Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI TAÙM TAÂM LYÙ NÖÕ NHAÂN Ngoaøi xa xa, Cô Baêng Nhaïn döøng chaân, traàm gioïng thoát: -Theo ta nghó, boïn mình khoâng neân ñeán ñoù laø hôn ! Tyø Baø coâng chuùa cau maøy: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp : -Xem qua tình hình, taïi haï nhaän thaáy boïn naøy khoâng phaûi laø haïng du muïc taàm thöôøng. Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Coù theå nhö vaäy. Chuùng coù veû laø moät quaân ñoäi, kyû luaät sum nghieâm. Bieát ñaâu chaúng phaûi laø moät ñoøan tuaàn thaùm do boïn phaûn thaàn Quy Tö Quoác phaùi ñi, laøm moät coâng taùc gì ñoù ? Tyø Baø coâng chuùa laéc ñaâu: -Chuùng chaúng phaûi laø ngöôøi Quy Tö ! Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Coâng chuùa daùm quyeát ñoaùn ? Tyø Baø coâng chuùa mæm cöôøi: -Taïi sa maïc, coù ít nhaát cuõng treân möôøi boä laïc, caùc ngöôøi khoâng heà phaân bieät ñöôïc, chöù ta thì nhìn thoaùng qua laø nhaän thaáy söï khaùc laï lieàn, bôûi ta sinh tröôûng ôû ñaây maø! Tieåu Phi hoûi: -Vaäy coâng chuùa nhaän ra chuùng laø ngöôøi chi ? Tyø Baø coâng chuùa hoûi laïi: -Giaû nhö chuùng laø cöôøng ñaïo mình coù theå ñeán ñoù chaêng ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Phaûi ! Baát quaù, chuùng ta hoûi mua vaøi bình nöôùc, vaøi con laïc ña, neáu chuùng khoâng baùn thì baét buoäc mình phaûi duøng bieän phaùp maïnh. Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnh: -Ngöôi noùi nghe deã quaù ! Hoà Thieát Hoa cöôøi mæa: -Khoâng deã thì khoù aø ? Cô Baêng Nhaïn tieáp: 611 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi coù thaáy caùch caàm ñao cuûa chuùng chaêng ? Ngöôi coù thaáy boä phaùp vaø tö theá cuûa chuùng chaêng ? Chæ trong choác laùt maø chuùng caém traïi xong, boá phoøng xong, chuùng laïi traàm tònh nhö thöôøng, ñuû bieát chuùng laø boïn töøng traûi laém ñoù ! Hoà Thieát Hoa bæu moâi: -Ta naøo phaûi laø keõ ñui muø maø khoâng nhìn thaáy nhö vaäy chöù ? Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Ngöôi ñaõ thaáy nhö vaäy ! Taïi sao ngöôi coøn khinh thöôøng chuùng ? Chuùng ñoâng, coøn boïn ta baát quaù chæ coù taùm ngöôøi, maø ba laïi thoï thöông, taøn pheá, naêm coøn laïi phaûi taùch ra ít nhaát hai ñeå baûo veä ba ñoù … Haén tröøng maét nhìn Hoà Thieát Hoa, laïi tieáp: -Neáu xuaát thuû, boïn ta chæ coù ba ngöôøi, coù theå chieán ñaáu ñöôïc, maø ba ngöôøi thì laøm sao cheá ngöï moät soá ñoâng treân döôùi traêm, laïi goàm toaøn nhöõng tay thieän chieán ? Xem ñoù, ngöôi khoâng hy voïng chieám ñoaït laïc ñaø vaø nöôùc ñaâu ! Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi: -Tuy khoâng coù cô taát thaéng, song noùi raèng khoâng hy voïng, thì ta khoâng ñoàng yù ! Cô Baêng Nhaïn cao gioïng: -Ngöôi muoán maïo hieåm aø ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Tröø ra coøn coù moät phöông caùch naøo khaùc ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ngöôi muoán thöû thôøi vaän ? Ta nghó, luùc naày, chöa phaûi laø luùc laøm lieàu ñöôïc ! Tieåu Phi thôû daøi : -Ñuùng löïc löôïng chuùng ta raát keùm, maø coâng vieäc cuûa chuùng ta thì coøn nhieàu, tuyeät ñoái khoâng neân laøm cho löïc löôïng chuùng ta hao huït hôn ! Ta töôûng caàn phaûi thaän troïng môùi ñöôïc ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Neáu laø luùc bình thöôøng, ngöôi muoán laáy ñaàu thöû ñaù xem ñaàu cöùng hay ñaù cöùng, thì chaúng ai ngaên caûn ngöôi laøm gì. Nhöng hieän, maïng soáng cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta raát caàn, neáu vì moät vaøi con laïc ñaø, moät vaøi bình nöôùc, maø phaûi maát moät vaøi maïng, thì thaät laø ngu xuaån ! Tieåu Phi tieáp luoân : -Huoáng chi, duø ngöôi coù thaønh coâng, chuùng seõ theo ñuoåi boïn mình ñeán cuøng, boãng nhieân maø mình laïi taïo theâm moät caùnh ñoái ñaàu nöõa, thì laøm sao mình öùng phoù cho kham ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Noùi nhö caùc ngöôi, thì chuùng ta phaûi baát ñoäng ? Cô Baêng Nhaïn gaätñaàu: -Phaûi vaäy môùi ñöôïc. Hoà Thieát Hoa ñaûo troøn ñoâi maét: 612 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Neáu mình baát ñoäng, maø boïn ñoù cöù tôùi ñaây, hoûi khoù chuùng ta? Trong luùc ñoù, Tieåu Phi thaáy coù naêm saùu ngöôøi ñang tieán veà phía boïn chaøng. Chaøng than thaàm, nhöng vaãn ñieåm moät nuï cöôøi, buoâng töøng tieáng moät: -Giaû nhö chuùng coù ñeán ñaây, laøm ñieàu gì ñaéc toäi, thì boïn mình cuõng phaûi chòu chöù bieát laøm sao ? Phaûi chòu ? Chòu nhö theán naøo ? Chòu cho chuùng xöû trí caùch tuùy chuùng, hay ch5u vôùi dieån bieán baát ñaéc dó ? Ñeán choã hoï döøng chaân laø naêm ngöôøi. Hoï choaøng beân ngoaøi moät lôùp aùo raát daøy, ñaàu vaán khaên maøu lam, göông maët saïm ñen, chöùng toû hoï ñeàu giaûi phong söông quaù ñoä, thöù phong söông vuøng sa maïc. AÙnh maét cuûa hoï, saéc hôn maét chim öng, da thòt cuûa hoï, raén hôn da thòt laïc ñaø. Moãi ngöôøi naém trong tay moät thanh ñao, tay naém chaéc, theùp ñao cöùng raén. Hoï maëc aùo daøy, roäng, song hoï di ñoäng nheï nhaøng, khoâng vöôùng vaáp. Vaø thoaùng maét, hoï ñaõ ñeán tröôùc maët boïn Tieåu Phi. Khoâng phaûi hoï böôùc ñi nhanh, maø chæ vì khoaûng caùch giöõa song phöông khoâng xa laém, neáu noùi lôùn moät chuùt töø beân naøy, haún beân kia nghe loït. Ngöôøi ñi ñaàu, coù haøm raâu meùp xanh xanh, aùnh maét cuõng xanh, nhöng raát saùng. Tieåu Phi nhìn thoaùng qua cuõng bieát gaõ aáy laø thuû lónh roài. Chaøng chôø cho gaõ ñeán gaàn, lieàn nghieâng mình thi leã, noùi: -Teà Coå a thaùp ! Gaõ ñoù troá maét nhìn chaøng. Ñaïi khaùi ñoù laø ngoân ngöõ cuûa ngöôøi treân sa maïc, ngoân ngöõ cuûa boïn du muïc, maø Tieåu Phi coù hieåu phaàn naøo ngoân ngöõ ñoù khoâng ngoaøi söï chaøo hoûi nhauthoâng thöôøng khi gaëp nhau. Sôû dó chaøng duøng ngoân ngöõ ñoù noùi vôùi gaõ, laø vì chaøng ñinh ninh gaõ laø daân muïc. Ngoø ñaâu, gaõ chaúng hieåu gì caû, gaõ hoûi laïi: -Caùc vò töø ñaâu ñeán ? Caùc vò ñònh ñi veà ñaâu ? Gaõ duøng quan thoaïi hoûi Tieåu Phi. Tieåu Phi cöôøi khoå: -Taïi haï töø Tröông Gia Khaåu ñeán ñaây, cuõng ñònh tìm caùch baùn buoân nuoâi soáng, khoå noåi ñöôøng loái khoâng quen thuoäc thaønh ñoaøn ngöôøi thì ñoâng, maø cuoái cuøng laïi laïc nhau moãi nôi moät nhoùm. Bao nhieâu laïc ñaø cuõng maát kaùt, coøn ngöôøi thì bò cöôùp boùc ñaùnh troïng thöông. Cho neân … Chaøng coøn noùi nöõa. Trong khi chaøng noùi,gaõ ñoù ñieàm nhieân nhìn chaøng, gaõ khoâng hoûi chaän. Noùi baát quaù laø moät chuyeän bòa, noùi cho qua caùi khoù khaên ngöôïng nghòu luùc ñaàu, chöù naøo phaûi laø söï thaät maø noùi traøng giang ñaïihaûi ? Noùi nhö theá, laø chôø ngöôøi hoûi chaän ñeå xem phaûn öùng nhö theá naøo roài moùi bòa tieáp cho troøn chuyeän. 613 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khoâng ai hoûi chaän thì coøn tieáp noùi laøm sao ñöôïc ? Roài chaøng nín laëng. Nín roài, chaøng caûm thaáy caâu chuyeän bòa ñoù khoù laøm cho ai tin ñöôïc. Trong boïn taùm ngöôøi cuûa chaøng coù nöõ coù nam, keû ñeïp ngöôøi xaáu, nhöng voâ luaän laø ngöôøi naøo trong boïn chaøng ai nhìn qua cuõng khoâng theå tin ñöôïc laø ngöôøi haønh ngheà buoân baùn. Hôn nöõa, ngheà mua baùn ñoù laïi thöïc haønh ngay treân sa maïc ! Tieåu Phi thôû daøi, tieáp: -Chaúng giaáu chi huynh ñaøi, thaät ra, boïn taïi haï laø nhöõng ngöôøi trong voõ laâm trung Nguyeân laàn naày ra Quan Ngoaïi, muïc ñích tìm ba vò baèng höõu, ngôø ñaâu, vieäc chöa thaønh, laïi gaëp theâm phieàn luïy ! Chaøng ñoåi gioïng, chaøng noùi thaät. Nhöng, ñoái phöông vaãn laïnh luøng, thaûn nhieân nhìn chaøng. Gaõ vaãn khoâng noùi moät tieáng naøo, maø gaõ cuõng coù veû chaúng tin vaøo moät lôøi naøo cuûa chaøng. Laâu aém, Tieåu Phi khoâng noùi gì nöõa, gaõ raâu xanh traàm gioïng hoûi: -Caùc vò gaëp phieàn luïy nhö theá naøo ? Tieåu Phi thôû ra: -Söï tình daøi doøng laém,vaû laïi chaúng lieân quan gì ñeán caùc vò … Gaõ raâu xanh cao gioïng: -Taïi sao caùc haï bieát laø chaúng lieân quan vôùi boïn naøy ? Nôi ñaây, trong chu vi ngaøn daëm, baát cöù vieäc gì xaûy ra, cuõng coù lieân quan ñeán boïn naøy caû. Caùc haï cöù noùi, roài taïi haï seõ daãn giaûi söï lieân quan cho caùc haï hieåu. Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -Nhöng … chaúng hay … caùc vò laø ai ? Coù phaûi … Gaõ raâu xanh heùt: -Ta laø keû ñang hoûi ngöôi ñaây, ta hoûi ngöôi chöù chaúng phaûi ngöôi hoûi ta. Ngöôi chöa ñöôïc pheùp hoûi ta, bieát chöa ? Baây giôø, gaõ giôû caùi gioïng ngang ngöôïc roài baát chaáp leã ñoä treân giang hoà. Tieåu Phi bieát gaëp phaûi tay khoù ñoái phoù laém roài, chaøng ñöa tay vuoát choùt muõi. Boãng gaõ raâu xanh ñöa tay chæ Nhaât Ñieåm Hoàng vaø Khuùc Voâ Dung hoûi tieáp: -Hai ngöôøi ñoù môùi bò thöông ñaây, chöù khoâng laâu ñaâu ! Vaäy ai gaây thöông theá cho hoï ? Hoà Thieát Hoa coá traàm truï khí, giaûi thích: -Taïi haï laàm, neân gaây thöông theá cho hoï ! Gaõ raâu xanh cöôøi laïnh: -Ngöôi coøn ñuû hai maét kia maø, sao laïi khoâng troâng thaáy baèng höõu ñeán ñoåi phaûi laàm ? Ta nghó, ñöa beù leân ba cuõng khoâng tin ngöôi noåi ! Hoà Thieát Hoa baét ñaàu soâi giaän : 614 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc haï tin hay khoâng tin, taïi haï caàn ch ñieàu ñoù ? Söï thaät laø sao, taïi haï cöù noùi vaäy, tin hay khoâng tin, tuøy caùc haï ! Gaõ raâu xanh cao gioïng: -Caùc ngöôi aên noùi hoà ñoà quaù, thoaït noùi theá naøy, thoaït noùi theá khaùc, baûo ai tin ñöôïc caùc ngöôi ? Ñoaïn, gaõ vaãy tay, heùt: -Böôùc tôùi ! Luïc soaùt trong ngöôøi chuùng ! Boán daïi haùn ñöùng phía sau haén, caáp toác löôùt tôùi. Hoà Thieát Hoa giaän xanh m aët, nhöng y baät cöôøi cuoàng daïi, y ngaång maët leân khoâng cöôøi vang, vöøa cöôøi vöøa thaùch thöùc: -Caùc ngöôi ñònh luïc soaùt aø ? Boïn ta bình sanh chöa heà chaáp thuaän cho ai laøm caùi vieäc ñoù ! Tieåu Phi muoán hoøa dòu cho qua tröôøng hôïp, voäi khoaùt tay: -Thoâi ! Baát quaù cuõng chæ moät laàn. Haõy ñeå yeân cho hoï luïc soaùt. Hoà Thieát Hoa gaét: -Ngöôi chòu ñöôïc aø ? Tieåu Phi mæm cöôøi, khoâng ñaùp. Hoà Thieát Hoa nhìn theo höôùng maét cuûa chaøng, thaáy ñoä maáy möôi ñaïi haùn töø caùc leàu tieán ñeán, taïo thaønh moät voøng vaây chung quanh boïn y. Y baät cöôøi ha haû, thoát: -Ñaïo Soaùi Löu Höông coøn chòu ñöôïc, leõ naøo Hoà Thieát Hoa laïi khoâng chòu ñöôïc ? Cô Baêng Nhaïn cuõng cöôøi, song cöôøi nheï: -Treû nít roài cuõng coù luùc tröôûng thaønh chöù ! Ñaùng möøng cho ngöôi cuõng tieán boä nhö ai ! Caû ba voã phaønh phaïch vaøo y phuïc, roài dang hai tay ra, roài cöôøi goïi: -Laïi ñaây ! Laïi maø luïc soaùt ! Tieåu Phi tieáp: -Taïihaï khoâng coù vaät chi quyù, maø tieàn cuõng chaúng coù moät ñoàng caùc vò coù luïc soaùt, cuõng chæ ñeå thaát voïng thoâi ! Ngôø ñaâu boán ñaïi haùn böôùc tôùi ñònh luïc soaùt, ñoät nhieân döøng chaân. Caùnh tay gaõ raâu xanh, ñöa cao, vaãn ñeå nguyeân treân cao, khoâng haï xuoáng. Tieåu Phi heát söùc kyø quaùi. Gaõ raâu xanh boãng hoûi: -Caùc haï thöïc sö khoâng tieàn aø ? Chaúng leõ cuõng khoâng coù noát moät vieân chaâu, moät haït ngoïc ? Hoà Thieát Hoa vöøa nhôù ñeán ngay vieân Cöïc Laïc Tinh, laäp töùc haï hai baøn tay xuoáng, roài cao gioïng hoûi: -Thöïc söï caùc haï muoán luïc soaùt caùi gì ? Caùc vò coù chuû yù nhö theá naøo ? Gaõ raâu xanh baät cöôøi ha haû : 615 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu nhaân duø coù caùi maät to baèng nuùi, tieåu nhaân duø coù chuû yù nhö theá naøo, cuõng chaúng daùm nhaèm vaøo Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Caùc haï nhaän ra haén ? Haén coù danh voïng to lôùn nhö theá aø ? Gaõ raâu xanh khoâng ñaùp, höôùng veà phía Tieåu Phi, suïp laïy thoát: -Khoâng bieát, töùc nhieân khoâng coù toäi, xin Ñaïo Soaùi Löu Höông thöù cho tieåu nhaân voâ leã, xuùc phaïm ñeán hoå oai ! Tieåu Phi voäi böôùc tôùi, naâng gaõ leân ñoaïn hoûi: -Caùc haï vôùi Haéc Traân Chaâu … Gaõ raâu xanh chaän lôøi: -Tieåu nhaân töøng töôûng ñeán Ñaïo Soaùi, khoâng ngôø hoâm nay laïi coù haân haïnh gaëp baát ngôø. Neáu tieåu vöông gia cuûa tieåu nhaân bieát ñöôïc Ñaïo Soaùi vaãn an toaøn, thì ngöôøi cao höùng bieát bao ! Nghe gaõ giaùn tieáp nhìn nhaän laø thuoäc haï cuûa Haéc Traân Chaâu, moïi ngöôøi haân hoan ramaët ! Ñuùng laø ñi khaép boán phöông tìm chaúng gaëp, trôû veà thoân nhoû laïi giao ñaàu. Gaõ raâu xanh thôû daøi tieáp: -Raát tieác, Ñaïo Soaùi ra ñeán ñaây , thì tieåu vöông gia laïi vaøo noäi ñòa roài ! Tieåu Phi keâu leân: -Vaøo noäi ñòa ? Haéc Traân Chaâu trôû laïi Trung Nguyeân ? Gaõ raâu xanh gaät ñaàu: -Tieåu vöông gia sôï Ñaïo Soaùi gaëp nguy hieåm, neân tröôùc ñaây maáy hoâm ñaõ leân ñöôøng doï hoûi tin töùc veà Ñaïo Soaùi ! Tieåu Phi loä veû kinh nghi, hoûi: -Y sôï ta gaëp nguy hieåm ? Y doï hoûi tin töùc veà ta ? Gaõ raâu xanh ñaùp: -Tieåu vöông gia thaáy con ngöïa Traân Chaâu trôû veà khoâng, neân nghó raèng Ñaïo Soaùi coù gaëp trôû ngaïi chi ño, cho neân noùng naûy khoâng theå ngoài yeân maø chôø, duø chæ trong moät giaây moät phuùt, neân laäp töùc ñaêng trình ! Roài gaõ ñieåm nuï cöôøi thaàn bí, tieáp: -Tieåu vöông gia ñaëc bieät quan taâm ñeán Ñaïo Soaùi nhö vaäy, coù leõ naøo Ñaïo Soaùi khoâng bieát ? Tieåu Phi ñang suy nghó veà söï vieäc Haéc Traân Chaâu vaøo Trung Nguyeân, neân khoâng löu yù ñeán caâu noùi boùng gioù cuûa gaõ. Moät luùc laâu, chaøng thôû daøi, cöôøi khoå, thoát: -Con ngöïa ñoù, ñuùng laø ngöïa thaàn, ngöôøi taàm thöôøng khoâng côûi ñöôïc, ta bieát tröôùc theá naøo noù cuõng thoaùt ñi, trôû veà vôùi chuû cuõ ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï hoûi: 616 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Bao nhieâu ngöôøi chuùng ta laïi khoâng tìm ra Haéc Traân Chaâu, con ngöïa ñi sau, nhöng ñeán tröôùc ! Taïi sao kyø theá ? Gaõ raâu xanh giaûi thích: -Taïi sa maïc, ai ai cuõng bieát con Traân Chaâu laø ngöïa cuûa tieåu vöông gia, voâ luaän ngöôøi naøo, thaáy noù laø tìm caùch ñöa noù veà tieåu vöông gia ngay ! Gaõ ñieåm moät nuï cöôøi ngaïo ngheã tieáp: -Treân sa maïc, boïn ñaàu troäm ñuoâi cöôùp khoâng thieáu, song trong chu vi moät ngaøn daëm, coøn ai daùm doøm ngoù ñeán tieåu vöông gia ? Caû con ngöôøi thaàn bí Thaïch Quan AÂm, cuõng khoâng heå daùm treâu vaøo tieåu vöông gia, thì nhöõng keû khaùc coøn laâu laém môùi daùm manh taâm ! Boïn Tieåu Phi nghe haén ñeà caäp ñeán Thaïch Quan AÂm, thoaùng bieán saéc. Gaõ raâu xanh laïi cöôøi nheï, roài tieáp: -Coù leõ caùc vò khoâng ñöôïc hieåu roõ, chöù ngoaøi soá thuoäc haï cuûa laõo vöông gia, vì boån phaän chaúng noùi laøm chi, coøn bieát bao nhieâu ngöôøi ngoaøi, saün saøng ra söùc vôùi tieåu vöông gia ñeå laáy loøng, Thaïch Quan AÂm duø laø tay lôïi haïi, song taïi sa maïc, baø ta chaúng bao giôø daùm laøm ñieàu chi ñaéc toäi vôùi tieåu vöông gia, neáu baø ta coøn muoán nöông naùu taïi vuøng naøy ! Tieåu Phi buoät mieäng thôû daøi: -Xem ra Sa Maïc Vöông quaû thaät coù theá löïc raát lôùn ! Lôøi truyeàn thuyeát treân giang hoà raát ñuùng ! Hoà Thieát Hoa boãng hoûi: -Nhö vaäy, neáu mình mang con Traân Chaâu maõ theo cuøng, thì mình ñaõ gaëp Haéc Traân Chaâu tröôùc laâu roài ? Tieåu Phi chöa kòp ñaùp, gaõ raâu xanh ñaõ leân tieáng: -Neáu caùc vò giöõ con ngöïa beân mình, thì tieåu vöông gia khoâng heà lo sôï. Ngöôøi bieát roõ Ñaïo Soaùi Löu Höông raát quyù con ngöïa, neáu ngöïa xa ngöôøi, laø ngöôøi laâm naïn, neáu khoâng vaäy thì chaúng khi naøo Ñaïo Soaùi chòu rôøi noù ! Hoà Thieát Hoa nhìn thoaùng qua Cô Baêng Nhaïn, traàm gioïng: -Theá môùi bieát, ngöôøi thoâng mình vaãn bò söï thoâng minh cuûa mình laøm haïi nhö thöôøng ! Laém luùc, ngöôøi thoâng mình haønh ñoäng keùm xa moät ñöa beù ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng nhìn gaõ raâu xanh hoûi: -Nhö ngöôi ñaõ noùi, tieåu vöông gia caùc ngöôi raát quan taâm ñeán Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Phaûi vaäy chaêng ? Gaõ raâu xanh cöôøi nheï, trong nuï cöôøi, coù nguï caùi yù mæa mai, ñaùp: -Ñöông nhieân ! Cô Baêng Nhaïn cao gioïng: -Neáu theá, sao caùc ngöôi laïi baét thaân nhaân cuûa Löu Höông giam caàm moät nôi ? Theá laø nghóa gì ? Gaõ raâu xanh giaät mình: 617 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Baét thaân nhaân cuûa Ñaïo Soaùi ? Laøm gì coù vieäc ñoù ? Coù leõ caùc haï laàm chaêng ? Gaõ thoát vôùi veû trònh troïng, xem ra ai ai cuõng phaûi tin laø gaõ noùi thaät. Tieåu Phi bieán saéc: -Boïn Dung nhi khoâng coù maët taïi ñaây aø ? Gaõ raâu xanh traàm ngaâm moät chuùt : -Dung nhi ? … Coù phaûi Ñaïo Soaùi muoán noùi ñeán Toâ coâ nöông, Lyù coâ nöông … vaø … Tieåu Phi haáp taáp chaän lôøi: -Ñuùng laø ba ngöôøi ñoù ! Caùc haï coù gaëp hoï chaêng ? Baây giôø, hoï ñaâu ? Gaõ raâu xanh ñaùp: -Ba ngöôøi ñoù ñaõ theo tieåu vöông gia, vaøo Trung Nguyeân roài ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Hoï ñöôïc bình an chöù ? Gaõ raâu xanh mæm cöôøi: -Ba vò coâ nöông ñoù, vöøa thoâng minh, vöøa hoaït baùt, vöøa ñeïp, luoân luoân töôi vui, nuï cöôøi khoâng heà taét ôû vaønh moâi, chöøng nhö ba vò khoâng bao giôø bieát laø treân ñôøi coù buoàn ñau saàu khoå. Duø ai ñang saàu khoå gaëp hoï cuõng phaûi yeâu ñôøi trôû laïi. Gaõ nhìn sang Cô Baêng Nhaïn,hoûi: -Taïi sao caùc haï al5i cho raèng ba vò coâ nöông ñoù bò tieåu vöông gia baét ? Cô Baêng Nhaïn boái roái, laïi ñöa tay vuoát choùt muõi, nhö Hoà Thieát Hoa ñaõ nhieãm thoùi quen cuûa Tieåu Phi. Haén hoûi laïi: -Chöù khoâng phaûi sao ? Gaõ raâu xanh cöôøi nheï: -Töï nhieân laø khoâng phaûi ! Ba vò ñoù chaúng nhöõng laø quyù khaùch cuûa tieåu vöông gia, maø cho laø ngöôøi thaân thích cuûa tieåu vöông gia cuõng khoâng quaù ñaùng ! Ba vò cuøng tieåu vöông gia taát caû boán ngöôøi, cuøng aên ñoàng baøn, ôû cuøng ñoàng phoøng, nguû cuøng ñoàng giöôøng, cuøng ñi chung, chaúng moät giaây phuùt naøo rôøi nhau ! Taát caû ñeàu giaät mình. Tieåu Phi, Hoà Thieát Hoa, Cô Baêng Nhaïn cuøng nhìn nhau, khoâng ai noùi ñöôïc tieáng naøo. Laâu laém, Hoà Thieát Hoa thöû phoùng moät caâu: -Ngöôi noùi hoï nguû chung vôùi nhau ? Gaõ raâu xanh mæm cöôøi: -Ñuùng nhö lôøi tieåu nhaân vöøa noùi ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi, nhìn Tieåu Phi cöôøi khoå: -Xem ra, vò tieåu vöông gia ñoù quaû coù bieät taøi ! Tieåu Phi nghe mieäng ñaéng voâ cuøng, nhöng chaøng coøn noùi chi ñöôïc ? Boãng Tyø Baø coâng chuùa caát tieáng: -Tieåu vöông gia caùc ngöôi laø nam hay nöõ ? 618 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gaõ raâu xanh giaät mình, cöôøi lôùn: -Töï nhieân laø nöõ ! Baát quaù laõo vöông gia khoâng coù con trai, töø luùc nhoû tieåu coâng chuùa ñöôïc ngöôøi cho pheùp giaû trai, vaø ra lònh cho boïn tieåu nhaân phaûi xöng hoâ laø tieåu vöông gia. Chaúng leõ Ñaïo Soaùi khoâng bieát ñöôïc ñieàu ñoù ? Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùt muõi. Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû. Chæ coù Tyø Baø coâng chuùa laø khoù chòu voâ cuøng. Naøng tröøng maét nhìn Tieåu Phi, buoâng goïn: -Xem ra,ngöôøi quan taâm ñeán ngöôi, nôi naøo cuõng coù ! Laïi coù raát nhieàu ! oOo Beân ngoaøi leàu, gioù laïnh daáy leân, queùt nhö dao caét, beân trong leàu khoâng khí aám nhö muøa xuaân, laïi coù röôïu, coù thòt, coù söõa deâ cho nhöõng ai khoâng uoáng ñöôïc röôïu. Coù nhöõng vaät ñoù roài, Hoà Thieát Hoa vaát boû bao nhieâu phieàn muoän öu saàu, ñeå hoaøn toaøn yeâu ñôøi trôû laïi. Nhöng Tieåu Phi khoâng heà côûi môû taâm tình, traùi laïi, chaøng coøn nghe naëng saàu tö. Cô Baêng Nhaïn tröøng maét nhìn chaøng, hoûi gaáp: -Taïi sao theá ? Ngöôi ñaõ mình baïch chöa ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Phaàn naøo thoâi ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : -Ngöôi neân thuaät laïi söï tình, töø ñaàu chí cuoái, cho boïn ta nghe ñeå cuøng nhau tìm moät giaûi ñaùp thoûa ñaùng. Tieåu Phi thôû daøi: -Thoaït ñaàu thì ta nhôø Haéc Traân Chaâu thoâng tri cho Dung nhi, baûo naøng trôû veà gaáp, bôûi ta ñang coù vieäc lo, tuøy thôøi tuøy khaéc, caùi hoïa saùt thaàn coù theå ñeán vôùi ta, ta khoâng theå chieáu coá ñeán naøng moät caùch chu ñaùo ñöôïc nhö tröôùc. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Xem ñoù, vò Haéc Traân Chaâu chaúng nhöõng mang tin cuûa ngöôi ñeán nôi choán, maø coøn ñích thaân hoä toáng Dung nhi vaøo Trung Nguyeân, vaø treân con ñöôøng daøi, hoï ñaøm ñaïo vôùi nhau, hoï trôû thaønh ñoâi baèng höõu töông ñaéc. Tieåu Phi thôû daøi: -Coù theå nhö vaäy laém ! Hoà Thieát Hoa laïi tieáp: -Nhöng, Haéc Traân Chaâu coù ngheä thuaät gì laø giao ñoäng noåi caùi taâm cuûa ba ngöôøi ñoù ? Thieát töôûng, muoán cho caû ba baèng loøng theo naøng ta ra Quan Ngoaïi, cuõng chaúng phaûi laø vieäc deã laøm ! Vaû laïi naøng ta, haønh ñoäng ngö vaäy laø coù yù töù gì ? Cho ngöôi khaån caáp leân chaêng ? 619 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cau maøy: -Veà ñieåm ñoù thì ta chöa nghó ra moät lyù do naøo caû. Dung nhi vaø hai ngöôøi kia, bình thôøi … Tyø Baø coâng chuùa cöôøi laïnh: -Ngöôi ly gia, coøn hoï thì taïi gia, chôø ngöôi trôû laïi. Cho neân ngöôi ñinh ninh laø hoï coøn ôû taïi gia, maõi maõi ôû taïi gia, chôø ngöôi veà. Coù ñuùng vaäy khoâng ? Tieåu Phi cuôøi khoå: -Thöïc ra thì, hoï coù nôi naøo ñeå maø rôøi nhaø ra ñi ? Tyø Baø coâng chuùa cöôøi mæa: -Theá ngoaøi ngoâi nhaø cuûa ngöôi, hoï chaúng coøn moät nôi naøo khaùc ñeå ñi tôùi ñi lui aø? Hoï phaûi ôû maõi trong boán böùc töôøng, chôø ngöôi aø ? ta nghó ngöôi nuoâi moät con choù giöõ nhaø, con choù cuõng thænh thoaûng chaïy ñaâu ñoù, hoaëc nhìn trôøi roäng, ñaát daøi, hoaëc giaõn boán chaân… Huoáng hoà con ngöôøi, ai laïi chòu caùi caûnh boù roï suoát thaøng naøy qua naêm khaùc ? Naøng höø moät tieáng, roài tieáp: -Neáu ta aø Dung nhi, ta seõ lôïi duïng caùi choã yeân taâm cuûa ngöôi maø laøm cho ngöôi roái taâm leân moät laàn, ta chôø ngöôi haøng möôi, haøng traêm laàn, ta phaûi baùo laïi ngöôi chôø ta ít nhaát cuõng moät laàn. Ngöôi ñaõ laøm cho ta khaån tröông thì ta phaûi baùo laïi cho ngöôi khaån tröông. Ñoù neáu ta laø Dung nhi, ta seõ laøm vaäy, ta ñaõ laøm vaäy, ít nhaát maáy laàn roài, vaø ta seõ coøn laøm theâm maáy laàn nöõa, cho vónh vieãn ngöôi ñöøng boû queân ta trong caùi caûnh chôø ñôïi vôùi ngoïn löûa chaùy maïnh trong loøng. Bôûi, ngöôøi chôø bao giôø cuõng lo laéng hoang mang cho ngöôøi ñi ! Hoà Thieát Hoa voã tay boâm boáp keâu leân: -Ñuùng ! taâm söï cuûa nöõ nhaân, chæ coù nöõ nhaân thaáu ñaùo. Duy nhaát nöõ nhaân bieát nöõ nhaân maø thoâi ! Neáu ngöôi ñeå loä cho nöõ nhaân bieát laø ngöôi yeân taâm veà naøng, thì chaéc chaén laø naøng seõ gaây caùi khoå cho ngöôi, gaây khoå ñeå caûnh caùo cho ngöôi bieát, naøng chaúng phaûi cöøu non, cnaøng chaúng ngoan ngoaõn nhö treû nít ñaâu, ngöôi phaûi ngaùn naøng chöù ! Tyø Baø coâng chuùa tieáp: -Boïn nam nhaân coù caùi taùnh ñaùng gheùt laø neáu bieát moät nöõ nhaân heát loøng chieàu chuoäng, ngoan ngoaõn vaâng lôøi, thì nam nhaân ñoù khinh lôøn ngay, reû ruùng ngay, vaø chaïy theo nhöõng boùng laï ngay ! Cho neân, coù nöõ nhaân naøo chaáp nhaän bò boû rôi ? Nam nhaân lôi ra laø hoï tìm caùch keùo laïi lieàn, nam nhaân yeân taâm thì hoï laøm roái taâm, coù nhö vaäy nam nhaân môùi khoâng daùm buoâng loûng hoï ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Coâng chuùa noùi ñuùng söï thaät, song duø sao cuõng coù phaàn naøo taøn nhaãn ! Tyø Baø coâng chuùa höø moät tieáng: -Neáu taøn nhaãn maø baûo veä haïnh phuùc ñöôïc, thì coù taøn nhaãn cuõng chaúng sao maø ! Tieåu Phi cöôøi khoå: 620 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhö vaäy ba ngöôøi ñoù theo Haéc Traân Chaâu ra Quan Ngoaïi, laø coát yù laøm cho taïi haï khaån tröông thoâi ? Hoà Thieát Hoa chaän lôøi Tyø Baø coâng chuùa, cöôøi vang ñaùp: -Duø ba naøng khoâng coù yù töù ñoù, Haéc Traân Chaâu cuõng môùm cho ! Gia dæ Haéc Traân Chaâu kheùo noùi moät chuùt, ba naøng ñöông nhieân bò khích ñoäng laø caùi chaéc ! Tieåu Phi cau maøy: -Noùi khích ba naøng, Haéc Traân Chaâu coù lôïi gì ? Tyø Baø coâng chuùa höø moät tieáng: -Ngöôi toái daï ñeán ñoä khoâng hieåu taïi sao aø ? Tieåu Phi thaønh thaät: -Khoâng minh baïch noåi ! Tyø Baø coâng chuùa day maët veà höôùng khaùc, khoân g nhìn chaøng laïnh luøng thoát: -Mieäng thì noùi laø khoâng minh baïch, song loøng thì ñaõ minh baïch laém roài ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -haén minh baïch hay khoâng, maëc haén, chöù taïi haï thì, thuù thaät, taïi haï khoâng minh baïch ñoù, coâng chuùa ! Tyø Baø coâng chuùa bæu moâi: -Tuy haén chöa bieát Haéc Traân Chaâu laø nöõ, song Haéc Traân Chaâu cuõng thöøa hieåu haén laø nam chöù ? Hoà Thieát Hoa cöôøi roøn: -Ñöông nhieân ! Ñöông nhieân ! Tröø caùi thöù vöôïn caùi, coøn thì treân theá gian naøy, coù nöõ nhaân naøo laïi loâng laù xoàm xoaøm nhö haén ? Thì ñöông nhieân, haén chaúng phaûi laø nöõ roài ! … Tyø Baø coâng chuùa phì cöôøi. Nhöng, naøng thu nhanh nuï cöôøi, ñoaïn laïnh luøng tieáp: -Haén ñeïp trai theá kia, thöû hoûi treân ñôøi naøy, coù nam nhaân naøo saùnh ñöôïc haén ? Thì baûo sao Haéc Traân Chaâu khoâng meâ tít ? Thì baûo so Haéc Traân Chaâu khoâng baùm rieát vaøo haén ? Caùi vò coâng töû ña tình cuûa chuùng ta kia, naøo phaûi laø moït teân xuaån ngoác ? Theá maø vôø caùi veû phôùt tænh, daùm cho raèng mình chaúng bieát chi caû ! Naøng day qua Tieåu Phi phun vaøo maët chaøng moät caâu: -Ñoùng kòch dôû laém ! ---------------------oOo--------------------- 621 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn