Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI CHÍN DAÂY TÖÏ ÑAÙY LOØNG Quy Tö Vöông ñöa cao cheùn röôïu cöôøi lôùn: -Tröôùc maët toaøn laø nhöõng baäc cao minh, quanh mình laø khoâng khí cuûa moät ngaøy ñaïi hyû, caùc laïc thuù nhaân sanh thieát töôûng nhö gom tuï caû laïi döôùi maùi leàu naøy ! Naøo, caùc vò naâng cheùn, uoáng möøng cho coâng chuùa ñi ! Röôïu laø loaïi röôïu ngon, ai thaáy maø khoâng uoáng ? Huoáng hoà taïi leàu, nhöõng ngöôøi hieän dieän ñeàu laø saâu röôïu ? Röôïu ngon laïi ñöôïc môøi, maø chuû nhaân môøi laïi laø baäc Vöông giaû caùi vinh döï coäng vôùi höông vò röôïu, caøng laøm cho caùi höùng uoáng röôïu daâng cao. Taát caû cuøng naâng cheùn, taát caû cuøng caïn cheùn qua moät hôi ! Khung caûnh ñaõ vui, röôïu laïi gôïi höùng, caùi vui taêng gia gaáp vaø taêng gia maïnh. Nhöng taát caû vui, chæ coù Hoà Thieát Hoa khoå ! Moät con ngöôøi haøo phoùng thaùnh tính, trong hieän tình, nhìn cheùn röôïu nhö taân nöông luùc ñoäng phoøng nhìn taân lang,, beõn leõn, söôïng suøng, ngaãng ñaàu khoâng noåi, thì noùi chi ñeán vieäc naâng cheùn uoáng caïn ? Meï vôï, ngaøy ñaàu tieân, coù meï vôï naøo chaúng chuù yù ñeán chaøng reå ? Chuù yù ñeå töï taùn thöôûng laáy mình choïn ñöôïc moät ngöôøi xöùng ñaùng cho con gaùi göûi phaän trao thaân, caøng taùn thöôûng laïi caøng thích thuù, caøng thöông meán chaøng reå, bôûi töø ñaây, ruûi may troïn ñôøi ngöôøi con gaùi naèm troïn trong tay thanh nieân kia. Vaø khi bieát chaéc con gaùi seõ ñöôïc haïnh phuùc beân caïnh con ngöôøi xöùng ñaùng, thì coøn gì thích thuù baèng ? Nhöng Quy Tö Vöông phi chæ nhìn thoaùng qua Hoà Thieát Hoa, ban cho y moät maâm chaâu ngoïc, roài lôø ñi, chaúng ngoù ngaøng gì ñeán y nöõa. Giôø ñaây, baø chaêm chuù nhìn Tieåu Phi. Baø nhìn moät luùc roài, naâng cheùn, nhaáp nhaùp moät tyù röôïu, ñoaïn ñöùng leân, thoát: -Caùc vò cöù taän tình vui veû vôùi nhau, giaø coøn beänh, trong ngöôøi chaúng ñöôïc khoeû laém, khoâng ngoài laâu vôùi caùc vò noåi, giaø xin caùo töø. Tieåu Phi ñöa maét nhìn theo boùng baø khuaát daàn beân sau maøn, taâm thaàn nhö phieâu phöôûng xa xa … Cô Baêng Nhaïn thaáp gioïng thoát: -nghó vô nghó vaãn, laø caùi quyeàn cuûa moïi ngöôøi, song ngöôi neân nghó vô vaån khi tao ngoä baát cöù moät nöõ nhaân naøo khaùc, tuyeät ñoái khoâng neân xao troän taâm thaàn ñoái vôùi baø naøy, vì ngöôøi ta laø moät Vöông phi, choàng ngöôøi ta ñang ñaõi röôïu ngon ! Tieåu Phi mæm cöôøi. Chöøng nhö chaøng muoán tranh bieän vôùi Cô Baêng Nhaïn, song nghó sao chaúng roõ, laïi thoâi. 408 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngoâ Thanh Thieân boãng hoûi: -Coøn vò ñaïi hieäp hoï Ñoã ôû ñaâu ? Quy Tö Vöông thôû daøi : -Coù leõ y maát haún caùi thuù goùp vui qua men röôïu vôùi chuùng ta. Coâng chuùa ñaõ maáy löôït caàm y ôû laïi, y vaãn khaêng khaêng töø khöôùc, ñi ngay trong ñeâm. Coøn Tö Ñoà Löu Tinh thì ñoät nhieân cuõng bieán maát, laõo phu cho tìm khaép nôi, chaúng ai thaáy boùng daùng ôû ñaâu caû. Quy Tö Vöông coù caùi loái töï xöng baát nhaát, luùc xöng laø boån vöông luùc thí taïi haï, luùc laïi laõo phu. Tieåu Phi hoûi: -Coøn vò nhaân huynh hoï Vöông ? Ngoâ Baïch Vaân cöôøi khoå: -Con ngöôøi ñoù coù caùi taät laï luøng. Taïi haï ñaõ môøi y tha thieát, y chaúng maûy may quan taâm ñeán taïi haï ! Quy Tö Vöông traàm göông maët: -Y khoâng neân ñeán ñaây laø phaûi hôn ! Boån vöông caàu taøi nhö ngöôøi khaùt nöôùc, y ñeán ñaây roài, laïi coù thaùi ñoä löõng lôø, laøm ra veû thaàn bí, thaät tình boån vöông khoâng theå tin töôûng ñöôïc ! Laõo daëng haéng maáy tieáng cho thoâng coå, roài ñieåm moät nuïc cöôøi ñoåi gioïng vui: -Nhöng, hieän ñaây, toaøn laø ngöôøi nhaø caû, coù noùi gì cuõng chaúng sao, boån vöông coù moät vieäc, muoán nhaân khoâng khí vui töôi naøy, toû baøy cho caùc vò hieåu, sau khi nghe roài, caùc vò haõy giöõ bí maät cho. Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn thoaùng ñöa maét cho nhau moät aùnh maét, trong taâm ngöôøi naøo cuõng nghó: -Ñuùng roài ! Laõo phaûi coù moät aâm möu gì chöù, neáu khoâng thì khi naøo laõo laïi phí röôïu thòt voâ loái nhö theá naøy ? Mình bieát tröôùc maø thöù röôïu naøy thaät laø khoù uoáng troâi! Ngoâ gia song hieäp ñoàng thanh ñaùp: -Vöông gia cöù cho bieát, anh em taïi haï töø bao giôø chöa heà bò ñoàng ñaïo voõ laâm cho laø maát tín nhieäm ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Baèng höõu cuûa phoø maõ, leû naøo laïi phaûn boäi Vöông gia ? Chaøng vöøa baét gaëp aùnh maét cuûa Quy Tö Vöông, chaøng khoâng ñôïi laõo ta hoûi leân tieáng tröôùc, leân tieáng nhö vaäy ñeå traû laïi caùi yù cao kyø cuûa nah em hoï Ngoâ. Quy Tö Vöông cöôøi lôùn: -Phaûi ñoù ! Phaûi ñoù ! Boån vöông thöùc ngoä laøm mình quaù lo xa ! Boãng laõo ngöng baët tieáng cöôøi, roài laõo traàm gioïng tieáp: 409 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Mong caùc vò löôïng thöù cho boån vöông, caùi caûnh huoáng cuûa boån vöông ñaùng thöông haïi laém, cho neân ñi ñeán ñaâu, gaëp ngöôøi naøo, boån vöông khoâng laøm sao traùnh khoûi söï hoaøi nghi, boån vöông coøn hoaøi nghi ñeán caû coû caây maây gioù … Tieåu Phi cuøng Cô Baêng Nhaïn trao nhau moät aùnh maét, caû hai cuøng coù moät yù nghó: -Thì ra boïn mình ñoaùn ñuùng ! Ngai vaøng ñaõ bò cöôùp maát, laõo phaûi xuaát boân, laõo giao naïp nhaân vaät giang hoà, chaúng khaùc naøo tìm moät ñoaøn baûo tieâu huøng haäu ! Quy Tö Vöông thôû daøi tieáp: -Boån vöông phieâu laûng quoác ngoaïi, nhöng loøng luoân voïng veà coá thoå. Boïn phaûn loaïn thöøa hieåu boån vöông tha thieát vôùi caùi yù hoài quy, cho neân tìm moïi caùch dieät boån vöông, döùt tröø haäu hoaïn. Moät naêm qua, boån vöông thoaùt hieåm bieát bao laàn. Nhöõng keû möu toan haønh thích boån vöông, chaúng phaûi laø ngöôøi Quy Tö Vöông ñeán, maø toaøn laø nhöõng danh thuû trong voõ laâm Trung nguyeân, do boïn phaûn thaàn tung tieàn mua chuoäc ! Ngoâ Thanh Thieân khaån tröông ra maët: -Hoï laø nhöõng ai ? Vöông gia bieát chöù ? Quy Tö Vöông traàm buoàn ñaùp: -Boån vöông khoâng ñöôïc roõ laém ! Baát quaù, chæ bieát laø trong soá ñoù, coù moät ngöôøi, maø thieân haï goïi laø Thaàn Ñao Voâ Ñòch, coøn moät ngöôøi nöõa coù ngoaïi hieäu laø Baùt Tyù Na Tra ! Ngoâ Thanh Thieân thôû phaøo, veû cao ngaïo hieän leân treân göông maët: -Vöông gia cöù yeân trí. Ñöøng noùi chi coù söï trôï giuùp cuûa ba vò nhaân huynh cuûa Hoà phoø maõ, chæ baèng vaøo söùc löïc cuûa hai anh em taïi haï, Vöông gia cuõng ñöôïc an toaøn ! Boïn taïi haï baûo ñaûm ñieàu ñoù ! Quy Tö Vöông tieáp: -Theo boån vöông bieát, thì gaàn ñaây, phaûn thaàn coù thænh ñöôïc boán naêm ngöôøi giuùp chuùng, trong soá ñoù, coù moät ngöôøi, kieámp phaùp raát cao, coù theå cho laø voâ ñòch trong thieân haï ! Ngoâ Thanh Thieân laïi khaån tröông: -Vöông gia coù bieát teân hieäu cuûa nhöõng ngöôøi ñoù chöù ? Quy Tö Vöông laéc ñaàu: -Boån vöông chöa ñöôïc roõ, tuy nhieân, theo tin töùc nhaän ñöôïc thì baûy hoâm tröôùc ñaây, boán ngöôøi ñaõ xuaát hieän trong caùc vuøng phuï caän. Con ngöôøi lôïi haïi nhaát thì haønh tung chöa bò loä ! Ngoâ Baïch Vaân hoûi: -Ai cho tin töùc ñoù ? Quy Tö Vöông thôû daøi: -Trong caûnh löu vong, boån vöông may maén ñöôïc moät vaøi toâi thaàn coøn giöõ trung thaønh, xuaát boân phoø taù. Ngoaøi ra, cuõng coù maáy ngöôøi ôû laïi quoác thoå, aâm thaàm lieân laïc vôùi boån vöông. 410 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa boãng cao gioïng: -Voâ luaän boïn ngöôøi ñoù lôïi haïi nhö theá naøo, neáu chuùng daùm ñeán ñaây haønh thích, nhaát ñònh chuùng khoâng theå soáng soùt maø trôû veà ! Tyø Baø Coâng Chuùa nhìn y, ñieåm nuï cöôøi duyeân. Hoà Thieát Hoa theâm moät laàn ñoû maët ! Quy Tö Vöông cöôøi lôùn: -Phaûi ! Coù caùc vò taïi ñaây boån vöông coøn sôï gì nöõa ? Baát quaù … boån vöông coøn hoaøi nghi … hoï Vöông kia, bieát ñaâu chaúng phaûi laø moät ngöôøi thuoäc quyeàn sau söû cuûa boïn phaûn thaàn ? Ngoâ Baïch Vaân traàm gioïng: -Coù theå vaäy laém ! Ngöôøi aáy luoân luoân toû ra thaàn bí haønh tung cuûa y raát ñaùng ngôø... Tieåu Phi cöôøi nheï: -Neáu laø moät tay thích khaùch laønh ngheà, len loûi trong haøng nguõ thaân caän vöông gia, thì taát phaûi laøm veû quang minh, thaùc laïc, cho moïi ngöôøi ñöøng hoaøi nghi, cho moïi ngöôøi ñaët troïn nieàm tin töôûng nôi mình. Neáu moät ngöôøi vaøo ñaây, maø taát caû ñeàu nghi ngôø, thì coøn haønh ñoäng ñöôïc gì nöõa ? Giaû nhö hoï Vöông ñoù, ai ai cuõng nghi ngôø y, ai ai cuõng löu yù ñeán y, thì laøm theá naøo y haï thuû ñöôïc ? Quy Tö Vöông voã tay taùn thöôûng: -Laäp luaän cuûa caùc haï raát xaùc ñaùng ! Boån vöông cô hoà traùch oan moät ngöôøi toát roài! Baát quaù … Laõo traàm ngaâm moät chuùt roài thôû daøi: -Ngoaøi caùi vieäc ñoù ra, boån vöông coøn ñieàu naøy … Ngoâ Thanh Thieân thoát: -Vöông gia cöù noùi ! Quy Tö Vöông hoûi: -Caùc vò töøng nghe noùi ñeán Cöïc Laïc Tinh chaêng ? Boïn Tieåu Phi thoaùng giaät mình, duø ñoù laø söï vieäc maø caû ba ñaõ nghó ñeán tröôùc ñaây khoâng ñaày moät khaéc thôøi gian. Ngoâ Thanh Thieân laéc ñaàu: -Taïi haï chöa töøng nghe. Quy Tö Vöông tieáp: -Cöïc Laïc Tinh laø moät vieân ñaù baùu, coù giaù trò lieân thaønh, boån vöông ñaõ nhôø anh em hoï Baønh hoä toáng. Ngoâ Baïch Vaân thoaùng söõng soát: -Anh em hoï Baønh ? Coù phaûi laø truyeàn nhaân cuûa Nguõ Hoå Ñoaïn Moân Ñao cuû Baønh laõo tieàn boái ? Quy Tö Vöông gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy ! 411 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngoâ Baïch Vaân mæm cöôøi: -Baønh gia Nguõ Hoå keå ra, cuõng laø nhöõng cao thuû nhaát löu trong voõ laâm Trung nguyeân, tieâu cuïc cuûa hoï Baønh raát coù uy tín treân giang hoà. Töø bao laâu nay, chöa laàn naøo hoï thaát baïi trong coâng cuoäc laøm aên. Neáu Vöông gia nhôø hoï hoä toáng baûo vaät, thì caàm chaéc baùu vaät seõ ñeán nôi ñeán choán an toaøn. Vöông gia coøn lo ngaïi gì chöù ? Quy Tö Vöông thôû daøi: -Boån vöông thöøa hieåu, hoï laø nhöõng ngöôøi ñaùng tin caäy, do ñoù, môùi nhôø ñeán hoï ñaûm ñöông moät vieäc troïng ñaïi. Ngôø ñaâu, Baønh gia Nguõ Hoå ñeàu bò haïi, vaø vieân Cöïc Laïc Tinh laïi veà tay ngöôøi khaùc ! Ngoâ Thanh Thieân kinh haõi: -Caùi tin ñoù coù ñuùng chaêng ? Quy Tö Vöông thôû daøi: -Khoâng theå sai ! Thuoäc haï cuûa boån vöông chính maét troâng thaáy thi theå cuûa hoï. Ngoâ thò song hieäp ñöa maét nhìn nhau, cuøng traàm laëng moät luùc laâu. Gieát ñöôïc naêm anh em hoï Baønh cuøng moät luùc, cuøng moät choå, thì quaû thaät ñoù laø moät ñieàu khoâng ai töôûng treân theá gian naøy laïi coù keû laøm ñöôïc ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Coù phaûi Vöông gia ñònh nhôø boïn taïi haï tìm Cöïc Laïc Tinh mang trôû veà ñaây ? Quy Tö Vöông cöôøi khoå: -Boån vöông khoâng coù yù ñoù ! Tieåu Phi thoaùng giaät mình, traàm gioïng: -YÙ töù cuûa Vöông gia … Quy Tö Vöông thôû ra: -Chaúng giaáu chi caùc vò ngöôøi cöôùp vieân Cöïc Laïc Tinh vöøa ñöa tin ñeán boån vöông. Tieåu Phi giaät mình thaät söï: -Ngöôøi ñöa tin hieän giôø ôû ñaâu ? Quy Tö Vöông ñaùp: -Theo lôøi baùo caùo cuûa thuoäc haï boån vöông, thì ngöôøi ñoù coù thuaät khinh coâng raát cao, sau khi trao phong thô roài laäp töùc phoùng mình ñi nhö bay, chôùp maét ñaõ maát daïng. Tieåu Phi nhìn xuoáng ñaát, thôû daøi: -Ngöôøi ñaõ ñi, nhöng phong thö coøn laïi chöù ? Quy Tö Vöông gaät ñaàu: -Ñöông nhieân ! Phong thö ñaây naøy ! *** Treân tôø thô chæ coù maáy haøng chöõ: 412 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cöïc Laïc Tinh ñaõ veà tay ta. Chuû nhaân muoán thu hoài, ta haïn trong ba hoâm, ñuùng giôø ngoï, mang theo vaøng roøng naêm ngaøn löôïng, chaâu saùng naêm traêm vieân, ngoïc trong naêm möôi theû, theo höôùng taây maø ñi, ñoä naêm möôi daëm, nôi ñoù seõ coù ngöôøi chöïc chôø, ñoåi vaät laáy vaät. Neáu ñeán maø chaâu khoâng saùng, ngoïc khoâng trong, loøng khoâng thaønh, thì khoâng hy voïng thu hoài Cöïc Laïc Tinh. Vónh vieãn noù seõ ly khai chuû nhaân ! Thô laø nhöõng lôøi baøy toû caùi yù cuûa ngöôøi gôûi, khoâng caàn ghi ngöôøi nhaän bôûi thô tôùi tay ngöôøi nhaän nhöng thô laïi khoâng ghi ngöôøi gôûi. Theá thì ngöôøi gôûi laø ai ? Quy Tö Vöông coù bieát chaêng ? Ngoâ Thanh Thieân keâu leân: -Moät vieân ñaù, duø laø ñaù baùu, song ñaâu coù theå ñaùnh ñoåi vôùi bao nhieâu vaøng, bao nhieâu chaâu ngoïc nhö vaäy ? Ngöôøi naøo ñoù coù ñieân chaêng ! Quy Tö Vöông thôû daøi: -Ngöôøi ñoù khoâng ñieân ! Ngoâ Thanh Thieân kinh ngaïc: -Vaø Vöông gia ñaõ ñaùp öùng ? Quy Tö Vöông gaät ñaàu: -Phaûi ! Ngoâ Thanh Thieân hôùp moät hôi daøi khoâng khí: -Thöïc ra thì boïn taïi haï coù theå ñoaït hoài vieân ñaù quyù ñoù mang veà cho Vöông gia ! Phaàn thöôûng neáu troïng haäu, raát coù loøng phuï höùng nhaân coâng taùc, giaû nhö, anh em hoï Ngoâ ñoaït hoài ñöôïc vieân Cöïc Laïc Tinh, thì ñöông nhieân soá vaøng vaø chaâu ngoïc ñoù seõ thuoäc veà anh em hoï. Maø, soá vaøng vaø ngoïc ñoù laø caû moät söï nghieäp to lôù, chính hoï ñaõ thöøa nhaän nhö vaäy, vaø hoï toû yù tieác reû. Quy Tö Vöông laïi thôû daøi: -Chaúng phaûi boån vöông khoâng ñuû tin nôi caùc vò coù theå ñoaït hoài vieân ñaù quyù, song ngaïi vì, neáu keû kia hay ñöôïc ñieàu ñoù töùc khaéc mang vaät baùu maø chaïy ñi nôi khaùc, trôøi ñaát bao la, bieát hoï ñeán phöông trôøi naøo maø hoøng theo doõi ? Theá laø phaûi maát vieán ñaù … Laõo ñieåm nuï cöôøi khoå, roài tieáp luoân: -Cho neân, boån vöông thaø hy sinh moät soá taøi saûn, ñeå thu hoài vieân ñaù quyù. Haønh söï, phaûi choïn loái chaéc, khoâng neân lieàu lænh bôûi caùc vò ñaønh laø thöøa söùc ñaùnh thaéng keû kia, song thaéng laø moät vieäc, ñoaït hoài ñöôïc vieân ñaù laø moät vieäc khaùc, maø boån vöông thì khoâng nhaém vaùo caùi thaéng, chæ mong thu hoài vaät maát maø thoâi. Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt : -Vöông gia muoán sai phaùi boïn taïi haï, ba hoâm sau hoä toáng soá vaøng vaø chaâu ngoïc ñeán ñoù ñuùng giôø heïn ñeå ñoåi vaät phaûi khoâng ? Quy Tö Vöông gaät ñaàu: 413 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phaûi ! Boån vöông nhaát taâm thuû öôùc, laïi sôï hoï tieáp thu soá vaøng ngoïc naøy roài, laïi boäi tín, cho neân nhôø caùc vi ñi theo, vaïn nhaát coù baát traéc, thì caùc vò can thieäp … Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï khoâng coù lyù gì ñeå töø choái ! Vöông gia yeân trí ! Cô Baêng Nhaïn boãng thoát: =Theo yù taïi haï, chæ sôï keû naøo ñoù, khoâng chòu trao ñoåi ! Quy Tö Vöông bieán saéc: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Vöông gia chaáp nhaän ñieàu kieän nhanh nhö vaäy, coù khaùc naøo toá caùo vôùi chuùng caùi giaù trò voâ bieân cuûa vieân Cöïc Laïc Tinh ? Haén döøng laïi moät chuùt roài tieáp: --Cöïc Laïc Tinh xem ra, cuõng chaúng quyù baùu gì hôn nhöõng vaät naøy, song chuùng baèng vaøo nhöõng vaøng ngoïc cuûa Vöông gia, cho raèng Vöông gia quaù thieát tha vôùi Cöïc Laïc Tinh, chuùng seõ gia taêng ñieàu kieän ! Quy Tö Vöông ngöng troïng thaàn saéc, traàm ngaâm moät luùc laâu, cöôøi göôïng thoát: -Chaéc khoâng ñeán ñoåi naøo ñaâu ! Cô Baêng Nhaïn buoâng goïn: -AÏ ! Quy Tö Vöông tieáp: -Cöïc Laïc Tinh ñoái vôùi boån vöông, coù giaù trò voâ thöôïng, ngöôøi ñôøi khoâng ai nhaän thöùc ñöôïc caùi quyù cuûa noù. Cho neân, ñoái vôùi boïn aáy, baát quaù noù chæ coù caùi giaù ngang taàm naêm ngaøn löôïng vaøng. Boãng nhieân, maø ñöôïc soá vaøng ñoù, keøm theâm naêm traêm chaâu, naêm möôi ngoïc, chuùng seõ thoûa maõn laém roài. Chuùng coøn ñoøi hôn nöõa laøm chi ? Ñoøi nhieàu quaù ngöôøi ta khoâng ñuû söùc cung öùng cho chuùng, ngöôøi ta boû luoân thì chuùng seõ ñöôïc gì chöù ? Cô Baêng Nhaïn chôùp maét: -Taïi sao Vöông gia laïi xem troïng Cöïc Laïc Tinh ? Quy Tö Vöông laïi traàm ngaâm moät luùc nöõa. Sau cuøng, laõo töø töø thoát: -Phaûi coù moät nguyeân do ! Vaø nguyeân do ñoù laø caû moät söï bí maät ! Ñieàu bí maät ñoù, treân ñôøi naøy, chæ coù moãi moät mình boån vöông bieát maø thoâi ! Beân ngoaøi leàu, luùc ñoù coù tieáng laïc ñaø keâu, tieáng ngöïa hí, vang leân, nghe theâ thaûm voâ cuøng. Cô Baêng Nhaïn vuït ñöùng daäy thoát: -Taïi haï böôùc ra xem cho bieát vieäc gì theá ! *** 414 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nghe tieáng laïc ñaø, tieáng ngöïa ai ai cuõng traàm troïng taâm tình. Quy Tö Vöông naâng cao cheùn röôïu, nhöng cheùn röôïu khoâng gaàn moâi. Ngoâ baïch vaân noùng naûy, cuõng ñöùng leân, cau maøy thoát: -Laïc ñaø, ngöïa ñang ñeâm keâu la, hay laø coù bieán chaêng ? Y böôùc ra lieàn, laïi chaïmmaët Cô Baêng Nhaïn ñi vaøo. Ngoâ Baïch Vaân hoûi: -Coù söï gì chaêng ? Göông maët Cô Baêng Nhaïn bieán xanh, song haén ñaùp: -Chaúng coù gì caû ! Ngoâ Baïch Vaân laïi hoûi: -Theá taïi sao laïc ñaø vaø ngöïa leâu la ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân : -Baát quaù, chuùng maát moät baèng höõu ! Ngoâ Baïch Vaân giaät mình: -baèng höõu ? Loaøi vaät cuõng coù baèng höõu ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Con ngöôøi coù keû khoâng baèng loaïi suùc sanh, keû ñoù vaãn coù baèng höõu nhö thöôøng ! Coù ñuùng nhö vaäy khoâng chöù ? Haén boû maët Ngoâ Baïch Vaân taïi ñoù, böôùc vaøo trong, ngoài xuoáng choå cuõ. Haén chaúng löu yù ñeán ai, ngoaïi tröø Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa. Huoáng chi, hieän taïi taâm tình cuûa haén khoâng thö thaùi ? Tieåu Phi hoûi nhoû: -Phaûi Thaïch Ñaø khoâng ? Cô Baêng Nhaïn traàm göông maët: -ÖØ ! Tieåu Phi loä veû khaån tröông: -Vieäc gì ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Gaõ troán roài ! Tieåu Phi troá maét: -Sao ngöôi khoâng ñuoåi theo ? Cô Baêng Nhaïn buoâng goïn : -Khoâng caàn thieát ! Tieåu Phi laáy laøm kyø: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn traàm ngaâm maáy phuùt môùi thoát: -Gaõ baèng loøng ñi theo Vöông Xung, beân trong haún coù duyeân côù. Boïn ta coù ñuoåi theo vò taát gaõ chòu trôû laïi ? Haø huoáng, ta coù höùa vôùi gaõ, ñi hay ôû do gaõ, ta khoâng heà ngaên trôû, hoaëc löu gaõ ôû laïi. 415 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi: -Kyø quaùi ! Cho ñeán phuùt giaây naøy, ngöôi cuõng khoâng bieát ñöôïc lai lòch gaõ ? Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Khoâng hieåu gì caû ! Tieåu Phi nhôù laïi, vöøa roài Vöông Xung chuù yù ñeán Thaïch Ñaø. Chaøng cau maøy hoûi: -Lai lòch cuûa Vöông Xung raát bí maät, ngöôi nghó caû hai coù nhaän thöùc ra nhau chaêng ? Cô Baêng Nhaïn quay ñaàu qua höôùng khaùc, nhö khoâng nghe chaøng hoûi gì. Tieåu Phi laïi thôû daøi. Cô Baêng Nhaïn laøm nhö vaäy laø ngaàm baûo chaøng keát thuùc cuoäc ñaøm thoaïi giöõa nhau. Trong luùc caû hai noùi chuyeän vôùi nhau Quy Tö Vöông hoûi Hoà Thieát Hoa ñuû chuyeän. Coøn Tyø Baø Coâng Chuùa thì nhìn chaêm chuù Tieåu Phi. Tieåu Phi daëng haéng moät tieáng, roài cöôøi nheï thoát: -Boïn taïi haï, röôïu ñaõ say, côm ñaõ no, xin Vöông gia nghó sôùm cho khoeû ! Chaøng muoán keát thuùc gaáp böõa tieäc trong ñeâm daøi naøy. Naøo hay luùc ñoù, beân ngoaøi, caûnh naùo loaïn dieãn ra, ngöïa hí, ngöïa heùt, roài coù tieáng chaân chaïy raàm raäp. Tieáng ngöôøi la hoaûng leân: -Löûa ! … Löûa ! … Quy Tö Vöông bieán saéc, haáp taáp keâu to: -Coù thích khaùch chaêng ? Xin caùc vò böôùc ra xem sao ? Hoà Thieát Hoa ñaõ böôùc ra tröôùc roài . Tieåu Phi cau maøy, ñònh thoát: -Ñöøng ñeå maéc keá ñieäu hoå ly sôn ñaáy ! Nhöng Cô Baêng Nhaïn ñaõ naém tay chaøng, loâi ra ngoaøi. Beân ngoaøi, traùi vôùi söï tu73ng töôïng cuûa moïi ngöôøi, tuy coù tieáng la heùt, song ngöôøi khoâng loaïn. Boïn voõ só Quy Tö Vöông, keå ra cuõng laø nhöõng tay khaù. Hoï la heùt, song hoï vaãn giöõ vò trí , chaúng ñeán noåi maát haøng nguõ. Löûa chaùy khaép nôi, chaùy maïnh. Löûa chaùy caây, luûa chaùy leàu, chaùy chuoàng laïc ñaø, chuoàng ngöïa, coù maáy con ñaõ thoaùt chuoâng chaïy ñi. Maõi ñeán luùc ñoù, boïn voõ só môùi phaân nhau, soá lôùn chöõa löûa, soá nhoû ñuoåi baét ngöïa vaø laïc ñaø. Khoâng coøn moät voõ só naøo phoøng veä ngoâi leàu cuûa Quy Tö Vöông. Cô Baêng Nhaïn chuïp moät ngöôøi, quaùt: -Nhöõng ai phoøng veä beân ngoaøi leàu Vöông gia ? Hoï chaïy ñi heát roài ? 416 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi bò haén chuïp ngô ngaùc, khoâng nghe ñöôïc tieáng Trung thoå. May thay luùc ñoù coù keû chaïy ñeán cung kính thoát: -Chuùng toâi chaïy ñi vì thaáy trong leàu coù caùc vò haøo kieät voõ laâm thöøa söùc baûo veä Vöông gia ! Cô Baêng Nhaïn buoâng tay cöôøi laïnh: -Caùi keá ñieäu hoå ly sôn khaù ñaáy ! Tieåu Phi caêm hôøn: -Ñaõ bieát vaäy sao ngöôi coøn loâi ta ra ngoaøi ? Cô Baêng Nhaïn ñieåm nuï cöôøi bí maät: -Ta loâi ngöôi ñi laø nhöôøng choå cho chuùng dieãn kòch ! Tieåu Phi keâu leân thaát thanh: -Anh em hoï Ngoâ ? Cô Baêng Nhaïn laïn h luøng: -Caùc ngöôi nhìn Vöông phi, nhìn coâng chuùa, coøn ta thì khoâng ! Tieåu Phi cau maøy: -Baây giôø … Cô Baêng Nhaïn chaän laïi: -Ta chaïy ñi goïi laõo Hoà, ngöôi vaøo leàu xem kòch ! Haén voït ñi lieàn. Tieåu Phi nhìn theo haén thôû daøi nghó: -Con ngöôøi ñoù neáu meàm loøng hôn chuùt nöõa thì thaät laø khaû aùi ! Chaøng nhanh chaân ñi moät voøng, trôû veà leàu Quy Tö Vöông. Chaøng do phía haäu töø beân ngoaøi, nhaûy vuùt leân noùc, heù moät mí leàu, nhìn xuoáng. Quy Tö Vöông coøn caàm cheùn röôïu, song röôïu ñaõ heát roài chaúng roõ laõo uoáng hay ñoå. Tyø Baø Coâng Chuùa ôû caïnh laõo. Anh em hoï Ngoâ moät ngöôøi ñöùng taïi cöûa nhìn xa xa, moät ngöôøi ñöùng gaàn choå ngoài cuûa Quy Tö Vöông. Boãng Ngoâ Baïch Vaân, ngöôøi ñöùng taïi cöûa leàu quay ñaàu laïi thoát: -Chaïy xa heát roài ! Ngoâ Thanh Thieân cöôøi nheï, ruùt thanh tröôøng kieám khoûi voû keâu soaït moät tieáng. Quy Tö Vöông run gioïng keâu leân: -Xi hai vò ñöøng xuaát thuû ! Boån vöông … Aùnh kieám chôùp leân, muõi kieám chong ngay muõi Quy Tö Vöông. oOo 417 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn