Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI HEÙ DAÀN BÍ MAÄT Tieåu Phi day sang Thu Linh Toá mæm cöôøi: -Taïi haï ñeán hôi chaäm thì phaûi ? Thu Linh Toá nheách nheï vaønh moâi: -Cuõng khoâng ñeán noåi chaäm laém. vaø kyø voïng cuûa toâi ñaët vaøo caùc haï cuõng khoâng phaûi laø quaù uoång … Naøng döøng laïi coá neùn moät tieáng thôû daøi vaø noùi tieáp: -Thoaùng nhìn qua, toâi bieát ngay caùc haï laø moät con ngöôøi raát thoâng minh, coù theå nghe ra ñöôïc lôøi cuûa toâi noùi vaø theá naøo roài caùc haï cuõng quay laïi. Khi Baïch Ngoïc Ma tìm ñeán ñaây, toâi coá heát söùc daàn daø, duï ñöa haén ñeán choán naøy. Nghe toâi muoán nhaûy xuoáng vöïc töï töû, haén môùi ñeå toâi yeân maø khoâng ra tay ! Tieåu Phi maét nhìn laûng ra xa: -Neáu khoâng nhôø phong nghi tuyeät theá cuûa phu nhaân, thì deã chi laøm cho caùi aùc Baïch Ngoïc Ma haùo saéc thaønh danh kia chaúng daùm ñuïng ñeán cheùo aùo cuûa phu nhaân ? Vaø neáu khoâng coù chieác traâm rôi chæ ñöôøng, taïi haï laøm sao bieát nôi ñaây maø tìm ? Vaønh moâi hoàng cuûa Thu Linh Toá nhö thoaùng moät nuï cöôøi, nhöng thanh aâm cuûa naøng vaãn heát söùc nghieâm trang: -Tuùc haï cuõng neân hieåu raèng, nhöõng gì maø ta ñaõ laøm ñoù khoâng phaûi vì maïng soáng cuûa mình, nhöng neáu ta khoâng theå ñem nhöõng chuyeän bí maät giaáu kín trong loøng ñeå noùi ra, thì caùi cheát thaät laø ñaùng tieác ! Tieåu Phi ñi ngay vaøo ñeå: -Vaäy nhöõng bí maät trong loøng phu nhaân, baây giôø coù theå noùi ñöôïc roài chöù ? Thu Linh Toá chôùp ñoâi maét: -Neáu baây giôø khoâng noùi ra, sôï raèng seõ khoâng coøn cô hoäi naøo ñeå maø noùi nöõa … Ñoâi maét vuït nhìn thaúng vaøo Tieåu Phi, naøng noùi tieáp: -Nhöng caâu chuyeän ñoù bao nhieâu laø ñaàu moái, ta bieát noùi ôû khoaûng naøo ñaây ? Tieåu Phi ñaùp ngay khoâng moät chuùt nghó ngôïi: -Thô ! Phu nhaân neân baét ñaàu töø boán phong thô kia, Traùc Moäc Hôïp, Taây Moân Thieân, Taû Höïu Tranh vaø Linh Töïu Töû, boán böùc thô maø hoï nhaän ñöôïc, phaûi chaêng chính phu nhaân ñaõ vieát ? Thu Linh Toá thôû daøi: -Phaûi, ñeàu do ta vieát … vaø ta ñaõ haïi hoï ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Taïi sao phu nhaân vieát boán phong thô kia ? Chuyeän khoù khaên cuûa phu nhaân laø chuyeän gì ? 215 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thu Linh Toá neùt maët ñöôïm buoàn: -Chaéc tuùc haï coù nghe chuyeän Haùn Hieán ñeá xeù vaït aùo vieát chieáu chöù ? Tuy laø moät hoaøng ñeá nhöng chaúng khaùc buø nhìn, chaúng nhöõng moïi vieäc khoâng theå laøm chuû, maø cho ñeán tính maïng cuûa rieâng mình cuõng khoâng theå baûo toaøn ! Tieåu Phi ruùng ñoäng: -Khoâng leõ Nhaäm laõo bang chuû cuõng … Thu Linh Toá tieáp lôøi: -Ba naêm trôû laïi ñaây hoaøn caûnh cuûa Nhaäm Töø cuõng khoâng khaùc gì vò hoaøng ñeá ñaùng thöông kia, danh tuy laø Bang chuû cuûa Caùi bang, nhöng baát luaän laøm chuyeän gì cuõng bò söï kieàm cheá cuûa ngöôøi khaùc. Tieåu Phi khoâng sao daèn ñöôïc: -Bang chuû ñaõ bò ai kieàm cheá ? Thu Linh Toá nhaán roõ töøng tieáng moät: -Nam Cung Linh ! Tieåu Phi “aø” kheõ leân moät tieáng: -Quaû nhieân laø haén ! Quaû nhieân laø haén ! Thu Linh Toá noùi tieáp: -Haén voán laø moät ñöùa con coâi, Nhaäm Töø mang haén veà nuoâi töø thuôû haén môùi bieát ñi luûn ñuûn vaø truyeàn thuï cho haén moät thaân voõ coâng sieâu vieät. Haén cuõng khaù thoâng minh, baát luaän Nhaäm Töø daïy thöù gì, haén hoïc qua laø bieát ngay vaø coù phaàn xuaát saéc hôn caû ngöôøi daïy … Tieåu Phi buoät mieäng xen vaøo: -Nhöng vôùi moät thaân voõ coâng cuûa Nhaäm laõo bang chuû … Thu Linh Toá thôû daøi laéc ñaàu: -Nhaäm Töø tuy tuoåi giaø nhöng voõ coâng thuûy chung khoâng bao giôø thuït luøi vaø thaân theå cuõng heát söùc traùng kieän. Nhöng ba naêm gaàn ñaây, chaúng hieåu do ñaâu maéc moät chöùng bònh laï, thaân hình khoâng nhöõng daàn daàn suy nhöôïc, maø tay chaân cuõng daàn daàn teo nhoû laïi, khoâng khaùc naøo moät pheá nhaân. Tieåu Phi thôû daøi: -Keû anh huøng sôï nhaát laø bò côn bònh daøy voø, nhöng töø xöa chí nay, maáy ai thoaùt khoûi boán ñieàu: Sinh, laõo, bònh, töû ? Thu Linh Toá nheách moâi chua chaùt: -Nhöng bònh cuûa y khoâng phaûi trôøi sanh ! Tieåu Phi theâm ruùng ñoäng: -YÙ cuûa phu nhaân, phaûi chaêng ñònh noùi laø do ngöôøi haï ñoäc ? Thu Linh Toá gaät ñaàu: -Phaûi ! Tuy ñaõ bieát roõ laø ai, nhöng Tieåu Phi vaãn cöù hoûi: -Ai ? 216 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thu Linh Toá ñaùp: -Chæ duy nhaát moät ngöôøi coù cô hoäi haï ñoäc ñöôïc thoâi ! Ñoù laø Nam Cung Linh ! Tröôùc khi chöa loä boä maët thaät, ai cuõng bieát y laø ngöôøi con hieáu thuaän nhaát treân ñôøi, khoâng nhöõng taát caû vieäc khoù khaên trong bang, ñeàu do moät tay y gaùnh vaùc, maø cho ñeán giôø aên giaác nguû cuûa Nhaäm Töø ñeàu ñöôïc y chaêm soùc töøng ly töøng tyù, ta traùi laïi thaønh ra raûnh rang, neân coøn caûm kích ôû loøng hieáu thuaän cuûa hieám coù y. Ngôø ñaâu, y laøm nhö theá chæ ñeå tieän beà haï ñoäc ! Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc tieáng cöôøi gaèn : -Vaø vì sôï ngöôøi ngoaøihoaøi nghi, cho neân y chaúng daùm thuoác cheát Nhaäm laõo bang chuû ! Loøng daï ñoäc hieåm, cuõng nhö haønh söï chu maät cuûa y, chính taïi haï cuõng khoâng nhìn ra noåi ! Thu Linh Toá thôû daøi : -Ñaâu ohaûi chæ mình tuùc haï nhìn khoâng ra loøng daï thaâm ñoäc cuûa y ? Ñôïi khi phaùt giaùc ñöôïc thì ñaõ muoän roài, Nhaäm Töø khoâng coøn laøm noåi ñöôïc y , baát cöù chuyeän gì, chæ coøn nghe theo lònh y. Chaúng nhöõng khoâng daùm noùi toaïc keá ñoäc cuûa y ra maø phaûi heát lôøi taâng boác, nònh bôï, … Gioïng noùi oân hoøa thanh tao cuûa naøng, khi c\keå ñeán ñaây ñaõ khoâng coøn giöõ ñöôïc bình tænh, maø ñaõ phaùt rung leân. Vaønh moâi hoàng cuõng theo ñoù daàn daàn nhôït taùi, maáp maùy khoâng ngöøng. Coù leõ vaønh moâi ñeïp ñoù töø laâu taét maát nuï cöôøi cuõng chæ vì ngaäm ñaéng nuoât cay quaù nhieàu, vaø cuõng ñaõ ngaàm nuoát bao nhieâu laø maùu leä. Tieåu Phi caøng nghe caøng caûm thaáy maùu noùng boác leân khuoân maët: -Y laøm nhö theá, khoâng leõ ñeä töû Caùi bang chaúng coù ngöôøi naøo ñeå yù ñeán aø ? Thu Linh Toá ñaùp: -Tröôùc maët moïi ngöôøi, y ñoái vôùi Nhaäm Töø vaãn heát söùc cung kính, hieáu thuaän raát möïc, thöû hoûi coøn ai nhìn boä maët thaät cuûa y ? Tieåu Phi laïi hoûi: -Nhaäm laõo bang chuû ñaõ maát ñi coâng löïc baûn thaân, taát nhieân tröôùc maët khoâng tieän khai toaïc ra haønh vi aùc ñoäc cuûa gaõ, nhöng luùc khoâng coù gaõ taïi sao chaúng vaïch toû cho ngöôøi khaùc bieát boä maët lang soùi cuûa y ? Thu Linh Toá laéc ñaàu aùo naõo: -Nhöõng ngaøy sau cuøng, ta vaø Nhaäm Töø gaàn nhö bò giam loûng, chaúng ñöôïc y öng thuaän, khoâng ai ñöôïc gaëp maët chuùng ta. Y möôïn côù laø Nhaäm Töø bònh naëng, khoâng cho ai ñöôïc ñeán quaáy raày, thöû hoûi, ai laïi khoâng tin lôøi y ? Caùi bang ñeä töû, ngöôøi chaúng sôùm mong cho Nhaäm Töø sôùm laønh bònh, coøn ai daùm ñeán quaáy raày ? Tieåu Phi vuït hoûi: -Ñaõ theá, boán phong thöû cuûa phu nhaân, laøm sao ñöa ñi ra ngoaøi ñöôïc ? Thu Linh Toá ñaùp: -Do Nam Cung Linh ñöa thô giuùp ta ! 217 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi söõng soát: -Nam Cung Linh ? Thu Linh Toá gaät ñaàu: -Muoán ñöa thô ñeán tay Taây Moân Thieân Vaø Taû Höïu Tranh, chaúng coù gì khoù khaên laém. Nhöng Linh Töïu Töû vaø Traùc Moäc Hôïp, keû ôû taän ngoaøi bieån, keû ôû taän sa maïc xa xaêm, tröø Nam Cung Linh coù theå chæ huy ñeä töû Caùi bang khaép thieân haï mang tôùi, coøn ai coù theå ñöa thö ñeán taän tay hai ngöôøi ñoù vöøa sôùm laïi vöøa nhanh hôn ? Tieåu Phi voã tay buoät mieäng reo: -Nhö theá thì ñuùng roài ! Taïi haï voán heát söùc thaéc maéc laø choå ôû cuûa Traùc Moäc Hôïp, Linh Töïu Töû, Taây Moân Thieân, Taû Höïu Tranh, boán ngöôøi, keû xa ngöôøi gaàn, loä trình sai bieät quaù nhieàu, neáu boán phong thö ñöôïc ñoàng löôït ñöa ñi, thì khi Taây Moân Thieân vaø Taû Höïu Tranh khôûi haønh ñeán choán, sôï raèng Traùc Moäc Hôïp vaø Linh Töïu Töû chöa chaéc ñaõ nhaän ñöôïc thö, nhöng boán ngöôøi laïi hình nhö ñeán cuøng moät luùc, thöû hoùi coù phaûi laø chuyeän laï khoâng ? Chaøng thôû daøi noùi tieáp: -Baây giôø thì taïi haï ñaõ hieåu heát. Thì ra Nam Cung Linh sôùm ñaõ tính toaùn thôøi gian loä trtình cuûa boán ngöôøi, tính ñuùng caùi ngaøy Traùc Moäc Hôïp, Linh Töïu Töû nhaän ñöôïc thö vaø leân ñöôøng xong y môùi cho ngöôøi mang thö ñeán Taû Höïu Tranh vaø Taây Moân Thieân, tính ñuùng thôøi gian boán ngöôøi seõ cuøng ñeán, gieát cheát hoï cuøng moät luùc, neùm thaây giöõa beå saâu ! Caøng nghó caøng thaáy loái haønh söï heát söùc chu ñaùo heát söùc tính toaùn cuûa Nam Cung Linh, Tieåu Phi khoâng khoûi phuïc thaàm. Thu Linh Toá laïi keå tieáp: -Sau khi Nhaäm Töø ngaõ bònh, taù6t caû ñeä töû trong Caùi bang ñeàu ñinh ninh Nam Cung Linh laø keû duy nhaát thöøa keá ngoâi Bang chuû, chæ caàn moät caâu ra lònh cuûa Nam Cung Linh, ñöøng noùi chi vieäc ñöa thö maø duø coù phaûi caøy than ñaïp löûa hoï cuõng tranh nhau thi haønh, caùi söùc maïnh ñoù ñaâu phaûi laø nhoû ? Tieåu Phi gaën hoûi: -Nhöng taïi sao Nam Cung Linh laïi chòu ñöa thö cho phu nhaân ? Thu Linh Toá ñaùp: -Trong thôøi gian ñoù, Nam Cung Linh vì muoán mua chuoäc loøng ngöôøi cho neân söï chi phí raát lôùn lao. Nhöng vì muoán laäp tieáng taêm treân giang hoà, y khoâng theå ñi tìm tieàn taøi baèng nhöõng haønh ñoäng baát löông … Tieåu Phi ngaét ngang: -Y ñònh khaûo tieàn cuûa phu nhaân ? Thu Linh Toá baät thôû daøi: -Veà laøm vôï Nhaäm Töø, tuy ta ñaõ söûa teân ñoåi hoï, nhöng Nam Cung Linh bieát roõ caû lai lòch ta, taát nhieân cuõng bôûi Nhaäm Töø quaù tín nhieäm y. Söï chi phí quaù lôùn lao, tieàn 218 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long baïc trong bang laàn laàn kieät queä, neân cuoái cuøng moät hoâm y baét uoäc ta phaûi nghó caùch giuùp y, do ñoù ta môùi vieát boán phong thö noï ! Tieåu Phi voã tay: -Hay ! Cho neân treân phong thö ñoù, phu nhaân khoâng noùi roõ laø gaëp khoù khaên gì. Maø taû Höïu Tranh, Taây Moân Thieân, tieàn baïc cuûa hoï vaøo nhö nöôùc chaûy, taøi saûn cuûa Haûi Nam phaùi cuõng chaúng phaûi nhoû, Sa Maïc Chi Vöông caøng khoâng caàn noùi ñeán, Nam Cung Linh môùi töôûng thaät laø phu nhaân vì y maø ñònh möôïn tieàn boán ngöôøi. Thu Linh Toá gaät ñaàu: -Y ñònh lôïi duïng ta, ta töông keá töïu keá, lôïi duïng laïi y ñöa thö giuøm, chæ caàn gaëp ñöôïc boán ngöôøi, thì moïi vieäc seõ ñöôïc giaûi quyeát ! Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc hoûi ngay: -Nhöng Nam Cung Linh taïi sao vuït ñoåi yù ? Chaúng caàn laáy tieàn baïc cuûa hoï maø laïi laáy tính maïng ? Thu Linh Toá ñaùp: -Chæ vì moät ngöôøi, ngöôøi ñoù ñeán sau moät ngaøy thö ñöôïc ñöa ñi. Ngöôøi aáy ñeán cuøng Nam Cung Linh bí maät baøn luaän suoát moät ñeâm vaø söï tình hoaøn toaøn bieán ñoåi. AÙnh maét Tieåu Phi chôït saùng leân, chaøng hoûi nhanh: -Ngöôøi ñoù laø ai ? -Ta cuõng chaúng nhìn thaáy ! Tieåu Phi thôû daøi thaát voïng: -Phu nhaân chæ bieát laø haén ñeán, theá thoâi ? Thu Linh Toá ñaùp: -Vì caàn giaùm thò hai vôï choàng ta, neân Nam Cung Linh ôû saùt beân gian phoøng caùch vaùch. Nam Cung Linh keå chuùng ta nhö caù loït löôùi neân cuõng chaúng ñeà phoøng chuùng ta cho laém. Nhôø vaäy, maø moïi ñoäng tònh beân phoøng y, ta ñeàu nghe ñöôïc heát. Coâng phu ta tuy ñaõ maát, nhöng thính giaùc chöa ñeán noåi naøo. Tieåu Phi voäi hoûi: -Phu nhaân nghe ñöôïc hoï noùi nhöõng gì ? Thu Linh Toá noùi: -Gioïngnoùi cuûa hoï thaät kheõ, thaät traàm thaáp. Ta bieát hoï ñang baøn luaän moät vieäc raát quan troïng, coù luùc hình nhö coù söï tranh chaáp vôùi nhau, nhöng raát tieác khoâng theå nghe hoï noùi gì ! Tieåu Phi thôû daøi tieác reû: -Giaù maø phu nhaân nghe ñöôïc thì hay bieát maáy. Caùi ngöôøi bí maät ñoù, coù theå laø keû chuû möu trong boùng toái ! Thu Linh Toá noùi tieáp: -Saùng sôùm hoâm sau laø caùi ngöôøi bí maät ñoù ñi lieàn. Chaúng bao laâu sau, Nam Cung Linh lieàn böng leân moät cheùn nöôùc saâm, noùi laø ñeå boå döôõng cho Nhaäm Töø. Tieåu Phi tiamaét ngôøi ngôøi chôùp ñoäng: 219 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cheùn nöôùc saâm ñoù, taát nhieân chaúng deã gì uoáng ? Thu Linh Toá nheách nheï vaønh moâi: -Ñaõ töø laâu roài, y khoâng coøn aân caàn haàu haï nhö theá. Cho neân, ta nghi ngay trong cheùn saâm aån giaáu nhieàu aâm möu, nhöng ta ñaõ duøng luoân ba caùch thöû, vaãn khoâng thaáy cheùn saâm coù gì khaùc laï. Thôû daøi moät tieáng, naøng noùi tieáp: -Töôûng tuùc haï cuõng bieát ta xöa kia cuõng laø moät haûo thuû chuyeân duïng ñoäc ñaáy chöù ? Chæ caàn trong cheùn saâm coù chuùt chaát ñoäc thoâi, vaø baát luaän laø ñoät toá cuûa moân phaùi naøo, ta ñeàu coù theå thöû ra ñöôïc heát, do ñoù maø ta nhaän laø trong cheùn saâm khoâng coù gì ñaùng phaûi e ngaïi. Tieåu Phi tieáp noái: -Vaø vì theá, phu nhaân môùi yeân taâm ñeå cho Nhaäm laõo bang chuû uoáng vaøo ? Thu Linh Toá nheách moâi thaûm naõo: -Trong cheùn nöôùc saâm ñaõ khoâng coù ñoäc, toâi chi ta laïi phuï loøng thaønh cuûa Nam Cung Linh ? Huoáng hoà, moãi ngaøy Nhaäm Töø chæ coù chaùo loøng ñeå ñôõ daï, thöïc ra cuõng caàn moät chuùt ñoà boå döôõng cho cô theå ! Quaû laø nhöõng ngaøy theâ thaûm nhaát trong cuoäc ñôøi, moãi khi nghó ñeán ñoaïn thôøi gian laém ñaéng cay tuûi hoå ñoù, Thu Linh Toá vaãn caûm thaáy moät caùi gì ngheøn ngheïn ôû taâm tö. Tieåu Phi vuït nghe ruùng ñoäng, hoûi to: -Phaûi chaêng Nhaäm laõo bang chuû sau khi uoáng xong cheùn saâm ñoù, thaân theå boãng söng phuø leân ? Caâu hoûi cuûa chaøng laøm Thu Linh Toá troá maét söõng sôø: -Taïi sao tuùc haï bieát ñöôïc ? Tieåu Phi khoâng ñaùp maø kheõ keâu : -Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ! Phu nhaân thöû khoâng ra chaát ñoäc trong cheùn saâm laø vì ñoù laø chaát ñoäc cuûa Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ! Cho ñeán baây giôø Tieåu Phi môùi coù theå xaùc ñònh laø keû chuû möu chuyeän naøy, chính laø keû töø Thaàn Thuûy Cung troäm ñi Thieân Nhaát Thaàn Thuûy, taát nhieân cuõng laø keû gieát cheát Toáng Cang vaø cuõng laø keû giaû ra Thieân Phong Thaäp Töù Lang ! Nam Cung Linh tuy raèng ñaùng sôï, nhöng söï gian traù thaâm ñoäc cuûa con ngöôøi ñoù coøn hôn caû Nam Cung Linh moät böïc ! Tuy hieän giôø ñaõ bieát ñöôïc beà traùi cuûa Nam Cung Linh, nhöng neáu khoâng theå truy ra keû ñoù laø ai, thì söï moå löïc cuûa chaøng cuõng baèng nhö voâ ích. Thu Linh Toá gioïng noùi caøng theâm run raåy, ngöôøi naøng cuõng run theo: -Ta khoâng laøm sao tin laø Nam Cung Linh coù theå nhaãn taâm chính tay haï saùt Nhaäm Töø, ta cuõng khoâng laøm sao coù theå tin trong cheùn nöôùc saâm aáy coù ñoäc, nhöng baây giôø … Naøng vuït saán ñeán tröôùc maët Tieåu Phi, tieáng noùi baät qua hai vaønh moâi mím chaët: 220 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta ñaõ ñem moi bí maät noùi cho tuùc haï bieát, tuùc haï coù theå vì ta maø baùo thuø chaêng ? Tieåu Phi ñaùp: -Cai bí maät naøy moät khi ñöôïc vaïch traàn, taïi haï khoâng caàn phaûi ñoäng thuû, Nam Cung Linh cuõng khoù maø soáng ñöôïc. Thaûo naøo maø haén ñaõ khoâng tieác moät giaù naøo, quyeát ngaên trôû toâi baèng moïi caùch ñeå khoâng cho gaëp phu nhaân ? Thu Linh Toá gaën hoûi: -Nhöng taïi sao y ñöa tuùc haï ñeán ñaây ? Tieåu Phi ñieåm moät nuï cöôøi chua chaùt: -Y khoâng bao giôø muoán cuøng taïi haï choáng ñoái ra maët, neânbò taïi haï doàn ñeán khoâng coøn caùch naøo khaùc, buoäc loøng phaûi ñöa taïi haï ñeán ñaây. Haén bieát raèng, ngay tröôùc maët haén, phu nhaân chaúng daùm ñem bí maät cuûa haén thoá loä ra … Chaøng vuït döøng laïi, laåm baåm noùi vôùi mình: -Phaûi roài ! Caùi hoâm ñoù, haén baûo taïi haï ñôïi haén hai tieáng ñoàng hoà, taát nhieân khoâng phaûi lieäu lyù nhöõng coâng vieäc trong bang maø laø ñeå cho caùi teân hung thuû bí maät ñoù, ñuû thì giôø ñeán ñaây tröôùc giaû thaønh Thieân Phong Thaäp Töù Lang chôø saün taïi haï nôi chieác caàu treo, coù haén ñi theo caïnh, taát nhieân haén khoâng coøn sôï taïi haï gaëp maët phu nhaân, nhöng haén ñònh lôïi duïng caùi ñòa theá hieåm aùc ñoù ñeå loaïi tröø taïi haï, loaïi tröø luoân moät hieåm hoïa ñaùng sôï. Neáu nhö taïi haï vónh vieãn khoâng gaëp ñöôïc phu nhaân, taát nhieân haén caøng theâm yeân trí ! Thu Linh Toá nheách moâi theâ thaûm: -Haén cho ngöôøi ñôïi tröôùc ôû ñaây ñeå gieát cheát tuùc haï, neáu nhö khoâng gieát ñöôïc, haén seõ ñöa tuùc haï ñeán gaëp ta, coù haén beân caïnh taát nhieân ta seõ khoâng noùi gì ñöôïc ! Döøng laïi ñieåm nheï nuï cöôøi buoàn, naøng noùi tieáp : -Haén töôûng vieäc laøm cuûa mình khoâng coøn moät keû hôû naøo, moät gioït nöôùc cuõng khoù loït qua. Ngôø ñaâu, löôøi trôøi loàng loäng, roù6t cuoäc roài cuõngkhoâng tha haén ! Tieåu Phi noùi: -Thaät ra, haén cuõng chöa phaûi laø yeân taâm, vaø cuõng ñaõ ñeà phoøng taïi haï coù theå trôû laïi, cho neân môùi ñem choå nguï cuûa phu nhaân coá yù tieát loä cho Baïch Ngoïc Ma bieát, möôïn tay cuûa Baïch Ngoïc Ma ñeå maø tröø luoân phu nhaân. Ñôïi khi moïi ngöôøi bieát chuyeän, haén vôø nhö khoâng hay, ñem moïi traùch nhieäm ñoå leân ñaàu cuûa Baïch Ngoïc Ma … Chaøng nheách nuï cöôøi ñaéc yù, noùi tieáp: -Nhöng haén laïi khoâng ngôø taïi haï ñaõ quay laïi ñaây raát choùng, choùng hôn thôøi gian haén ñònh lieäu. Nöôùc côø cuûa taïi haï khoâng ñeán ñoåi voâ boå laém. Ñôi khi haén nghó ra choå kyø dieäu cuûa theá côø, thì ñaõ muoän ! Thu Linh Toá traàm ngaâm moät luùc vaø vuït hoûi: -Thieân Phong Thaäp Töù Lang, hình nhö vöøa roài tuùc haï coù nhaéc ñeán caùi teân ñoù ? Tieåu Phi ruùng ñoäng: 221 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phaûi ! Phu nhaân hình nhö coù bieát ngöôøi ñoù ? Thu Linh Toá ñaùp: -Tuy laø khoâng bieát maët ngöôøi ñoù, nhöng tröôùc kia thöôøng nghe Nhaäm Töø nhaéc ñeán ! Tieåu Phi buoät mieäng keâu leân: -khoâng ngôø trong ñôøi laïi coù con ngöôøi ñoù, taïi haï cöù ngôø caùi teân Thieân Phong Thaäp Töù Lang chæ laø caùi teân döïng ñöùng cuûa hoï thoâi ! Thu Linh Toá noùi tieáp: -Nhaäm Töø beân ngoaøi meàm maø trong cöùng, bình sanh khoâng heà bieát phuïc ai, nhöng ñoái vôùi nhaân vaät Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñoù, laïi toû ra raát möïc toân kính, cöù moãi khi nhaéc ñeán ñeàu khen haén laø moät trang thieát haùn anh huøng hieám coù treân ñôøi. Tieåu Phi cau maøy: -Moät ngöôøi nhö theá, laøm sao laïi coù theå dính líu tôùi Nam Cung Linh ? Taïi sao Nam Cung Linh laïi möôïn teân tuoåi y maø giaû trang ? Phu nhaân coù bieát hieängiôø y ôû ñaâu khoâng ? Thu Linh Toá traû lôøi thaät goïn: -Y ñaõ cheát caùch ñaây hai möôi naêm ! Tieåu Phi buoät mieäng: -Ai gieát y ? Thu Linh Toá daùp töøng tieáng moät: -Nhaäm Töø gieát y ! Tieåu Phi söõng ngöôøi kinh ngaïc: -Nhaäm laõo bang chuû raát kính troïng y nhö theá taïi sao laïi gieát y ? Thu Linh Toá thôû daøi: -Vì Thieân Phong Thaäp Töù Lang vöôït bieån ñeán ñaây, coát yù cuøng cao thuû voõ laâm Trung nguyeân tranh phong voõ hoïc. Luùc ñoù Nhaäm Töø vöøa tieáp nhieäm ngoâi bang chuû chaúng bao laâu, ñuùng laø lu`c danh tieáng ñang noåi leân, Thieân Phong Thaäp Töù Lang voán nuoâi huøng taâm ñaùnh baïi taát caû anh huøng thieân haï, taát nhieân khoâng boû qua Nhaäm Töø. Ñaët böôùc vaøo Trung thoå khoâng bao laâu, haén lieàn ñöa ñeán moät böùc thö jhieâu chieán vôùi Nhaäm Töø heïn ngaøy öôùc ñaáu. Tieåu Phi cheùp mieäng: -Caùi gaõ Thieân Phong Thaäp Töù Lang keå ra cuõng quaù möùc cuoàng ngaïo, ñaát ñai Trung nguyeân roäng lôùn, roàng naèm coïp aån, nhöõng tay voõ coâng minh ñaâu phaûi laø ít, moät mình haén laøm sao ñaáu cho heát khaép ñöôïc ? Thu Linh Toá laïi noùi: -Sau khi nhaän ñöôïc thö khieâu chieán cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang, Nhaäm Töø vì thanh danh cuûa Caùi bang, taát khoâng theå thoaùi thaùc, huoáng hoà luùc aáy huyeát khí 222 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long ñang phöông cöông, vaãn muoán ñöôïc cuøng tay kieám khaùch Ñoâng doanh vôùi moân kieám thuaät kyø bí quyeát phaân cao thaáp ! Tieåu Phi ñoåi saéc: -Traän ñaáu ñaëc saéc ñoù chaéc laø phaûi kinh thieân ñoäng ñòa laém ! Tieác raèng taïi haï sinh muoän ñi hai möôi naêm, neân chaúng ñöôïc muïc kích traän kieám quyù baùu ñoù ! Thu Linh Toá laéc ñaàu chaäm raõi: -Traän ñaáu ñoù chaúng coù gì laø ñaëc saéc, neáu tuùc haï coù xem ñöôïc, cuõng chæ thaát voïng thoâi ! Tieåu Phi hôi laï luøng: -Taïi sao laïi theá ? Thu Linh Toá ñaùp: -Nhaäm Töø voánc haúng phaûi laø keû haùo danh, cho neân sau khi tieáp nhaän thö khieâu chieán, chaúng heà tuyeân döông ra ngoaøi. Do ñoù trong giang hoà ít ai hay ñöôïc chuyeän naøy. Khi ñoù cuøng ñi theo löôïc traän vôùi ngöôøi, chæ duy nhaát coù Tö Ñoà tröôûng laõo, giôø ñaây ñaõ khuaát nuùi roài. Ngoaøi ra, khoâng moät ngöôøi naøo khaùc bieát. Tieåu Phi hoûi: -Ñòa ñieåm quyeát ñaáu taïi ñaâu ? Thu Linh Toá noùi: -Nghe ñaâu ñòa ñieåm ôû gaàn bieân giôùi Maân Nam, laø moät toøa nuùi khoâng coù danh tieáng gì laém, taát nhieân khoâng ngoaøi yù chaúng muoán khôi söï chuù yù cuûa ngöôøi ngoaøi. Tieåu Phi gaät guø: -Theá thì caùi gaõ Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñoù tuy raèng ngoâng cuoàng, nhöng cuõng khoâng phaûi laø moät keû haùo danh. Baèng chaúng vaäy, duø Nhaäm laõo bang chuû coá giaáu loä tieáng, thì Thieân Phong Thaäp Töù Lang cuõng reâu rao vôùi thieân haï roài ! Thu Linh Toá kheõ gaät ñaàu: -Treân böùc thö khieâu chieán coù noùi roõ khoâng phaûivì danh maø chieán, maø muïc ñích chæ muoán giaûo ñònh voõ hoïc thoâi. Nhaäm Töø vaø Tö Ñoà tröôûng laõo vöøa ñaët chaân leân nuùi, ñaõ thaáy Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñôïi saün ôû ñoù, chaúng noùi chaúng raèng, laäp töùc tieán leân cuøng Nhaäm Töø ñoäng thuû ngay ! Tieåu Phi khoâng sao daèn ñöôïc: -Chaúng noùi moät caâu naøo aø ? Thu Linh Toá nhíu maøy ngaãm nghó moät thoaùng: -Theo lôøi Nhaäm Töø thuaät laïi thì khi leân ñeán nuùi, thaáy Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñang ngoài treân moät phieán ñaù, tay maân meâ thanh tröôøng kieám ñaõ tuoát khoûi voû. Vöøa thaáy Nhaäm Töø, haénlieán choáng kieám ñöùng leân vaø töùc khaéc thi trieån baøi kieám phaùp ñoäc ñaùo cuûa mieàn Ñoâng doanh , mieäng chæ thoát hai tieáng goïn loûn … Tieåu Phi noân nao hoûi: -Hai tieáng ñoùlaø gì ? Thu Linh Toá ñaùp: 223 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y chæ noùi hai tieáng “ñeán ñaây” roài ngaäm mieäng laøm thinh luoân, Nhaäm Töø thaáy y quaù cuoàng ngaïo nhö theâ, khoâng khoûi noåi giaän leân cuõng ñaâm ra khoâng theøm noùi chuyeän ! Tieåu Phi chaän hoûi: -Nhaäm laõo bang chuû coù duøng vuõ khí khoâng ? Thu Linh Toá gaät ñaàu: -Khí giôùi cuûa Nhaäm Töø duøng laø chieác gaäy truùc truyeàn thoáng ñôøi ñôøi cuûa Bang chuû Caùi bang töùc laø “Ñaû Caåu Boång”. Hai ngöôøi ñaáu nhau khoâng ñeán möôøi chieâu, Nhaäm Töø ñaõ ñaùnh vaêng kieám cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang, coøn ñieåm ngay moät gaäy vaøo ngöïc y, Thieân Phong Thaäp Töù Lang laäp töùc oùi maùu teù nhaøo ! Tieåu Phi kheõ cau maët: -Taøi ngheä cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang taàm thöôøng ñeán theá aø ? Thu Linh Toá khoâng voäi ñaùp maø nheø nheï thôû daøi: -Luùc ñoù, Nhaäm Töø cuõng thaéc maéc y nhö tuùc haï, nhöng sau naøy môùi hieåu roõ, thì ra Thieân Phong Thaäp Töù Lang noäi hoâm ñoù khoâng phaûi chæ khieâu chieán moãi mình Nhaäm Töø, maø ñaõ cuøng trong ngaøy ñaáu tröôùc moät traän vôùi ngöôøi khaùc vaø ñaõ bò noäi thöông raát naëng … Neáu nhö haén chòu noùi ra, töï nhieân Nhaäm Töø khoâng khi naøo thöøa nguy cuûa haén maø ñoäng thuû. Nhöng haén ngaïi noùi ra ngöôøi khaùc laàm töôûng laø haén coù yù khieáp sôï, cho neân chæ thoát hai tieáng ñeán ñaây, maø tuyeät khoâng ñeà caäp ñeán vieäc mình bò troïng thöông. Nhaäm Töø laïi laàm töôûng haén quaù kieâu caêng, neân khoâng theøm noùi chuyeän vôùi ai caû ! Naøng döøng laïi thôû daøi theâm moät tieáng vaø noùi tieáp: -Haén ñaõ bò troïng thöông raát naëng, laïi laûnh theâm moät roi cuûa Nhaäm Töø, noâi, nogaïi thöông cuøng moät löôït phaùt taùc duø laø ngöôøi saét cuõng khoâng chòu noåi, cho neân ngay hoâm ñoù nhaém maét lìa ñôøi. Cho ñeán khi cheát, haén cuõng khoâng thoát ra moät tieáng yeáu heøn, maø cuõng khoâng moät lôøi oaùn traùch Nhaäm Töø, chæ noùi laø, haén ñöôïc cheát treân chieán tröôøng, caùi cheát keå chaúng coù gì oan uoång ? Caâu chuyeän y nhö laø moät coå tích ñaày ñuû khí tieát bi traùng, laïi ñöôïc theâm gioïng keå dòu eâm thanh tao nhö ngoïc cuûa Thu Linh Toá, chuyeän caøng theâm phaàn ñaäm ñaø ñi saâu vaøo loøng ngöôøi. Tieåu Phi khoâng khoûi nghe maùu noùng daâng leân höøng höïc, chaøng ngöûa coå thôû daøi: -Thieân Phong Thaäp Töù Lang duø cheát cuõng chaúng chòu loä yeáu heøn, cuõng khoâng chòu thaát tín. Bieát roõ laø mình phaûi cheát, vaãn cöù ñôïi chôø taïi nôi öùng chieán, thöïc khoâng hoå laø moät con ngöôøi huøng ít coù trong voõ laâm ñöông kim ! Thu Linh Toá cheùp mieäng: -Ñaáy coù leõ cuõng laø tinh thaàn tuaån ñaïo laøm vinh cuûa nhoùm voõ só Ñoâng doanh. Tieåu Phi aùnh maét ngôøi leân haøo khí: -Baát luaän theá naøo, haïng ngöôøi nhö theá ñaùng ñeå cho ngöôøi ñôøi khaâm phuïc. Chaû traùch Nhaäm laõo bang chuû cho ñeán hai möôøi naêm sau vaãn moät möïc toân kính oâng ta ! 224 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thu Linh Toá noùi: -Caùi cheát cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang tuy traùch nhieäm khoâng phaûi ôû Nhaäm Töø, nhöng Nhaäm Töø vaãn cöù maõi aùy naùy chaúng yeân, cöù traùch mình phaûi chi luùc ñoù caàn löu yù moät chuùt, thì raát deã tìm ra Thieân Phong Thaäp Töù Lang bò thöông ! Tieåu Phi vuït hoûi: -Keû ñaõ ñaùnh troïng thöông Thieân Phong Thaäp Töù Lang tröôùc Nhaäm laõo bang chuû laø ai ? Thu Linh Toá kheõ laéc ñaàu: -Nhaäm Töø chaúng heå nhaéc ñeán ñieàu ñoù ! Tieåu Phi nhíu maøy nghó ngôïi moät luùc : -Ngöôøi aáy coù leõ cuõng gioáng nhö Nhaäm laõo bang chuû, chaúng thích hö danh, cho neân traän giao chieán cuûa y cuøng Thieân Phong Thaäp Töù Lang, cho ñeán baây giôø chaúng coù ai hay bieát ! Ngöøng laïi giaây choác chaøng tieáp: -Coù theå duøng noäi löïc ñaû thöông ñöôïc Thieân Phong Thaäp Töù Lang, ñuû thaáy voõ coâng ngöôøi aáy cao dieäu theá naøo roài. Thieân Phong Thaäp Töù Lang sau khi cuøng y quyeát chieán vaø thoï thöông vaãn coù theå tieán leân nuùi ñöôïc, taát nhieân coâng löïc cuûa haén cuõng laø tuyeät ñænh cao nhaân, keû ñaùnh baïi haén, taát cuõng laø nhaân vaät vuøng Maân Nam, vaäy thì keû ñoù laø ai ? Thu Linh Toá chôït noùi: -Ta ñem caâu chuyeän noùi cho tuùc haï, chaúng phaûi laø hoaøn toaøn voâ côù … Tieåu Phi ruùng ñoäng: -Phu nhaân muoán noùi laø … Thu Linh Toá ngaét ngang: -Thieân Phong Thaäp Töù Lang tröôùc khi cheát, coù göûi gaém cho Nhaäm Töø moät vieäc, nhöng baát cöù ta vaën hoûi caùch naøo Nhaäm Töø cuõng khoâng chòu hôû moâi. Tieåu Phi voäi hoûi: -Taïi sao Nhaäm laõo bang chuû laïi xem vieäc ñoù bí maät döôøng aáy ? Thu Linh Toá caén nheï vaønh moâi: -Chuyeän naøy ta voáng cuõng hoang mang khoù hieåu, nhöng sau naøy cuõng ñoaùn ra ñöôïc moät vaøi. Tieåu Phi keâu leân: -A ! Thu Linh Toá noùi tieáp: -Moãi khi thaáy Nam Cung Linh, Nhaäm Töø luoân luoân chau maøy chaét löôõi nhôù ñeán Thieân Phong Thaäp Töù Lang, ray röùc, hoái haän suoát ñôøi. Cho neân, sau naøy, duø bieát roõ Nam Cung Linh haïi mình, Nhaäm Töø vaãn khoâng coù chuùt yù naøo laøm haïi Nam Cung Linh, cöù noùi laø oâng voán khoâng phaûi vôùi Nam Cung Linh, nhöng oâng ñaõ nuoâi döôõng Nam Cung Linh ñeán thaønh nhaân, coù gì maø khoâng phaûi vôùi Nam Cung Linh chöù ? 225 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long AÙnh maét saùng ngôøi cuûa naøng nhö xuyeân thuûng qua lôùp sa ñen, nhìn thaúng vaøo maët Tieåu Phi vaø noùi chaäm töøng tieáng moät: -Cho neân ta nghó raèng, Thieân Phong Thaäp Töù Lang tröôùc khi cheát phoù thaùc cho Nhaäm Töø moät chuyeän: chính laø Nam Cung Linh. Nhaäm Töø cho laø mình khoâng phaûi vôùi Thieân Phong Thaäp Töù Lang, do ñoù ñoái vôùi Nam Cung Linh raát möïc laø nhaãn nhòn. Tieåu Phi maët lieàn ñoåi saéc: -YÙ kieán cuûa phu nhaân phaûi chaêng ñònh noùi, Nam Cung Linh chính laø ñöùa con coâi cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñeå laïi ? Thu Linh Toá gaät ñaàu: -Chính theá ! Tieåu Phi ngaãm nghó moät luùc vaø xoa tay: -Phaûi roài ! Nhaäm laõo bang chuû tuyeät nhieân khoâng chòu thoá loä chuyeänaáy ra, vì sôï Nam Cung Linh sau khi bieát roõ bí maät cuûa thaân theá coù theå sinh loøng oaùn haän ! Thu Linh Toá theâ thaûm gaät ñaàu: -Keå ra tuùc haï ñaõ raát hieåu noåi khoå taâm cuûa Nhaäm Töø, khi ñoù oâng ñaõ xem Nam Cung Linh nhö ñöùa con ruoät cuûa mình, taát nhieân khoâng muoán Nam Cung Linh bieát oâng chính laø keû gieát cha ruoät y. Trong ñôøi oâng haønh söï voán raát quang minh loãi laïc, nhöng vaãn phaûi mang moät söï bí maät khoâng daùm noùi roõ vôùi ngöôøi ngoaøi, noåi khoå taâm cuûa oâng chæ töôûng töôïng ñeán cuõng ñuû thaáy laø theá naøo roài! Tieåu Phi cuõng khoâng daèn ñöôïc nieàm caûm khaùi: -Nhöng duø coá che giaáu caùch naøo, roát cuoäc keû gieát cheát oâng vaãn laø Nam Cung Linh. Hai möôi naêm tröôùc oâng ñaõ voâ tình laøm moät chuyeän sai laàm, thì hai möôi naêm sau, oâng ñaõ traû laïi baèng sinh maïng cuûa mình ! Nghó ñeán söï an baøi ly kyø vaø taøn khoác cuûa choán hö voâ, Tieåu Phi khoâng khoûi ruøng minh ôùn oùc. Thu Linh Toá run run gioïng noùi tieáp: -Neáu nhö ñaáy laø yù muoán cuûa cao xanh baét oâng phaûi traû vay thì söï traû vay ñoù quaû laø thieáu coâng bình ! Tieåu Phi mím moâi traàm ngaâm ñi moät luùc: -Nhöng Nam Cung Linh phaûi chaêng ñaõ bieát roõ chuyeän naøy ? Vaø teân hung thuû bí maät kia phaûi chaêng coù quan heä vôùi Thieân Phong Thaäp Töù Lang ? Baèng khoâng, y laøm sao hoïc ñöôïc moân nhaãn thuaät bí maät cuûa voõ só Ñoâng doanh ? Thu Linh Toá ñaùp thaät chaäm raõi: -Nhöõng vaán ñeà bí maät ñoù coøn chôø ñôïi söï khaùm phaù cuûa tuùc haï. Coøn nhöõng gì bí maät ta bieát, ta ñaõ noùi heát vôùi tuùc haï, tuùc haï coù theå ñi ñöôïc roài ! Tia maét vuït chieáu thaúng vaøo ñoái töôïng, Tieåu Phi nghieâm trang thoát: -Taïi haï coøn moät chuyeän muoán thænh caàu phu nhaân ! Thu Linh Toá hoûi: 226 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coøn chuyeän gì ? Tieåu Phi noùi nhanh: -Phu nhaân coù theå vaïch lôùp sa ñen, ñeå taïi haï ñöôïc chieâm ngöôõng qua phong thaùi cuûa phu nhaân moät thoaùng ! Thu Linh Toá laëng thinh moät luùc vaø töø töø caát lôøi: -Tuùc haï muoán nhìn thaáy maët ta laém aø ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taïi haï coù yù nguyeän ñoù, khoâng phaûi môùi hoâm nay. Vì baûn taùnh haùo kyø vaø laø moät keû raát bieát thöôûng thöùc caùi ñeïp, cho neân Tieåu Phi thaät söï haùo höùc ñöôïc ngaém qua caùi veû ñeïp cuûa baäc myõ nhaân ñaõ töøng laøm voõ laâm ñieân ñaûo kia nhö theá naøo, baèng khoâng, coù leõ chaøng seõ hoái tieác suoát ñôøi. Loøng ngöôøi luoân luoân laø theá, vaät gì caøng khoâng thaáy ñöôïc, laïi caøng muoán ngaém nhìn, Tieåu Phi taát nhieân cuõng khoâng thoaùt khoûi thoâng leä aáy. Voán ñaõ ñinh ninh ñoái töôïng laø moät nöõ nhaân tuyeät saéc, böùc sa ñen che tröôùc maët kia tuy raèng thaät moûng, nhöng ñaõ khôi theâm cho trí oùc con ngöôøi bao nhieâu laø aûo töôûng thaàn kyø cuûa khuoân maët giaáu sau noù ! Thu Linh Toá traàm ngaâm moät luùc vaø nheø nheï thôû daøi: -Hai möôi naêmnay, tuùc haï laø keû thöù hai ñöôïc nhìn thaáy boä maët thaät cuûa ta ! Tieåu Phi kinh ngaïc: -Thaáy maët thaät cuûa phu nhaân chæ coù hai ngöôøi ? Thu Linh Toá nhaán chaäm töøng tieáng moät: -Phaûi ! Chæ coù hai ngöôøi: Nhaäm Töø vaø tuùc haï ! Tieåu Phi keâu leân: -Taïi sao ? Ngöôøi khaùc khoâng … Nhöng lôøi chöa troïn, Tieåu Phi vuït söõng ra. Trong ñôøi tuy gaëp qua khoâng bieát bao nhieâu chuyeän kyø quaùi nhöng chöa coù laàn moät chuyeän naøo coù theå laøm chaøng ruùng ñoäng nhö theá naøy ! oOo 227 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn