Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI TAÙM TÖÛ VÒ TÖÛ VONG Tieâu Thaïch keâu leân thaát thanh: -Taïi sao caùc haï laøm theá ? Thieát Sôn ñaïo tröôûng loaïng choaïng luøi laïi, baät cöôøi nghe gheâ rôïn: -Caùc vò daõ thaáy roài ! Löu Höông ñaõ thaáy roài ! Laõo phu khoân g coøn ngaên chaën ai gieát ai ! laõo phu baát löïc trôû ngaên cuoäc taøn saùt ! Lieãu Voâ My bieán saéc maët traéng nhôït, thöø ngöôøi nhö moät hình goã. Thieát Sôn ñaïo tröôûng rít leân: -Ngöôi coøn chôø gì nöõa khoâng gieát haén ! Ngöôi coøn chôø gì nöõa chöù ? Lieãu Voâ My suïp laïy laõo. Lyù Ngoïc Haøm cuõng suïp laïy luoân. Caû hai cuøng thoát: -Ña taï tieàn boái ! Tieåu Phi thôû daøi, nheách nuï cöôøi khoå: -Coù moät ngöôøi ñoái xöû vôùi taïi haï nhö Thieát Sôn ñaïo tröôûng thì boán tieáng ñaïo nghóa giang hoà môùi khoâng coø laø chieàu baøi löøa khaùch voõ laâm ! Taïi haï coù cheát cuõng khoâng oan öùc ! Baát quaù, taïi haï haõy coøn thaéc maéc, chaúng hieåu taïi sao caùc vò laïi muoán gieát taïi haï. Thaéc maéc, chung quy vaãn khoâng giaûi ñaùp, bôûi duø coù hoûi, taïi haï cuõng chaúng nghe ai giaûi ñaùp. Cho neân, taïi haï caàn thaáy roõ, mình seõ thaønh con quyû hoà ñoà ! Cheát maø chaúng bieát taïi sao mình phaûi cheát ! Muõi kieám cuûa Lieãu Voâ My cuoái cuøng roài cuõng ñaâm vaøo ngöïc Tieåu Phi. Tieåu Phi caûm giaùc muõi kieám xuyeân da, vaøo thòt, chöù chaúng roõ taïi sao chaøng khoâng maûy may sôï. Maø chaøng cuõng chaúng nghe ñau. Baát quaù, chaøng caûm thaáy caùi gì laønh laïnh ñaâm thuûng da thòt cuûa chaøng. Vaø chaøng cuõng chaúng roõ taïi sao, ñuùng trong luùc muõi kieám xuyeân qua da, thòt chaøng, thaàn hoàn chaøng phieâu phöôûng ñeán taän phöông xa, ñeán moät vuøng ñaát Baéc, nôi ñoù coù tuyeát phuû bao la… Chaøng nhôù laïi, thuôû aáu thô, chaøng cuøng Hoà Thieát Hoa ñuøa giôõn treân lôùp tuyeát ñoù, caû hai khoâng nghe laïnh laên troøn nhöõng quaû caàu. Coù khi, Hoà Thieát Hoa laáy tuyeát voø vieân, nheùt vaøo mieäng chaøng. Tuyeát rôi vaõi ra coå ra va, chaûy daøi xuoáng ngöïc. Chính caùi caûm giaùc cuûa ngaøy xöa ñoù, giôø ñaây chaøng nghe n1o trôû veà treân ngöôøi chaøng, cuøng vôùi muõi kieám cuûa Lieãu Voâ My. 728 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haàu heát noïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy rôøn rôïn khi nieàm laïnh töø mieäng ñoät ngoät noù qua coå, xuoáng ngöïc, thöïc quaûn nhö theá, song chaøng laïi thích thuù vôùi nieàm laïnh ñoù. Moät nieàm laïnh coù veû taøn khoác phaàn naøo. Roài töï giaûi thoaùt phaûng phaát hieän leân, khi caûm thaáy mình ñöôïc giaûi thoaùt roài, mình khoâng coøn sôï haõi nöõa. Sôï, coù gì laø ñaùng sôï ñaâu ? Caùi sôï chæ coù nghóa laø khi naøo mình nghó quaù nhieàu ôû nôi noù. Giaû nhö mình cöù lôø ñi thì noù chaúng laøm cho mình phaûi rôïn, vaø mình ñaâm ra xem thöôøng nhöõng nguy hieåm, bôûi nguy hieåm laø moät phöông tieän giuùp cho mình giaûi thoaùt kia maø ! Neáu chaúng coù söï nguy hieåm thì laøm sao hoàn lìa khoûi xaùc ? laøm sao mình tieán böôùc phaêng phaêng treân ñöôøng giaûi thoaùt ? Ngöôøi ñôøi sôï caùi cheát, laø vì hoï chaúng bieát ñöôïc caùi cheát che giaáu nhöõng bí maät gì. Hoï chaúng bieát, hoï laïi töôûng töôïng, hoï töôûng töôïng ra nhieàu hình thaùi, nhieàu söï vieäc beân sau caùi cheát, hoï khoâng naém ñöôïc caùi thöïc chaát cuûa ñieàu do töôûng töôïng taïo neân, roài hoï laïi sôï. Coù leõ Tieåu Phi cuõng sôï nhö hoï, nhöng tröôùc kia laø nhö vaäy, chöù hieän giôø, caùi cheát ñaõ ôû tröôùc maét chaøng. Caùi cheát ñeán vôùi chaøng chaúng bieát bao nhieâu laàn, hieän ra tröôùc maét chaøng döôùi nhieàu hình thöùc, nhieàu maøu saéc. Caùi cheát ñeán vôùi chaøng, nhieàu laàn quaù, cho ñeán laàn naày. Caùi cheát khoâng heà laøm tieâu tan nieàm töï tin nôi chaøng. Nhöng trong nhöõng laàn tröôùc, chaøng coøn khí löïc, ñeå tìm caùch öùng phoù.hoaëc giaû, bieát ñaâu, coù moät ngöôøi naøo ñoù, xuaát hieän ñuùng luùc giaûi cöùu chaøng thoaùt naïng. Laàn naøy, chaøng hoaøn toaøn baát löïc. Vaø chaøng cuõng hoøan toaøn maát tin töôûng laø coù ngöôøi ñeán cöùu chaøng. Khoâng ! Khoâng theå coù moät ai cöùu chaøng trong tröôøng hôïp naøy. Caùi cheát ñaõ bao laàn, ñeán tröôùc maét chaøng, song chaøng xem raát caùch xa chaøng, coù theå laø chaúng bao giôø saùp laïi gaàn hôn, xaâm nhaäp vaøo ngöôøi chaøng. Nhöng laàn naøy thì caùi cheát tieáp caän, gaàn laém roài. Chaøng khoâng coøn hy voïng nöõa. Coøn, coøn chöù, chaøng coøn moät hy voïng cuoái cuøng laø Hoà Thieát Hoa ñöa ñöôïc boïn Toâ Dung Dung thoaùt khoûi nôi naày ! Neáu chaøng bieát ñöôïc hieän giôø Hoà Thieát Hoa sa löôùi, thì laøm gì chaøng an taâm tieáp ñoùn caùi cheát ? Chaøng coøn töôûng nghó ñeán nhieàu söï vieäc khaùc nöõa, chaøng cuõng chaúng hieåu taïi sao trong khoaûng thôøi gian raát ngaén, ñoä chöøng moät thoaùng maét thoâi, laïi ñuû cho chaøng böôùc moät böôùc töø caùi soáng sang caùi cheát, chaøng laïi töôûng nghó ñöôïc raát nhieàu vieäc laøm nhö theá. Chaøng nghe nhö caûm giaùc laïnh khoâng ñi saâu vaøo da thòt. Vaät gaây neân caûm giaùc ñoù, döøng laïi ñöùng ngay ngöïc, vaø xuùc giaùc döøng laïi ñoù, khoâng dôøi, khoâng leäch moät ly. 729 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Xuùc giaùc di muõi kieám chaïm da. Muõi kieám döøng laïi. Ñoäng tính hieáu kyø, chaøng nhìn thoaùng qua Lieãu Voâ My. Chaøng baét gaëp aùnh maét naøng ñang nhìn tröøng tröøng thaúng vaøo maët chaøng. Treân göông maët ñeïp traéng nhôït, phaûn gphaát veû theâ löông laån nieàm luyeán tieác. Lyù Ngoïc Haøm daëng haéng maáy tieáng thoát: -Löu Höông huynh ! Thöïc ra thì boïn taïi haï coù loãi vôùi huynh ñaøi raát nhieàu. Mong huynh ñaøi löôïng xeùt, tha thöù cho boïn taïi haï vaäy ! Tieåu Phi cô hoà baät cöôøi, song chaøng keàm haõm ñöôïc tieáng cöôøi, chaøng thaàm nghó: -Keû gieát ngöôøi, yeâu caàu ngöôøi bò gieát tha thöù ! Chaøng cho raèng caâu noùi ñoù thuù vò quaù chöøng ! Roài Lieãu Voâ My thôû daøi tieáp: -Chuùng toâi naøo muoán saùt haïi Löu Höông huynh ! Song söï baát ñaéc dó, phaûi ñaønh theá thoâi ! Naøng thôû daøi maáy tieáng, ñoaïn nhaém maét laïi. Tieåu Phi bieát roõ, maét naøng nhaém, cho tay ñöa tôùi, tay ñöa tôùi maét khoâng troâng thaáy. Maét khoâng troâng thaáy, loøng bôùt ñau ! Boãng coù tieáng roå roå vang leân, nhö moät chieác baøn gnaõ ñoå, bình traø rôi, cheùn traø rôi. Roài moät ngöôøi goïi to: -Döøng tay ! Trong phuùt giaây naøy, ai ñeán cöùu chaøng ! Tieåu Phi khoâng hieåu noåi ! oOo Gian phoøng, tinh khieát, trang nhaõ laém coù maøn the, coù hoa, hoa trong phoøng, hoa ngoaøi phoøng. Moät muøi thôm thoang thoaûng torng khoâng khí. Chöøng nhö laø moät khueâ phoøng. Nhöng, trong con maét cuûa Hoà Thieát Hoa duø theá naøo cuõng chæ laø moät phoøng giam. Bình coâ nöông cöù ñi tôùi, ñi lui trong phoøng. Daùng ñi cuûa naøng raát ñeïp, gia dó naøng vaän aùo raát moûng. Troâng thaáu caû maøu vaø hoa aùo loùt neân naøng coù veû haáp daãn laï luøng. Ñöôïc nhìn maõn nhaõn moät thieáu nöõ löôïn qua luôïn laïi tröôùc maët nam nhaân naøo khoâng cho laø mình coù dieãm phuùc nhaát traàn ñôøi ? Nhöng, Hoà Thieát Hoa khoâng thaáy khoaùi chuùt naøo. Y cuõng nhìn naøng song nhìn ñeå mô öôùc, giaù maø y taùt ñöôïc maáy caùi taùt tai vaøo maët naøng, thì sung söôùng cho y bieát bao ? 730 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Taùt vaøo maù, roài ñaám cho naøng gaõy maáy caùi raêng luoân, cho caùi xinh xinh ñoù meùo moù, cho quai haøm leäch ñi, thì y haû daï bieát maáy ? Cho naøng chöøa boû caùi taùnh löøa ngöôøi, cho naøng ñöøng bao giôø noùi naêng xaûo traù nöõa ! Raát tieác, y bò troùi, daâyntroùi laïi baèng da traâu. Y cuõng noùi ngoa, naøo ai taùt vaøo maët ñaám vaøo mieäng y ñaâu ? Ngöôøi ta ñaám, taùt ñöôïc, song khoâng laøm, theá laø phuùc cho y roài. Taïi sao y khoâng ñaám ñöôïc khoâng taùt ñöôïc laïi mô laøm ? Bình coâ nöông cöù ñi, ñi tôùi ñi lui maõi. Cuoái cuøng, Hoà Thieát Hoa khoâng chòu noåi kieåu caùch cuûa naøng, cao gioïng hoûi: -Baøn chaân coâ nöông ngöùa laém sao ? Hay baøn toïa coù gheû, maø khoâng ngoài ñöôïc ? Bình coâ nöông böôùc ñeán tröôùc maët y, ngoài xuoáng. Hoà Thieát Hoa khoâng töôûng laø naøng ngoan ngoaõn nhö vaäy, thoaùng giaät mình. Y caøng cao gioïng: -Taïi haï coù phaûi laø choàng coâ nöông ñaâu, sao coâ nöông chòu nghe lôøi deã daøng vaäy? Bình coâ nöông khoâng giaän, traùi laïi coøn cöôøi töôi: -Ngöôi cho raèng mình saép cheát, neân quaùt thaùo cho haû phaûi khoâng ? Thöïc ra, ngöôi khoâng neân böïc töùc, bôûi chuùng ta khoâng theå gieát ngöôi. Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Ñaõ khoâng theå gieát, so laïi khoâng tha ? Bình coâ nöông ñieàm nhieân: -Chôø Löu Höông cheát roài, boïn ta seõ tha ngöôi ! Hoà Thieát Hoa cau maøy. Bình coâ nöông cöôøi nheï, tieáp: -Tha, chaúng nhöõng moät ngöôi maø luoân caû boán vò coâ nöông kia. Tha moät löôït, ñuû naêm ngöôøi. Cho neân baây giôø, ngöôi neân caàu trôøi khaån phaät cho Löu Höông mau cheát ñi. Haén cheát sôùm, boïn ngöôi ñöôïc töï do sôùm ! Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Neáu theá, taïi haï xin löu laïi ñaây, aên vaï muoân ñôøi ! Bình coâ nöông keâu leân: -AÏ ? Hoà Thieát Hoa tröøng maét, heùt: -Cho coâ nöông bieát, Löu Höông soáng maõi ! Löu Höông vónh vieãn soáng, chaúng bao giôø cheát. Neáu ngay baây giôø, coâ nöông buoâng tha taïi haï, ñoù laø coâ nöông thoâng minh ñaáy ! Neáu khoâng, khi haén ñeán ñaây, roài thì … haø haø ! Haø haø ! Y baät cöôøi vang. Binh coâ nöông cuõng cöôøi vang: -UÙy ! Trôøi ôi ! Toâi sôï quaù ñi, trôøi ôi ! Naøng tieáp: 731 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi doïa ta, ta phaûi cheát khieáp baây giôø ñaáy ! Boãng,coù tieáng goïi töø beân ngoaøi voïng vaøo: -Bình coâ nöông ! Bình coâ nöông goïi laïi: -Vaøo ñaây ! Ngöôi gaëp phu nhaân thieáu trang chuû roài phaûi khoâng ? Thieáu phu nhaân phaân phoù gì ta ? Ñoàng töû aùo xanh toùc chaám vai böôùc vaøo, nghieâng mình: -Phu nhaân thieáu trang chuû chæ cöôøi, chöù khoâng ní gì caû. Bình coâ nöông lieác sang Hoà Thieát Hoa, roài hoûi: -Ngöôi coù thaáy Löu Höông Ñaïo Soaùi chöù ? Thanh y ñoàng töû mæm cöôøi: -Coù thaáy chöù ! Y ñuùng laø moät nam nhaân coù khí phaùch, coù oai phong, coù ñuû töù caùch moät con ngöôøi ñaùng kính ! Hôn vò naày nhieàu ! Hôn nhieàu ! Keå caû thoâng minh cuõng hôn luoân ! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Tieåu töû bieát caùi quaùi gì ! Bình coâ nöông cöôøi lôùn, ñoàng töû tieáp: -Toâi töøng nghe nhieàu ngöôøi cho raèng Löu Höông chæ laø moät keû taàm thöôøng, baát quaù coù dung maïo moät chuùt thoâi ! Thöïc ra thì y cuõng chaúng coù taøi gì, bò thieáu chuû nhaân ñaïp moät ñaïp phaûi naèm daøi, khoâng phöông cöû ñoäng ! Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Ngöôi bò quyû hôùp hoàn roài phaûi khoâng ? Ñoàng töû cöôøi hì hì: -Neáu ñaïi hieäp cho laø toâi bòa chuyeän, thì ñöøng tin laø hôn ! Bình coâ nöông cuõng cöôøi: -Bôûi leõ tieåu töû ngu daïi chaúng hieåu gì, cho neân nhöõng gì haén noùi phaûi laø söï thaät ! Hoà Thieát Hoa nghieán raêng, laëng ngöôøi moät luùc, cuoái cuøng thoát: -Tuy ta khoâng tin, song ñang luùc voâ söï,chaúng bieát laøm gì, coù theå nghe chuyeän laùo, giaûi khuaây ñöôïc laém ! Ngöôi cöù noùi ñi, ta nghe ! Ñoàng töû vaãn cöôøi: -Ñaïi hieäp voâ söï, nhöng toâi laïi höõu söï ! Ñaïi hieäp nhaøn, toâi laïi baän, toâi ñaâu coù theå noùi gì cho ñaïi hieäp nghe giaûi khuaây ? Hoà Thieát Hoa vöøa noùng naûy, vöøa töùc uaát, song noùng naûy, töc uaát ñeå laøm gì ? Ñoàng töû böôùc ra ngoaøi. Ñuùng laø moät söï khieâu khích roõ reät. Moät luùc laâu, haén laïi xuaát hieän nôi khung cöûa, haén nhìn Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Giaû nhö ñaïi hieäp muoán bieát baèng höõu cuûa mình nhö theá naøo, thì toâi coù caùch. Hoà Thieát Hoa buoät mieäng hoûi: -Caùch naøo ? 732 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoàng töø ñieàm nhieân: -Neáu ñaïi hieäp baèng loøng trao cho toâi moät vaät, toâi cao höùng roài coù theå noùi cho nghe ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Vaät gì ? Ñoàng töû mæm cöôøi: -Vaät gì toâi cuõng khoâng thích, chæ thích chieác hoäp do ñaïi hieäp caát giöõ. Chieác hoäp aùm khí ! Hoà Thieát Hoa bóu moâi: -Quaû thaät Lieãu Voâ My khoâng theå queân ñöôïc vaät ñoù ! taïi sao naøng khoâng ñích thaân ñeán laáy ? Ñoàng töû ñaùp: -Caàn gì thieáu phu nhaân phaûi ñích thaân ñeán ñaây ? Giaû nhö toâi muoán laáy heát y phuïc cuûa ñaïi hieäp, ñeå cho ñaïi hieäp traàn truoàng cuõng coøn ñöôïc, ñaïi hieäp chæ coøn coù caùch giöông maét eách maø nhìn, chöù laøm gì ai ? Hoà Thieát Hoa tröøng maét quaùt : -Ngöôi daùm ? Ñoàng töû cöôøi nheï: -Ai laøm gì ñöôïcmtoâi maø khoâng daùm ? Chaúng qua do quy cuõ trong Lyù gia, khoâng ai ñöôïc tuøy tieän laày gì cuûa ai, tröø coù söï am taâm tình nguyeän. Bình coâ nöông cuõng cöôøi tieáp noái: -Ngöôi yeân trí ! Hoà ñaïi hieäp töø bao giôø cuõng khaúng khaùi laém ! Khi naøo laï tieác moät vaät nhö vaäy maø ngöôi phaûi noùi doâng daøi ? Huoáng chi, beân ngoaøi xem tænh bô chöù beân trong thì ñaïi hieäp heát söùc noùng naûy ñaáy ! Neáu ngöôi khoâng chòu noùi ngay tình huoáng cuûa Löu Höông cho d0aïi hieäp bieát, coù theå ñaïi hieäp töùc cheát ñöôïc lieàn ! Löûa giaän trong taâm Hoà Thieát Hoa boác cao ba tröôïng. Y muoán bieát Tieåu Phi ra sao, duø y khoâng ñuû tin ñoàng töû, vaãn noùng nghe nhö thöông. Y coá giaáu loøng, thôû daøi, ñoaïn cao gioïng: -Phaûi ! Neáu ngöôi chòu noùi, ta cuõng chaúng tieác chieác hoäp laøm gì. Ñoàng töû böôùc tôùi, laáy chieác hoäp Baïo Vuõ Leâ Hoa Chaâm trong mình Hoà Thieát Hoa, ñoaïn mæm cöôøi, hoûi: -Ñaïi hieäp cam taâm tình nguyeän trao chieác hoäp cho toâi ! Toâi khoâng cöôõng böùc ñaïi hieäp, coù ñuùng vaäy khoâng ? Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -Ta chòu thua roài ! Ngöôi ñöøng noùi chi nöõa ! Ta bieát laø ta ñang khoå ! Ñoàng töû cöôøi tieáp: -Tuy nhieân, ñaïi hieäp coøn ñôõ khoå hôn vò baèng höõu cuûa ñaïi hieäp ! Hoà Thieát Hoa haáp taáp hoûi: -Haén … haén ra sao ? 733 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoàng töû ñaùp: -Sau khi y bò thieáu trang chuû ñaïp ngaõ nhaøo, thieáu phu nhaân löôùt tôùi ñaâm moät kieám. Dó nhieân y khoâng laøm sao traùnh khoûi ! Hoà Thieát Hoa khoâng tin, song vaãn kinh haõi nhö thöôøng, y keâu leân moät tieáng lôùn. Ñoàng töû cöôøi hì hì, tieáp: -Nhöng, naêm vò laõo tieàn boái cho raèng thieáu phu nhaân khoâng neân gieát y, do ñoù caû naêm vò cuøng xuaát thuû, ngaên chaän. Hoà Thieát Hoa thôû phaøo. Y queân moïi de daët, keâu leân moät tieáng, roài thôû phaøo, ñieàu ñoù chöùng toû y quaù quan taâm ñeán tröôøng hôïp cuûa Tieåu Phi. Vaø nhö vaäy, laø y bò ñoàng töû lung laïc roài ! Y thoát: -Xem ra, naêm vò tieàn boái ñoù coù taùc phong ñaùng phuïc, quaû khoâng hoå laø nhöõng baäc ñaïi anh huøng. Ñoàng töû hoûi: -Baây giôø, ñaïi hieäp tin lôøi toâi roài chöù ? Hoà Thieát Hoa chöa noùi gì, Bình coâ nöông mæm cöôøi, caát tieáng: -Ñöông nhieân laø ñaïi hieäp tin ngöôi ! Bôûi caùi tin toát ñeïp, tin may maén deã laøm cho ngöôøi ta tin laém ! Ñoàng töû tieáp: -Neáu theá, nhöõng gì toâi thuaät tieáp sau ñaây, chaéc ñaïi hieäp khoâng tin ? Bình coâ nöông chôùp maét: -AÏ ? Tin khoâng laønh ? Ñoàng töû gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy, nhöõng gì toâi thuaät tieáp, haún laø khoâng laønh roài ! Hoà Thieát Hoa maát bình tænh ngay: -Khoâng leõ naêm vò tieàn boái ñoåi yù ? Ñoàng töû tieáp: -Caùc vò ñoù khoâng ñeán ñoåi quaù hoà ñoà, neân sua khi nghe thieáu trang chuû phaàn traàn, hoï caân nhaéc ñieàu khinh leõ troïng, cuoái cuøng laïi khoâng can thieäp nöõa, ñeå cho thieáu trang chuû tuøy yù quyeát ñònh. Hoà Thieát Hoa duø khoâng tin cuõng phaûi tin, voäi hoûi: -Roài sau ñoù ? Ñoàng töû tieáp: -Sau ñoù, toâi rôøi ñaïi saûnh. Hoà Thieát Hoa heùt: -Ngöôi rôøi ñaïi saûnh ? Taïi sao ngöôi boû ñi ? Ñoàng töû mæm cöôøi: 734 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chæ vì toâi raát sôï troâng thaáy ngöôøi cheát ! Toâi thaáy muõi kieám cuûa thieáu phu nhaân dí saùt ngöïc Löu Höông, laäp töùc toâi chaïy ñí. Söï tình nhö theá ñoù, tin hay khoâng tin tuøy ñaïi hieäp ! Hoà Thieát Hoa rung ngöôøi. Moà hoâi ñoå ra nhö taém. Ñoàng töû laïi cöôøi, roài hoûi: -Bieát ñaâu, sau khi toâi boû ñi roài, laïi chaúng coù moät ngöôøi naøo ñoù ñeán cöùu Löu Höông ? Toâi nghe noùi, y coù raát nhieàu baèng höõu, coù ñuùng nhö vaäy khoâng ? Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Ñöông nhieân laø phaûi coù ngöôøi ñeán cöùu haén. Ñöông nhieân laø phaûi nhö vaäy ! Ñöông nhieân … U cuõng chaúng tin laø ñöông nhieân nhö vaäy, cho neân y coá noùi nhieàu löôït, ñeå töï gaây nieàm tin. Nhöng, noùi maõi moät luùc, y vaãn khoâng tin ñöông nhieân laø nhö vaäy. Ñoàng töû ñoät nhieân hoûi laïi: -Ai coù theå ñeán cöùu y ? Toâi nghó maõi, nghó chaúng ra … Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Coøn bieát ai maø noùi ? Bôûi raát nhieàu ngöôøi ! Raát nhieàu ! Ngöôøi naøo cuõng coù theå ñeán, thì coøn bieát ai seõ ñeán ? Ñoàng töû cöôøi nheï: -Ñaïi hieäp thöû keå vaøi ngöôøi xem ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät chuùt: -Giaû nhö … giaû nhö … Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng, Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñaùi laõo tieàn boái, Thieân Phong ñaïi sö chöôûng moân phaùi Nam Toâng Thieáu Laâm, ngoaøi ra coøn coù Töû Coâng Keâ Cô Baêng Nhaïn … Ha ha ! Ngöôi coù nghe danh caùc vò ñoù chöù ? Y keå ra moät doïc teân ngöôi ñeå töï an uûi, song y thöøa hieåu laøm sao nhöõng ngöôøi ñoù ñeán baát ngôø ñöôïc ? Haø huoáng, hoï coù ñeán vò taát hoï cöùu noåi Tieåu Phi ? Ñoàng töû chôùp maét: -Coù theå nhö vaäy. Chöøng nhö toâi coù thaáy moät vò hoøa thöôïng ñeán. Vò hoøa thöôïng ñoù möôøng töôïng nhö Thieân Phong ñaïi sö ! Hoà Thieát Hoa möøng rôõ: -Ngöôi coù thaáy thaät aø ? Ñoàng töû gaät ñaàu: -ÖØ ! Nhöng, sau cuøng, toâi nhaän ra, ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø hoøa thöôïng baát quaù, y coù chieác ñaàu troïc thoâi. Hoà Thieát Hoa töùc uaát ngöôøi, suyùt ñieân ñöôïc laém. Ñoàng töû laïi cöôøi hì hì: 735 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñöøng giaän ! Toâi khoâng coù yù choïc giaän ñaïi hieäp ñaâu. Chæ vì ñaïi hieäp muoán töï mình löøa doái laáy mình, neân toâi giuùp ñaïi hieäp phaàn naøo vaäy ñoù ! Coù toâi tieáp trôï, ñaïi hieäp môùi ñuû tin nhöõng gì minh töï doái laày mình. Hoà Thieát Hoa quaùt to: -Ngöôi ñaéc yù laém phaûi khoâng ? Cho ngöôi bieát, neáu caùc ngöôi saùt haïi Löu Höông, thì khoâng ngoaøi nöûa thaùng, UÛng Thuùy sôn trang seõ trôû thaønh bình ñòa ! Boãng coù tieáng loaûng xoaûng vang leân, nhö tieáng ñoäng chaïm cuûa ñoà vaät baèng theùp. Laéng tai nghe kyõ, môùi bieát nhöõng tieáng ñoù töø döôùi ñaát voïng leân. Ñoàng töû nhìn Binh coâ nöông, ñieåm moät nuï cöôøi, hoûi: -Con coïp caùi taùc oai ñoù phaûi khoâng ? Bình coâ nöông thôû daøi: -Phaûi, naøng ñang goïi ñoù, neáu ta khoâng xuoáng vôùi naøng, naøng gaây tieáng ñoäng maõi. Naøng seõ laøm cho moïi ngöôøi khoù chòu ñeán cheát ñöôïc vôùi naøng, naøng môùi chòu yeân cho. Ñoàng töû laïi cöôøi: -Sao coâ nöông khoâng söûa trò naøng moät laàn, cho naøng ngaùn ? Bình coâ nöông ñaùp: -ta cuõng muoán thò oai laém chöù, song thieáu phu nhaân laïi daën ta phaûi heát söùc töû teá vôùi naøng. Cuõng may, giôø 9aây Löu Höông cheát roài chuùng ta seõ thoaùt nôï vôùi boïn hoï ! Hoà Thieát Hoa tröøng maét, cao gioïng hoûi: -Bình coâ nöông ñeà caäp ñeán boïn Toâ Dung Dung coâ nöông ñoù phaûi khoâng ? Bình coâ nöông vuït cöôøi khanh khaùch: -Ngöôi muoán gaëp hoï ? Ñöôïc hieän taïi ta ñöa ngöôi ñi. Ta xem ngöôi vôùi con coïp caùi ñoù, ñuùng laø moät ñoâi trôøi sanh khoâng sai moät ñieåm nhoû ! naøng keùo böùc hoïa treo nôi töôøng, moät ñòa ñaïo hieän ra. theo ñòa ñaïo ñi xuoáng, ñoä möôi naác thang, ñeán moät ñòa thaát, baèng theùp. Hoà Thieát Hoa nhìn xuoáng, thaáy ba con ruøa … Ruøa maøu ñen, dó nhieân laø hình veõ. Khi xuoáng ñeán nôi, Hoà Thieát Hoa môùi nhìn kyõ, trong ba hình, coù moät to baèng moät chieác baøn lôùn. Hình ruøa, nhöng laïi coù raâu. Hai hình kia nhoû hôn. Caïnh moãi hình ruøa coù moät haøng chöõ : -Chaân dung Lyù Quan Ngö ! -Chaân dung Lyù Ngoïc Haøm ! -Chaân dung Lieãu Voâ My ! Beân döôùi ba hình, coù hai haøng chöõ: -Ngöôøi veõ: Laõnh Nam Toáng Ñieàm Nhi. -Ngöôøi ñeà chöõ: Trung Nguyeân Lyù Hoàng Tuï. 736 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gaàn ñoù, coù moät ñoâi caâu ñoái, ñaïi ñeå cheá nhaïo ba cha con hoï Lyù. Neáu chaúng mang naëng nieàm öu tö, chaéc chaén laø Hoà Thieát Hoa phaûi cöôøi noân. Sau cuøng, y gaëp maët caû boán ngöôøi. Ngöôøi naøo cuõng ñang ñoä thanh xuaân, ngöôøi naøo cuõng xinh ñeïp tuyeät vôøi. Hoà Thieát Hoa troâng thaáy tröôùc tieân, naøng coù hai bính toùc, maët troøn ñoâi maét heát söùc linh hoaït. Chính naøng ñang duøng hai vaät baèng theùp chaïm vaøo nhau, gaây neân tieáng ñoäng. Moät naøng ngoài beân caïnh. Coøn hai naøng kia ñang chôi côø. Hoà Thieát Hoa thôû daøi, laåm nhaåm: -Chung quy, ta cuõng gaëp ñöôïc caùc naøng, raát tieác laø ñaõ quaù muoän ! Naøng coù hai bính toùc troâng thaáy Bình coâ nöông, baät cöôøi lôùn: -Coá gaùi tang ! Ta cöù töôûng ngöôi khoâng ñeán chöù ! Naøng goïi taát caû nhöõng ngöôøi trong UÛng Thuùy sôn trang laø boïn ñeå tang, chaúng bieát tang ai, naøng gaëp ngöôøi naøo cöù goïi nhö theá, tang giaø, tang treû, tang nam, tang nöõ … Bình coâ nöông mæm cöôøi: -Coâ nöông noùi khoù nghe quaù ! Khoù nghe, vì naøng noùi vôùi gioïng Quaûng Ñoâng, duø naøng duøng quan thoaïi. Naøng toùc bính cao gioïng hoûi: -Chuû nhaân caùc ngöôi cheát heát roài aø ? Sao chaúng thaáy maët naøo xuoáng ñaây, noùi chuyeän vôùi ta ? Bình coâ nöông chöa kòp ñaùp, boãng naøng aùo ñoù, ngoài beân caïnh naøng toùc bính, giöông troøn maét nhìn Hoà Thieát Hoa, roài keâu leân: -Hoà … Hoà … Coù phaûi ngöôi hoï Hoà khoâng ? ---------------------oOo--------------------- 737 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn