Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI MOÁT LIEÄU VIEÄC NHÖ THAÀN Hoà Thieát Hoa töï thaùn: -Nhaân vò taøi töû ! Ñieåu vò thöïc vong ! … Bieát vaäy sao con ngöôøi coøn khoå ? Sao ta laïi khoå ? Sao coù ngöôøi cöù khoå ? Nöõ nhaân aùo traéng bóu moâi : -Ngöôi sôï ? Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Taïi haï sôï ? Sôï gì ? Nöõ nhaân aùo traéng laïnh luøng: -Ngöôi sôï ta gieát ngöôi, chöù gì ? Hoà Thieát Hoa baät cöôøi lôùn: -Ba xem taïi haï coù phaûi laø ngöôøi sôï cheát chaêng ? Nöõ nhaân ñieàm nhieân: -Ngoaøi maët, ngöôi coù veû anh huøng, song trong taâm, ngöôi vaãn sôï nhö thöôøng ! Baø khoâng ñôïi nghe Hoà Thieát Hoa ñaùp laøm sao, voã tay maáy tieáng. Töø treân quyû thuyeàn laäp töùc coù maáy ñaïi haùn nhaûy xuoáng, khuaân soá vaøng vaø chaâu ngoïc treân löng laïc ñaø. Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Baø ñöøng queân, nhöõng vaät ñoù ñaùnh ñoåi Cöïc Laïc Tinh ñaáy ! Nöõ nhaân aùo traéng quay mình: -Ngöôi ñònh mang Cöïc Laïc Tinh trôû veà ? Hoà Thieát Hoa ñaùp : -Töï nhieân ! Nöõ nhaân aùo traéng cöôøi laïnh: -Theá laø ngöôøi nghó ta khoâng gieát ngöôi ! Baèng vaøo ñaâu ngöôi nghó nhö vaäy ? Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Tröø ra taïi haï cheát thì thoâi ! Coøn soáng phuùt giaây naøo, taïi haï coøn nghó ñeán vieäc mang Cöïc Laïc Tinh trôû veà. Nöõ nhaân ruøn vai: -Theá laø ngöôøi muoán cheát ! Hoà Thieát Hoa tröøng maét khoâng noùi gì nöõa. Hoà Thieát Hoa chôø cheát. Y naèm moäng cuõng khoâng töôûng laø luùc ñoù Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn ñang ôû gaàn y, theo doõi y töøng cöû ñoäng, ngoân töø. 537 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Bôûi caû hai coù maët trong chieác quyû thuyeàn. Thuyeàn, chaúng phaûi laø con thuyeàn cuõ. Caû hai ñöôïc chuyeån sang thuyeàn naøy, thuyeàn cuûa Thaïch Quan AÂm vì Thaïch Quan AÂm muoán chieáu coá ñaëc bieät caû hai. Song caû hai laïi khoâng nhìn thaáy Thaïch Quan AÂm. Hoà Thieát Hoa thì ñinh ninh nöõ nhaân aùo traéng laø Thaïch Quan AÂm. Thöïc ra, nöõ nhaân chæ laø moät ñeä töû cuûa baø ta, ñoùng vai baø. Coøn baø thì ñaõ ñi töø laâu. Coù ai bieát ñöôïc haønh tung cuûa baø ? Baø ñi, baø ñeán, nhö gioù, nhö maây. Coù ñoù roài tan bieán ñoù ! Vónh vieãn, chaúng coù ai bieát baø töø ñaâu ñeán, ñeán roài ñi veà ñaâu ! Baø ñaõ ñi, nhöng Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn coøn ñoù, caû hai ngoài trong cöûa khoang thuyeàn, nhìn ra Hoà Thieát Hoa. Töï nhieân, caû hai khoâng theå nhít ñoäng, maø cuõng chaúng daùm leân tieáng. Bôûi hoï bieát roõ, Hoà Thieát Hoa khoâng laøm sao giaûi cöùu hoï, vaû laïi, nöõ nhaân aùo traéng ñaõ noùi vôùi hoï nhö theá naøy: -Caùc ngöôi coù keâu la cuõng voá ích thoâi. Baát quaù caùc ngöôi laøm cho Hoà Thieát Hoa cheátgaáp, cho neân toát hôn heát caùc ngöôi caâm mieäng laïi ! Ñôïi gì nöõ nhaân phaûi noùi nhö vaäy ? Nöõ nhaân khoâng noùi, Tieåu Phi cuõng hieåu. Hieåu, nhöng hoï khoâng caâm mieäng. Tieåu Phi thôû daøi: -Y bò röôïu ! Röôïu haïi y ! Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Y khoâng cheát vì röôïu, keå ra cuõng laø moät söï laï ! Nhaát Ñieåm Hoàng taùn: -Nhöng y ñaùng khen ! Y khoâng sôï cheát ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnh: -Khoâng sôï cheát laø ñaùng khen sao ? keû ngoác, keû ñieân laø haïng ngöôøi khoâng bieát sôï cheát, nhöõng keû ñoù ñaùng khen laém aø ? Nhaát Ñieåm Hoàng so vai: -Duø sao, keû khoâng sôï cheát vaãn hôn keû sôï cheát, hôn nhieàu ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Hai ngöôøi tranh luaän laøm gì chöù ? Laàn naøy y khoâng theå cheát ! Nhaát ñònh khoâng theå cheát ! Cô Baêng Nhaïn bóu moâi: -Baèng vaøo ñaâu, ngöôi cho raèng khoâng ai daùm gieát y ? Caâu ñoù haén buoâng ra gaàn nhö ñoàng thôøi vôùi ngöôøi aùo traéng gioïng noùi cuõng gioáng, yù töù cuõng gioáng. Tieåu Phi hoûi laïi: 538 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Neáu nöõ nhaân aùo traéng gieát y, thì coøn ai mang Cöïc Laïc Tinh trôû veà ? Chaøng nghe beân ngoaøi nöõ nhaân aùo traêng tieáp: -Keû cheát khoâng theå mang Cöïc Laïc Tinh ñi ñaâu caû ! Ñoøi Cöïc Laïc Tinh laø khoâng cheát, cheát laø khoâng theå ñoøi Cöïc Laïc Tinh ! Ngöôi ñoøi caû hai laøm sao ñöôïc ! Tieåu Phi mæm cöôøi, nhìn Cô Baêng Nhaïn: -Ngöôi nghe baø aáy noùi chöù ? Chaøng cuõng chöa bi61t nöõ nhaân laø ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm, cöù töôûng laø baø ta thoâi. Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Sao ngöôi bieát laø baø ta muoán cho laõo Hoà mang ngoïc trôû veà ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Neáu khoâng coù ngöôøi mang ngoïc trôû veà thì caùi keá hoaïch löøa Quy Tö vöông tieát loä bí maät, laøm sao thöïc hieän ñöôïc ? Cô Baêng Nhaïn khoâng tin laø chaøng ñoaùn ñuùng, nhöng nöõ nhaân aùo traéng ñaõ trôû veà thuyeàn. Thaønh ra haén phaûi tin. Bôûi trôû veà thuyeàn laø khoâng haï thuû. Trôû veà thuyeàn laø ñeå laáy vieân Cöïc Laïc Tinh. Tieåu Phi thôû daøi laåm baåm : -Ta öôùc mong caùi laõo Vöông gia ñoù ñöøng quaù hoà ñoà maø ñem bí maät tieát loä ra ngoaøi. Bôûi ngaøy naøo ñieàu bí maät khoâng coøn bí maät nöõa laø ngaøy ñoù laõo phaûi cheát ! Ta sôï laõo Hoà cuõng phaûi cheát luoân vôùi laõo cho coù baïn ! Cô Baêng Nhaïn laáy laøm laï: -Taïi sao y phaûi cheát luoân vôùi Quoác vöông ? Tieåu Phi giaûi thích: -Thaïch Quan AÂm bieát roõ khoâng coù phöông phaùp naøo laøm cho Quy Tö vöông môû mieäng nhöng baø ta hy voïng laõo ta seõ tieát loä bí maät vôùi laõo Hoà, maø cuõng hy voïng luoân Vöông gia nhôø laõo Hoà laøm moät phöông tieän, xong vieäc roài baø haï thuû. Chaøng keát luaän: -Baø ñeå y soáng laø löu laïi caùi phöông tieän giuùp baø thaønh coâng. Thaønh coâng roài, ba huûy dieät phöông tieän ñoù. Cô Baêng Nhaïn khoâng noùi gì, song vaãn cho chaøng coù lyù, vaø thaàm öôùc mong Hoà Thieát Hoa thoaùt naïn. OOo Hoà Thieát Hoa thoaùt naïn laø khi naøo Quy Tö vöông khoâng tieát loä bí maät. Moät luùc sau, thuyeàn tieáp tuïc cuoäc haønh trình. Hoà Thieát Hoa heát söùc kinh haõi. 539 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y khoâng tin noåi laø mình ñöôïc soáng soùt ! Nhöng söï thöïc quaù roõ raøng vì y coøn soáng! Thaïch Quan AÂm khoâng gieát y, haún khoâng phaûi khoâng coù lyù do ! Thaïch Quan AÂm khoâng haï thuû, laïi coøn trao vieân ngoïc cho y ! Baø thuû tín ? Hoà Thieát Hoa khoâng theå ñoaùn noåi söï tình ! Ñeâm xuoáng daàn daàn, khoâng khí caøng laïnh, Hoà Thieát Hoa baét ñaàu run. Chaát doäc maát coâng hieäu daàn. Y cöû ñoäng ñöôïc daàn daàn, nhöng vaãn coøn yeáu. Maáy con laïc ñaø hoaûng sôï ñaõ chaïy maát heát. Y laøm sao vöôït naêm möôi daëm ñöôøng, trôû laïi vôùi Quy Tö vöông ? Ban ngaøy, coøn ñaày ñuû coâng löïc, chöa chaéc gì y duøng söùc ngöôøi vöôït noåi ñoaïn ñöôøng ñoù treânsa maïc. Haø huoáng ban ñeâm laïi maát caû khí löïc ? Cöïc Laïc Tinh ñaõ trôû veà tay roài y phaûi thaän troïng hôn. Caùi laïnh caøng luùc caøng thaám vaøo da thòt. Hoà Thieát Hoa tìm coû khoâ, caønh khoâ gom laïi moät ñoáng, sau moät taûng ñaù che khuaát gioù, laáy moài löûa ñaùnh leân ñoát chaùy. Taïi sa maïc coù moät vieäc raát deã laøm laø ñoát löûa. Bôûi nhöõng vaät gì sanh tröôûng taïi sa maïc, ñeàu caàmnhö khoâ ngay töø luùc môùi sanh. Boãng y ñöùng leân, vì coøn yeáu, y laïi ngaõ xuoáng. Trong caùi thoaùng maét ñöùng leân ñoù, y phaùt hieän phía tröôùc maét coù vaät laï. Y nhìn vaät laï ñoù, chaêm chuù, thích thuù hôøn nhìn moät nöõ nhaân khoûa thaân. Vaät laï ñoù, thaät ra chaúng laï gì. Baát quaù, ñoù laø vaøi ñoám ñen ñen vaøng vaøng naèm treân maët ñaù traéng. Vaäy maø nhìn kyõ nhöõng ñoám ñoù, maét y saùng röïc leân. Y coá göôïng ñöùng, coá göôïng böôùc tôùi, quan saùt kyõ. Tuy khoâng raønh thuaät caûi söûa dung maïo, y cuõng hieåu nhöõng vaät ñoù raát caàn cho thuaät caûi söûa dung maïo. Nhöõng vaät ñoù, laø hai vieân thuoác, moät vaøng moät ñen, beân caïnh coøn coù cuïc a dao. Taïi sao giöõa sa maïc naøy laïi coù nhöõng vaät ñoù rôi rôùt ? Ai ñi trong sa maïc laïi mang nhöõng vaät naøy theo mình ? Boãng y nhôù ra, Tieåu Phi ñi ñaâu cuõng coù saün trong mình chieác tuùi ñöïng vaät duïng aûi söûa dung maïo. Baát giaùc, moät yù nieämphaùt sinh, y coá gaéng ñaåt taûng ñaù qua moät beân. Phaûi vaát vaû laém y môùi ñaåy noåi taûng ñaù, vì coâng löïc y chöa ohuïc hoài. Beân döôùi taûng ñaù, coù chieác tuùi ñöïng duïng cuï vaø vaät lieäu, nhìn thoaùng qua, y nhaän ra ngay ñoù laø vaät cuûa Tieåu Phi. Hôn nöõa coøn coù moät chieác bình, ñöïng phaán, muøi uaát kim höông. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi, nghó: -dslh ñi ñeán ñaâu laø löu muøi höông uaát kim laïi ñoù ! 540 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trong chieác tuùi coù moät caùi khaên tay phuï nöõ, khaên theâu chöõ “Khuùc”. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi, laïi nghó: -Vaät taëng cuûa naøng coâng chuùa ña tình ? Coù leõ naøng teân “khuùc” ! Beân caïnh chieác tuùi coù ñoâi Phaùn Quan buùt, moät chieác giaøy theâu, moät chieác aùo loùt nöõ nhaân. Phaùn Quan buùt ñoù ñuùng laø cuûa Cô Baêng Nhaïn ! Hoà Thieát Hoa möøng rôõ nghó : -Caû hai ñaõ gaëp nhau roài, ta coøn lo sôï gì cho hoï nöõa ? Treân ñôøi naøy, coù maõnh löïc naøo aùp ñaûo noåi hoï, khi hoï hieäp nhau ? Y laáy laøm laï, chaúng roõ taïi sao laïi coù chieác giaøy theâu vaø chieác aùo loùt. Y caàm chieác aùo loùt leân, ñöa vaøo muõi ngöûi. Y baät cöôøi nhaän ra muøi höông raát quen. Caùi hoâm y baét hai naøng aùi thieáp cuûa Cô Baêng Nhaïn, ñaêt leân löng ngöïa ñöa veà khaùch saïn, ñeå böùc baùch Cô Baêng Nhaïn y ngöûi muøi höông naày. Thì ra nhöõng vaät naøy laø cuûa hai naøng ñoù, Cô Baêng Nhaïn mang theo ñeå nhôù nhung ! Y mæm cöôøi, cho laø hai gaõ ña tình laøm caùi vieäc laåm caåm. Y traàm tö moät luùc, tìm hieåu lyù do khieán Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn caûi söûa dung maïo. Coù theå hoï bò böùc ñuoåi caáp baùch nhö theá naøo ñoù, neân thay ñoåi dung maïo. Maø chaát thuoác duøng laïi laø thuoác ñen, thuoác vaøng, nhö vaäy hoï ñoåi ra xaáu xí. Moät ngöôøi ñang ñeïp muoán bieán thaønh xaáu xí, neáu khoâng troán chaïy nöõ nhaân baùm theo quaáy nhieãu thì coøn ñeå laøm gì khaùc hôn ? Hoà Thieát Hoa gaät guø laåm nhaåm: -Ña tình ! Hoï ñuùng laø nhöõng keû ña tình ! Boãng coù ngöôøi thoát: -Ña tình duø sao cuõng hôn voâ tình chöù, phaûi khoâng ? Hoà Thieát Hoa giaät mình quaùt: -Ai ñoù ? Moät gioïng noùi aámdòu vang leân, tieáp theo laø moät traøng cöôøi trong treûo: -Ñöôøng ñöôøng Hoà ñaïi anh huøng laïi coù caùi gan quaù nhoû ! töø phía sau taûng ñaù moät nöõ nhaân böôùc ra. Hoà Thieát Hoa thôû phaøo, cöôøi khoå: -Sao coâng chuùa khoâng ôû taïi leàu, daïo ñaøn tyø baø, ñang ñeâm ñeán ñaây laøm gì ? Nöõ nhaân chính laø Tyø Baø coâng chuùa ! Tyø Baø coâng chuùa boãng traàm gioïng: -Khoâng coù tri aâm nghe, thì ñaøn laøm gì ? Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Ngoaøi vieäc ñaøn ra, khoâng coøn vieäc chi khaùc ñeå laøm aø ? 541 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø Baø coâng chuùa tröøng maét: -Ngöôi ñöøng töôûng laø ta chaúng coù chi laøm neân rong chôi gó-a sa maïc ban ñeâm nhö theá naøy ! Thöû hoûi ngöôi, trong giôø phuùt naày, ai maø khoâng muoán cuoän mình trong chaên aám ? Nhöng, Vöông Phi ñaõ noùi vôùi ta nhö theá naøy : Caùi vò Hoà traùng só ñoù tuy coù voõ coâng cao, song baát quaù cuõng chæ laø moät bò thòt, chaúng coù hoàn, coù trí gì caû, bieát ñaâu chaúng bò ba gaõ voõ só löøa gaït, ñoaït heát soá vaøng chaâu ngoïc, roài gieát luoân ? Do ñoù, Vöông Phi sai ta theo doõi, chieáu coá ngöôi. Cuõng vì caùi maïng reû tieàncuûa ngöôi ñoù, maø ta boû caû giaác nguû, ñöøng töôûng ta thích ngaâm mình giöõa caùi laïnh treân sa maïc ! Neáu chöa maéc löøa coù theå, Hoà Thieát Hoa khoâng giaän, nhöng ñaõ bò löøa roài, duø sao thì y cuõng theïn, theïn thì phaûi giaän, y heùt: -Taïi haï laø bò thòt, coøn coâng chuùa laø gì ? Coâng chuùa coù lôïi chi ñoù maø mæa mai taïi haï? Tyø Baø coâng chuùa ñieàm nhieân: -Ñöøng laøm oai vôùi ta, lôøi noùi ñoù, coù phaûi ta noùi ñaâu ? Ta chæ laäp laïi thoâi maø ! Neáu ngöôøi khoâng phuïc, cöù tìm ngöôøi noùi ra maø söøng soä ! Roài naøng cöôøi, tieáp: -Ta chæ sôï, khi gaëp ngöôøi noùi roài, ngöôi laïi chaúng daùm söøng soä ! Hoà Thieát Hoa laëng ngöôøi. Tyø Baø coâng chuùa laïi tieáp: -Ta ñi theo höôùng Taây, chaúng thaáy caùc ngöôi ñaâu caû, laøm ta phaûi ñi quanh quaån maõi giöõa sa maïc, trong luùc ban ñeâm, laïnh suyùt cheát ngöôøi vaäyñoù, maõi moät luùc sau ta thaáy aùnh löûa, môùi baûo nhöõng ngöôøi ñi theo ta ñöùng xa xa, ñeå moät mình ta ñeán ñaây xem sao. Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Taïi haï khoâng caàn coâng chuùa giaûi thích röôøm raø. Taïi haï bieát caùi taät cuûa coi6ng chuùa, caùi taät rình raäp doï thaùm haønh ñoäng cuûa keû khaùc ! Tyø Baø coâng chuùa cuõng cao gioïng: -Ngöôi ñöøng laøm oai vôùi ta, ta coù ñuïng chaïm gì ngöôi ñaâu ? Ta coù sanh chuyeän vôùi ngöôi ñaâu ? Naøng nhìn y tröøng tröøng moät luùc laâu, baät cöôøi khan, cöôøi moät luùc, laïi dòu gioïng thoát: -Ta coù laø vôï ngöôi ñaâu, cöù moãi luùc ngöôi thaáy ta laïi laøm huøng laøm hoå ! Hoà Thieát Hoa ñoû maët. Tyø Baø coâng chuùa noùi tieáp: -Ngöôi cöù giöõ caùi thaùi ñoä ñoù maõi vôùi tam, baét buoäc ta phaûi nghó ngöôi coøn yeâu thaàm yeâu leùn ta ñoù ! Vì ta khoâng chòu laáy ngöôi laøm choàng neân ngöôi haän, ngöôi haèn hoïc cho haû haän ! Hoà Thieát Hoa söõn g soát nhìn naøng, baät cöôøi lôùn: 542 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laáy vôï maø kaáy caùi maãu ngöôøi nhö coâng chuùa, thì chaúng bieát taïi haï moãi ngaøy phaûi ohaãn uaát ñeán bao nhieâu löôït ! Tyø Baø coâng chuùa bóu moâi: -Laáy khoâng ñöôïc ngöôøi ta, roài noùi cho hung döõ noùi ñeå boû gheùt ! Höø ! Roõ theïn ! Roài naøng böôùc ñeán taûng ñaù ngoài xuoáng. Naøng laïilaáy trong mình ra moät bình röôïu nhoû, bình baèng baïc, môû nuùt roùt ra cheùn, nhaám nhaùp moät mình. Naøng laåm nhaåm, nhöng cuõng lôùn tieáng ñuû cho Hoà Thieát Hoa nghe: -Ñeâm laïnh theá naøy, neáu khoâng coù röôïu chaéc chaén phaûi ñoâng ngöôøi thaønh baêng giaù maát ! Hoà Thieát Hoa cuõng laåm nhaåm: -Neáu coù ai ñoù, ñònh möôïn röôïu choïc töùc ta, thì ngöôøi ñoù laàm to ! Ta maéc löøa vì uoáng röôïu, baây giôø thaáy röôïu baét nhöùc ñaàu ! Y noùi theá chöù y coù nhöùc ñaàu ñaâu ? Traùi laïi y coøn nghe nhoät nhaït ngöùa ngaùy khaép ngöôøi, vaø daï daøy nhít nhít nhö coù traêm ngaøn consaâu maùy ñoäng trong ñoù. Môùi gaây goå vôùi naøng ñoù, baây giôø coøn hoûi naøng laøm sao ñeå kieám röôïu uoáng ? Baét buoäc y phaûi chòu nhòn, y quay maët nôi khaùc, khoûi thaáy bình röôïu quaù haáp daãn. Tyø Baø coâng chuùa vöøa uoáng vöøa cheùp cheùp mieäng, coá khieâu gôïi Hoà Thieát Hoa. Roài naøng laåm nhaåm: -Röôïu cuõng khaù ngon ñaáy chöù ! Môùi uoáng maáy hôùp, ta caûm thaáy khoan khoaùi quaù chöøng ! Hoà Thieát Hoa daènloøng khoâng noåi, cao gioïng: -Nöõ nhaân maø uoáng röôïu ñeán nghe öøng öïc xem baát lòch söï voâ cuøng. Thöïc khoâng neát na gì caû ! Tyø Baø coâng chuùa ñieàm nhieân: -Ta khoâng neát na vaäy ñoù, ta caøng khoâng neát na, caøng coù ngöôøi töùc vì ta ! Hoà Thieát Hoa töùc thaät, vaø y khoù daèn loøng ñöôïc côn töùc, chöa bieát al2m gì cho haû töùc, boãng y nhìn chieác khaên, ñoâi maét y vuït saùng leân. Y chuïp laáy chieác khaên, traûi roäng ra tröôùc maët, roài laåm nhaåm: -Laáy chieác khaên naày lau moà hoâi nöôùc daûi, keå cuõng ñöôïc laém ! Tyø Baø coâng chuùa vuït ñöùng leân, nhaûy voït tôùi heùt: -Ngöôi ñaùnh caép ôû ñaâu chieác khaên naøy ? Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân: -Ñaùnh caép ôû ñaâu maëc taïi haï, can gì ñeán coâng chuùa ? Tyø Baø coâng chuùa rung gioïng: -Traû laïi cho ta ! Traû mau ! Hoà Thieát Hoa bæu moâi: -Traû ? Taïi sao laïi phaûi traû ? Theá chieác khaên naøy cuûa coâng chuùa aø ? Tyø Baø coâng chuùa theïn ñoû maët: 543 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Duø cuûa ta thì sao ? Hoà Thieát Hoa ruøn vai: -Taïi haï heát söùc kyø quaùi ! Tyø Baø coâng chuùa tröøng maét: -Taïi sao kyø quaùi ? Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Taïi haï coù nghe laõo Xuù truøn noùi laø bò moät con quyû daï xoa naøo ñoù töï xöng laø ña tình, taëng haén chieác khaên raùch naøy, baét haén ohaûi mang maõi beân mình. Haén noùi haén böïc voâ cuøng ! Boãng y nhìnthaúng vaøo maët coâng chuùa hoûi: -Baây giôø coâng chuùa ñoøi khaên ? Theá coâng chuùa laø quyû daï xoa chaêng ? Tyø Baø coâng chuùa ñoû maët heùt: -Caâm ! Caâm ngay ! … Ngöôi khoâng phaûi laø con ngöôøi maø ! Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân: -Coâng chuùa ñöøng laøm oai vôùi taïi haï. Lôøi noùi ñoù, ñaâu phaûi cuûa taïi haï, neáu coâng chuùa khoâng phuïc thì tìm ngöôøi noùi maø laøm oai ! Y baät cöôøi ha haû tieáp: -Chæ sôï gaëp ngöôøi ñoù roài, coâng chuùa laïi chaúng noùi ñöôïc tieáng naøo ! Tyø Baø coâng chuùa nhaøo xuoáng ñaát khoùc roøng. Hoà Thieát Hoa giaät mình. Y chæ muoán choïc töùc naøng, traû ñuõa ngôø ñaâu naøng quaù thöông taâm. Y böôùc tôùi cöôøi vuoát thoát: -Ñöøng thöông taâm coâng chuùa. Taïi haï noùi ñuøa ñaáy, taïi haï bòa chuyeän maø ! Tyø Baø coâng chuùa cöù khoùc, baát keå y noùi gì. Hoà Thieát Hoa laïi tieáp: -Taïi haï noùi ñuøa ñaáy, coâng chuùa ! Taïi haï ñaùng toäi cheát, ñaùng toäi cheát ! Laõo Xuù Truøn khoâng heà baûo coâng chuùa laø quyû daï xoa, maø haén cuõng chaúng baûo coâng chuùa ña tình, taïi haï bòa ra ñoù ! Coâng chuùa vöøa khoùc vöøa hoûi: -Nhöng taïi sao haén laïi vaát caùi vaät cuûa ta ñi ? Haéntuøy tieän maø vaát nôi naøo cuõng ñöôïc nhö vaäy sao ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Chæ vì … Y muoán noùi thaät laém, ñaén ño moät chuùt, roài y thuaät laïi söï tình. Ñoaïn y thôû daøi: -Baây giôø thì coâng chuùa muoán maéng taïi haï caùch naøo, thì cöù maéng, maéng baèng thích ñi. Nhöng xin coâng chuùa ñöøng coù khoùc nöõa. Tyø Baø coâng chuùa ñöa tay queät ngang nöôùc maét thoát: -Neáu ngöôi thöøa nhaän ngöôi laø moät keû khoán naïn nhaát ñôøi, thì ta khoâng khoùc nöõa. Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: 544 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thì taïi haï … ñaõ … chaúng nhìn nhaän hay sao ? Tyø Baø coâng chuùa caén moâi: -Ngöôi thöøa nhaän, sao ngöôi laïi thôû daøi ? Ngöôi khoâng cam taâm phaûi chaêng ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay vuoát choùt muõi laåm nhaåm: -Cam taâm ! Cam taâm laém, coâng chuùa. Taïi haï thöøa nhaän mình laø moät teân khoán naïn nhaát. Roài y mæm cöôøi tieáp: -Nöõ nhaân maéng nam nhaân laø bò thòt, thì chaúng sao, nam nhaân cho nöõ nhaân laø quyû daï xoa, thì laïi bò maéng ! Ñau quaù chöøng ! Tyø Baø coâng chuùa höø moät tieáng: -Chaúng ñau gì caû, nam nhaân khoâng ñöôïc quyeàn noùi caøn, noùi böôùng ! Naøng laáy bình röôïu, ñaët vaøo tay Hoà Thieát Hoa, roài nhìn sang nhöõng ñoà vaät do Hoà Thieát Hoa vöøa moi leân, nuï cöôøi cuûa naøng vuït taét, maët naøng bieán saéc . ---------------------oOo--------------------- 545 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn