Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT KHUOÂN MAËT MYÕ NHAÂN Lôùp sa moûng ñöôïc veùn leân cao. Tieåu Phi töôûng seõ ñöôïc ngaém moät khuoân maët raïng rôõ nhö tieân nöõ, khoâng ngôø töø sau lôùp sa hieän ra, laïi laø moät khuoân maët cuûa quyû ma. Khoâng moät khoaûng da naøo treân khuoân maët ñöôïc veïn toaøn, töøng veát seïo chaèng chòt choàng leân nhau, raên ruùm nhaên nhíu, y nhö lôùp phuùn thaïch do hoûa dieäm sôn phun leân vaø ñoâng ñaëc laïi. Khoâng coù nguõ quan, chaân maøy cuõng khoâng noát, tröø vaønh moâi hoàng thaém coøn nguyeân veïn, taát caû khuoân maët coøn laïi chæ laø moät khoái thòt loài loõm ñoû hoûn, xaáu xa ñeán deã sôï vôùi nhöõng loå ñen ñen saâu hoaém. Vaø töø ñoâi moâi hoàng coøn nguyeân aáy, tieáng noùi vaãnphaùt ra thaät dòu daøng: -Baây giôø tuùc haï ñaõ maõn nguyeän roài chöù ? Tieåu Phi khoâng khoûi caûm thaáy luùng tuùng: -Taïi haï … taïi haï thaät khoâng ngôø … Thu Linh Toá khoâng ñeå chaøng troïn caâu, noùi tieáp: -Baây giôø tuùc haï haún ñaõ hieåu taïi sao chæ mình Nhaäm Töø vaø tuùc haï nhìn thaáy khuoânmaët ta thoâi. Chæ vì maët ta sôùm ñaõ bò huûy hoaïi. Theo ta nghó, treân ñôøi naøy tuyeät khoâng moät coâ gaùi naøo baèng loøng ñeå ngöôøi khaùc nhìn boä maët ñaõ thaønh xaáu xí cuûa mình, phaûi theá khoâng ? Gioïng noùi cuûa naøng tuy thaät bình thaûn döûng döng, nhöng söï döûng döng vaø bình thaûn ñoù caøng laøm cho Tieåu Phi theâm xa xoùt. Chöa bao giôø chaøng bieát cuùi ñaàu tröôùc moät ai, nhöng giôø ñaây Tieåu Phi phaûi guïc ñaàu uû ruû: -Taïi haï thaät ñaùng cheát, taïi sao taïi haï laïi buoäc phu nhaân … Thu Linh Toá ngaét ngang: -Tuùc haï chaúng buoäc ta, taïi ta töï yù muoán cho tuùc haï xem ! Soùng maét naøng aùnh leân nhöõng tia dòu daøng, naøng noùi tieáp: -Ñaùng tieác laø tuùc haï ñeán treã hai möôi naêm, ta khoâng theå cho Ñaïo Soaùi Löu Höông xem dung maïo cuûa ta hai möôi naêm veà tröôùc. Ñieàu ñoù coá nhieân laø ñaùng tieác cho tuùc haï, maø ta, ta cuõng chaúng khaùc gí tuùc haï ! Tieåu Phi göôïng cöôùi: -Baát luaän dung maïo phu nhaân bieán ñoåi theá naøo, phong tö cuûa phu nhaân vaãn laø voâ song thieân haï, taïi haï coù theå thaáy ñöôïc phong nghi cuûa phu nhaân, ñaõ laø moät ñieàu may maén toät böïc roài. Thu Linh Toá ñieåm nheï nuï cöôøi: 228 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tuùc haï khoâng caàn phaûi an uûi ta, vì ta khoâng coù gì khoù chòu. Hai möôi naêm sau khi dung maïo bò huûy, ta môùi coù ñöôïc nhöõng ngaøy soáng haïnh phuùc nhaát trong ñôøi ! AÙnh maét naøng doõi theo cuïm maây troâi ôû xa xa, naøng buoàn buoàn noùi tieáp: -Thaäm chí ta coøn caûm ôn ngöôøi ñaõ huûy ñi dung maïo ta. Neáu khoâng coù naøng, ta laøm sao höôûng ñöôïc hai möôi naêm daøi trong haïnh phuùc an nhaøn ? Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc, hoûi: -Nhöng ngöôøi ñaõ huûy hoaïi dung maïo phu nhaân laø ai ? Thu Linh Toá laïi dôøi aùnh maét trôû veà, nhìn thaúng vaøo Tieåu Phi: -Tuùc haï coù nghe noùi ñeán teân Thaïch Quan AÂm chöa ? Tieåu Phi thaát thanh: -Thaïch Quan AÂm ? Thu Linh Toá thôû daøi: -Tuùc haï töï nhieân phaûi bieát caùi teân ñoù. Vì naøng laø moät ngöôøi ñaøn baø voõ coâng raát cao maø taâm ñòa cuõng laïnh nhaït nhaát treân ñôøi. Hieän giôø, coù theå noùi naøng laø ngöôøi ñaøn baø ñeïp nhaát trong thieân haï ! Tieåu Phi voäi hoûi: -Naøng cuøng phu nhaân coù haän thuø gì ? Thu Linh Toá laéc ñaàu: -Khoâng coù thuø haän gì caû. Hôn nöõa, cuõng chæ coù gaëp nhau moät laàn maø thoâi ! Tieåu Phi thaéc maéc: -Theá taïi sao naøng … Thu Linh Toá ngaét ngang lôøi chaøng baèng moät tieáng thôû daøi: -Trong truyeàn thuyeát cuûa giang hoà, thì nghe ñaâu naøng coù moät taám “Kieáng ma” ngaøy ngaøy naøng nhìn vaøo göông hoûi “Ai laø ngöôøi ñeïp nhaát trong thieân haï ?” Tieåu Phi chaän hoûi: -khoâng leõ caùi göông ñoù moãi ngaøy ñeàu traû lôøi naøng laø ngöôøi ñeïp nhaát thieân haï aø ? Thu Linh Toá gaät ñaàu: -Phaûi ! Cho ñeán moät ngaøy, taám göông ma ñoù traû lôøi khaùc ñi. Maët göông ñaùp laø ta, Thu Linh Toá môùi laø ngöôi ñeïp nhaát trong thieân haï, tai hoïa cuûa ta cuõng baét ñaàu töø ñoù maø khôûi nguoàn. Caâu chuyeän y nhö laø moät coå tích thaàn thoaïi cuûa ngöôøi phöông Taây, Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc loøng haùo höùc: -Cho neân naøng ñaõ tìm ñeán phu nhaân ? Thu Linh Toá ñaùp: -Phaûi, khi tìm ñöôïc ta, naøng ñöùng im lìm nhìn ta gaàn suoát hai tieáng ñoàng hoà, trong thôøi gian ñoù, cô hoà naøng khoâng heà chôùp maét. Cuoái cuøng naøng vuït hoûi: “Ngöôi muoán ta gieát ngöôi, hay laø ngöôi töïhuûy hoaïi dung maïo cuûa mình ?” Tieåu Phi nheách meùp: -Moät caâu hoûi thaät buoàn cöôøi ! 229 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thu Linh Toá thôû daøi u oaùn: -Nhöng luùc aáy ta khoâng buoàn cöôøi chuùt naøo, maø chæ caûm thaáy tay chaân ñeàu laïnh ngaët, khoâng noùi ñöôïc moät caâu. naøng nhìn ta moät luùc, chôït xaây mình ra phía ngoaøi vaø noùi “Ba thaùng sau ta seõ trôû laïi ñaây, neáu luùc ñoù coøn thaáy ngöôi vaãn nhö theá naøy, ta seõ gieát ngöôi !”. Noùi xong naøng ñeå laïi treân baøn moät chieác loï thuoác vaø noùi tieáp : “Ta cho ngöôi theâm ba thaùng ñeã löu giöõ caùi ñeïp cuûa mình, taát nhieân ngöôi phaûi bieát caùch quyù troïng noù !” Tieåu Phi chen lôøi: -Naøng ñaõ boû ñi, taïi sao phu nhaân … Thu Linh Toá cöôøi thaûm naõo: -Thaïch Quan AÂm neáu ñaõ muoán gieát ai, khoâng moät keû naøo troán thoaùt ñöôïc vaø ta ñaõ ñöôïc taän maét thaáy voõ coâng cuûa naøng. Vaû laïi, luùc ñoù ta chöa muoán cheát sôùm. Tieåu Phi cuõng cheùp mieäng ta thaùn: -Ñaâu coù moät keû naøo treân ñôøi muoán cheát bao giôø ? Tröø phi laø nhöõng haïng heøn yeáu ñieân cuoàng, töï huûy hoaïi ñôøi mình, chæ vì moät thaát voïng coûn con ! Thu Linh Toá chôùp nheï vaønh mi: -Luùc ñoù tuoåi ta coøn raát treû, taát nhieân raát nhieät aùi ñôøi cuûa mình, duø ta khoâng coøn ñeïp, nhöng vaãn coù theå soáng hay hôn … Naøng vuït môû maét ra, khuoân maët saàn suøi deã sôï nhö aùnh leân moät nuï cöôøi : -Ta laïi nghó, ít ra mình vaãn coøn ba thaùng ñeå ñeïp, taát nhieân ta phaûi heát söùc quyù troïng caùi ñeïp saép vónh vieãn maát ñi ñoù. Vaäy thì , trong khoaûng thôøi gian ba thaùng trôøi ngaén nguûi ñoù, ta neân laøm gì ñaây ? Tieåu Phi buoät mieäng: -Do ñoù phu nhaân tìm caùch löu giöõ maõi caùi de95p cuûa mình trong theá nhaân, trong loøng ngöôøi. Vaø phu nhaân ñaõ tìm Toân Hoïc Boå, moät hoïa sö hoïa töôïng noåi tieáng nhaát ñöông thôøi ! Thu Linh Toá hôi söõng soát: -Tuùc haï … tuùc haï ñaõ bieát ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taïi haï ñaõ gaëp qua Toân Hoïc Boå tieân sinh ! Traàm ngaâm moät luùc, Thu Linh Toá noùi tieáp; -Luùc ñoù ta haønh ñoäng cuõng coù phaàn buoâng lung … caùi ñeâm maø hoïa xong, thì cuõng laø luùc kyø haïn ba thaùng vöøa ñuû, Thaïch Quan AÂm ñeán raát ñuùng heïn … Tieåu Phi tieáp lôøi: -Cho neân ngay ñeâm ñoù, phu nhaân huûy ñi dung maïo cuûa mình ? Thu Linh Toá thôû daøi: -Caùi loï nhoû maø Thaïch Quan AÂm ñeå laïi, laø moät loaïi thuoác nöôùc, thuoác noùng coøn hôn caû löûa ñoû … 230 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gioïng noùi dòu daøng cuûa naøng, boång trôû thaønh khích ñoäng khaùc thöôøng, loàng ngöïc naøng theo ñoù phaäp phoøng leân xuoáng, hình nhö aùm aûnh cuûa giaây phuùt haõi huøng ñoù vaãn coøn löu maõi ñeán baây giôø. Tieåu Phi lieám moâi hoûi: -Phu nhaân vì khoâng muoán ñeå Toân Hoïc Boå, sau khi tænh daäy, nhìn thaáy dung nhan phu nhaân bò huûy neân ñaõ … Thu Linh Toá run run: -Sau khi ñoå chaát thuoác leân m85t, thaàn trí ta cô hoà loaïn cuoáng, cho neân … cho neân ta môùi haønh ñoäng nhö theá ta … ta … naøng vuït laáy tay buïm maët, bôø vai run run thoån thöùc. Tieåu Phi thôû daøi; -Cho ñeán baây giôø taïi haï môùi hieåu vì sao phu nhaân nôõ ñoái hoù vôùi Toân Hoïc Boå nhö theá, vì sao hoïa leân boán böùc töôïng … Nhöõng yù nghó cuûa taïi haï tröôùc ñaây veà phu nhaân, hoaøn toaøn sai heát ! Thu Linh Toá chôït ngöôùc leân: -Baát luaän ta vì hoaøn caûnh naøo, nhöng ta ñaõ haønh ñoäng nhö theá, tuùc haï khoâng theå tha thöù ta phaûi khoâng ? Laëng thinh moät luùc, Tieåu Phi dòu daøng: -Taïi haï chæ caàn bieát vò Nhaäm phu nhaân hieän taïi laø moät ngöôøi ñaøn baø thaät dòu daøng, thaät nhaân töø nhaát trong thieân haï, coøn haønh vi cuûa naøng Thu Linh Toá tröôùc kia nhö theá naøo, taïi haï khoâng caàn bieát ñeán ! Thu Linh Toá cuõng traàm tö ñi moät luùc laâu môùi thoát: -Hai möôi naêm nay, quaû thaät ta ñaõ caûi bieán raát nhieàu taát nhieân tuùc haï coù theå ñoaùn ra, ai ñaõ laøm ta caûi bieán ñöôïc ? Tieåu Phi ñaùp ngay: -Nhaäm laõo bang chuû ! Thu Linh Toá khoâng ñaùp maø chæ noùi tieáp: -Trong côn thaàn trí ñieân cuoàng ta moùc ñi ñoâi maét cuûa Toân Hoïc Boå, roài chính ta cuõng ngaát meâ luoân. Khi tænh daäy, treân ñaàu ta ñeàu bò baêng kín. Sau ñoù, ta soáng trong boùng toái suoát maáy thaùng trôøi. Luùc ñoù ta thaät chaúng bieát bao nhieâu laø caûm kích ñoái vôùi Toá Taâm sö thaùi. Vì neáu chaúng coù ngöôøi, ta khoù maø coøn soáng ñeán ngaøy nay ! Gioïng naøng daàn daàn trôû laïi traïng thaùi bình thaûn dòu daøng: -Nhöng ñeán khi ta thaáy laïi aùnh maët trôøi, ta môùi hay raèng, luoân luoân beân caïnh ñeâmngaøy chaêm soùc cho ta, khoâng phaûi laø Toá Taâm sö thaùi maø laïi laø Nhaäm Töø ! Tieåu Phi cöôøi thoaûi maùi: -Theá laø phu nhaân ñem taám loøng caûm kích Toá Taâm, chuyeån sang caû vaøo Nhaäm laõo bang chuû ? Thu Linh Toá laéc ñaàu : -Khoâng, luùc ñoù chaúng nhöõng ta khoâng caûm kích maø traùii laïi coøn haän voâ cuøng ! 231 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nhöôùng maét. Thu Linh Toá cöôøi thaûm naõo: -Khi nhìn thaáy Nhaäm Töø thì cuõn g vöa luùc ta nhìn thaáy khuoân maët cuûa ta, moät khuoân maët gheâ gôùm maø ta khoâng töôûng töôïng noåi. Nhìn vaøo khuoân maët cuûa mình, ta heát coøn yù muoán soáng, dung maïo ñaõ maát ñi, cuõng baèng nhö sinh maïng maát ñi … Naøng thôû daøi noùi tieáp: -Taám tình ta luùc baáy giôø vöøa bi ai, vöøa phaån noä, laïi caøng thuù gheùt taïi sao Nhaäm Töø ñeán ñaây ñeå gaëp ta trong luùc naøy ? Ta nhö ngöôøi ñieân xua ñuoåi y di. Tieåu Phi cheùp mieäng; -Taâm tình cuûa phu nhaân luùc ñoù, taïi haï cuõng phaàn naøo caûm thoâng ñöôïc. Thu Linh Toá thoaùng phôùt nuï cöôøi: -Tuùc haï coù leõ cuõng bieát, haïng ngöôøi nhö Nhaäm Töø khoù maø ñuoåi haén ñi. Cho neân saùng hoâm sau haén laïi loï moï tôùi vaø ta laïi to tieáng ñuoåi xua … Tieåu Phi cöôøi noái lôøi: -Vaø saùng sôùm ngaøy thöù hai oâng laïi moø tôùi … Thu Linh Toá cuoái cuøng or62i cuõng baät cöôøi: -Moài ngaøy ñeàu tôùi, moãi ngaøy ta laïi ñuoåi, ta ñem heát nhöõng caâu guyeàn ruûa ñoäc ñòa nhaát ñeå maéng haén, thaäm chí ñaùnh haén nhöng roài saùng hoâm sau, haén laïi cuõng ñeán … Nheï maân meâ laáy huû tro coát ñang oâm chaët trong tay, tuy chæ laø moät loï saønh laïnh leõo voâ tri, nhöng Thu Linh Toá hình nhö caûm thaáy moät nieàm eâm aám laï luøng … Naøng chôùp maét mô maøng: -Tuùc haï caàn neân bieát, luùc ñoù Nhaäm Töø ñaõ laø Bang chuû Caùi bang roài, voán ra khoâng caàn nhaãn nhòn vôùi moät ngöôøi con gaùi vöøa xaáu laïi vöøa hung döõ nhö ta. nhìn boä maët cuûa ta, haún tuùc haï cuõng hieåu, tröø Nhaäm Töø ra, treân ñôøi naøy tuyeät khoâng moät ngöôøi ñaøn oâng naøo chòu nhaãn nhuïc nhö theá … Vaø gioïng naøngvuït trôø thaønh dòu daøng hôn caû luùc naøo: -Tröø phi ta ñaõ laø keû cheát, baèng khoâng laøm sao maø khoâng xieâu loøng vôùi moät keû beàn chí nhö haén ñöôïc ? Tieåu Phi chaäm raõi: -Ñaáy chæ vì caùi maø Nhaäm laõo bang chuû yeâu khoâng phaûi laø caùi ñeïp ñaõ maát ñi, maø laø taâm hoàn cuûa phu nhaân. OÂng cuõng hieåu raèng dung maïo cuûa phu nhaân duø caûi bieán, nhöng taâm hoàn khoâng bao giôø caûi bieán caû ! Thu Linh Toá cheùp mieäng: -Ñaùng tieác laø Nhaäm Töø chaúng gaëp tuùc haï khi oâng coøn soáng. Baèng khoâng, nhaát ñònh tuùc haï seõ laø baïn thaân cuûa oâng. Song le tuùc haï chöa hieåu thaáu veà oâng, vì tuùc haï vaãn ñoaùn khoâng truùng laém. Tieåu Phi troá maét: -AØ ! … Thu Linh Toá noùi tieáp: 232 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Töø daïo tröôùc, ta vaø Nhaäm Töø chaúng qua gaëp nhau coù maáy laàn, oâng ñaâu coù si tình vôùi ta laém nhö tuùc haï öôûng. Huoáng hoà, luùc ñoù ta chæ coù caùi voû haøo nhoaùng beà ngoaøi, taâm hoàn ta traùi laïi thaät thoái tha 1 Tieåu Phi mæm cöôøi : -Nhöng cuõng coù laém ngöôøi vöøa gaëp nhau ñaõ moät daï chung tình, yeâu ñeán ghi xöông khaéc coát ! Thu Linh Toá nheách nheï nuï cöôøi kín ñaùo: -Nhöng baát luaäntheá naøo, ñoù cuõng khoâng phaûi laø nguyeân nhaân chính yeáu maø söï thaät laø oâng bieát roõ nieàm ñau khoå cuûa moät ngöôøi con gaùi sau khi bò huûy hoaïi dung maïo. Vaø oâng coøn hieåu chæ coù tình caûm môùi xoa dòu noåi veát thöông thoáng khoå ñoù, cho neân oâng ñaõ quyeát hy sinh rieâng mình ñeå baàu baïn, d8eå an uûi suoát ñôøi ta ! Naøng ngöûa maët nhìn leân cao, gioïng thaät buoàn: -Ta sôùm ñaõ coù noùi, oâng laø moät con ngöôøi nhaân töø nhaát theá gian ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Baát luaän theá naøo, cuõng khoâng theå noùi laø oâng hy sinh rieâng mình. vì,tuy khoâng ñöôïc moät myõ nhaân ñeïp nhaát treân ñôøi, nhöng oâng ñaõ ñöôïc moät ngöôøi vôï dòu daøng, cao nhaõ vaø teá nhò nhaát nhaân gian ! Thu Linh Toá dòu daøng ñaùp: -Caùm ôn tuùc haï, caùm ôn tuùc haï ñaõ khen ta baèng nhöõng lôøi nhö theá, tuùc haï bieát chaêng nghe xong nhöõng lôøi cuûa tuùc haï, loøng ta thaät laø côûi môû ! Tieåu Phi noùi : -Taïi haï cuõng caàn phaûi caùm ôn phu nhaân ñaõ cho taïi haï bieát ñöôïc moät ñoaïn dó vaõng cuûa mình. Suoát ñôøi taïi haï coù leõ khoâng bao giô nghe ñöôïc moät chuyeän tình naøo vó ñaïi vaø caûm ñoäng hôn nöõa ! Thu Linh Toá chôït ñieåm nheï nuï cöôøi : -Tuùc haï cuõng neân bieát, tröø Nhaäm Töø ra, tuùc haï khoâng nhöõng laø ngöôøi ñaøn duy nhaát thaáy ñöôïc maët ta, maø cuõng laø ngöôøi ñaøn oâng duy nhaát maø ta caûm meán ! AÙnh maét cuûa naøng ñang nhìn Tieåu Phi cuõng hình nhö aám dòu hôn leân: -Chæ vì, Nhaäm Töø tuy cho ta hai möôi naêm trong neáp soáng haïnh phuùc eâm ñeàm, nhöng chæ coù tuùc haï môùi coù theå ñem laïi cho ta moät taâm tình eâm laëng trong caùi cheát… Tieåu Phi söõng soát: -Cheát ? Thu Linh Toá daøu daøu gaät ñaàu: -Nhaäm Töø cheát ñi, muïc ñích soáng cuûa ta chæ vì muoán vaïch traàn bí maät cuûa Nam Cung Linh. bay giôø taâm nguyeän ta ñaõ thoûa, tuùc haï thöû nghó : ta coøn gì ñeå löu luyeán treân ñôøi nöõa chöù ? oOo 233 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn