Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI BA KYØ DÒ PHU THEÂ Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Ta öôùc mong treân ñôøi naøy, coù haïng ngöôøi voâ ñòch, cho ngöôi baïi ít nhaát cuõng moät laàn. Neáu ngöôi cöù thaéng maõi, ta chæ sôï roài ñaây ngöôi töï maõn, khoâng caàu tieán thaønh ra chaúng bao giôø ngöôi ñaït ñeán möùc thaønh töïu voâ thöôïng ! Y thoát leân caâu ñoù, coát ñeå gaây vui cho caâu chuyeän, ngôø ñaâu Tieåu Phi laïi traàm göông maët ñaùp: -Ngöôi noùi ñuùng ! Caùi ñaïo lyù cao thaâm trong voõ hoïc laø theá ! Caøng baïi con ngöôøi caøng vöôït tieán. Bình sanh, ta thích maïo hieåm. Gaëp cao thuû roài nhaát ñònh ta phaûi laøm sao coù giao ñaáu môùi cam taâm, baïi cuõng khoâng buoàn, bieát tröôùc seõ cheát cuõng khoâng nao nuùng, ruït reø. Tuy maïo hieåm, ta vaãn nuoâi hy voïng caàu thaéng. Thaáy chaøng thoát trònh troïng quaù, Hoà Thieát Hoa khoâng cöôøi nöõa. Y chænh gioïng cho hôïp vôùi tình hình: -Chaúng phaûi ngöôi maïo hieåm chæ ñeå caàu thaéng maø thoâi. Ngöôi khoâng maïo hieåm, chaúng khaùc naøo ngöôi chôø cheát. Vì giaønh söï soáng ngöôi phaûi maïo hieåm ! Ñaønh raèng ngöôi khoâng coá yù gieát ai. Song ngöôøi ta thì luoân luoâ muoán gieát ngöôi ! Tieåu Phi thôû daøi : -Cho neân sôùm muoän gì ta cuõng phaûi cheát nôi tay ngöôøi ! Moät ngaøy naøo ñoù thoâi, coù keû haï saùt ta ! Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Ngöôi yeân trí ! Ngöôøi coù theå gieát ñöôïc ngöôi, chæ sôï chöa ra sanh ra treàn coûi ñôøi naøy ! oOo Ñeâm thu naõo nuøng … YÙ thu cuõng naõo nuøng ! Caû hai ñi trong caûnh naõo nuøng ñoù, qua Uyeân Öông chuûng, Hieáu töû moä, Ñoaïn löông dieân, Thi Kieám Thaïch, Nhò Tieàn ñình, Tieân Nhaân ñoäng … Caû hai töø töø tieán leân nuùi ! Hoï khoâng tìm ra ñöôøng ñöa ñeán UÛng Thuùy sôn trang. Hoà Thieát Hoa cuoái cuøng ñaâm nghi ngôø laø UÛng Thuùy sôn trang khoâng ôû taïi Hoå Khaâu sôn. 670 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baïch döông söøng söïng ñoù, höùng gioù thu veà, gioù thu rí raøo, coû thu man maùc, chaúng coù loái ñi, sao thu nghe laïnh … Hoà Thieát Hoa cau maøy hoûi: -Ngöôi chöa ñeán UÛng Thuùy sôn trang laàn naøo ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Chöa ! Ta chæ nghe thieân haï hoï khen ngôïi laø moät nôi thuûy tuù sôn kyø, moät nôi xöùng vôùi caùi danh ñeä nhaát thaéng caûnh ! Hoà Thieát Hoa muoán noùi chi ñoù, noãng phaùt hieän ra, xa xa nôùi phía tröôùc, coù moät ngoïn ñeøn hoàng, ñeøn chao chao theo gioù. Ñeøn nhö treo cao treân ñænh nuùi. Y cau maøy, laåm nhaåm: -Hoï ñònh laøm gì theá ? Tieåu Phi thôû ra: -Hoûi laøm chi ? Duø hoï laøm chi, chuùng ta cuõng phaûi ñeán ! Cöù ñeán laø bieát ngay ! Hoï giôû thuaät khinh coâng phi thaân löôùt ñi vun vuùt. Hoï thaáy moät toøa cao thaáp nguy nga söøng söïng giöõa gioù ñeâm ngaïo ngheã kieâu huøng. Thaùp coù baûy töøng, moãi töøng maùi lôû ñe ra (?), maùi cheânh veânh, cong quôùt leân. Ngoïn ñeøn hoâng treo taïi maùi treân töøng cao. Tuy coù ñeøn, laïi ñeøn hoàng khoâng saùng laém, thaønh khung caûnh vaãn theâ löông nhö thöôøng. Quanh thaùp, baïch döông phoâ ngoïn, ñaåy ñöa theo gioù. Khoâng coù moät boùng ngöôøi ! Ñeøn hoàng ñoù ai treo leân ? Ngöôøi treo ñeøn bieán ñi ñaâu ? Treo ñeøn vôùi duïng yù gì ? Ñeøn hoàng troâng nhö moät ñieåm maùu, ñieåm maùu to saùng, maùu coøn chôùp saùng haún phaûi maùu töôi ! Ñeøn taïo cho boïn Tieåu Phi söï lieân töôûng ñeán maùu. Trong aùnh ñeøn aån öôùt coù haøng chöõ. Chöõ laïi vieát hay khaéc gì ñoù, ngay vaøo vaùch thaùp treân töøn g thaùp cao raát xa töø chaân thaùp nhìn leân, khoâng taøi naøo ñoïc roõ bôûi ñeâm toái, ñeøn môø. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Ngöôi coù nhaõn löïc khaù hôn ta, vaäy haõy xem maáy haøng chöõ ñoù laø chi ? Tieåu Phi töïa hoà suy tö laéc ñaàu. Hoà Thieát Hoa baøn : -Ñeå ta leân ñoù xem ! Y nhuùn chaân, nhöng Tieåu Phi kòp thôøi giöõ y laïi. Hoà Thieát Hoa thoát: -Ta thöøa hieåu ñoù laø nguïy keá cuûa hoï. Song khoâng leân ñoù xem qua, thaät ta khoù chòu voâ cuøng ! 671 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi gaät ñaàu: -Leân xem ñaønh roài, nhöng chính ta leân ! Khoâng ñeå Hoà Thieát Hoa tranh luaän, chaøng tung mình leân. Chaøng bieát roõ leân ñoù laø vaøo caïm baãy, cho neân heát söùc caån thaän. Leân maùi lôû cuûa töøng thöù saùu, chaøng thaáy chöõ roõ raøng roài. Chöõ nhö theá naøy: -Xaùc Löu Höông boû taïi ñaây ! Tuy coù giaät mình, Tieåu Phi khoâng heà loaïn ñoäng taâm tö, caáp toác ñaùp xuoáng ñaát. Ngôø ñaâu luùc ñoù, moät maûnh löôùi buoâng xuoáng. Hoà Thieát Hoa ñöùng döôùi, ngaång maët nhìn leân, theo doõi moïi haønh ñoäng cuûa Tieåu Phi, thaáy chieác löôi raát to traûi roäng, rôi xuoáng chuïp Tieåu Phi, löôùi oùng aùnh döôùi ñeøn hoàng, nhö tô vaøng keát thaønh. Löôùi raát nheï, song rôi raát nhanh. Löôùi xuoáng gaáp, saép söûa chuïp phuû ñaàu Tieåu Phi, Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Caån thaän ! Tieåu Phi giôû pheùp thieân caân truïy, xuoáng nhanh. Löôùi duø nhanh vaãn khoâng kòp chuïp chaøng. Hoà Thieát Hoa thôû phaøo. Ngôø ñaâu, töø trong töøng thaùp thöù naêm, moät veät saùng baïc bay ra. Veät saùng baïc laø ñöôøng chôùp cuûa moät loaïi vuõ khí ngoaïi moân, coù caùi teân laø Caâu Lieâm Thöông. Ñaàu thöông coù moùc caâu, moùc caâu höôùng veà ñoâi chaân cuûa Tieåu Phi. Tieåu Phi giaät mình voäi voã tay vaøo maùi thöù naêm, laáy ñaø voït trôû leân. Laøm nhö vaäy, traùnh ñöôïc Caâu Lieâm Thöông, song chaøng laïi lao ñaàu vaøo chieác löôùi. Ngöôøi vaø löôùi rôi luoân xuoáng ñaát. Caâu Lieâm Thöông huït ngöôøi, laïi moùc löôùi, giô boång leân. Thaønh thöû, Tieåu Phi bò treo luûng laúng nôi ngoaøi töøng thaùp thöù naêm. Duø chaøng vaän duïng toaøn löïc, cuõng khoâng thoaùt khoûi. Caøng cöïa mình chaøng caøng nghe ñau, tô löôùi ruùt laïi, haèn vaøo da thòt chaøng. Cuøng Tieåu Phi vaøo töû ra nguy khoâng bieát bao ñoä roài, Hoà Thieát Hoa chöa thaáy moät loaïi vuõ khí naøo quaùi dò nhö theá. Y cho laø caû moät chieác löôùi ñoù, cuõng laø moät vuõ khí cuûa ñoái phöông. Vaø caùi loái xuaát thuû cuûa ñoái phöông cuõng quaùi dò voâ cuøng. Y cuõng laø moät tay coù taøi öùng bieán, song trong tröôøng hôïp naøy, söï phaûn öùng khoâng phaùt sinh kòp thôøi. Y khoâng nhaän ra kòp taïi sao Tieåu Phi rôi vaøo löôùi chöù ñöøng noùi laø coù phaûn öùng kòp ! 672 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chæ thaáy maøn löôùi chôùp chôùp, trong löôùi coù Tieåu Phi, vaø chaøng ñang bò treo lô löûng treân cao. Hoà Thieát Hoa ruùt muõi ñoaûn ñao giaáu trong giaøy , caàm saún nôi tay nhuùn chaân voït mình leân. AÙnh ñao chôùp, veû thaønh moät caùi moáng, ñaàu moáng nhaém chieác löôùi baén vaøo. Tieåu Phi heùt to: -Xuoáng gaáp ! Khoâng theå duøng söùc choáng ñoái ñöôïc ñaâu ! Haïi ngöôi ñoù ! … Moät boùng ngöôøi, töù noùc thaùp bay xuoáng. Trong boùng toái khoâng thaáy roõ maët, Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi vaãn thaáy voùc ngöôøi. Ngöôøi ñoù cao lôùn, coù theå saùnh vôùi ngöôøi khoång loà thôøi thöôïng coå. Hoà Thieát Hoa caûm thaáy toái maét. Y coù caûm nghó laø caû toøa thaùp uùp ñoå xuoáng ñaàu y. Voâ luaän y traùnh neù veà phía naøo, cuõng khoâng khoûi vuøng toái tröôùc maét, quanh mình. Neáu laø moät ngöôøi bình thöôøng, haún luùc ñoù phaûi haï nhanh thaân hình xuoáng gaáp. Nhöng haï nhö theá, laøm sao traùnh kòp caùi ñaø ñoå uùp cuûa moät aùp löïc lôùn nhö nuùi ? Nhöng, ngöôøi laâm nguy laø Hoà Thieát Hoa, töùc nhieân khoâng phaûi moät ngöôøi thöôøng. Ñaõ khaùc thöôøng, taát phaûi haønh ñoäng khaùc thöôøng. Y khoâng cho xuoáng thaáp, traùi laïi tay thuû ñao, thaân hình lao vuùt leân, höôùng vaøo vuõng toái voït thaúng. Laøm nhö vaäy, laø quyeát cuøng ñoái phöông ñoàng quy ö taän. Laøm nhö vaäy laø lieàu maïng. Ngöôøi laâm nguy coù theå lieàu maïng, chöù keû kia laø ngöôøi chuû ñoäng toäi gì phaûi lieàu maïng ? Lieàu maïng,khoâng phaûi laø moät haønh ñoäng maø cao thuû coù theå giôû ra baát cö luùc naøo. Chæ trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng, môùi duøng ñeán phöông phaùp ñoù. ÔÛ ñaây, Hoà Thieát Hoa bò doàn trong caùi theá chaúng ñaëng ñöøng, thì y phaûi laøm. Y mong, chuyeån theá, töø bò ñoäng trôû thaønh chuû ñoäng, chieám tieân cô. Ñoái phöông ñaõ naém caùi leõ taát thaéng trong tay roài, khi naøo aïi cuøng Hoà Thieát Hoa ñoàng quy ö taän ? Nhöng, naém ñöôïc caùi leõ taát thaéng, ngöôøi haún phaûi töï maõn töï kieâu, duø muoán duø khoâng, cuõng coù lôi phaàn caûnh giaùc, thaønh ra khinh thöôøng. Cho neân Hoà Thieát Hoa phaûn coâng duø cho ai ôû trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi ñoù, cuõng khoù traùnh neù. Ngôø ñaâu, ngöôøi ñoù coù thaân phaùp cöïc kyø linh xaûo, thaân hình to song y cöû ñoäng heát söùc nhanh nheïn. Thaáy Hoà Thieát Hoa vung ñao voït tôùi, y caáp toác qiay mình, voït ra ngoaøi taàm ñao, xa hôn naêm thöôùc. 673 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vöøa luùc ñoù, ngoïn Caâu Lieâm Thöông ñöôïc ruùt vaøo. Vaø Tieåu Phi cuøng chieác löôùi rôi xuoáng. Tieåu Phi töø beân treân rôi xuoáng, Hoà Thieát Hoa töø beân döôùi voït leân. AÙc hôn, y vöøa voït leân vöøa vung ñao cheùm tôùi. Ngöôøi kia nhaûy taït qua beân roài, nhöôøng khoaûng khoâng cho Tieåu Phi rôi xuoáng, traùm vaøo ñoù. Muõi ñao cuûa Hoà Thieát Hoa bay leân, höôùng thaúng vaøo ngöïc Tieåu Phi. Döôùi leân maïnh, treân xuoáng cuõng maïnh, khoaûng caùch ñöông nhieân thu heïp raát nhanh, Hoà Thieát Hoa khoâng laøm sao thu theá ñao veà kòp. Trong tình hình naày, chæ coù y môùi bieán chuyeån tình theá noåi, chöù Tieåu Phi luùng tuùng trong maøn löôùi, laøm sao chaøng xoay trôû ñöôïc maø neù traùnh ñöôøng ñao ? Chæ coøn caùch laø caáp toác, y phaùt tieát troïn veïn chaân khí ñaõ vaän tuï ra khoûi thaân hình, coù nhö vaäy, theá coâng môùi bò tieâu huûy. Nhöng laøm nhö theá, coù haïi cho y, bôûi y trôû thaønh caùi vaät höùng troïn aùp löïc rôi xuoáng cuûa Tieåu Phi. Y nghó, thaø thoï thöông coøn hôn laø ñeå Tieåu Phi thoï thöông vì nhaùt ñao cuûa y. Moät tieáng bình vang leân. Hai thaân hình, moät döôùi leân, moät treân xuoáng, chaïm vaøo nhau. Hoà Thieát Hoa ñaõ phaân taùn heát chaân khí roài, höùng troïn caùi chaïm quaù naëng ñoù, caûm thaáy ñaàu choaùng, maét hoa ngaøn aùnh sao nhaøo loän tröôùc maét. Roài y meâ mang luoân. Trong cô meâ mang, y lôø môø nghe nhö Tieåu Phi ñeø naëng leân mình y. Ñoái phöông chöa chính thöùc xuaát thuû, song vaãn kích ngaõ y ñöôïc nhö thöôøng. oOo Laâu laém, coù tieáng cöôøi khanh khaùch vang leân ñaâu ñaây, caùch hoï khoâng xa. Tieáp theo laø moät caâu noùi ñaày ngaïo ngheã: -Ngöôøi ta noùi, caû hai lôïi haïi phi thöôøng ! Thì ra chaúng qua chæ laø höõu danh voâ thöïc ! Gioïng noùi raát nhoû, raát trong raát gaáp. Chöøng nhö laø moät gioïng noùi cuûa moät tieåu töû, tuoåi chöa ñeán möùc tröôûng thaønh. Nhöng coâng löïc phoå qua aâm thinh raát maïnh, luyeän ñöôïc moät coâng löïc ñeán trình ñoä ñoù, haún phaûi maát ít nhaát cuõng möôøi naêm khoå taäp. Roài moät ngöôøi tieáp noái: -Treân gian ghoà, naøo phaûi hieám keû coù hö danh ? Tuy nhieân, hai gaõ naøy xem ra cuõng coøn khaù ñaáy ! Ngöôøi vöøa phaùt ra caâu noùi, coù caùi gioïng rang raûng nhö chuoâng, lôøi noùi laïi raát chaäm, y noùi moät caâu baèng thôøi gian keû khaùc noùi ñöôïc ba boán caâu. 674 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa nghe loå tai luøng buøng vì aâm thanh rang raûng ñoù, môû maét ra, thaáy hai ngöôøi song song ñöùng caïnh nhau, moät quaù cao, moät quaù thaáp. Ngöôøi thaáp, duø coù coá nhoùn goùt chaân, cuõng khoâng leân ngang ñaàu vai ngöôøi cao, thaânhình oám, gaày, ñoäi chieác noùn coû roäng vaønh to baèng baùnh xe. Troâng haén nhö que ñuõa beân treân coù gaén moät caùi khuoân troøn deïp. Töø treân cao nhìnxuoáng, chaúng ai troâng thaáy y. Ngöôøi cao coù ñoái maét to nhö luïc laïc ñoàng, löng lôùnvoâ cuøng toùc vöøa roái vöøa tua tuûa, nhöng ñöôïc veùn leân cao, möôøng töôïng moät buïi lao um tuøm. Caû hai vaän y phuïc hoa leä, may raát kheùo, phaûi caùi laø kích thöôùc khoâng thích hôïp vôùi thaân voùc cuûa hoï, thaønh ra hoï coù veû khoâi haøi quaù chöøng. Ngöôøi thaáp vaän y phuïc,maøu hoà thuûy, khuy caøi caùi treân xuoáng döôùi, caùi döôùi leân treân. Ngöôøi cao vaäny phuïc maøu hoàng, aùo raát ngaén, chöøng nhö ñaùnh caép qua maëc, hay löôïm cuûa ai ñoù. Hoï laø nhöõng hình töôïng hoaït keâ, vaäy maø hoï coù voõ coâng tuyeät ñænh ! Hoà Thieát Hoa khoâng tin noåi hoï laø nhöõng con ngöôøi ñaùng sôï duø söï thaät hoï coù taøi ngheä gheâ gôùm ! Baát giaùc, Hoà Thieát Hoa goïi to: -Caùc ngöôi laø ai ? Taïi sao caùc ngöôi … Ngöôøi thaáp chaën lôøi : -Ñeán ta maø ngöôi cuõng khoâng nhaän ra nöõa sao ? Hoà Thieát Hoa cöôøi laïn h: -Ñöôøng ñöôøng laø Hoà Thieát Hoa ñaïi hieäp laïi quen bieát vôùi haïng ngöôøi nhö caùc haï aø ? Ngöôøi thaáp thôû daøi, laåm nhaåm: -Khoâng ngôø tieåu töû laên loän bao nhieâu naêm treân giang hoà, chung quy ngoác cuõng hoaøn ngoác, chaúng bieát ai laø ai caû ! Ñeán laõo nhaân gia maø cuõng chaúng nhaän ra ! Y laät chieác noùn roäng vaønh xuoáng baûo: -Ngöôi nhìn kyõ xem, ta laø ai ? Hoà Thieát Hoa nhaän ra ñaàu y troïc loùc, chaúng coøn moät sôïi toùc ngaén ! Ñaàu soùi, laïi to hôn ñaàu ngöôøi thöôøng, ít nhaát cuõng suyùt soaùt gaáp ñoâi ! Thaân hình oám gaày, thaáp, laïi mang moät chieác ñaàu to, nhö chieác ñuõa döïng ñöùng, beân treân coù gaén moät chieác baùnh bao to ! Hoà Thieát Hoa suyùt baät cöôøi vang. Ngöôøi thaáp hoûi: -Ngöôi vaãn chöa nhaän ra ta laø ai ? Hoà Thieát Hoa bæu moâi: -Moät chieác ñaàu troïc coù gì ñaëc bieät maø baûo ta nhaän ra ngöôi ? Ngöôøi thaáp khoâng giaän, traùi laïi cöôøi hì hì: 675 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaàu troïc khoâng coù gì ñaëc bieät aø ? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Khoâng coù gì ! Khoâng coù gì chöù sao ! Hieån nhieân nhaát laø khoâng coù toùc ! Khoâng moät sôïi toùc ! Ngöôøi thaáp ñieàm nhieân: -Khoâng coù toùc laø ñaàu troïc ! Ñaàu troïc laø voâ phaùt phaûi khoâng ? Khoâng coù ai ñoái ñaùp cuø nhaày nhö y ! Thaønh thöû khoâng ai thích giaûng lyù vôùi y laâu. Y laïi laáy chieác noùn coû ñoäi leân ñaàu, roài ngaång maët cöôøi hì hì, hoûi: -Trôøi ôû ñaâu ? Taïi sao khoâng thaáy trôøi ? Ñoäi chieác noùn ñoù laøm sao troâng thaáy trôøi ? Hoà Thieát Hoa laïi suyùt cöôøi lôùn. Nhöng y vöøa nhôù ra moät ñieàu baát giaùc laëng ngöôøi, cöùng xaùc ! Laõo troïc cöôøi hì hì nhö cuõ : -Baây giôø, ngöôi ñaõ bieát laõo nhaân gia laø ai roài chöù ? Hoà Thieát Hoa run run gioïng: -Tieàn boái … tieàn boái laø Voâ Phaùt Voâ Thieân Ñoå Caåu OÂng ? Laõo troïc voã tay reo leân: -Tieåu töû cuõng khaù ñaáy ! Khaù ! Daïy ñöôïc ! Daïy ñöôïc laém ! Roài laõo ñöa tay chæ ngöôøi cao, hoûi: -Ngöôi coù bieát y laø ai khoâng ? Hoà Thieát Hoa thôø daøi, nheách moâi cöôøi khoå: -Ñoå Caåu OÂng vaø Ñoå Ngö Baø coù bao giôø rôøi nhau nöûa böôùc. Taïi haï ñöông nhieân phaûi bieát ñieàu ñoù ! Ñoå Caåu OÂng baät cöôøi ha haû: -Phaûi ! Baø aáy laø hieàn theâ cuûa ta ñaáy ! Baø aáy laø Thieân La Ñòa Voõng Ñoã Ngö Baø ! Ta khoâng ngaùn vöông phaùp, ta khoâng ngaùn thieân luaät nhöng ta sôï baø ! Thì ra, con ngöôøi to lôùn ñoù laïilaø moät nöõ nhaân ! Coøn ai tin ñöôïc ñoù laø moät nöõ nhaân ? Neáu baûo vôùi moïi ngöôøi, ñoù laø moät nöõ nhaân, chaéc ai ai cuõng cöôøi vôõ buïng ! Nhöng, hieän taïi, Hoà Thieát Hoa khoâng cöôøi ñöôïc. Chæ vì y bieát, caëp baøi truøng ñoù, xem thì hoaït keâ laém, song töø traêm naêm nay, trong voõ laâm chöa coù moät nhaân vaät naøo thaønh danh hieån haùch nhö hoï. Vuõ khí cuûa hoï, thuoäc ngoaïi moân, maø laïi hieám thaáy treân gaing hoà. Voõ coâng nguïy dò, haønh ñoäng kyø bí, khoâng moät ai bieát ñöôïc hoï thoï giaùo nôi moân phaùi naøo. Vónh vieãn khoâng ai bieát hoï xuaát hieän taïi ñaâu, trong giôø phuùt naøo nhöng laïi coù theå xuaát hieän baát cöù taïi ñòa phöông naøo, trong baát cöù giôø phuùt naøo. Hoï hoaëc bieán, hoaëc hieän, voâ thöôøng. Caùch ñaây ñoä ba möôi naêm, ñoät nhieân hoï thaát tung, chaúng ai bieát hoï aån naùu taïi phöông trôøi naøo, hay hoï ñaõ cheát roài. 676 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Coù moät ñieàu, ai ai cuõng bieát, laø thaø ñaéc toäi vôùi quaân vöông, chöù khoâng neân ñaéc toäi vôùi vôï choàng hoï. Chaïm ñeán hoï laø caàm nhö ñeo saün baûn aùn töû hình. Treân giang hoà nhöõng keû xuùc phaïm ñeán hoï, khoâng moät ai thoaùt cheát vôùi hoï. Ñoå Caåu OÂng cöôøi vang, cöôøi maõi, cöôøi ñeán huït hôi cuõng vaãn coøn cöôøi. Nhöng Ñoå Ngö Baø tröøng maét sang laõo. Laäp töùc, laõo ngöng cöôøi. Baø khoâng giaän coøn deã troâng. Baø giaän roài, goàng mình leân, caøng thaúng nhö chieác aùo cheït suyùt ñöùt khuy caøi. Hoà Thieát Hoa töï hoûi taïi sao baø thích maëc y phuïc cheït nhö theá ! Chaúng qua, ñoù laø caùi taät cuûa haàu heát nöõ nhaân. Chaân lôùn maøng giaøy nhoû, maäp xaùc maëc y phuïc cheït, hoï töôûng laøm nhö vaäy laø ngöôøi ñôøi seõ nhìn vaøo giaøy maø khen chaân hoï nhoû, nhìn vaøo y phuïc cheït maø khen hoï maûnh mai. Cuõng coù nhöõng ngöôøi maët ñen nhö ñui ñuûi, laïi thích maøu traéng, bôûi hoï töôûng hoï coù nöôùc da hoàng, maøu traéng seõ laøm noåi baät laøn da ñoù. Chính hoï taïo caùi loá laêng cho hoï, hoï haõnh dieän vôùi loá laêng ñoù, neân hoï daùm mang loá laêng bieãu dieãn khaép soâng hoà. Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Thieânhaï ai ai cuõng cho vôï choàng Ñoå Caåu OÂng lôïi haïi ! Thì ra, caùi lôïi haïi cuûa hoï chæ coù theá thoâi ! Ñoå Caâu OÂng quaéc maét hoûi: -Laõo nhaân gia khoâng heà nhít ñoäng baøn tay, maø ngöôi ñaõ ngaõ roài, nhö vaäy ngöôi chöa phuïc sao ? Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Tieànboái coù daùm ñoäng thuû quang minh chính ñaïi vôùi taïi haï chaêng ? Daùm giao ñaáu coâng khai môùi ñaùng keå. Vaø coù thaéng ñöôïc taïi haï coâng khai, môùi ñaùng phuïc. Chöù duøng nguïy keá, haõm haïi ngöôøi sao goïi laø coù taøi ñöôïc ? Bôûi, sôï baïi neân duøng nguïy keá, traùnh giao ñaáu. Taïi haï nghó, laøm nhö vaäy laø khoâng ñaùng maët anh huøng. Ñoå Caåu OÂng cöôøi lôùn: -Neáu ñoäng thuû, ngöôi cheát maát coøn gì ? Vaû laïi, trong caùi theá ñoái laäp, ta coù quyeàn duøng moïi thuû ñoaïn, ñeå taïo thaønh coâng. Ngöôi baát taøi, baát trí, baïi thì chòu ñi ! Ñöøng tranh bieän voâ ích ! Hoà Thieát Hoa khoâng laøm sao khích laõo ñöôïc, töùc uaát voâ cuøng. Tieåu Phi naèm ñeø treân mình y, khoâng nhít ñoäng. Chính y cuõng khoâng nhít ñoäng ñöôïc, neân caøng töùc. Roài y nghó, taïi sao Tieåu Phi laïi khoâng nhít ñoäng ñöôïc ? Hay laø chaøng thoï thöông ? Baát giaùc y sôï haõi, goïi to: -Laõo Xuù Truøn ! Sao ngöôi khoâng noùi chi heát ? Hay laø ngöôi … Ñoå Caåu OÂng baät cöôøi khanh khaùch: 677 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi khoâng thaáy chi caû sao ? Laõo nhaân gia ñaõ ñieåm vaøo ba huyeät ñaïo treân mình haén, luùc ñöa ngoïn Caâu Lieâm Thöông ra, höùng chieác löôùi. Töï nhieân haén phaûi baát ñoäng ! Laõo töø töø böôùc tôùi, tieáp: -Coù leõ vöøa roài, laõo nhaân gia xuaát thuû quaù nhanh, neân ngöôi khoâng thaáy kòp. Hieän taïi … Caâu noùi chöa döùt, laõo ñaõ ñeán caïnh Tieåu Phi roài. Baát thình lình, Tieåu Phi thoø hai tay qua maéc löôùi loù ra ngoaøi. Ñoå Caåu OÂng naèm moäng cuõng khoâng töôûng noåi coù söï kieän ñoù. Dó nhieân, laõo phaûi kinh haõi. Laõo chöa kòp phaûn öùng Tieåu Phi ñaõ chuïp ñoâi chaân laõo, thuaäntay giaät maïnh, laõo ngaõ nhaøo. Ñoå Ngö Baø soâi giaän, heùt lôùn moät tieáng, phi thaân voït tôùi. Tieåu Phi quaùt: -Ñöùng laïi ! Baø böôùc tôùi laø choàng baø maát maïng ! Ñoå Ngö Baø voäi truï mình laïi. Veû khaån tröông hieän roõ nôi aùnh maét. Baø lo sôï quaù chöøng, chöùng toû baø yeâu tha thieát oâng choàng beù tí cuûa baø. Ñoå Caàu OÂng maéng oang oang: -Tieåu suùc sanh ! Duøng thuû ñoaïn môø aùm khoâng phaûi laø anh huøng ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Trong caùi theá ñoái laäp, ngöôøi ta coù quyeàn duøng moïi thuû ñoaïn ñeå taïo thaønh coâng ! Baát taøi, baát trí, baïi thì chòu ñi, ñöøng tranh bieän voâ ích ! Chính tieàn boái vöøa noùi nhö vaäy kia maø ? Tieàn boái queân nhanh theá aø ? Ñoå Caåu OÂng giaät mình. Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû: -Hay ! Hay ! Ñuùng laø gaäy oâng ñaäp löng oâng ! Töï mình ñaùnh raém ñeå töï mình ngöûi! Ñoå Caåu OÂng phì cöôøi: -Ñöôïc ! Ñöôïc ! Löu Höông quaû laø tay lôïi haïi ! Thaûo naøo thieân haï chaúng os75 ngöôi ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Tieàn boái quaù khen ! Taïi haï theïn cheát ñi thoâi ! Ñoå Caåu OÂng tieáp: -Nhöng ta khoâng minh baïch vieäc naøy. Roõ raøng laø ta ñieåm huyeät ngöôi, ngöôi phaûi baát ñoäng, ñeán caû dòch cuõng chaúng noåi. Taïi sao ngöôi cöû ñoäng ñöôïc ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Tieàn boái ñieåmhuït chöù coù gì ñaâu ? Luùc tieàn boái ñoäng thuû, taïi haï ñaõ xuoáng thaáp roài ! 678 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñuùng ra, chaúng phaûi Ñoå Caåu OÂng ñieåm huït, baát quaù chaøng noùi theá, ñeå choïc töùc laõo ta thoâi ! Chính laõo aáy cuõng bieát vaäy, neân khoâng uaát töùc, traùi laïi coøn phuïc chaøng. Bôûi, ñieåm huyeät roài, ít nhaát chaøng cuõng coù moät giaây khoaûng caùch töø choã bình thöôøng trôû thaønh baát thöôøng. Tröôùc khi baát ñoäng, chaøng coøn moät giaây cöû ñoäng. Lôïi duïng caùi giaây cöû ñoäng ñöôïc chaøng laáy tö theá rôi xuoáng, laøm caùch naøo cho caùi chaïm vôùi Hoà Thieát Hoa, giaûi ngay huyeät ñaïo cho chaøng. Do ñoù, chaøng chaúng sao. Ñoå Caåu OÂng thôû daøi: -Tuyeät ! Tuyeät ! Löu Höông ! Löu Höông ! Ta phuïc ngöôi ! Ta khoâng ngôø suoát maáy möôi naêm, ta khoâng heà thaát baïi moät laàn, baây giôø laïi bò ngöôi cheá ngöï ! Ñoå Ngö Baø nhìn tröøng tröøng Tieåu Phi: -Ngöôi muoán gì nöõa ñaây ? Hoà Thieát Hoa ñaõ loøn mình ra khoûi caùi ñeø cuûa Tieåu Phi, vaø thaùo gôû chieác löôùi xong. Ñoå Ngö Baø ñöùng laëng nhìn y laøm caùi vieäc ñoù khoâng daùm nhít böôùc. Tieåu Phi ñöùng leân töø töø hoûi: -Hai vò coù cöøu haän gì vôùi taïi haï ? Ñoå Ngö Baø ñaùp nhanh: -Chaúng coù cöøu haän gì caû. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ñaõ khoâng cöøu haän, sao caùc vò haï ñoäc thuû ? Ñoå Ngö Baø traàm ngaâm moät luùc laâu, ñoaïn thôû daøi: -Vôï choàng ta haønh söï aân oaùn phaân minh ta chöa laøm gì toån haïi ñeán ngöôi, baát quaù … Tieåu Phi tieáp: -Baát quaù, naêm xöa caùc vò thoï aân Lyù Quan Ngö do ñoù, tìm keá cheá ngöï taïi haï, ñöa ñeán UÛng Thuùy sôn trang. Coù ñuùng vaäy khoâng, Ñoå baø ? Ñoå Ngö Baø chöa kòp ñaùp, Ñoå Caåu OÂng baät cöôøi lôùn : -Ñuùng laém ! Chính ta muoán laøm caùi vieäc nhôn tình ñoù, neân cho ngöôi vaøo troøng mang ngöôi ñeán UÛng Thuùy sôn trang. Giaû nhö baây giôø ngöôi coù gieát ta, thì cuõng hôïp ñaïo lyù traû vay ta khoâng theå oaùn traùch ngöôøi ñöôïc. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Coøn nhö taïi haï khoâng gieát ? Ñoå Caåu OÂng tieáp: -Ta khuyeân ngöôi neân gieát ta laø hôn. Bôûi, raát coù theå moät ngaøy naøo ñoù, ta seõ tìm ngöôi, tìm caùch haõm haïi ngöôi nöõa. Ngöôi caàn dieät haäu hoaïn coù lôïi cho ngöôi ! Ñoå Ngö Baø bieán saéc: 679 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi … khuyeán khích ngöôøi ta gieát ngöôi ? Ñoå Caåu OÂng mæm cöôøi: -Coù chi quan heä ñaâu ? Ta chaùn laøm nam nhaân roài, neáu cheát sôùm, ta seõ ñaàu thai laøm nöõ nhaân, ta laïi laáy ngöôi nhöôøng ngöôi laøm choàng, ñeå bieát caùi muøi vò cuûa keû laøm choàng. Nhö vaäy, môùi caân phaân, ñoàng ñeàu, nhö vaäy môùi coâng bình ! Ñoå Ngö Baø giaän ñeán xanh maët: -Ngöôi noùi ñöôïc caâu noùi ñoù vôùi ta ! Ñoå Caåu OÂng ñieàm nhieân: -Moät ngöôøi muoán cheát, coøn gì chaúng noùi ñöôïc ? Noùi maø ñöôïc cheát gaáp, laïi caøng neân noùi ! Sao laïi chaúng daùm noùi ? Hoà Thieát Hoa chen vaøo: -Neáu Löu Höông tha cheát cho tieàn boái ? Ñoå Caåu OÂng troá maét: -Taïi sao haén muoán tha ta ? Hoà Thieát Hoa hoûi laïi: -Taïi sao haén khoâng theå tha tieàn boái ? Ñoå Caåu OÂng thoát: -Ta ñaõ haønh ñoäng nhö vaäy, ñoái vôùi haén, neáu haén tha ta, thì ñuùng laø haén ñieân ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Haén khoâng ñieân ñaâu. Baát quaù, haén laø ngöôøi quaân töû haén haønh ñoäng quaân töû, tieàn boái laáy caùi taâm tieåu nhaân ñoä caùi löôïng quaân töû thì ñoä theá naøo ñuùng ñöôïc ? Cho neân tieàn boái cöù töôûng laø haén nphaûi gieát tieàn boái ! Ñoå Caåu OÂng giaät mình: -Neáu haén khoâng gieát ta, thì hoûng ! Hoûng beùt ! Hoûng laø caùi chaéc ! Laõo noùi theá laø nghóa laøm sao ? ---------------------oOo--------------------- 680 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn