Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI HAI THIEÂN HAÏ VOÂ ÑÒCH Luùc hoaøng hoân, hình theå Hoå Khaâu sôn nhö coù bieán ñoåi, töø moät con hoå chôøn vôøn, trôû thaønh moät con chim öng vaàn vaàn chöïc ñaùp xuoáng sau moät ngaøy daøi löôùt gioù tung maây giöõa trôøi cao, xa ñaát roäng. Caûnh raát huøng tuy nuùi khoâng khoâi vó laém. Tuy nhieân, trong caùi huøng aån öôùt coù caùi bi hôn traùng. Vaø tieáng thôû daøi ñoù, gieo ñaäm nieàm bi vaøo khung caûnh. Ai nghe maø chaúng se loøng khi khí thu veà ñeâm ñaõ baét ñaàu truyeàn vaøo ngöôøi ? Moät ñôït khoùi boác töø toøa Luïc giaùc ñình, leân cao, gioù ñöa chao chao, taûn maùt nhaït daàn … Caûnh chieàu, nôi hoang vaéng, ñaày veû theâ löông, caøng theâ löông hôn vôùi nhöõng ñôït khoùi ñôn coâi kia, khoùi ñôn coâi chöùng toû caùi tòch mòch, caùi thoaùt ly gioøng ñôøi. Noùi ñeán thoaùt ly, laø noùi ñeán coâ tòch ! Ai khoâng ngaäm nguøi trong coâ tòch theâ löông ? Tieåu Phi chôùp maét hoûi tuy chöa thaáy ngöôøi: -Laõo tieân sinh laø moät trong caùc vò ñaïi kieám khaùch naêm xöa uoán g traø luaän kieám taïi nôi naøy ? Moät laõo nhaân xuaát hieän. Laõo nhaân vaän aùo loâng chim, ñoäi muõ cao. Laõo thôû ra moät luùc, roài töø töø thoát, vôùi gioïng traàm mô: -Phaûi ! Raát tieác, coá nhaân ñaõ laàn löôït côûi haït quy tieân. Chæ moät giaø coøn laïi ñaây vôùi chöùng bònh traàm kha. Coù leõ boà leä chöa caïn tröôùc ñau thöông cuûa nhaân loaïi, neân coøn phaûi löu laïi giöõa gioøng ñôøi, ñeå ñoå noát haït cuoái cuøng, môùi ñöôïc ruû aùo ra ñi khoâng trôû laïi ! Ngaøy nay, tre ngon vaãn coù, nöôùc ngoït coøn kia, coù pha traø ngaøy naày qua ngaøy khaùc, chæ ñoäc aåm suy ñôøi, chöù cuøng ai bình luaän kieám ñao ? Tieåu Phi cuøng Hoà Thieát Hoa ñöa maét cho nhau, moät caûm giaùc laïnh chaïy quanh mình. Naêm xöa taïi ñaây, hoïp maët trong cuoäc traø, luaän kieám coù vò naøo laïi chaúng laø tay kieám tuyeät luaân ? Giaû nhö moät ngöôøi naøo ñoù, coøn soáng ñeán maáy möôi naêm sau, haún ñaõ luyeän kieám phaùp ñeán möùc sieâu thaàn haäp hoùa. Ai cheát, ñieàu ñoù Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa khoâng caàn bieát voäi, chæ bieát hieän taïi, coù moät ngöôøi coøn soáng vaø ngöôøi ñoù ñang ôû tröôùc maët hoï ñaây. Laõo nhaân ngaãu nhieân du ngoaïn ñeán nôi naày, nhìn caûnh cuõ chaïnh nhôù ngöôøi xöa ? 660 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hay laõo nhaân ngoài trong toøa höông ñình naøy ñôïi chôø ai ñoù ? Ñôïi chôø ai ? Hoà Thieát Hoa noùng naûy, hoûi: -Chaúng hay toân taùnh quyù danh laõo tieàn boái laø chi ? Laõo nhaân ñaõ ngoài xuoáng gheá, caïnh chieác baøn coù bình traø thôm. Laõo khoâng quay ñaàu laïi nh2in ai caû, thaûn nhieân ñaùp: -Laõo phu laø Soaùi Nhaát Phaøm ! Tieåu Phi giaät mình: -Trích Tinh Vuõ Só Soaùi laõo tieàn boái ! Ngöôøi, naêm xöa töøng noåi tieáng moät kei61m phaù ba hoøn nuùi, söùc maïnh cheùm ruïng sao trôøi ? Ñoät nhieân laõo ñöùng leân, ngaång maët nhìn cao, baät cöôøi daøi. Chaúng roõ vì gioù queùt ngang hay traän cöôøi cuûa laõo laøm chaán ñoäng laù vaøng quanh ñoù rôi ruïng raøo raøo. Neáu laù khoâng vaøng, maø laø maøu traéng, thì chaúng khaùc naøo moät côn tuyeát ñoå xuoáng. Ví laù vôùi möa tuyeát, bôûi laù ñoå coù gieo yù nieàm laïnh luøng, laïnh töø lai lòch laõo nhaân, laïnh töø aâm thinh cöôøi. Roài laõo thoát: -Quaû nhieân caùi danh cuûa Löu Höông khoâng phaûi hö truyeàn ! Bình traø vöøa ñöôïc pha coøn noùng chaùn, caùc haï haõy ngoài xuoáng ñaây, uoáng moät cheùn vôùi laõo phu ñi ! Laõo khoâng nhìn laïi, duø ñaõ ñöùng leân, nhö noùi vôùi ma tröôùc maët, vaäy maø laõo bieát ñöôïc sau löng laõo coù nhöõng ai, trong soá ñoù coù Tieåu Phi. Hieån nhieân laõo coù tieáp nhaän tin töùc cuûa Lyù Ngoïc Haøm vaø qua tin töùc ñoù, laõo coù maët taïi toøa Luïc Giaùc ñình naøy chôø ñôïi khaùch vieãn phöông. Baây giôø, chaøng nhìn quanh môùi hay laø vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm ñaõ bieán maát daïng. Chaøng thôû daøi, roài cöôøi nheï: -Haàu traø, taïi haï xin vaâng lôøi. Coøn haàu kieám thì … taïi haï … Moät tieáng soaûng vang leân, tieáng kieám chaïm voû theo tay ruùt, thoaùt ra ngoaøi. Nôi tay laõo, moät thanh tröôøng kieám aùnh ngôøi maøu nöôùc bieác muøa thu. Tieåu Phi ñöùng ngaøi xa caùch hôn tröôïng vaãn nghe laïnh rôïn ngöôøi. Hoà Thieát Hoa buoät mieäng keâu leân: -Kieám baùu hi höõu ! Soaùi Nhaát Phaøm cao ngaïo: -Töï nhieân laø phaûi baùu ! Kieám, raát saéc, aùnh maét cuûa laõo saéc hôn. AÙnh maét ñoù tröøng thaúng Tieåu Phi thoát: -Möôøi ba naêm roài, thanh kieám naøy khoâng heà rôøi voû. Hoâm nay, vì caùc haï laõo phu phaûi sôø ñeán noù. Caùc haï cuõng neân haõnh dieän ñi ! Tieåu Phi thôû daøi: 661 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Danh kieám rôøi voû, haúnkhoâng theå voâ côù maø trôû vaøo. Hoâm nay tieàn boái coù caùi y quyeát laáy ñaàu taïi haï ? Soaùi Nhaát Phaøm cao gioïng: -Chuùng ta laø nhöõng voõ phu coù cheát, cuõng cheát döôùi ñao kieám. Caùc haï sôï cheát sao? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Giaû nhö tieàn boái coù nhaõ yù chæ giaùo, duø sao thì taïi haï cuõng phaûi thoï laõnh. Nhöng, tröôùc khi ñoän g thuû, taïi haï muoán hoûi moät ñieàu. Thieát töôûng vôùi thaân phaän cao vôøi ñoù, tieàn boái khoâng che giaáu söï thaät … Soaùi Nhaát Phaøm hoûi: -Vieäc gì ? Tieåu Phi ñieàm nhieân hoûi: -Giöõa chuùng ta, khoâng heà coù maûy may aân oaùn, tieàn boái boãng nhieân muoán haï saùt taïi haï, theá coù phaûi laø do söï uûy thaùc cuûa moät ngöôøi chaêng ? Soaùi Nhaát Phaøm nhöôùng cao ñoâi maøy: -Phaûi ! Nhöng, neáu ñoái thuû chaúng phaûi laø Löu Höông thì laõo phu khoâng heà nhaän thi haønh söï uûy thaùc. Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Taïi haï muoán bieát ai ñaõ uûy thaùc tieàn boái laøm caùi vieäc ñoù. Song coù khi naøo tieàn boái laïi chòu tieát loä. Maø duø tieàn boái khoâng noùi, taïi haï cuõng ñaõ ñoaùn ñöôïc roài ! Soaùi Nhaát Phaøm buoâng goïn: -Vaäy caøng toát ! Tuoát kieám ñi ! Ñoäng thuû ngay ! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Tuaân maïng ! Hai tieáng vöøa buoâng döùt, chaøng ñaõ voït mình leân cao, chaøng leäch höôùng veà moät taøng caây, ñöa tay beû moät caønh thoâng cöùng raén, oaèn oaïi nhö vaät nhuyeãn. Ñaõ coù ngoaïi hieäu laø Trích Tinh, haún Soaùi Nhaát Phaøm phaûi coù thuaät khinh coâng cao tuyeät. Nhöng thaáy Tieåu Phi voït mình, laõo baát giaùc thoaùng bieán saéc maët. Caønh caây meàm trong tay Tieåu Phi daøi ñoä naêm thöôùc, ñaàu caønh coøn maáy chieác laù. Chaøng chong caønh caây nôi ngöïc thuû leã, ñoaïn thoát: -Xin môøi tieàn boái ! Soaùi Nhaát Phaøm cau maøy: -Vuõ khí cuûa caùc haï ñoù sao ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Soaùi Nhaát Phaøm noåi giaän: -Ngöôøi cuoàng ngaïo nhö caùc haï, keå ra raát hieám coù treân ñôøi. Duø cho Lyù Quan Ngö, cuõng chaúng daùm coù thaùi ñoä ñoù ñoái vôùi laõo phu ! 662 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Taïi haï luoân luoân coù kính yù ñoái vôùi caùc vò tieàn boái ! Soaùi Nhaát Phaøm caøng giaän hôn, quaùt lôùn: -Caùc haï coù yù töù chi chöù ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Neáu bieát xöû duïng, thì vôùi baát cöù vaät gì treân ñôøi naøy, chuùng ta cuõng coù theå gieát ngöôøi. Khoâng bieát xöû duïng, duø caàm moät lôïi khí trong tay, chuùng ta vaãn thaát baïi nhö thöôøng ! Tieàn boái laø baäc cao nhaân, leõ naøo khoâng bieát ñöôïc ñieàu ñoù ! Lôøi noùi raát ñieàm ñaïm, song caùi yù böùc ngöôøi ñeán khieáp. Hoà Thieát Hoa bieát ngay ñoù laø moät trong nhieàu chieán thuaät cuûa Tieåu Phi. Gaëp moät ñoái thuû quaù cöôøng maõnh, chaøng luoân luoân tìm caùch haï bôùt oai khí cuûa ñòch tröôùc, roài sau ñoù môùi giôû ñeán voõ coâng. Tröôùc khi coâng vaøo thöïc löïc, chaøng ñaùnh maïnh tinh thaàn. Ñòch xuoáng tinh thaàn, thì ñaáu chí cuõng giaûm. Giaû nhö ñòch noåi giaän, thì caøng hay. Chöa ñaáu laïi noåi giaän laø loaïn quy cuõ roài, coøn laøm sao ñieàu khieån ñaáu phaùp kín ñaùo nhö yù muoán ? Haø huoáng, Soaùi Nhaát Phaøm caàm kieám, moät vaät baèng theùp beùn, neáu Tieåu Phi cuõng duøng vaät baèng theùp beùn, haún phaûi bò thanh kieám baùu tieän lìa. Cho neân, chaøng duøng moät caønh caây meàm, laáy caùi yù nhu cheá cöông, duø caønh caây khoâng saùnh ñöôïc thanh kieám, duø chaøng khoâng thuû thaéng, ít nhaát cuõng khoâng baïi quaù sôùm. Hoà Thieát Hoa bieát roõ, laâm chieán Tieåu Phi coù taâm cô bieán hoùa phi thöôøng, ít ngöôøi saùnh kòp. Y suyùt buoät mieäng goïi Soaùi Nhaát Phaøm, ñeå khuyeân: -Tieàn boái haø taát tranh baïi vôùi haén ? Giaû nhö coù sô thaát, thì caùi danh Trích Tinh Vuõ Só coøn gì ? Caùi danh ñoù naøo phaûi deã daøng taïo töïu ñaâu ? Tieàn boái ñaõ phí bao nhieâu naêm daøi môùi laäp thaønh thì thieát töôûng phaûi thaän troïng cho laém ! oOo Khoùi traø tan bieán trong khoâng gian toøa löông ñình. Soaùi Nhaát Phaøm khoâng noùi naêng gì töø töø böôùc ra. Laõo vöøa böôùc hai böôùc, Hoà Thieát Hoa bieán saéc. Töø luùc nhoû, y hieáu ñoäng, sính cöôøng thích ñaùnh nhau vôùi treû nít. Lôùn leân, caùi taùnh ñoù vaãn coøn, vaø ñoäng thuû laø ñieàu raát thöôøng, thöôøng nhö côm ngaøy hai löôït. Hôn möôøi naêm qua, y töøng gaëp ñoái thuû lôïi haïi. Nhöng duø lôïi haïi ñeán ñaâu, y vaãn khoâng ngaùn, bôûi chaúng coù moät tay naøo coù kieám phaùp cao sieâu ñaùng cho y khaâm phuïc. 663 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Kieám phaùp cuûa nhöõng ñoái thuû ñoù, hoaëc nheï nhaøng, hoaëc cay ñoäc hoaëc nguïy dò, hoaëc taân kyø. Voâ luaän laø ai, sau khi xuaát chieâu roài, môùi taïo ñöôïc caùi oai khí böùc ngöôøi. Nhöng, ñoái vôùi Trích Tinh Vuõ Só Soaùi Nhaát Phaøm thì laïi khaùc. Tröôøng kieám chöa thaønh chieâu, oai khí ñaõ boác roài. Ngöôøi chöa ñeán cuïc tröôøng, oai khí ñaõ boác roài. Chính y ñöùng ngoaøi, coøn bò kieám khí böùc laïnh, huoáng hoà Tieåu Phi ñang ôû trong cuoäc chieán ? Coù ai ngôø moät laõo nhaân xuaát traàn thoaùt tuïc, trong phuùt giaây laïi bieán thaønh moät hung thaàn ñaùng khieáp ? Gioù nuùi thoåi töøng côn boác taø aùo cuûa laõo phieâu phöôûng, chaân laõo ung dung böôùc ñeàu … Coù ai bieát laõo xe dòch khoâng do töï löïc ? Töï löïc cuûa laõo, daønh taïo kieám khí, vaø chính kieám khí ñoù ñaåy laõo ñi, laõo cuoán ñi. Laõo ñaõ luyeän ñöôïc kieám phaùp ñeán ñoä sieâu huyeàn, thaân vaø kieám hôïp nhaát, kieám ñaâu thaân ñoù, thaân ñaâu kieám ñoù, vaø thaân cuõng nhö kieám, ñeàu do caùi yù maø bieán ñoäng. Hoà Thieát Hoa phaûi nhìn nhaän kieám phaùp cuûa laõo keå nhö voâ thöôïng. Tröôùc ñoù, y muoán khuyeân Soaùi Nhaát Phaøm baõi cuoäc. Giôø ñaây, y muoán khuyeân Tieåu Phi baõi cuoäc. Chöa khuyeân ñöôïc, y phaûi lo ngaïi. Gioù nuùi vaãn thoåi rì raøo, song queùt qua khaép nôi, laïi tröø nôi naøy. Bôûi nôi naøy, khoâng gian ngöng ñoïng, duø sôø khoâng ñöôïc maø chaúng khaùc naøo ñaõ thaønh khoùi. Taát aû moïi nôi ñeàu ñoäng, rieâng nôi naày thì tònh. Taïi ñaây caùi gì cuõng tònh, hay noùi ñuùng hôn, caùi gì cuõng ngöøng sinh hoaït, bôûi tình hình caêng thaúng giöõa hai ñaáu thuû. Taát caû ñeàu tònh, ñeán hai ñaáu thuû cuõng tònh luoân. Nhöng caùi tònh naøy chæ laø baùo hieäu cuûa moät caùi ñoäng phi thöôøng. Hoà Thieát Hoa ñoå moà hoâi laïnh töøng haït, töøng haït … Soaùi Nhaát Phaøm töø töø cöû thanh kieám leân. Chöøng nhö muõi kieám coù moät hoøn nuùi gaén vaøo ñoù, bôûi söùc naëng cuûa hoøn nuùi, laõo cöû kieám raát trònh troïng, raát khoù khaên. Thanh kieám ñöôïc nhaác leân quaù chaäm, chaäm ñeán ñoä nhö khoâng nhít ñoäng,song vaãn leân ñeàu ñeàu, töøng ly, töøng ly. Hoà Thieát Hoa nhaän ra, theá kieám phoái hôïp vôùi söï bieán hoùa cuûa thaân hình Tieåu Phi. Bôûi, Tieåu Phi ñoät nhieân tung mình leân khoâng. Vaø con ngöôøi lô löûng giöõa khoâng trung, maát choã ñöùng phaûi bieán ñoäng khoâng ngöøng, ñeå giöõ mình khoâng xuoáng ñaát. Voâ luaän chaøng giöõ thaân hình lô löûn g caùch naøo, cuoái cuøng chaøng cuõng ñaùp xuoáng. 664 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Luùc leân, chaøng lao vuùt mình nhö muõi teân. Luùc xuoáng chaøng chaäp chôøn nhö con roàng vôøn maây, phoâ dieãn muoân ngaøn traïng thaùi. Beân treân, chaøng bieán ñoåi traïng thaùi, beân döôùi Soaùi Nhaát Phaøm cuõng bieán ñoåi theá kieám luoân luoân phoái hôïp vôùi thaân hình chaøng. Vöøa luùc ñoù, caønh caây trong tay Tieåu Phi nhít ñoäng. Chaøng veõ moät voøng troøn trong khoaûng khoâng. Nhöõng laù caây ôû ñaàu caønh boãng taùch rôøi caønh, bay xuoáng Soaùi Nhaát Phaøm. Noùi laø baén thì ñuùng hôn. Tuy laù caây laø vaät theå nheï, song lao ñi quaù nhanh. Soaùi Nhaát Phaøm höø moät tieáng lôù, khoa kieám taïo thaønh moät böùc maøn ngaân quang. Ngaân quang lan roäng nhö chieác löôùi giaêng ra chôø Tieåu Phi ñaùp xuoáng maø boïc quanh chaøng. Nhöõng laù caây rôi troïn trong vuøng ngaân quang ñoù, bò ngaân quang nghieàn naùt baáy, naùt ñeán ñoä khoâng coøn moät ñieåm nhoû, voâ aûnh, voâ trung. Laï laøm sao chaïm phaûi nhöõng laù caây ñoù, kieám khí tan bieán maát, thanh kieám laïi ñöôïc buoâng thoõng xuoáng. Soaùi Nhaát Phaøm maët laïnh nhö tieàn, khoâng moät caûm nghó naøo hieän loä. Laõo ñöùng ñôø ngöôøi, nhö bieán thaønh töôïng goã. Tieåu Phi ñaõ ñaùp xuoáng tröôùc maët laõo trong khoaûng caùch ñoä tröôïn g. Kieám, baèng theùo, theùp maát veû saùng ngôøi. Caønh caây, traùi laïi nhö boác haøo quang nhöõng laù, nhöõng nhaùm nhuùa nôi caønh caây, ñöôïc kieám khí goït saïch, noù trôû thaønh trôn tru nhö moät chieác gaäy, baøo chuoát kheùo leùo. Hai ñaáu thuû nhìn nhau traàm laëng. Laâu laém, Tieåu Phi nghieâng mình laøm leã, thoát: -Kieám phaùp cuûa laõo tieàn boái tinh dieäu phi thöôøng. Bình sanh taïi haï môùit haáy laàn ñaàu tieân ! Soaùi Nhaát Phaøm laåm nhaåm: -Toát ! Toát ! Toát ! Laõo buoâng luoân ba löôït moät tieáng toát, raát goïn. Ñoaïn laõo buoâng tay. Thanh kieám bay ñi bieán thaønh moät caùi moáng baïc rôi xuoáng Kieám Trì. Theâm moät thanh kieám nöõa, taêng cöôøng soá kieám naèm im muoân ñôøi döôùi ñaùy nöôùc! Soaùi Nhaát Phaøm mô maøng nhìn ra xa xa nôi phöông trôøi môø môø cuûa caûnh ñeâm laønh laïnh. Coù leõ linh hoàn cuûa laõo ñaõ bay theo thanh kieám, chìm laëng döôùi ñaùy Kieám trì. Tieåu Phi caát gioïng traàm buoàn: 665 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï nhôø moät chuùt xaûo, thoaùt khoûi nhaùt kieám cuûa tieàn boái, ñoù laø caùi may chöù naøo phaûi laø thaéng, sao tieàn boái … Soaùi Nhaát Phaøm cao gioïng: -Ngöôi khoûi phaûi noùi ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -Vaâng lôøi tieàn boái ! Soaùi Nhaát Phaøm nhìn sang chaøng chaêm chuù laâu laém, laõo chaúng thoát moät tieáng naøo. Boãng, laõo quay mình, böôùc gaáp xuoáng nuùi. Tieåu Phi nhìn theo boùng laõo, xa daàn, xa daàn. Chaøng thôû daøi: -Taùc phong cuûa tieàn boái, quaû thaät sieâu phaøm ! … Chaøng noùi raát kheõ, Soaùi Nhaát Phaøm ñaõ caùch khaù xa,. Laõo coù nghe loït chaêng ? Laõo quay mình, trôû laïi maáy böôùc muoán noùi gì ñoù. Tieåu Phi nghieâng mình: -Tieàn boái coøn ñieàu chi phaân phoù ? Soaùi Nhaát Phaøm suy tö moät luùc, ñoaïn thôû daøi, töø töø thoát: -Thaéng, khoâng kieâu ! Khieâm cung, leã ñoä ! Haäu sanh nhö ngöôi, baäc tieàn boái naøo saùnh kòp ? Tieåu Phi cuùi ñaàu: -Taïi haï ñöôïc tieàn boái nöông tay, naøo daùm cho laø mình thaéng ! Soaùi Nhaát Phaøm laïi nhìn chaøng moät luùc laâu, roài hoûi: -Ngöôi coù cöøu haän nhö theá naøo vôùi Lyù Quan Ngö ? Tieåu Phi cöôøi khoå : -Bình sanh chöa heà gaëp maët moät laàn, laøm gì coù cöøu haän ? Soaùi Nhaát Phaøm loä veû kinh dò: -Theá taïi sao Lyù Quan Ngö muoán gieát ngöôi ? Tieåu Phi thôû daøi: -Taïi haï khoâng hieåu noåi roài ! Lyù laõo tieàn boái khoâng cho tieàn boái bieát nguyeân do sao ? Soaùi Nhaát Phaøm ngaång maët nhìn trôøi, thôû ra: -Naêm xöa Lyù Quan Ngö coù thi aân vôùi ta. Chæ caàn laõo nhaén gôûi moät tieáng laø ta coù theå cheát ñeå ñaùp ôn troïng ñoù ! Ngöôi minh baïch roài chöù ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taïi haï minh baïch ! Soaùi Nhaát Phaøm buoâng goïn: -Toát ! Toát ! Toát ! Laàn naày, laõo ñi luoân khoâng trôû laïi. Tieåu Phi laéc ñaàu, thôû daøi: 666 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Haïng ngöôøi ñoù, môùi ñaùng maët anh huøng ! Raát tieác, treân giang hoà, caøng ngaøy caøng hieám ! Hoà Thieát Hoa thôû phaøo. Roài y hoûi: -Ñoaïn cuoái caâu cuûa laõo coù nguï yù gì ? Tieåu Phi ñaùp: -Laõo cho ta bieát, vì baùo ñaùp ôn troïng cuûa Lyù Quan Ngö, laõo ta chaáp nhaän laøm baát cöù vieäc gì. Keå caû vieäc gieát ta, duø laõo khoâng bieát caùi lyù do gieát ta ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Vaäy ñuùng laø laõo haønh söï cho Lyù Quan Ngö ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Haún nhö vaäy roài ! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Taïi sao Lyù Quan Ngö muoán gieát ngöôi ? Tieåu Phi thôû daøi: -Vì con, vì daâu, vì reå, baát cöù ngöôøi cha naøo cuõng daùm laøm baát cö vieäc gì, mieãn coù lôïi cho con, cho reå cho daâu ! Hoà Thieát Hoa suy nghó moät luùc, boãng cöôøi khan: -Vöøa roài, ngöôi laøm theá naøo laïi thaéng noåi laõo aáy ? Chaúng nhöõng ta khoâng thaáy, maø cuõng khoâng töôûng ra ! Tieåu Phi thoát: -Kieám phaùp cuûa laõo ñaõ ñaït ñeán möùc dieäu huyeàn, duøng thanh kieám höõu hình, bieán thaønh kieám khí voâ hình. Kieám höõu hình coù muïc tieâu nhaát ñònh, khí voâ hình coù theå xoâng vaøo baát cöù nôi naøo treân mình ñoái thuû. Toaøn thaân cuûa ta bò kieám bao boïc, kín nhö vaùch saét töôøng ñoàng ! Hoà Thieát Hoa thôû ra: -Chính ta ñöùng beân ngoaøi, coøn bò kieám khí böùc laïnh thay, haø huoáng ngöôi ôû trong cuoäc ! Tieåu Phi tieáp: -Bôûi bieát theá, ta sôùm thoaùt khoûi voøng aùp löïc cuûa kieám khí. Vaø ta thöøa luùc laõo chuyeån bieán kieám khí, ta voït leân khoâng. Tuy thôøi gian chuyeån bieán nhanh hôn moät caùi chôùp maét, song vaãn ñuû cho ta thoaùt ñi ! Chaøng cöôøi khoå, tieáp: -Ñoái phoù moät tay lôïi haïi côû Soaùi Nhaát Phaøm, neáu khoâng maïo hieåm laø caàm chaéc caùi cheát. Maïo hieåm, cuõng coù theå cheát ñöôïc, nhöng ít ra mình coøn hy voïng thoaùt cheát. Kh6ong maïo hieåm laø ngöûa coå chôø cheát, voâ phöông thoaùt cheát ! Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: 667 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñuùng vaäy ! Giaû nhö ngöôi töø beânt reân kích xuoáng khoâng truùng caùi ñích, thì ngöôïc laïi ngöôi phaûi maát maïng ! Ta thaáy ngöôi lieàu, baát giaùc rung mình ngay. Ñeán baây giôø nhôù laïi ta haõy coøn rôïn rôïn ngöôøi ñaây ! Tieåu Phi tieáp: -Voït leân khoâng roài, ta nhìn xuoáng thaáy kieám khí ngöng keát laïo quaù daøy, quaù kín do ñoù, ta böùc baùch cho laù rôi, duï laõo khuaáy ñoäng vuøng kieám khí phaù hoûng caùi ngöng tìm moät choã sô hôû nhoû maø coâng vaøo. Caøhng giaûi thích theâm: -Kieám khí ngöng keát, cuõng nhö teân laép saün vaøo giaây cung, ngöng keát ñeå chôø phaùt ñoäng, cuõng nhö teân laép saün ñeå chôø buoâng. Teân buoâng roài, caùi theá baén ñaõ troøn nhö huûy dieät ñeå laøm laïi. Kieám khí bò khuaáy ñoäng roài, laø theá kieám cuõng troøn ñeå baù8t ñaàu laøm laïi. Phaøm caùi gì ñaõ troøn, ñaõ maõn , cuõng coù moät phuùt giaây chaäm keá ñoù, ta lôïi duïng phuùt giaây chaäm, coâng vaøo laø ñaéc thuû. Chaøng döøng laïi moät chuùt, tieáp luoân: -Laù caây rôi, chaúng phaûi töï noù rôi, maø ta coù chuyeån coâng löïc vaøo ñoù. Cho neân laù rôi xuoáng laø coâng löïc cuûa ta chaïm vaøo vaàng kieám khí. Kieám khí gaëp phaûn löïc, phaûi phaùt ñoäng lieàn, do ñoù, thöû hoûi coù khaùc gì nhöõng chieác laù kia chaêng ? Cho neân muoán coâng kích laõo ta, tröôùc heát phaûi phaù tan vaàng kieám khí. Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Lôïi haïi thaät ! Tieåu Phi thôû daøi: -Phaù ñöôïc kieám khí cuûa laõo roài, ta ñaùp xuoáng tuy ñieåm ñaàu caønh caây truùng nheï vaøo mình laõo, song dö löïc kieám khí vaãn böùc thoaùi ta, ngöôi ñaõ thaáy ta luøi ra xa ngoaøi moät tröôïng chöù ? Chính laø dö löïc kieám khí böùc ta ñoù. Hoà Thieát Hoa ñoå moà hoâi traùn, nhöng laïi thôû phaøo: -Voâ luaän nhö theá naøo, ngöôi cuõng ñaõ thaéng ! Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Tuy ta ñieåm caønh caây truùng laõo song chaúng laøm cho laõo thoï thöông, nhö vaäy laõo vaãncoù theå khoâng nhaän baïi ñöôïc nhö thöôøng. Hoà Thieát Hoa troá maét: -Khoâng nhaän baïi, laõo thöøa luùc ngöôi bò ñaåy luøi, laïi voït theo ngöôi xuaát thuû laàn thöù hai chaéc laø ngöôi phaûi bò haï ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Chöa chaéc ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Taïi sao ? Tieåu Phi giaûi thích: -Muoán tieáp tuïc coâng kích ta, laõo phaûi ngöng keát kieám khí nhö tröôùc, maø ta thì khi naøo laïi ñeå cho laõo coù cô hoäi laøm caùi vieäc ñoù ? Ñöông nhieân laø ta phaûi xuaát thuû, 668 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long duøng chieâu thöùc taán coâng laõo, baét buoät laõo phaûi nghinh chieán nhö moät kieám thuû thoâng thöôøng. Vaø nhö vaäy, laõo khoù thaéng noåi ta ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Taïi sao ngöôi bieát laø duøng chieâu thöùc, laõo khoâng thaéng noåi ngöôi ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Voâ luaän laø ai coù chieâu thöùc aûo dieäu nhö theá naøo, cuõng khoâng saùnh kòp Thaïch Quan AÂm ! Maø Thaïch Quan AÂm thì … Hoà Thieát Hoa chaän laïi: -Vaãn khoâng laøm gì ngöôi noåi ? Tieåu Phi gaät ñaàu. Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Theo ngöôi, Soaùi Nhaát Phaøm keùm haún Thaïch Quan AÂm ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñoù laø caùi chaéc ! Chaøng tieáp: -Soaùi Nhaát Phaøm ñaõ luyeän ñöôïc kieám khí, song chöa ñeán möùc xuaát thaàn nhaäp hoùa, thu vaøo vaø phaùt ra tuøy yù. Do ñoù, laõo khoâng vaän duïng ñöôïc kieám khí vaøo chieâu thöùc vaø chieâu cuûa laõo chung quy vì ñoù maø vaãn ôû trong giôùi haïn bình thöôøng, nhö nhöõng kieám thuû baäc trung. Phaøm luyeän ñöôïc kieám khí roài, laø vöôït moät giai ñoaïn, bieát phoå duïng kieám khí vaøo chieâu thöùc, laïi phaûi qua moät giai ñoaïnnöõa. Qua khoûi giai ñoaïn sau naøy, kieám khaùch môùi ñöôïc lieät vaøo haøng thöôïng thöøa. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Neáu laõo phoå duïng ñöôïc kieám khí vaøo chieâu thöùc thì sao ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Thì laõo trôû thaønh voâ ñòch trong thieân haï chöù sao nöõa ? ---------------------oOo--------------------- 669 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn