Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TÖ MOÄT TRAÊM MÖÔØI BA Moät nuï cöôøi aùc hieåm loä treân vaønh moâi moïng ñoû cuûa nöõ nhaân, naøng muoán buoâng moät caâu theo yù nieäm vöøa phaùt sinh trong taâm naõo, nhöng Tieåu Phi khoâng ñeå cho naøng kòp phaùt bieåu yù kieán, chaøng laïi chuïp tay naøng nhìn thaúng vaøo maét naøng tieáp noùi: -Laõnh coâ nöông ! Neáu coâ nöông muoán tìm vieân ngoïc naøo trong caùt giöõa Ñaïi maïc, thieát töôûng coâ nöông caàn phaûi nghe taïi haï ! Laõnh coâ nöông ! Baát quaù chaøng goïi theá laø ñeå mæa naøng tröôùc caùi veû laïnh luøng muoân ñôøi khoâng noâng noåi cuûa naøng. Chaøng thoát leân caâu ñoù vôùi gioïng heát söùc dòu aám khoâng khaùc naøo ñoâi tình nhaân taâm söï nhoû to hoaïch ñònh moät chöông trình kieán taïo töông lai. Töông lai dñaây laø caùi bí maät ñang aån mình trong xaùc cheát. Phaûi tìm caùi bí maät ñoù duø moät mình chaøng duø coù nöõ nhaân tham gia haønh ñoäng. Nöõ nhaân laïi ñieåm moät nuï cöôøi: -Ta coù phaûi hoï Laõnh ñaâu ! Tieåu Phi chôùp maét: -Vaäy taïi haï phaûi xöng hoâ nhö theá naøo ? Nöõ nhaân boãng traàm göông maët laïnh luøng: -Thoâi ñöôïc ! Ngöôi cöù goïi ta laø Laõnh coâ nöông ñi ! Tieåu Phi thôû daøi maáy tieáng : -Vieäc thöù nhaát, chuùng ta phaûi nghieân cöùu caån thaän. Thieân nhaát thaàn thuûy khoâng theå ñoåi laáy baïc vaøng, chaâu ngoïc. Thieân nhaát thaàn thuûy cuõng khoâng phaûi linh döôïc, thaàn coâng, giuùp con ngöôøi tinh tieán voõ nghieäp, thì keû troäm noù, nhaèm vaøo muïc tieâu naøo ? Nöõ nhaân cöôøi laïnh: -Caâu hoûi ñoù, chæ coù ngöôi môùi ñuû tö caùch giaûi ñaùp ! Tieåu Phi khoâng löu yù ñeán söï mæa mai cuûa naøng, thaûn nhieân tieáp noái: -Thieân nhaát thaàn thuûy coù caùi coâng duïng duy nhaát laø haïi ngöôøi maø haïi ngöôøi thì coù bieát bao nhieâu phöông tieän ? Caàn gì phaûi maïo hieåm vaøo taän Thaàn Thuûy Cung troäm vaät ñoù ! Phaûi coù moät nguyeân nhaân naøo thuùc ñaåy keû voâ danh vaøo taän hang roàng, ñoäng raén, troäm ñöôïc vaät ñoù, moät nguyeân nhaân quan troïng chöù khoâng theå do söï caàu kyø… Nöõ nhaân bóu moâi: -Thì chuùng ta muoán bieát caùi nguyeân nhaân ñoù ! Hay ñuùng hôn laø ta ñang muoán bieát ñaây ! Bieát ñöôïc nguyeân nhaân ñoù laø quaù ñuû roài ! Tieåu Phi laïi tieáp : 36 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Qua quan ñieåm vöøa neâu, chuùng ta phaûi tìm hieåu ñaïi khaùi, con ngöôøi maø “haén” muoán haïi ñoù laø ai, thuoäc thaønh phaàn naøo treân giang hoà. Chaéc chaén laø “haén” khoâng theå duøng moät ñoäc döôïc thoâng thöôøng naøo ñeå haïi ngöôøi ñoù, neân haén môùi nghó ñeán Thieân Nhaát Thaøn Thuûy, bôûi chæ coù Thieân Nhaát Thaàn Thuûy môùi ñuû hieäu naêng gieát ngöôøi ñoù maø thoâi ! Nöõ nhaân ñoàng tình: -Ñuùng vaäy ! Neáu khoâng thì haén caàn gì phaûi maïo hieåm ? Tieåu Phi laïi giaûng giaûi tieáp : -Nhöng vaøo loït ñöôïc Thaàn Thuûy Cung, haén cuõng khoâng phaûi laø loaïi vöøa. Vôùi baûn lónh ñoù, haén thöøa söùc loaïi tröø baát cöù moät caù nhaân naøo maø haén khoâng thích thaáy soáng coøn treân coõi ñôøi naøy ! Taïi sao haén khoâng duøng baûn lónh ñoù, coù phaûi ñôn giaûn hôn khoâng ? Taïi sao haén phaûi tìm Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ? Chaøng keát moät caâu: -Suy ra, haén chöa phaûi laø moät tay coù baûn lónh sieâu phaøm. Töï söùc, haén khoânggieát noãi ngöôøi, cuõng nhö töï söùc haén khoâng laøm sao loït ñöôïc vaøo Thaàn Thuûy Cung. Neáu haén ñoät ngaäp Thaàn Thuûy Cung, troäm ñöôïc ñoäc thuûy, taát nhieân phaûi coù keû beân trong aùm trôï ! Nöõ nhaân chôùp maét : -Beân trong ? Ngöôi aùm chæ ai ? Tieåu Phi khoâng ñaùp caâu hoûi, chaøng hoûi laïi : -Sau vuï troäm, trong cung coù ngöôøi naøo maát tích chaêng ? Nöõ nhaân cöôøi mæa : -A ! Thì ra ngöôi nghi ngôû ñeä töû trong cung aùm trôï haén troäm Thaàn Thuûy. Roài sôï vuï aùm trôï ñoù phaùt giaùc ra, khoù traùnh khoûi toäi neân troán ñi. Tieåu Phi nhìn söõng naøng : -Khoâng ñuùng nhö vaäy sao ? Raát coù theå laém chöù ? -Raát coù theå laém chöù ! Song luaän cöù cuûa ngöôi khoâng ñuùng laø vì töø maáy möôi naêm qua, khoâng coù moät ñeä töû naøo maát tích, vôùi baát cöù nguyeân nhaân naøo, trong baát cöù tröôøng hôïp naøo ! Tieåu Phi cau maøy, traàm ngaâm moät chuùt, ñoaïn thoát: -Theá sau vuï troäm, trong cung khoân g coù moät söï laï luøng naøo xaûy ra ? Chaúng haïn, nhö coù ngöôøi töï saùt ? Laàn naøy thì nöõ nhaân bieán saéc: -Taïi sao ngöôi bieáùt ? Tieåu Phi saùng maét cao gioïng : -Vaäy laø coù ngöôøi töï saùt roài ! Taïi sao ngöôøi ñoù töï saùt ? Nöõ nhaân ruøn vai: -Phaøm nhöõng vieäc trong cung, ngöôi coù tö caùch gì maø hoûi ñeán ? Tieåu Phi naâng baøn tay naøng leân cao moät chuùt töø töø noùi tieáp: 37 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laõnh coâ nöông ! Taïi haï nhaän thaáy coâ nöông caàn phaûi noùi roõ cho taïi haï bieát roõ ñieàu ñoù ! Vì söï vieäc raát heä troïng, coù lieân quan… Chaøng buoâng löûng caâu noùi ôû choã ñoù, gaèn gioïng: -Coâ nöông tin taïi haï ! Tin ñi ! Heä troïng laém ! Nöõ nhaân ruùt tay veà, quay ngöôøi ñöa löng laïi chaøng. Laâu laém, naøng thong thaû thoát gioïng ñöôïm u buoàn : -Naøng ! Naøng laø moät thieáu nöõ khaû aùi ! Naøng ñeïp naøng ña caûm ña tình ! Tuoåi laïi treû quaù treû ! Naøng cheát roài ! Ta coøn noùi gì ñeán naøng nöõa. Noùi laøm chi cho tuûi vong linh naøng ! Tieåu Phi chôùp maét : -Naøng coù thai ! Naøng theïn thaáy ngöôøi ñôøi, neân töï saùt ? Nöõ nhaân khoâng ñaùp. Naøng vaân veâ taø aùo, choác choác ñoâi vai kheõ nhoâ leân, chöùng toû naøng ñang bò khích ñoäng ! Tieåu Phi cao gioïng : -Phaûi roài ! Naøng bò haén löøa tình roài ñeán ñoåi thoï thai, naøng bò haén cöôõng eùp troäm Thaàn Thuûy trao cho haén, haén troán ñi, queân caû lôøi höùa naøng ñi cuøng. Trong tröôøng hôïp ñoù, naøng ñaønh choïn caùi cheát ! Nöõ nhaân run baén ngöôøi leân, heùt : -Caâm ! Caâm ! Ta khoâng muoán nghe ngöôi noùi nöõa ! Tieåu Phi thôû daøi : -Töø thieân coå tôùi nay, ña tình thì maïng baïc, coù nöõ nhaân naøo traùnh khoûi coâng laï cuûa trôøi ñaát ? Coâ nöông thöông taâm vì naøng thì toát hôn laø truy nguyeân tung tích keû ñaõ gieo khoå cho naøng, maø baùo thuø traû haän ? Ñoät nhieân nöõ nhaân quay ngöôøi laïi ñoái dieän vôùi chaøng, run run gioïng hoûi: -Laøm caùch naøo ? Laøm caùch naøo ñeå truy nguyeân tung tích haén ? Haén laø keû voâ danh, haén laø con ngöôøi xa laï, ta phaûi laøm sao ? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Tröôùc khi cheát, naøng coù noùi gì chaêng ? Nöõ nhaân röôùm leä thaàn saéc aûm ñaïm voâ cuøng : -Naøng chæ noùi…naøng coù toäi ñoái vôùi haøi nhi trong buïng ! Tieåu Phi thôû daøi: -Chung tình thay cho naøng ! Trong tình caûnh ñoù naøng vaãn khoâng tieát loä haén laø ñuû bieát naøng yeâu haén laøm sao ! Naøng sôï haén bò haïi ! Naøng chòu cheát ñeå cho haén soáng yeân laønh ! Chaøng döøng laïi moät chuùt roài tieáp: -Haén coù ma löïc gì ? Haén laø con ngöôøi nhö theá naøo maø naøng si meâ haén moät caùch cuoàng daïi nhö theá ? Naøng yeâu caû ñeán söï phaûn boäi cuûa haén ñöôïc aø ? Nöõ nhaân loä haún u buoàn : 38 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng bao giôø naøng tieát loä gì veà haén. Chaúng nhöõng rieâng veà haén, khoâng bao giôø naøng ñeà caäp ñeán nam nhaân, söï tình cuûa naøng ñöôïc phaùt giaùc ra, ta coù caûm töôûng laø mình töø cung traêng rôi xuoáng ! Tieåu Phi chuù yù : -Khoâng bao giôø naøng ñeà caäp ñeán nam nhaân ? Nöõ nhaân gaät ñaàu: -Gaàn nhö naøng töôûng raèng treân ñôøi naøy khoâng coøn moät gioáng ngöôøi khaùc vôùi nöõ nhaân ! Coù theå töø luùc sanh ra ñeán tröôûng thaønh, naøng khoâng gaëp moät nam nhaân naøo caû ! Tieåu Phi mô maøng: -Kyø thaät ! Quaùi thaät ! Taïi sao hoâm nay taïi haï chæ gaëp toaøn nhöõng vieäc kyø quaùi ? Coøn boán naïn nhaân kia ? Taïi sao hoï cuøng cheát moät nôi ? Hoï coù lieân quan gì vôùi nhau? Roài ñeán vieäc Thaàn Thuûy Cung maát troäm ? Roài ñeán vieäc thoï thai cuûa moät thieáu phuï khoâng heà quen bieát nam nhaân ! Nhöõng vieäc kyø quaùi ñoù coù lieân quan gì vôùi nhau ? Chaøng nhìn sang nöõ nhaân, hoûi baâng quô: -Laøm sao giaûi thích ? Laøm sao ? Ai ? Ai giaûi thích noåi ? Nöõ nhaân buoâng goïn: -Ngöôi ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Taïi haï ? Nöõ nhaân laïnh luøng : -Chöù coøn ai ? Neáu ngöôi khoâng giaûi thích noåi thì ngöôi khoù traùnh ñöôïc caùi tieáng chuû ñoäng ! Laø chuùa troäm maø khoâng truy taàm ñöôïc troäm ñaïo thì laøm sao thanh minh vôùi ngöôøi ñôøi tröø khi mình muoán che chôû, tröø khi chính mình laø thuû phaïm ! Tieåu Phi laéc ñaàu : -Nhöng manh moái…taïi haï chöa naém ñöôïc manh moái naøo… Nöõ nhaân laïnh luøng: -Manh moái, töï nhieân phaûi coù ! Chöa naém ñöôïc thì coá tìm cho thaáy maø naém ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Tìm ôû ñaâu ? Nöõ nhaân ruøn vai: -Moät Ñaïo Soaùi Löu Höông khoâng theå hoûi moät caâu nhö vaäy ñöôïc ! Naøng laïi quay mình, ñöa löng veà Tieåu Phi buoâng goïn. -Ta haïn cho ngöôi moät thaùng ! Quaù haïn kyø neáu ngöôi khoâng tìm ra manh moái söï tình, Thaàn Thuûy Cung noùi chuyeän thaúng vôùi ngöôi ! Tieåu Phi khoâng ñeå yù tôùi lôøi haêm doïa cuûa naøng: -Taïi sao coâ nöông laïi quay ñi ? Hay laø ñoái dieän vôùi taïi haï, coâ nöông khoâng theå thoát thaønh lôøi ? AÙnh maét cuûa taïi haï coù laøm coâ nöông maát höùng chaêng ? 39 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nöõ nhaân khoâng ñaùp, khoâng quay ñaàu laïi, ñi doïc theo maønh maønh thuyeàn, töø saân muûi ñeán saân laùi. Sau laùi thuyeàn cuûa Tieåu Phi coù moät con thuyeàn nhoû cöïc kyø tinh xaûo trong loái trang bò. Nöõ nhaân heï nhaøng nhuùn chaân tung boång ngöôøi leân khoâng, vöôït qua maønh maønh, ñaùp xuoáng thuyeàn con. Chaân naøng vöøa chaïm ñeán saøn thuyeàn, thuyeàn buoâng daây, taùch xa lieàn. Tieåu Phi laëng leû hìn theo boùng naøng. Naøng baây giôø môùi nhoeûn mieäng cöôøi, cao gioïng: -Cung Nam Yeán xin taïm bieät Ñaïo Soaùi Löu Höông. Heïn taùi ngoä moät thaùng sau ! oOo Lyù Hoàng Tuï cöôøi daøi: -Moät thaùng sau Löu huynh seõ troâng thaáy naøng ñeïp hôn nöõa ! Löu huynh seõ khoâng nhìn ñöôïc göông maët naøng maø chæ chaêm chuù vaøo löôõi kieám cuûa naøng coï saùt chieác coå cao cuûa Löu huynh ! Tieåu Phi chöõa laïi: -Naøng khoâng söû duïng kieám ! Lyù Hoàng Tuï chôùp maét : -Naøng duøng con dao thaùi cuûa nhaø tuø ? Tieåu Phi chính saéc maët: -Naøng duøng toâ ñöïng canh ! Lyù Hoàng Tuï troá maét : -Toâ ñöïng canh ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Phaûi ! Chæ coù toâ ñöïng canh môùi chöùa ñöôïc giaám noàng ! Toáng Ñieàm Nhi baät cöôøi ha haû : -Khoâng ñöôïc ñaâu, Löu huynh ! Ñöøng buoäc toäi chò aáy ! Khoâng ai buoäc toäi chò aáy noåi ! Chò aáy lôïi haïi hôn Nam Cung Yeán nhieàu ! Neáu coù moät ngöôøi nuoâi giaám thì khoân theå laø… naøng khoâng duøng thoå ngöõ, naøng duøng quan thoaïi cho Lyù Hoàng Tuï nghe loït, hieåu roõ caùi ranh cuûa naøng. Vaø, vì muoán treâu töùc Lyù Hoàng Tuï, naøng boû löûng caâu noùi. Tieåu Phi vôø kinh ngaïc: -A ? Toáng Ñieàm Nhi gaäp ngöôøi xuoáng, coá neùn traøng cöôøi saép voït tieáp, naøng buoâng luoân: 40 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cung Nam Yeán, baát quaù laø moät ñeä töû Thaàn Thuûy Cung, chöù Lyù Hoàng Tuï coâ nöông nhaø mình, ít nhaát cuõng ngang côû chöôûng moân nhaân ! Ñeä töû thì saùnh sao ñöôïc vôùi chöôûng moân nhaân ? Lyù Hoàng Tuï choàm tôùi nghieán raêng: -Con quyû ! Con tieåu quyû ! Ngöôi khoâng thích soáng nöõa aø ? Baây giôø, Toáng Ñieàm Nhi môùi baät nuùt, cöôøi roøn, cuoän troøn mình laïi maø cöôøi. -Dung thô ! Dung thô ! Cöùu maïng ! Chöôûng moân nhaân Thaàn Thuûy Cung lôïi haïi gheâ ! Naøng chaïy, Lyù Hoàng Tuï ñuoåi baét, caû hai xoay quanh chieác baøn, roài voït ra cöûa. Cuoäc huyeân naùo qua roài, Toâ Dung Dung nhìn Tieåu Phi dòu daøng hoûi: -Giôø thì Löu huynh lieäu laøm sao ñaây ? Tieåu Phi thôû daøi: -Hieän taïi, khoâng naém ñöôïc chuùt manh moái naøo, thì coøn bieát lieäu laøm sao ? Muoán hoaïch ñònh moät chöông trình haønh ñoäng, cuõng phaûi coù moät caên baûn laøm ñieåm töïa maø caên baûn ñoù ôû ñaâu ? Khoâng coù caên baûn laø khoâng coù chöông trình ñöôïc. Chuùng ta chæ bieát ñöôïc moät vi6eäc raát mô hoà laø trong söï tình coù “haén” maø haén laø moät nam nhaân ! Bôûi vì neáu haén laø moät nöõ nhaân, thì naøng laøm gì si meâ ñeán ñoåi phaûi töï saùt ? Chaøng laïi thôû daøi theâm maáy tieáng : -Söï hieåu bieát cuûa ta ngheøo naøn quaù ! Mæa mai quaù ! Toâ Dung Dung mæm cöôøi : -Theo yù Löu huynh, haén phaûi laø con ngöôøi nhö theá naøo ? Phaøm nöõ nhaân khoâng phaûi taát caû ñeàu thích nhöõng chaøng ñeïp trai. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Dung muoäi cho bieát nhaän xeùt ñi ! Toâ Dung Dung traàm ngaâm moät chuùt: -Haén kheùo noùi chuyeän, haén thoâng minh, haén bieát chìu chuoäng nöõ nhaân, haén coù ñuû veû phong löu, haén treû tuoåi, coù ñuû nhöõng ñieåm ñoù, khoâng caàn haén phaûi ñeïp, haén vaãn chinh phuïc boïn thieáu nöõ d6eõ daøng ! -Toâi ñoàng yù vôùi Dung muoäi veà nhaän xeùt ñoù. Nhöng, neáu chæ coù nhöõng ñieàu ñoù thoâi, haén laøm sao vaøo loït Thaàn Thuûy Cung ? Khoâng vaøo loït ñöôïc, thì coù nhöõng ñieàu aáy cuõng baèng thöøa ! Toâ Dung Dung mæm cöôøi: -chính ñoù laø caùi maáu choát cuûa söï tình, bieát ñöôïc haén loït vaøo Thaàn Thuûy Cung baèng caùch naøo, laø mình naém ñöôïc moät manh moái trong nhieàu manh moái khaùc ! Roài naøng thôû ra: -Noùi chuyeän coù duyeân, thoâng minh, bieát chìu chuoäng, laïi phong löu, laïi tuoåi treû, neáu vaøo loït ñöôïc Thaàn Thuûy Cung roài thì coøn soáng theá naøo ñöôïc vôùi boïn thieáu nöõ maø ra ? Treân theá gian naøy coù bao nhieâu nam nhaân vaøo Thaàn Thuûy Cung roài maø coøn soáng soùt mong trôû ra ? Phoûng coù ñöôïc bao nhieâu ? 41 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi : -Do ñoù toâi baét buoäc phaûi nhôø ñeán Dung muoäi moät vieäc ! Toâ Dung Dung nhìn chaøng: -Löu huynh muoán toâi vaøo Thaàn Thuûy Cung ? Tieåu Phi chôùp maét, ngôøi nieàm tin töôûng: -Toâi chæ mong moûi nôi moãi moät mình Dung muoäi thoâi ! Nhöng toâi ngaïi Dung muoäi… Toâ Dung Dung cöôøi nheï: -Löu huynh ngaïi toâi yeáu ñuoái, eûo laû, khoâng tieän ñi ñöùng phaûi khoâng ? Tieåu Phi thoát laáp: -Neáu Dung muoäi tìm ñöôïc ngöôøi bieåu coâ cuûa Dung muoäi, thì hay bieát bao ! Mình hoûi baø ta, thöôøng thì loaïi nam nhaân naøo hay ra vaøo Thaàn Thuûy Cung, mình seõ hoûi baø ta, thieáu nöõ töï saùt ñoù laø con ngöôøi nhö theá naøo, naøng aáy coù nhöõng sôû thích gì ? Neáu nhaët ñöôïc moät di vaät cuûa naøng thì caøng quyù, chaúng haïn moät phong thö, moät vaøi trang nhaät kyù… Toâ Dung Dung gaät ñaàu: -Toâi seõ leân ñöôøng saùng mai naøy ! Tieåu Phi aâu yeám nhìn naøng: -Chæ vì Dung muoäi … Naøng ñöa tay sang bòt mieäng chaøng ñieåm moät nuï cöôøi: -Löu huynh muoán noùi gì, toâi hieåu roài ! Coøn Löu huynh ? Sau khi toâi ñi, Löu huynh… Tieåu Phi gaät ñaàu: -Toâi cuõng khôûi haønh lieàn. Toâi seõ coù maët baûy hoâm sau, beân bôø hoà Ñaïi Minh taïi Teá Nam chôø ñoùn Dung muoäi ! Toâ Dung Dung troá maét: -Teá nam ! Caên cöù ñòa cuûa Chu sa moân ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Haûi Nam phaùi, Thaát Tinh Bang ñeàu caùch raát xa nôi ñaây, coøn Traùc Moäc Hôïp thì töø quan ngoaïi vaøo, toâi chæ coøn moät hy voïng laø tìm moät ñieåm saùng naøo töø Chu sa moân thoâi ! Toâ Dung Dung lo ngaïi: -Nhöng Löu huynh cuõng phaûi heát söùc deø daët. Neáu chuùng bieát ñöôïc… Tieåu Phi mæm cöôøi: -Chuùng haän toâi thaät ñaáy, nhöng ñoù laø moät vieäc coøn baét ñöôïc toâi hay khoâng laø moät vieäc khaùc. Ñoät nhieân, chaøng xoeø baøn tay ra. Trong baøn tay coù moät chieác bình nhoû baèng thuûy tinh, chaøng môû nuùt bình moät muøi höông laï boác ra xoâng nöïc caû khoang thuyeàn. Vaät ñoù, khoâng roõ chaøng caàm noù töø luùc naøo. 42 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoaïn chaøng thong thaû tieáp noái: -Daï löu höông ! Ñaïo soaùi coù Daï löu höông ! Daï löu höông seõ laøm tieâu hoàn ai ôû ñòa phöông naøo ! Toâ Dung Dung mæm cöôøi: -Löu huynh muoán cho toâi phaûi gieo raéc muøi höông ñoù treân khaép boán phöông trôøi! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Treân con ñöôøng ñi qua, Dung muoäi haõy löu laïi moãi nôi moät chuùt höông, ñeå cho khoâng ai bieát thaät söï toâi ôû taïi ñòa phöôgn naøo, ñeå cho ngöôøi ta khoâng töôûng laø toâi coù maët taïi Teá Nam ! Toâ Dung Dung laïi hoûi : -Laàn xuaát ngoaïi naøy, Löu huynh muoán gaén caùi chieâu baøi naøo vaøo ngöôøi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ña soá ñeä töû Chu sa moân goàm nhöõng ngöôøi trong phuù gia theá toäc, neáu muoán hoï tín nhieäm toâi, thì coù moät bieän phaùp duy nhaát laø phaûi ñoäi loát phuù gia theá toäc nhö hoï, hoøa mình vaøo thaønh phaàn cuûa hoï. Chaøng ueå oaûi ñöùng leân, ñöa tay ñaåy nheï caùi quaày chaát ñaày röôïu. Quaày dòch sang moät beân, baøy ra moät khung cöûa nhoû. Beân trong khung cöûa laø moät phoøng luïc giaùc, saùu phía vaùch ñeàu coù gaén kính soi, ñoát moät ngoïn ñeøn, saùu taám kieán chieáu laïi, taêng cöôøng aùnh saùng. Doïc theo vaùch, keâ troïn saùu maët, keâ daøi nhö tuû nhoû, moãi tuû coù moät soá hoäc, lôùn coù nhoû coù, hoäc naøo cuõng nieâm moät nhaõn soá. Môùi nhìn qua, ngöôøi ta coù caûm töôûng ñoù laø moät phoøng tröõ thuoác. Toâ Dung Dung döøng chaân ôû ngöôõng cöûa, ñieåm moät nuï cöôøi: -Löu huynh muoán choïn soá 63 ? Hay soá 113 ? Caû hai cuøng ñi tôùi. Tieåu Phi böôùc ñeán hoäc coù baûng soá saùu möôi ba, keùo ra. trong hoäc coù moät boä y phuïc baèng luïa maøu lam khoâng coøn môùi laém. Ngoaøi ra, coøn coù moät ñoâi giaøy boá, moät caùi tuùi baèng da caù oâng vaø moät quyeån vôû moûng. Tieåu Phi cau maøy: -Coù ñuùng khoâng ? Toâ Dung Dung gaät ñaàu: -Ñuùng chöù ! Ít nhaát cuõng ñuùng, veà nhöõng neùt ñaïi cöông ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt : -Nhöõng trang phuïc naøy laïi khoâng thích hôïp vôùi thaønh phaàn phuù haøo ! Toâ Dung Dung mæm cöôøi : -Trong taøhnh Teá nam, nhöõng tay ñaïi phuù thöôøng thöôøng coù hai loái trang phuïc trong soá ñoù loái cuûa Tieàn Trang taïi Sôn Taây. Boä y phuïc naøy thuoäc loái trang phuïc cuûa Tieàn trang taïi Sôn Taây ñoù, maëc vaøo cuõng ra pheát laém roài ! Tieåu Phi gaät ñaàu: 43 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Dunh muoäi noùi ñuùng ! Ngöôøi Sôn taây laøm ra laém tieàn, hoï caát kyõ laém, coù leõ daùm duøn nöôùc thuoác röûa töøng löôïng vaøng löôïng baïc nhö sôï coù oâ ueá maø nhieãm beänh, oám ñi, hao moøn ñi ! Chaøng caàm quyeån vôû leân, laät vaøi trang ñoïc: “Taùnh danh: Maõ Baùch Vaïn. “Thaân phaän: Sôn Taây Tieàn trang ñaïi phuù thöông. “Nieân kyû: hôn boán möôi tuoåi. “Thò hieáu: khoâng. “Ñaëc tính: Qua soâng, hoà, nhaát ñònh phaûi côûi giaøy. Gaëp möa, nhaát dònh tìm ngöôøi coù duø xin nhôø che. Thaân mình thì luoân luoâ boác muøi cuûa con ngöôøi khoâng taém röûa nhieàu ngaøy thaùng. Tieåu Phi khoâng caàn ñoïc tieáp, boû quyeån vôû xuoáng, ñaåy hoäc vaøo nhö cuû,ñoaïn thôû daøi : -Dung muoäi maø buoäc toâi ñoäi caùi lôùp Maõ Baùch Vaïn, thì khoâng khaùc naøo baûo toâi phaûi töï töû ! Toâ Dung Dung cöôøi nheï: -Chính Löu huynh baûo toâi choïn cho moät thaân phaän thích hôïp vôùi coâng taùc saép thi haønh, toâi phaûi theo kinh nghieäm maø chuaån bò chöù ! Ñaõ ñoäi loát aên maøy ñöôïc, taïi sao ñoäi loát moät phuù thöông nhö Maõ baùch Vaïn ñöôïc chöù ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Laøm moät teân aên maøy, nghó coøn thích thuù hôn, bôûi noù aên maøy, noù ngheøo, noù khoâng taém röûa, hoâi haùm laø phaûi, chöù moät teân giaøu coù laém tieàn maø khoâng taém goäi ñeå thaân hoâi nhö choù, chaùn cheát ! Ñoäi caùi loát Maõ baùch Vaïn thì caùi chaát haøo hoa cuûa toâi cuõng ñoäi noùn ra ñi maát ! Toâ Dung Dung voã vaøo vai chaøng nguyùt xeùo: -Vaäy baây giôø Löu huynh xem qua boä maõ cuûa soá moät traêm möôøi ba nheù ! Tieåu Phi böôùc ñeán chieác hoäc coù baûng soá moät traêm möôøi ba keùo ra. Trong hoäc ñoù coù moät boä y phuïc cöïc kyø hoa leä, noät ñoâi giaøy da boùng nhoaùng, hai traùi caàu nhoû, baèng kim khí, coù daây ñeo vaøo coå cho ra veû haøo hoa, moät con dao nhoû, loaïi giaét löng, baèng ngoïc thaïch ngoaøi ra coøn coù moät caùi tuùi, cuõng baèng da caù oâng, maøu ñen vaø moät quyeån vôû moûng. Toâ Dung Dung thoát: -Vaøo thaønh Teá Nam, neáu khoâng duøng loái trang phuïc cuûa Tieàn Trang Sôn Taây, nhö Maõ Baùch Vaïn, thì chæ coøn coù caùch laø ñoäi loát laõo thuû laõnh Thaùi Saâm bang taïi daõy Tröôøng baïch Sôn, thuoäc vuøng quan ngoaïi thoâi ! Tieåu Phi ñieåm moät nuï cöôøi: -Coù leõ laøm laõo haùi saâm, xem ra thích thuù nhieàu ! Chaøng giôû quyeån vôû ra ñoïc: “Taùnh danh: Tröông Khieáu Laâm. 44 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long “Thaân phaän: Ñaïi thöông gia chuyeân buoân baùn saâm. “Nieân kyû: ba möôi saùu. “Thò hieáu: Röôïu maïnh, ñaùnh baïc, nöõ saéc… Tieåu Phi khoâng caàn ñoïc tieáp, nhöng chaøng khoâng ñaåy hoäc vaøo nhö cuõ, chaøng laïi voã tay cöôøi lôùn: -Ñöôïc laém ! Ñöôïc laém ! Coù leõ laø toâi phaûi choïn soá moät traêm möôøi ba naøy ! Toâ Dung Dung hôi traàm göông maët: -Toâi bieát theá naøo Löu huynh cuõng choïn baûng soá naøy ! Nhöng moät baûng soá khoâng ñuû, Löu huynh caàn phaûi döï phoøng theâ maáy baûng soá nöõa môùi ñöôïc vöõng taâm hôn. Toâi ñaõ chuaån bò xong baûng soá naøy, soá hai möôi taùm vaø soá boán möôi, coäng laïi laø boán baûng soá, boán röông ñoà vaät duïng ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Vaäy laø chu ñaùo laém ! Hieän giôø thì toâi coù theå laø moät Tröông Khieáu Laâm, moät laùi saâm roài ! Chaøng môû chieác tuùi da. Beân trong coù moät chieác maët naï da ngöôøi. Toâ Dung Dung ñaûo maét nhìn qua saùu maët vaùch maët naøo cuõng chieáu moät hình boùng Tieåu Phi vôùi nuï cöôøi thích thuù. Naøng mô maøng nghó ñeán nhöõng ngaøy xa caùch saép ñeán. oOo Khoaùi yù Ñöôøng ! Ba chöõ ñoù, to lôùn maøu vaøng, khaéc trong taám bieån, dó nhieân phaûi to lôùn sôn ñoû coù neùt nhö roàng bay, phöôïng muùa vöøa kieâu huøng vöøa bay böôùm. taám bieån treo caïnh maáy chieác ñeøn loàng, aùnh ñeøn roïi vaøo ba chöõ vaøng, chieáu saùng ngôøi. Khoaùi yù Ñöôøng ! Moät tröôøng ñoå baùt to nhaát taïi Teá Nam thaønh. Thôøi gian vaøo luùc leân ñeøn. Khoaùi yù Ñöôøng baét ñaàu nhieät naùo. Noùi raèng baét ñaàu nhieät naùo, nhöng thöïc ra, noù ñaõ nhieät naùo suoát ngaøy, caûnh nhieät naùo cuûa ngaøy, nhaát laø nhöõngnôi ñoå baùc, ueå oaûi hôn, ngheà nghieäp hôn. Noù khoâng coù caùi höùng cuûa ban ñeâm, caùi höùng cuûa nhöõng keû chæ baét tay vôùi daï thaàn maø vung tieàn nhö ñaát, ñoû ñen chaùn thì yeân hoa, yeân hoa chaùn thì trôû laïi ñoû ñen, nhöõng keû khoâng caàn thua, ñöôïc hôn laø caàn coù dòp vung tieàn. Cho neân caùi nhieät naùo ban ñeâm môùi ñaùng keå ôû nhöõngnôi ñoã baùc bôûi ban ñeâm quy tuï nhöõng tay chôi vì thuù maø chôi, ban ngaøy kinh doanh ban ñeâm tieâu khieån vaø nhöõng tay naøy môùi chôi nhöõng canh baïc lôùn. Ñeøn phoá vöøa leân, Khoaùi yù Ñöôøng roän ròp ngöôøi oàn aøo tieáng ñuû haïng ngöôøi, ñuû haïng tieáng töø thanh ñeán thoâ. 45 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ba gian nhaø roäng lôùn, chaät nhöõng ngöôøi caû nam laån nöõ. Nhöng, ñaây laø choã ñoõ baùc coäng ñoàng ngöôøi ñoâng coù ñuû maøu cho hoï thöû thôøi vaän, coù ñuû choã vöøa tuùi tieàn cuûa moïi ngöôøi. Nôi ñaây laø maët ngoaøi cuûa ñoã tröôøng Khoaùi yù Ñöôøng hoån taïp hôn, oàn aøo hôn, khoâng hôïp vôùi haïng khaù tieàn, thích yeân tænh. Töï nhieân, keû saùng laäp Khoaùi yù Ñöôøng cuõng nhö baát cöù moät tröông ñoã baùc naøo cuõng phaûinghó ñeán choã laøm vöøa loøng khaùch chôi caû, vaø töï nhieân beân trong phaûi coù moät saân thöôïng thu heïp hôn, khaùch chôi ñöôïc hoïn loïc hôn. Duø thaønh phaàn naøy khoâng nhieàu, nhöng soá lôïi töùc mang laïi cho chuû nhaân khoâng keùm phaàn thu ôû ngoaøi. Chöa ñuû. Maët trong naøy, tuy vaäy cuõng chöa ñöôïc kín ñaùo. Cho neân chuû nhaân phaûi saép seáp moät nôi ñaëc bieät chæ daønh rieâng cho nhöõng tay khanh töôùng trong trieàu ñình ñoã baùc vaø chæ ôû nôi naøy chuû nhaân môùi coù maët ñeå saün saøng thoûa man nhöõng ñoøi hoûi cuûa quí khaùch nhöõng ñoøi hoûi ngoaøi leà cuoäc saùt phaït. Con soá khaùch chôi ôû nôi toái haäu naøy baát quaù ñoä möôi ngöôøi trôû laïi, nhöng hoï cung caáp cho chuû nhaân moät soá lôïi töùc khoâng loà, coù theå ngang hoaëc hôn caû soá lôïi töùc hai nôi ngoaøi coäng laïi. vaø hieän taïi, taïi gian phoøng toái haäu naøy, coù baûy taùm khaùch chôi, chung quanh coù hôn möôøi thieáu nöõ, saün saøng laøm baát cöù chuyeän gì do khaùch muoán. Chuû nhaân laø moät thieáu nieân, maët traéng, hôi xanh, vaän chieác aùo vaûi maøu luïc, luoân luoân coù maët treân soøng baïc, luoân luoân ñieåm nuï cöôøi, taùn caùi may cuûa ngöôøi naøy, khuyeán khích ngöôøi khaùc gaëp ruûi. Chuû nhaân laø moät ñeä töû cuûa Chu sa moân, haén hoï Laõnh teân Thu Hoàn, ngoaïi hieäu Saùt Thuû Ngoïc lang coù ngöôøi coøn goïi haén laø Phaán Dieän Maïnh Thöôøng. oOo 46 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn