Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI BAÛY CHAËT TAY KEÁT BAÏN Tieåu Phi thôû daøi: -Ngöôi nhìn kyõ göông maët cuûa chuùng xem ! Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Ta khoâng thích nhìn nöõ nhaân. Nöõ nhaân soáng ta coøn khoâng thích nhìn, haø huoáng nöõ nhaân cheát ? Tieåu Phi traàm gioïng: -Thì ngöôi coá gaéng nhìn kyõ, nhìn moät laàn thoâi, chöù naøo phaûi nhìn nhieàu laàn, nhìn maõi maõi maø ngöôi reân ? Ngöôi seõ thaáy chuùng cheát khaùc caùch nhau, song chung quy coù choã töông ñoàng ! Cô Baêng Nhaïn roài cuõng phaûi laøm theo lôøi Tieåu Phi. Haén caøng quan saùt töøng thi theå moät, caøng bieán saéc. Cuoái cuøng, haén keâu leân: -Taát caû ñeàu bò goït traéng chaân maøy ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ngöôi thaáy chöa ? Con ngöôøi ai khoâng caàn ñeán chaân maøy ? Ñeïp thì hoï saên soùc, khoâng ñeïp thì hoï söûa chöûa, chöù coù ai khoâng thích ñoâi maøy ñeán ñoä phaûi caïo nhaün ñi? Chaéc chaén laø khoâng phaûi caùc naøng töï goït saïch loâng maøy ! Cô Baêng Nhaïn thôû ra: -Hoïa My Ñieåu goït maøy chuùng tröôùc khi haï thuû ? Tieåu Phi thoát: -Coù theå ñoù laø daáu hieäu cuûa Hoïa My Ñieåu ! Chaúng nhöõng Hoïa My Ñieåu thích gieát ngöôøi, maø coøn muoán ai ai cuõng bieát chính laø y gieát ! Cô Baêng Nhaïn traàm ngaâm moät luùc: -Ty nhieân, laàn naøy y gieát ngöôøi, khoâng do sôû thích rieâng, maø chính ñeå giuùp ngöôi. Coù ñuùng vaäy khoâng ? Tieåu Phi cau maøy: -ÖØ ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Taïi sao y muoán giuùp ngöôi ? Ngöôi quen y chöù ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Khoâng quen. Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng: 601 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chaúng leõ voâ duyeân voâ côù, y laïi laøm caùi vieäc ñoù ? Cao höùng ñeán ñaây ñeå gieát ngöôøi, gieát roài laø boû ra ñi ? Giuùp ngöôi maø khoâng caàn cho ngöôi bieát laø ai ? Tieåu Phi dieàm nhieân: -Phaûi coù duyeân côù ! Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Duyeân côù gì ? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Cho ñeán phuùt giaây naày, ta chaúng laøm sao ñoaùn ñöôïc. Nhöng ta tin choã duïng taâm cuûa y laø laøm sao thì laøm, y chöa ñi moät caùch giaûn ñôn nhö vaäy. Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng: -Ngöôi tin laø y seõ xuaát hieän ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Chaúng nhöõng theá, maø ta coøn nghó raèng, bieát ñaâu y chaúng luoân luoân ôû caïnh chuùng ta ? Y chôø ñôïi chuùng ta, coù ñieàu chuùng ta khoâng troâng thaáy y ? Cô Baêng Nhaïn nghe laïnh ôû xöông soáng. -Neáu theá, Hoïa My Ñieåu laø ma ? Haén laéc ñaàu: -Maãu ngöôøi ñoù, toát hôn ta khoâng neân gaëp ! Boãng y baät cöôøi tieáp: -Voâ luaän laømsao, hieän taïi caùc ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm ñeàu cheát heát, chuùng ta chaúng coøn sôï ai ngaên trôû. Haén coù bieát ñaâu, beân ngoaøi kia, xa xa, coøn coù moät nhaùt ñao trí maïng ñang chôø ñoùn haén ? oOo Ñi ñaàu, laøm caùi vieäc höôùng ñaïo laø Khuùc Voâ Dung. Tuy nhieân, naøng khoâng heà lo sôï laø boïn Tieåu Phi laïc ñöôøng. Sôû dó naøng ñi tröôùc laø vì naøng noùng ly khai moät nôi maø naøng xem nhö tuø nguïc cuûa naøng. Moät nôi ghi daáu nôi taâm tö naøng bao aán töôïng haõi huøng. Vaø ngay trong luùc naày, muøi maùu tanh coøn boác noàng naëc beân muõi naøng. Naøng ñi nhö ngaây nhö daïi, cöù nhìn thaúng tôùi tröôùc maø ñi, ñi vôùi bao y nghó mieân man, nhöõng yù nghó laån quaån trong ngaây daïi. Baïn ñoàng moân, goàm treân döôùi naêm möôi ngöôøi, giôø ñaây taát caû ñeàu cheát. Chæ coøn laïi coù moãi moät mình naøng. Chaúng phaûi vì taát caû ñeàu cheát maø naøng saàu thöông tieác meán maø ñeán ñoåi caûm thaáy khoù chòu. 602 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Maø chæ vì naøng thaáy, nhöõng keû ñaõ cheát roài ñeàu khoâng ñaùng cheát. Ngöôøi ñaùng cheát chính laø naøng, vaäy maø naøng vaãn coøn soáng nhö thöôøng. Naøng theïn vì söï soáng thöøa thaûi cuûa naøng. Ñi keøm beân naøng laø Nhaát Ñieåm Hoàn g. Keá ñoù laø Cô Baêng Nhaïn sau cuøng laø Tieåu Phi. Boû ra Khuùc Voâ Dung coù theå boû luoân ra Nhaát Ñieåm Hoàng,hai ngöôøi coøn laïihaún vui möøng voâ töôûng, hoï khoâng nghó laø hoï thoaùt ñöôïc naïn. Nhöng chaúng hieåu taïi sao, chaúng moät ai toû loä nieàm vui. Chöøng nhö hoï lo nghó veà nhöõng hcuyeän xaûy ñeán, nhöõng chuyeän maø hoï chöa bieát nhö theá naøo ! Ai ai cuõng traàm ngaâm göông maët. Chính trong luùc ñoù, aùnh ñao loeù leân. Vaø aùnh ñao xeït xuoáng Khuùc Voâ Dung. Nhaát Ñieåm Hoàng kinh haõi, nhoaøi ngöôøi tôùi chuïp naøng keùo ra xa taàm ngaân quang. Thaân phaùp cuûa Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng ñöông nhieân laø nhanh nhöng laøn ñao cuûa Hoà Thieát Hoa cuõng chaúng phaûi chaäm, bôûi neáu chaäm thì hoï Hoà ñaâu xöùng ñaùng laøm baèng höõu cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Vaø Nhaát Ñieåm Hoàng chaäm moät giaây ! Moät giaây phuùt ñònh meänh ! Ñònh meänh ñoù y thay Khuùc Voâ Dung nhaän chòu ! Y keùo Khuùc Voâ Dung ngaõ xuoáng roài, tröôøn mình tôùi che beân treân ñoàng thôøi vung tay ñoùn chaän ñaïo ngaân quang. Moät tieáng soaït vang leân, tuy kheõ nhöng nghe raát roõ. Trong boùng toái, chaúng ai thaáy coù maùu chaûy, chæ coù Nhaát Ñieåm Hoàng môùi bieát laø caùnh tay y bò tieän lìa. Y maát caùnh tay taû roài, caùnh tay khoâng caàm kieám ! Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn nghe tieáng ñoäng, nhaøo tôùi ngay. Ngaân quang laïi chôùp leân, ngaân quang chieáu xuoáng hoï. Tieåu Phi loøn mình, xung nhaäp vaøo aùnh ñao chuïp vaøo tay caàm ñao. Thanh ñao ñaõ bò chaøng töôùc ñoaït. Ñoàng thôøi gian, Cô Baêng Nhaïn ñaõ xoeø baøn tay nhö löôõi ñao, chaët vaøo yeát haàu ngöôøi ñoù. Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn, lieân thuû xuaát theá coâng, phaûi bieát caùi theá coâng ñoù maõnh lieät nhö theá naøo ! Treân theá gian naøy, chaéc chaén laø chaúng coù ai traùnh khoûi ! oOo Xuaát chieâu ñaàu, ñaéc thuû, Hoà Thieát Hoa toan thöøa thaéng, haï nhanh ñoái phöông, boãng bò ngöôøi nhaäp noäi, ñoaït ñao ! Treân theá gian naøy coù ai laøm noåi caùi vieäc ñoaït ñao Hoà Thieát Hoa ? Baát giaùc y keâu leân thaát thanh: 603 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laõo Xuù Truøn ! Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn cuøng kinh haõi. Tieåu Phi buoâng ñao, Cô Baêng Nhaïn thu nhanh tay veà. Cô Baêng Nhaïn theùt gaáp: -Laõo Hoà phaûi khoâng ? Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Tröø ta ra coøn ai nöõa ? Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn cuøng daäm chaân: -Trôøi ! Hoà Thieát Hoa thôû phaøo cöôøi lôùn: -Neáu ta khoâng vaát vaû maáy hoâm lieàn, thì caùc ngöôi ñaâu ñaéc chí vôùi ta nhanh theá ? Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn traàm göông maët khoâng noùi tieáng naøo. Hoà Thieát Hoa tieáp tuïc thoát: -Caùc ngöôi chöa gieát laàm ta thì neân taï ôn trôøi phaät chöù sao laïi … Boãng, y nhôù ñeán nhaùt ñao vöøa roài, laäp töùc nhöng cöôøi roài laåm nhaåm: -Vöøa roài … vöøa roài … vöøa roài … Y khoâng noùi tieáp ñöôïc nöõa. Y sôï moät söï chaúng laønh … Tieåu Phi thôû daøi: -Vöøa roài, ngöôi ñaõ gaây neân moät caùi hoïa phi thöôøng ! Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi: -Ai thoï thöông ? Tieåu Phi chöa kòp ñaùp, moät aùnh löûa loeù leân. Lieãu Yeân Phi ñaõ baät moài löûa. Hoà Thieát Hoa khoâng caàn Tieåu Phi ñaùp, y ñaõ thaáy ngöôøi thoï thöông roài ! Caïnh vuõng maùu, naøng laên ra thaønh naøng nhö ngoài ngay treân vuõng maùu, moät thieáu nöõ vaän aùo traéng baát ñoäng, veû maët si si daïi daïi. Mình naøng vaáy maùu beâ beát, song khoâng phaûi naøng thoï thöông. Ngöôøi thoï thöông coù thaân voùc cao, da maët ñen sì, vaän aùo ñen, thaàn saéc laïnh luøng. Ngöôøi ñoù vöøa thaáy aùnh löûa, lieàn ñöùng leân, veát thöông nôi tay coønchaûy maùu. Y khoâng loä veû gì chöùng toû coù ñau ñôùn. Y ñöùng thaúng ngöôøi nhö voâ söï. Hoà Thieát Hoa nhìn y, khoâng bieát phaûi noùi laøm sao ! Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng nhìn Hoà Thieát Hoa moät luùc, roài baät cöôøi khen: -Ñao phaùp tuyeät dieäu ! Neáu Nhaát Ñieåm Hoàng haän, maéng, Hoà Thieát Hoa coøn chòu ñöôïc. Nhaát Ñieåm Hoàng laïi ca ngôïi ñöôøng ñao, baûo y chòu laøm sao noåi vôùi nieàm hoái tieác? Hoà Thieát Hoa thoaùng ñoû maët. Nhaát Ñieåm Hoàng ñieàm nhieân thoát: 604 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng coù gì phaûi khoù chòu ! Trong tröôøng hôïp ñoù, neáu laø ta, ta cuõng haønh ñoäng nhö ngöôi ! Yeâ n trí ñi ! Hoà Thieát Hoa yeân trí theá naøo ñöôïc ! Ñuùng ra, Hoà Thieát Hoa khoâng ñaùng traùch. Song y phaûi xoán xang cuõng laø leõ ñöông nhieân ! Cô Baêng Nhaïn voäi böôùc tôùi voã tay leân vai y, hoûi: -Ngöôi bieát haén laø ai khoâng ? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Nhöng ta phaûi nhìn nhaän haén laø moät haûo haùn. Trong voõ laâm ngaøy nay, haén laø moät nhaân vaät hieám coù ! Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng: -Haén laø Nhaát Ñieåm Hoàng ñaáy ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng ? Cô Baên g Nhaïn laïi höø moät tieáng: -Chöù coøn ai nöõa ? Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Ta ñaùng cheát ! Ta ñaùng cheát ! Y nhìn xuoáng caùnh tay bò tieän ñöùt naèm treân maët caùt, muoán khoùc laém. Caùnh tay ñoù naøo phaûi taàm thöôøng ! Caùnh tay cuûa ñeä nhaát danh kieám Trung Nguyeân, caùnh tay töøng laøm cheát khieáp haèng traêm, haèng ngaøn ngöôøi duø laø caùnh tay taû ! Treân theá gian laøm gì coù nhieàu caùnh tay nhö vaäy. Giôø ñaây, caùnh tay ñoù trôû thaønh vaät boû, so chính Hoà Thieát Hoa huûy dieät ! Coù vaät gì buø ñaép ñuùng giaù trò cuûa caùnh tay ? Hoà Thieát Hoa ñaõ phaù tan söï nghieäp cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng vaäy ! Boãng Hoà Thieát Hoa nhaët thanh ñao do Tieåu Phi buoâng rôi xuoáng ñaát, roài ñöa tay kia chaët nhanh vaøo. Nhöng Cô Baêng Nhaïn ñaõ kòp thôøi ngaên chaën, haén traàm gioïng baûo: -Khoûi caàn laøm theá ! Hoà Thieát Hoa heùt: -Buoâng ta ra ! Ta khoâng möôïn ngöôi can thieäp vaøo vieäc cuûa ta ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Ngöôi bieát khoâng ? Naøo phaûi moät mình ngöôi nôï haén ? Ngöôi nôï moät tay, ta nôï moät thaân song ta chöa voäi traû, ta ñôïi khi naøo haén caàn ñeán, ta seõ traû, traû ñuùng luùc môùi coù ích chöù ! Tieåu Phi thôû daøi: -Nhöõng moùn nôï ñoù, neáu caùc ngöôi thanh toaùn soøng phaúng, thì coøn gì baèng ? Chæ sôï khoâng coù dòp thoâi ! 605 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaát Ñieåm Hoàng boãng thoát: -Khoâng phaûi nôï ! Caùc ngöôi khoâng caàn phaûi traû ! Y nhaët caùnh tay leân nhìn moät luùc, roài mæm cöôøi: -Caùnh tay naøy gieát ngöôøi quaù nhieàu ! Cho noù nghæ vieäc laø vöøa ! Quaù söùc chòu ñöïng roài y ngaõ xuoáng. oOo Tyø Baø coâng chuùa gaëp laïi Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn gaëp laïi Thaïch Ñaø töï nhieân phaûi vui möøng, töï nhieân hoï phaûi daøi doøng taâm söï vôùi nhau, vaø töï nhieân Cô Baêng Nhaïn phaûi duøng loaïi ngoân ngöõ caâm vôùi Thaïch Ñaø. Luùc ñoù ñaõ ra khoûi sôn coác roài. Khuùc Voâ Dung ngoài beân caïnh Nhaát Ñieåm Hoàng, y ñang hoân meâ traàm traàm. Naøng nhìn y, si si daïi daïi. Hoà Thieát Hoa traàm laëng laâu laém. Cuoái cuøng, khoâng ai noùi gì, thì y noùi: -Hoïa My Ñieåu ! Hoïa My Ñieåu ! Tieåu töû ñoù laø ai chöù ? Ñuùng laø moät con ngöôøi coù caùi taâm quaù taøn ñoäc ! Tyø Baø coâng chuùa hoûi: -Haén thích gieát ngöôøi, taïi sao haén khoâng gieát luoân Thaïch Quan AÂm ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Coù theå haén khoâng gaëp Thaïch Quan AÂm, coù theå haén löu Thaïch Quan AÂm laïi cho Löu Höông Ñaïo Soaùi ! Tyø Baø coâng chuùa laïi hoûi: -Sao Thaïch Quan AÂm vaéng maët moät caùch taáu xaûo nhö vaäy ? Cô Baêng Nhaïn nhìn thoaùng qua Khuùc Voâ Dung, laïi ñaùp: -Cöù nhö lôøi vò Khuùc coâ nöông naày, thì Thaïch Quan AÂm khoâng thöôøng ôû ñoù ! Huoáng chi, Hoïa My Ñieåu vöøa ñeán, ñuùng luùc Thaïch Quan AÂm vöøa ñi ! Tyø Baø coâng chuùa cau maøy: -Theá baø aáy ôû ñaâu thöôøng hôn ? Coøn ai bieát ñöôïc gì hôn, maø ñaùp caâu hoûi ñoù ? Tyø Baø coâng chuùa höø moät tieáng: -Taïi sao ngöôi khoâng ñaùp ? Taïi sao ngöôi nín thinh ? Naøng ñaõ höôùng sang Tieåu Phi roài. Moïi ngöôøi nhìn qua thaáy chaøng nhaém nghieàn maét, nhö moät nhaø sö ñang töôûng phaät. Nhöng, Tieåu Phi khoâng laø nhaø sö, töï nhieân chaøng khoâng töôûng phaät. Vaäy chaøng töôûng gì ? Chaøng ñang laåm nhaåm nhö nhaø sö ñoïc kinh: 606 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hoa Sôn Thaát Kieám ! Huyønh Sôn theá gia ! Hoaøng Phuû Cao ! Thaïch Quan AÂm ! Khoâng ai roõ chaøng coù yù töù gì ! Chæ thaáy göông maët chaøng saùng leân. Tyø Baø coâng chuùa xoâ nheï chaøng gaét: -Ngöôi coù bieát Thaïch Quan AÂm ôû ñaâu chaêng ? Tieåu Phi môû maét ra, aùnh maét chieáu röïc, chaøng baät cöôøi, hoûi laïi: -Thaïch Quan AÂm ? Ai laø Thaïch Quan AÂm ? Tyø Baø coâng chuùa giaät mình, gaét: -Ngöôi ñieân roài chaêng ? Ñeán Thaïch Quan AÂm maø cuõng khoâng nhôù nöõa aø ? Tieåu Phi cöôøi lôùn: -Coù Thaïch Quan AÂm, töùc laø khoâng coù Thaïch Quan AÂm ! Khoâng coù Thaïch Quan AÂm töùc laø coù Thaïch Quan AÂm ! Töø bao giôø, taïi haï coù nhôù ñeán ai ñaâu, sao coâng chuùa cho raèng taïi haï queân ? Tyø Baø coâng chuùa vöøa kinh ngaïc, vöøa buoàn cöôøi, laéc ñaàu: -Ngöôi noùi gì theá ? Ta khoâng hieåu noåi ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Coâng chuùa hieåu laøm sao ñöôïc ? Cô trôøi maø ! Coâng chuùa troá maét: -Cô trôøi ? laø sao ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Khoâng noùi ñöôïc ! Thieân cô baát khaû laäu maø, coâng chuùa ! Vaû laïi, phaät coù daïy: Khoâng neân noùi ! Khoâng neân noùi ! Tyø Baø coâng chuùa mæm cöôøi: -Ngöôi ñöøng nhaéc ñeán Phaät, haún muoán laøm hoøa thöôïng chaéc. Tieåu Phi ñaùp nhanh: -Laøm hoøa thöôïng thì chöa muoán, coù ñieàu ñang nghó ñeán moät hoøa thöôïng ñaây. Tyø Baø coâng chuùa cau maøy: -Ai ? Tieåu Phi cöôøi nheï, khoâng ñaùp. Tyø Baø coâng chuùa nhìn thoaùng qua Hoà Thieát Hoa, tieáp : -Ngöôi noùi phaûi ñaáy ! Con ngöôøi aáy, coù luùc ñaùng haän quaù ! Tieåu Phi vuït hoûi: -Cöïc Laïc Tinh hieän giôø ôû ñaâu ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Ta ñaõ trao cho naøng, naøng khoâng tieáp nhaän thaønh ra coøn laïi trong tay ta ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Giaû nhö thöïc söï ngöôi bieát ñöôïc ñieàu bí maät cuûa vieân Cöïc Laïc Tinh, thì ngöôi nghó sao ? Hoà Thieát Hoa khoâng suy nghó laâu : 607 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta ñaõ ñaùp öùng vôùi Vöông Phi töï nhieân ta phaûi cho baø ta bieát. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñöôïc laém ! Baây giôø chuùng ta ñi tìm baø aáy ! Tyø Baø coâng chuùa hoûi: -Coøn … Thaïch Quan AÂm ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Nöõa ! Thaïch Quan AÂm ! Ai laø Thaïch Quan AÂm chöù ? Tyø Baø coâng chuùa töùc uaát suyùt vôõ buïng. Nhöng laïi baät cöôøi, cöôøi moät tieáng laïi caén moäi, roài traàm gioïng: -Chuû yù cuûa ngöôi theá naøo ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Coâng chuùa cöù ñi theo taïi haï seõ minh baïch. Lieãu Yeân Phi daëng haéng moät tieáng, laåm nhaåm: -Hôn hai möôi naêm roài, anh em taïi haï chöa trôû laïi Hoa Sôn,neáu Ñaïo Soaùi Löu Höông coøn baän lo vieäc khaùc, thì … xin cho anh em taïi haï taïm bieät ! … Tieåu Phi boãng ngöng thaàn troïng saéc: -Baây giôø hai vò chöa coù theå ñi ñöôïc ! Lieãu Yeân Phi hoûi: -Ñaïo Soaùi coù ñieàu chi caàn phaân phoù cho taïi haï ? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, roài cöôøi ñaùp: -Hai vò cöù ñi theo taïi haï töï nhieân seõ minh baïch. Lieãu Yeân Phi cuõng suy nghó moät luùc: -Taïi haï yeâu caàu Ñaïo Soaùi ñaùp öùng moät ñieàu. Tieåu Phi hoûi: -Lieãu huynh muoán nhö theá naøo ? Lieãu Yeân Phi thôû daøi: -Rieâng cho taïi haï thì chaúng sao, song coù nhieàu vieäc Hoaøng Phuû ñaïi ca khoâng muoán noùi ñeán, thaäm chí ngöôøi khoâng muoán ñeà caäp … Tieåu Phi cöôøi nheï: -Caùc vò muoán hoûi moät vaøi vieäc song laïi khoâng theå noùi ñeán vieäc ñoù, phaûi khoâng ? Lieãu Yeân Phi cöôøi khoå: -Ñuùng vaäy ! Muoán hoûi maø khoâng theå noùi ñeán nhöõng gì muoán hoûi, thì laøm sao hoûi ñöôïc ? Cho neân taïi haï xin Ñaïo Soaùi … Tieåu Phi chaän laïi: -Taïi haï chæ ñaùp öùng nhöng khoâng ñöôïc hoûi gì caû ? Coù phaûi vaäy khoâng ? Lieãu Yeân Phi cuùi ñaàu laåm nhaåm: -Neáu Ñaïo Soaùi saün saøng ñaùp öùng, thì taïi haï caûm kích voâ cuøng. Tieåu Phi laïi cöôøi: -Taïi haï coù hoûi gì chöa chöù ? 608 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Yeân Phi laéc ñaàu: -Chöa ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Baây giôø, taïi haï chöa hoûi gì, song sau naøy, laïi coù theå hoûi chaêng ? Lieãu Yeân Phi thôû daøi: -Baây giôø coøn khoâng hoûi gì, thì chaéc sau naøy cuõng khoûi hoûi luoân ! Tieåu Phi gaät guø: -Caùc haï minh baïch roài ñoù. Toát laém ! Lieãu Yeân Phi vuït hoûi: -Nhöõng vieäc ñoù ñaùng leõ Ñaïo Soaùi phaûi hoûi taïi haï chöù, sao laïi chaáp nhaän ngay khoâng hoûi gì, ngay trong hieän taïi cuõng nhö ngaøy sau ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Chæ vì nhöõng ñieàu caàn hoûi, ñaùng ñöôïc hoûi, thì taïi haï ñaõ hoûi roài ! Tyø Baø coâng chuùa gaét: -Ngöôi muoán hoûi gì ? Ngöôi ñaõ bieát gì ? Ta van ngöôi, ñöøng toû veû thaàn bí cöïc ñoä nhö vaäy ! Tieåu Phi chöa kòp noùi gì. Vöøa luùc ñoù, coù tieáng luïc laïc cuûa laïc ñaø töø xa xa voïng laïi. Tieáng luïc laïc lieân tuïc vang leân. Hoà Thieát Hoa, Lieãu Yeân Phi taát caû moïi ngöôøi ñeàu phaán khôûi tinh thaàn. Tyø Baø coâng chuùa lim dim ñoâi maét, nghieâng tai laéng nghe. Moät luùc laâu, naøng cöôøi nheï, ñoaïn hoûi: -Caùc ngöôi bieát aâm thinh gì ñoù chaêng ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Gì thì taïi haï khoâng daùm hieåu raønh nhö ngöôøi sinh tröôûng taïi sa maïc, chöù caùi tieáng luïc laïc cuûa laïc ñaø thì taïi haï ñaõ quen tai roài ! Tyø Baø coâng chuùa laéc ñaàu: -Khoâng phaûi tieáng luïc laïc cuûa laïc ñaø. Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Chöù tieáng gì ? Tyø Baø coâng chuùa tieáp: -Ta nghe nhö tieáng nöôùc roùt vaøo cheùn. Ta nghe nhö tieáng thòt nöôùng chaùy xeøo xeøo treân than hoàng … oOo Tyø Baø coâng chuùa noùi ñuùng. Taïi sa maïc, tieáng luïc laïc laïc ñaø coù moät aâm ñieäu traàm aám phi thöôøng. AÂm ñieäu ñoù noùi leân nöôùc uoáng, thöùc aên tình noàng. 609 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Taïi sa maïc, coù gì quyù baèng nöôùc, baèng thöùc aên duø laø thoâng thöôøng coù gì quyù baèng tình noàng ? Bôûi nôi ñaây, con ngöôøi töøng cheát khaùt, cheát ñoùi, con ngöôøi töøng coâ ñôn laïnh leõo ? Coù tieáng luïc laïc laïc ñaø laø coù ngöôøi xuaát hieän, coù ñoàng loaïi xuaát hieän laø coù caùi aên, caùi uoáng, coù caû tình noàng söôûi aám coâ ñôn ! Bôûi khoâng keå khaùch löõ haønh, rieâng veà boïn du muïc, thì boïn naøy raát ñaäm tình höõu nghò, raát haøo saûng, leàu hoï caêng ra, raát giaûn ñôn, song trong leàu, hoï coù gì, hoï khoâng tieác vôùi khaùch löõ haønh, hoï saün loøng giuùp ñôõ ! Hoï khoâng heà cöï tuyeät, ñeå cho ñoàng loaïi phaûi cheát khaùt, cheát ñoùi. Ñaïi khaùi, Tyø Baø coâng chuùa noùi ñuùng, ñuùng ngöôøi ñuùng vieäc, song neáu laø gaëp boïn du muïc kia ! Nhöng tieáng luïc laïc laïc ñaø vang leân ñoù, coù phaûi cuûa boïn du muïc chaêng ? Neáu laø boïn du muïc, thì naøng noùi ñuùng ! Neáu khoâng phaûi laø du muïc thì naøng laàm, laàm lôùn. Vaø coù leõ naøng laàm, ít nhaát cuõng laø laàn naøy ! Caû boïn ñi tôùi. Ñoaøn laïc ñaø ñaõ döøng laïi. Ñoâng laém, coù ñeán maáy möôi con. Coù maáy ngöôøi ñang caêng leàu. Laï laømsao, hoï aâm thaàm laøm vieäc , chaúng ai noùi, chaúng ai cöôøi. Boïntuaàncanh ôû voøng ngoaøi, thaáy coù ngöôøi ñi ñeán, vaãn laïnh luøng, ñieàm nhieân, khoâng chaøo môøi, traùi laïi, ai mang ñaao, ñao ruùt khoûi voû, caàm tay, ai mang cung, teân laép vaøo giaây cung, hôøm saün. Hoï giôùi bò nghieâm maät. ---------------------oOo--------------------- 610 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn