Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI HAI HOA BIEÅN MEÂ HOÀN Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm : -Neáu thöøa nhaän laø moät teân khoán naïn maø coù röôïu uoáng thì mình cöù thöøa nhaän moät laànchaéc cuõng chaúng ñeán ñoåi naøo ! Y toan ñöa mieäng bình leân mieäng y, Tyø Baø coâng chuùa voäi ñöa tay giaät chieác bình laïi buoâng goïn: -Khoâng cho ngöôi uoáng ! Hoà Thieát Hoa söõng sôø: -Sao theá coâng chuùa ? Tyø Baø coâng chuùa laïnh luøng: -Ta ñoåi chuû yù chöù coù sao ? Hoà Thieát Hoa hoûi laïi: -Maø sao coâng chuùa ñoåi chuû yù chöù ? Sao coâng chuùa ñoå nhanh theá ? Tyø Baø coâng chuùa khoâng ñaùp, chæ hoûi laïi: -Nhöõng vaät kia coù phaûi cuûa laõo Xuù Truøn khoâng ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Chieác giaøy vaø caùi aùo loùt laø cuûa Töû Coâng Keâ, coâng chuùa ñöøng ñem nhöõng vaät ñoù ngaâm giaám, giaám ñoù thuùi laém, coâng chuùa thích muøi chöù taïi haï thì ngaùn voâ cuøng ! Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi: -Ta ñaâu coù ghen ! … Ta coù yù khaùc maø ! Ngöôi nghó xem nhöõng vaät kia, laõo Xuù Truøn ñi ñaâu cuõng mang theo, nhöng giôø ñaây haén ñem choân saâu döôùi ñaát, coøn haén thì … Hoà Thieát Hoa voäi giaûi thích: -Haén ñaõ caûi söûa dung maïo, neáu mang nhöõng vaät ñoù trong ngöôøi, keû khaùc baét gaëp thì nghi ngôø, thaønh ra haønh tung seõ bò baïi loä ! Ñöông nhieân haén phaûi giaáu … Tyø Baø coâng chuùa vaãn thôû daøi: -Mang trong mình thì coøn ai baét gaëp ñöôïc ? Tröø ra, trong chuyeán ñi naøy haén ieát tröôùc laø phaûi bò nguy cô, sôï bò luïc soaùt trong ngöôøi neân haén môùi boû laïi ! Hoà Thieát Hoa thoaùng bieán saéc : -Coâng chuùa noùi ñuùng ! Röôïu naøy, taïi haï khoâng uoáng ñöôïc roài ! Ñöøng noùi chi laõo Xuù Truøn ñeå nhöõng vaät ñoù laïi, ñeán caû Töû Coâng Keâ cuõng ñaønh phaûi rôøi nhöõng vaät maø y quyù nhaát traàn ñôøi. Neáu khoâng tieân ñoaùn seõ gaëp nguy hieåm, thì nhaát ñònh hoï khoâng ñeå nhöõng vaät naøy laïi ñaây ! Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi ñaùp: 546 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chaéc nhö vaäy roài ! Hoà Thieát Hoa cung tay ñaäp vaøo ñaàu boáp boáp: -Nöõ nhaân luoân teà nhò hôn nam nhaân ! Vaán ñeà troïng yeáu nhö theá naøy, taïi haï laïi khoâng nghó ra ! Tyø Baø coâng chuùa loä veû u buoàn : -Ñoù cuõng chaúng phaûi laø nöõ nhaân teá nhò hôn nam nhaân ñaâu. Chaúng qua nöõ nhaân ñaëc bieät quan taâm ñeán con ngöôøi hoï yeâu maø thoâi ! Hoà Thieát Hoa voäi ñaët vieân Cöïc Laïc Tinh trong tay Tyø Baø coâng chuùa ñoaïn thoát: -Vieân Cöïc Laïc Tinh ñoù, coâng chuùa mang veà ñi ! Tyø Baø coâng chuùa hoûi: -Coøn ngöôi ? Hoà Thieát Hoa ñaùp nhanh: -Taïi haï ñi tìm laõo Xuù Truøn. Tyø Baø coâng chuùa troá maét: -Nhöng ngöôi ñaõ ñaùp öùn g Vöông phi laø ngöôi mang veà kia maø ! Hoà Thieát Hoa daäm chaân: Phaûi ! Taïi haï ñaùp öùng nhieàu vieäc khaùc nöõa, song taïi haï phaûi boû taát caû qua moät beân vì taïi haï khoâng theå ñieàm nhieân khi nghe laõo Xuù Truøn vaø Töû Coâng Keâ thoï naïn. Tyø Baø coâng chuùa cau maøy: -Chuùng ta chæ öùc ñoaùn thoâi, chöù laøm gì nghe … Hoà Thieát Hoa chaän lôøi: -Ñoù laïi laø moät ñieàu laøm cho taïi haï theâm boàn choàn ! Thaø bieát chaéc maø coøn ñôõ khoå hôn nghi ngôø ! Bôûi bieát chaéc, laø roõ ñöôïc söï tình nhö theá naøo, chaúng haïn hoï soáng hay ñaõ cheát, hoï bò ai ha4m haïi, taïi ñòa phöông naøo chöù nghi ngôø thì mô hoà quaù ! Tyø Baø coâng chuùa cuùi ñaàu : -Ngöôi ñi, coøn ta, ta nôõ naøo ñieàmnhieân maø trôû veà ? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Coâng chuùa muoán ñi theo taïi haï ? Tyø Baø coâng chuùa buoâng nhanh: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa kinh ngaïc : -Coøn … vieân Cöïc Laïc Tinh ? Tyø Baø coâng chuùa cöông quyeát: -Ngöôi ñaõ noùi, vieäc lôùn baèng trôøi, cuõng phaûi ñaët qua moät beân, coù ñuùng vaäy khoâng? Hoà Thieát Hoa suy nghó moät chuùt, boãng laéc ñaàu : -Khoâng ñöôïc ! Taïi haï khoâng ñeå coâng chuùa ñi theo ñöôïc ! Tyø Baø coâng chuùa troá maét: -Taïi sao ? 547 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Coâng chuùa phaûi bieát, ñi laø vaøo nôi nguy hieåm, cöûu töû nhaát sinh, maø coâng chuùa thì … duø sao cuõng laø nöõ nhaân, giaû nhö coù ñieàu gì … Tyø Baø coâng chuùa cao gioïng chaän laïi: -Ngöôi ñöøng queân nôi ñaây laø sa maïc, maø taïi sa maïc thì duø sao ta cuõng hieåu nhieàu vieäc hôn ngöôi, ta coù theå giuùp ngöôi nhö thöôøng. Ta noùi thaät, neáu ngöôi khoâng cho ta ñi theo, ta cöù theo sau ngöôi ! Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi, cöôøi khoå : -Khoâng coù nöõ nhaân, thì laïnh luøng quaù, coù nöõ nhaân thì laïi phieàn phöùc quaù ! Ñaønh vaäy chöù bieát sao ! oOo Nôi ñaây laø moät vuøng ñaù loaïn, taûng cao thì cao quaù, gaàn nhö ñuïng maây. Taûng thaáp cuõng maáy möôi tröôïng. Nhöõng taûng ñaù coù thieân hình vaïn traïng baát ñoàng. Nôi ñaây möôøng töôïng taän cuøng sa maïc, maø cuõng laø taän cuøng trôøi ñaát. Neáu ñi khoûi nôi ñaây laø rôi vaøo caùi hoá hö voâ , caùi hoá bieät laäp haún vôùi theá giôùi. Khi bình minh trôû veà treân vaïn vaät, thì chieác quyû thuyeàn cuõng veà ñeán nôi naày. Töø trong cöûa soå thuyeàn troâng ra, nghìn muoân ngoïn ñaù che khuaát taàm maét. Ñeán ñaây roài ai ai cuõng coù caûm töôûng laø khoâng theå vöôït xa nöõa ñöôïc, bôûi nhö ñaõ noùi ñaây laø choã taän ñaàu. Nhöng quyû thuyeàn khoâng döøng laïi, maø coøn löôùt ñaâm saàm vaøo vuøng ñaù loaïn, khoâng heà va chaïm vaøo moâ naøo, ngoïn naøo. Tieåu Phi thôû daøi thaàm nghó: -Caên cöù cuûa Thaïch Quan AÂm taïi ñaây sao ? Boãng chaøng vöøa kinh haõi, vöøa möøng rôõ. Con thuyeàn döøng laïi. Nöõ nhaân aùo traéng hoûi: -Caùc ngöôi coøn cöû ñoäng ñoâi chaân ñöôïc chaêng ? Thöïc ra, naøng cuõng bieát boïn Tieåu Phi bò Thaïch Quan AÂm duøng moät thuû phaùp ñoäc moân giaùn ñoaïn lieân heä giöõa caùc huyeät ñaïo, hoï vaãn noùi naêng vaø cöû ñoäng ñöôïc nhö thöôøng. Tieåu Phi nhìn söõng naøng khoâng ñaùp. Nöõ nhaân aùo traéng tieáp: -Neáu caùc ngöôi cöû ñoäng ñöôïc, thì böôùc xuoáng. Tieåu Phi coøn nhìn naøng ñeán xuaát thaàn, khoâng ñaùp. Nöõ nhaân aùo traéng noåi giaän: -Ngöôi muoán ta moùc maét ngöôi aø ? 548 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baây giôø Tieåu Phi môùi ñieåm moät nuï cöôøi: -Töø laâu, taïi haï töøng nghe moân haï cuûa Thaïch phu nhaân goàm toaøn thieân höông quoác saéc. Giaû nhö coâ nöông hueä coá ñeán teân tuø naày, thì coâ nöông haõy cho taïi haï ñöôïc chieâm ngöôõng tieân dung, duø raèng trong choác laùt nöûa ñaây taïi haï coù meänh heä naøo, cuõng khoâng aân haän ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi thaàm: -AØ ! Ngöôi laïi ñònh chôi caùi troø Myõ Nam Keá ñaáy ! Nhöng voâ luaän laøm sao, naøng khoâng theå phoùng thích ngöôi ñaâu, neân thaát voïng tröôùc ñi laø vöøa ! Nöõ nhaân baät cöôøi cuoàng daïi, cao gioïng rít leân: -Thieân höông quoác saéc laø toát ! Ta seõ cho ngöôi thoûa maõn ! Naøng giaät vuoâng vaûi che maët. Tieåu Phi khoâng coøn cöôøi ñöôïc nöõa. Bình sanh, chaøng chöa töøng troâng thaáy moät göông maët naøo xaáu xí baèng ! Göông maët cuûa nöõ nhaân xaáu xí kinh khuûn g ! Maët quyû coù leõ coøn deã troâng hôn ! Khoâng ai töôûng töôïng noåi con ngöôøi coù aâm thanh coù daùng daáp cuûa moät tuyeät ñaïi giai nhaân, laïi coù göông maët xaáu ñau ñôùn nhö theá ! Chaøng nhôù ñeán Nhaäm phu nhaân Thu Linh Toá … Baø cuõng coù göông maët nhö vaäy … Khoâng leõ Thaïch Quan AÂm coù taät ñoá kî nhöõng thieáu nöõ ñeïp, neân huûy dieät nhan saéc cuûa hoï ? Nhöng ñoàng laø ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm, naøng naøy vò baø huûy dieät nhan saéc coøn vôï cuûa Ngoâ Cuùc Hieàn thì baø ñeå cho nguyeân veïn caùi dung maïo tuyeät vôøi ? Coù leõ baø caàn caâu daån Ngoâ Cuùc Hieàn neân ñeå cho naøng coøn nguyeân veïn ! Hay laø vôï Ngoâ Cuùc Hieàn khoâng phaûi laø ñeä töû chính thöùc cuûa baø ta ? Thieáu nöõ cöôøi rôïn: -Maõn nguyeän roài chöù ? Ngöôi coù dieãm phuùc laém roài ñaáy môùi thaáy ñöôïc maët ta ! Töø nay, ngöôi neân nhôù maõi ñieàu naày, laø treân theá gian, khoâng moät nöõ nhaân naøo xaáu hôn Khuùc Voâ Dung ! Tieåu Phi ñieåm nheï moät nuï cöôøi: -Dung maïo xaáu hay ñeïp, chaúng qua do quan nieäm cuûa con ngöôøi, neáu coâ nöông khoâng coù phong thaùi sieâu nhieân, thì laøm gì bò ngöôøi huûy dieät dung maïo ? Coâ nöông coù moät phong thaùi ñeïp, thì duø caùi dung maïo ñeïp coù bò huûy dieät cuõng chaúng sao. Ngöôøi ta chæ huûy dieät caùi beân ngoaøi, chöù khoâng theå huûy dieät caùi beân trong. Khuùc Voâ Dung traàm ngaâm moät luùc, boãng quaùt to: -Xuoáng ! Xuoáng mau ! Nôi ñaây khoâng phaûi laø nôi caùc ngöôi noùi nhieàu lôøi. Tieåu Phi xuoáng tröôùc, keá tieáp laø Cô Baêng Nhaïn, Nhaát Ñieåm Hoàng ñi sau cuøng. Ngang qua naøng, y vuït ñöùng laïi, buoâng laïnh: -Coâ nöông khoâng xaáu ! Coâ nöông khoâng xaáu ! Y tieác töø lôøi noùi, bình sanh raát ít noùi, ai hoûi gì cuõng khoâng noùi chæ khi naøo thích, thì noi, nhöng cuõng noùi moät vaøi tieáng raát goïn thoâi. 549 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baây giôø, khoâng ai hoûi, ñoät nhieân y noùi moät caâu, duø laø raát ngaén. Keå cuõng laï. Cho neân Khuùc Voâ Dung phaûi kinh naïgc. Chöøng nhö naøng coù giaät mình. Naøng hoûi: -Ngöôi … ngöôi noùi gì ? Song, Nhaát Ñieåm Hoàng laø moät ngöôøi ít noùi, ñaõ noùi nhö vaäy laø nhieàu roài ñoù, y boû ñi luoân, khoâng buoàn nhìn ñeán naøng. Khuùc Voâ Dung nhìn theo y ñeán xuaát thaàn. Aùnh maét cuûa naøng laïnh nhö giaù tuyeát, giaù tuyeát nhö gaëp moät söùc noùng tan ra töøng gioït, töøng gioït chôùp ngôøi. OOo Trong vuøng nuùi loaïn, coù moät con ñöôøng nhoû, quanh co, ngöôøi mieàn nuùi goïi laø ñöôøng ruoät deâ. Ñaïi haùn coù phaän söï aùp giaûi boïn Tieåu Phi, nghieâng mình tröôùc Khuùc Voâ Dung, cung kính hoûi: -Coù neân bòt maét boïn hoï ngay baây giôø khoâng ? Khuùc Voâ Dung ñaõ trôû laïi bình thöôøng, laïnh luøng thoát: -Khoâng caàn phí söùc laøm vieäc thöøa. Con ñöôøng quyû naøy, taïi moät nôi thaàn bí, duø daãn chuùng ñi qua maáy löôït, chöa chaéc gì chuùng nhaän ñöôïc phöông höôùng. Treân theá gian naøy, voâ luaän laø ai, vaøo trong roài laø ñöøng mong loït ra beân ngoaøi. Tieåu Phi coøn ñöùng ñaøng xa xa, chôø daãn ñöôøng, nghe theá mæm cöôøi: -Thaät vaäy sao? Khuùc voâ Dung bóu moâi: -Tröø khi coù ngöôøi khieâng caùc ngöôi ra, coøn khoâng thì cuõng ñöøng hy voïng! Thöïc ra Tieåu Phi cuõng nhaän thaáy laø vuøng nuùi non naøy, nöûa phaân do thieân taïo, nöûa phaàn do nhaân löïc, ñöôøng loái khuùc chieát voâ cuøng, laïi aån öôù coù caùi ñaïo lyù sanh khaéc giöõa caùc sôn ñaïo. Coù theå ví ñòa theá nôi ñaây laø moät Baùt quaùi ñoà, caùi hoïc cuûa con ngöôøi ñem aùp duïng taïi moät vuøng hieåm saâu nhö theá, ñöôïc phaùt huy troïn veïn vôùi caùi oai cuûa trôøi ñaát. Coù nhöõng tieáng vi vu huyeàn bí laøm cho khaùch löõ haønh ñi ngang qua ñaây theâm phaàn haõi huøng, nhöõng tieáng ñoå do gioù loäng töø muoân phöông ñoå veà loøn qua khe ñaù, taøng caây, möôøng töôïng tieáng quyû huù maø coøn…. Con ñöôøng ñaõ heïp, ngöôøi khoù khaên, gioù mang caùt veà, vaàn beân treân ñaàu, che khuaát trôøi cao. Tieåu Phi thôû daøi: 550 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hieån tuaán thaät! Bình sanh ta chöa thaáy moät vuøng naøo nhö vuøng naøy. Chæ noäi caùi theá töï nhieân cuûa ñòa phöông cuõng ñuû laøm cho con ngöôøi loït vaøo ñaây phaûi meâ man roài, Thaïch phu nhaân caàn gì phaûi baøy theâm traän ñoà? Khuùc voâ Dung thaûn nhieân: -Nôi ñaây ñaõ laáy gì laøm hieåm trôû? Caùi choã hieåm trôû cuøng cöïc laø choã caùc ngöôi saép ñeán! Tieåu Phi cau maøy: -Nôi naøo nöõa? Khuùc voâ Dung khoâng ñaùp. Roài naøng vöôït ñi leân tröôùc. Naøng quanh qua ñoâng, reõ sang Taây, naøng böôùc ñi raát deã daøng, khoâng caàn nhaän höôùng. Tieåu Phi nghó raèng, neáu laø moät mình chaøng, khoâng coù naøng daãn ñöôøng thì duø coù ñi maõi suoát ñôøi chung quy cuõng quanh quaån taïi moät nôi – nôi khôûi haønh! Treân daàu caùt che, tröôùc maét caùt che, sau löng caùt che, nhìn quanh quaån khoâng thaáy xa ñöôïc, maø duø coù thaáy thì cuõng chæ thaáy nhöõng khuùc quanh, nôi ñaây con ñöôøng quanh loän, chöøng nhö ngoaèn nghoeøo hôn ruoät da. Boãng trong vaàng caùt môø môø coù boán naêm ngöôøi xuaát hieän. Möôøng löôïng moãi ngöôøi coù caàm moät caùi choåi queùt ñöôøng, hoï laøm coâng vieäc ñoù raát chaäm chaïp, hoï laøm nhö caùi maùy ñeàu ñeàu, hoï coù veû thoï nhaän coâng taùc ñoù töø luùc thieáu thôøi vaø thi haønh coâng taùc ñoù cho ñeán luùc haét hôùi thôû cuoái cuøng. Hoï laø boïn ngöôøi noâ leä ñöôïc sung vaøo coâng taùc ñoù chaêng ? Nhöng khi ñeán gaàn, troâng thaáy hoï Tieåu Phi giaät mình. Boïn noâ leä ti tieän ñoù tuy y phuïc lam luõ, tuy ñaàu toùc roái buø, song taát caû ñeàu laø myû nam töû. Hoï laø nhöõng chaøng trai ñeïp nhaát ñôøi ! Baát quaù thaàn saéc hoï ngô ngaùc, nhö nhöõng teân ñieân khuøng aùnh maét lôø ñôø, hoï ñaõ queân haún hoï nhöõng con ngöôøi, ñöøng noùi chi ñeán thaân theá. Tuy nhieân Tieåu Phi hieåu roõ, ngaøy nay hoï ra thaân theá ñoù chöù ngaøy xöa hò töøng vang boùng moät thôøi, dó vaõng cuûa hoï haún huy hoaøng voâ töôûng. Vaø, ñöông nhieân hoï ñaõ höôûng thuï haàu heát nhöõng laïc thuù giaøu sang. Giôø ñaây hoï laø nhöõng caùi boùng môø chôø giôø tan bieán. Thieân haï duø queân maát hoï roài. Nhöng bieát ñaâu ôû moät goùc trôøi xa xaêm naøo ñoù, coøn moät vaøi tri kyû ñang nhìn trong moâng lung, hy voïng thaáy boùng hình hoï, thöôøng nhôù ñeán hoï maø ñoå leä bi hoaøi ! Keû queân thì nhieàu keû nhôù thì ít ! Queân vaø nhôù chaúng thieät, maø cuõng chaúng lôïi gì cho hoï. Coù moät caâu thô oc63 naøo ñoù noùi leân caùi yù mæa mai cuûa keát cuoäc moät ñôøi ngöôøi: Xöông ruû taøn nôi ñaát vaéng. Laø hình aáp uû cuûa thaâm khueâ ! 551 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng nghe buoàn thöông taâm tröôøng khoùc möôùn thöông vay, thì laøm sao xöùng ñaùng laø anh huøng hieäp só ? Bôûi anh huøng hieäp só laø nhöõng ngöôøi soáng cho thieân haï hôn soáng cho chính mình. Vaø söï nghieäp cuûa hoï, chæ laø caùi danh, loaïi danh troáng roãng ! Nhöõng ngöôøi tröôùc maët, chæ bieát coù caùi vieäc queùt ñöôøng hoï khoâng caàn bieát ñeán sanh maïng cuûa hoï. Tieåu Phi ñaäp nheï tay vaøo vai moät ngöôøi hoûi: -Sao baèng höõu khoâng ngoài xuoáng nghæ ngôi moät luùc ? Ngöôøi ñoù ngaång ñaàu leân, lô ñaûng nhìn chaøng, nhö nhìn veà xa thaúm, khoâng bieåu loä moät caûm nghó naøo, cuùi ñaàu xuoáng, buoâng löûng lôø: -Khoâng ngôi nghæ ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Baèng höõu thích queùt ñöôøng laém chaêng ? Ngöôøi ñoù laàn naøy khoâng ngaång ñaàu leân nöõa : -Thích ! Tieåu Phi giaät mình: -Nhöng caùt ôû ñaây, cuõ bay ñi, môùi laïi veà, queùt ñeán khi naøo cho saïch ? Ngöôøi ñoù ñaùp: -Ta khoâng queùt caùt ! Tieåu Phi laáy laøm laï : -Chöù baèng höõu queùt gì ? Ngöôøi ñoù suy nghó moät chuùt: -Queùt ñaàu laâu ngöôøi cheát ! Tieåu Phi cöôøi hì hì: -Nhöng ñaâu coù chieác ñaàu laâu naøo treân ñöôøng ? Ngöôøi ñoù laïi ngaång maët leân, nhìn chaøng nheách moâi ñieåm moät nuï cöôøi, veû cöôøi ñaùng sôï, töø töø thoát: -Baây giôø thì khoâng, choác nöõa thì coù. Chaúng hieåu taïi sao, Tieåu Phi nghe laïnh khaép ngöôøi. Chaøng muoán hoûi theâm ngöôøi ñoù nhieàu vieäckhaùc nöõa, chaúng haïn, hoûi y laø ai, taïi sao y ra thaân theå ñoù ! Nhöng chaøng nhaän ra, nôi con ngöôøi ñoù aån öôùc nhö coù boùng Thaïch Ñaø, y hoaøn toaøn gioáng Thaïch Ñaø, khoâng phaûi gioáng ôû dung maïo, maø laø gioáng daùng daáp, hôn nöõa, Thaïch Ñaø thì caâm vaø ñieác vaø muø, coøn y thì khoâng caâm ñieác, muø. Thaïch Ñaø hay nhöõng ngöôøi naøy, cuõng nhö nhau, hoï queân thaân theá, caùi thaân coøn ñoù, sanh maïng thöïc söï ñaõ cheát roài. Baát quaù, hoï chæ laø nhöõng caùi xaùc coøn cöû ñoäng ñöôïc vaäy thoâi. 552 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Sanh maïng cuûa hoï ñuùng ra, chöa cheát, bôûi hoï coøn di ñoäng ñöôïc nhöng hoï ñaõ röùt caùi sanh maïng ñoù maø hai tay trao cho Thaïch Quan AÂm roài, ñeå trôû thaønh coâng cuï khoâng hoàn cuûa baø ta. Chaøng thaàm nghó: -Thaïch Quan AÂm ! Thaïch Quan AÂm ! Caùi ma löïc cuûa ngöôi, haún phi thöôøng. Ta cuõng ngaùn luoân ! Ñi nhö theá, chaúng bieát ñöôïc bao laâu thôøi gian roài, bao nhieâu con ñöôøng. Boãng côn gioù thoåi qua, mang ñeán höông hoa ngaøo ngaït. Muøi hoa khoâng laø maãu ñôn, khoâng laø lan, hueä, cuùc, … muøi hoa vöøa dòu vöøa ngoùt, muùi hoa maø ngoït theá môùi kyø ! Muøi hoa möôøng töôïng töø treân khoâng vaàn vaàn xuoáng … Khoân g khí laïi caøng phuùt caøng aám. Roài daàn daàn nhö noùng leân. Khoâng khí noùng, Tieåu Phi coù caûm töôûng laø sôn coác bieán thaønh moät loø löûa. Loø löûa ñoù, chaúng phaûi ñoát chaùy ai, maø chính laø luyeän cho con ngöôøi tieâu hoàn, chæ coøn caùi xaùc ñeå phuïng söï baø ta ! Nhöõng khoaûng noùng cuûa sôn coác khoâng daøi laém, qua khoûi khoaûng noùng roài, boïn Tieåu Phi ñeán moät vuøng roäng raõi. Nôi ñoù laø moät bieån hoa. Giöõa vuøng nuùi non chen chuùc nhau nhö theá naøy, coù moät khoaûng troáng cuõng laø moät söï laï khoaûng troáng ñoù laïi laø moät bieån hoa, theâm moät söï laï nöõa ! Nhìn ra, gaàn cuõng nhö xa, nhìn toaøn laø hoa, vaø hoa. Nuùi on nhö chìm trong bieån hoa. Nôi naøo coù hoa, ñöông nhieân phaûi ñeïp, hoa khoâng ñeïp, caûnh cuõng ñeïp roài, huoáng hoà hoa ñeïp ? Maø laïi toaøn laø hoa laï, Tieåu Phi cuõng saønh hoa, song ñaønh chòu khoâng bieát teân caùc loaïi hoa ñoù ! Baát giaùc chaøng thôû daøi: -Moät bieån hoa laï giöõa muoân truøng ngoïn nuùi thaáp cao ! Moät ñòa phöông hy höõu ! Moät khung caûnh thaàn tieân ! Khuùc Voâ Dung laïnh luøng : -Nhöõng loaïi hoa naày, ngöôøi phaøm tuïc ñöøng mô töôûng troâng thaáy ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Chaéc laø hoa ñöôïc laáy gioáng töø treân cung trôøi ? Khuùc Voâ Dung gaät ñaàu: -Ñuùng ! Ñaây toaøn laø hoa trôøi, khoâng coù loaïi hoa naøo laø hoa ñaát ! Tieåu Phi nhìn sang Cô Baêng Nhaïn, cöôøi nheï: -Neáu vaäy con maét cuûa chuùng ta coù dieãm phuùc quaù chöøng ! Cô Baêng Nhaïn khoâng noùi gì. 553 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén nghe hình nhö nhuûn laïi, maét cuûa haén hoa leân, haén chæ muoán nhaém maét laïi, haén muoán nguû moät giaác daøi bôûi caùi caûnh tröôùc maét haén say ñeán hoân meâ, neáu khoâng nguû haén phaûi ñieân loaïn. Nhöng caùi naøy, eâm dòu hôn caùi say vì röôïu. Roài haén phaùt giaùc ra, höông hoa chöøng nhö coù caùi gì kyø quaùi. Muoän roài ! Trong khi Tieåu Phi noùi chuyeän, thì Cô Baêng Nhaïn thôû daøi nghó: -Coâng löïc cuûa haén thaâm haäu ! Ñònh löïc cuûa haén maïnh … Tieåu Phi hoûi: -Vöøa roài coâ nöông coù noùi laø caøng ñi tôùi, boïn taïi haï caøng vaøo saâu choå nguy hieåm kyø cuøng. Taïi haï töôûng ñaõ ñeán nôi roài chöù ? Khuùc Voâ Dung traàm ngaâm moät luùc: -Ngöôi cho raèng nôi naøy hung hieåm nhaát ? Tieåu Phi cöôøi nheï : -Phaøm nhöõng vaät coù caùi ñeïp ñaëc bieät, caùi ñeïp phi thöôøng, thì nhöõng vaät ñoù nguy hieåm nhaát. Höông hoa ngoït dòu ñaëc bieät phi thöôøng thì höông hoa ñoù phaûi coù ñoäc … Boãng chaøng nhuûn ngöôøi, roài ngaõ xuoáng. Cô Baêng Nhaïn cöôøi thaàm : -Thì ra haén khoâng aco minh nhö ta töôûng ! Haén nhìn sang Nhaát Ñieåm Hoàng, aùnh maét laïnh luøng cuûa y baét ñaàu meâ loaïn. oOo Cô Baêng Nhaïn töôûng mình hoài xuaân ñeán ñoä trôû thaønh treû nít, bôûi giaác moäng haén vöøa traûi qua eâm dòu phi thöôøng. Vaø chæ coù nhöõng thieáunhi môùi coù nhöõng giaác moäng ñeïp. Khi tænh laïi haén thaáy mình ôû trong moät ngoâi nhaø hoa leä, moät ngoâi nhaø döïng trong mô cuõng khoâng ñeïp baèng. Khuùc Voâ Dung ngoài tröôùc maët haén, nhìn haén ñeán xuaát thaàn. Nhöng thöïc söï, chaúng phaûi naøng nhìn Cô Baêng Nhaïn, maø naøng nhìn Nhaát Ñieåm Hoàng naèm caïnh haén. Ñoâi maét cuûa naøng si daïi quaù, Cô Baêng Nhaïn nhaän ra ñieàu ñoù, thoaùng giaät mình, song raát thích thuù thaàm nghó: -Khoâng leû lieãu ñaàu naày laïi teâu taûng ñaù laïnh roài ? Khi Nhaát Ñieåm Hoàng tænh giaác, Khuùc Voâ Dung voäi quay maët nôi khaùc. Nhaát Ñieåm Hoàng tænh laïi roài, vieäc ñaàu tieân laø tröøng maét nhìn naøng duø naøng ñang nhìn nôi naøo ñoù. Cô Baêng Nhaïn laïi thích thuù voâ cuøng. Chæ coù moãi mình Tieåu Phi chaúng thaáy gì caû. 554 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng coøn meâ meâ mang, coù luùc lí nhí trong mieäng, song chaúng bieát chaøng noùi gì, tænh maø noùi hay meâ maø noùi. Vöøa luùc ñoù coù hai thieáu nöõ töø beân ngoaøi chaïy vaøo, naøng maëc y phuïc vaøng nhìn chaøng, cöôøi nheï hoûi: -Coù phaûi ñaây laø teân troäm kheùt tieáng veà ngheà nghieäp maø cuõng kheùt tieáng veà ñeïp trai ñaây chaêng ? Naøng kia vaän y phuïc xanh, cöôøi hì hì nöûa ñaùp nöûa hoûi: -Nghe noùi haén laø tay lôïi haïi laém. Neáu haén lôïi haïi thì giôø ñaây ñaâu ñeán ñoåi phaûi naèm baát ñoäng taïi ñaây ? Naøng aùo vaøng mæm cöôøi : -Nhöng, veà dung maïo, thì haén ñeïp hôn lôøi truyeàn thuyeát nhieàu, thaûo naøo, maø coù voâ soá thieáu nöõ öôùc mô haén vaøo phoøng cuûa hoï, laáy maát vaøi vaät gì, vì hoï mô öôùc nhö vaäy chaúng qua ñeå coù dòp troâng thaáy maët haén ! Caû hai noùi toaøn laø nhöõng lôøi nam nhaân treân theá gian naøy ñeàu muoán chính mình ñöôïc hai naøng noùi ñeán. Caû hai noùi ñöôïc nhö vaäy, vaø caû hai töï nhaän mình cuõng ñeïp nhö ai chöù neáu hoï xaáu thì khi naøo daùm noùi nhö vaäy ? Hoï xaáu hoï phaûi ganh vôùi nhöõng naøng ñöôïc Tieåu Phi vieáng, hoï ñeïp thì hoï coù quyeàn mô öôùc vaø hoï chaéc chaén söï öôùc mô coù theå thaønh söï thaät ! Nhöng, hoï coù ñeïp nhö theá naøo, theo hoï töôûng, Tieåu Phi vaãn xem hoï raát taàm thöôøng. Chaøng nghó: -May phöôùc cho caùc ngöôi, nhôø khoâng quaù ñeïp, neân traùnh khoûi caùi hoïa nhö Khuùc Voâ Dung. Ta töøng nghe ngöôøi noùi, keû xaáu coù phuùc hôn keû ñeïp, baây giôø ta môùi nhaän ra lôøi noùi ñoù chí lyù voâ cuøng. Chaøng nhìn hai naøng mæm cöôøi. Thieáu nöõ aùo vaøng boãng thaáy quanh mình raïng rôõ, caùi taùnh hoàn nhieân maát haún, naøng trôû neân e aáp söôïng suøng. Coøn naøng aùo xanh cöù cöôøi, chöøng nhö khoâng theå nín cöôøi ñöôïc. Khuùc Voâ Dung cau maøy böôùc ra ngoaøi. Naøng aùo vaøng vaåu moâi höø moät tieáng: -Tieåu lieãu ñaàu laøm maøu meø ñaùng gheùt ! Ngöôi khoâng hieåu ta, chöù boïn ta thì thöøa hieåu ngöôi ! Tieåu Phi ñaûo maét nhìn quanh, coá yù haï thaáp gioïng: -Coâ nöông deø daët moät chuùt chöù, noùi lôùn quaù, naøng nghe loït thì sao ? Naøng aùo vaøng höø moät tieáng nöõa: -Nghe loït thì sao ? Roài laøm gì ta ? Tieåu Phi tieáp: 555 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Theo taïi haï nhaän thaáy, thì Khuùc coâ nöông laø moät ñaïi nhaân vaät taïi ñaây. Maø hai vò chöøng nhö nhaäp moân chöa laâu laém, neáu ñaéc toäi vôùi naøng thì baát tieän bieát bao ? Naøng aùo vaøng tröøng maét, vuït cöôøi khan: -Ngöôi ñöøng lo cho baïn ta, sö phoù ñoái vôùi moân ñeä ñeàu coù caùi taâm nhaân töø ñoàng nhau, boïn ta khoâng sôï naøng ñaâu ! Naøng aùo xanh baät cöôøi haéc haéc: -Chæ caàn ngöôi bieát ñieàu vôùi boïn ta, boïn ta seõ coù phöông phaùp laøm cho ngöôi sung söôùng trong thôøi gian ôû taïi ñaây ! Tieåu Phi ngöng aùnh maét nhìn naøng. Boãng chaøng thôû daøi. Naøng aùo xanh hoûi: -Taïi sao ngöôi thôû daøi ? Tieåu Phi thôû daøi luoân: -Raát tieác taïi haï maát heát khí löïc, neáu khoâng … Chaøng boû löûng caâu noùi, roài nhìn hai naøng. Naøng aùo xanh daàn daàn ñoû maët, kheõ caén vaønh moâi, töø töø thoát: -Ngöôi ñöøng noùng naûy, phaûi coù moät ngaøy … Tieåu Phi cöôøi nheï : -Chaúng leõ coâ nöông khoâng noùng naûy ? Naøng aùo xanh baät cöôøi khanh khaùch: -Ngöôi quaû nhieân danh baát hö truyeàn, ñaùng gheùt laém maø cuõng ñaùng yeâu laém ! Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Taïi haï cuõng chaúng bieát mình truùng loaïi thuoác meâ gì, taïi sao lôïi haïi nhö vaäy ? … Chaøng nheách nuï cöôøi khoå tieáp: -Chaéc hai coâ nöông khoâng bieát ñaâu ! Ñaùng leõ taïi haï phaûi hoûi Khuùc coâ nöông môùi phaûi ! Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ nhaém maét. Cô Baêng Nhaïn bieát ngay yù töù cuûa Tieåu Phi, haén thaáy hai naøng ñoû maët. Naøng aùo xanh cöôøi laïnh: -Ngöôi töôûng chæ coù naøng aáy bieát ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Theá ra hai coâ nöông cuõng bieát aø ? Naøng aùo vaøng chôït phaùt giaùc ra, Tieåu Phi chæ nhìn baïn naøng chöù khoâng nhìn naøng. Naøng chaän lôøi baïn, hoûi laïi chaøng: -Ngöôi coù thaáy nhöõng hoa ñoù ? Tieåu Phi thôû daøi: -Neáu khoâng thaáy thì taïi haï ñaâu ñeán ñoåi ra thaân theå nhö vaày ! ---------------------oOo--------------------- 556 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn