Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI BAÛY BAÏO VUÕ LEÂ HOA Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Khoâng sao ñaâu! Ta bieát, Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh khoâng bao giôø taåm ñoäc. Sôû dó noù khoâng taåm ñoäc, laø vì noù thöøa söùc gieát ngöôøi! Caû hai trôû veà phoøng. Hoà Thieát Hoa buoâng naém ñinh leân maët baøn, roài naâng cheùn röôïu leân. Y tröôùc ñoù ñònh duøng bình traø thay cheùn , song sau laïi thay ñoåi yù kieán, laïi roùt röôïu ra cheùn. Roùt roài boû ñoù, chöa kòp uoáng, vì Tieåu Phi keùo y ra ngoaøi. Y mæm cöôøi hoûi : -Baây giôø ta uoáng ñöôïc roài chöù ? Ngöôi coù muoán laøm vaøi cheùn khoâng ? Tieåu Phi cuõng cöôøi : -Ta laïi muoán uoáng traø! Bình traø coøn ñoù, Hoà Thieát Hoa chöa ñoå. Tieåu Phi ñaët ñeøn xuoáng, caàm bình traø leân. Hoà Thieát Hoa ñaõ ñöa cheùn röôïu gaàn mieäng roài. Y khoâng theå thaáy ñöôïc taøn tích con coân truøng hoaù thaân trong röôïu. Töï nhieân, y cuõng khoâng bieát luoân laø röôïu ñoäc, uoáng vaøo laø gan ruoät tieâu tan ngay. Neáu ñuùng theá thì cheùn röôïu naøy laø cheùn röôïu cuoái cuøng trong ñôøi y. Vaø roõ reät laø y saép uoáng, chaéc chaén uoáng. Ngôø ñaâu, Tieåu Phi vung tay haát cheùn röôïu vaêng ñi. Hoà Thieát Hoa giaät mình keâu leân : -Ngöôi ñieân töø bao giôø theá ? Tieåu Phi khoâng löu yù ñeán caâu maéng, traàm gioïng hoûi : -Ngöôi coù thaáy bình traø ñaây khoâng ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng : -Ta coù ñui ñaâu ? Tieåu Phi tieáp : -Nhìn tay ta xem! Hoà Thieát Hoa laïi keâu leân : -Thöïc söï, ngöôi coù bao nhieâu chöùng taát caû ? Cöù moãi luùc giôû moät chöùng ra nhö theá? Boãng nhieân laïi baûo ta nhìn tay ngöôi! Khoâng leõ baøn tay ngöôi bieán thaønh hoa maát roài ? 608 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi giaûi thích : -Baøn tay naøy, caàm tay bình traø ta roùt ra roài, bình traø ñaët xuoâng tay bình phaûi thuaän theá vôùi tay ta chöù ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng : -Nghòch theá thì ñaõ sao ? Tieåu Phi tieáp : -Bình sanh ta coù thoùi quen, caàm bình traø caàm baèng tay taû, caùi tö theá ñaët bình traø vaãn baát di baát dòch. Trong phoøng naøy, chæ coù hai chuùng ta, ta thì khoâng ñaët bình traø sai caùch, coøn ngöôi neáu khoâng laâm beänh naëng, chaúng bao giôø ngöôi moù ñeán traø. Baây giôø, bình traø laïi ñöôïc ñaët nghòch theá vôùi ta! Hoà Thieát Hoa chôùp maét : -Nghóa laø sao ? Tieåu Phi tieáp : -Coù ngöôøi ñoäng ñeán bình traø! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu : -Chaéc chaén ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø ta. Keû khaùc uoáng röôïu say roài, thích uoáng traø, coøn ta, say röôïu roài, ngöûi muøi traø caøng say theâm! Tieåu Phi traàm gioïng : -Nhö vaäy laø coù ngöôøi vaøo ñaây luùc ta vaéng maët, ngöôøi ñoù coù caàm bình traø leân. Taïi sao y vaøo ñaây luùc ta vaéng maët ? Taïi sao y caàm bình traø ? Haún phaûi coù moät lyù do, khoâng leõ duyeân khoâng côù ? Hoà Thieát Hoa giaät mình : -Ngöôi nghó raèng trong traø coù ñoäc ? Tieå Phi gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy! Ngöôøi aáy cho raèng sau khi chuùng ta trôû laïi phaûi khaùt, vaø phaûi uoáng traø, neân haï ñoäc trong traø. Y voâ yù khoâng ñaët bình traø ñuùng tö theá cuõ. Maø ai ai cuõng coù theå voâ yù nhö y caû! Hoà Thieát Hoa söõng sôø moät luùc, ñoaïn thoát : -Traø coù ñoäc thì röôïu cuõng phaûi coù ñoäc! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Neáu khoâng thì khi naøo ta laïi haát cheùn röôïu cuûa ngöôi! Vaø töï nhieân ngöôi phaûi maéng ta laø ñieân! Phaøm nhöõng con saâu röôïu treân ñôøi, chaùy nhaø hoï coøn chòu ñöôïc, nhaát ñònh hoï khoâng dung thöù cho keû naøo ñoå röôïu cuûa hoï! Cho neân ngöôøi ta noùi, caét coå khoâng baèng ñoå röôïu. Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Ngöôi maéng traû ñi, cho ta yeân taâm! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Maén g ngöôi laøm chi ? Baát quaù ta giaûng giaûi cho ngöôi bieát laø ta khoâng ñieân, vaø ta khoâng heà ngaên caám ngöôi uoáng röôïu! 609 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Traø ñöôïc ñoå chung vôùi röôïu lieàn sau ñoù. Moät tieáng xeøo vang leân kheõ, khoùi xanh boác cao. Chaúng khaùc naøo nöôùc laïnh ñoå vaøo môõ soát. Hoà Thieát Hoa giuøn mình : -Tuyeät ñoäc! Keû naøy ñoù, duïng ñoäc khoâng keùm Thaïch quan AÂm! Tieåu Phi traàm tö moät luùc laâu. Hoà Thieát Hoa laïi tieáp : -Suy ra ta coù theå keát luaän, keû phoùng aùm khí vaø ngöôøi haï ñoäc cuøng moät nhoùm vôùi nhau! Tieåu Phi gaät ñaàu : -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa nín laëng giaây laùt, vuït cöôøi khan : -Ta khoâng heà löu yù laø ngöôi chuyeân duøng tay taû caàm bình traø. Baát cöù laøm gì, ngöôi luoân duøng tay höõu, thì taïi sao rieâng caùi vieäc caàm bình traø, ngöôi laïi ñoåi tay ? Tieåu Phi ñaùp : -Tröôùc kia ta tunöøg soáng nhieàu naêm döôùi thuyeàn. Thuyeàn duø lôùn ñeán ñaâu, cuõng chaät heïp cho söï xeâ dòch cuûa con ngöôøi cho neân caùc vaät duïng ñeàu phaûi ñöôïc saép xeáp choã naøo, y choã ñoù vónh vieãn, vöøa traùnh ñöôïc va chaïm, vöøa deã tìm. Cho neân beân caïnh choã ta thöôøng ngoài, Dung nhi coù ñaït moät chieác baøn con, phía tay taû, treân baøn coù bình traø cho ta baát thöôøng vôùi tay laáy thuaän. Laâu daàn, ta thaønh thoùi quen khoâng boû ñöôïc. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Hay! Hay! Nhöng taïi sao Dung nhi khoâng ñaët chieác baøn beân tay höõu ? Tieåu phi cöôøi nheï : -Chæ vì beân höõu khoâng coøn choã troáng. Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Khoâng ngôø soáng treân chieác thuyeàn laïi coù choã hay nhö vaäy! Tieåu Phi tieáp : -Cuõng coù luùc ta caûm thaáy böïc boäi, tuø tuùng laém chöù! Nhöng ôû trong choã heïp, con ngöôøi deã laäp thoùi quen traät töï! Moãi ngaøy moãi cöû ñoäng y khuoâng khoå, laâu daàn thaønh coù quy cuû. Luùc bình thöôøng, chaúng ai thaáy caùi choã hay cuûa thoùi quen quy cuû ñoù. Khi laâm nguy, quy cuû ñoù giuùp ta raát nhieàu! Hoà Thieát Hoa cöôøi hì hì : -Neáu ñem ngöôi nhoát vaøo loàng chim, chaéc ngöôi seõ trôû thaønh ngöôøi coù quy cuû nhaát ñôøi! Boãng, y nhôù ñeán moät söï vieäc, nuï cöôøi treân moâi taét ngay. Roài y keâu leân : -Trong phoøng cuûa vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm sao chaúng coù tieáng ñoäng naøo caû ? Hay laø caû hai bò chuùng haï ñoäc thuû roài ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Khoâng coù vieäc ñoù ñaâu! Voâ luaän laø ai cuõng khoâng deã daøng haïi hai vôï choàng hoï! 610 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Nhöng luùc boïn aáy ñeán ñaây, Lieãu Voâ My ñang ñau ñôùn cöïc ñoä. Voâ luaän laøm sao ta cuõng ñeán ñoù xem qua! Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt : -Ñeán ñoù cuõng toát! Bieát ñaâu hoï chaúng nghe, chaúng thaáy moät ñieàu gì ?... Hoà Thieát Hoa khoâng ñôïi Tieåu Phi döùt caâu ñaõ thoaùt ra hoûi cöûa! *** Gaø gaùy saùng, tuy ñeâm chöa taøn. Hoà Thieát Hoa goïi ñeán löôït thöù hai, Lyù Ngoïc Haøm ñaõ ñoát ñeøn leân, môû cöûa vaän aùo böôùc ra. Tuy maët loä veû kinh dò, nhöng mieäng vaãn ñieåm nuï cöôøi, haén thoát : -Hai vò thöùc sôùm quaù! Hoà Thieát Hoa thaáy haén voâ söï, thôû phaøo nheï nhoõm, cöôøi ñaùp laïi : -Khoâng phaûi thöùc sôùm ñaâu, maø chính laø khoâng nguû! Lyù Ngoïc Haøm chôùp maét : -Coù söï gì xaûy ra chaêng ? Hoà Thieát Hoa vöøa thôû phaøo ñoù, laïi thôû daøi tieáp : -Daøi doøng laém, Lyù huynh! Lyù huynh ñaõ thöùc roài, vaäy haõy sang beân phoøng boïn taïi haï ñaøm ñaïo! Lyù Ngoïc Haøm nhìn veà phía haäu moät thoaùng, ñoaïn kheùp cöûa laïi roài than : -Tieän noäi khoâng ñöôïc thö thaùi! Taïi haï vöøa chôùp maét ñaáy! Hoà Thieát Hoa hoûi gaáp : -Beänh cuûa taåu phu nhaân... lieäu coù sao chaêng ? Lyù Ngoïc Haøm cöôøi khoå : -Bònh cuõ taùi phaùt, cöù moãi thaøng haønh hai laàn. Cuõng chaúng coù gì quan heä laém! Baát quaù, luùc phaùt taùc beänh chöùng laøm phieàn phöùc moät chuùt thoâi! Tieåu Phi mæm cöôøi hoûi : -Lyù huynh vöøa chôïp maét, vaäy coù nghe tieáng ñoäng chi chaêng ? Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi : -Tieän noäi laên loän qua laïi, reân la maõi, chaúng khaùc moät ñöùa beù, taïi haï maûi an uûi naøng, coøn taâm tö ñaâu lo nghó ñeán vieäc gì khaùc ? Haén döøng laïi moät chuùt, ñoaïn hoûi : -Vieäc gì ñaõ xaûy ra hôû caùc vò ? Hay laø... Hoà thieát Hao mæm cöôøi : -Chaúng coù gì quan troïng! Baát quaù, coù hai ngöôøi ñeán ñaây, muoán laáy maïng Löu Höông. Vaø ñoù cuõng chæ laø moät bònh cuõ cuûa haén! Cöù moãi thaùng laø hai laàn nhö vaäy! Lyù Ngoïc Haøm giaät mình : 611 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coù ngöôøi ñeán ñaây, toan aùm haïi Löu höông huynh ? Ngöôøi naøo to gan theá ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå : -Taïi haï vaø haén ñuoåi theo moät luùc laâu. Song vaãn khoâng theo kòp. Xem ra, treân giang hoà, cao thuû cuøng ngaøy caøng moïc leân nhieàu! Hoï ñaõ ñeán phìng, vaø böôùc vaøo trong. Lyù Ngoïc Haøm nhìn leân maët baøn, thaáy ñoáng ngaân ñinh bieán saéc maët ngay, hoûi : -Ngöôøi ñoù duøng loaïi aùm khí naøy, ñònh haï saùt Löu höông huynh ? Tieåu Phi nhìn thaúng vaøo maët haén : -Lyù huynh nhaän ra loaïi aùm khí ñoù ? Lyù Ngoïc Haøm ñaùp : -Chöøng nhö laø Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng laø noù! Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi : -Löu höông ñaïo Soaùi quaû danh baát hö truyeàn! Naêm xöa Nhaát Traàn ñaïo tröôûng, moät baäc ñaïi kieám khaùch töøng tung hoaønh khaép vuøng Nam mieàn hoang ñaõ boû maïng vì loaïi aùm khí naøy! Bôûi noù nhanh, vaø noù maïnh, noù ñaõ ñöôïc vuõ laâm xem nhö laø voâ ñòch veà caùc loaïi aùm khí treân ñôøi, theá maø Ñaïo soaùi vaãn traùnh ñöôïc! Töø tröôùc ñeán nay, chæ coù moãi moät Ñaoï soaùi thoaùt cheát vì noù! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Chaúng qua cuõng nhôø vaän soá. Lyù huynh, haén coù bao nhieâu caùi may maø ngöôøi ñôøi khoâng coù! Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Ñoái vôùi Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh, chuùng ta khoâng theå cho laø vaän soá maø thoaùt naïn! Bieát bao nhieâu ngöôøi coù vaän khí hôn Löu Höông huynh, song chaúng ai thoaùt ñöôïc hai möôi baûy muõi ñinh lôïi haïi ñoù! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng : -Lyù huynh döôøng nhö raát am töôøng veà loaïi aùm khí quyû naøy ? Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi : -Gia phuï coù giaûng giaûi qua cho taïi haï hieåu töø luùc coøn aáu thô, baét ñaàu luyeän voõ, cuõng nhö ngöôøi coù ñeà caäp ñeán caùc loaïi khaùc, raát maïnh. Ngöôøi daën doø taïi haï löu yù ñeà phoøng khi xuaát ngoaïi. Haén döøng laïi moät chuùt roài tieáp : -Gia phuï cho bieát, treân theá gian naøy coù saùu loaïi ñaùng sôï, maø Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh laø moät! Tieåu Phi hoûi : -Lyù laõo tieàn boâi scoù ñeà caäp ñeán xuaát xöù cuûa noù chöù ? Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu : 612 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôøi nghó ra loaïi aùm khí naøy, laø Chaâu theá Minh, moät ñeä töû theá gia vuõ laâm! Phuï thaân cuûa Chaâu theá Minh laø Nam hoà song kieám, töøng oanh lieät moät thôøi! Hoà Thieát Hoa hoûi : -Cöù theo choã hieåu bieát cuûa boïn taïi haïm thì ngöôøi cheá taïo ra laïi aùm khí naøy khoâgn am töôøng vuõ coâng. Chaâu theá Minh laø con cuûa Nam hoà song kieám, chaúng leõ y khoâng bieát vuõ coâng ? Hay laø lôøi truyeàn thuyeát khoâng ñuùng söï thaät ? Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi : -Hoà huynh khoâng nghe laàm ñaâu! Chaâu theá Minh khoâng bieát vuõ coâng, töø luùc nhoû y mang beänh taät kyø laï. Xöông coát y meàm nhuõn, do ñoù y khoâng hoïc voõ ñöôïc. Ñieàu ñoù raát deã hieåu, bôûi y khoâng ñöùng ñöôïc thì laøm sao hoïc ñöôïc voõ ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Ñaùng tieác! Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Chaâu theá Minh coù naêm anh em, y ñöùng haøng thöù ba, y laø ngöôøi thoâng minh nhaát trong naêm anh em. Vì taøn pheá, y khoâng laäp neân ñöôïc söï nghieäp gì trong khi caùc anh em ñeàu thaønh danh treân giang hoà. Do ñoù, y töùc uaát phaùt theä phaûi laøm ñöôïc moät caùi gì ñoù kinh thieân ñoäng ñòa, cho thieân haï anh huøng phaûi neå sôï y. Tieåu Phi hoûi : -Boán anh em cuûa Chaâu theá Minh coù phaûi laø Giang Nam töù nghóa chö vò tieàn boái chaêng ? Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu : -Chính laø caùc vò ñoù! Haén tieáp : -Quanh naêm suoát thaùng. Chaâu theá Minh oâm taät naèm giöôøng ngoaøi caùi vieäc ñoïc saùch, chaúng coøn laøm ñöôïc vieäc gì khaùc, cho neân ngöôøi maáy laáy goã, ñeõo goït laøm vui, roài töø caùi ñeõo goït ñoù, y saùng cheá ra nhieàu cô quan cöïc kyø tinh xaûo, chaúng haïn moäc nhaân töï ñoäng nhö Gia Caùt Vuõ Haàu saùng cheá moäc ngöu löu cuûa ngaø xöa! Chính nhöõng moäc nhaân ñoù, phuïc thò caùi aên caùi uoáng haøng ngaøy cho y. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Neáu theá thì nôi y ôû, coù nhieàu thuù vò quaù! Neáu Chaâu tieân sanh chöa laø ngöôøi thieân coåm thì nhaát ñònh chuùng ta phaûi tìm ñeán baùi phoûng! Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Sau ñoù, y cheá ra moät chieác hoäp, cuõng baèng goã. Muoán cheá ra loaïi hoäp ñoù, y caàn coù söï phuï giuùp cuûa ngöôøi thôï kheùo. Boán anh em cuûa y phaûi tìm ñeán taän Coâ Toâ tìm ngöôøi danh thôï hoï Toáng ñöa veà choã ôû... Haén laïi döøng traàm ngaâm moät chuùt roài môùi tieáp : -Ngöôøi thôï ñaõ ñöôïc ñoàng nghieäp goïi laø Xaûo Thuû Toáng. Xaûo thuû Toáng löu laïi nhaø Chaâu theá Minh ba naêm, chaúng roõ hoï ñaõ laøm gì trong thôøi gian ñoù, cöù moãi thaùng, 613 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaâu theá Minh laïi cho ngöôøi mang tieàn veà cho vôï con Xaûo thuû Toáng, raát troïng haäu, raát ñeàu ñeàu... Tieåu Phi thôû daøi : -Vôï Xaûo thuû Toáng coù bieát ñaâu mình nhaän soá tieàn baùn sanh maïng choàng mình cho Chaâu theá Minh! Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Ñuùng laø giaù sanh maïng moät con ngöôøi! Khi Xao thuû Toáng böôùc ra khoûi nhaø, laø nhaøo xuoáng lieàn, ñeå roài vónh vieãn khoâng bao giôø trôû daäy nöõa. Ngöôøi ta ñoàn y kieät queä vì taâm löïc quaù tieâu hao. Nhöng söï thöïc nhö theá naøo, chæ moãi moät mình Chaâu theá Minh bieát roõ maø thoâi. Gia quyeán hoï Toáng ñaønh chaáp nhaän söï baát haïnh cuûa hoï, chaúng heà daùm tra cöùu. Bôûi khi naøo hoï daùm ñöông ñaàu vôùi boïn Chaâu theá Minh coù theá löïc raát to lôùn treân giang hoà ? Tieåu Phi thôû daøi : -Ñöông nhieân laø Xaûo thuû Toáng phaûi cheát! Cheát ñeå giöõ bí maät hoaøn toaøn veà Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh! Haén cheát ñeå teá taï söï thaønh coâng, haén ñöùng ñaàu soå danh nhöõng ngöôøi cheát vì phaùt minh ñoù! Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Nöûa thaùng sau, Chaâu theá Minh göûi thieáp ñi caùc nôi, môøi nhöõng vò söû duïng aùm khí höõu danh teà töïu tai Nam hoà. Thôøi gian luùc ñoù, vaøo teát Trung thu. Ai ai cuõng neå troïng bon Giang Nam töù nghóa neân ñeán ñoù raát ñoâng. Hoï muoán bieát Chaâu theá Minh môøi hoï ñeå laøm gì, bôûi xuaát thaân töø moät danh gia, bao nhieâu naêm qua khoâng heà can döï vaøo vieäc giang hoà, Chaâu theá Minh haønh ñoäng nhö vaäy ñaùng cho hoï suy nghó laém! Hoà Thieát Hoa muoán noùi gì ñoù laïi thoâi. Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Ngôø ñaâu, röôïu ñöôïc vaøi tuaàn, Chaâu theá Minh yeâu caàu tæ thí aùm khí vôùi Haàu nam Huy! Hoà Thieát Hoa hoûi : -Coù phaûi Baùt Tyù Thaàn Vieân Haàu nam Huy chaêng ? Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu : -Phaûi! Vò ñoù, coù aùm khí khaép mình, cöù theo lôøi truyeàn thuyeát thì trong cuøng moät luùc, laõo ta phoùng ra ñeán taùm loaïi. Caùc caùch tieáp aùm khí cuûa ñòch cuõng laï kyø döôøng nhö laõo coù taùm tay daøi vaø nhanh nhö tay vöôïn. Coù theå cho laõo laø ñeä nhaát danh gia veà aùm khí trong thieân haï. Moät ngöôøi nhö vaäy, laïi tyû thí aùm khí vôùi moät keû taøn pheá sao ? Huoáng chi hoï Haàu laïi laø baèng höõu cuûa Giang Nam töù nghóa ? Hoà Thieát Hoa thoát : -Duø laõo coù thaéng, caùi thaéng ñoù cuõng chaúng ñem laïi cho laõo moät chuùt vinh döï naøo! Lyù Ngoïc Haøm tieáp : 614 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cho neân ai ai cuõng töôûng laø Chaâu theá Minh ñuøa. Ngôø ñaâu Chaâu theá Minh coá tình böùc baùch, laïi coøn dung lôøi khieâu khích, cuoái cuøng Haàu nam Huy phaûi nhaän! Hoà Thieát Hoa hoûi : -Roài sau ñoù ? Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi : -Chaúng nhöõng moät Haàu nam Huy cheát, maø coøn nhieàu ngöôøi nöõa cuõng cheát luoân! Töø ñoù, ai ai cuõng ñeàu hieåu laø khoâng theå traùnh ñöôïc Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh. Tieåu Phi laéc ñaàu : -Vò Chaâu coâng töû ñoù thaâm ñoäc quaù! Hoà Thieát Hoa tieáp : -Con ngöôøi toaøn thaân baát toaïi töø thuôû aáu thô, phaûi coù taùnh coå quaùi, do baát maõn maø sanh ra, töï nhieân ñoá kî, töø ñoá kî ñi ñeán aùc ñoäc khoâng xa! Ñieàu laï luøng laø Nam Hoà song kieám vaø Giang Nam töù nghóa laïi thaûn nhieân ñeå cho Chaâu theá Minh töï tung töï taùc! Lyù Ngoïc Haøm ñaùp : -Luùc ñoù, anh em Nam Hoà song kieám ñaõ cheát, maø Giang Nam töù nghóa laïi coù vieäc rieâng tö... Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Vieäc gì ? Lyù Ngoïc Haøm vaõn giaûi : -Baát quaù, hoï nghó ngôïi raát nhieàu veà haäu quaû cuûa Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh. Lôïi cuõng coù, maø hòa cuõng chaúng khoâng. Lôïi laø theá löïc cuûa Chaâu gia seõ gia taêng quan troïng. Haïi laø töø ñoù giang hoà seõ ñoá kî hoï, xem hoï laø keû thuø coâng coäng, bôûi chaúng moät ai muoán loaïi aùm khí ñoù coøn ôû trong tay boïn hoï Chaâu, hoï sôï anh em Chaâu gia duøng noù maø khoáng cheá vuõ laâm! Ai ai cuõng muoán huyû chieác hoäp lôïi haïi ñoù! Hoà Thieát Hoa taët löôõi : -Chaéc chaén laø nhöõng ngöôøi ñoù coù baát hoaø ít nhieàu vôùi hoï Chaâu, sau ngaøy ñoù aên khoâgn ngon, nguû khoâgn yeân giaác! Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu : -Bôûi theá, khoâng ai daùm naèm yeân maø chôø cheát, hoï nghó tieân haï thuû vi cöôøng, Trong moät ñeâm, hoï phoùng hoaû ñoát nhaø hoï Chaâu. Chaâu theá Minh taùng maïng trong traän hoaû hoaïn ñoù. Tieåu Phi hoûi : -Taïi sao Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh laïi rôi vaøo tay ngoaïi nhaân ? Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi : -Naøo ai bieát taïi sao ? Coù ñieàu, sau cuoäc hoaû thieâu, vaät ñoù thaát laïc. ngöôøi naøo nhaët ñöôïc ñöông nhieân laø phaûi giöõ bí maät, giöõ ñeå söû duïng! Naêm saùu thaùng sau, treân giang hoà, coù keû cheát vì Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh. Coù ngöôøi cheát, laø söï bí maät khoâng coøn nöõa, keû khaùc truy cöùu, ñeå cöôùp ñoaït maø duøng! Cho neân chaúng ai giöõ ñöôïc noù laâu. 615 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi : -Thaønh ra vaät ñoù laø vaät baát töôøng! Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu : -Trong maáy möôi naêm qua, vaät ñoù ñaõ nhieàu laàn ñoåi chuû. Ai giöõ noù, ñeàu cheát moät caùch theâ thaûm! Roài noù ñoät nhieân maát tích luoân. Coù leõ ngöôøi nhaët ñöôïc noù, khoâng thích duøng noù, sôï ñieàu baát thöôøng! Thieân haï nghe noùi raát nhieàu veà vaät ñoù, song chaúng moät ai bieát hình thöùc noû ra sao, tröø ngöôøi giöõ noù. Hoà Thieát Hoa nhìn thoaùng qua Tieåu Phi, mæm cöôøi roài thoát : -Nhö vaäy laø vaän khí chuùng ta coøn ñoû! Lyù Ngoïc Haøm cau maøy : -Ngöôøi naøo ñoù, nhaët ñöôïc chieác hoäp, khoâng duøng ñeán. Maõi ñeán hoâm nay mang ra söû duïng, ñoái phoù vôùi Löu höông huynh, suy qua söï vieäc, taát phaûi nghó ngöôøi naøo ñoù coù moái thuø raát saâu vôùi Löu höông huynh vaäy ? Ngöôøi ñoù laø ai ? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc : -Chieám ñöôïc vaät ñoù chaúng phaûi deã daøng ? Theá taïi sao chieám ñöôïc roài, y boû luoân? Lyù Ngoïc Haøm suy nghó maáy phuùt : -Coù theå laø y thaáy vaät ñoù khoâng laøm haïi noåi Löu höông huynh neân coù giöõ laïi cuõng chaúng ích gì. Hôn nöõa, hoaëc giaû y ñaõ löôïm ñöôïc vaät ñoù, y sôï chuû nhaân truy cöùu, tìm caùch haõm haïi y. Ñeå traùnh hoaï, ñaùnh laïc höôùng söï truy taàm, y phaûi boû noù! Duø raát tieác! Ñoù cuõng laø moät caùch dôøi caùi hoaï ñeán ngöôøi khaùc! Hoà Thieát Hoa taùn thöôûng : -Lyù huynh luaän raát ñuùng! Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Nghe noùi, vaät ñoù phaùt ra laø phaûi vaáy maùu, khoâng vaáy maùu laø coù söï baát töôøng cho chuû nhaân, cho neân ngöôøi ñoù khoâng daùm giöõ laâu trong mình. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu : -Coù theå nhö vaäy laém! Tuy nhieân... Lyù Ngoïc Haøm hoûi : -Tuy nhieân, ngöôøi ñoù laø ai ? Chaúng laõ Löu höông huynh khoâng ñoaùn ñöôïc ? Tieåu Phi cöôøi nheï : -Khoâng thaáy maët maøy, laïi ñoaùn vu vô, phoûng coù ích gì ? Giaû nhö y quyeát gieát taïi haï thì thaát baïi laàn ñaàu, y laøm laïi laàn thöù hai hoaëc nhieàu laàn nöõa, y coøn laøm maõi neáu thaát baïi maõi, ñeán luùc ñoù mình töï nhieân hieåu y laø ai! Boãng coù tieáng cöôøi trong treûo vang leân, tieáp theo laø moät gioïng noùi, cuõng trong treûo nhö vaây : -Phaûi ñoù! Trong bao nhieâu naêm qua, ta chöa töøng nghe coù ai thoaùt khoûi baøn tay cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông! *** 616 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi ñoù, laø Lieãu Voâ My! Naøng ñeán nhö moät ngöôøi bieán ñoåi hoaøn toaøn. Hieän taïi, naøng raát huy hoaøng, ngoïn ñeøn chao chao chöïc taét, nhö böøng saùng leân, qua caùi huy hoaøng cuûa naøng! Toùc vaán cho sô saøi, maët khoâng thoa son toâ phaán hôn nöûa, veû tieàu tuî maát haún! Hoà Thieát Hoa khoâng töôûng noåi con ngöôøi tröôùc maét, vöøa traûi qua moät côn ñau thöøa cheát thieáu soáng! Ñieàu thích thuù laø naøng caàm moät bình röôïu trong tay! Hoà Thieát Hoa ñöa tay tieáp laáy bình röôïu. Nhöng nhanh nhö chôùp, Tieåu Phi chuïp vaøo maïch moân cuûa y. Y vöøa kòp hoûi : -Ngöôi vöøa noåi chöùng gì nöõa ñoù ? Tieåu Phi khoâng ñaùp, ñieåm gaáp vaøo naêm huyeät ñaïo Thieân truyeân, Hieäp baùch, Xích traïch, Khoång toài vaø Ñaïi laêng cuûa y. ---------------------oOo--------------------- 617 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn