Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI TÖ RÔM KHOÂNG SÔÏ LÖÛA Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Taïi haï than raèng, sôï coù ngöôøi cho laø taïi haï taâng boác ! Thaïch Quan AÂm giaät mình, nhöng roài cuõng ñieåm moät nuï cöôøi: -Taâng boác ? … Bình sanh ta raát thoâng caûm, raát chòu khoù hieåu keû ñoái thoaïi. Nhöng phaûi thuù thaät, ta chaúng bieát ngöôi muoán noùi gì ? Tieåu Phi tieáp: -Neáu sau naày, coù ngöôøi hoûi taïi haï : Coù troâng thaáy Thaïch phu nhaân laàn naøo chaêng? Taïi haï seõ baûo laø ñaõ coù thaáy. Neáu keû ñoù hoûi tieáp : Thaïch phu nhaân nhö theâ naøo ? Taïi haï khoâng laøm sao hoài ñaùp ñöôïc. Chaøng mæm cöôøi, ñoaïn tieáp: -Keû ñoù, thaáy taïi haï nín laëng haún cho taïi haï laø taâng boác. Keû ñoù coù bieát ñaâu, ngoân ngöõ cuûa con ngöôøi khoâng dieãn taû noåi dung maïo cuûa phu nhaân ! Taïi haï nín thinh, vì taïi haï khoâng coù ngoân ngöõ ñeå noùi ! Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân: -Bình sanh, ta töøng nghe nhieàu ngöôøi noùi vôùi ta nhö vaäy. Nhöng chöa laàn naøo ta nghe maø coù nieàm haân hoan nhö laàn naøy. Trong gian nhaø, coù chieác giöôøng to roäng, naèm treân ñoù, khoan khoaùi voâ cuøng, cho neân nhìn chieác giöôøng, tröôùc khi naèm, ngöôøi ta caûm thaáy nieàm khoan khoaùi ñaõ daâng leân. Thaïch Quan AÂm ngoài leân chieác giöôøng ñoù, roài nhìn Tieåu Phi. Baø laëng ngoài laëng nhìn, nhöng caùi ngoài, caùi nhìn ñoù, duø laëng vaãn coù caùi giaù trò hôn caùi khoâng laëng raát nhieàu. Caùi laëng ñoù haáp daãn cöïc ñoä. Trong tö theá laëng ñoù, baø ñeïp voâ cuøng, ñeïp huyeàn aûo. Baø vaän chieác aùo sao moûng, khoâng ñuû che laáp nhöõng ñöôøng cong tuyeät dieäu, khieâu gôïi, tay baø ñeå loä, chaân baø ñeå loä, tay ch6n noûn naø… Ñoâi maét cuûa Tieåu Phi nhö ñöùng troàng, nhìn cheát vaøo moät choã. Thaïch Quan AÂm ñieåm nuï cöôøi töôi, hoûi: -Tröôùc ñaây laâu laém, ngöôi coù nghe noùi ñeán ta ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -ÖØ ! Thaïch Quan AÂm tieáp: -Vaø maõi ñeán baây giôø ngöôi môùi thaáy maët ta ? 568 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi gaät ñaàu: -ÖØ ! Thaïch Quan AÂm tieáp: -Coù thaát voïng chaêng ? Tieåu Phi thôû daøi: -Phu nhaân coù thaáy taïi haï toû loä yù nieàm ñoù leân göông maët chaêng ? Thaïch Quan AÂm mæm cöôøi: -Ngöôi … ngöôi khoâng nhaän ra … ta giaø roài sao ? Tieåu Phi ñaùp: -Treân thöïc teá, giaø laø keû thuø ñaùng sôï nhaát cuûa nöõ nhaân. Nhöng phu nhaân ñaõ chinh phuïc ñöôïc keû thuø roài, ñoù laø ñieàu taïi haï nhaän thaáy ! Thaïch Quan AÂm cöôøi leân maáy tieáng: -Ngöôi bieát ñaây laø ñòa phöông naøo chaêng ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Neáu khoâng laø khueâ phoøng cuûa phu nhaân, thì coøn nôi naøo coù caùi nhaõ khieát nhö theá naøy ? Thaïch phu nhaân laïi hoûi: -Ngöôi bieát vì sao vôøi ngöôi ñeán ñaây chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu. Thaïch Quan AÂm ñaûo maét nhìn quanh, aùnh maét trôû neân mô maøng, roài baø dòu gioïng hoûi: -Ngöôi ñaõ bieát, sao chöa chòu ñeán ñaây ? Treân theá gian naøy, coù söï gì haáp daãn hôn caùi söï ngöôøi ñeïp môøi leân giöôøng ? Treân theá gian naøy, coù nam nhaân naøo coù can ñaûm töø choái söï môøi moïc ñoù, keå caû haïng lieät döông ? Tieåu Phi cuoái cuøng roài cuõng beá Thaïch Quan AÂm leân. Thaân hình baø nheï quaù, nheï ñeán coù theå ñöùngtreân baøn tay chaøng, nheï nhö Phi Yeán ngaøy xöa, ñöùng treân tay vua maø muùa haùt. Ñoâi maét cuûa baø moâng lung, huyeàn aûo. Vôùi aâm thinh eâm dòu, baø ræ beân tai chaøng: -Voâ luaän ngaøy sau coù vieäc gì xaûy ra, mieãn coù ñeâm nay thoâi ! Vónh vieãn ngöôi khoâng neân hoái haän ! Tieåu Phi dieàm nhieân: -Bình sanh, taïi haï chaúng phaûi hoái haän moät laàn naøo. Boãng, chaøng tung baø leân, xa xa chaøng. Thaïch Quan AÂm nhö chieác laù, nheï nhaøng rôi. Baø chaúng vieäc gì, song laïi bieán saéc maët. Baø phaãn noä, baø kinh ngaïc. 569 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø töøng nuoâi moäng, töøng laøm cho con ngöôøi mô moäng, song chöa bao giôø baø coù caùi moäng töôûng bò ai phuû phaøng. Vaø giôø ñaây Tieåu Phi haát baø ra. Nhö vaäy, laø baø khoâng haáp daãn noåi chaøng ? Tieåu Phi cöôøi hì hì nhìn baø moät luùc, hoûi: -Troâng qua thaàn tình cuûa phu nhaân taïi haï coù caûm töôûng laø phu nhaân xem taïi haï nhö keû ñieân ! Coù ñuùng vaäy khoâng ? Thaïch Quan AÂm ñaõ khoâi phuïc nguyeân traïng ñieàm nhieân hoûi laïi: -Theá ngöôi khoâng ñieân aø ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï chæ haän mình khoâng coø khí löïc, ñeå haát phu nhaân xa hôn ! Thaïch Quan AÂm dòu gioïng: -Ngöôi nôõ laøm vaäy sao ? Baø ñöùng leân. Chieác aùo sa moûng tuoät khoûi bôø vai, rôùt xuoáng raát nhanh. Baø ñaõ bieán thaønh moät pho töôïng tuyeät myõ. Tieåu Phi thôû maïnh, thôû gaáp hôn. Chaøng khoâng töôûng treân ñôøi laïi coù moät cô theå hoaøn toaøn nhö theá. Ngoân ngöõ nhaân loaïi khoâng ñuû taû caùi ñeïp cuûa cô theå tröôùc maét chaøng. Chaøng nhìn töø ñaàu xuoáng ngöïc, xuoáng thaáp hôn, ñeán hai chieác ñuøi… Roài ñoâi maét chaøng laïi du lòch ngöôïc chieàu döøng laïi hai goø boàng ñaûo. Beân tai chaøng gioïng noùi eâm dòu vang leân: -Ngöôi giaøu kinh nghieäm laém, phaûi khoâng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -ÖØ ! Thaïch Quan AÂm thoát qua côn moäng: -Thì, ngöôi phaûi bieát, hieän taïi ta ñang caàn ngöôi ñeán möùc ñoä naøo haún ngöôi cuõng bieát luoân ! Baø tieáp hoûi: -Sao ngöôi nhaãn taâm cöï tuyeät ta ? Tieåu Phi ñöa tay vuoát nheï nôi löng baø, baø rung ngöôøi leân. Taát caû nhöõng caùi rung ñeàu gaây nieàm sôï haõi, tröø caùi rung caûm do Tieåu Phi vöøa truyeàn sang baø. Ngöôøi ta chaïy troán moïi caùi rung, chæ coù caùi rung naøy ngöôøi ta ñi suoát ñöôøng traàn ñeå tìm ! Maét baø moâng lung, hoàn ba chôi vôi trong moäng aûo. Baø ngaõ ñaàu leân vai Tieåu Phi, rung rung gioïng: -Thieân ñöôøng ! Thieân ñöôøng ! Ngöôi ñaõ ñeán thieân ñöôøng roài, ngöôi coøn chôø gì nöõa ! … 570 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi laåm nhaåm: -Phaûi ! Cô theå cuûa myõ nhaân laø thieân ñöôøng cuûa nam nhaân ! … Raát tieác, thieân ñöôøng ñoù laïi quaù gaàn ñòa nguïc ! Boãng chaøng chuïp vaøo caùi choã haõnh dieän nhaát cuûa nöõ nhaân, töø nôi ñoù chaøng aán maïnh Thaïch Quan AÂm ngaõ daøi treân giöôøng. Ngoïn ñeøn môø aûo caøng laøm taêng caùi veû duï hoaëc boác töø thaân theå ñoù … Baø lim dim chôø ñôïi … Tieåu Phi chuïp chieác cheùn vaøng nôi ñaàu giöôøng, chieác cheùn ñöïng ñaày röôïu, chaøng töø töø nghieâng chieác cheùn cho röôïu mau hoå phaùch rôi xuoáng töøng gioït, töøng gioït treân cô theå traéng noûn cuûa baø. Chaøng caát tieáng cöôøi vang hoûi: -Phu nhaân ñaõ cho laø taïi haï ñieân, coù phaûi vaäy chaêng ? Thaïch Quan AÂm naèm baát ñoäng, nghe röôïu laïnh chaûy töø khoaûng giöûa hai goø boàng ñaûo, xuoáng roán, xuoáng xa hôn … Baø thôû daøi thoát: -Ngöôi khoâng ñieân ! Ngöôi chæ laø moät keû si thoâi ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Phu nhaân töôûng laø moät ngöôøi chaùnh thöôøng, khoâng phöông cöï tuyeät phaûi khoâng? Chæ coù nhöõng keû baát thöôøng môùi cöï tuyeät phu nhaân phaûi khoâng ? Thaïch Quan AÂm gaät ñaàu : -Phaûi ! Keû chaùnh thöôøng vónh vieãn khoâng cöï tuyeät ta noåi ! Tieåu Phi thôû daøi: -Neáu vaäy, boïn nam nhaân taïi sôn coác, ñeàu laø nhöõng keû chaùnh thöôøng caû ! Thaïch Quan AÂm baät ngoài daäy, gaèn gioïng: -Ngöôi noùi gì ! Tieåu Phi ñaùp: -Neáu taïi haï khoâng cöï tuyeät phu nhaân, thì trôû thaønh moät ngöôøi nhö boïn ñoù, vónh vieãn laøm moät caùi vieäc queùt caùt doïc theo ñöôøng queùt ñeán khi naøo taét thôû thì ngöøng ! Chæ vì, khi baø thaáy moät nam nhaân naøo coù veû ñaëc bieät, baø naûy sanh caùi yù chinh phuïc nam nhaân ñoù. Baø duï hoaëc cho haén phaûi hieán linh hoàn cho baø. Khi haén khoâng coøn caùi gì ñeå hieán nöõa, baø caûm thaáy nam nhaân ñoù ti tieän quaù, chæ xöùng ñaùng laøm moät gaõ queùt ñöôøng cho baø. Thaïch Quan AÂm tröøng maét nhìn chaøng. Laâu laém baø chöa noùi tieáng naøo. Tieåu Phi tieáp: -Coù theå laø taâm linh cuûa phu nhaân troáng roãng, roài muoán traùm bít caùi troáng roãng ñoù, phu nhaân ñi tìm. Nhöng tìm maõi, thöïc nghieäm maõi phu nhaân vaãn chöa gaëp moät ngöôøi ! Caùi ngöôøi coù theå traùm bít khoaûng troáng cuûa taâm linh ! Thaïch Quan AÂm vuït cöôøi khen roài dòu gioïng thoát: 571 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coù theå ngöôøi ta tìm chính laø ngöôi ! Tieåu Phi cuõng cöôøi: -Hieän taïi, coù theå phu nhaân cho laø taïi haï khoâng gioáng baát cö nam nhaân naøo. Song khi taïi haï bò phu nhaân chinh phuïc roài, thì taïi haï laïi trôû neân quaù taàm thöôøng trong con maét cuûa phu nhaân ! Thaïch Quan AÂm dòu gioïng: -Chaúng leõ ngöôi khoâng töï tin, duø chæ laø ñoái vôùi ngöôi ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Chaúng phaûi taïi haï khoâng töï tin maø chæ vì taïi haï khoâng muoán maïo hieåm thoâi ! Thaïch Quan AÂm cau maøy: -Chaúng leõ ta khoâng ñaùng cho ngöôi maïo hieåm ? Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùt muõi: -Raát coù theå laø treân theá gian naøy khoâng moät nöõ nhaân naøo ñaùng cho taïi haï vì naøng aáy maø maïo hieåm ! Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân: -Nhö Toâ Dung Dung ? Tieåu Phi traàm truï khí, giöõ veû maët bình thaûn. Ñieåm nuï cöôøi nhaït: -Trong con maét cuûa taïi haï, hoï khoâng phaûi laø nöõ nhaân. Hoï laø nhöõng baèng höõu raát toát cuûa taïi haï, maø treân ñôøi coù raát nhieàu nam nhaân daùm maïo hieåm cho baèng höõu, vì baèng höõu ! Thaïch Quan AÂm taét nuï cöôøi, göông maët traàm laïnh. Baø hoûi: -Ngöôi coù bieát, nhöõng nam nhaân cöï tuyeät ta seõ coù haäu quaû nhö theá naøo chaêng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Khoâng lyù ngoaøi taïi haï ra, coøn coù nam nhaân naøo cöï tuyeät phu nhaân ? Thaïch Quan AÂm cau maøy: -Coù tröôùc ñaây maáy naêm, coù moät ngöôøi ! Boãng baø ñieåm moät nuï cöôøi aùc ñoäc, tieáp: -Ngöôi bieát ta ñaõ laøm gì haén chaêng ? Tieåu Phi ruøn vai: -Gieát haén ? Thaïch Quan AÂm baät cöôøi gheâ rôïn: -Gieát haén ? Ñaâu coù sung söôùng cho haén quaù vaäy ? Taïi sa maïc, ai khoâng sôï naéng? Ta phôi naéng haén, cho haén bò ñoát chaùy caû maët maøy, thaân xaùc, cho haén muø maét caâm mieáng, ñieác tai … roài ta baét haén laøm löøa, keùo coái xay, keùo ngaøy keùo ñeâm khoâng ngöøng, ta cho ngöôøi vuùt roi vaøo mình haén khoâng ngöøng ! … Baø cöôøi khanh khaùch tieáp: -Ngöôi bieát sau ñoù haén bieán thaønh caùi quaùi gì chaêng ? Tieåu Phi nhôù ñeán Thaïch Ñaø. 572 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng thôû daøi: -Bieát ! Thaïch Quan AÂm hoûi: -Khoâng leû ngöôi muoán noi theo göông haén ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Taïi haï chæ bieát haén khoâng cheát, sau ñoù thì haén troán ñi, vaø taïi haï cuõng bieát laø tuy ñau ñôùn cho haén laém, song so vôùi boïn queùt ñöôøng kia haén coøn coù phuùc hôn nhieàu ! Thaïch Quan AÂm bieán saéc, nghieán raêng: -Nhöng ngöôi … vónh vieãn ngöôi khoâng hy voïng thoaùt ñi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Taïi haï bieát, hieän taïi baø chöa chòu thua cuoäc, baø coøn hy voïng thì baø chöa haønh haï taïi haï ! Thaïch Quan AÂm chuïo moät chieác goái, quaêng vaøo mình chaøng, heùt lôùn: -Cuùt ngay ! Thöøa caùi luùc ta chöa quyeát yù gieát ngöôi, maø cuùt ! Tieåu Phi mæm cöôøi, nghieâng mình: -Tuaân maïng ! Chaøng böôùc ñi lieàn. Chaøng vöøa cöôøi vöøa böôùc, sau löng chaøng Thaïch Quan AÂm thôû hoàng hoäc ! Chaøng töø töø böôùc veà gian phoøng daønh cho boïn chaøng. Moät tay coù khinh coâng cao tuyeät trong thieân haï, giôø ñaây phaûi duøng löïc heát söùc khoù khaên môùi böôùc ñi noåi. Hai thieáu nöõ ñi theo sau chaøng, hoï ñi caùch chaøng xa xa, chöøng nhö neáu gaàn chaøng hôn, laø coù tai hoïa ngay ! Tieåu Phi boãng döøn g chaân, quay ñaàu laïi : -Taïi haï khoâng böôùc noåi ! Hai coâ nöông coù theå dìu taïi haï chaêng ? Hai thieáu nöõ tröøng maét. Moät naøng gaét: -Coøn maáy böôùc nöõa laø ñeán nôi, ngöôi khoâng ñi noåi aø ? Tieåu Phi cau maøy: -Sao coâ nöông aùc theá ? Coâ nöông muoán taïi haï phaûi boø ñi aø ? Moät naøng caát gioïng khaån thieát: -Ñaïi gia ôi ! Ñöøng laøm khoå boïn naày, caàu xin ñaïi gia coá traùnh cho boïn naøy ! Ñaõ coù hai ngöôøi taùng maïng roài ñoù, theâm moät ngöôøi cuït tay nöõa ! Ñaïi gia chöa maõn nguyeän sao ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Nhöng hieän taïi … taïi haï chæ caàu xin coâ nöông dìu cho vaøi böôùc neáu khoâng thì … taïi haï phaûi ngoài xuoáng vaäy ! … Hai thieáu nöõ daäm chaân: -Trôøi ôi ! Ngöôi laø quyû, laø yeâu, ôû ñaâu boãng ñeán ñaây gieo tai hoïa cho ngöôøi ta ! Nöõ nhaân naøo gaëp ngöôi, caàm nhö tôùi soá roài ! 573 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn troâng thaáy hai thieáu nöõ dìu Tieåu Phi trôû laïi, maø chaøng thì nhoïc meät laû ngöôøi, hôi thôû moûi moøn, haén vöøa töùc vöøa buoàn cöôøi, nhöng laïnh luøng thoát: -Xem chöøng ngöôi cuõng daøy coâng vôùi caùi vò phu nhaân hoï Thaïch ñoù quaù chöøng ! Tieåu Phi thôû daøi: -Xem ra ngöôi cuõng giaøu töôûng töôïng quaù ñoä ! Raát tieác laø ngöôi töôûng sai ! Ñoät nhieân, chaøng thuùc hai caùnh choõ ra ngoaøi. Hai thieáu nöõ khoâng kòp keâu leân, cuøng ngaõ xuoáng. Chaøng laïi thôû daøi: -Loãi quaù ! Loãi quaù ! Hai coâ nöông thöù cho nheù ! Taïi haï khoâng muoán thoï aân traû oaùn, song chæ vì caàn phaûi troán ñi baét buoäc taïihaï phaûi haønh ñoäng nhö vaäy ! Nhaât Ñieåm Hoàng vaø Cô Baêng Nhaïn kinh haõi, troá maét nhìn chaøng. Cô Baêng Nhaïn keâu leân: -Ngöôi … ngöôi laáy ôû ñaâu ra khí löïc ñoù ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Chöøng nhö trôøi ban cho ! Cô Baêng Nhaïn söõng sôø: -Nhöng … höông meâ kia … Tieåu Phi laïi cöôøi: -Ngöôi töôûng ta nhö caùc ngöôi aø ? Höông meâ ñoù laøm gì noåi ta ? Cô Baêng Nhaïn giaät mình, cöôøi khoå: -Ñuùng ! Töï nhieân, ngöôi giaû vôø ! Neáu khoâng, laøm gì ngöôi hoân meâ tröôùc boïn ta ? Roài laøm gì ngöôi laïi tænh muoän hôn boïn ta ? Nhöng taïi sao ngöôi khoâng troán ñi luùc Thaïch Quan AÂm chöa trôû veà ñaây ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Ta coøn chôø gaëp maët baø aáy ! Chaøng noùi theá, song Cô Baêng Nhaïn bieát sôû dó chaøng khoâng ñi lieàn luùc ñoù, laø vì boû ñi roài chaøng an toaøn maø hai baïn laïi bò haïi. Tieåu Phi laïi tieáp: -Hieän taïi, ta laøm cho Thaïch Quan AÂm phaùt ñieân leân roài, ít nhaát trong nöûa khaéc thôøi gian, baø ta khoâng chöôøng maët ñaâu. Chuùng ta muoán ñi, thì neân ñi ngay trong thôøi gian ñoù ! Cô Baêng Nhaïn thôø daøi: -Nhöng ta ñaâu coøn khí löïc ? Ta chæ sôï khoâng ñi thoaùt ! Tieåu Phi khoâng ñaùp, böôùc tôùi luïc soaùt trong mình hai thieáu nöõ, roài traàm gioïng baûo: -Ngöôi coõng Hoàng huynh, coät Hoàng huynh saùt vaøo löng ngöôi vôùi hai ñöôøng giaây löng quaàn cuûa boïn thieáu nöõ naày, roài ta coõng ngöôi. Khoâng leõ ngöôi khoâng ñöùng noåi? Beân ngoaøi nhaø giam, coù moät ngoïn suoái. 574 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hieän taïi coù hai thieáu nöõ khoûa thaân ñang taém. Hoï khoâng ñeïp laém, song hoï ñang thôøi xuaân saéc, coù nhöõng neùt khaù haáp daãn. Boãng nhieân, hoï thaáy ba ngöôøi ñi ra. Ba ngöôøi keát thaønh moät chuøm, nhö dính lieàn vôùi nhau. Hai thieáu nöõ kinh ngaïc, giöông troøn maét nhìn, roài moät naøng nhaûy ra khoûi suoái, tay che ngöïc, coøn naøng kia thì quô voäi y phuïc. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Hai coâ nöông yeân trí. Boïn taïi haï laø nhöõng chaùnh nhaân quaân töû, con maét chaúng bao giôø nhìn leäch ñaâu. Chaøng buùng ngoùn tay, thieáu nöõ vöøa quô y phuïc, buoâng ngay y phuïc xuoáng, thaân hình cöùng ñôø. Tuy vaäy , naøng coøn noùi ñöôïc, maët naøng ñoû leân, naøng aáp uùng: -Chaùnh nhaân quaân töû gì maø chaúng cho ngöôøi ta maëc y phuïc vaøo ? Tieåu Phi dòu gioïng: -Bôûi taïi haï hieåu raèng, moät ngöôøi traàn truoàng chaúng bao giôø noùi doái. Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Hôn nöõa, ngöôøi traàn truoàng chaúng khi naøo nghó ñeán vieäc xuaát thuû. Hai thieáu nöõ chaúng bieát laøm sao hôn, ñaønh ngoài xuoáng, ngoài ñeå che khuaát phaàn naøo thaân hình loûa loà. Tieåu Phi ngaång maët leân cöôøi hì hì: -Baây giôø, taïi haï xin hoûi hai coâ nöông Thaïch phu nhaân giaáu boïn Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi taïi ñòa phöông naøo ? Thieáu nöõ söõng sôø, hoûi: -Ba ngöôøi ? Ba ngöôøi ñoù laø nam hay nöõ ? Tieåu Phi thôû daøi: -Töï nhieân laø nöõ ! Thieáu nöõ ñaùp lôøi chaøng roài, caén moâi suy nghó moät chuùt: -Phu nhaân cuûa chuùng toâi coù khi naøo baét giaáu nöõ nhaân ? Thieáu nöõ kia tieáp: -Bình sanh, phu nhaân chuùng toâi khoâng heà laøm caùi vieäc ñoù. Boïn chuùng toâi coù hôn naêm saùu möôi ngöôøi, nhöng chaúng coù ai hoï Toâ … Tieåu Phi cau maøy: -Ngöôi xem caùc naøng coù noùi thaät chaêng ? Caâu ñoù, chaøng höôùng veà Cô Baêng Nhaïn. Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Nöõ nhaân, trong tình traïng ñoù, chaúng khi naøo noùi doái. Tieåu Phi thôû daøi: -Nhö vaäy, thì ba naøng ñoù khoâng coù maët taïi ñaây ! Chaøng laïi nhìn thoaùng qua hai thieáu nöõ, roài thôû daøi tieáp: 575 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi sa maïc, moãi ngaøy coù ít nhaát cuõng treân möôøi ngöôøi cheát khaùt, maø caùc coâ nöông thì ôû treân ñaây taém maõi, thöøa nöôùc maø taém … Höø ! Chaøng laïi buùng ngoùn tay. oOo Con ñöôøng haønh lang vaéng veû quaù, chaúng coù boùng ngöôøi, chaúng coù tieáng ñoäng. Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng hoûi: -Ngöôi nhaän ra ñöôøng ñi chöù ? Tieåu Phi ñaùp: -Luùc bò chuùng mang vaøo, ta coù nhaän kyõ. Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Dung nhi khoâng coù maët taïi ñaây, sao ngöôi khoâng chòu rôøi ñi gaáp ? Boïn thieáu nöõ naøy, naøng naøo cuõng coù voõ coâng cao tuyeät, maø chuùng laïi ñoâng, hôn naêm saùu möôi ngöôøi, ngöôi coù nghe hai naøng ñoù noùi chöù ? Giaû nhö gaëp maáy naøng coù maëc y phuïc ñaøng hoaøng, thì thaät laø phieàn laém ! Maëc y phuïc laø khoâng theïn, khoâng sôï ai nhìn, vaø ñöông nhieân ngaên chaän hoï. Boãng Nhaât Ñieåm Hoàng thoát: -Ta muoán tìm moät ngöôøi. Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Ai ? Tieåu Phi cuõng cau maøy: -Khuùc Voâ Dung ? Nhaât Ñieåm Hoàng möôøng töôïng coù thôû daøi nheï nheï : -Ta nhaän thaáy, khoâng theå ñeå naøng ôû laïi ñaây ! Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Nhöng ngöôi coù chaéc laø naøng chòu ñi theo chuùng ta chaêng ? Nhaât Ñieåm Hoàng traàm laëng moät luùc, laïi thôû daøi: -Ta cuõng sôï nhö vaäy ! Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng: -Ñaõ bieát laø naøng khoâng chòu ñi theo, taïi sao ngöôi, coøn muoán tìm naøng ? Nhaât Ñieåm Hoàng traàm gioïng: -Duø naøng khoâng ñi theo, ít nhaát ta cuõng bieát ñöôïc laø naøng khoâng ngaên trôû chuùng ta ! Boãng, coù ngöôøi cöôøi laïnh: -Ngöôi döïa vaøo ñaâu maø daùm noùi naøng khoâng ngaên trôû ? Baèng vaøo söùc löïc hieän taïi cuûa caùc ngöôi, maø hy voïng thoaùt khæ nôi naøy, thì nôi naøy chaúng hoùa ra laø moät baõi tha ma sao ? oOo 576 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa ngaõ treân ñoài caùt, vöøa ñoùi, vöøa khaùt, vöøa meät. Giôø ñaây, neáu coù ai troâng thaáy y, chaéc chaén laø khoâng nhaän ra y. Maø coù leõ chính y cuõng chaúng nhaän ra mình. Y nghe nhö coù ngoïn löûa boác chaùy trong ngöôøi, noùng quaù noùng ñeán coù theå phaùt ñieän ñöôïc. ---------------------oOo--------------------- 577 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn