Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN ÑUOÅI THEO HUNG THUÛ Tieåu Phi nhaém maét traàm ngaâm, laåm baåm : -Thieân Phong Thaäp Töù Lang voán khoâng phaûi moät mình ñeán Trung thoå, maø ñem theo hai ñöùa con. Tröôùc khi cheát, y gôûi gaám moät ñöùa con laïi cho Nhaäm Töø, coøn laïi moät ñöùa kia y ñaõ trao cho ai ? Trong thieân haï, ai laø ngöôøi bieát vuï naøy ? Moät bí maät ñaõ ñöôïc dìm ñi suoát hai möôi naêm, muoán tìm ra manh moái quaû laø moät ñieàu heát söùc khoù khaên ! Nhöng Tieåu Phi ñoät nhieân nhaûy döïng leân, heùt lôùn moät mình: -A ! Ta bieát roài Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñaõ ñem ñöùa con thöù hai kyù thaùc cho Nhaäm Töø, thì ñöùa con lôùn nhaát ñònh laø ñaõ göûi gaám cho ngöôi ñoäng thuû ñaàu tieân vôùi y. Chæ caàn ta tìm ra keû ñoù laø ai, ta coù theå bieát ñöôïc haén laø ai ! Tuy hieän giôø chaøng chöa bieát ñoái thuû cua Thieân Phong Thaäp Töù Lang tröôùc Nhaäm Töø laø ai. Nhöng loøng ñaõ ñoaùn ñònh ñöôïc vaøi ñieåm raát xaùc ñaùng. Thöù nhaát: tieáng taêm ngöôøi ñoù phaûi raát cao. Bôûi theá, Thieân Phong Thaäp Töù Lang môùi ñaàu tieân tìm y, roài môùi tìm Nhaäm Töø, vaäy thì, moät keû tieáng taêm coù theå hôn caû Bang chuû Caùi bang laø nhaân vaät naøo ? Caùi phaïm vi cuûa söï kieän ñaõ ñöôïc thu heïp raát nhieàu ! Thöù nhì: Voõ coâng cuûa nhaân vaät ñoù nhaát ñònh cuõng raát cao, cho neân môùi ñaû thöông ñöôïc Thieân Phong Thaäp Töù Lang. Thöù ba: Taùnh khi cuûa nhaânvaät ñoù cuõng nhö Nhaäm Töø : roäng raõi, khoan dung, cho neân môùi thu nhaän vaø döôõng nuoâi con cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñeå laïi, heát loøng truyeàn daïy voõ coâng cuûa baûn thaân. Thöù tö: Nhaân vaät ñoù taùnh neát cuõng khoâng thích khoe khoang, cho neân tuy thaéng ñöôïc ñao phaùp voâ song cuûa ñaát Ñoâng doanh, trong giang hoà vaãn khoâng moät ai hay bieát ! Thöù naêm: Nhaân vaät ñoù phaûi laø ngöôøi cuûa vuøng Maân Nam, cho neân Thieân Phong Thaäp Töù Lang sau khi bò haén ñaùnh troïng thöông, vaãn coù theå kòp thôøi ñeán hoäi kieán vôùi Nhaäm Töø. Tieåu Phi thôû phaøo moät hôi daøi, khoaùi traù: -Baây giôø, nhöõng ñieàu ta bieát khoâng coøn laø ít nöõa. Phaán khôûi, Tieåu Phi löôùt nhanh ra khoûi mui, quô laáy maùi cheøo, ñöa con thuyeàn caäp trôû vaøo bôø. Vöøa böôùc leân bôø hoà, chôït nghe coù tieáng gioù ngöïa neän leân vang doäi vaø tieáng cuûa moät ngöôøi töø xa goïi tôùi: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ñoù phaûi khoâng ? 255 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieáng quaùt döùt, ngöïa cuõng vöøa löôùt tôùi, ngöôøi treân löng ngöïa voäi tung mình nhaûy xuoáng, nhìn kyõ ñuùng laø Haéc Traân Chaâu. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Haéc huynh quaû nhieân tìm ñeán, coøn coâ aáy ñaâu ? Haéc Traân Chaâu caén moâi moät luùc vaø laïnh luøng: -Coâ ta quaû nhieân bieát nghe lôøi, ñaõ ngoan ngoaõn trôû veà nhaø roài ! Nhöng gaõ vuït trôïn maét lôùn tieáng: -Nhöng ta caàn hoûi ngöôi, cha ta hieän giôø ôû ñaâu ? Taïi sao ngöôi luoân luoân coá yù chaúng muoán noùi ra ? Tieåu Phi kheùpnheï mí maét, buoàn buoàn ñaùp: -Lònh toân ñaõ … ñaõ khuaát roài ! Haéc Traân Chaâu giaät mình bieán saéc: -Ngöôi … ngöôi noùi gì ? Tieåu Phi thôû daøi: -Toâi ñaõ di theå cuûa lònh toân caát giöõ raát kyõ löôûng. Taïi gheành Hoàng Traïch, Haéc huynh cöù ñeán thaêm nhaø laõo guø hoï Lyù trong moät xoùm chaøi caïnh bôø bieån, laõo seõ ñöa Haéc huynh leân thuyeàn toâi, vaø khi gaëp ñöôïc Toâ Dung Dung, Haéc huynh seõ thaáy laïi di theå cuûa lònh toân. Haéc Traân Chaâu saán tôùi moät böôùc quaùt leân: Taïi sao thi haøi cuûa cha ta laïi ôû treân thuyeàn ngöôi, phaûi chaêng ngöôi ñaõ gieát haïi oâng ? Tieåu Phi cöôøi thaûm : -Nhöõng khuùc chieát beân trong, nhaát thôøi khoù maø noùi heát ñöôïc, nhöng Toâ Dung Dung seõ noùi cho Haéc huynh bieát … coøn nhö hung thuû gieát cheát klònh toân, hieän giôø ñang ôû treân chieác tieåu thuyeàn kia ! Chaøng chöa noùi heát caâu, Haéc Traân Chaâu ñaõ nhö moät traän gioù voït nhanh xuoáng thuyeàn. Tieåu Phi chôùp chôùp maét vaø vuït noùi to leân: -Xin taïm möôïn ngöïa coù chuyeän caàn, xong vieäc seõ hoaøn laïi … Mieäng thoát, ngöôøi ñaõ voït leân löng ngöïa ra roi phoùng nöôùc ñaïi … *** Tieåu Phi, nôi Ni sôn sau khi gaëp maët ñöôïc Thu Linh Toá, lieàn xuoáng nuùi vaøo nhaø tieàu phu laáy ngöïa trôû veà thaønh Teá Nam. Vì quyeát taâm tìm ngay Nam Cung Linh, cho neân chaøng khoâng voäi traû ngöïa cho Haéc Traân Chaâu maø gôûi vaøo moät gian khaùch ñieám, kòp khi chaøng ñeán nôi Caùi bang höông ñöôøng, con ngöïa cuõng loàng ra khoûi chuoàng, theo loái cuõ trôû veà tìm chuû. 256 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chính nhôø con ngöïa ñoù maø Haéc Traân Chaâu vaø Nhaát Ñieåm Hoàng bieát ñöôïc söïhieän dieän cuûa to taïi thaønh Teá Nam, neân môùi kòp thôøi ñeán cöùu Toâ Dung Dung. Vaø cuõng nhôø vaøo vieäc cuûa con ngöïa, Tieåu Phi chæ trong khoaûng thôøi gian ngaén ñeán ñöôïc ngay Maân Nam. Nhöng ñeán nôi ñaây, chaøng chæ caûm thaáy moät noåi thaát voïng voâ beán bôø ! Moät dó vaõng troâi qua hai möôi naêm, moïi ngöôøi haàu nhö ñaõ queân maát. Keå caû hoï Traàn, Laâm laø hai hoï ñaïi voõ laâm theá gia huøng cöù caû coõi Maân Nam bao laâu nay, cuõng khoâng moät ngöôøi naøo nghe ñeán caùi teân Thieân Phong Thaäp Töù Lang ! Hoâm aáy Tieåu Phi laån ngöïa ñeán mieàn Tieân Du, phong caûnh tuy raèng raát ñeïp, nhöng Tieåu Phi haàu nhö maát heát moïi höùng thuù thöôûng ngoaïn, cho ñeán thuù uoáng röôïu cuõng bieán ñi ñaâu maát chaøng chæ goïi moät bình traø giaûi lao. Maân nam voán laø khu saûn xuaát traø ngon, cho neân Traán Tieân Du, ñaâu ñaâu cuõng traø quaùn leânh kheânh, duïng cuï uoán g traø cuõng that laø ñaëc bieät … Aåm khaùch ngöôøi naøo cuõng maét kheõ lim dim, chung traø coøn nhoû hôn caû chung röôïu töøng hôùp nhoû chaäm raõi, nhaâm nhi … Ñeán ñaát Maân Nam, keû naøo daïi doät duøng chung lôùn uoáng traø, taát seõ bò ngöôøi daân ñaát ñoù xem nhö laø traâu uoáng ! Tieåu phi cuõng goïi moät bình traø vöøa thôm vöøa chaùt, loaïi chaùnh cuûa Thieát Quan Aâm, chaùt ñeán muoán queùo caû löôõi, nhöng khi troâi qua noùc gioïng, muøi thôm cöù phaûng phaát ôû keû raêng vaø caùi haäu ngoøn ngoït cuûa noù cuù coøn trong mieäng ! Uoáng heat hai quaän traø, taâm tình xaùo troän cuûa Tieåu Phi qua hôi traø aám maùt ñaõ daàn daàn bình laëng. Cho ñeán baây giôø, chaøng môùi hieåu ra raèng quy cuû uoáng traø cuûa Maân nam sôû dæ quaù phöùc taïp chính laø ñeå cho taâm tình con ngöôøi bình laëng. Coâng phu tu taâm döôõng tính cuûa ngöôøi Maân Nam saâu daøy hôn ngöôøi xöù khaùc, chính nhôø töø trong töøng chung traø ñaäm nho nhoû ñoù maø luyeän ra. Aåm khaùch trong traø quaùn raát laø nhieàu, nhöng moãi ngöôøi ñeàu nho nhoû luaän baøn, so vôùi lôøi oàn aøo chuyeän troø nhö moå boø cuûa ngöôøi phöông baéc, that khaùc xa moät trôøi moät vöïc. Ngay khi ñoù, coù hai teân ñaïi haùn aùo gaám, boâ boâ cöôøi noùi böôùc vaøo. Moät gaõ maët roã chaèng chòt, sau long mang xeo xeùo moät chieác tuùi baèng vaûi vaøng. Vöøa ñi vaøo gaõ vöøa cöôøi heå haû: -Tha höông ngoä coá tri that moät chuyeän vui nhaát treân ñôøi tieåu ñeä hoâm nay nhaát ñònh phaûi ñaõi Phuøng huynh vaøi bình môùi ñöôïc ! Gaõ thöù hai raâu ria vöøa boø quanh haøm, cöôøi vang ñaùp: -Tieàn huynh ôû Maân Nam ñaõ laâu, khoâng leõ chæ thích uoáng traø maø khoâng thích uoáng röôïu ? Gaõ maët roã ñöôïc goïi laø Tieàn huynh cöôøi ñaùp: 257 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Röôïu ? Caùi ñoù ngfaøy naøo Phuøng huynh laïi khoâng coù uoáng ? Nhöng ñeä hoâm nay muoán môøi Phuøng huynh thöôûng thöùc laø moät tieân phaåm trong caùc loaïi traø ! Chaúng phaûi ñeä khoaùc laùc, nhöng caùi thöù traø naøy chöa chaéc trong ñôøi Phuøng huynh coù dòp uoáng ñöôïc ! Taát caû aåm khaùch trong traø quaùn, ñeàu höôùng maét khoù chòu nhìn veà phía hai ngöôøi, nhöng gaõ maët roã hoï Tieàn y nhö chaúng bieát coù ai, thaûn nhieân töø trong bao vaûi vaøng, loâi ra, moät oáng truùc daøi daøi. Naép oáng truùc vöøa ñöôïc môû, moät muøi thôm nheï nhaøng deã chòu ñaõ thoaûng vaøo muõi moïi ngöôøi. Gaõ raâu ria hoï Phuøng heách muõi hít hít luoân maáy löôït vaø saëc cöôøi : -Chaø ! Traø thôm quaù ! Laâu ngaøy khoâng gaëp, chaúng ngôø Tieàn huynh trôû neân phong nhaõ nhö theá ! Gaõ maët roã caån thaän hnoùn ra moät nhuùm traø, daën doø teân “traø baùc só” phaûi duøng nöôùc suoái toát naáu chaâm cho moät bình, ñoaïn mæm cöôøi quay sang hoï Phuøng: -Thöïc tình maø noùi, tuy traø ñeä mang saün theo ngöôøi, nhöng neáu khoâng gaëp ngöôøi baïn coá tri nhö Phuøng huynh, ngaøy thöôøng moät mình ñeä, tieác ñeán ñoä khoâng daùm laáy ra uoáng ! Gaõ raâu roàng cöôøi ha haû: -Ñaõ tieác khoâng nôû uoáng, taïi sao Tieàn huynh cöù ñeo keø keø beân mình ? Gaõ maët roã nheách nheï nuï cöôøi:t -Chæ vì coù moät vò voõ laâm tieàn boái raát thích uoán g traø naêm xöa tieåu ñeä laïi coù thoï aân cuûa oâng ta, nhöng khoâng coù gì baùo ñaùp ñöôïc. Cho neân, cöù moãi naêm, tieåu ñeä xoay ñuû caùch ñeå tìm ra thöù traø naøy, ñeå daâng taëng ngöôøi ñeå goïi laø toû chuùt loøng thaønh cuûa mình. Bôûi vì, ngoaøi traø ra, oâng khoâng chòu thoï nhaän vaät gì khaùc caû ! Gaõ raâu roàng toø moø: -Vaäy vò voõ laâm tieàn boái ñoù laø ai, maø khieán Tieàn huynh kính neå döôøng aáy ? Gaõ maët roå thoaùng ñaéc yù: -Phuøng huynh coù nghe ñeán danh Thieân Phong ñaïi sö chöù ? Gaõ raâu ria thaát thanh keâu leân: -Thieân Phong ñaïi sö ? Phaûi chaêng laø vò chöôûng moân Thieáu Laâm cuûa Nam chi ? Laø Phöông tröôïng ñaïi sö cuûa Boà Ñieàn Thieáu Laâm ? Gaõ maët roã gaät ñaàu: -OÂng ta ñaáy ! Tieåu Phi chôït ruùng ñoäng, rôøi gheá böôùc sang töôi cöôøi: -Tieàn Ma Töû, ta laø baïn cuõ cuûa ngöôi ñaây, sao chaúng môøi ta uoáng traø theá ? Gaõ maët roã ñaûo maét nhìn chaøng töø treân xuoáng döôùi vaø cau ngay neùt maët : -Baèng höõu laø ai ? Taïi haï hình nhö chöa ñöôïc quen thì phaûi ? Tieåu Phi mæm cöôøi : 258 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thaønh Baéc kinh, Thieát sö töû Hoà Ñoàng vôùi caâu chuyeän Thaàn Ñao hoï Lyù, khoâng leõ Tieàn huynh ñaõ queân ? Vöøa nghe döùt lôøi, gaõ maüt roã voäi ñöùng daäy söõng soát : -Caùc haï ñaây laø … -Tieåu Phi ha haû cöôøi vang, caét ngang caâu noùi: -Bieát ñöôïc laø ñuû roài, haø taát ñeà caäp ñeán teân hoï taïi haï ra ! Gaõ maët roã vuït chaáp tay xaù daøi cung kính: -Baûy naêm tröôùc, neáu chaúng nhôø … coâng töû töông cöùu, hoï Tieàn ñaõ cheát döôùi tay Mai Hoa Kieám Phöông Hoaøn Hoøa va Long Vaân trang chuû Long Tieâu Vaân coøn chi ? Tieàn moå tuy khoâng phuùt giaây naøo queân ñaïi aân cuûa coâng töû, nhöng toâng tích cuûa coâng töû nhö haïc noäi maây ngaøn, khoâng ngôø hoâm nay ñöôïc haïnh ngoä nôi ñaây, thaät laø may maén cho Tieàn moã ! Teân raâu ria thaáy hoï Tieànlaø moät con ngöôøi khoù ai treâu tôùi, theá maø tröôùc caùi gaõ treû tuoåi, laïi heát söùc cung kính neå nang, khieán haén khoâng khoûi thaàm hoang mang khoù hieåu. Nhöng laø keû töøng traûi giang hoà, chæ thoaùng xem qua saéc dieän ñaõ bieát ngay gaõ thieáu nieân hình nhö khoâng muoán thaáu loä haønh tung neân haén cuõng tuyeät nhieân khoâng ñeà caäp ñeán tôùi, chæ ñöùn gleân töôi cöôøi chaép tay: -Taïi haï Thuøng Thieân Hoøa, sau naøy kính nhôø coâng töû chæ ích theâm cho ! Tieåu Phi cöôøi ñaùp leã: -Ñaïi danh cuûa Daï du thaàn, taïi haï töøng nghe nhö saám doäi beân tai ! Hai ngöôøi nhaâm nhi heát hai bình traø, sau moät luùc noùi chuyeän döôùi ñaát treân trôøi, Tieåu Phi nghieâm maët xoay thaúng caâu chuyeän vaøo chính ñeà: -Tieàn huynh vöøa ñeà caäp ñeán Thieân Phong ñaïi sö phaûi chaêng laø vò laõo hoøa thöôïng cuûa Thieáu Laâm maø boán möôi naêm veà tröôùc moät chöôûng haï ngaõ Thaát AÙc, moät mình ñaáu vôùi Thieân Moân töù laõo, danh reàn thieân haï ñoù chaêng ? Tieàn Ma Töû cuõng nheï cöôøi: -Naêm xöa, khi Taâm Töø ñaïi sö quy Taây thieân, tieáp nhieäm Thieáu Laâm moân hoä, ñaùng lyù ra veà phaàn cuûa oâng ta, nhöng oâng laïi nhöôøng cho nhò sö ñeä Taâm Hoà, traùi laïi mình laïi laën loäi ñeán Maân Nam naøy, nghe ñaâu, cuõng chæ vì danh traø ôû nôi ñaây ! Tieåu Phi traàm ngaâm: -Thieân Phong ñaïi sö tieáp nhieäm Phöông tröôïng Boà ÑIeàn Thieáu Laâm chaúng bieát laø ñöôïc bao naêm roài ? Tieàn Ma Töû ñaùp: -Coù leõ cuõng treân hai möôi naêm ! Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc, voã gheá ñöùng leân: -Ñuùng laém ! Chính laø oâng ta roài, nhaát ñònh laø oâng ta, lyù ra mình phaûi nghó ñeán oâng ta töø tröôùc môùi phaûi ! Tieàn Ma Töû ngaïc nhieân: 259 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coâng töû cuõng coù quen bieát vôùi Thieân Phong ñaïi sö aø ? Tieåu Phi veû maët loä neùt möøng, khoâng ñaùp maø vuït hoûi: -Tieàn huynh nhaém thöû tieáng taêm cuûa Thieân Phong ñaïi sö naêm xöa, so vôùi vò coá Nhaäm laõo bang chuû cuûa Caùi bang, ai hôn ai keùm ? Caâu hoûi ñoät ngoät cuûa Tieåu Phi laøm Tieàn Ma Töû khoâng khoûi ít nhieàu hoang mang: -Thieân Phong ñaïi sö coù theå noùi laø Baéc ñaåu Thaùi sôn cuûa ñöông kim voõ laâm, Nhaäm laõo tieàn boái, tuy cuõng tieáng taêm laãy löøng, nhöng so ra vôùi oâng e raèng vaãn keùm hôn moät böïc ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Voõ coân g cuûa oâng ta raát cao ? -Tieàn Ma Töû ñaùp: -Voõ coâng cuûa oâng ta e raèng cho ñeán coâng töû … cuõng chaúng hôn ñöôïc noåi ! Tieåu Phi saëc cöôøi: -OÂng laø ngöôøi ñaïo haïnh thaâm saâu, taát nhieân loøng khoan haäu roäng lôùn, ñaâu ñeå taøi naêng loä lieåu ra ngoaøi ? Tieàn Ma Töû cuõng cöôøi to, caát tieáng: -Tuy truyeàn thuyeát giang hoà cho raèng oâng vì traø maø ñeán Maân Nam, nhöng theo taïi haï nghó, thì oâng ta vì quen thuù ñaïm baïc thanh tònh, cho neân chaúng khöùng tieáp nhieäm moân hoä Tung Sôn Thieáu Laâm ! Tieåu Phi nheï thôû daøi: -Phaûi roài keû giao thuû vôùi Thieân Phong Thaäp Töù Lang tröôùc caû Nhaäm Töø, tröø oâng ta ra thì coøn ai ? Thieân Phong Thaäp Töù Lang coù theå kyù thaùc tröôûng töû cuûa mình cho oâng, duø cheát cuõng raát yeân loøng nhaém maét ! Tieàn Ma Töû khoâng daèn ñöôïc laï luøng: -Thieân Phong Thaäp Töù Lang laø vò naøo theá ? Tieåu Phi cöôøi buoàn : -Laø moät con ngöôøi heát söùc laï luøng, tuy y cheát khoâng taêm khoâng tieáng, nhöng coù theå khieán vò chöôûng moân cuûa moät ñaïi phaùi cuøng moät ñaïi bang phaùi lôùn nhaát trong thieân haï phaûi thay y maø nuoâi döôõng hai ñöùa con thô ! Moät yù nghó chôït loeù leân, Tieåu Phi ruùng ñoäng keâu to: -Haén höôùng vaøo Thieân Phong ñaïi sö vaø Nhaäm Töø laõo bang chuû ñeå khieâu chieán, phaûi chaêng vôùi yù ñònh gôûi gaám hai ñöùa con mình cho hoï ? Phaûi chaêng haén mang moät taâm söï gì raát ñau thöông heát coøn muoán soáng, chi mong sao cho ñöùa con sau naøy seõ vöôït böïc hôn ngöôøi. Vaø do ñoù, haén môùi quyeát cheát döôùi tay Thieân Phong ñaïi sö vaø Nhaäm Töø laõo bang chuû, ñeå hai ngöôøi vì haén maø phaûi taän taâm daïy doã cho hai ñöùa beù thaønh nhaân ? Caøng nghe, Tieàn Ma Töû caøng hoang mang ngô ngaùc: -Coâng töû noùi laø … vò Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñoù vì … neân khoâng tieác hy sinh tính maïng cuûa mình ? 260 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nhö khoâng nghe thaáy, chæ laåm baåm noái tieáp nhöõng yù nghó cuûa mình: -Haén bieát roõ haïng ngöôøi nhö Thieân Phong ñaïi sö vaø Nhaäm laõo bang chuû, khoâng khi naøo chòu caåu thaû thu döôõng con cuûa ai, nhöng neáu haén cheát trong tay hoï, taát nhieân hai ngöôøi seõ khoù ñaønh loøng maø choái töø … Tieàn Ma Töû caøng ruùng ñoäng, buoät mieäng hoûi: -Moät ngöôøi cha nhö theá thaät laø vó ñaïi, nhöng chaúng bieát hai ñöùa con cuûa y laø ai ? Tieåu Phi aûm ñaïm : -Moät ngöôøi laø Nam Cung Linh ! Tieàn Ma Töû keâu leân: -Laø vò bang chuû cuûa Caùi bang ñoù aø ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Phaûi ! Tieàn Ma Töû troá maét: -Coøn ngöôøi con kia ? Tieåu Phi ñaùp töøng tieáng moät : -Coøn ngöôøi con kia laø … laø … Nhöng chaøng vuït boû löûng caâu noùi, ngöûng ñaàu thôû daøi aùo naõo: -Chæ mong ta ñoaùn traät, chæ mong laø caùi teân hung thuû bí maät ñoù, khoâng phaûi laø haén ! Tieàn Ma Töû laïi moät phen giaät mình: -Hung thuû ? Tieåu Phi ñaùp: -Theo choã taïi haï bieát, haén ñaõ gieát cheát chín ngöôøi voâ côù, baây giôø naïn nhaân keá tieáp … Chaøng vuït nhaûy döïng leân, thaát thanh: -Naïn nhaân keá tieáp phaûi chaêng laø Thieân Phong ñaïi sö ? Tieàn Ma Töû baät cöôøi leân: -Ñieàu ñoù coâng töû khoûi phaûi lo xa, baát luaän ngöôøi ñoù laø ai nhöng neáu muoán gia haïi Thieân Phong ñaïi sö, sôï raèng giôø cheát ñaõ ñieåm cho haén vaäy. pds ñaõ laâu khoâng döï ñeán vieäc ñôøi, nhöng voõ coâng vaãn khoâng bao giôø luït ! Tieåu Phi cöôøi thaûm: -Neáu Tieàn huynh bieát haén laø ai roài, taát seõ khoâng coøn noùi leân caâu ñoù, haén … Tieàn Ma Töû khoâng sao daèn ñöôïc: -Vaäy haén laø ai ? Hình nhö chaúng muoán noùi ra teân hoï cuûa haén laø ai, Tieåu Phi traàm ngaâm moät thoaùng roài noùi laûng ñi: -Taïi haï coù chuyeän muoán gaëp Thieân Phong ñaïi sö, luoân tieän thay Tieànhuynh mang traø leân bieáu cho ngöôøi, Tieàn huynh coù tin töôûng ñöôïc chaêng ? Tieàn Ma Töû laäp töùc thaùo caùi tuùi vaûi treân löng xuoáng trao cho Tieåu Phi töôi cöôøi: 261 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñöøng noùi chi bao traø taàm thöôøng, maø cho ñeán caû sinh maïng Tieàn Ma Töû naøy coù giao cho coâng töû, Tieàn Ma Töû toâi cuõng vaãn tin töôûng nhö thöôøng ! Tieåu Phi mæm cöôi chöa kòp noùi gì, chôït thaáy teân “traø baùc só” voäi vaõ tieán laïi, cung kính nghieâng mình thi leã cuøng chaøng: -Thöa coâng töû, vò khaùch ngoài nôi baøn goùc beân kia coù vaøi lôøi muoán noùi vôùi coâng töû, chaúng hay coâng töû coù chòu khoù böôùc sang khoâng ? Tieåu Phi khoâng khoûi ñöa maét nhìn sang phía aáy, coù vò khaùch aùo xaùm ñang ngoài ngoaûnh maët vaøo töôøng maø caû tieáng ñoàng hoà roài chaúng heà thaáy haén ñoäng ñaäy. Treân ñaàu haén ñoäi moät chieác noùn roäng vaønh suøm suïp ñeán taän mang tai, nhöng baây giôø thì chieác noùn ñaõ traät xuoáng gaùy che laáp maát ñaàu, chæ coøn loä ra maùi toùc baïc laâm raâm. Vöøa böôùc vaøo traø quaùn, Tieåu Phi ñaõ coù phaàn naøo hoaøi nghi ngöôøi khaùch laï luøng aáy, vì moïi ñoäng tònh trong quaùn, haén vaãn cöù ñaâu maët vaøo töôøng, khoâng heà quay laïi. Vaø töø luùc Tieåu Phi vaøo quaùn cho ñeán bay giôø, haén cuõng chaúng day qua nhìn, cho ñeán maët muõi haén ra sao, Tieåu Phi cuõng khoâng thaáy thì taïi sao boãng nhieân haén bieát chaøng vaø ngoû yù môøi sang troø chuyeän ? *** Söï laï luøng khieán Tieåu Phi nhaát quyeát phaûi böôùc sang xem haén laø ai … Tieåu Phi vöøa böôùc tôùi, ngöôøi noï ñaõ rôøi gheá ñöùng leân. Tuy khoâng heà quay ñaàu laïi, nhöng sau löng haén y nhö laø coù moïc theâm ñoâi maét. Moät yù nghó chôït loeù leân, Tieåu Phi nheï mæm cöôøi: -Caùc haï phaûi chaêng laø Thaàn öng Ngoâ laõo boä ñaàu ? Ngöôøi noï hình nhö thoaùng giaät mình, Tieåu Phi ñaõ tieán ñeán caïnh haén, thö thaû keùo gheá ngoài xuoáng, cöôøi to noái lôøi: -Khaép trong thieân haï, tröø Ngoâ laõo boä ñaàu ra, coøn ai coù ñöôïc nhó löïc kinh ngöôøi döôøng aáy ? Ngöôøi noï göôïng cöôøi: -Khaép thieân haï quaû nhieân khoâng chuyeän gì giaáu noåi Ñaïo Soaùi Löu Höông. Cho ñeán baây giôø Tieåu Phi ñaõ nhìn roõ ñöôïc khuoân maët cuûa haén vôùi ñoâi goø maù nhoâ cao laøm ñoâi maét saâu nhö thuït theâm vaøo trong, aùnh maét ngôøi ngôøi linh ñoäng, ñoâi vaønh tai maøu xaùm traéng nhaáp nhoùa phaûn quang, hình nhö ñöôïc cheá taïo baèng moät chaát hôïp kim y nhö baïc, giaù maø chaúng coù chieác noùn che khuaát, chæ thoaùng nhìn qua moïi ngöôøi cuõng coù theå nhaän ra haén laø ai roài ! Tieåu Phi ha haû cöôøi ñaùp: -Gaëp nhau moät chuyeán taïi kinh thaønh, chaúng ngôø caùch maáy thaùng trôøi Ngoâ laõo ñaàu cuõng khoâng queân ñöôïc tieáng noùi cuûa Löu moå … AØ ! Laï thaät ! … Chaøng vuït nhìn söõng Ngoâ laõo boä ñaàu: 262 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hình nhö caùi hoâm ñoù, ñeä hình nhö khoâng coù noùi leân moät tieáng naøo tröôùc maët Ngoâ laõo boä ñaàu, taïi sao Ngoâ laõo boä ñaàu nhaän ñöôïc gioïng noùi cuûa ñeä ? Thaàn öng Ngoâ laõo boä ñaàu cöôøi vuoát nheï haøm raâu : -Ngöôøi trong thieân haï, chaúng nhöõng tieáng noùi moãi moãi chaúng gioâng nhau, cho ñeán tieáng böôùc chaân cuõng khaùc haún. Ñaïo Soaùi Löu Höông khinh coâng ñeä nhaát thieân haï, tieáng böôùc chaân laïi caøng khaùc bieät vôùi ngöôøi thöôøng, tieåu laõo nhi toâi neáu chaún g nhaän ra ñöôïc tieáng böôùc chaân cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông, thì ñoâi vaønh tai naøy thaät laø ñaùng vöùt cho choù gaäm ! Tieåu Phi cöôøi ha haû: -Baïch Y Thaàn Nhó, quaû nhieân danh baát hö truyeàn ! Chaøng chôït cuùi ñaàu haï thaáp gioïng: -Ngoâ laõo boä ñaàu töø ngaøn daëm xa theo daáu tìm ñeán ñaây, phaûi chaêng vì vuï Baïch Ngoïc Myõ Nhaân ? Thaàn öng töôi cöôøi laéc ñaàu: -Tieåu laõo nhi duø coù gan baèng trôøi, cuõng chaúng daùm ñoøi laïi vaät gì trong tay Ñaïo Soaùi. Tieåu Phi nhöôùng maét: -Theá laõo Ngoâ ñaàu ñeán ñaây vôùi muïc ñích gì ? Thaàn Öng kheõ gioïng ñaùp: --Tieåu laõo nhi voán ñang theo doõi gaõ Maûn Thieân Tinh Tieàn ma Töû … Tieåu Phi ngaét ngang: -Phaûi chaêng vì caùi vuï Thieát Sö Töû Hoà Ñoàng cuûa baûy naêm tröôùc ? Thaàn Öng göôïng cöôøi: -Tieåu laõo nhi voán chaúng bieát chuyeän naøy coù lieân quan tôùi toân giaù, baèng khoâng ñaâu daùm ña söï laøm chi. Taát nhieân, toân giaù cuõng hieåu cho, moät keû ñaõ aên mieáng côm cuûa coâng, thì suoát ñôøi khoù thoaùt khoûi voøng nha laïi. Coù laém chuyeän mình khoâng muoán döï vaøo, nhöng cöù bò doàn buoäc phaûi nhuùng tay. Tieåu Phi traàm gioïng: -Caâu chuyeän baûy naêm veà tröôùc, tuy raèng Tieàn Ma Töû chaúng phaûi, nhöng Mai Hoa Kieám vaø Long Vaân Trang chuû quaù caäy theá hieáp ngöôøi, thaät cuõng ñaùng haän ! Huoáng hoà, Tieàn Ma Töû vì caâu chuyeän ñoù sôùm ñaõ boû ngheà, lui khoûi giang hoà, aån laùnh ñeán ñaây, Ngoâ laõo boä ñaàu nôõ ñaâu ñi doàn moät keû ñaõ bieát hoái loãi vaøo böôùc ñöôøng cuøng ? Thaàn Öng mæm cöôøi thö thaû : -Tieåu laõo nhi soáng ñeán töøng tuoåi naøy, leõ ñaâu chaúng bieát chuyeän thieät hôn phaûi traùi. Ñaõ bieát roõ Ñaïo Soaùi Löu Höông coù can döï ñeán vuï naøy, coøn daùm ñaâu gaây ra raéc roái nöõa ? Laõo thôû phaøo, ñoåi ngay loái xöng hoâ thaân maät hôn: -Laõo môøi coâng töû sang ñaây, laø vì moät khaùc ! 263 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nhíu maøy: -Vieäc chi theá ? Thaàn Öng traàm ngaâm moät luùc, môùi chaäm raõi leân tieáng: -Caùi bang Bang chuû Nam Cung Linh, möôøi hoâm tröôùc cheát taïi treân hoà Ñaïi Minh cuûa thaønh Teá Nam, caâu chuyeän naøy chaúng hay Ñaïo Soaùi Löu Höông coù bieát chöa ? Tieåu Phi cöôøi nöûa meùp: -Ngoâ laõo boä ñaàu taát khoâng khi naøo laïi nghó toâi laø saùt nhaân chöù ? Thaàn Öng voäi söûa ve töôi cöôøi: -Laõo ñaâu daùm nghó quaáy theá ? Chaúng qua … Tieåu Phi voâi hoûi: -Chaúng qua theá naøo ? Thaàn Öng ñaùp: -Chaúng qua Nam Cung Bang chuû cheát quaù thaûm khoác, nghe noùi sau khi cheát coøn bò loaïn ñao phaân thaây, cho neân moân haï Caùi bang, treân döôùi ñeàu theà quyeát tìm ra hung thuû ! Tieåu Phi khoâng khoûi nhíu maøy … Vì chaøng bieát roõ keû cheùm naùt thi theå Nam Cung Linh, taát nhieân laø caùi gaõ Haéc Traân Chaâu vì noùng loøng baùo thuø cha maø laøm theá. Vaø taát nhieân chaøng cuõng hieåu laø moân haï Caùi bang cho ñeán baây giôø cuõng chöa hieåu roõ aâm möu ñen toái cuûa Nam Cung Linh, nhöng chaøng khoâng muoán ñem vieäc naøy noùi vôùi baát cöù moät ai ! Thaàn Öng laïi thôû daøi noùi tieáp: -Caùi chuyeän maø cao thuû giang hoà thuø haèn cheùm gieát nhau, voán ra Ngoâ moå chaúng neân hoûi ñeán. Nhöng khoå caùi laø Ngoâ moå vôùi maáy vò tröôûng laõo moân haï Caùi bang coù tình thaâm giao, tình côø treân doïc ñöôøng laïi gaëp qua boïn hoï ! Tieåu Phi vuït hoûi: -Khoâng leõ moân haï ñeä töû Caùi bang ñeàu nghi taïi haï laø hung thuû gieát cheát Nam Cung Linh ? Thaàn Öng laéc ñaàu : -Hoï khoâng heà daùm nghó laø coâng töû, chaúng qua hoï ñeàu cho laø coâng töû phaûi bieát roõ hung thuû saùt haïi Nam Cung bang chuû laø ai. Cho neân hoï nhôø laõo phu khi gaëp coâng töû giuùp hoï noùi moät lôøi, baát luaän Ñaïo Soaùi Löu Höông bieát hay khoâng bieát, chæ caàn Ñaïo Soaùi Löu Höông leân tieáng laø Caùi bang moân haï khoâng daùm dò nghò chi khaùc ! Tia maét vuït ngôøi leân nhö ñieän loeù, Tieåu Phi ñaùp töøng tieáng moät: -Chuyeän ñoù, quaû taïi haï coù bieát ! Thaàn Öng ruùng ñoäng: -Coâng töû ñaõ bieát, vaäy coù theå noùi ra cho bieát ñöôïc chaêng ? Tieåu Phi traàm gioïng: 264 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cho duø taïi haï coù noùi ra teân hung thuû laø ai, Ngoâ laõo boä ñaàu cuõng voâ phöông laøm gì haén, chaúng qua … Chaøng vuït ñöùng leân roài noùi tieáp: -Ba hoâ sau, taïi hoa vieân nhaø hoï Laâm nôi thaønh Boà Ñieàn, Ngoâ laõo boä ñaàu chòu khoù ñeán ñoù chôø taïi haï, khi aáy, taïi haï seõ ñem giao hung thuû haï saùt Nam Cung Linh cho ! oOo 265 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn