Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI SAÙU CHIM HOÏA MI Lieãu Yeân Phi coù caûm töôûng laø mình vöøa bò taùt tay vaøo maët. Töøng thôù thòt nôi maët giaät maïnh, roài moà hoâi ñaàu moà hoâi traùn ñoå ra thaønh gioït lôùn, rôi xuoáng ñoàm ñoäp. Tyø Baø coâng chuùa ñieàm nhieân: -Nam töû haùn ! Ñaïi tröôïng phu ! Moät kieáp soáng heøn, duø taøi ñeán ñaâu, khoâng saùnh noåi moät caùi cheát gaáp trong vinh haïnh ! Naøng nhìn thaúng vaøo maét Lieãu Yeân Phi hoûi: -Ñuùng vaäy chaêng ? Lieãu Yeân Phi daäm chaân rung gioïng: -Lieãu Yeân Phi naøo sôï moät caùi cheát ? Nhöng cheát laøm sao cho ñaùng giaù, chöù ñem sanh maïng huûy boû moät caùch voâ lyù, thì … Tyø Baø coâng chuùa chaän lôøi: -Nghóa laø, ngöôi töï löôïng chöa phaûi laø ñoái thuû cuûa Thaïch Quan AÂm ? Lieãu Yeân Phi khoâng ñaùp thaúng vaøo caâu hoûi: -Ngöôøi trong thieân haï, thöû hoûi coù maáy tay khaû dó ñoái phoù noåi vôùi baø ta ? Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi: -Chæ caàn ngöôi ñöa ñöôøng cho boïn ta gaëp Thaïch Quan AÂm, chuùng ta khoâng tieác gì maïng soáng thöøa thaûi naøy, laøm caùi vieäc höõu ích cho ngöôi ! Nhöng … ngöôi khoâng daùm, thì ta coøn noùi chi hôn ! Lieãu Yeân Phi bieán saéc maët töø xanh ra traéng, töø traéng trôû veà xanh, boãng y nghieán raêng, roài y chaïy ñeán tröôùc maët Hoaøng Phuû Cao, naém tay haén quyø xuoáng. Y khoùc. Y laáy ngoùn tay veû maõi, trong loøng baøn tay Hoaøng Phuû Cao. Hoaøng Phuû Cao soâi giaän, co chaân ñaù vaøo mình y. Lieãu Yeân Phi laïi leát vaøo, roài khoùc, khoùc ngaát. Moät luùc laâu, Lieãu Yeân Phi ñöùng leân, rung rung gioïng hoûi: -Hai vò muoán ñi vôùi anh em taïi haï tìm Thaïch Quan AÂm ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Muoán laém chöù ! Lieãu Yeân Phi laïi hoûi: -Duø bieát raèng coù ñi maø khoâng coù veà ? Hoà Thieát Hoa lôùn tieáng: -Chaúng leõ taïi haï sôï cheát tham soáng ? 590 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Yeân Phi ngaång maët leân khoâng, thôû ra: -Neáu vaäy, xin hai vò khôûi haønh ! oOo Moät ngoïn nuùi nhoâ leân giöõa bình ñòa. Vaø nôi ñaây laø taän ñaàu cuûa khoaûng ñaát roäng meânh moâng, bao la baùt ngaùt. Ñeán ñoù roài, Hoaøng Phuû Cao rung rung ñoâi chaân. Hoà Thieát Hoa nhìn ra boán phía, loøng hôi lo, hoûi: -Moät nôi hieåm aùc nhö theá naøy, coù phaûi laø ñòa nguïc chaêng ? Lieãu Yeân Phi thôû daøi: -Ñuùng laø ñòa nguïc ! Y traàm gioïng, tieáp: -Sau ngoïn nuùi naày, coøn coù nuùi, nuùi truøng truøng, trong nhöõng ngoïn thaáp, ngoïn cao, truøng truøng ñieäp ñieäp, coù moät sôn coác kyø bí. Thaïch Quan AÂm ôû trong sôn coác ñoù. Taïi sôn coác ñoù Hoaøng Phuû ñaïi ca bò haønh haï hôn moät con vaät. Hoà Thieát Hoa saùng maét leân, naém chaët hai tay cao gioïng: -Giôø baùo thuø cuûa Hoaøng Phuû ñaïi hieäp ñaõ ñeán, chuùng ta vaøo ngay ! Lieãu Yeân Phi thoát: -Ñöôøng ñi khuc chieát quanh co, laïi coù traän ñoà laäp theo leõ khaéc sanh, sanh khaéc, neáu chuùng ta lieàu lónh tieántôùi, chaéc chaén laø phaûi laïc loái ngay ! Tyø Baø coâng chuùa hoûi gaáp: -Neáu vaäy … chuùng ta phaûi laøm sao ? Lieãu Yeân Phi ñaùp: -Chôø ñeán ñeâm xem gioù coù ñoåi chieàu chaêng roài haõy tính ! Tyø Baø coâng chuùa laïi hoûi: -Taïi sao phaûi chôø gioù ñoåi höôùng ? Lieãu Yeân Phi thôû daøi: -Ñaïi ca cuûa taïi haï ñaõ caâm, ñieác vaø muø, do ñoù Thaïch Quan AÂm xem nhö ñaõ cheát roài, vaø khoâng ñeà phoøng ngöôøi nöõa. Ngôø ñaâu ngöôøi laïi coù moät loaïi xuùc giaùc giuùp ngöôøi ra vaøo sôn coác deã daøng nhö coøn ñuû nguõ quan. Ngöôøi ghi nhôù roõ caùch boá trí sanh khaéc trong heä thoáng giao thoâng cuûa sôn coác. Tyø Baø coâng chuùa troá maét: -Nhôø vaäy, y môùi thoaùt ñi ñöôïc ? Lieãu Yeân Phi gaät ñaàu: -Phaûi. Tyø Baø coâng chuùa cau maøy: -Nhöng ta chöa thaáy coù gì lieân quan ñeán vieäc gioù ñoåi chieàu. Lieãu Yeân Phi giaûi thích: 591 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Moät ngöôøi vöøa caâm vöøa ñieác vöøa muø, muoán phaân bieät phöông höôùng, naøo coù phaûi laø vieäc deã laøm ñaâu ? Ngöôøi ñoù döïa vaøo raát nhieàu yeáu toá ñaëc bieät. Söï gioù ñoåi chieàu laø moät trong nhöõng yeáu toá ñoù. Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi: -Ta minh baïch roài ! Ngaøy y thoaùt ly sôn coác, gioù thoåi khaùc bieät hoâm nay, y sôï caûm giaùc sai laàm, neân phaûi chôø coù ngoïn gioù quen höôùng, ñeå phaân bieät höôùng ñi khoâng sai laàm, coù ñuùng vaäy khoâng ? Lieãu Yeân Phi gaät ñaàu: -Phaûi ! Trong sôn coác neáu ñi sai moät böôùc, thì suoát ñôøi vaãn quanh quaån trong meâ mang, ñöøng mong ra khoûi. Hoà Thieát Hoa ngaång maët nhìn trôøi noùng naûy hoûi: -Bieát ñeán luùc naøo, gioù môùi ñoåi chieàu ? Tyø Baø coâng chuùa ñaùp: -Taïi sa maïc, gioù ñeâm vaø gioù ngaøy thöôøng thöôøng khaùc nhau. Lieãu Yeân Phi gaät ñaàu: -Coâng chuùa noùi ñuùng. Khi ngaøy heát, ñeâm veà gioù seõ ñoåi höôùng. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Neáu gioù khoâng thay ñoåi ? Lieãu Yeân Phi thôû daøi: -Thì phaûi ñôïi ñeán khi naøo coù söï thay ñoåi, chöù bieát laøm sai hôn ? oOo Cuõng may, vaän khí cuûa Hoà Thieát Hoa coøn ñoû, gioù töø Ñoâng Nam ñeán, baát chôït ñoåi chieàu, töø Taây Baéc thoåi trôû laïi Ñoâng Nam. Hoaøng Phuû Cao duøng xuùc giaùc ñaëc bieät, phaân ñònh ñöôøng loái, roài ñi tröôùc. Haén ñi raát chaäm, moãi böôùc moãi deø daët, nhaän thaáy ñuùng môùi daùm nhít tôùi moät böôùc khaùc. Böôùc ñi duø chaäm ñeán ñaâu con ñöôøng daøi ñeán ñaâu, cuoái cuøng cuõng vöôït qua. Hoï ñaõ vaøo saâu trong vuøng nuùi. Ñöôøng heïp, vaùch nuùi cao, khuaát aùnh traêng sao, hoï ñi trong vuõng toái, doø laàn nhö muø caû boïn. Hoà Thieát Hoa bình sanh môùi gaëp caùi caûnh naøy laàn thöù nhaát, taâm tö traàm troïng phi thöôøng. Y bieát roõ trong boùng toái baát lôïi cho saùng maét nhö y song laïi coù lôïi cho Hoaøng Phuû Cao,bôûi leõ giaûn ñôn laø haén quen vôùi boùng toái. Hoaøng Phuû Cao vaãn böôùc chaäm ñeàu ñeàu nhö luùc môùi vaøo, haén böôùc deø deø nhö meøo rình chuoät. Haén khoâng gaây moät tieáng ñoäng kheõ. 592 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thöïc ra, duø tieáng chaân böôùc coù vang leân, cuõng bò tieáng gioù laán aùt, bôûi luùc ñoù, gioù loäng vuø vuø. Vaø vì haén ñieác, khoâng nghe gì caû, haén phaûi deø daët sôï gaây tieáng ñoäng tuy khoâng caàn deø daët quaù ñoä. Haén khoâng nghe baèng tai, haén nghe baèng caûm giaùc. Boãng haén caûm thaáy coù caùi gì khaùc laï. Haén quay ñaàu laïi, roài huïp mình xuoáng döøng chaân taïi ñoù. Moïi ngöôøi ñeàu loä veû khaån tröông. Hoà Thieát Hoa naém chaët thanh ñao do y ñoaït cuûa ñaïi haùn aùo ñen böôùc nhanh qua Hoaøng Phuû Cao, naáp ôû vaùch ñaù, chöïc chôø moïi bieán coá. Moät nôi ruøng rôïn nhö theá naøy, khi loøng khaån tröông, thì con ngöôøi caûm thaáy saùt khí boác böøng böøng, boác töø moät haït caùt, töø moät vieân soûi, töø moät khe ñaù, töø moät ngoïn gioù. Moät luùc sau, coù tieáng ngöôøi thôû maïnh vang leân ñaâu ñaây. Hoà Thieát Hoa ñoå moà hoâi öôùt loøng baøn tay, y caøng naém chaéc chuoâi ñao. Tieáng thôû moãi luùc caøng nghe gaàn. Boãng, Hoà Thieát Hoa cheùm xuoáng moät ñao. Nhaùt ñao phaùt ñi raát nhanh vôùi taát caû khí löïc cuûa y. Treân theá gian, raát hieám coù ngöôøi traùnh ñöôïc nhaùt ñao thaàn toác maõnh kieät ñoù. Y khoâng töôûng noåi nhaùt ñao ñoù laïi cheùm xuoáng ñaàu Tieåu Phi. Y vaø noäi boïn ñöùng treân gaäp ñaù cao, nhaùt ñao töø treân cao xuoáng thaáp … oOo Ñuùng ra, Tieåu Phi khoâng ñi ñöôïc ñeán nôi ñoù. Nhöng boïn chaøng cuõng ñi ñöôïc ñeán ñoù, vì hoï may maén khoâng gaëp moät trôû löïc naøo, vaø cuõng chaúng gaëp Thaïch Quan AÂm, nhôø vaäy cho ñeán baây giôø, vieäc thoaùt ly cuûa boïn chaøng chöa bò baùo ñoäng. Ngöôøi cöôøi laïnh, ngöôøi duy nhaát baét gaëp hoï, ñaõ hoûi hoï moät aâu: -Baèng vaøo söùc löïc ba ngöôøi, caùc ngöôi töôûng laø coù theå thoaùt ñi ñöôïc aø ? Ngöôøi ñoù chính laø Khuùc Voâ Dung. Naøng vaän y phuïc toaøn traéng, caùnh tay cuït ñöôïc baêng boù laïi do naøng vaø treo leân coå, naøng che maët baèng sa traéng. Caùi daùng cuûa naøng ñeïp quaù, khoâng ai töôûng con ngöôøi coù caùi daùng ñoù laïi coù göông maët daï xoa. Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn, Nhaát Ñieåm Hoàng troá maét nhìn naøng. Khoâng ai thoát vôùi naøng moät tieáng naøo. Bôûi chaúng ai bieát yù töù naøng ra sao. Khuùc Voâ Dung bình tònh nhìn hoï, cuõng khoâng noùi gì theâm, ngoaøi caâu ñoù. Sau cuøng Nhaát Ñieåm Hoàng caát tieáng: 593 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï noùi gì, coâ nöông coù nghe roài chöù ? Khuùc Voâ Dung gaät ñaàu: -Coù ! Nhaát Ñieåm Hoàng tieáp: -Coâ nöông ñi khoâng ? Khuùc Voâ Dung cöôøi laïnh: -Ñaõ bieát laø ñi khoâng thoaùt, coøn goïi ta theo laøm gì ? Nhaát Ñieåm Hoàng tröøng maét nhìn naøng, boãng baät cöôøi cuoàng daïi. Bình sanh, y khoâng heà cöôøi, duø cöôøi laïnh, cöôøi mæa cöôøi cuoàng daïi, boãng nhieân y laïi cöôøi. Thì söï kieän haún phaûi phi thöôøng ! Raát tieác y cöôøi khoâng ñuùng luùc. Bôûi neáy tieáng cöôøi ñoù voïng ñeán tai Thaïch Quan AÂm, thì ba maïng ngöôøi vónh vieãn xa vôùi coõi theá ! Cô Baêng Nhaïn noåi giaän: -Ngöôi muoán cheát ñeå chöùng minh loøng ngöôi ñoái vôùi naøng aø ? Ngöôi muoán song boïn ta khoâng muoán ! Boïn ta coøn phaûi soáng maø ! Voâ luaän naøng ñoái vôùi boïn ta baèng thaùi ñoä naøo, ta khoâng maûy may quan taâm ! Ñöøng töôûng ta ñoàng tình vôùi ngöôi ! Nhaát Ñieåm Hoàng ngöng cöôøi, buoâng goïn: -Ñöôïc ! Caùc ngöôi cöù ñi ! Ta khoâng ñi ! Coøn laïi bao nhieâu khí löïc, y vaän duïng ñeå vuoät mình ra khoûi ñöôøng giaây coät, roài töø treân löng Cô Baêng Nhaïn y tuoät xuoáng. Tieåu Phi giaät mình: -Ngöôi … taïi sao ngöôi töï tìm khoå ? Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -Bôùt ta, ngöôi haønh ñoäng deã daøng hôn ! Tieåu Phi daäm chaân: -Nhöng laøm sao ta ñeå ngöôi ôû laïi ñaây ñöôïc ! Nhaát Ñieåm Hoàng ñieàm nhieân: -Ta khoâng quyù sinh maïng, ta ñaõ chuaån bò tuøy thôøi maø cheát. Caùi cheát khoâng ñeán baát ngôø vôùi ta, noù phaûi ñeán trong chuaån bò ! Ñöøng lo gì cho ta ! Y nguï tcaùi y trong caâu noùi ñeå höôùng sang Khuùc Voâ Dung caùi yù ñoù nhö theá naøy: Ta khoâng caàu sinh maø ñònh löøa ngöôi ! Neáu ngöôi töôûng nhö vaäy laø khinh ta ñoù. Chaúng nhöõng ngöôi khinh ta maø ngöôi cuõng xem thöôøng luoân ngöôi ! Chöøng nhö vuoâng sa traéng bao maët Khuùc Voâ Dung coù thaàm öôùt. Moät con ngöôøi laïnh luøng nhö naøng cuõng coù nöôùc maét nöõa sao ? Maø nöôùc maét phaûi chaûy nhieàu, thaät nhieàu, môùi thaám ñeán vuoâng sa chöù ? Boãng naøng laáy trong mình ra moät chieác bình nhoû, trao cho Tieåu Phi roài quay ñaàu, rung gioïng: -Giai döôïc ñoù ! Caùc ngöôi ñi ñi ! 594 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi: -Baây giôø Cô Baêng Nhaïn ñeå cho boïn taïi haï ñi, thì ñaõ muoän roài ! Khuùc Voâ Dung laáy laøm laï: -Taïi sao ? Tieåu Phi thoát: -Taùnh khí cuûa Hoàng huynh taïi haï bieát quaù roõ. Y noùi khoâng ñi laø khoâng ñi. Y khoâng ñi thì hai ngöôøi boïn taïi haï laøm sao ñi ? Khuùc Voâ Dung hoûi: -Chöù haén muoán gì ? Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùt muõi: -Y ñaõ noùi roài ! Neáu coâ nöông tin boïn naày, xon coâ nöông cuøng ñi luoân. Coâ nöông baèng loøng ñi, laø khoâng hoaøi nghi y, coá yù löøa gaït. Coù nhö vaäy y môùi chòu ñi. Khuùc Voâ Dung laéc ñaàu: -Ta khoâng theå ñi ! Gioïng naøng rung, hai vai rung, toaøn thaân rung. Tieåu Phi hoûi: -Nôi ñaây coøn gì cho coâ nöông löu luyeán ? Khuùc Voâ Dung khoâng ñaùp. Hay ñuùng hôn naøng khoâng theå thoát thaønh lôøi. Boãng coù ngöôøi heùt to: -Boán ngöôøi caùc ngöôi ñöøng keû naøo mong thoaùt ñi ! Moät thieáu nöõ vaän aùo tím khoâng roõ xuaát hieän töø luùc naøo, ñang ñöùng nôùi ñaàu haønh lang tröøng maét nhìn hoï. Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn voán quen traán ñònh cuõng phaûi bieán saéc maët. Khuùc Voâ Dung keâu leân thaát thanh: -Töù muoäi … Thieáu nöõ aùo tím cöôøi laïnh: -Ai laø töù muoäi cuûa ngöôi ? Ngöôi laø moät lieãu ñaàu daïn maøy, daøy maët, bình thöôøng thì giaû ñaïo ñöùc, giaû nhaân nghóa, gaëp nam nhaân roài laø queân maát ñaát roäng trôøi cao ! Ngöôi queân baïn ñoàng moân cuõng coøn tha thöù ñöôïc, ngöôi caû sö phoù thì coøn noùi gì nöõa chöù ? Khuùc Voâ Dung ñoät nhieân traán ñònh taâm thaàn vöõng nhö nuùi, laïnh luøng thoát: -Ngöôi cuõng ñöøng queân hieän giôø sö phuï vaéng nhaø ! Lôøi noùi ñoù coù yù töù gì ? Thoát vôùi veû laïnh nhaït thoái vôùi keû toan laøm khoù khaên mình cho bieát laø sö phoù ñi vaéng, coù khaùc naøo haêm doïa ? Sö phoù vaéng maët laø chaúng ai beânh vöïc ngöôi, sö phoù vaéng maët laø ta chaúng sôï chi ngöôi, neáu caàn ta cuõng coù theå gieát ngöôi nhö thöôøng ! Naøng aùo tím quaéc maét : 595 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Sö phoù vaéng maët roài sao ? Chuùng ta hôn maáy möôi ngöôøi, khoâng ngaên trôû noåi boïn ngöôi boán ngöôøi aø ? Naøng ñaët tay leân töôøng haønh lang. Moät traøng daøi tieáng luïc laïc vang leân reàn doäi. Boïn Tieåu Phi khoâng coøn ngôø nöõa. Traøng luïc laïc baùo ñoäng vang leân, laø taát soá ñeä töû Thaïch Quan AÂm seõ keùo ñeán. Boïn chuùng ñoâng, voõ coâng suyùt soaùt nhau, voõ coâng khaù cao, moät vaøi naøng thì chaúng nghóa lyù gì, song haøng maáy möôi naøng lieân thuû, löïc löôïng ñoù, thaàn cuõng phaûi khieáp, quyû cuõn g phaûi hoaûng. Hôn nöõa, boïn Tieåu Phi, neáu keå luoân Khuùc Voâ Dung, chæ coù boáng ngöôøi maø Cô Baêng Nhaïn vaø Nhaát Ñieåm Hoàng laïi maát khí löïc, Khuùc Voâ Dung vöøa ñöùt moät baøn tay, nieàm ñau ñôùn chöa laéng ñoïng. Chæ coøn moãi moät Tieåu Phi. Töï veä chaøng coù thöøa söùc, baûo toaøn cho ñoàng boïn thì chaøng caûm thaáy baát löïc. Cô Baêng Nhaïn vöøa nuoát xong giaûi döôïc, thaáp gioïng hoûi: -Hieäu löïc cuûa thuoác bao laâu môùi phaùt ñoäng ? Khuùc Voâ Dung ñaùp: -Trong khoaûng töø nöõa khaéc thôøi gian ñeán moät khaéc, tuøy theo coâng löïc cuûa ngöôøi truùng doäc. Cô Baêng Nhaïn thôû daøi. Ñoái phöông saép ñeán nôi roài, maø khí löïc thì phaûi ñôïi nöõa khaéc sau môùi ñöôïc phuïc hoài ! Phuïc hoài ñeå laøm gì chöù ? Hôn nöõa, coù coøn thì giôø phuïc hoài chaêng ? Haén trao phaàn thuoác coøn laïi cho Nhaát Ñieåm Hoàng. Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng cöï tuyeät nuoát ngay. Nhöng, nuoát giaûi döôïc ñeå chôø ngöôøi ñeán laøm thòt ! Mæa mai thay cho hai ñeä nhaát cao thuû voõ laâm Trung Nguyeân ! Tieáng luïc laïc coøn vang reàn. Naøng aùo tím cöôøi lôùn: -Giaû nhö baây giôø, caùc ngöôi khoanh tay ñôïi chôø boïn ta troùi goâ laïi, thì may ra, coù hy voïng soáng soùt. Neáu khoâng … Khuùc Voâ Dung laïnh luøng: -Ngöôi coøn noùi theâm moät tieáng nöõa, ta chaët ngöôi ñöùt thaønh traêm ñoaïn ñaáy ! Thieáu nöõ aùo tím, tím maët. Song naøng khoâng daùm noùi gì nöõa. Cô Baêng Nhaïn boãng hoûi: -Löu Höông ! Hoâm nay, ngöôi thích gieát ngöôøi aø ? Tieåu Phi laéc ñaàu cöôøi nheï : -Neáu ta thích gieát ngöôøi, ta gieát töø laâu, haø taát ñôïi ñeán ngaøy nay ! 596 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Nhöng, hoâm nay ngöôi khoâng gieát ngöôøi, thì ngöôøi gieát ngöôi ! Tieåu Phi thôû daøi: -Neáu ta gieát ngöôøi, chöa chaéc gì ta traùnh khoûi bò ngöôøi gieát ! Tieåu Phi noùi nhö theá, laø tình hình nghieâm troïng laém roài. Vaø Cô Baêng Nhaïn cuõng thaáy roõ, boïn cuûa haén laâm vaøo töû caûnh, chaúng maûy may hy voïng thoaùt naïn. Nhaát Ñieåm Hoàng vuït thoát: -Ta haïi ngöôi ! Y höôùng veà ai maø noùi caâu ñoù ? Chaúng ai bieát y aùm chæ ai. Laâu laém, Khuùc Voâ Dung môùi laïnh luøng caát tieáng: -Ngöôi khoâng tieác sanh maïng, thì ta haù sôï cheát sao ? Thì ra caâu noùi cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng höôùng veà naøng. Taïi sao y khoâng xöng hoâ laø coâ nöông, maø laïi duøng tieáng ngöôi ? Chính caùi tieáng ngöôi mô hoà ñoù laøm cho Cô Baêng Nhaïn vaø Tieåu Phi hoang mang. Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng coäc loác: -Toát ! Caû hai khoâng noùi gì vôùi nhau nöõa. Caû hai cuønhg khoâng nhìn nhau ñeán nöûa maét. Song, hoï ñaõ trao cho nhau tính maïng cuûa hoï. Hoï cuøng cheát, hoï cheát cho nhau. Tieåu Phi töøng thaáy nhöõng ñoâi nam nöõ yeâu nhau, song chöa heà thaáy moät cuoäc tình nhö vaäy. Ngöôøi ta yeâu noùng, nhöng hoï yeâu laïnh. Song, tình laïnh cuûa hoï saâu ñaäm hôn baát cöù tình noùng naøo treân theá gian. Boãng, hai thieáu nöõ xuaát hieän nôi ñaàu haønh lang, chaïy nhö bay ñeán cuïc tröôøng. Chuùng hoaøn toaøn traàn truoàng, treân mình coøn öôùt, nöôùc rôi vaõi doïc theo ñöôøng. Hieån nhieân chuùng ñang taém. Chuùng laø hai naøng ñaõ bò Tieåu Phi ñieåm huyeät tröôùc ñoù, giôø ñaây chuùng chaïy ñeán, tröôùc hôn caùc naøng khaùc. Chuùng töï giaûi khai huyeät ñaïo hay coù ai giaûi huyeät cho chuùng ? Tieåu Phi heát söùc laáy laøm laï. Naøng aùo tím cau maøy gaét: -Baùo ñoäng tuy gaáp, caùc ngöôi cuõng neân maëc y phuïc vaøo roài chaïy ñi chöù ? Hai thieáu nöõ ñoù ñaõ ñeán nôi. Ba nam nhaân duø sao cuõng laø nhöõng con ngöôøi coù phaåm caùch, ñöùng tröôùc nöõ nhaân traàn truoàng cuõng ngöôïng phaàn naøo. 597 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngôø ñaâu ñeán nôi roài, hai naøng ñoät nhieân ngaõ xuoáng, chöøng nhö do baøn tay voâ hình naøo ñoù ñaùnh chuùng ngaõ guïc. Naøng aùo tím bieán saéc. Boïn Tieåu Phi cuõng giaät mình. Khoâng coù moät daáu veát naøo treân cô theå chuùng, chöùng toû chuùng bò thöông. Khuùc Voâ Dung voäi böôùc ñeán, laät qua laät laïi thi theå cuûa chuùng chaúng tìm thaáy moät daáu veát gì caû. Chæ coù göông maët chuùng bieán saéc thoâi, göông maët xaùm xòt, nhö göông maët nhöõng ngöôøi truùng ñoäc, vaø maùu töôi ræ ra hai khoeù mieäng. Tieåu Phi thôû daøi: -Xem ra, chæ coù theá thoâi ! Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu, toû veû ñaõ hieåu. Song haén cau maøy, hoûi: -Sao chuùng coøn chaïy ñöôïc ? Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -Keû naøo haï chuùng, taát coù baøn tay aûo dieäu phi thöôøng ! Hôn nöõa, keû ñoù öôùc löôïng raát chính xaùc, khoâng ñeå cho chuùng cheát ngay daønh laïi cho chuùng maáy phuùt giaây soáng soùt, duø chaïy ñeán ñaây roài, môùi ngaõ. Boãng, hoï cuùi xuoáng, naém baøn tay hai thieáu nöõ. Möôøng töôïng hoï phaùt hieän ra caùi gì ñoù. Baøn tay cuûa chuùng naém laïi. Trong tay chuùng, coù moït maûnh giaáy maøu xanh. Khuùc Voâ Dung cau maøy: -Ai laøm cho chuùng cheát ngoäp theá naøy ? Ñaõ muoán gieát chuùng, sao laïi coøn ñeå chuùng chaïy ñeán ñaây ? Tieåu Phi ñoïc maûnh giaáy, maët chaøng ñoåi saéc lieàn. Chaøng thôû daøi, ñaùp: -Vì ngöôøi gieát chuùng, coù yù giao chuùng cho taïi haï. Khuùc Voâ Dung kinh haõi: -Giao xaùc cheát cho ngöôi ? Ngöôi … ngöôi … Tieåu Phi cöôøi khoå, trao maûnh gai61y cho naøng. Maûnh giaáy ghi maáy chöõ: -Ñaïo Soaùi Löu Höông vui veû nhaän nheù ! Chim Hoïa Mi kính taëng ! Tuy khoâng xem maûnh giaáy, naøng aùo tím rôïn mình, moà hoâi laïnh ñoå ra öôùt ñaàu. Boãng, naøng quay ngöôøi chaïy ñi, vöøa chaïy vöøa keâu leân: -Ñeán ñaây ! Ñeán gaáp … Chôùp maét, naøng khuaát daïng nôi ñaàu haønh lang. Nhöng lieàn sau ñoù, naøng trôû laïi, naøng luøi gaáp, maët vaãn höôùng veà tröôùc, löng ñöa veà phía boïn Tieåu Phi. Boï Tieåu Phi heát söùc kyø quaùi, giöông maét nhìn naøng. Naøng luøi maõi, luøi ñeán boïn Tieåu Phi roài, maø cuõng chöa quay maët laïi. 598 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khuùc Voâ Dung rôïn ngöôøi, rung gioïng hoûi: -Ngöôi … Caâu hoûi chöa kòp buoâng ra, Khuùc Voâ Dung xaùm maët. Naøng aùo tím ngaõ xuoáng, maët ngöûa leân, moät göông maët ñaày maùu, nôi soáng muõi, coù caém moät thanh tieåu kieám. Moät maûnh giaáy maøu xanh coät nôi chuoâi kieám. Maûnh giaáy coù ghi maáy chöõ: -Ñaïo Soaùi Löu Höông vui veû nhaän nheù ! Chim Hoïa Mi kính taëng ! moïi ngöôøi nhìn nhau. Khoâng ai noùi moät tieáng naøo. Thanh tieåu kieám baèng ngoïc phæ thuùy, loaïi ngoïc cöùng raén hôn heát, khoù taïo thaønh kieám. Kieám nhoû laïi phíng ñuùng soáng muõi ! Taøi phoùng kieám quaû cao voâ töôûng. Hoïa My Ñieåu ? Ai ? Tieåu Phi cao gioïng: -Baèng höõu coù nhaõ yù taëng quaø, sao khoâng ra maët ? Chaøng voït ñi lieàn. Ba ngöôøi kia caáp toác chaïy theo. Qua khoûi haønh lang, hoï baét kòp Tieåu Phi. Chaøng ñöùng laëng taïi choã, maët traéng nhôït. Töø nôi chaøng ñöùng, doïc vaøo saâu, cöù caùch hai böôùc laø coù moät thi theå thieáu nöõ. Con ñöôøng daøi hôn möôøi tröôïng, lôïp xaùc thieáu nöõ ! Taát caû caùc xaùc cheát naèm ngay ngaén, cuøng moät chieàu, nhö coù ngöôøi ñaët doïc theo ñöôøng, caùch khoaûng ñeàu ñeàu ! Duø sao, Khuùc Voâ Dung vaãn laø nöõ nhaân. Duø naøng coù thöøa can ñaûm, tröôùc caûnh töôïng maáy möôi xaùc cheát ñöôïc saép xeáp doïc theo ñöôøng, naøng cuõng haõi huøng, ñoâi chaân meàm nhuõn laïi, naøng ngaõ xuoáng baát tænh lieàn. Cô Baêng Nhaïn buoàn noân, haén cuõng laø moät con ngöôøi taøn khoác, song bình sanh, haén chöa töøng muïc kích moät thaûm caûnh ruøng rôïn nhö theá. Nhaát Ñieåm Hoàng töøng gieát ngöôøi khoâng nhaùy maét, cuõng phaûi ñoå moà hoâi laïnh. Laâu laém, Tieåu Phi môùi hoaøn hoàn. Chaøng thôû daøi, than: -Hoïa My Ñieåu taøn nhaãn quaù ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi khoå: -Y bieát, ngöôi chaúng chòu gieát ngöôøi y phaûi gieát thay ngöôi ! Neáu y khoâng haï thuû ñoaïn, thì ngöôøi laøm sao thoaùt naïn ? Coù ñieàu … y gieát quaù nhieàu ngöôøi, maø toaøn laø nhöõng keû voâ coá, khoâng ñaùng cheát oan uoång nhö vaäy ! 599 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nôi coå caùc thieáunöõ coù daáu ñoû, ñuùng laø chuùng bò boùp coå, ngoäp thôû maø cheát. Cuõng coù nhöõng xaùc cheát maùu me beâ beát, da thòt raùch beùt, cuõng coù nhöõng xaùc chæ höùng laáy moät muõi kieám thoâi. Ruøng rôïn hôn heát laø moät vaøi xaùc cheát mình naèmthaúng, ñaàu ngoeûo qua moät beân, ñaàu coøn dính coå baèng moät maûnh da moûng. Chöøng nhö Hoïa My ñieåu raát thích gieát ngöôøi ! Bôûi coù thích thuù, neân moãi löôït haï thuû Hoïa My Ñieåu ñeàu ñoåi caùch, sôï duøng maõi moät caùch thì chaùn, chaùn roài khoâng thích gieát nöõa. Treân mình caùc thieáu nöõ, ñeàu coù moät maûnh giaáy maøu xanh, giaáy ghi maáy chöõ: -Ñaïo Soaùi Löu Höông vui veû nhaän nheù ! Hoïa My Ñieåu kính taëng ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi khoå: -Hoïa My Ñieåu ! Hoïa My Ñieåu ! …. Moät ma vöông ! Moät ma vöông maø laïi xöng hieäu Hoïa My Ñieåu ! Mæa mai thay ! ---------------------oOo--------------------- 600 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn