Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM THIEÂN PHONG ÑAÏI SÖ Tieåu Phi luoân ngaøy ñeâm, ngöïa khoâng döøng voù, ngöôøi chaúng rôøi yeân, phoùng thaúng ñeán thaønh Boà Ñieàn. Maøu trôøi ñaõ saäm, hoaøng hoân. Nhaän thaáy thôøi gian quaù caáp baùch, Tieåu Phi khoâng kòp ñôïi chôø ai thoâng baùo, tìm nôi göûi ngöïa xong,laäp töùc thöøa maøu trôøi xaåm toái, löôùt nhanh leân chuøa Thieáu Laâm. Tuy khí theá chaúng huøng vó baèng Thieáu Laâm töï ôû Tung sôn, nhöng neùt thaâm u tònh vaéng cuûa ngoâi coå töï, taïo cho caûnh chuøa moät caùi ñeïp thaàn bí thoaùt tuïc. Laãn trong tieáng gioù rì raøo, tieáng tuïng kinh, tieáng moõ chuoâng vang vang, laãn giöõa muùi thôm thanh thoaùt cuûa hoa laù, thoang thoaûng muøi traàm höông. Quaû laø moät caûnh töôïng u nhaøn trang nghieâm, tuyeät khoâng coù moät maûy may gì gôïi leân saùt khí ! Gioù thu ñaõ queùt bay nhöõng laù vaøng ruïng rôi treân theàm ñaù, khung cöûa soå cuoái böïc theàm ñöôïc môû toang töø ngoaøi cöûa coù theå nhìn thaáy caây to raäm raïp taêng theâm neùt u traàm cuûa ñình vieän beân trong. Saâu theâm vaøo trong chuùt laø ngoâi ñaïi huøng baûo ñieän trang nghieâm vôùi khoùi höông nghi nguùt quanh naêm suoát thaùng. Nôi ñaây ai ai cuõng coù theå böôùc vaøo, nhöng cuõng laø nôimaø khoâng moät ai daùm soå saøng ñaët chaân tôùi ! Vì uy danh cuûa Thieáu Laâm bao truøm thieân haï, cho neân, baát cöù moät ai ñeán nôi ñaây, ñeàu khoâng khoûi sanh loøng kính ngöôõng cöûa tuy môû roäng, nhöng coù maáy ai daùm voïng ñoäng vöôït qua khoûi Loâi Trì ? Tieåu Phi chaúng theo cöûa caùi maø vöôït töôøng leûn vaøo, linh caûm baùo cho chaøng bieát coù moät söï baát töôøng ñang ñôïi chôø Thieân Phong ñaïi sö, chaøng khoâng theå dieân trì moät phaân thôøi gian naøo coøn ñoïng laïi ! Raùng chieàu haét leân nhöõng tia naéng cuoái cuøng ñoû röïc nhö maøu xaùm, töøng lôùp lôùp maùi toùc thaáp cao phôi mình döôùi aùnh tòch döông, troâng heät nhö nhöõng choùp nuùi ñoài ñaãm öôùt maùu … Tieåu Phi khoâng khoûi nhíu maøy hoang mang, chaúng hieåu Thieân Phong ñaïi sö ôû choùp nuùi naøo ? Thaân phaùp ñang löôùt ñi nhö eùn lieäng cuûa chaøng, khoân gkhoûi vì ñoù maø chaäm laïi. Vaø chæ caùi thoaùng maét chaäm laïi ñoù, moät traøng phaät hieäu vuït vang leân: -A Di Ñaø Phaät ! Töø döôùi boán goùc hieân nhaø, laäp töùc nhoâ leân boùng ngöôøi ! Taát caû ñeàu moät saéc phuïc taêng baøo maøu xaùm, tuoåi cuõng treân boán möôi, treân khuoân maët trang nghieâm traàm troïng cuûa hoï, taùm tia maét ngôøi ngôøi linh ñoäng. 266 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vaø taùm tia maét aáy ñeàu chieáu baén vaøo caû Tieåu Phi. “Thieáu Laâm taêng nhaân quaû khoâng theå khinh thöôøng !” Tieåu Phi ruùng ñoäng nghó thaàm, nhöng ngoaøi maët vaãn ñieàm nhieân mæm cöôøi: -Chö vò ñeàu maïnh gioûi chöù ? Moät caâu hoûi thaêm heát söùc thoâng thöôøng, moät caâu hoûi thaêm giöõa nhöõng ñoâi baïn thaân gaëp nhau, maø cuõng laø caâu hoûi ñaàu moâi choùt löôõi cuûa nhöõng keû vöøa quen bieát, baát luaän trong tröôøng hôïp naøo cuõng coù theå noùi leân. Nhöng caâu hoûi aáy, Tieåu Phi ñem ra öùng duïng trong hieän ñaõ laøm cho boán vò taêng nhaân phaûi söõng soát nhìn nhau. Vò taêng nhaân phía taû tuoåi taùc lôùn nhaát trong soá, traàm gioïng hoûi: -Hai möôi naêm nay, chöa coù moät vò khaùch giang hoà naøo daùm daãm leân ngoùi cuûa chuøa Thieáu Laâm, nhöng thí chuû hoâm nay ñaõ daùm phaù leä, taát nhieân khoâng phaûi voâ côù maø ñeán, xin cho bieát duïng yù ñeán ñaây ! Tieåu Phi vaãn töôi cöôøi : -baûn yù cuûa taïi haï ñeán ñaây, duø cho noùi ra, chö vò ñaïi sö cuõng khoâng tin. Vò ñaïi sö noï lôùn tieáng: -Neáu thí chuû khoâng chòu noùi ra, thì ñöøng traùch chuùng baàn taêng keùm nhaõ nhaën ! Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Taïi haï bình sinh khoâng bao giôø muoán giao thuû vôùi moân haï Thieáu Laâm, chö vò ñaïi sö coá buoäc laøm chi cho taïi haï phaûi phaù leä ? Vò ñaïi sö trôïn maét: -Neáu khoâng muoán ñoäng thuû, thì thí chuû phaûi theo baàn taêng maø xuoáng … Loàng trong tieáng quaùt, caùnh tay aùo roäng nhaø sö vuït phaát leân … Theá phaát tuy thaät nheï nhaøng, nhöng töï kình lao ra nhö ñieän chôùp cuoán truøm laáy maët, muõi vaø yeát haàu cuûa Tieåu Phi. Vì keû xuaát gia ñaïo haïnh khoân g tieän giaét vuõ khí theo ngöôøi, cho neân ñoâi tay aùo roäng cuûa hoï, chính laø lôïi khí phoøng thaân thoâng thöôøng. Thieân haï chæ bieát coù Löu Vaân Thieát Tuï, moân kyø coâng tuyeät kyõ cuûa phaùi Voõ Ñang, maø laïi queân raèng coâng phu nôi oáng tay aùo cuûa taêng ñoà Thieáu Laâm phaùi, coøn treân caû Voõ Ñang moät böïc. Luoàng kình löïc töø oáng tay aùo cuûa nhaø sö phoùng ra vöøa roài, trong nhu laïi aån cöông, vöøa coù theå cuoán ñi vuõ khí trong tay ñoái phöông, laïi vöøa coù theå chaán ñöùt taâm maïch. Tieåu Phi nheø nheï thôû daøi: -Thieáu Laâm moân haï caùi chi cuõng hay caû, chæ coù tính noùng laø hôi quaù moät chuùt ! Mieäng noùi, ngöôøi cuûa Tieåu Phi ñaõ vuùt leân taän cao, vaø ñeán tieáng cuoái cuøng thaàn hình chaøng ñaõ laùch xa khoûi vò trí boán tröôïng. Ñaõ tung ra moät ñoøn coâng thaät baát ngôø, nhöng ñoái phöông vaãn traùnh neù heát söùc ung dung, nhaø sö khoâng khoûi giaät mình ñoåi saéc: 267 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khinh coâng cuûa thí chuû quaû cao minh, chaû traùch daùm ñeán taän Thieáu Laâm töï buoâng lung quaù ñaùng ! Thaân hình boán nhaø sö ñoàng thôøi chuyeån ñoäng, chia nhau ñöùng thuû boán goùc. Thaàm nghó raéng Tieåu Phi theá naøo roài cuõng phaûi ñaùp xuoáng ñaát vaø moät khi ñaõ ñaùp xuoáng, taát phaûi loït vaøo traän ñòa cuûa hoï. Khoâng ngôø, Tieåu Phi khoâng heà ñaùp xuoáng, maø thaân hình chaøng y nhö moät con caù quaåy trong nöôùc, chaøng loän ñi moät voøng giöõa khoâng gian, ngöôøi ñaõ löôùt ñi xa theâm boán tröôïng, chuùi ñaàu ñaùp vaøo moät khoaûng toái cuûa daõy thieàn vieän. Gioïng cöôøi cuûa chaøng töø phía xa xa ñoù voïng laïi: -Taïi haï chaúng phaûi ñeán ñaây buoân glung, maø vì vieäc troïng yeáu, chôø khi xong xuoâi seõ ñeán taï loãi vôùi chö ñaïi sö ! Taát caû Thieáu Laâm taêng nhaân hieändieän ñeàu bieán saéc nhìn nhau, nhaø sö lôùn tuoåi nhaát trong soá lieàn ra leänh: -Huyeàn Phaùp ñi baùo ñoäng cho moïi ngöôøi hay, Huyeàn Thoâng, Huyeàn DIeäu haõy theo ta ! Thaân hinh oâng ñoàng vôùi aâm thanh phaùt ra, lao thaúng veà höôùng tieáng noùi cuûa Tieåu Phi … Nhöng boán beà vaéng laëng, chæ coù tieáng gioù ñan caønh, traêng sao vaèng vaëc chieáu soi nhö mai mæa, naøo thaáy boùng daùng Tieåu Phi ôû ñaâu ? *** Chaøng thöøa hieåu duø coù noùi ra yù muoán gaëp Thieân Phong ñaïi sö, vò taát ñaùm hoøa thöôïng Thieáu Laâm naøy, chòu ñöa chaøn g ñi gaëp, chæ coøn coù caùch laø töï mình tìm laáy laø hôn ! Cho neân khi ngöôøi vöøa ñaùp mình vaøo moät khoaûng toái nhaát cuûa maùi chuøa, Tieåu Phi laïi töùc toác baén mình voït ñi nôi khaùc, chính laø vò trí maø boán taêng nhaân ñaõ phaùt hieän ra chaøng. Taát nhieân, boán nhaø sö kia khoâng laøm sao ngôø noåi laø chaøng laïi baïo gan loän trôû veà choå cuõ, thaúng höôùng tröôùc maët maø suïc saïo tìm toøi. Tieåu Phi neùp kín treân maùi hieân, ñôïi chôø theâm moät luùc tai nghe tieáng moõ töøng hoâi moät gioùng leân khaép boán phía nhaø chuøa vaø choác choác töøng boùng ngöôøi chôùp ñoäng thaät nhanh trong khoâng khí. Beân ngoaøi cuûa ngoâi coå töï Thieáu Laâm, bình thöôøng thaät an laønh thaät thanh tònh, nhöng khi höûu söï laâm ñòch, loái öùn gbieán nhanh choùng, phoøng thuû nghieâm maät, quaû khoâng hoå laø moät caám ñòa löøng danh cuûa voõ laâm. Tieåu Phi khoâng khoûi khe kheõ chaéc löôõi thaàm, ñònh sôùm gaëp cho ñöôïc Thieân Phong ñaïi sö, khoâng ngôø söï tình ñaõ trôû thaønh duïc toác baát ñaït ! 268 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nghó ñeán sinh maïng Thieân Phong ñaïi sö ñang bò haêm doïa töøng giaây phuùt moät, nhöng cho ñeán baây giôø, chaøng vaãn chöa bieát thieàn phoøng cuûa oâng naèm veà höôùng naøo. Tieáng moõ baùo ñoäng quanh chuøa ngöng maát töø laâu, ngoâi danh töï ñaõ ñöôïc traû laïi moät khoâng khí hoaøn toaøn töû tòch. nhöng Tieåu Phi cuõng thöøa hieåu raèng sau caùi lôùp laëng trang töû tòch ñoù, quanh chaøng ñaâu ñaäu cuõng aån chöa ñaày nguy cô. Song, thôøi gian khoâng cho pheùp chaøng theâm chaàn chôø, kheùp maét suy nghó moät thoaùng, Tieåu Phi vuït lao ra khoûi boùng toái, phi thaân leân moät maùi nhaø cao nhaát. Y phuïc treân ngöôøi theo toác ñoä phi thaân chao leân trong gioù, thaân hình Tieåu Phi töïa nhö chieác phaùo thaêng thieân cöù vun vuùt leân cao, toaøn theå ngoâi töï vieän nhö naèm caû döôùi chaân chaøng … Quaû nhieân khoâng maáy choác boán phía quanh chaøng, töøng moãi goác caây, töøng moãi maùi chuøa, ñeàu coù boùng ngöôøi loù6 nhoá lao tôùi, chæ rieâng coù moät toøa laïc vieän naèm ôû höôùng taây, laïi im lìm khoâng heà thaáy ñoäng ñaäy … Tieåu Phi khoâng ñôïi cho moïi ngöôøi ñeán gaàn ñaõ voäi phoùng mình lao xuoáng, buoáng tieáng cöôøi to: -Kinh taïng cuûa Thieáu Laâm, danh reàn thieân haï, chö ñaïi sö coù theå cho taïi haï möôïn xzem qua chaêng ? Tieáng cöôøi vöøa döùt, chaøng ñaõ ngoaët ngöôøi ñaùp leân moät taøng caây raäm laø aån mình, laïi nghe ñaùm taêng nhaân beân döôùi boán phía xì xaøo theùt quaùt: -Quaû nhieân gaõ vì taïng kinh maø ñeán ñaây ! -Löu yù taøng Kinh caùc. Vaø boùng ngöôøi loá nhoá nhoaùng ñoäng cuøng lao thaúng veà höôùng ñoâng, hoï coù ngôø ñaâu raèng, Tieåu Phi ñaõ duøng meïo “döông ñoâng kích taây” saép baøy nghi traän ñeå gaït hoï ! Chaøng cöù naèm im trong taøng caây raäm laù, chôø cho boùng ngöôøi ñaâu ñoù laëng trang môùi töø töø buoâng mình xuoáng ñaát. Laàn naøy chaøng khoâng phi haønh treân maùi ngoùi maø cöù luoàn loûi theo caùc maùi hieân. Döôùi boùng raäm, trong thieàn phoøng, phaàn ñoâng chöa kòp leân ñeøn, treân taøng caây cao hình nhö thoang thoaûng coù tieáng ve keâu raû rích. Söï hoang vaéng cuûa caûnh vaät, caøng toâ ñaäm theâ moät neùt tòch mòch theá löông, Tieåu Phi chôït ngaäm nguøi caûm thaáy cuoäc soáng cuûa ñaùm taêng nhaân trong coå töï cuøng nhöõng naêm thaùng daøi ñaêng ñaûng khoù troâi qua… Vì, baèng kinh nghieäm cuûa baûn thaân mình, baèng nhöõng chuoåi ngaøy ray röùc cuûa ngaøy xöa qua moät tình yeâu dang dôû, Tieåu Phi hieåu hôn ai heát: Treân ñôøi khoâng coù gì ñaùng sôï, khoâng coù gì khoù chòu ñöïng hôn laø söï tòch mòch ! 269 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng xuyeân qua töøng lôùp vieän laïc vaéng hoe, töøng gian thieàn phoøng ñen toái, nhöõng phieán ñaù xanh nhö tröôùc aùnh sao taåy ñeán boùng ngôøi, vuøn vuït troâi lui döôùi chaân chaøng. -Xin thí chuû döøng böôùc ! Loàng theo tieáng quaùt, moät ngoïn quyeàn phong maûnh lieät ñoät ngoät cuoán tôùi tröôùc maët chaøng. Tieåu Phi khoâng traùnh neù cuõng khoâng ñôõ ñoøn, nghieán raêng ñöa mình tôùi höùng troïn chieâu “Baùch Boä Thaàn Quyeàn”, vôùi söùc maïnh ñuû khai sôn phaù thaïch kia … Bình ! … Thaân hình chaøng y nhö con dieàu bay tuoát ra ngoaøi. Moät chieâu ñaéc thuû quaù deã daøng, vò taêng nhaân Thieáu Laâm vôùi haøm raâu daøi baïc pheáu töø trong boùng toái voäi böôùc ra neùt maët khoâng giaáu ñöôïc söõng soát. Ñoät nhieân, tröôùc maët oâng nhoaùng ñoäng boùng ngöôøi, gaõ thanh nieân vöøa bò quyeàn phong cuûa oâng chaán vaêng ra xa kia ñaõ bay loän trôû laïi cöôøi hì hì, ñaùp nheï xuoáng tröôùc maët oâng. Duø coâng löïc tu vi thaâm haäu, nhöng vò Giaùm töï ñaïi sö cuûa Thieáu Laâm töï cuõng khoâng khoûi kinh ngaïc söõng ngöôøi ra, caû buoåi khoâng sao thoát leân tieáng. Vì thaân phaùp cuûa ñoái phöông cöïc kyø cao dieäu, ñeán ñi nhö ñieän chôùp maø moân caùch sôn ñaõ ngöu cuûa Thieáu Laâm thaàn quyeàn laïi khoâng laøm sao suy suyeãn gì gaõ. Thì ra, Tieåu Phi coá yù höùng laáy ngoïn quyeàn vöøa qua laø ñeå cho ñoái phöông taïm thôøi khoâng theå noùi ñöôïc, traùnh khoûi kinh ñoäng ñeánhieàu ngöôøi. Baèng chaúng vaäy, duø da thòt coù baèng saét ñaù, höùng laáy ngoïn quyeàn aáy cuõng chaúng phaûi deå chòu gì ! Vò Thieáu Laâm taên g nhaân töø töø leân tieáng: -Thí chuû voõ coâng ñöôïc nhö theá, bình sinh laõo taêng chöa gaëp ai hôn, xin cho bieát roõ tính danh ñöôïc chaêng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Neáu nhö taïi haï noùi teân mình ra, chæ e ñaïi sö töôûng laø taïi haï thaät söï ñeán troäm kinh maø thoâi ! Vò laõo taêng Thieáu Laâm ñieàm ñaïm: -Neáu nhö thí chuû ñònh troäm kinh, taát nhieân khoâng khi naøo ñi veà höôùng naøy ! Tieåu Phi noùi: -Taïi haï hoï Löu teân Höông ! Vò laõo taêng ruùng ñoäng: -Phaûi chaêng laø Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Tieåu Phi khoeù meùp ñính nuï cöôøi: -Ñaïi sö xa laùnh hoàng traàn, khoâng ngôø cuõng bieát ñöôïc ngoaïi hieäu khoâng ñeïp ñoù cuûa taïi haï. Khuoân maët ñang naëng traàm cuûa laõo taêng hình nhö chôït loeù leân nieàm khoaùi traù, tia maét saéc beùn nhö cuõng thoaùng aùnh nuï cöôøi: 270 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laõo taêng tuy doát naùt veà nhöõng nhaân vaät haøo hieäp treân ñöông kim giang hoà, nhöng ñöôïc coù ngöôøi sö ñieät giao du raát roäng raõi, moãi khi y ñeán ñaây thöôøng thuaät cho laõo taêng nghe nhöõng chuyeän môùi meû thuù vò treân giang hoà, vaø taùnh tình cuøng haønh ñoäng haøo hieäp cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông, luoân luoân laø nhöõng vieäc taân kyø vaø thuù vò nhaát ñeå laøm ngöôøi nghe meâ maån nhaát ! Tieåu Phi vuït hoûi: -Ngöôøi sö ñieät maø ñaïi sö noùi ñoù, phaûi chaêng laø Voâ Hoa ? Laõo taêng gaät ñaàu: -Maáy traêm naêm nay, ngöôøi ñeä töû giao du roäng raûi nhaát cuûa moân haï Thieáu Laâm, cuõng chæ coù moãi mình y maø thoâi. Tieåu Phi laïi hoûi: -Y … y hieän giôø phaûi chaêng coù ôû ñaây ? Vò laõo taêng khoâng ñaùp maø hoûi laïi: -Thí chuû tôùi ñaây phaûi chaêng cuõng vì tìm y ? Thieáu Laâm laéc ñaàu: -Khoâng ! Chuû yù cuûa taïi haï ñeán ñaây hoâm nay laø coát ñeå baùi kieán Thieân Phong ñaïi sö. Vò laõo taêng thoaùng nhíu ñoâi maøy baïc pheáu: -Chöôûng moân sö huynh tuy ñaõ töø laâu traùnh khaùch, nhön gmoät nhaân vaät nhö thí chuû, nhaát ñònh laø ngöôøi raát vui loøng tieáp kieán chæ tieác laø thí chuû ñeán khoâng phaûi luùc. Tieåu Phi soát ruoät hoûi: -Phaûi chaêng Thieân Phong ñaïi sö ñaõ … Nhöng vò laõo taêng ñaõ mæm cöôøi noùi tieáp: -Chöôûng moân sö huynh tuy vaïn nieäm ñeàu gaït boû ngoaøi tai, nhöng thuù ghieàn traø vaãn khoâng laøm sao boû ñöôïc. Hieän giôø ngöôøi ñang thöôûng thöùc höông traø, khoâng moät ai ñöôïc tôùi quaáy raày ! Tieåu Phi thôû phaøo ñoåi sang neùt töôi cöôøi: -Neáu Thieân Phong ñaïi sö ñang moät mình thöôûng thöùc thuù uoáng traø, thì taïi haï cuõng chaúng coù gì phaûi noùng naûy, chæ caàn coù theå gaëp tröôùc Voâ Hoa sö huynh cuõng ñöôïc ! Vò laõo taêng laïi cöôøi: -Hieän giôø thí chuû khoâng theå gaëp chöôûng moân sö huynh, caøng khoâng theå gaëp Voâ Hoa. Tieåu Phi ruùng ñoäng: -Taïi sao ? Vò laõo taêng mæm cöôøi chaäm raõi: -Moân haï Thieáu Laâm, tinh thoâng ñöôïc traø ñaïo ôû Ñoâng doanh cuõng duy nhaát c1o Voâ Hoa moät ngöôøi. Moãi khi haén trôû veà ñaây, vieäc thöù nhaát laø ñem nöôùc naáu traø cho chöôûng moân sö huynh. 271 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi maët caøng ñoåi saéc, keâu leân: -Hieän giôû Voâ Hoa ñang chaâm traø cho Thieân Phong ñaïi sö ? Vò laõo taêng gaät ñaàu, mæm cöôøi: -Thí chuû coù muoán gaëp hai ngöôøi, chaéc laø phaûi ñaønh ñôïi ñeán saùng mai ! Tieåu Phi lo aâu ñeán phaùt ñieân ñöôïc, nhöng ngoaøi maët chaøng vaãn giöõ veû traàm tænh hoûi tieáp: -Coù leû hai ngöôøi ñang thöôûng traø nôi haäu vieän ? Vò laõo taêng ñaùp: -Ñuùng theá ! Tieåu Phi chôït chæ tay veà phía sau löng nhaø sö giaø: -nNhöng sau löng ñaïi sö chaúng phaûi Voâ Hoa thì coøn ai ? -Ñaâu ? Ñaâu ? Vò laõo taêng voäi quay laïi nhìn, nhöng sau lönh vaéng laïnh naøo coù daùng moät ai ? Vaø ñôïi khi quay ñaàu trôû laïi, Tieåu Phi ñaõ bieán ñaâu maát ! *** Gaït cho nhaø sö vöøa quay ñaàu ñi, Tieåu Phi laäp töùc lao voït ngöôøi ñi … Theá lao ñoù chaøng ñaõ vaän duïng baèng taát caû toác ñoä cuûa coâng löïc vaø ñaõ ngaém tröôùc ñòa theá nôi mình seõ ñaùp xuoáng … Khi chaân vöøa chaám ñaát, chaøng laïi nhuùn ngöôøi löôùt xa theâm boán tröôïng ngoaøi, ñoái phöông chöa quay ñaàu laïi, Tieåu Phi ñaõ phoùng ñi hôn möôøi tröôïng ngoaøi. Voán noåi danh veà khinh coâng voâ ñòch thieân haï, caùi toác ñoä khinh coâng ñöôïc chaøng vaän duïng ra trong côn caáp baùch, taát nhieân phaûi laø voâ töôûng. Ñôïi khi laõo taêng quay ñaàu laïi, thaân hình Tieåu Phi ñaõ khuaát sau moät bôø töôøng ngaén taän ngoaøi xa. Sau böùc töôøng laø moät khu vieän laïc röøng truùc um suøm, caûnh vaät cöïc kyø u tònh. Thaáp thoaùng giöõa khu röøng truùc, ba gian nhaø nho nhoû thanh u, reøm truùc ruû buoâng kín ñaùo. Qua böùc reøm truùc, coù theå thaáy daøng daïng hai boùng ngöôøi ñang ngoài xeáp baèng ngay ngaén, ngöôøi phía beân phaûi ñuùng laø Voâ Hoa. Tröôùc maët Voâ Hoa coù ñaët moät chieác loø nhoû baèng ñaát thoù, nung moät aám ñoàng, moät chieác quaït nan, laïi theâm moät boä traø nhoû thaät tinh xaûo. Luùc aáy, trong ba chung nhoû ñaõ ñöôïc chaâm ñaày traø, höông thôm thoang thoaûng cuûa traø thoaùt qua keû saùo, laïi theâm muøi thôm cuûa hoa, cuûa truùc, thaät khieán ngöôøi khoâng khoûi ngaây ngaát. Ngoài ñoái dieän vôùi Voâ Hoa laø vò taêng nhaân oám yeáu toùc raâu ñeàu baïc traéng, luùc aáy oâng ñang tieáp laáy chung traø cuûa Voâ Hoa vöøa daâng ñeán, maét lim dim nhö ñeå thöôûng thöùc caùi thôm tinh tuùy cuûa traø ngon trong khi tay naâng chung traø keà leân mieäng. 272 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nhö moät côn gioù troát naâng raøm lao nhanh vaøo quaùt lôùn: -Chung traø ñoù uoáng khoâng ñöôïc ! Vöøa nhìn thaáy chaøng Voâ Hoa lieàn bieán saéc maët, nhöng thoaùng choác sau ñaõ laáy laïi ngay veû bình tænhnhö thöôøng. Thieân Phong ñaïi sö cho ñeán khoeù meùp cuõng chaúng heà rung ñoäng, hình nhö duø trôøi saäp tröôùc maét, oâng cuõng vaãn trô trô … Tay oâng ñaët nheï chung traø trôû xuoáng, aùnh maét töø töø môû ra … Tieåu Phi vöøa chaïm phaûi aùnh maét nhaø sö, chaøng vuït caûm thaáy tay chaân nhö boái roái … Thieân Phong ñaïi sö chaàm chaäm caát lôøi: -Thí chuû xoâng caøng ñeán ñaây nhö theá, chaúng caûm thaáy mình loå maûng laém sao ? Tieåu Phi nghieâng mình cung kính: -Taïi haï vì söï gaáp ruùt nhaát thôøi, daùm mong ñaïi sö thöù toäi ! Tia maét nhìn thaúng Tieåu Phi moät luùc, nhaø sö môùi ñuûng ñænh tieáp lôøi: -Hai möôi naêm nay, coù theå moät maïch xoâng thaúng vaøo thieàn phoøng cuûa laõo taêng, keå ra thí chuû laø ngöôøi thöù nhaát ! Ñaõ ñeán ñöôïc nôùi ñaây, haún nhieân khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng, vaäy xin môøi ngoài cuøng thöôûng traø vôùi laõo taêng ! Quaû laø moät vò cao taêng, trình ñoä tu vi ñaõ ñeán möùc lö hoûa thuaàn thanh, hình nhö khoâng moät söï kieän gì coù theå laøm cho nhaø sö noåi giaän ñöôïc ! Tieåu Phi khoâng khoûi thaàm ngôïi phuïc trong loøng. Voâ Hoa cuõng söûa ngay veû töôi cöôøi: -Phaûi laém ! Löu huynh ñaõ ñeán ñaây, taïi sao khoâng ngoài naùn laïi thöôûng thöùc chung traø taåy traàn vôùi gia sö ? Thieân Phong ñaïi sö nheách moâi döûng döng cöôøi: -Thì ra ñaây laø Löu thí chuû, thaûo naøo khinh coâng cao dieäu, trong thieân haï khoù coù keû thöù hai. Tieåu Phi voøng tay khieâm nhöôïng: -Ñaïi sö daïy quaù lôøi ! Thieân Phong ñaïi sö mæm cöôøi noùi tieáp: -Laõo taêng tuy ñaõ döùt chuyeän traàn theá, nhöng coù theå thaáy ñöôïc phong thaùi cuûa moät anh tuaán ñöông kim, loøng raát haân hoan ! Nôi baûn töï khoâng saün röôïu, xin Löu thí chuû laáy traø thay röôïu vaäy ! Vò cao taêng Thieáu Laâm laïi naâng chung traø leân ñònh uoáng, Tieåu Phi khoâng khoûi thaát thanh keâu leân: -Traø ñoù uoáng khoâng ñöôïc ! Thieân Phong ñaïi sö vaãn moät gioïng cöïc kyø ñieàm ñaïm : -Tuy traø naøy chöa phaûi laø gioáng tieân, nhöng cuõng thuoäc loaïi dieäu phaåm, taïi sao laïi khoâng uoáng ñöôïc ? Tieåu Phi thoaùng lieác sang Voâ Hoa vaø cöôøi leân: 273 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï thoï söï kyù thaùc cuûa ngöôøi, mang ñeán daâng ñaïi sö moät taùn traø tuyeät dieäu. Vaø taïi haï töï tin mình ñoái vôùi ngheä thuaät naáu traø, cuõng khaù nhieàu kinh nghieäm, ñaïi sö coù muoán thöôûng thöùc chaêng ? Thieân Phong ñaïi sö nhöôùng maøy: -Theá aø ? Coøn gì haân haïnh cho laõo taêng baèng ! Tuy ñaõ laø moät vò cao taêng tu haïnh thaâm saâu, ñoái vôùi moïi vieäc ñeàu khoâng heà ñoäng nieäm, nhöng khi nghe ñeán coù dieäu thuû trong traø ñaïo, neùt vui möøng khoâng giaáu ñöôïc hieän leân khuoân maët. Voâ Hoa tuy trong loøng raát giaän, nhöng thaàn saéc vaãn khoâng loä ra ngoaøi, vaãn moät möïc mæm cöôøi ñoái ñaùp: -Khoâng ngôø Löu huynh cuõng coù nhaõ höùng ñun nöôùc quaït löûa naøy, tuyeät, tuyeät laém ! Haén laäp töùc ñöùng leân, nhöôøng choå naáu traø laïi cho Tieåu Phi vaø ñem aám traø laån chung traø cuûa mình ñaõ naáu xong khi naõy, ñoå caû ra ngoaøi saân. Tieåu Phi laïi lieác maét nhìn gaõ mæm cöôøi: -Chaát nöôùc quyù baùu nhö theá, laïi ñoå ñi khoâng tieác aø ? Chaøng khoâng noùi laø traø maø coá yù noùi laø nöôùc, chæ coøn thieáu nöôùc noùi huîch teït ra laø Thieân Nhaát Thaàn Thuûy thoâi ! Nhöng Voâ Hoa vaãn khoâng heà bieán saéc, vaãn cöù cöôøi: -Nöôùc naøy laø tuyeát môùi vöøa tan, tuy raèng quyù baùu, nhöng trong khaïp ôû noäi töï vaãn coøn nhieàu, Löu huynh neáu cuõng coù thuù ghieàn naøy, xin cöù mang moät bình ñem veà ñeå daønh ! Tieåu Phi kheõ thôû ra vaø cung kính ngoài xuoáng quaït löûa ñun traø … Thieân Phong ñaïi sö chôït cöôøi nheï caát tieáng: -Hieän giôø nöôùc chöa soâi, thí chuû coù theå ñem yù ñeánnoùi ra, khoaûng thôøi gian ñôïi thöôûng thöùc traø ngon, ñuùng laø luùc taâm tình laõo taêng thö thaùi nhaát, Löu thí chuû coù muoán hoûi gì, cuõng neân hoûi trong thôøi gian naøy laø hay nhaát ! Cho ñeán baây giôø Tieåu Phi môùi chôït nhaän ra, trong nuï cöôøi bình thaûn cuûa vò cao taêng, thaät ra aån chöùa moät trí hueä voâ song vaø ñoâi nhaõn quang lôø ñôø kia laø caû moät moái doø xeùt loøng ngöôøi tinh vi. Chaøng nheï thôû daøi leân tieáng: -Vaõn boái ñeán ñaây, chæ laø ñeå nhôø ñaïi sö thuaät kaïi cho nghe moät caâu chuyeän cuõ ! Thieân Phong ñaïi sö kheõ nhíu maøy: -Chuyeän cuõ ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Hai möôi naêm veà tröôùc coù vò voõ só Phuø Tang Thieân Phong Thaäp Töù Lang vöôït Ñong haûi ñeán ñaây, ñaõ cuøng hai vò cao thuû trung thoå giaûo löôïng qua voõ coâng, moät vò trong soá laø Caùi bang Nhaäm laõo bang chuû, coøn moät vò nöõa, phaûi chaêng laø ñaïi sö ? Thieân Phong ñaïi sö traàm ngaâm moät luùc môùi thôû daøi aùo naõo: 274 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chuyeän cuûa hai möôi naêm qua, baàn taêng cô hoà ñaõ queân maát, khoâng ngôø baây giôø thí chuû ñem ra nhaéc laïi … quaû ñuùng nhö vaäy, ngöôøi ñoù chính laø baàn taêng ñaây ! AÙnh maét Tieåu Phi saùng leân: -Thieân Phong Thaäp Töù Lang töø bieån ñoâng vöôït sang ñaây caàu chieán, khoâng vì loøng quyeát thaéng maø thaät vì loøng quyeát töû, neáu vaõn boái ñoaùn khoâng laàm, thì hình nhö oâng ta coù ñieàu gì raát thöông taâm ! Thieân Phong ñaïi sö traàm ngaâm theâm moät luùc: -Thí chuû ñoaùn raát ñuùng, haén quaû coù chuyeän raát thöông taâm ! Tieåu Phi gioïng thaønh khaån: -Neáu ñaïi sö vui loøng cho bieát, vaõn boái thaät caûm kích chaúng cuøng ! Ñoâi maét ngaäp ngôøi tinh quang cuûa nhaø sö nhìn söõng Tieåu Phi moät luùc vaø oâng nheø nheï thôû daøi: -Chuyeän naêm xöa loaõng döôøng nhö maây khoùi, baàn taêng voán chaúng muoán nhaéc ñeán, nhöng thí chuû khoâng ngaïi ngaøn daëm xa xoâi ñeán ñaây, ñeå chæ hoûi leân chuyeän aáy, söï quan heä beân trong, aét phaûi voâ cuøng troïng ñaïi ? Tieåu Phi nheï cuùi ñaàu: -Ñaïi sö minh xeùt, vaõn boái cuõng chaúng coøn chi daùm giaáu, chuyeän naøy quan heä voâ cuøng troïng ñaïi, vaø vaõn boái cuõng xin thaønh thaät maø cam ñoan raèng, nhöõng ñieàu maø vaõn boái muoán hoûi, tuyeät khoâng coù chuùt tö taâm hay aùc yù naøo ! Thieân Phong ñaïi sö döûng döng cöôøi: --Neáu thí chuû coù tö taâm hay aùc yù, thì ñaâu coøn ñöôïc ngoài ôû ñaây ! Tieåu Phi ruùng ñoäng, thaùi ñoä caøng theâm cung kính: -Ña taï ñaïi sö ! Thieân Phong ñaïi sö nhö coá oân laïi moät dó vaõng, ñoâi maét töø töø kheùp laïi vaø chaàm chaäm leân tieáng: -Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñöùc kieân nhaãn thaät hôn ngöôøi, maø haùo voõ cuõng laém, laïi khoâng may laø gioáng ña tình ! Hai möôi naêm tröôùc giöõa hai kieám phaùi Hoa sôn vaø Hoaønh sôn phaùt sinh xung ñoät lieân mieân maáy naêm huyeát chieán, cuoái cuøng Hoaønh sôn kieám phaùi bò thaûm baïi, chæ coøn soùt laïi moät mình Lyù Kyø. Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc, buoät mieäng hoûi: -Chuyeän aáy coù quan heä chi ñeán Thieân Phong Thaäp Töù Lang ? Thieân Phong ñaïi sö ñaùp: -Lyù Kyø coâ nöông vì ñeå traùnh tai hoïa, neân ñaõ ñaùp nhôø moät chieác thöông thuyeàn treân bieån, vöôït Ñoâng haûi ñeán Phuø Tang. Luùc aáy, naøng ñaõ bò thöông raát naëng, laïi theâm thuûy trình gian nan, ñeán ñöôïc ñaûo Phuø Tang thì söùc ñaõ moûi moøn. Tieåu Phi vuït xen lôøi: -Khoâng leõ vò Lyù Kyø coâ nöông ñoù laïi gaëp Thieân Phong Thaäp Töù Lang ? Thieân Phong ñaïi sö thôû nheï: 275 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Quaû ñuùng nhö theá !Thieân Phong Thaäp Töù Lang vöøa gaëp Lyù Kyø coâ nöông ñaõ ñem loøng luyeán meán. Luoân maáy ñeâm ngaøy thöùc suoát ñeå trò laønh thöông theá cho Lyù Kyø coâ nöông, chaân tình ñoù ñaõ laøm cho Lyù coâ nöông phaûi caûm ñoäng, do ñoù sau boán ngaøy thöông theá laønh maïnh, Lyù coâ nöông ñaõ keát tình phu phuï cuøng Thieân Phong Thaäp Töù Lang. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Cuoäc löông duyeân trôøi ñònh nôi hai ngöôøi ñoù, quaû thaät laø moät ñoaïn giai thoaïi hieám coù. Thieân Phong ñaïi sö traùi laïi thôû daøi aùo naõo: -Tieác thay haïnh phuùc cuûa hoï chaúng maáy laâu ! Lyù coâ nöông sau khi sinh cho Thieân Phong Thaäp Töù Lang hai ngöôøi con, lieàn boû ñi khoâng noùi lôøi giaû bieät, chæ löu laïi moät phong thö … Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc ngaét lôøi: -Phaûi chaêng naøng laïi quay veà trung thoå ? Thieân Phong ñaïi sö laïi thôû daøi: -Chuyeän naøy tuy khoâng theå xaùc ñònh, nhöng coù leõ laø theá ! Chæ vì khi Lyù coâ nöông xa Thieân Phong Thaäp Töù Lang khoâng bao laâu sau, boán ngöôøi coøn laïi trong Hoa Sôn Thaát Kieám, ñoät nhieân cuøng cheát thaûm. Ngöôøi trong giang hoà ñeàu ñoàn aàm leân laø Lyù Kyø, ngöôøi con gaùi soáng soùt duy nhaát trong Hoaønh sôn theá gia, ñaõ trôû veà vì cha anh maø baùo thuø ! Tieåu Phi nhíu maøy suy nghó moät luùc: -Noùi nhö theá, thì vò Lyù Kyø coâ nöông ñoù nôi ñaûo Phuø Tang nhaát ñònh ñaõ hoïc ñöôïc moät voõ coâng kinh ngöôøi, coù theå laø do Thieân Phong Thaäp Töù Lang truyeàn thuï cho naøng ! Thieân Phong ñaïi sö laéc ñaàu : -Ñieåm naøy thì thí chuû ñoaùn chöa ñöôïc ñuùng laém. Vì Thieân Phong Thaäp Töù Lang khoâng heà truyeàn thuï voõ coâng cho naøng, maø nhaát ñònh coù kyø ngaãu khaùc, vaø chuyeän ñoù, naøng tröôùc sau ñeàu giaáu bieät Thieân Phong Thaäp Töù Lang ! Tieåu Phi gaät gaät ñaàu: -Phaûi laém, söï kyø ngaãu cuûa vò Lyù coâ nöông kia nhaát ñònh laø raát ly kyø, baèng khoâng trong maáy naêm ngaén nguûi nhö theá, voõ coâng naøng khoâng laøm sao taêng tieán ñeán möùc coù theå gieát cheát Hoa Sôn Töù Kieám trong moät laàn. Nhöng ñaïi thuø cuûa naøng sau khi baùo xong, naøng heà quay laïi Ñoâng doanh thaêm hai ñöùa con cuûa naøng aø ? Thieân Phong ñaïi sö ñaùp: -Khoâng ! Luùc ñoù ñöùa con thöù cuûa naøng ñang coøn trong noâi, Thieân Phong Thaäp Töù Lang trong côn ñau ñôùn, lieàn mang hai ñöùa con ñeán Trung thoå ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Khoâng leõ khi aáy trong giang hoà chaúng coù tin töùc vò Lyù coâ nöông ñoù ? Thieân Phong ñaïi sö ñaùp: 276 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laï luøng chính laø ôû choå ñoù, vò Lyù coâ nöông sau khi laøm neân chuyeän kinh thieân ñoäng ñòa aáy, ñoät nhieân im hôi laëng tieáng, hình nhö bieán maát khoûi caùi theá gian naøy, Thieân Phong Thaäp Töù Lang khoå coâng tìm kieám naøng suoát moät naêm trôøi, môùi sinh tuyeät voïng … vaø ñeán ñaây ! Tieåu Phi baøng hoaøng: -Thì ra khoâng phaûi oâng ta vöøa ñeán Trung thoå laø tìm ñeán ñaïi sö khieâu chieán ngay! Thieân Phong ñaïi sö thôû daøi söôøn söôït: -Haén heát söùc tìm ñuû caùch khieâu chieán, nhöng baàn taêng moät möïc khöôùc töø. Sau ñoù, haén môùi phoùng hoûa ñoát Taøng kinh caùc, baàn taêng baét buoäc quaù môùi chaáp nhaän cuøng haén ñoái nhau ba chöôûng naøo ngôø … naøo ngôø khi baàn taêng coâng ra ba chöôûng, haén khoâng traùnh neù cuõng chaúng ñoái khaùng, baàn taêng, thu tay chaúng kòp neân ñaõ laøm haén thoï troïng thöông ! Tieåu Phi gaät guø: -Söï suy ñoaùn cuûa vaõn boái quaû khoâng sai. Khi ñoù haén ñaõ thoái chí, ngaõ loøng, neân heát coøn muoán soáng, chæ mong ñem hai ñöùa con cuûa mình göûi cho ngöôøi naøo thích ñaùng, cho neân coá yù thoï thöông döôùi tay cuûa ñaïi sö ! Thieân Phong ñaïi sö buoàn baû: -Sau khi ñaùnh haén thoï thöông, baàn taêng boàng haén ñeán gian thieàn phoøng naøy, khoâng ngôø haén thöøa khi baàn taêng ñi haùi thuoác, laïi chaúng töø maø bieät, chæ löu laïi moät phong thö, noùi leân ñoaïn dó vaõng thöông taâm cuûa mình, vaø yeâu caàu baàn taêng thu naïp tröôûng töû cuûa haén. Baàn taêng voäi ñeán nôi, maø haén ñeà caäp trong thö ñeå trao ñöùa con coâi laïi cho haén, thì laïi gaëp vò Nhaäm laõo bang chuû cuõng taïi nôi ñoù, vaø ñoàng thôøi ñöôïc bieát haén cheát döôùi tay cuûa Nhaäm laõo bang chuû ! Caâu chuyeän xöa vöøa ñeïp vöøa bi traùng aáy, ñöôïc keå ra töø mieäng moät vò cao taêng traàm tònh nhö phaät soáng, caøng ñieåm xuyeát cho caâu chuyeän höông vò thaàn bí vaø bi thöông. Voâ Hoa tröôùc sau vaãn ngoài im lìm khoâng thoát leân moät tieáng, saéc maët tröôùc sau vaãn cöù trô trô, maø Thieân Phong ñaïi sö cuøng Tieåu Phi cuõng khoâng khi naøo lieác nhìn veà phía gaõ ! Hình nhö ñoái vôùi caâu chuyeän ñoù, haén chæ laø keû ñöông beân ngoaøi, hoaøn toaøn khoâng coù moät chuùt gì lieân quan ñeán haén ! oOo 277 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn