Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI MOÁT ÑÖÔNG NHIEÂN PHAÛI LAØM Baø mæm cöôøi tieáp noái : -Coøn vuõ coâng cuûa phaùi Vuõ Ñöông thì phuø baïc quaù, phuø baïc ñeán ñoä gaàn nhö thieáu soùt, chaúng khaùc naøo moät moùn aên maø ñaàu beáp queân cho gia vò vaøo! Caùi maõ voõ raát ñeïp, caùi chaát voõ khoâng tinh. Ngöôøi ta deã chaän! Roài baø hoûi : -Coù ñuùng vaäy khoâng ? Thieáu Laâm, Vuõ Ñöông laø ñoâi thaàn töôïng trong laøng voõ, baø luaän hai phaùi ñoù nhö luaän moät vaät duïng thoâng thöôøng, chaúng gaùn cho moät ñieåm giaù trò nhoû nhaët naøo! Baø cuoàng ngaïo thaùi quaù, duø raèng laäp luaän cuûa baø raát chính xaùc. Tuy nhieân, tuyeät kyõ cuûa baø aån öôùc moâ phoûng theo vuõ coâng cuûa hai phaùi ñoù! Baø ñaõ tuyeån choïn moät vaøi tinh hoa trong hai loaïi vuõ coâng ñoù, phoái hôïp laïi, saùng cheá ra, theá maø baø laïi khinh thò nguoàn goác. Hoà Thieát Hoa muoán cöôøi lôùn! Thaïch Quan AÂm laïi tieáp : -Hai phaùi ñoù, sôû ñaéc raát taàm thöôøng, theá maø vaãn coù thinh danh löøng laãy, thaät laø laï luøn g! Caøng laï luøng hôn nöõa, laø ñieàu ñaët teân cho nhöõng chieâu thöùc! Caùi gì laø Ñao Phaùch Sôn Nhaïc ? Caùi gì laø Hoaøng Long Phuïc Hoå ? Caùi gì chöù ? Thöïc ra, chæ ñaùng goïi laø Phaùch Moäc Saøi, laø Hoaøng Mieâu Phuïc Caåu, khoâng hôn khoâng keùm! Cho neân ta khoâng daãm daáu cuûa hoï, khoâng duøng nhöõng danh töø roãng tueách, ta chæ goïi ñôn giaûn laø Nam nhaân baùt kieán Ñaéc. Caùi giaù trò ôû choã dieäu duïng chöù khoâng ôû danh töø. Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Nhö vaäy nhöõng chieâu thöùc ñoù, do baø saùng cheá ra ? Thaùch Quan AÂm gaät ñaàu : -Muoán saùng cheá moät moân rieâng bieät, phaûi am töôøng taát caû moân coâng cuûa caùc phaùi höõu danh. Ngoaøi ra, phaûi saønh taâm lyù cuûa con ngöôøi! Saùng cheá chieâu Nam nhaân baùt kieán Ñaéc , ta hieåu roõ nhöôïc ñieåm cuûa nam nhaân. Cho neân ngoaøi ta ra, maø ñöøng hoøng ai laøm noåi! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc laâu, ñoaïn cöôøi khoå : -Phaûi! Baø nghieân cöùu nam nhaân raát kyõ! Thaïch Quan AÂm hoûi : -Baây giôø, ngöôi coøn töôûng laø neân ñoäng thuû vôùi ta khoâng ? Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn cuøng thôû daøi, cuøng ñaùp : 544 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng daùm roài! Ba tieáng "khoâng daùm roài" vöøa ñöôïc buoâng ra, Quy tö Vöông bieán saéc maët nhö maøu ñaát. Tyø Baø coâng chuùa loûng leûo baøn tay, thanh chuyû thuû rôi xuoáng vang leân moät tieáng keng laïnh luøng. Ngôø ñaâu, Cô Baêng Nhaïn vaø Hoà Thieát Hoa ñaõ bieán thaønh hai muõi teân, bay vuùt tôùi. Caû hai nhích ñoäng thaân phaùp, gaàn nhö ñoàng thôøi gian, khoù theå phaân ñònh ai tröôùc ai sau. Hoï cuõng lieân thuû nhö gaõ raâu xanh vaø Tyø Baø coâng chuùa, song phaàn tinh dieäu phaûi hôn nhieàu. Hoï xuaát thuû, duø cho ai chuù yù, cuõng khoâng nhaän ñònh kòp. Hai boùng ngöôøi vöøa chôùp leân, ba chieâu thöùc phaùt xuaát. Hoï xuaát thuû nhö theá naøo, hoï phaùt xuaát chieâu thöùc gì, coù hoï bieát noåi maø thoâi! Hoï chöa xuaát thuû, ngöôøi ta coøn thaáy boùng hoï, hoï xuaát thuû roài, lieàn bieán thaønh hai ñôït khoùi, khoâng ai bieát ñôït naøo cuûa ngöôøi naøo! Gioù cuoán vu vu trong leàu, gioù quyeän cheùn röôïu, bình röôïu rung chuyeån laéc lö. Y phuïc cuûa Quy Tö Vöông, Tyø Baø coâng chuùa, gaõ raâu xanh phaát nghe phaàn phaät. Quy Tö Vöông gheâ sôï phi thöôøng, coù theå hoân meâ baát cöù phuùt giaây naøo. Tyø Baø coâng chuùa haáp taáp böôùc tôùi dìu laõo, nhöng tay naøng rung baàn baät. Gaõ raâu xanh chaû phaân bieät ñöôïc gì, vaãn tröøng maét nhìn. Hai troøng maét chöïc loøi ra. Bình sanh gaõ töøng traûi nhieàu cuoäc chieán trí maïng, töøng bò ñòch cheùm truùng treân mình, song chaúng heà sôï haõi. Laàn naøy gaõ khieáp ñaûm phi thöôøng! Vaø gaõ khaån tröông ra maët nhö chính mình ñang giao ñaáu! Trong moät caên leàu, duø roäng ñeán ñaâu vaãn coøn heïp, heïp cho moät cuoäc ñaáu giöõa ba ngöôøi. Nhöng, hoï xoay trôû taøi tình quaù, chaúng moät ai chaïm gheá, chaïm baøn. Tyø Baø coâng chuùa vaø gaõ raâu xanh khoâng khoûi buoät mieäng thôû daøi. Baây giôø, caû hai môùi bieát mình coøn non nôùt quaù, ñem so saùnh vôùi ba ngöôøi ñoù, chaúng khaùc naøo baûo con ruøa ñua toác ñoä vôùi tuaán maõ! Ñöøng noùi laø hoï laøm gì ñöôïc ñoái phöông, noäi caùi vieäc traùnh chaïm gheá, chaïm baøn, chaïm vaùch leàu cuõng khoù khaên laém roài. Boãng, gioù ngöøng. Ba boùng ngöôøi ñöùng yeân ba nôi. Hoà Thieát Hoa, naém chaët hai baøn tay, göông maët öûng ñoû ñaùng sôï. Cô Baêng Nhaïn thì traéng nhôït maët. Caû hai tröøng maé nhìn Thaïch Quan AÂm. 545 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thaïch Quan AÂm coøn giöõ nuï cöôøi ôû khoeù mieäng, xem ra, baø vaãn an töôøng, vaãn ñeïp, vaãn bình thaûn töïa hoà chöa cuøng ngöôøi giao thuû. Baát quaù, baø nhö moät ngöôøi vöøa taém xong, trang phuïc chöa ñöôïc töôm taát, chæ chænh dung nhan taïm thôøi ñeå tieáp khaùch baát ngôø. Caû ba ñöùng laëng, baát ñoäng. Tyø Baø coâng chuùa chaúng hieåu taïi sao hoï ngöng ñaáu. Maø naèng cuõng chaúng hieåu beân naøo thaéng, beân naøo baïi. Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn ñöùng laëng ngöôøi taïi choã, Quy Tö Vöông, Tyø Baø coâng chuùa vaø gaõ raâu xanh nghe tim ñöùng laïi. Maõi moät luùc laâu, nôi khoeù mieäng Hoà Thieát Hoa, coù maùu ræ ra, chaàm chaäm chaûy xuoáng caèm... Nhöng, y ñöùng thaúng ngöôøi nhö caùn buùt. Thaáy maùu ræ nôi mieäng Hoà Thieát Hoa, Tyø Baø coâng chuùa töïa hoà khoâng ñöùng vöõng nöõa. Naøng ñaõ hieåu, beân naøo thaéng beân naøo baïi roài! Vôùi caùi baïi naøy, phuï vöông cheát, naøng cheát, bao nhieâu thaàn daân Quy tö quoác cheát! Khoâng phaûi laø caùi baïi cuûa Hoà Thieát Hoa, cuûa Cô Baêng Nhaïn. Caùi baïi naøy cuûa cha con naøng, cuûa caû nöôùc Quy tö! Thaïch Quan AÂm thôû daøi hoûi : -Ñaõ bieát khoâng phaûi ñoái thuû cuûa ta, sao caùc ngöôi laïi muoán ñoäng thuû, ñeå chuoác laáy caùi nhuïc ? Hoà Thieát Hoa caén raêng, traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn cao gioïng : -Ñaïi tröôïng phu, sanh giöõa doøng ñôøi, coù nhöõng vieäc phaûi laøm, coù nhöõng vieäc khoâng neân laøm. Nhöõng vieäc phaûi laøm, bieát raøng laøm maø chaúng thaønh coâng, cuõng phaûi laøm nhö thöôøng! Thì ra y ñang nghó ñeán caùi trieát lyù cuûa danh töø voõ hieäp. Danh töø ñoù, laø danh töø keùp, neáu phaân taùch ra thì noù thaønh ra danh töø ñôn laø voõ vaø hieäp. Voõ, ai ai cuõng laø con nhaø voõ, bieát muùa may, quay cuoàng, duøng voõ laøm baát cöù gì tuyø thích, khoâng giôùi haïn, khoâng kheùp vaøo moät quy cuû naøo caû. Laøm baát cöù vieäc gì, neáu coù ñuû söùc baát chaáp neân laøm hay khoâng neân laøm. Nhöng, hieäp ôû treân voõ nhieàu baäc. Muoán haønh hieâp phaûi bieát voõ, bieát voõ roài, phaûi bieát xeùt suy, coù nhöõng vieäc khoâng neân laøm duø laø coù lôïi lôùn. Coù nhöõng vieäc phaûi laøm duø laøm laø coù haïi. Trong vuõ laâm, sôû dó coù hai haïng ngöôøi, chaùnh vaø taø, baïch vaø haéc, laø vì con nhaø voõ queân maát chöõ hieäp, nhieàu ngöôøi chæ lôïi duïng voõ maø khoâng caån troïng chöõ nghóa hieäp, do ñoù, voõ môùi ñi ngöôïc vôùi hieäp, vaø hieäp phaûi coù boån phaän ngaên ngöøa veà haønh ñoäng quaù ñaùng. 546 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laâu daàn, voõ vaø hieäp bieán thaønh ñoái laäp, vaø danh töø voõ hieäp ngaøy nay khoâng phaûi baát cöù ai cuõng coù theå khoaùc vaøo mình, khoaùc xöùng ñaùng. Töïu chung, danh töø voõ hieäp bò laïm duïng quaù nhieàu! Con nhaø voõ, haønh ñoäng quaáy, yû taøi, daùm gieát cheát ñeå giöõ chuû tröông, con ngöôøi ñoù laø ngu, chöù ñaâu phaûi laø hieäp ? Bôûi hoï cheát cho caù nhaân hoï, maø haønh ñoäng cho caù nhaân mình, laø ích kyû, sao goïi laø hieäp ? -Cho neân, hieäp laø phaûi vò tha, hieäp khoâng coøn laø caù nhaân nöõa. Boãng Cô Baêng Nhaïn hoûi : -Baø coù hai dòp haï saùt taïi haï, sao baø khoâng haï thuû ? Thaïch Quan AÂm thôû daøi : -Hôn hai möôi naêm roài, chaúng coù moät ai daùm ñoäng thuû vôùi ta. Maõi ñeán hoâm nay, môùi coù caùc ngöôi! Ta phaûi suoát hôn hai möôi naêm daøi môùi gaëp ngöôøi daùm ñoäng thuû vôùi ta! Keå ra tìm ñöôïc ngöôøi daùm ñoäng thuû vôùi ta naøo phaûi vieäc deã laøm? Cho neân ta meán taøi, ta khoâng nôõ xuoáng tay vôùi keû thöøa can ñaûm! Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn khoâng heïn maø ñoàng buoâng tieáng thôû ra. Caû hai cuøng coù moät yù nghó : -Taïi sao Löu Höông chöa trôû veà ? Giaù nhö coù Löu Höông tieáp trôï, caû ba cuøng hôïp löïc, duø Thaïch Quan AÂm coù baûn lónh quaùn theá, vò taát ñaõ thaéng noåi? Hoà Thieát Hoa taëc löôõi thoát leân yù nieäm ñoù : -Raát tieác Ñaïo Soaùi Löu Höông vaéng maët! Neáu khoâng thì... Thaïch Quan AÂm cuõng taëc löôõi : -Ñaùng tieác thaät ñoù! Ta töøng nghe ngöôøi ñôøi ca tuïng vuõ coâng cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông! Bình thôøi haén chaúng toû ra ñaëc bieät gì, song caøng gaëp ñoái thuû cao taøi, haén caøng chöùng toû khaû naêng tuyeät dieäu. Khoâng ñöôïc cuøng haén ñoäng thuû moät laàn, keå ra cuõng laø ñieàu ñaùng haän cho ta! -Baø khoûi phaûi haän! Sôùm muoän gì, haén cuõng tìm gaëp baø, ñoäng thuû vôùi baø! Thaïch Quan AÂm thôû daøi : -Chæ sôï khoâng coù cô hoäi thoâi, ít nhaát cuõng trong luùc naøy, vaø caùc ngöôi cuõng khoâng neân chôø ñôïi haén! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : -Baø cho raèng haén ra ñi laàn naøy vónh vieãn khoâng trôû laïi ? Baø töôûng raèng Ngoâ Cuùc Hieân coù ñuû taøi ba doàn haén vaøo töû ñòa ? Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân : -Treân theá gian naøy, neáu coù moät ngöôøi coù ñuû taøi naêng doàn Ñaïo Soaùi Löu Höông vaøo töû caûnh, thì ngöôøi ñoù laø Ngoâ Cuùc Hieân. Chæ coù Ngoâ Cuùc Hieân môùi laøm noåi moät vieäc nhö vaäy. Bôûi vì Ngoâ Cuùc Hieân nghieân cöùu Löu Höông quaù kyõ, nghieân cöùu töø ñaàu ñeán chaân, töø ngoaøi vaøo trong, nghieân cöùu nhö nhaø giaûi phaãu duøng ngaøn nhaùt dao phaân taùch nhöõng boä phaän nhoû nhaët nhaát cuûa moãi con ngöôøi. Ngoâ Cuùc Hieân bieát roõ Löu Höông coù nhöõng nhöôïc ñieåm naøo... 547 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø döøng laïi moät chuùt, ñieåm nheï moät nuï cöôøi roài tieáp : -Caùc ngöôi nghó, giaû nhö ta khoân g tin töôûng laø Löu Höông nhaát ñònh chaúng trôû veà ñaây, thì ta laøm gì hao phí thôøi gian, ôû laïi ñaây ñuøa côït vôùi caùc ngöôi ? ít nhaát ta cuõng phaûi theo saùt Ngoâ cuùc Hieân, tieáp trôï y chöù ? Hoà Thieát Hoa moà hoâi laïnh öôùt ñaàu. Nhöng y baät cöôøi lôùn : -Treân theá gian, chaéc chaén chaúng moät ai hieåu ñöôïc con ngöôøi cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông nhö theá naøo, chính boïn taïi haï ñaây, töøng soáng chung vôùi haén suoát hai ba möôi naêm, vaäy maø boïn taïi haï chaúng hieåu noåi haén maûy may! Noùi chi ñeán caùi teân Ngoâ cuùc Hieân kia, laø ngöôøi chöa töøng ôû beân caïnh haén phuùt giaây naøo ? Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân : -Caùc ngöôi khoâng nhaän xeùt ñöôïc haén, laø vì caùc ngöôi laáy con maét baèng höõu maø nhìn haén, chöù khoân g laáy caùi taâm keû thuø maø löôïng tö caùch cuûa haén. Laø baèng höõu, caùc ngöôi caàn gì hieåu bieát haén roõ raøng ? Laø baèng höõu, caùc ngöôi caàn gì phaûi deø daët vôùi haén ? Chæ coù nhöõng keû thuø môùi caàn hieåu roõ haén, ñeå tìm caùch ñoái phoù. Caùc ngöôi khoâng caàn tìm hieåu thì hieåu theá naøo ñöôïc ? Cho neân, bieát ngöôøi, chaêng ai bieát hôn keû thuø cuûa ngöôøi. Noùi moät caùch khaùc, vieäc mình thì muø quaùng, nhöng ngöôøi ôû ngoaøi saùng! Trong khi caùc ngöôi thaûn nhieân beân nhau, keû thuø aâm thaàm theo doõi nghieân cöùu tæ mæ... Hoà Thieát Hoa moät löôït nöõa ñoå moà hoâi laïnh. Y laåm nhaåm : -Ngoâ cuùc Hieân coù cöøu haän gì vôùi haén ?... Thaïch Quan AÂm khoâng löu yù ñeán Hoà Thieát Hoa nöõa, böôùc ñeán tröôùc maët Quy tö Vöông, hai tay naâng cheùn vaøng, mieäng nôû nuï cöôøi duyeân. Nhìn baø trong tö thaùi ñoù, duø laø con ngöôøi töôïng ñaù, töôïng ñaù cuõng chuyeån ñoäng. Roài baø caát gioïng dòu daøng thoát : -Xin ngöôøi uoáng cheùn röôïu naøy, bao nhieâu coá nhaân ñang chôø hoäi kieám choán huyønh tuyeàn! Nôi ñoù vöông gia seõ gaëp laïi Maãn Hoàng Khueâ, Hoàng Hoïc Haùn, An Ñaéc Sôn, coù leõ khoâng ñeán noãi quaù tòch mòch. oOo Ñeâm treân sa maïc, chöøng nhö quaù daøi, daøi hôn baát cöù nôi naøo ôû coõi traàn gian. Ñeâm baét ñaàu töø cuoái ngaøy tröôùc, ñeâm coøn lan roäng ñeán ñaàu ngaøy sau. Ñeâm ñaõ laán moät phaàn ngaøy, do ñoù phaûi daøi. Môùi vaøo giôø tuaát maø ñeâm nhö xuoáng laâu roài. Tieåu Phi bieán saéc maët, nhöng laáy ngay bình tónh, baät cöôøi lôùn : 548 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thuaät cuõ ñem ra duøng laïi, chaúng khoâng laø baát trí sao ? Beân bôø hoà Ñaïi Minh, ngöôi ñaõ troán thoaùt moät laàn. Hoâm nay laïi nuoâi hy voïng nöõa sao ? Chaúng leõ ta khoâng coù caùch ñoái phoù ? Traøng cöôøi döùt, caâu noùi ngöng. Tieåu Phi tung boång ngöôøi leân lô löûng treân cao khoûi vaàng khoùi môø. Chaøng ñaõ bieát bí kyõ aån troán cuûa Nhaãn Thuaät. Chæ caàn vöôït mình cao khoûi vaàng khoùi, laø troâng thaáy roõ ngöôøi duøng Nhaãn Thuaät chaïy ñi veà höôùng naøo. Vaàng khoùi tan mau, maøn khoùi khoâng lan roäng, nhöng Tieåu Phi leân cao roài, nhìn ra beân ngoaøi vaàng khoùi chieám ñoä ba tröôïng troøn, meânh mang naøo coù moät boùng ngöôøi treân neàn caùt traéng traûi daøi taän phöông trôøi xa ? Ngoâ cuùc Hieàn ñaõ bieán maát. Nhöng y chaúng ñi ñaâu xa. Y vaãn coøn ôû trong vaàng khoùi môø, vaø töø nôi ñoù y phaùt leân moät traøng cöôøi, voïng ra sang saûng. Tieåu Phi chôït caûm thaáy khí löïc tieâu tan, luùc bay leân thì nheï nhaøng nhö caùnh nhaïn, giôø nghe naëng nhö xaùc tôï coù ñeo chì. Chaøng rôi phòch xuoáng maët caùt. Ngoâ cuùc Hieàn caøng cöôøi lôùn : -Thuaät cuõ ñem ra duøng laïi, chaúng theå goïi laø baát trí ñöôïc! Bôûi ñaõ duøng laïi thuaät cuõ, laø bôùt ñi ngu xuaån, theâm phaàn cao minh! Treân theá gian naøy, tröôùc maët Ñaïo Soaùi Löu Höông, ai muoán thi thoá moät caùi gì, caùi ñoù haún khoâng keùm phaàn nghieân cöùu. Gioù ñeâm queùt qua töøng côn, cuoán daàn khoùi môø, khoùi tan daàn, cuoái cuøng Ngoâ cuùc Hieân hieän thaân roõ reät. Tieåu Phi thôû daøi : Phaûi! Bôûi tröôùc kia, trong vaàng khoùi cuûa ngöôi, khoâng coù ñoäc khí! Ta cöù töôûng hoâm nay vaàng khoùi naøy cuõng nhö vaàng khoùi tröôùc ngôø ñaâu ngöôi coù ñeå meâ höông! Ngoâ cuùc Hieân cöôøi nheï : -Töï nhieân ngöôi chaúng heà töôûng ñeán ñieàu ñoù. Caùi nhöôïc ñieåm cuûa con ngöôøi laø khoâng phoøng bò nhöõng keû maø mình cho laø ñaõ hieåu roõ nhö loøng baøn tay.Vì khoâng phoøng bò neân ñeå rôi vaøo caïm baãy! Cho neân, con ngöôøi hoaøn toaøn ñeán ñaâu, vaãn khoâng theå khoâng coù moät vaøi nhöôïc ñieåm!... Vaø chính nhöõng nhöôïc ñieåm ñoù bò ñoái phöông khai thaùc, thaønh ra phaûi thaát baïi! Y cöôøi. Roài y tieáp : -Ngöôi bieát khoâng, nhöôïc ñieåm cuûa ngöôi laø töï tin, maø söï töï tin laïi quaù maïnh. Ngoaøi ra caùi taâm cuûa ngöôi laïi quaù meàm, neáu ngöôi khoâng meàm loøng thì ngaøy ñoù ngöôi ñaõ taëng ta moät ñao roài, nhö vaäy coù coøn ñaâu ñeán ngaøy nay ? Tieåu Phi cöôøi khoå : 549 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta bieát caùi nhöôïc ñieåm cuûa ta neân ngaøy nay ta xem ngöôi quaù quan troïng. Tuy ta bieát roõ treân theá gian naøy, coù nhöõng keû yeáu heøn vì muoán soáng neân giaû cheát, nhöng ta khoâng töôûng laø moät ngöôøi taøi ngheä nhö Dieäu Taêng Kim voâ Hoa laïi laø moät trong nhöõng keû yeáu heøn ñoù! Ta xem troïng ngöôi neân ngöôi ñaéc yù, roài ngöôi cho laø ta coù nhöôïc ñieåm! Ñieàu mæa mai cho ta laø troïng ngöôi maø thaønh nhöôïc ñieåm! Ngoâ cuùc Hieân cöôøi nheï : -Ta bieát, ngöôi khoù chòu laém! Töøng tung hoaønh trong thieân haï, töøng xem mình laø voâ ñòch trong thieân haï, hoâm nay laïi thaát baïi naën g neà! Ñeå ñeàn ñaùp aân tình cuûa ngöôi ngaøy tröôùc ñoái vôùi ta, hoâm nay ta daønh cho ngöôi moät ñieàu thoáng khoaùi. Ngöôi cöù truùt moïi nieàm oaùn haän, voâ luaän laø ngöôi duøng danh töø naøo maéng ta, ta vaãn nghieâng tai nghe kyõ. Khi ngöôi coøn maéng, ta khoâng haï thuû, ta kieân nhaãn chôø ñeán luùc ngöôi döùt lôøi. Y laät chieác muõ treân ñaàu, caån thaän gôõ boä toùc giaû ra. Laáy hai moùn ñoù xuoáng roài, y coøn moät chieác maët naï da ngöôøi raát moûng. Moät khuoân maët ñeïp trai hieän ra sau khi chieác naï rôi luoân. Göông maët cuûa Dieäu Taêng Kim voâ Hoa! Tieåu Phi bình tónh nhìn y, khoâng voäi noùi moät lôøi naøo. Vaø chính y caát tieáng tröôùc vôùi veû cao ngaïo : -Xem ra, thì khoâng saùnh baèng Ñaïo Soaùi Löu Höông veà taøi caûi söûa dung maïo, ta vaãn laø moät tay khaù chöù ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Ngöôi coøn keùm xa! Dieäu Taêng Kim voâ Hoa hoûi : -Neáu ta coøn keùm, thì sao qua ñöôïc maét ngöôi ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Khoâng qua maët ta noåi ñaâu! Ta ñaõ bieát ngay töø luùc ñaàu Ngoâ cuùc Hieân laø moät con ngöôøi nguî trang, baát quaù trong nhaát thôøi ta chöa nhaän ra con ngöôøi thaät döôùi caùi loát giaû maïo ñoù thoâi! Voâ Hoa thôû daøi : -Ta cöù töôûng laø chaúng bao giôø ngöôi hoaøi nghi ta, bôûi ta hao phí bieát bao nhieâu taâm löïc, löøa Nhaát ñieåm Hoàng ñeán ñaây, ta laïi daøn moïi caûnh cho ngöôi tin laø chính Haéc Traân Chaâu chuû trì moïi vieäc, ta heát söùc thaän troïng trong möu ñoà, coát laøm sao cho ngöôi caøng suy töôûng caøng nhaän thaáy söï tình raát phöùc taïp, cho ngöôi caøng ngaøy caøng muø môø, nhö con ngöôøi ñui ñi ñeâm trong röøng, chaúng tìm ñöôïc loái ra. Tieåu Phi thoát : -Khaù laém! Vaø chính ta cuõng nhaän thaáy laø mình meâ man trong söï tình, khoâng tìm thaáy moät ñieåm saùng nhoû! Maõi ñeán luùc ta nhaän ra Thaïch Ñaø laø moät trong baûy tay 550 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long kieám cuûa phaùi Hoa Sôn, ta môùi thöùc ngoä Thaïch Quan AÂm laø Lyù coâ nöông cuûa moät theá gia taïi Huyønh Sôn! Baây giôø Voâ Hoa cuùi maët xuoáng vaø nuï cöôøi ñaõ taét. Tieåu Phi tieáp : -Naêm xöa kieám phaùi Hoa Sôn vaø theá gia Huyønh Sôn khai dieãn tröoøng aùc chieán, chæ moät mình Lyù coâ nöông thoaùt naïn dieät vong, trong caûnh ñoù, Lyù coâ nöông khoâng coøn moät choã ñöùng ôû Trung Nguyeân thaønh phaûi xuaát ngoaïi, höôøng veà Ñoâng ñoâ, aån naùu taïi Phuø Tang ñaûo. Nôi ñoù Lyù coâ nöông gaëp laïi coá nhaân laø Thieân phong Ñieàn töù Lang, tình xöa deã daøng haâm noùng laïi, vaø qua moät cuoäc chaép noái moái tình dang dôû ñoù, Lyù coâ nöông haï sanh hai con. Khi hoïc ngheä thaønh taøi roài, coâ nöông laïi ly khai ba cha con Thieân phong Ñieàn töù lang, trôû veà Trung thoå, haï saùt Thaát kieám Hoa Sôn, ñeå baùo thuø ngaøy tröôùc... ...Sau ñoù, ñoät nhieân Lyù coâ nöông thaát tung heát söùc thaàn bí. Treân giang hoà khoâng ai coøn nghe noùi ñeán ngöôøi! Vaø cuõng töø ngaøy ñoù, xuaát hieän moät nöõ aùc ma, laáy caùi hieäu Thaïch Quan AÂm, daønh choã ñöùng trong vuõ laâm... ...Coù ai ngôø ñaâu nöõ aùc ma ñoù laïi laø Lyù coâ nöông ngaøy tröôùc. Ñieàu bí maät ñoù, vónh vieãn khoâng ai khaùm phaù ra noåi, neáu Lyù coâ nöông ñöøng löu laïi moät maïng trong Thaát Kieám Hoa Sôn! Tieåu Phi mæm cöôøi roài tieáp : -Coù leõ ngöôøi soáng soùt ñoù, coù tính khí quaät cöôøng, voâ luaän bò böùc baùch, haønh haï theá naøo, vaãn khoâng heà chòu khuaát phuïc döôùi gaáu quaàn cuûa Lyù coâ nöông, maø Lyù coâ nöông thì meâ tít y, voâ luaän laøm sao, cuõng quyeát chieám cho ñöôïc con tim ngöôøi ñoù! Cho neân baø ta khoâng haï saùt y. Ngôø ñaâu y laïi troán thoaùt! Göông maët Voâ Hoa heát söùc laïnh luøng. Y traàm gioïng baûo goïn : -Cöù noùi tieáp. Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñaïo soaùi löu Höông duø bieát roõ vieäc cuûa cha con Thieân phong Ñieàn töù Lang, nhöng khoâng ngôø hoï coù lieân quan ñeán Thaïch quan AÂm. Hai söï kieän ñoù töï noù raát khaùc bieät vôùi nhau nhö trôøi vôùi vöïc. Maõi sau naøy moân haï Hoa Sôn sau thôøi gian thaát tung, xuaát hieän trôû laïi treân giang hoà, hai söï kieän ñoù môùi nhaäp laïi laøm moät! Chaøng nhìn Voâ Hoa, ñieåm nuï cöôøi nheï : -Ta chæ coøn coù vieäc chaáp raùp caùc dieãn tieán, laø coù moät ñoaïn coá söï roõ raøng! Keå ra neáu ta hieåu ñöôïc ñoaïn coá söû ñoù, cuõng chaúng phaûi laø ñieàu laï luøng! Voâ Hoa traàm ngaâm moät luùc : -Phaûi! Ngöôi ñaõ bieát Voâ Hoa laø con cuûa Thaïch quan AÂm, haún cuõng bieát luoân baø thaát baïi theâ thaûm taïi Trung Nguyeân, Voâ Hoa khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn laø ra vuøng quan ngoaïi tìm muï, chæ coù caùch neáu nöông nôi muï, vöøa ñöôïc an toaøn vöøa coù phöông tieän neân söï nghieäp baù vöông! Boãng y chôùp maét roài cöôøi laïnh tieáp : 551 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöng taïi sao Voâ Hoa bieát ñöôïc Thaïch quan AÂm laø maãu thaân ? Ñaïo soaùi löu Höông coù ñoaùn ra chaêng ? Tieåu Phi khoâng caàn suy nghó ñaùp ngay : -Ñieàu ñoù coù lieân quan ñeán Nhaäm phu nhaân Thu Linh Toá! Voâ Hoa cau maøy : -Thu linh Toá ? Baø aáy coù lieân quan gì ? Tieåu Phi tieáp : -Thaïch quan AÂm ñoá kî taát caû nhöõng ngöôøi ñeïp treân ñôøi, khoâng heà dung thöù cho moät ai coù dung maïo hôn baø. Cho neân baø ta phaù huyû nhan saéc cuûa Thu linh Toá, khieán Thu linh Toá soâng khoâng baèng cheát, suoát ñôøi chòu khoå! Ngôø ñaâu Nhaäm bang chuû laïi coù tình saâu, duø Thu linh Toá thaønh xaáu xí, Nhaäm bang chuû vaãn cöôùi laøm vôï nhö thöôøng... Chaøng döøng laïi moät chuùt, laïi tieáp : -Thaïch quan AÂm phaù hoaïi, Nhaäm bang chuû cöùu giaûi ñöông nhieân Thaïch quan AÂm phaûi baát bình. Vì baát bình neân khoâng buoâng tha hoï Nhaäm! Ngôø ñaâu, Thieân phong Ñieàn töù Lang laïi tính nhanh hôn baø ñem con trai göûi gaám cho Nhaäm Töø. Khi bieát ñöôïc ñieàu ñoù, baø ñoåi chuû yù ngay, baø nghó gieát moät ngöôøi, khoâng thích thuù baèng huyû dieät caû cô ñoà vaø söï nghieäp ngöôøi ñoù, vaø baø chôø. Chaøng thôû daøi,roài tieáp : -Khoâng ai kieân nhaãn hôn baø! Muoán gieát moät ngöôøi laïi chòu khoù chôø ñôïi suoát möôøi maáy naêm sau, chöù khoâng chòu gieát lieàn, chôø ñôïi ñeå coù dòp phaù huyû luoân cô ñoà söï nghieäp cuûa ngöôøi ñoù! Chôø ñôïi cho con trai tröôûng thaønh roài môùi tìm ñeán! Voâ Hoa mô maøng : -Sao ngöôi quaù bieát roõ söï tình ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Ngöôi nghó, neáu baø khoâng cho Nam cung Linh bieát, Nhaäm töø chaúng phaûi laø ngöôøi aân, maø laïi laø keû coù caùi thuø saùt phuï, thì laøm sao Nam Cung Linh taøn ñoäc vôùi Nhaäm Töø ? Ngöôi vaøo Thieáu laâm Töï laø luùc ngöôi coù ñaày ñuû trí khoân, nhöng Nam cung Linh thì coøn nhoû quaù, naøo bieát xeùt suy ? Duø haén coù taùnh khinh baïc nhö theá naøo, haén cuõng ñöôïc nhaäm Töø nuoâi döôõng, vaø caûm hoaù haén ít nhieàu, haén ñaâu coù theå nhaãn taâm laøm ñöôïc caùi vieäc quaù voâ nhaân ñaïo quaù nhö vaäy? Bôûi ta kyø quaùi, neân ta tìm hieåu!... Voâ Hoa laïnh luøng : -Vaø baây giôø ngöôi ñaõ hieåu ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Baø aáy gaëo caùc ngöôi, noùi roõ thaân theá caùc ngöôi, do ñoù caùc ngöôi môùi bieát mình laø huynh ñeä vôùi nhau. Roài caû hai oaùn haän ngöôøi aân voâ töôûng. Caùc ngöôi neân laøm vieäc ñoù, chaúng nhöõng doïn ñöôøng cho söï nghieäp, tranh ngoâi baù chuû voõ laâm, maø coøn muoán baùo phuïc thuø nhaø! 552 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Voâ Hoa thôû daøi : -Ngöôi thoâng minh thaät! Ñieàu ñaùng tieác laø ngöôi quaù thoâng minh! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Caâu ñoù ta ñaõ nghe nhieàu ngöôøi noùi qua! Voâ Hoa ñieàm nhieân : -Nhöng nghe laàn naøy, laø laàn cuoái cuøng cuûa ngöôi! Tieåu Phi chôùp maét traàm gioïng : -Hieän taïi truùng meâ höông cuûa ngöôi, ta khoâng cöû ñoäng ñöôïc. Chaúng leõ ngöôi haï thuû ñoái vôùi moät ngöôøi baát löïc khoâng phaûn khaùng roài! -Thöïc ra ta khoâng nôõ gieát ngöôi, song ta hoïc nôi ngöôi moät ñieàu. Tieåu Phi hoûi : -Ñieàu gì ? Voâ Hoa gaèn töøng tieáng : -Laø con ngöôøi, tuyeät ñoái giöõ caùi taâm ñöøng bao giôø meàm! Neáu taâm meàm thì chaéc chaén laø phaûi cheát nôi tay keû khaùc. Vì ngöôi meàm loøng, neân ngaøy tröôùc tha cheát cho ta, ñeå hoâm nay laïi phaûi cheát nôi ta! Tieåu Phi thôû daøi, buoâng gioïng traàm buoàn : -Voâ Hoa! Voâ Hoa! Ta laàm ngöôi! Ta ñaùnh giaù ngöôi quaù sai laàm! Moät tieáng soaûng vang leân, tieáng ñao chaïm voû, baøn tay Dieäu taêng Kim voâ Hoa ñaõ naém chaéc moät thanh ñao. Thanh ñao loaïi tröôøng ñao thaân traéng chôùp ngôøi. Voâ Hoa nhìn thanh tröôøng ñao, ñieàm nhieân hoûi : -Ngöôi coøn nhôù, theá naøo laø caây Nghinh phong Nhaát ñao Traûm chöù ? Tieåu Phi cöôøi khoå : -Ta laøm sao queân ñöôïc ? Voâ Hoa tieáp : -Vôùi caùch ñoù ngöôøi bò gieát khoâng heà ñau ñôùn. Vôùi caùch ñoù, ngöôøi bò cheùm khoâng heà caûm giaùc laø ñao chaïm ôû boä phaän naøo. Ta baûo chöøng, treân theá gian naøy, chaúng coù caùi cheát naøo söôùng baèng cheát vôùi chieâu ñao Nginh phong nhaát Traûm! Roài y than : -Nhö ta ñaõ noùi, ñoù laø caùi thoáng khoaùi ta daønh cho ngöôi, luùc ngöôi ly khai nhaân theá. Ta ñaùp laïi aân ngöôi ngaøy naøo tha cheát cho ta! Y ñöa tay leân cao. AÙnh ñao chôùp saùng, aùnh ñao töø treân chieáu xuoáng. oOo Trong sôn coác chaúng coù moät maïng ngöôøi naøo soáng. 553 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Bao nhieâu xaùc cheát naèm doïc theo haønh lang, ñeàu ñöôïc boïn Tieåu Phi duøng boá phuû leân treân, che daáu caùi rôïn ruøng theâ thaûm. Neáu coøn ngöôøi soáng soùt, thì nhöõng ngöôøi ñoù ôû raát xa maáy ngoâi nhaø, nhöõng ngöôøi ñoù ôû doïc theo con ñöôøng caùi, ngoaèn nghoeøo suoát thaùng quanh naêm, queùt maõi treân loái ñi, queùt maõi maø khoâng bieát laø queùt nhöõng gì. Nhöõng ngoâi nhaø vaãn coøn y nguyeân ñoù. Gian phoøng cuûa Thaïch quan AÂm vaãn coøn coù veû quyeán ruõ nhö thöôøng, aùnh ñeøn vaãn coøn chieáu ra ngoaøi. Thaïch quan AÂm ñaõ trôû veà ñoù. Thaïch quan AÂm trôû veà ñöông nhieân baø phaûi thaáy nhöõng gì ñaõ xaûy ra taïi nhaø, trong khi baø ñi vaéng. Nhöng thaàn saéc cuûa baø an töôøng nhö chaúng coù gì xaûy ra. Chöøng nhö vónh vieãn chaúng coù vieäc gì laøm cho baø kinh taâm taùng ñôûm, laøm cho baø phaûi maát bình tónh. Nôi goùc töôøng coù moät taám kieáng, beân ngoaøi kieáng coù taám luïa xanh che khuaát. Thaïch quan AÂm veït taám luïa ñöùng tröôùc kieáng soi mình. Baø soi mình moät luùc laâu, göông maët traéng nhôït töø töø öûng hoàng leân. Roài baø töø töø côûi boû nhöõng y phuïc nôi mình baø. Trong khoaûnh khaéc baø hoaøn toaøn loaõ loà, vaø caùi loaõ loà ñoù laø moät coâng trình tuyeät xaûo cuûa hoaù coâng. Treân theá gian chaúng coù moät pho töôïng khoaû thaân naøo saùnh ñöôïc. Baø nhìn baø trong kieáng laåm nhaåm : -Coù ai baûo trì ñöôïc dung maïo nhö ta chaêng ? Baø ngaõ mình xuoáng chieác gheá. Chöøng nhö baø coù veû nhoïc meät, nhöng aùnh maét saùng quaù, chöùng toû baø ñang hoài saûng khoaùi nhaát ñôøi. Saûng khoaùi vì nhaän ra, mình vaãn coøn treû trung nhö thôøi hoa nieân. ---------------------oOo--------------------- 554 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn