Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI TAÙM BAÙM NHÖ ÑÆA ÑOÙI Ngöôøi coù daùng veû phuù thöông mæm cöôøi thoát: -Taïi haï cöù lo sôï traùng só gaëp ñieàu gì ngoaøi yù töôûng, song Maãn töôùng quaân laïi baûo kieám phaùp cuûa traùng só tuyeät luaân, nhaát ñònh laø khoân g ai laøm gì noåi traùng só, duø coù gaëp trôû ngaïi. Quaû thaät Maãn töôùng quaân coù nhaõn löïc hôn ngöôøi! Ngoâ Cuùc Hieân vuoát choøm raâu thöa, cöôøi nheï: -Hoàng töôùng coâng quen neáp soáng laàu cao cöûa roäng, khoâng am töôøng söï vieäc voõ laâm. Cho neân khoâng bieát ñöôïc Hoàng huynh coù kieám phaùp nhö theá naøo! Cho duø giöõa choán traêm vaïn huøng binh, laáy ñaàu thöôïng töôùng, Hoàng huynh vaãn laøm ñöôïc deã daøng, nhö thoø tay vaøo tuùi laáy vaät duïng! Maàn töôøng quaân voã baøn cöôøi lôùn: -Chæ mong Hoàng traùng só khoâng laáy ñaàu cuûa boån soaùi thoâi. Y noùi tieáng Haùn löu loaùt voâ cuøng, laïi coù nhieàu yù nghóa, toû roõ con ngöôøi coù taâm cô saéc beùn. Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng nhìn hoï, boãng hoûi: -Caùc vò ñaõ ñeán ñoù, taïi sao khoâng vaøo thaúng trong khaùch saïn? Ngoâ Cuùc Hieân mæm cöôøi: -Noùi chuyeän trong khaùch saïn, duø sao cuõng baát tieän. Haø huoáng Maãn töôùng quaân cuøng Baùn Thieân Phong laïi coù duyeân höông haûo vôùi nhau. Maãn töôùng quaân cöôøi lôùn : -Chaúng daùm giaáu Hoàng traùng só, Baùn Thieân Phong voán laø moät duõng töôùng döôùi tröôùng cuûa boån soaùi, töø ngaøy haén haønh ngheà cöôøng ñaïo, haén giuùp boån soaùi raát nhieàu vieäc. Ñang luùc traùng só ñuøa côït haén maø boån soaùi xuaát hieän thì traùng só coøn vui veû gì ñöôïc nöõa. Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng goïn: -ÖØ ! Thì ra, cöôøng ñaïo vaø töôùng quaân caâu keát vôùi nhau. Y coøn noùi chi hôn. Hoàng y thieáu nöõ baät cöôøi ha haû: -Ngöôi bieát khoâng, veà vaán ñeà quaân phí cho cuoäc cöû söï cuûa Maãn töôùng quaân, chính Baùn Thieân Phong cung caáp moät phaàn lôùn ñoù! Ngöôøi guø löng thaàm nghó: -Thì ra laø theá! Giôø ñaây coâng vieäc cuûa caùc ngöôi caàm nhö hoaøn taát, caùc ngöôi sôï Baùn Thieân Phong ñoøi phaàn thöôûng, cho neân gieát haén ñi ñeå khoûi phaûi chia phaàn. 507 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaát Ñieåm Hoàng tröøng maét nhìn naøng traàm gioïng thoát: -Vò coâ nöông naøy laø ai? Taïi sao caùc vò muoán naøng... Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nheï, chaën lôøi y: -Tieåu noäi coù laøm ñieàu chi ñaéc toäi vôùi Hoàng huynh chaêng? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm tònh laø theá, cuõng phaûi giaät mình: -Naøng... naøng laø vôï cuûa caùc haï? Hoàng y thieáu nöõ cöôøi duyeân: -Ngöôi kyø quaùi aø? Luùc ta thaáy y, cuõng coù raát nhieàu ngöôøi kyø quaùi nhöõng ngöôøi ñoù cho raèng moät ñoaù hoa xinh caém leân ñoáng phaân traâu! Naøng cöôøi, gaäp löng laïi maø cöôøi. Ngoâ Cuùc Hieân khoâng heà bieán ñoåi thaàn saéc, traùi laïi coøn cöôøi leân maáy tieáng: -Hoàng huynh ñaõ thaønh coâng roài chöù? Chaúng roõ chieác thuû caáp cuûa hoân quaân, Hoàng huynh ñeå ñaâu? Nhaát Ñieåm Hoàng ñieàm nhieân: -Coøn gôûi laïi treân coå laõo! Maãn töôùng quaân, Hoàng töôùng coâng cuøng nhìn nhau, cuøng bieán saéc. Roài caû hai cuøng hoûi: -Sao traùng só chöa... ñaéc thuû? Nhaát Ñieåm Hoàn g vaãn dieàm nhieân nhö thöôøng: -Chöa nghóa laø chöa! Ngoâ Cuùc Hieân traàm ngaâm moät luùc: -Hay laø... hay laø hoân vöông nghe tin tröôùc roài chaïy troán nôi naøo? Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng goïn: -ÖØ ! Maãn töôùng quaân, Hoàng töôùng coâng cuøng thôû daøi. Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nhaït: -Cuõng chaúng sao! Bôûi sôùm muoän gì Hoàng huynh cuõng caét ñöôïc chieác ñaàu cuûa laõo ta! Laõo thoaùng nhìn qua ngöôøi guø löng, hoûi: -Hai ngöôøi naøy laø ai? Dó nhieân laõo hoûi Nhaát Ñieåm Hoàng, nhöng ngöôøi guø löng ñaùp thay: -Boïn chuùng toâi khoâng lieân quan gì ñeán hoân vöông, baát quaù laõo vung tieàn, thueâ boïn toâi ñeán vôùi laõo vaø laõo ñaõ troán ñi nôi naøo, chuùng toâi khoâng ñöôïc bieát! Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nheï: -Hoàng huynh baét hoï mang theo, haún coù yù muoán hoûi cung hoï? Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -ÖØ ! Maãn töôùng quaân laïi hoûi: -Taïi sao ngay luùc ñoù, traùng só khoâng hoûi hoï? 508 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaùt Ñieåm Hoàng buoâng goïn: -Taïi haï chæ bieát gieát ngöôøi, chöù khoâng bieát hoûi ngöôøi! Ngoâ Cuùc Hieân laïi cöôøi: -Coøn taïi haï thì khoâng bieát gieát ngöôøi, chæ bieát hoûi ngöôøi! Laõo töø töø böôùc tôùi caïnh hai ngöôøi, cuùi mình xuoáng, vöøa cöôøi vöøa hoûi: -Cao danh quyù taùnh cuûa hai vò? Ngöôøi maët roã ñaùp: -Ngöôi ñöøng hoûi voâ ích, boïn ta laø nhöõng tieåu toát khoâng teân. Daây treân mình haén quaán chaët thaät, song baát quaù ñeå xem cho hôïp caûnh moät chuùt, chöù neáu hoï duøng thöïc löïc, thì qua moät caùi vung tay, hoï seõ ñöôïc töï do ngay. Vaø ngöôøi guø löng coøn giöõ leã ñoä, chôù ngöôøi roã maët coäc loác nhö thöôøng. Hoï ñeán ñaây, ñeå hoï do thaùm söï tình, hoï khoâng thaáy gì, ngöôøi roã maët muoán ñöùng leân, toan xuaát thuû thöû xem, song ngöôøi guø löng chöa nhích ñoäng, haén phaûi daèn loøng chôø ñôïi. Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nheï: -Hai vò khoâng maûy may lieân quan ñeán hoân vöông laïi khoâng coù ñieåm nhoû oaùn cöøu vôùi boïn taïi haï, vaäy thì giöõ hai vò laïi ñaây laøm gì? Neân thaû hai vò ñi laø hôn! Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng goïn: -Ngöôøi giao cho caùc haï, tuyø caùc haï quyeát ñònh. Ngoâ Cuùc Hieân buoâng goïn: -Taïi haï xin môû troùi cho hai vò tröôùc, roài mình seõ ñaøm ñaïo sau! Laõo ngoài luoân xöoáng, thaùo caùc moái daây. Ngöôøi guø löng vaø ngöôøi roã maët khoâng tieän xuaát thuû. Nhöng Ngoâ Cuùc Hieân ñoät nhieân vung tay nhö gioù ñieåm vaøo mình hoï, moãi ngöôøi baûy taùm huyeät ñaïo ñeàu bò laõo choïi vaøo. Thì ra con ngöôøi veû xaáu xí ñoù, töøng xöng laø baäc danh só, laïi laø moät cao thuû voõ laâm. Nhaát Ñieåm Hoàng bieán saéc: -Caùc haï laøm gì theá? Y toan ñöùng leân, moät muõi tieåu ñao daõ chong ngay phía sau oùt y. Ñao dí saùt vaøo da, gaây caûm giaùc laïnh rôïn. Roài Hoàng y thieáu nöõ cöôøi roøn thoát: -Ngöôøi ñaõ giao cho haén, haén laøm gì tuyø haén phaûi khoâng? Nhaát Ñieåm Hoàng bieát roõ neáu y nhuùc nhích laø muõi dao ñaâm xuyeân oùt. Ngöôøi guø löng bình tónh nhö thöôøng, cöôøi laïnh hoûi: -Baèng höõu coù thuû phaùp khaù ñaáy! Ñem caùi coâng phu ñoù, aùp duïng ñoái phoù vôùi hai ngöôøi bò troùi, maø laïi laø voâ danh tieåu toát, keå ra thì nhoû moïn, maø thi trieån taøi cao! Khoâng xöùng vôùi taâm cô chaêng? Ngoâ Cuùc Hieân ñieàm nhieân: 509 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaïo Soaùi Löu Höông laø moät tieåu toát voâ danh sao? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm tính khí xuoáng lieàn. Ngöôøi guø löng baät cöôøi ha haû: -Ñaïo Soaùi Löu Höông? Neáu taïi haï laø Ñaïo Soaùi Löu Höông thì laøm gì laïi bò troùi nhö vaày? Chöøng nhö y cho ñoù laø moät vieäc buoàn cöôøi nhaát, y cöôøi, mieäng cöôøi, maét cöôøi, taát caû nhöõng boä phaän treân ngöôøi y ñeàu cöôøi. Ngoâ Cuùc Hieân nhìn y, ñôïi y döùt traän cöôøi, lieàn hoûi vôùi gioïng nhaït nheõo: -Moät ñöôøng daây nhoû laøm sao giöõ noåi Ñaïo Soaùi Löu Höông? Löu Höông do thaùm xong roài thì chæ vuøng caùnh tay laø daây ñöùt. Coù phaûi vaäy chaêng? Ngöôøi guø löng khoâng cöôøi nöõa. Y khoâng ngôø Ngoâ Cuùc Hieân lôïi haïi ñeán theá? Ngoâ Cuùc Hieân töø töø tieáp: -Löu Höông khoâng thöøa nhaän sao, Löu Höông coøn chôø taïi haï röûa maët cho nöõa sao? Tieåu Phi baét buoäc phaûi nhaän: -Baèng höõu coù nhaõn löïc ñaáy. Song do ñaâu baèng höõu khaùm phaù ra söï tình? Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nheï: -Caùi thuaät caûi söûa dung maïo cuûa Löu Höông, coù theå baûo laø voâ song trong thieân haï. Nhöng duø caùi thuaät ñoù coù tinh vi ñeán ñaâu vaãn coøn moät vaøi sô hôû, bôûi treân maët, coù moät nôi khoâng ai caûi söûa noåi! Tieåu Phi aø leân moät tieáng: -Theá aø? Ngoâ Cuùc Hieân gaät ñaàu: -Ñaïo Soaùi cuõng hieåu chöù. Dieän maïo, laøn da, thanh aâm ñeàu coù theå caûi bieán, ñeán thaân hình cao thaáp cuõng söûa ñoåi ñöôïc. Chæ coù hai maét laø baát di baát dòch. Nhaát laø khoaûng caùch hai con maét. Ñaïo Soaùi khoâng laøm sao thu heïp hay nôùi roäng khoaûng caùch ñoù. Tieåu Phi nhìn thoaùng qua Cô Baêng Nhaïn, ngöôøi maët roã, mæm cöôøi: -Khoâng ngôø chuùng ta cao côø, laïi gaëp côø cao! Chaøng nhìn qua Ngoâ Cuùc Hieân, hoûi: -Coù moät nhaän xeùt nhö vaäy, haén caùc haï phaûi laø ngöôøi quen. Caùc haï laø ai, taïi haï khoâng nhôù roõ. Chuùng ta coù gaëp nhau taïi nôi naøo? Ngoâ Cuùc Hieân mæm cöôøi: -Taïi haï laø moät tieåu toát voâ danh, duø Ñaïo Soaùi Löu Höông coù gaëp maët roài taát cuõng phaûi queân, bôûi ñeå yù laøm gì moät keû taàm thöôøng? Tieåu Phi cuõng cöôøi: -Xem ra caøng coù danh laïi caøng baát lôïi? Trong tình caûnh naøy, chaøng coøn cöôøi cöôøi noùi noùi ñöôïc. Coøn Cô Baêng Nhaïn vaø Nhaát Ñieåm Hoàng thì noùng naûy nhö coù löûa ñoát trong loøng. 510 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoät nhieân, Nhaát Ñieåm Hoàng vöøa ngaõ ngöôøi tôùi tröôùc, vöøa ñaïp chaân veà phía sau. Y taäp luyeän veà haï boä raát coâng phu, vöøa ngaõ tôùi laø thaân hình saùt maët saøn thuyeàn. Nhöng thanh tieåu ñao vaãn theo y, vaãn dí saùt nôi oùt. Hoàng y thieáu nöõ thì ñaûo tay nôi noùc thuyeàn, traùnh khoûi caùi ñaïp cuûa y. Naøng cöôøi roøn thoát: -Ñöøng laøm gì, voâ ích! Ta baùm ngöôi nhö ñæa baùm, khoâng vaãy noåi ñaâu. Tieåu Phi nhìn Ngoâ Cuùc Hieân mæm cöôøi: -Caùc haï laáy moät ngöôøi vôï keå ra cuõng coù bieät taøi ñaáy! Caùi taøi baùm saùt nhö ñæa ñeo. Coù leõ caùc haï cuõng coù luùc phaûi khoù chòu chöù? Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nhaït: -Chæ sôï Ñaïo Soaùi coøn khoù chòu hôn taïi haï phaàn naøo! oOo Khoang thuyeàn toái quaù, toái ñeán ñoä khoâng thaáy ngoùn tay nöõa. Caùt chaïm löôøn thuyeàn nghe raøo raøo, aâm thanh ñoù gaây moät caûm giaùc khoù chòu, nhaát laø cho nhöõng ngöôøi coù taâm söï truøng truøng. Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn bò nhoát döôùi saøn thuyeàn, hoï naèm saùt löôøn thuyeàn, hoï nghe roõ tieáng raøo raøo ñoù. Chaúng hieåu taïi sao Ngoâ Cuùc Hieân khoâng gieát ngay hoï, maø cuõng khoâng gieát Nhaát Ñieåm Hoàng. Chöøng nhö, neáu gieát hoï ñi thì boïn Ngoâ Cuùc Hieân laïi tieác reû!... Tieåu Phi thôû daøi, laàm thaàm: -Ngoâ Cuùc Hieân! Ngöôi laø ai? Taïi sao vöøa troâng thaáy ta ngöôi nhaän ra lieàn? Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnh: -Ngöôi töôûng ngöôi giaû daïng nhö vaäy laø tuyeät xaûo roài aø? Chính ta ñaây maø coøn nhaän ra sô hôû cuûa ngöôi thay. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Töï nhieân laø ngöôi phaûi nhaän ra, song ngöôøi ñöøng queân laø chuùng ta soáng beân caïnh nhau ngaøy naøy qua ngaøy khaùc, chuùng ta gaàn nhau suoát thaùng roäng naêm daøi. Coøn Ngoâ Cuùc Hieân, laõo ta ñaâu phaûi laø baèng höõu maø bieát roõ ta? Cô Baêng Nhaän traàm ngaâm moät luùc: -Hay laõo ta laø Haéc Traân Chaâu? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Khoâng phaûi ñaâu! Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Ñeán phuùt giaây naøy, ngöôi vaãn coøn töï tin ñöôïc aø? Tieåu Phi thoát: 511 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Haéc Traân Chaâu coù theå caûi daïng, chöù khoâng che giaáu ñöôïc voõ coâng. Nhìn caùch ñieåm huyeät cuûa Ngoâ Cuùc Hieân, ta nhaän ra coâng phu cuûa laõo coøn cao hôn coâng phu cuûa Haéc Traân Chaâu nhieàu! Cô Baêng Nhaïn khoâng noùi gì nöõa. Beân treân saøn thuyeàn, tieáng cöôøi, tieáng noùi vang leân sang saûng, voïng xuoáng tai hoï. Thuyeàn laøm baèng truùc neân vaùch khoâng ngaên caùch aâm thanh ñöôïc. Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn laø nhöõng keû saép cheát, ngöôøi beân treân khoâng caàn coù kî hoï, chuùng cöù cöôøi, cöù noùi. Thuyeàn löôùt ñi khoâng roõ ñöôïc bao laâu, roài ñoät nhieân döøng laïi. Maãn töôùng quaân caát tieáng: -Tieân sinh öôùc hoäi Thaïch phu nhaân taïi ñaây? Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn vaø Nhaát Ñieåm Hoàng giaät mình, bieán saéc. Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi maáy tieáng, roài ñaùp: -Phaûi! Taïi ñaây, khoâng laàm ñaâu. Hoàng töôùng coâng baät cöôøi ha haû: -Ngoâ tieân sinh haønh söï, khi naøo laïi laàm laïc? Baát quaù vò Thaïch phu nhaân ñoù coù thaønh taâm hieäp taùc vôùi teä quoác chaêng? Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nheï: -Neáu baø ta khoâng coù yù töù hieäp taùc, thì caùi vieäc caàu caïnh nôi baø ñoái vôùi chuùng ta khoù hôn leân trôøi! Maãn töôùng quaân cau maøy: -Khoâng leõ voõ coâng cuûa baø ta treân haún tieân sinh? Ngoâ Cuùc Hieân khoaùt tay: -Ñöøng laøm cuoäc so saùnh nhö vaäy! Neáu cho raèng taïi haï coù chuùt taøi, thì caùi taøi ñoù ñaët beân caïnh Thaïch phu nhaân nhö löûa ñoùm saùnh vôùi thaùi döông! Maãn töôùng quaân mæm cöôøi: -Neáu vaäy thì, vôùi söï tieáp trôï cuûa Thaïch phu nhaân, töø nay teä quoác caàm nhö naèm cao goái maø moäng thieân ñaøng! Ngoâ Cuùc Hieân gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Hoàng töôùng coâng mæm cöôøi: -Duø sao thì moïi söï toaøn baèng söï saép xeáp cuûa Ngoâ tieân sinh. Chuùng ta laø phaøm phu tuïc töû, laøm gì keát naïp ñöôïc Thaïch phu nhaân, neáu Ngoâ tieân sinh khoâng vaän truø quyeát saùch hoä? Maãn töôùng quaân tieáp: -Phaûi laém! Phaûi laém! Khi ñaïi coâng thaønh töïu, thì treân töø quoác vöông ñaïi ca, töø boån soaùi vaø Hoàng töôùng coâng, khoâng ai daùm queân coâng ñöùc cuûa Ngoâ tieân sinh. Ngoâ Cuùc Hieân baät cöôøi ha haû: 512 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï laø moät con ngöôøi thoân daõ, ñöôïc quaân vöông chieáu coá, keå ra thaät vinh haïn h laém roài, naøo daùm nghó ñeán coâng lao nhoû moïn! Hoàng y thieáu nöõ chen vaøo: -Ngöôi ñöøng khaùch khí! Sau naøy ngöôi phaûi xin Maãn töôùng quaân vaø Hoàng töôùng coâng ban cho moät chöùc quan nho nhoû, cho ta coù dòp nôû maët nôû maøy vôùi ñôøi chöù! Hoàng töôùng coâng cöôøi vang: -Ñöông nhieân! Ñöông nhieân! Sau ngaøy thaønh coâng, ñaïi taåu seõ laø moät vò nhaát phaåm phu nhaân. Hoï noùi, hoï cöôøi, roài coù tieáng cheùn chaïm nhau nhö hoï ñang uoáng röôïu möøng. Tieåu Phi suy tö traàm troïng. Baây giôø chaøng môùi tin chaéc laø Ngoâ Cuùc Hieân caáu keát vôùi Thaïch Quan AÂm, vaø caû hai giuùp boïn phaûn thaàn Quy Tö quoác, laøm vieäc soaùn nghòch. Hoï töôûng chöøng nhö coâng vieäc hoaøn thaønh, baát quaù chæ coøn caét ñaàu Quy Tö Vöông laø xong haún. Ngoâ Cuùc Hieân naøo phaûi con ngöôøi ham muoán moät chöùc quan nhoû? Cho duø daønh ngoâi vò teå töôùng cho laõo, chöa chaéc gì xöùng taâm, xöùng taøi cuûa laõo. Con ngöôøi ñoù khoâng theå giôùi haïn hoaøi baõo trong phaïm vi quaù heïp hoøi nhö vaäy! Nhöng trong tröôøng hôïp naøy, Haéc Traân Chaâu chieám ñòa vò gì? Taïi sa maïc haén laøm vua, khoâng leõ haén laïi laø thuoäc haï cuûa Thaïch Quan AÂm? Sao boïn naøy khoâng thöông löôïng vôùi haén, maø laïi ñi caàu caïnh nôi Thaïch Quan AÂm? Thaïch Quan AÂm saép ñeán nôi, maïng soá cuûa boïn Tieåu Phi saép ñöôïc ñònh ñoaït. Boãng Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Löu Höông, bình sinh ngöôi töï tin laém, ngöôi nghó xem chuùng ta coù theå soáng soùt vaø thoaùt ñi ñöôïc chaêng? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Coù laém phen, thieân haï ñaët ñao nôi coå ta, ta vaãn soáng ñöôïc nhö thöôøng. Cô Baêng Nhaïn cöôøi khoå: -Löu Höông ôi, ta muoán bieát ñeán luùc naøo ngöôi môùi tuyeät voïng? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Ñaàu ta chöa ruïng, thì ta chöa heà tuyeät voïng! Coù tieáng chim öng reù leân, roài tieáng caùt chaïm nhau raøo raøo. Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng goïn: -Ñeán! Cô Baêng Nhaïn thoát: -Thì ra, Thaïch Quan AÂm cuõng duøng quyû thuyeàn! Tieåu Phi tieáp: -Con thuyeàn naøy coù leõ cuõng cuûa Thaïch Quan AÂm ñöa ñeán cho chuùng! Chöøng nhö Thaïch Quan AÂm ñaõ ñeán, boïn Ngoâ Cuùc Hieân böôùc ñi ñoùn, neân tieáng chaân vang treân saøn thuyeàn. 513 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Bieát Thaïch Quan AÂm saép leân thuyeàn, boïn Tieåu Phi nhö bò moät ma löïc naøo thu huùt hoàn phaùch, caû ba cuøng hoài hoäp, caû ba cuøng nín laëng, khoâng ai noùi gì vôùi ai nöõa. Hoàng y thieáu nöõ caát tieáng vôùi gioïng hoaø hoaõn: -Ñeä töû Tröôûng Toân Hoàng xin baùi kieán phu nhaân! Tieåu Phi ñoaùn ñuùng, Hoàng y thieáu nöõ laø moân haï cuûa Thaïch Quan AÂm. Thaïch Quan AÂm gaû ñeä töû cho Ngoâ Cuùc Hieân, nhö vaäy thì hoï Ngoâ chaúng phaûi laø moät nhaân vaät taàm thöôøng. Vaø ñaõ laø choàng cuûa ñeä töû Thaïch Quan AÂm, thì hoï Ngoâ chöa ñeán caùi tuoåi moïc raâu nhö theá, caùi taùc giaø hieän taïi cuûa laõo laø caùi taùc giaû maïo. Sau ñoù moät luùc, coù tieáng chaân ngöôøi böôùc vaøo thuyeàn. Hoàng töôùng coâng thoát: -Maàn sinh töø laâu ngöôõng moä phong caùch oai nghi cuûa phu nhaân, maõi ñeán hoâm nay môùi ñöôïc haân haïnh baùi kieán, caùi nguyeän sanh bình caàm nhö ñaõ thoaû maõn, thoaû maõn laém roài. Haén noùi löu loaùt, traùi laïi, Maãn töôùng quaân thì laäp caäp nhö ngöôøi vöøa hoïc noùi. Duø moät lanh lôïi, moät laáp vaáp, qua aâm thanh cuûa hoï, Tieåu Phi cuõng ñoaùn ñöôïc laø hoï khaån tröông voâ cuøng, hoï nhö khoâng coøn töï chuû nöõa. Coù leõ oai khí cuûa Thaïch Quan AÂm quaù to, neân laøm cho hoï khieáp ñaûm chaêng? Trong baát cöù cuoäc hoäi hieäp naøo, giai ñoaïn ñaàu luoân luoân daønh cho khaùch saùo, qua nhöõng caâu chaøo möøng, taâng boác nhau roài ngöôøi hoäi hieäp môùi ñi vaøo ñeà chính. Moät gioïng noùi cöïc kyø quyeán ruõ vang leân: -Hai vò laø caønh vaøng, laù ngoïc, chöùc caû quyeàn cao, coøn tieän thieáp baát quaù laø moät laõo phuï soáng nôi thaûo daõ, coù chi xöùng ñaùng laém ñaâu maø hai vò daønh cho quaù nhieàu ngöôõng voïng? Ngöôøi phaùt ra thanh aâm ñoù chöøng nhö ñang ngoài ngay beân treân ñaàu Tieåu Phi. Chaøng nghó, hieän taïi, ngay treân ñaàu chaøng coù moät ngöôøi ñeïp thì hôn tieân maø aùc thì hôn aùc quyû, chaøng buoàn cöôøi thaàm... Chaøng muoán nhìn maët con ngöôøi ñoù nhö theá naøo, moät con ngöôøi maø taïo hoaù ñaõ pha chaát taïo thaønh moät caùch kyø dò nhö theá. Con ngöôøi ñoù thöïc söï laø tieân hay aùc ma? Con ngöôøi ñoù taïi sao laïi coù ma löïc quaù maïnh, aûnh höôûng caû ñeán chaøng. Chaøng coøn bò dao ñoäng thì ai laïi khoâng bò dao ñoäng? Beân treân saøn thuyeàn, cuoäc ñaøm thoaïi baét ñaàu. Maãn töôùng quaân caát tieáng tröôùc: -Chaúng hay phu nhaân coù mang vieân Cöïc Laïc Tinh theo ñoù chaêng? Thaïch Quan AÂm khoâng ñaùp, hoûi laïi: -Töôùng quaân coù bieát söï bí maät quanh vieân Cöïc Laïc Tinh chaêng? Maãn töôùng quaân aáp uùng: -Taïi haï... khoâng ñöôïc bieát. Thaïch Quan AÂm tieáp: 514 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Neáu töôùng quaân khoâng bieát ñöôïc ñieàu bí maät aån chöùa trong Cöïc Laïc Tinh thì ñoái vôùi töôùng quaân, noù chæ laø moät vieân ñaù raát thoâng thöôøng, baát quaù noù chæ coù hình thöùc ñeïp moät chuùt vaäy thoâi. Neáu giaø naøy trao cho töôùng quaân, vò taát töôùng quaân coù choã duøng noù? Maãn töôùng quaân giaät mình, nín laëng. Hoàng töôùng coâng cöôøi cöôøi vuoát: -Nhöng vaõn sinh bieát. Neáu vieân ñaù ñoù veà tay hoân vöông thì caùi giaù trò cuûa noù ñoåi thay lieàn. Do ñoù, vaõn sinh khoâng muoán noù veà tay hoân vöông. Thaïch Quan AÂm cöôøi nheï: -Giaø ñaõ quyeát ñònh ñem Cöïc Laïc Tinh ñoåi laáy nhöõng vaät khaùc nôi hoân vöông. Maãn töôùng quaân vaø Hoáng töôùng coâng bieán saéc, keâu leân: -Khoâng! Khoâng ñöôïc ñaâu! Phu nhaân ñöøng laøm theá! Ngoâ Cuùc Hieân mæm cöôøi thoát: -Nhò vò khoâng phaûi sôï haõi. Neáu phu nhaân ñaùnh ñoåi vieân Cöïc Laïc Tinh cho hoân vöông ñeå laáy nhöõng thöù khaùc laø phu nhaân coù duïng yù gì ñoù. Maãn töôùng quaân rung rung gioïng: -Duïng yù laøm sao? Ngoâ Cuùc Hieân ñaùp: -Treân theá gian naøy chæ coù hoân vöông, moät mình hoân vöông bieát ñöôïc söï bí maät quanh vieân Cöïc Laïc Tinh maø thoâi. Duø cheát, hoân vöông cuõng chaúng noùi ra, tröø khi naøo vieân ñaù caàm nhö maát roài maø trôû veà tay hoân vöông, laõo ta möøng, laõo ta tri aân ngöôøi tìm ra ñeå traû laïi cho laõo. Laõo seõ tieát loä vôùi ngöôøi tri aân... Hoàng töôùng coâng tænh ngoä: -Ñuùng! Ñuùng vaäy! Duø laõo khoâng tieát loä vôùi ngöôøi tri aân, laõo cuõng tieát loä vôùi ngöôøi thaân tín, luùc ñoù chuùng ta cho ngöôøi do thaùm rình nghe söï tình. Ngoâ Cuùc Hieân mæm cöôøi: -Hoàng töôùng coâng thoâng minh quaù! Maãn töôùng quaân thôû phaøo, cöôøi vang: -Hieän taïi, hoân vöông khoâng coù cao thuû naøo beân caïnh, hoä veä laõo, chuùng ta duø coù trao vieân Cöïc Laïc Tinh cho laõo, cuõng chaúng sao, bôûi chuùng ta muoán laáy laïi luùc naøo tuyø yù. Thuû ñoaïn ñoù laø muoán baét, phaûi thaû, thaû ra roài baét laïi. Tuyeät dieäu! ------------------------oOo------------------------ 515 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn