Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY TÖÏ ÑEÀN TOÄI CHEÁT Voâ Hoa nheách nuï cöôøi thaät moûng: -Baát luaän theá naøo, caùi quan nieäm cuûa ngöôi cuõng khieán ngöôøi khaâm phuïc. Töï coå chí kim, trong giang hoà e raèng chöa coù ai nghó nhö theá. Tieåu Phi vaãn moät gioïng chaäm raõi: -Naêm möôøi naêm sau nöõa, soá ngöôøi nghó nhö theá seõ moät ngaøy theâm nhieàu. Nhöõng ngöôøi naøy töï nhieân seõ hieåu, voõ coâng khoâng sao giaûi quyeát ñöôïc moïi vieäc, treân ñôøi khoâng coù moät ngöôøi naøo coù quyeàn löïc ñoaït ñi sin maïng cuûa keû khaùc ! Voâ Hoa laéc laéc ñaàu: -Ñoù laø chuyeän veà sau, coøn hieän giôø … Tieåu Phi ñaùp: -Hieän giôø, ta muoán ñem ngöôi giao cho ngöôøi coù quyeàn tröøng trò ngöôi ? Voâ Hoa keâu leân: -Giao ta cho ngöôøi khaùc ? Tieåu Phi ñaùp: -Phaûi ! Voâ Hoa cöôøi leân nhö ñieân : -Ngöôi khoâng theå tröøng trò ta, thì treân ñôøi naøy coøn ai tröøng trò noåi ta ? Tieåu Phi thaûn nhieân: -Nhöõng ngöôøi naøy tuy khoâng coù gì ñaùng goïi laø cao thöôïng, nhöng hoï laø keû thay maët cho phaùp luaät vaø traät töï, baát luaän laø ai cuõng baét buoäc phaûi kính troïng hoï ! Voâ Hoa cöôøi laït: -Coù leõ ngöôi xöa nay laø ngöôøi raát toân kính phaùp luaät ? Tieåu Phi ñaùp: -Caùi quy luaät baáy laâu nay giang hoà chuùng ta xem thöôøng chæ vì ñoù laø caùi quy luaät cuûa thieåu soá, taát nhieân caùi quy luaät ñoù khoâng ñaùng ñöôïc toân kính laém, nhöng ñaïo ñöùc vaø chính nghóa baát luaän laø ai cuõng ñeàu khoâng theå xem thöôøng ! Voâ Hoa thôû daøi: -Ngöôi quaû thaät laø moät con ngöôøi heát söùc laï luøng, nhöng baát luaän theá naøo, ngöôi cuõng ñöøng hoøng ñem giao ta cho nhöõng haïng ngöôøi ñoù ! Tieåu Phi nghieâm maët: -Taïi sao ? Ngöôi voán ra laø moät con ngöôøi raát cao quyù, ñaùm ngöôøi ñoù quaû thaät khoâng ñaùng chaïm ñeán ngöôi, duø laø chæ chaïm vaøo cheùo aùo, nhöng ai baûo ngöôi phaïm phaûi caùi toäi quaù ñeâ tieän ? “Con vua phaïm phaùp, ñoàng toäi nhö daân” caâu noùi ñoù, khoâng leõ ngöôi khoâng bieát ? Y nhö laø khoâng nghe lôøi chaøng noùi, Voâ Hoa chæ laåm baåm: 288 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Löu Höông, cho duø theá naøo, ngöôi cuõng ñöøng hoøng ñeå cho ñaùm ngöôøi ñoù chaïm moät loùng tay cuûa ta ! Thaân hình gaõ theo caâu noùi töø töø ñoå xuoáng ñaát … Moät tieáng saám noå vang rung chuyeån caû ñaát trôøi … Tieåu Phi voäi ñôû xoác gaõ leân, qua caùi aùnh chôùp vöøa loeù saùng, chaøng kòp nhìn thaáy khuoân maët cuûa Voâ Hoa, moät khuoân maët voán tuaán tuù deã nhìn, baây giôø bieán thaønh xanh leø ñeán phaùt khieáp. Tieåu Phi kinh haõi lay goïi: -Voâ Hoa, ngöôi … taïi sao ngöôi ngu nhö theá ? Cheát ! Ñoù khoâng phaûi cuõng laø moät loái troán chaïy sao ? Voâ Hoa töø töø môû maét ra: -Ta laøm nhö theá khoâng phaûi laø troán chaïy, cuõng khoâng phaûi chaúng daùm ñoái dieän vôùi chuùng, maø chaúng qua ta khoâng muoán cuùi ñaàu tröôùc ñaùm ngöôøi ti tieän ñoù ! AÙnh maét gaõ vuït saùng leân röïc rôõ, gaõ theàu thaøo noùi tieáp: -Baát luaän laø ta laøm sai theá naøo, nhöng ta vaãn laø moät con ngöôøi cao quyù, cao quyù hôn phaàn ñoâng nhöõng ngöôøi treân ñôøi, Löu Höông, ñieàu ñoù ngöôi coâng nhaän chöù ? Tieåu Phi chæ aûm ñaïm gaät ñaàu khoâng ñaùp. Ñoâi maét cuûa Voâ Hoa ñaõ lôø ñôø maát thaàn, nhöng gaõ vaãn pheàu phaøo leân tieáng: -Nhöng … Nhöng cuoái cuøng ta cuõng thaéng ngöôi ñöôïc moät ñieåm, ngöôi … ngöôi khoâng ngôø ta bieát roõ ngöôi chính laø … Tieåu Phi ruùng ñoäng hoûi: -Laø gì ? Voâ Hoa vaønh moâi taùi ngaét nhö thoaùng leân nuï cöôøi: -Ngöôi … ngöôi laø Tieåu Phi cuûa möôøi naêm veà tröôùc ! Tieåu Phi giaät mình, hai tay cô hoà muoán buoâng ngay Voâ Hoa xuoáng: -Haû ? Taïi sao ngöôi bieát ? Voâ Hoa khoâng ñaùp , hình nhö tieác töøng töøng hôi thôû cuoái cuøng: -Laâm Tieân Nhi … coâ ruoät ta … Mai Hoa Ñaïo … Gaõ ñaõ naác hôi leân, ñoâi maét laïc loûng voâ thaàn coá nhöôùng leân nhìn Tieåu Phi laàn cuoái, hai moâi gaõ maáp maùy khoâng ngöøng, Tieåu Phi phaûi cuùi thaät saùt môùi nghe ñöôïc tieáng gaõ noùi: -Sa maïc … trôû veà … giöõ kín haønh tung cuõ … nguy hieåm … Ñoâi maét Voâ Hoa daàn daàn kheùp laïi. Duø Tieåu Phi coá lay goïi, nhöng Voâ Hoa khoâng coøn bao giôø leân tieáng ñöôïc. AÙnh chôùp laïi loeù leân soi toû khaép nuùi röøng. Göônf maët cuûa Voâ Hoa ñaõ khoâi phuïc laïi neùt bình thaûn an töôøng cuõ, cho ñeán vaønh moâi nhö vaãn ñính moät nuï cöôøi. Tieåu Phi vaãn hai tay giöõ laáy xaùc cuûa Voâ Hoa ngoài laëng thinh trong möa gioù … Nhieàu yù nghó xoaén leân, ñaàu oùc chaøng nhö muoán vôõ tung ra … 289 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Taïi laøm sao Voâ Hoa khaùm phaù ñöôïc haønh tung cuûa chaøng ? Taïi sao Voâ Hoa bieát roõ teân chaøng laø Tieåu Phi, trong khi chaøng muoán choân vuøi noù theo vôùi moät dó vaõng ? Phaûi chaêng ñaây cuõng laø moät söï baùo thuø cuoái cuøng cuûa Voâ Hoa ? Phaûi chaêng haén muoán chaøng phaûi ray röùt suoát ñôøi. Chaøng ñaõ gieát cheát Laâm Tieân Nhi, baây giôø chaøng giaùn tieáp gieát cheát caû hai ngöôøi chaùu ruoät cuûa naøng laø Voâ Hoa vaø Nam Cung Linh ! Nhöõng vieäc laøm cuûa chaøng ñoù, coù ñuùng hay khoâng ? Nhöng duø sai hay laø ñuùng, chaøng vaãn caûm thaáy moät noåi ray röùc khoâng laøm sao nguoâi ngoai ñöôïc, vaø coù leõ seõ maõi ñeo ñaúng trong suoát cuoäc ñôøi chaøng ! Tieåu Phi caén moâi baät ra moät tieáng thôû daøi aùo naûo … Chaøng nhôù ñeán caâu noùi cuoái cuøng cuûa Voâ Hoa … Taïi sao gaõ laïi ñeà caäp ñeán hai tieáng Sa maïc, vaø taïi sao gaõ laïi daën doø chaøng giöõ kín haønh tung cuõ, keûo nguy hieåm ? Phaûi chaêng, gaõ jhuyeân chaøng neân trôû veà Sa maïc vaø cuõng trong caùi loát Ñaïo Soaùi Löu Höông ñöøng moät chuùt gì loä ra thöïc chaát Tieåu Phi cuûa mieàn Sa maïc cuûa mình, keûo nguy hieåm ñeán sinh maïng ? Nhöng veà Sa maïc ñeå laøm gì ? Khoâng leõ nôi aáy ñang coù moät aâm möu vó ñaïi naøo khaùc ñònh dieät tröø chaøng ? Quaû laø nhöõng caâu hoûi hoùc buùa laøm Tieåu Phi ñieân ñaàu leânñöôïc. Chaøng laéc ñaàu nhö ñeå xoâ bôùt ñi nhöõng yù nghó haéc aùm, tay vaãn boàng laáy xaùc cuûa Voâ Hoa, chaøng chaàm chaäm ñöùng leân. *** Vöôøn hoa cuûa nhaø hoï Laâm caây coâi raäm raïp nhö moät khu röøng nhoû. Laõo danh boä Thaàn Öng ñang cuøng moät vò Caùi bang tröôûng laõo, veû maët heát söùc traàm troïng, noân nao ñöùng ñôïi döôùi moät goác caây. Vò Caùi bang tröôûng laõo khoâng ngôùt leân tieáng hoûi: -Laõo huynh nhaé, haén coù ñeán khoâng ? Thaàn Öng mæm cöôøi: -Baát kuaän con ngöôøi cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông laø toát hay xaáu, laø thieän hay aùc, nhöng moät khi haén ñaõ höùa laø theá naøo haén cuõng ñeán duø baát cöù keû naøo, hay chuyeän gì cuõng ñöøng hoøng ngaên trôû ñöôïc haén. Moät gioïng chaäm raõi ñoät nhieân töø treân ngoïn caây vang xuoáng: -Ñuùng laém ! Baát luaän Thaàn Öng laø xaáu hay toát, laø ngöôøi laønh hay keû aùc, nhöng ñoái vôùi nhaän xeùt veà Löu Höông ñaùng goïi laø khaù laém … Lieàn theo caâu noùi, Tieåu Phi ñaõ töø töø buoân gmình ñaùp xuoáng, chaøng cöôøi nheï tieáp lôøi: 290 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöng phaûi chaêng Thaàn Öng ñaõ nghe ra ta coù ôû treân caây neân coá yù noùi ra nhöõng lôøi nhö theá ? Thaàn Öng cöôøi ha haû: -Ñaïo Soaùi Löu Höông moät löøa höùa töïa ngaøn vaøng, ñieàu ñoù taïi haï raát bieát roõ ! Caùi bang tröôûng laõo khoâng daèn ñöôïc, xen tieáng hoûi: -Coøn hung thuû ? Ñaïo Soaùi Löu Höông coù mang ñeán chaêng ? Khuoân maët Tieåu Phi vuït trôû thaønh aûm ñaïm: -Haén ñaõ cheát roài ! Thaàn Öng thaát thanh: -Cheát roài ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Phaûi ! Thaàn Öng laïi hoûi: -Haén .. haén vì sao maø cheát ? Tieåu Phi thôû ra: -Haén ñaõ cheát thì duø baèng caùch naøo cuõng nhö nhau maø thoâi ! Thaàn Öng ngaäp ngöøng: -Nhöng … Tieåu Phi ngaét ngang: -Ta noùi laø haén ñaõ cheát, Thaàn Öng khoâng leõ chaúng tin ? Thaàn Öng voäi söûa neùt maët töôi cöôøi: -Lôøi cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông laõo phu ñaâu daùm khoâng tin ? Nhöng … nhöng laõo phu muoán bieát haén laø ai, theá thoâi ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc vaø ñaùp leân thaät chaäm: -Tuy raèng haén heát söùc lang ñoäc, nhöng haén khoâng heøn, tuy haén laø hung thuû, nhöng haén khoâng maát ñi baûn saéc cuûa moät quaân töû. Baây giôø haén ñaõ cheát, taïi sao caùc ngöôøi coøn naèng naëc hoûi teân hoï cuûa haén laøm chi ? Vò tröôûng laõo Caùi bang vuït noùi: -Thi haøi cuûa haén ôû ñaâu ? Duø haén ñaõ cheát boån bang ñeä töû cuõng ñem thi haøi haén … Tieåu Phi trôïn maét giaän döõ: -OÂng ñem thi haøi haén laøm gì ? Ngöôi ñònh ñem ñi ñoái phoù traû thuø moät keû ñaõ cheát, caùi yù nghó ñoù thaät heøn hôn caû hung thuû moät baäc. Cho duø gaëp phaûi chuyeän gì, chöa bao giôø Tieåu Phi ñoåi saéc giaän döõ nhö baây giôø. Neùt giaän uy nghi cuûa chaøng ñaõ laøm laõo Caùi bang tröôûng laõo phaûi sôï haõi nín luoân. Tieåu Phi gaèn gioïng noùi tieáp: -Ta ñaõ noùi roõ laø haén ñaõ cheát roài, caùi cheát cuûa haén ñaõ röõa saïch nhöõng toäi loãi trong moät ñôøi haén. Neáu caùc ngöôi khoâng tin, hay chöa maõn nguyeän, cöù tha hoà maø tìm caùch laøm theo yù mình, nhöng neáu caùc ngöôøi ñeo theo laøm roän ta, thì ñöøng traùch sao ta khieám nhaõ ! 291 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lôøi chaøng vöøa döùt, ngöôøi ñaõ ñi taän xa. Thaàn Öng vaø vò Caùi bang tröôûng laõo ñöùng cheát söõng moät nôi khoâng bieát phaûi laøm gì ! *** Chính caû Tieåu Phi cuõng khoâng hieåu taïi sao mình boãng döng sanh noùng taùnh nhö theá ! Coù leõ caùi cheát cuûa Voâ Hoa ñaõ laøm chaøng thöông taâm vaø khoù chòu ! Maø cuõng coù leõ vì chaøng suy nghó quaù nhieàu, maø cuõng coù leõ vì quaù meät moûi ! Cöù moãi laàn traûi qua moät vieäc to taùt naøo, chaøng laïi nghe nhôù ñeán chieác haûi thuyeàn eâm aùi cuûa mình, chaøng muoán trôû veà ngay nôi ñoù, giöông buoàm rôøi cho thaät xa caùi ñaùm ngöôøi xoâ boà ñaùng chaùn kia. Chaøng nghe nhôù ñeán loøng bieån caû xanh ngaét ñaùng yeâu, ñeán laøn gioù bieån nheø nheï dòu daøng, nhôù caû maøu naéng vaøng töôi traûi daøi treân thaûm soùng nôi ñoù seõ laøm chaøng côûi môû taát caû moïi öu phieàn, seõ ñem laïi cho chaøng nhöõng phuùt giaây ngôi nghæ thoaûi maùi. Chaøng seõ naèm daøi beân caïnh Toâ Dung Dung vöøa nghe Lyù Hoàng Tuï dí doûm keå nhöõng caâu chuyeän ñôøi xöa, vôùi moät keát cuoäc thaät laø hoaøn myõ, chaøng seõ vöøa nhaám nhaùp nhöõng ly röôïu boà ñaøo ngon laønh ñöôïc öôùp laïnh töø döôùi loøng bieån caû vaø chaøng seõ thöôûng thöùc nhöõng moùn aên ngon laønh do chính Toáng Ñieàm Nhi naáu nöôùng … AÛo aûnh cuûa nhöõng giôø phuùt nghæ ngôi ñaày höông vò laøm Tieåu Phi khoâng khoûi nheách moâi thích thuù, ñoâi chaân cuõng vì ñaáy gia taêng theâm toác ñoä phi haønh. oOo 292 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn