø haï thaáp gioïng: -Taïi haï laø Tröông Khieáu Laâm, vì coá yù traùnh tai maét ñoái thuû, neân giaû trang ra theá naøy ! Laõnh Thu Hoàn thoaùng söõng sôø, nhöng lieàn keùo tay chaøng: -OÀ thì ra laø Trieäu nhò ca, tieåu ñeä thaät ñaùng ñaùnh ñoøn, daùm queân ñi dung maïo cuûa nhò ca ! Tieåu Phi thaàm buoàn cöôøi, maëc cho gaõ loâi tuoät mình vaøo moät gian phoøng, traàn thieát heát söùc hoa leä. Treân giöôøng, trong chieác meàn gaám theâu hoa saëc sôõ, moät coâ gaùi ñang cuoän troøn, chæ loä ra maùi toùc roái xoûa ñen, beành boàng, chieác traâm naïm ngoïc bích lôi laû rôi beân goái. Laõnh Thu Hoàn giöït toác chieác meàn leân, xaüng gioïng: -Coân g vieäc cuûa ngöôi ñaõ xong, coøn chöa ñi nöõa aø ? Coâ gaùi öôõn eïo ñöùng daäy, maëc quaàn aùo vaøo vaø luûi thuûi böôùc ra khoûi cöûa. Laõnh Thu Hoàn khi ñoù môùi chaäm raõi ngoài xuoáng, höôùng sang Tieåu Phi: -Khoâng ngôø thuaät dò dung cuûa huynh ñaøi laïi tinh dieäu ñeán theá ! Tieåu Phi xoa tay cöôøi nheï: -Laõnh huynh khoâng nhìn ra chöù ? Laõnh Thu Hoàn ñaùp: -Sau khi caûi trang, taát nhieân khoâng ñöôïc töï nhieân nhö tröôùc, giaù nhö huynh ñaøi chòu hoùa trang xaáu ñi moät chuùt aét khoù maø nhìn ra, coøn nhö theá ñoù … nhö theá hôi khôi ñoäng söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi hôn ! Tieåu Phi coá daèn tieáng cöôøi suyùt beå buïng ñi ñöôïc, nhöng ngoaøi maët coá buoâng tieáng thôû daøi: Ñeâm toái laïi caûi trang quaù voäi vaøng, taát khoâng traùnh khoûi ñoâi phaàn sô xuaát ! Laõnh Thu Hoàn laïi ñöa maét ngaém nghía moät luùc: -Keå cuõng chaúng ñeán noåi naøo, chæ caàn ñaép muõi thaáp hôn moät chuùt, maét cho nhoû ñi chuùt nöõa, thì thaät laø hoaøn toaøn. Tieåu Phi coá nhòn cöôøi: -Phaûi ñaáy laàn sau söûa sai laïi môùi ñöôïc ! Chaøng chôït ñaûo maét nhìn quanh, hoûi tieáp: -Traàm coâ nöông da96u roài ? 88 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï khoâng th6eû nuoát lôøi höùa cuûa mình, neân ñaõ tha naøng veà roài. Vaû laïi, Thieân tinh bang, tuy nhaân taøi sa suùt nhöng cuõng vaãn laø moät bang phaùi thaønh danh, taïi haï khoâng muoán keát saâu thuø oaùn vôùi hoï ! Tieåu Phi gaät nheï ñaàu: -Nhö theá cuõng phaûi ? Chaúng hay huynh ñaøi ñaõ coù phaùi ngöôøi ngaàm doø xeùt haønh tung nhöõng nhaân vaät voõ thuaät trong thaønh Teá nam chöa ? Laõnh Thu Hoàn ñaùp: -Taïi haï ñaõ cho ngöôi doø la raát kyõ, caùi ñaùm Nguõ Quyû ñoù khoâng coù trong thaønh. Ngoaøi ra, tuy coù moät nhaân vaät khaù noåi danh, nhöng laïi khoâng dính daáp gì ñeán coâng chuyeän cuûa chuùng ta ! Tieåu Phi hoûi gaën: -Nhöng laø ai theá ? Laõnh Thu Hoàn chôùp maét nhö coá oân laïi: -Loái aên maëc cuûa ngöôøi ñoù, quaùi dò laém, löôûi kieám laïi raát heïp beà löôõi, hình nhö laø nhaân vaät kieám phaùi Haûi Nam, xem daùng saéc thì cuõng laø moät baäc cao thuû, neáu khoâng laø Linh Tueä Töû taát cuõng laø Thieân Öng Töû. Tieåu Phi ñöùng baät daäy: -Laø Thieân Öng Töû roài, hieän giôø laõo ôû ñaâu ? Laõnh Thu Hoàn laï luøng: -OÂ kìa, sao huynh ñaøi coù veû noùng naûy theá ? Tieåu Phi ñaùp: -Huynh ñaøi khoâng caàn voäi hoûi, haõy noùi mau laõo hieän giôø ôû ñaâu, chaäm laø khoâng coøn kòp nöõa ! Laõnh Thu Hoàn ñaønh ñaùp: -Laõo khoâng chòu ôû trong chuøa chieàn, maø nguï ôû Nghinh Taân Laàu, huynh gaáp tìm haén coù chuyeän chi ? Tieåu Phi khoâng buoàn ñaùp, laåm baåm nhö noùi laáy moät mình: -Chæ mong toâi ñöøng ñeán quaù treå, chæ mong haén ñöøng thaønh naïn nhaân thöù ba vì phong thö quaùi aùc kia ! *** Quy moâ cuûa Nghinh Taân Laàu thaät vó ñaïi, khaùch troï chaúng bieát laø bao nhieâu, nhöng keû xuaát gia maø ñi nguï khaùch saïn chæ coù moãi mình Thieân Öng Töû maø thoâi. Tieåu Phi chaúng maáy khoù khaên laém ñaõ doø la ñöôïc choã troï cuûa Thieân Öng Töû laø moät caên phoøng nhoû cöûa höôùng veà Ñoâng. Nhöng baây giôø thì laõo ñaõ ñi ra ngoaøi roài ! 89 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Sau khi nghe ngoùng thaät roõ raøng, Tieåu Phi ñaùnh hai voøng lôùn ñeå traùnh khoûi ñoâi maét cuù voï cuûa teân boài phoøng cöù lom lom nhìn theo chaøng y nhö laø canh chöøng keû troäm. Gaõ boài phoøng thaáy keû ôû tröôùc maét mình, ñoät nhieân bieán ñi ñaâu maát, töôûng laø mình vöøa gaëp phaûi vò Hoà Tieân, voäi quyø leâ döôùi ñaát vaäp ñaàu khaán vaùi lieân hoài … Gaõ coù ngôø ñaâu Tieåu Phi khi aáy ñaõ löôùt ñeán tröôùc cöûa phoøng cuûa Thieân Öng Töû, duøng moät sôïi daây ñoàng, môû khoùa böôùc trong. Thieân Öng Töû tuy laø moät nhaân vaät khí phaùi khoâng nhoû, nhöng haønh trang chaúng nhieàu, chæ coù moät boïc vaûi maøu vaøng, beân trong laø moät boä aùo loùt ñeå thay ñoåi giaët dieäm, hai ñoâi vôù ñen, cuøng moät quyeån kinh bìa boïc luïa vaøng. Quyeån kinh ñöôïc goùi trong chieác aùo loùt, laïi ñöôïc buoäc caån thaän beân ngoaøi baèng sôïi daây tô beän, chöùng toû laø Thieân Öng Töû heát söùc quyù troïng quyeån kinh naøy. Tieåu Phi aùnh maét loeù leân tia möøng: -Phong thö bí maät kia, nhaát ñònh laø giaáu ôû beân trong ! Cho ñeán baây giôø, chaøng ñaõ nhaän ra ñöôïc taàm quan troïng roäng lôùn cuûa phong thö kyø bí ñoù, raát coù theå noùi laø chìa khoùa giaûi toûa caû söï bí maät bao laâu nay, baèng ch8aûng vaäy, khoâng khi naøo laïi coù bao nhieâu ngöôøi cheát vì noù ! Tieåu Phi môû daây laät nhanh quyeån kinh ra, quaû nhieân moät phong thö töø beân trong rôi ra. Chuïp tôùi phong thö, Tieåu Phi reo kheõ leân moät tieáng möøng rôõ laù thö maøu hoâng nhaït, beân treân boán doøng tô Ñöôøng, neùt buùt y nhö laø thuû buùt cuûa ngöôøi con gaùi. “Traû chaøng vieân ngoïc baùu Vaïn taï maûnh tình chung Taëng trao thanh kieám quyù Khuyeân chôù ñôïi hoaøi coâng !” Neùt gaáp ñaõ sôøn goùc, chöùng toû laø ñaõ ñöôïc xem ñi xem laïi chaúng bieát bao nhieâu löôït, nhöng tôø giaáy vaãnthaún g thôùm khoâng nheùo nhoù, ñuû thaáy keû nhaän ñöôïc thô heát söùc laø quyù troïng. Lôøi thô tuy uyeån chuyeån ñaäm ñaø, nhöng ñaõ boäc loä roõ söï tuyeät tình cuûa keû göûi thö, khuyeân ñoái phöông ñöøng tô töôûng maø uoång coâng, noùi moät caùch traéng trôïn hôn yù cuûa böùc thö chæ laø : “Toâi khoâng thích anh, ñöøng maõi theo ñuoåi toâi voâ ích !” Hieån nhieân laø böùc thö göûi cho Thieân Öng Töû, cuoái thö chæ ñeà hai chöõ nhoû “Linh Toá”, coù leõ laø khueâ danh cuûa coâ gaùi noï ! Tieåu Phi nheï thôû daøi: -Gaãm laïi söï xuaát gia cuûa Thieân Öng Töû coù leõ cuõng vì moái tình tuyeät voïng naøy, cho ñeán baây giôø laõo vaãn caát giöõ böùc thö tuyeät tình beân mình, khoâng ngôø, quaû laø con ngöôøi raát möïc chung tình ! Tình côø khaùm phaù ra chuyeän kín ñaùo cuûa ngöôøi, Tieåu Phi khoâng khoûi phaàn naøo aùy naùy … 90 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Roát cuoäc vaãn chöa tìm ra phong thö bí maät noï, Tieåu Phi thaát voïng voâ cuøng. *** Bao haønh trang ñöôïc goùi laïi y nhö cuõ, khoù ai khaùm phaù ñöôïc raèng ñaõ coù keû luïc loïi qua ! Treân ñöôøng ñi, Tieåu Phi nhíu maøy laåm nhaåm: -Chaúng bieát, laõo Thieân Öng Töû ñi ñaâu ? Töø ngaøn daëm laën loäi ñeán nôi naøy, haén ñeå tìm daáu veát sö huynh y Linh Töïu Töû ! ñaõ ñeán Teá Nam naøy, taát ít ra cuõng tìm ñeán Chu sa moân maø hoûi thaêm ! Nghó ñeán ñieåm naøy, Tieåu Phi voäi ñoùn moät coã xe quay trôû laïi Khoaùi YÙ ñöôøng. Laõnh Thu Hoàn ñöùng nôi ngaïch cöûa, hình nhö vöøa tieãn khaùch. Haén ñoùn Tieåu Phi baèng uï cöôøi: -Huynh ñaøi ñaõ ñeán chaäm moät böôùc ! Tieåu Phi voäi hoûi: -Thieân Öng Töû vöøa ñeán qua ñaây ? Laõnh Thu Hoàn gaät ñaàu: -Phaûi huynh ñaøi ñi tìm laõo, thì laõo traùi laïi loäi ñeán ñaây tìm ta. Thaät laø laï, Haûi Nam phaùi cuõng coù ngöôøi bò maát tích, laï hôn nöõa laø laõo khoâng ñi tìm ai khaùc, maø lai tìm ngay taïi haï ñeå maø hoûi thaêm ! Haûi Nam caùch teá Nam ngaøn daëm, ngöôøi cuûa Haûi Nam phaùi maát tích, Chu sa moân laøm sao bieát ñöôïc chöù ? Tieåu Phi laïi hoûi: -Huynh ñaøi coù bieát rôøi khoûi nôi ñaây, laõo ñònh ñi ñaâu khoâng ? Laõnh Thu Hoàn ñaùp: -Veà Nghinh Taân Laàu. Vì toâi ot6i coù heïn chieàu nay seõ ñeán thaêm traû leã ! Tieåu Phi chaúng ñôïi nghe döùt caâu ñaõ phoùng mình ñi maát ! Laàn naøy vì ñaõ quen ñöôøng, neân chaúng maáy choác chaøng ñaõ loït vaøo beân trong Nghinh Taân quaùn ! Cöûa soå phoøng ñöôïc choáng leân cao, qua khung cöûa soå Tieåu Phi coù theå nhìn thaáy moät ñaïo nhaân cao oám, toùc gioùc treân ñænh ñaàu, ñang naâng bình roùt traø … Khoâng hieåu loøng ñaïo nhaân ñang baän nghó chuyeän chi, traø trong bình ñaõ khoâng coøn gioït nheåu ra cheùn, theá maø ngöôøi roùt traø vaãn khoâng hay bieát, tay vaãn naâng nghieâng bình truùt xuoáng … Tieåu Phi thôû phaøo nheï nhoûm: -Keå ra mình ñeán cuõng khaù kòp thôøi, laàn naøy baát luaän theá naøo cuõng khoâng theå ñeå cho hung thuû gieát ngöôøi tröôùc muõi ta ! Chaøng laäp töùc voøng tay chaøo hoûi: -Trong phoøng coù phaûi laø Thieân Öng Töû ñaïo tröôûng ñoù chaêng ? 91 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gioïng noùi cuûa chaøng khaù roõ raøng, nhöng Thieân Öng ñaïo tröôûng döôøng nhö suy nghó lung laém neân chaúng heà nghe tieáng. Tieåu Phi thaàm mæm cöôøi: -Caùi laõo nhaân ña tình naøy coù leõ ñang töôûng nhôù ñeán Linh Toá cuûa laõo. Chaøng raûo böôùc ñeán caïnh khung song vaø laàn nöõa caát cao gioïng: -Taïi haï ñeán ñaây tìm laø vì chuyeän cuûa lònh sö huynh… Vöøa noùi ñeán ñaây, chaøng chôït phaùt hieän ra trong bình khoâng nhöõng chaúng phaûi khoâng coøn traø maø chính vì bò laõo ñoå ñeán caïn ñi, nöôùc traø traøn lan treân maët baøn vcaø chaûy öôùt caû ngöôøi laõo. Moät yù nieäm haõi huøng chôït thoaùng leân, Tieåu Phi voäi thoø tay voã nheï vai laõo … Naøo ngôø, qua caùi voã vai ñoù Thieân Öng Töû teù laên ñuøng treân ñaát, nhöng hai chaân vaãn co laïi trong tö theá ñang ngoài. Tieåu Phi caøng theâm kinh haõi, nhaûy tuoát vaøo beân trong … Tay chaân cuûa Thieân Öng Töû ñeàu laïnh ngaét, hôi thôû chaúng coøn, tröôùc ngöïc loang loå veát maùu ! Hieån nhieân laø ñaõ bò ngöôøi ñieåm cheá huyeät ñaïo, roài sau ñoù môùi duøng kieám ñaâm thaúng vaøo tim laõo. Moät tay kieám khaùch löøng danh cuûa Haûi Nam phaùi, laïi bò gieát trong khi khoâng maûy may hay bieát. Hung thuû sau khi gieát laõo baèng moät löôõi kieám xuyeân tim, nhöng vaãn khoâng laøm rôi bình traø treân tay laõo. Thuû phaùp aáy, quaû laø hieám coù treân ñôøi ! oOo 92 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn