Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI SAÙU AÙM KHÍ CHI VÖÔNG Neàn trôøi khoâng maây, troâng cao vuùt. Khoâng khí maùt saùng voâ cuøng. Ba coã xe hoa leä do ngöïa keùo bon bon, lao vuùt treân con ñöôøng giöõa hai haøng caây taùn raäm. Trong coã xe ñaàu, möôøng töôïng khoâng coù ngöôøi, nhöng beân ngoaøi ñaàu xe, laïi coù saùu ñaïi haùn vaän y phuïc cheït, gaõ naøo troâng cuõng ngang taøng, nhìn thoaùng qua ai cuõng bieát, hoï laø nhöõng haûo thuû trong vuõ laâm. Hoï coù theå töï mình laäp neân söï nghieäp, taïo neân thinh danh, song hoï cam taâm laøm noâ leä cho ngöôøi. Thì khoâng caàn tìm hieåu, cuõng bieát chaéc chaén raèng chuû nhaân cuûa hoï haún phaûi laø baäc phi thöôøng vaäy! Trong coã xe cuoái cuøng, thænh thoaûng coù aâm thinh aám dòu trong treûo vang leân. Raát tieác, cöûa xe ñoùng kín, khaùch ñi ñöôøng khoân glaøm sao nhìn ñöôïc maët ngöôøi trong xe. Nhöõng tieáng cöôøi ñoù, laø do Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa phaùt leân. Nghe noùi boïn Toâ Dung Dung ñang ôû taïi UÛng Thuùy sôn trang, thì laøm sao hoï khoâng theo Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My ? Coã xe khoâng theå taïo caàu kyø nhö cuûa Cô baêng Nhaïn, song vaãn coù ñaày ñuû tieän nghi. Ngoài xe ñoù maø ñi ngaøn daëm, chaúng ai nghe meät moûi chuùt naøo! Tieåu Phi choác choác laïi hoûi : -Boïn Toâ Dung Dung laøm sao ñeán UÛng Thuùy sôn trang ? Vaø Lieãu Voâ My chæ ñaùp goïn : -Phaûi ñeå cho toâi daønh moät söï baát ngôø cho caùc vò chöù ? Ñeán nôi roài, töï nhieân seõ bieát, hoûi laøm chi ? Xe khoâng phaûi ñi moät ngaøy moät böõa maø tôùi nôi. Vaû laïi, caøng vaøo saâu Trung Nguyeân, con ñöôøng caøng taáp naäp. Caùi gì laï maét thì thieân haï khoaùi nhìn, ba coã xe hoa leä naøy ñöông nhieân phaûi bò khaùch ñi ñöôøng chuù yù. Moät hoâm, xe ñeán phuû Khai Phong. Thôøi gian vaøo luùc xeá chieàu, hoang hoân saép xuoáng. Ñoaøn xe döøng laïi ñoù, nghæ ñeâm. Röôïu, côm xong, ai veà phoøng naáy ngôi nghæ. Nhö quen taùnh, Hoà Thieát Hoa sang phoøng Tieåu Phi noùi chuyeän treân trôøi döôùi ñaát. 598 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñeâm nay cuõng caûm thaáy khoù nguû. Saép gaëp laïi coá nhaân, saép daán thaân vaøo choán laï, bieát ñaâu chaúng coù nguy hieån ñang chôø ? Töï nhieân loøng chaøng phaûi dao ñoäng. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi thoát : -Nhaân söï cuûa ngöôi quaû thaät khaù ñaáy! Ñuùng laø vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm söû duïn g Kim Ty mieân chöôûng! Phöông tieân khaùch khoâng coù ñoà ñeä, maø laïi laø haûo höõu cuûa Lyù quan Ngö, thì töï nhieân phaûi truyeàn tuyeät kyõ cho con cuûa baïn! Tieåu Phi thôû daøi : -Ñieàu maø chuùng ta khoâng nghó ñeán noåi, laø Thieân haï ñeä nhaát kieám khaùch cuûa ngaøy naøo, giôø ñaây chæ coøn laø moät pheá nhaân! Voõ laâm daàn daàn maát nhaân taøi, nghó haøng tieàn boái ñieâu taøn nhö laù ruïng, ruïng maõi ñeán trô caønh, loøng ta theâm chaïnh nieàm thöông! Hoà Thieát Hoa tieáp : -Coù moät ñöùa con nhö vaäy, keå ra gia phong chöa ñeán noãi naøo. Lyù Ngoïc Haøm ñaõ hoïc ñöôïc hai tuyeät kyõ Laêng Phong kieám vaø Kim Ty mieân chöôûng, thieát töôûng treân ñôøi naøy khoù kieám ñöôïc moät ngöôøi khaû dó ñoái thuû vôùi haén! Tieåu Phi traàm gioïng : -Theo ta nhaän xeùt, Lieãu Voâ My khoâng thua choàng naøng chuùt naøo, coøn veà maët khinh coâng thì naøng treân haún Lyù Ngoïc Haøm moät baäc! Hoà Thieát Hoa suy nghó moät chuùt : -Ba ñaïi theá gia trong vuõ laâm, töø bao nhieâu theá heä qua, coù caùi loái truyeàn ngheä cho daâu chöù khoâng truyeàn cho con gaùi. Naøng laø vôï Lyù Ngoïc Haøm, thì ñöông nhieân phaûi ñöôïc Lyù quan Ngö truyeàn vuõ hoïc. Cho neân, duø naøng coù vuõ coâng cao, ta cuõng chaúng laáy laùm laï. Tieåu Phi tieáp : -Voâ luaän naøng veà laøm daâu nhaø hoï Lyù luùc naøo, nhaát ñònh thôøi gian ñoù khoâng quaù möôøi naêm, maø boïn ñeä töû theá gia tì baét ñaàu hoïc ngheä töø luùc leân ba, leân naêm roài. Lyù Ngoïc Haøm khoâng ra ngoaøi caùi leä ñoù... Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy, ta xem Lyù Ngoïc Haøm ít nhaát cuõng coù möôøi naêm coâng phu! Tieåu Phi laïi tieáp : -Neáu vaäy thì ñaùng lyù ra, vuõ coâng cuûa Lieãu Voâ My khoâng theå cao hôn choàng. Tröø ra, naøng coù meï laø ngöôøi trong danh gia vuõ laâm! Nhöng, nhö ngöôi ñaõ noùi nhöõng danh gia vuõ laâm laïi khoâng truyeàn ngheä cho con gaùi! Huoáng chi treân theá gian naøy, coù maáy ngöôøi daïy con baèng Lyù quan Ngö! Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Ngöôi hoaøi nghi lai lòch cuûa naøng ? Tieåu Phi thôû daøi : 599 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaõ maáy phen, ta tìm caùch hoûi naøng xuaát thaân töø moân phaùi naøo, song naøng laïi traùnh neù khoâng cho ta bieát sö phoù naøng laø ai. Do ñoù, ta nghó naøng khoâng thuoäc veà boán ñaïi bang, baûy phaùi lôùn treân giang hoà. Vaø ta cöù tìm hieåu maõi, xem treân ñôøi naøy coù vò tieàn boái cao nhaân naøo mang hoï Lyù hay khoâng!... Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Voâ luaän laøm sao, giaû nhö Lieãu Voâ My laø Hoaï my Ñieåu, thì ñieàu ñoù vaãn chaúng coù haïi chuùt naøo. Naøng töøng ñoái xöû toát vôùi boïn ta, chính ta laïi nhôø naøng cöùu soáng! Ta caøng caûm kích naøng hôn! Tieåu Phi mæm cöôøi khoâng ñaùp. Boãng coù tieáng huyeân naùo töø phoøng beân caïnh voïng ñeán. Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Vôï choàng son thöôøng caõi vaõ vôùi nhau, song chaúng leõ hoï ñi ñeán choã ñoäng thuû vôùi nhau ? Tieáng keâu la caøng luùc caøng döõ doäi, nghe coù veû thoáng khoå laém! Ñuùng laø aâm thinh cuûa Lieãu Voâ My. Hoà Thieát Hoa chöa döùt caâu ñaõ voït ra khoûi phoøng roài, Tieåu Phi ñaønh phaûi ñi theo ra. Trong khaùc h saïn khoâng moät ai chaïy ñeán. Luoân boïn gia ñinh, tyø nöõ cuûa vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm cuõng vaéng boùng. Tieåu Phi laáy laøm laï nghó hay laø boïn chuùng ñieác ? Neáu khoâng ñieác, sao laïi chaúng nghe gì ? Giaû nhö coù nghe, sao chaúng moät ai chaïy ñeán ? Hoï quaù quen tai vôùi söï caõi vaõ cuûa vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm chaêng ? Ñoâi vôï choàng naøy, thöôøng xoâ xaùt nhö theá laém sao ? *** Ñeøn trong phoøng Lieãu Voâ My ñoát saùng. Lieãu Voâ My rung rung gioïng keâu leân : -Ca ca gieát tieåu muoäi ñi! Gieát ñi! Hoà Thieát Hoa bieán saéc! Y toan xoâ cöûa böôùc vaøo. Lyù Ngoïc Haøm an uûi : -Nhaãn naïi! Nhaãn naïi moät chuùt, hieàn muoäi! Ñöøng laøm kinh ñoäng ñeán ngöôøi chung quanh! Lieãu Voâ My reân ræ : -Tieåu muoäi khoâng coøn ñuû söùc nhaãn naïi nöõa, ñaïi ca ôi! Ñau ñôn nhö theá naøy, thaø cheát coøn hôn! Baây giôø Hoà Thieát Hoa môùi bieát khoâng phaûi hoï ñaùnh nhau! Y thaáp gioïng hoûi : -Naøng thoï bònh baát ngôø ? 600 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñaùp : -Khoâng phaûi bònh baát ngôø ñaâu! Ñoù laø moät beänh cuõ, thôøi thöôøng phaùt taùc. Do ñoù gia nhaân cuûa hoï ñaõ quen roài, neân chaúng moät ai chaïy ñeán. Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Chaéc laø côn ñau hoaønh haønh laém, neân côõ ngöôøi nhö Lieãu Voâ My môùi reân la nhö vaäy! Nhöng bònh gì ñaùng sôï theá ? Tieåu Phi traàm gioïng : -Bình thôøi, naøng nhö ngöôøi thöôøng, song luùc phaùt ñoäng leân, thì ñaùng sôï voâ cuøng! Nhö vaäy coù theå naøng truùng moät loaïi ñoäc cöïc kyø lôïi haïi! Hoà Thieát Hoa bieán saéc : -Ñoäc! Neáu naøng truùn g ñoäc, thì taïi sao Lyù quan Ngö khoâng tìm caùch giaûi ñoäc cho naøng ? Lyù quan Ngö raát am töôøng y thuaät kia maø ? Ngoaøi ra coøn coù Phöông tieân Khaùch, laõo aáy cuõng laø moät thaàn y. Vaû laïi coù raát nhieàu cao nhaân dò khaùch haøng tieàn boái ra vaøo taïi uùng Thuyû sôn trang, chaúng leõ bao nhieâu ngöôøi ñoù khoâng coù phöông phaùp cöùu Lieãu Voâ My ? Tieåu Phi thôû daøi, khoâng ñaùp. Tieáng reân cuûa Lieãu Voâ My caøng luùc caøng theâ thaûm. Laïi coù tieáng chieác giöôøng dao ñoäng, chuyeån mình coùt keùt, ñieàu ñoù chöùng toû naøng ñang laên loän maïnh. Lyù Ngoïc Haøm luoân mieäng an uûi naøng. Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Sao ngöôi khoâng vaøo ñoù, xem thöû ra sao ? Bieát ñaâu chaúng coù caùnh cöùu chöõa cho naøng ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Naøng coù taùnh can tröôøng laém, khoâng bao giôø naøng thích ai thaáy naøng trong tình traïng khoán khoå nhö vaäy. Chuùng ta cöù ñeå maëc hoï, saùng ra haüng hay! Boãng, coù tieáng laïch caïnh vang kheõ. Moät con chim ñang nguû treân caønh caây ngoâ ñoàng gaàn ñoù, giaät mình voã caùnh bay ñi. Chim nguû giaät mình bay ñi, chaéc chaén laø coù ñoäng. Tieåu Phi thaáy coù aùnh theùp chôùp saùng trong taøng caây. Roài lieàn sau ñoù, moät vaàng ñieåm saùng töø taøng caây, bay vuùt xuoáng choã chaøng ñöùng, ñaø bay nhanh voâ töôûng. Neáu khoâng coù con chim baùo ñoäng, chaéc chaén Tieåu Phi phaûi thoï haïi roài. Cuõng may cho chaøng, coù con chim cöùu maïng. Laäp töùc, chaøng xoâ maïnh Hoà Thieát Hoa ngaõ xuoáng caïnh ñoù, ñoàng thôøi chaøng cuõng nhaøo theo naèm leân mìh Hoà Thieát Hoa. Ñuùng luùc. Moät loaït tieáng laùch caùch vang leân. 601 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöõng ñieåm saùng baén xuoáng neàn nhaø, ñaø baén maïnh voâ cuøng, coù nhieàu ñieåm luùn saâu trong neàn. Moät boùng ngöôøi rôøi taøng caây, lao vuùt ñeán ñaáu tröôøng, thoaùt ra ngoaøi maát daïng Hoà Thieát Hoa coøn baøng hoaøng. Tieåu Phi ñaõ bay theo boùng ñoù. Nhìn qua choã ñöùng cuûa Tieåu Phi, baát giaùc Hoà Thieát Hoa giaät mình goïi vôùi theo : -Caån thaän! Laõo xuù Truøn! Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh ñaáy! Y bay theo. Trong boùng ñeâm, naøo coù boùng ngöôøi, ngoaøi Tieåu Phi ñang chaïy ñi lôø môø ôû phía tröôùc ? *** Ñeâm xuoáng saâu. Söông xuoáng daøy, söông caøng veà khuya caøng ñuïc troâng nhö khoùi môø bao phuû khaép nôi. Daàn daàn Tieåu Phi maát daïng. Xa xa coù aùnh ñeøn chieáu laïi. aùnh ñeøn daàn daàn saùng roõ, ñeøn nhö ôû ngoaøi maøn söông, khoâng bò che môø. Hoà Thieát Hoa khoâng daùm gaây neân moät tieáng ñoäng. Y bieát, trong tình huoáng ñoù, moïi tieáng ñoäng ñeàu laø caùi ñích cuûa aùm thò. Bôûi, coù tieáng ñoäng laø coù ngöôøi gaây neân, aùm khí cöù baén veà phía phaùt ra tieáng ñoäng, laø hoaù tröø moïi cuoäc doøm ngoù! Y lo sôï cho Tieåu Phi. Tieåu Phi ñang laâm vaøo tröôøng hôïp quaù nguy hieåm! ít nhaát y cuõng nghó nhö vaäy. Boãng, coù vaät gì chieáu saùng ngay tröôùc maët y. Y voäi ñöa tay nhaët leân. Thì ra, ñoù laø chieác hoäp baïc. Hoäp daøi baûy taác, daøy ba taác, caùch cheá taïo cöïc kyø tinh vi, trong hoäp ñöïng chaâm, bôûi ngoaøi hoäp coù ba haøng loã nhoû, vöøa ñuû chaâm chui loït. Moãi haøng coù chín loã. Maët hoäp coù chaïm hai haøng chöõ, loaïi tieåu trieän. Loaïi chöõ naøy raát coå, chæ duøng ñeå chaïm treân caùc ñoà coå. Hoà Thieát Hoa khoâng hieåu gì caû, buoät mieäng thôû daøi nghó : Xem ra, chaúng nhöõng ra khoå luyeän khinh coâng, maø phaûi coøn hoïc vaán cho thaät roäng raõi! Y muoán tieáp tuïc chaïy tôùi, song moät ñaïo kình phong cuoán gaáp ngang y ñoàng thôøi moät baøn tay choït vaøo naùch y, moät baøn tay nöõa chuïp vaøo chieác hoäp. Hoà Thieát Hoa nghó thaàm : -Hay cho tieåu töû! Ta ñang tìm ngöôi, ngöôi laïi daãn xaùc ñeá! 602 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laäp töùc y ñaùnh ra moät chöôûng, ñoàng luùc tung luoân moät ngoïn cöôùc. Theá ñaùnh raát ñôn giaûn, song chieâu thöùc toái ñoäc. Ngöôøi kia töø phía taû löôùt qua, y xoay moät phaàn tö voøng, vöøa traùnh theá coâng, vöøa phaûn coâng. Nhöng ngöôøi ñoù coù thaân phaùp linh hoaït hôn y, ñaûo boä voøng qua phía haäu y, deã daøng traùnh chieâu ñoäc ñoù. Hoà thieåt Hoa giaät mình, toan quay ngöôøi tì eo. Ngöôøi ñoù traàm gioïng hoûi : -Laõo Hoà ñaáy phaûi khoâng ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi cöôøi khoå : -ngöôi cuõng nhö ta! Khoâng daùm leân tieáng, gaëp laø cöù ñaùnh. Tieåu Phi cuõng cöôøi khoå : -Bieát laøm sao hôn! Thaáy vaät chôùp saùng trong tay ngöôi, ta ñinh ninh ngöôi laø haén? Khoâng ngôø ngöôi ñoaït ñöôïc vaät ñoù cuûa haén! Hoà Thieát Hoa chôùp maét : -Ngöôi khoâng hieåu aø ? Gaëp haén ta tung ba chöôûng, phoùng hai cöôùc, haén thaùo chaïy boû vaät naøy laïi! Tieåu Phi giaät mình : -Thaät vaäy ? Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân : -Khoâng thaät thì giaû! Tieåu Phi baät cöôøi : -Ta bieát ngöôi khoâng theå naøo ñuoåi theo haén kòp! Hoà Thieát Hoa cuõng cöôøi : -Tay ñeä nhaát khinh coâng trong thieân haï laø Ñaïo soaùi löu Höông coøn khoâng ñuoåi kòp, huoáng hoà laø ta ? Tieåu Phi thôû daøi : -Neáu nhö ñöøng coù söông muø, may ra ta coøn laøm ñöôïc vieäc! Ta vöøa ra ñeán ngoaøi töôøng, haén ñaõ caùch ta ñoä naêm möôi tröôïng roài! Hoà Thieát Hoa troá maét : -Nhanh theá aø ? Neáu theá thì khinh coâng cuûa haén hôn haún cuûa Lyù Ngoïc Haøm roài! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Chæ sôï cao hôn moät baäc laø ít ? Hoà Thieát Hoa hoûi : -So vôùi ta ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Neáu ngöôi ñöøng uoáng röôïu quaù nhieàu, thì coù theå ngöôi hôn haén! Nhöng hieän taïi... Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng : 603 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hieän taïi laø sao ? Khoâng leõ laø ta laïi khoâng baèng vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm ? Roài khoâng ñôïi Tieåu Phi noùi gì, y cöôøi nheï tieáp luoân : -Ngöôi ñöøng ñaùp, traùnh cho ta khoûi thöông taâm! Ta bieát tröôùc ngöôi seõ ñaùp nhö theá naøo roài! Tieåu Phi vaãn ñaùp : -Thöïc ra thì ngöôi chaúng keùm vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm, Nhaát ñieåm Hoàng, Nam cung Linh. Ngöôøi naøy xem ra khinh coâng cuûa haén ngang vôùi Dieäu taêng Voâ Hoa. Neáu ta khoâng chính maét troâng thaáy Voâ Hoa bò teân xuyeân thuûng yeát haàu, thì ta coù theå cho laø Vo Hoa soáng laïi! Hoà Thieát Hoa hoûi : -Noùi nhö ngöôi, treân giang hoà raát hieám tay khinh coâng côõ haén ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Chaéc vaäy! Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Taïi sao ngöôi cöù gaëp maõi nhöõng keû ñoái ñaàu lôïi haïi nhö theá chöù ? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn hoûi laïi : -Vaät gì trong tay ngöôi ñoù ? Hoà Thieát Hoa ñöa qua cho chaøng : -Xem ñi, treân maët coù hai haøng chöõ. Y hoûi tieáp : -Ngöôi ñoïc ñöôïc loaïi chöõ ñoù chaêng ? Tieåu Phi nhìn qua, thaàn saéc bieán ñoåi lieàn chaøng ñaùp : -Loái chöõ trieän! Tieåu trieän! Hoà Thieát Hoa haän : -Vaät laø vaät gieát ngöôøi, laïi chaïm khaéc caàu kyø, laøm nhö laø vaät trang söùc quyù baùu! Coù khaùc naøo moät ca kyõ, ngaøy ngaøy tieáp haøng traêm khaùch, laïi maëc moät luùc möôøi chieác quaàn ? Laøm nhö ta ñaây raát trinh baïch! Neáu phaûi laø chöõ thöôøng, thì y khoâng haän, vì chöõ trieän, y ñoïc khoâng ñöôïc neân haän. Caùi haän ñeå chöõa loãi cho y, loãi hoïc keùm! Tieåu Phi laéc ñaàu : -Chaúng phaûi coá yù ñaâu! aùm khí duø sao cuõng thuoäc veà coå vaät, maø nhöõng ngöôøi cheá aùm khí phaàn ñoâng ñeàu doát vuõ coâng. Hoï laø nhöõng tay thôï, chöù chaún phaûi laø haûo thuû vuõ laâm, neân hoï phaûi toû ra caàu kyø ôû ñieåm khaùc vaäy thoâi! Vaán ñeà töï aùi maø! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi : -Boû qua maáy chuyeän ñoù ñi, maáy chöõ ñoù noùi gì theá ? Tieåu Phi ñaùp : -Ra laø thaáy maùu! Veà khoâng thaáy maùu laø baát töôøng! Duøng gaáp trong caûnh gaáp. aùm khí chi vöông! 604 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cöôøi vang : -Vaên nhaân, thöôøng noùi khoaùc! Moät laàn nöõa laïi coù söï chöùng nghieäm lôøi ta noùi laø ñuùng! Tieåu Phi thôû daøi : -Chaúng phaûi haén coá yù laøm vaäy ñeå doaï khieáp ngöôøi ñaâu! Chaøng tieáp : -aùm khí ñöôïc cheá taïo tinh xaûo phaùt ra laïi maïnh, coù ñöôïc vaäy môùi ñuùng laøi loaïi vöông giaû trong soá aùm khí. Trong vuõ laâm ngaøy nay, coù bao nhieâu aùm khí höõu danh, ñem so vôùi Baïo vuõ Leâ hoa Chaâm naøy, ít nhaát cuõng keùm hai thaønh löïc. Duøng aùm khí, laø quyeát thuû thaéng, neáu quaù keùm thì mong gì coù keát quaû nhö mong muoán ? Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Neáu ñem vaät naøy so vôùi oáng Ñoàng chaâm cuûa Thaïch quan AÂm thì sao ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Ñoàng chaâm vuùt ñi raát nhanh, song vöøa thaáy noù chôùp saùng leân, ngöôi coù theå traùnh kòp. Coøn loaïi Baïo vuõ Leâ hoa Chaâm naøy, khi noù chôùp leân thì chaúng ai traùnh kòp! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi : -Theá taïi sao vöøa roài ngöôi laïi traùnh kòp ? Tieåu Phi cöôøi khoå : -Nhôø may thoâi, laõo Hoà! Bôûi ta phaùt giaùc ra tröôùc khi aùm khí chôùp leân. Tuy nhieân ngöôøi phoùng aùm khí caùch ta khaù xa, chöù neáu ôû gaàn maáy thöôùc thì maïng ta keå nhö hi höõu roài! Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Vaäy laø vaät naøy phaûi quyù laém ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Trong vuõ laâm ngaøy nay, noù laø vaät voâ giaù! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc : -Ñaõ vaäy ngöôøi ñoù laïi boû laïi noù nhö theá naøy ? Khoâng laø moät ngöôøi gioûi khinh coâng nhö haén, laïi khoâng theå mang noù theo mình duø coù vieäc gì khaån caáp ? Khaån caáp côõ naøo cuõng khoâng neân boû, bôûi noù laø vaät voâ giaù kia maø! Tieåu Phi laéc ñaàu : -Ta khoâng hieåu roài! Ñoù laø ñieàu kyø quaùi voâ cuøng! *** Ñeøn trong phoøng Lieãu Voâ My ñaõ taét. Coù leõ vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm ñaõ nguû roài. Hoà Thieát Hoa kheâu ñeøn cho saùng, roài thôû daøi : -Ñuoåi maõi moät luùc laâu, laïi chaúng thaáy moät boùng ma naøo! Ñaùng gheùt thaät, neáu khoâng uoáng maáy cheùn röôïu, chaéc ta phaûi töùcuaát maø cheát! 605 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Treân baøn, coù bình traø, coù bình röôïu. Hoà Thieát Hoa cho raøng cheùn röôïu quaù nhoû, neân truùt boû traø, laáy bình chöùa röôïu, ñònh uoáng baèng bình traø, chöù khoâng baèng cheùn. Tieåu Phi laéc ñaàu, cöôøi nheï : -Ngöôi chaäm uoáng moät chuùt, keå ra chuùng ta cuõng chöa cheát gaáp ñöôïc. Chuùng ta haõy ra xem Baïo vuõ Leâ hoa Chaâm coù coøn hay khoâng! Chaøng tay chuïp ñeøn, tay naém Hoà Thieát Hoa böôùc ñi lieàn. Trong nhaø coù laoïi coân truøng thaáy aùnh ñeøn laø bay, baát chôït coù maáy con bay ngang cheùn röôïu, chaúng bieát taïi sao laïi rôùt xuoáng. Cuùng rôùt ngay trong loøng cheùn. Mem röôïu boác maïnh, con vaät khoâng laøm sao bay leân noåi. Röôïu gì laïi coù hôi maõnh lieät nhö vaäy ? Neáu Tieåu Phi chöa voäi ra ngoaøi, haún chaøng ñaõ thaáy sau khi con vaät rôi vaøo cheùn roài, moät vaàng khoùi xanh boác leân ngay. Khoùi boác leân, con vaät laïi bieán maát. Röôïu, vaãn coøn laø röôïu, con vaät ñaõ thaønh boït, vì trong röôïu coù chaát dung hoaù xaùc cuûa noù thaønh nöôùc. Nhöng, laï luøng laøm sao, röôïu coù pha theâm xaùc con vaät, lai vaãn trong nhö thöôøng, chaúng chuùt gôïn ñuïc. Neáu loaïi röôïu ñoù rôùt vaøo daï daøy Hoà Thieát Hoa, thì y coøn gì ? Taát caû boä phaän trong ngöôøi tan bieán tröôùc, roài coù theå ñeán cô theå luoân sau ñoù. *** Taïi phuû thaønh Khai Phong, quanh naêm raát ít côn möa, ñaát cöùng khoâ nhö ñaù. Lôøy buùa maø ñoùng ñinh vaøo ñaát cöùng, cuõng khoù nhö ñoùng vaào ñaát ñaù, ñaát ngoaøi ñöôøng ngoaøi saân cöùng ñaõ ñaønh, ñaát trong nhaø cuõng cöùng duø ôû trong maùt. Hai möôi baûy muõi kim chaâm ghim saâu vaøo ñaát. Saâu ñeán luùt ñaàu, chaúng coù moät ly naøo loù khoûi maët ñaát. Tieåu Phi baûo : -Ngöôi ño xem, töø choã phoùng aùm khí ñeán ñaây khoaûng caùch ñöôïc bao nhieâu ? Hoà Thieát Hoa ñaùp : -Ñoä naêm tröôïng. Tieåu Phi thôû daøi : -Caùch naêm tröông, duøng Baïo vuõ Leâ hoa Chaâm, taát caû nhöõng muõi chaâm ñeàu chui vaøo ñaát cöùng nhö ñaù! Cöông maõnh thaät! Hoà Thieát Hoa thoát : -Ta nghó, chuùng ta neân môû chieác hoäp xem beân trong coù cô quan gì, phaùt ñoäng ñoäc chaâm maïnh ñeán möùc ñoä ñoù! Nhöng, y ñaõ laáy muõi ñao, ñaøo moät loã ñaát vít hai muõi chaâm leân. Chaâm, möôøng töôïng kim theâu, baát quaù ñuoâi chaâm to hôn moät chuùt. 606 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laï laøm sao, chaâm raát nheï, ñaët vaøo loøng baøn tay, ñöa tröôùc gioù, chaâm coù theå bò gioù cuoán nhö cuoán boâng. Hoà Thieát Hoa kinh haõi : -Vaät nheï nhö theá naøy, maø haén phoùng ñi maïnh, caém saâu vaøo ñaát ñöôïc ? Neáu ta khoâng thaáy taän maét, duø ai noùi cho nghe, ta cuõng chaúng tin noåi. Tieåu Phi ñaùp : -Vaät gì, duø nheï ñeán ñaâu, bay nhanh laø coù söùc maïnh, chính toác ñoä ñaõ taïo neân löïc ñoä. Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Chaïm ñaát cöùng coøn caém saâu ñöôïc, neáu chaïm da thòt thì sao ? Coù theå xuyeân thuûng ngöôøi maø bay tuoát maát! Y ñaøo ñaát, laáy taát caû hai möôi baûy muõi chaâm. Thaáy Hoà Thieát Hoa naém soá chaâm trong tay, Tieåu Phi caûnh giaùc y nhaéc : -Vaät ñoù beùn nhoïn laém ñaáy! Haõy caån thaän! ---------------------oOo--------------------- 607 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn