Xem mẫu

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MAÂY TROÂI MAËT BIEÅN Thuyeàn ñaõ buoâng neo giöõa bieån khôi. Coù leõ Tieåu Phi muoán döøng chuyeän laïi ñoù, ñeå chôø xem nhieàu xaùc cheát khaùc troâi ñeán, nhö chaøng söï ñoaùn vöøa roài vôùi Lyù Hoàng Tuï. Chaøng vôù laáy moät con boà caâu raùn, ngoaïm mieáng, nhai ngaáu nghieán ñoaïn noác moät cheùn röôïu boà ñaøo. Vöøa khaø moät hôi daøi khoan khoaùi, chaøng boãng ngaãng maët nhìn ra. Moät thaây ngöôøi nöõa töø töø troâi ñeán. Thaây ñoù vaän chieác aùo maøu ñoû, daøi ñeán goái, göông maët chöa saïm naéng, côû boán möôi tuoåi, nôi caèm coù boä raâu thöa, khoeù maét nhaên nheo, baøn tay taû bình thöôøng, baøn tay höûu thì to lôùn gaáp hai laàn gaân xöông loài ra, loøng baøn tay ño ñoû nhö maøu aùo. Lyù Hoàng Tuï kinh haõi keâu leân : -Xaùc cheát cuûa Saùt Thuû Thö Sinh Taây Moân Thieân ! Thaät khoâng theå töôûng y laïi coù caùi keát cuoäc theâ thaûm nhö theá naøy ! Tieåu Phi than thôû : -Y gieát cheát Taû Höïu Tranh, chung quy roài cuõng bò ngöôøi khaùc gieát laïi ! Lyù Hoàng Tuï laåm nhaåm : -Ai gieát y ? Tay naøo haï noåi y, keå ra cuõng khoâng vöøa ! Chôït naøng nhìn thaáy moät veát thöông nôi yeát haàu Taây Moân Thieân nöôùc bieån ñaõ röûa saïch maùu, da thòt tím saäm laïi, soùng ñaùnh nhaáp nhoâ laøm phaäp phoàng lôùp da rìa, quanh veát thöông. Lyù Hoàng Tuï taëc löôõi: -Veát thöông do muõi kieám gaây neân ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng ! Lyù Hoàng Tuï tieáp noái: -Veát thöông saâu khoâng quaù moät taác, trong thieân haï voõ laâm, chæ coù ñeä töû hai phaùi Haûi Nam vaø Lao Sôn môùi xöû duïng ñöôïc kieám phaùp taøi tình nhö vaäy, haï ñòch thuû vôùi moät taác kieám, khoâng saâu hôn maø cuõng khoâng caïn hôn, traêm laàn nhö moät ! Tieåu Phi laïi gaät ñaàu : -Ñuùng ! Lyù Hoàng Tuï ñöa ra nhaän xeùt: -Thöïc ra, Haûi Nam kieám phaùi vaø Lao Sôn kieám phaùi caùch ñaây khoâng xa laém. Kieám phaùp cuûa Lao Sôn phaùi thì do Ñaïo gia chaùnh toâng löu truyeàn, duø caáp baùch theá naøo loái xöû duïng cuõng bình hoøa, traêm tónh, quang minh chaùnh ñaïi. Cöù theo veát thöông cuûa Taây Moân Thieân maø luaän, thì keû haï thuû coù phaàn naøo caáp baùch, laø choïn 13 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long yeát haàu maø coâng vaøo, haønh ñoäng ñoù khoâng ñöôïc cao thöôïng laém. Nhö vaäy Taây Moân Thieân cheát vì boïn Haûi Nam kieám khaùch chöù khoâng phaûi do boïn Lao Sôn phaùi haï thuû ! Nhöng neáu vaäy thì kyø quaùi voâ cuøng ! Tieåu Phi troá maét : -Kyø quaùi ? Lyù Hoàng Tuï gaät ñaàu : -Kyø quaùi thaät ñoù ! Haûi Nam kieám phaùi vôùi Chu Sa moân, chaúng nhöõng khoâng coù oaùn cöøu gì, maø coøn lieân quan maät thieát vôùi nhau nöõa. Taùm naêm tröôùc ñaây, Chu sa moân bò Lang Nam Thaát Kieám vaây haûm ñang hoài nguy kòch thì Haûi Nam phaùi töø nghìn daëm xa kòp ñeán nôi giaûi cöùu, theá maø giôø ñaây, cao thuû Haûi Nam phaùi laïi haï thuû tröôûng laõo Chu sa moân ? Vaäy nghóa laø gì ? Ñieàu ñoù quaû thaät treân choã töôûng töôïng cuûa ngöôøi ñôøi ! Tieåu Phi laåm nhaåm: -Taû Höïu Tranh trong Thieân bang voâ côù bò Taây Moân Thieân trong Chu sa moân haï saùt, roài Taây Thieân Moân laïi bò Haûi nam phaùi gieát moät caùch hoà ñoà voâ lyù do ! Coù söï tình gì bí maät trong nhöõng vuï aùn naøy ? Lyù Hoàng Tuï cöôøi nheï : -Löu huynh laïi ñoäng tính cuû roài phaûi khoâng ? Ñònh can thieäp vaøo vieäc thieân haï nhö bao laâu nay chaéc ? Tieåu Phi cuõng cöôøi : -Lyù muoäi maéng kheùo ngu huynh löôøi bieáng ñoù chöù ! Ñöôïc roài ngu huynh seõ tìm moät vieäc gì laøm cho Lyù muoäi xem ! Lyù Hoàng Tuï traàm ngaâm moät chuùt : -Vieäc gì thì khoâng bieát nhö theá naøo, chöù vieäc naøy xem ra meânh moâng ñaïi ñoàng quaù, chaúng nhöõng theá, laïi coøn nguy hieåm cuøn g cöïc ñaáy ! Naøng mô maøng tieáp noái : -Hai hoâm nay, Dung thô laïi ngoïa bònh, ñang luùc mình coù vieäc lo, maø laïi ñi gaùnh vaùc vieäc ngöôøi, tieåu muoäi thieát töôûng khoâng hôïp luùc ! Tieåu Phi ñieåm moät nuï cöôøi : -Vieäc caøng nguy hieåm caøng gaây nhieàu thích thuù, caøng meânh moâng ñaïi ñoàng, caøng coù nhieàu bí maät cho mình khaùm phaù, vôùi vieäc nhö vaäy maø mình haønh ñoäng coù keát quaû, thì khoâng uoång coâng phu chöù coù sao ? Neáu coù ngaïi nguøng, laø tình traïng söùc khoeû cuûa Dung muoäi thoâi ! Lyù Hoàng Tuï thôû daøi : -Tieåu muoäi bieát theá naøo roài Löu huynh ñoäng tính hieáu kyø, muoán khaùm phaù ra moïi bí maät quanh nhöõng vuï aùn naøy ! Coù leõ Löu huynh sinh ra laø ñeå gaùnh vaùc vieäc thieân aïh hay sao aáy ! Gaëp moät vieäc naøo bí maät, chöøng nhö khoâng khaùm phaù ñöôïc laø aên nguû khoâng yeân vaäy ! Boãng naøng nhoeûn mieäng cöôøi, tieáp noái: 14 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cuõng may laø söï vieäc vöøa dieãn ra ñoù, muø môø voâ caên cöù, muoán truy nguyeân ra coù khaùc naøo moø kim giöõa bieån saâu ? Duø Löu huynh coù muoán gaùnh vaùc cuõng khoâng bieát baét ñaàu töø ñaâu nöõa ! Tieåu Phi bóu moâi : -Roài Lyù muoäi seõ thaáy, töï nhieân söï vieäc seõ töï noù phoâ baøy caùc moäi giuùp ta phaêng laàn vaøo saâu dieãn tieán, nhöõng moái ñoù raát nhieàu ta chæ caàn choïn löïa moái naøo thöïc tieån nhaát maø theo doõi thoâi ! Chaøng thoát xong, vôùi laáy chieác ñuøi gaø, döïa löng vaøo be thuyeàn maø nhai, roài noác röôïu. Lyù Hoàng Tuï cöôøi nheï: -Thaät tieåu muoäi khoâng hieåu noãi taïi sao Löu huynh laïi coù theå aên, uoáng ngon laønh beân caïnh hai xaùc cheát ! Naøng laïi nhìn ra maët bieån ! oOo Khoâng laâu laém, moät thaây ngöôøi thöù ba troâi ñeán. Khoâng roõ vì naéng taùp hay vì laøn da töï nhieân, ngöôøi ñoù maët maøy ñen nhö loï chaûo, raâu ngaén, vaän aùo ñaïo maøu xanh, coù voùc daùng cao lôùn. Moãi moät xaùc cheát troâi ñeán, Tieåu Phi ñeàu duøng daây keùo leân thuyeàn caû. Tay chaân xaùc thöù ba naøy laïnh nhö giaù baêng, moät tay coøn naém chaït nöûa ñoaïn kieám, thuoäc loaïi kieám daøi, aùnh theùp chôùp ngôøi döôùi boùng döông quang moät maøu xanh bieác. Nöûa maûng ñaàu bò cheùm baêng rôi ñaâu maát. Lyù Hoàng Tuï khoâng daùm nhìn xaùc cheát laâu hôn. Tieåu Phi laåm nhaåm: -Quaû nhieân laø moät moân haï cuûa Haûi nam kieám phaùi ! Lyù Hoàng Tuï traàm gioïng : -Löu huynh nhaän dieän ñöôïc aø ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Naïn nhaân laø Linh Töïu Töû, moät nhaân vaät trong Haûi nam Tam kieám, haén coù thuû phaùp toái ñoäc, trong thieân haï voõ laâm ngaøy nay, keå ra chaúng coù maáy ngöôøi ñòch noãi haén ! Lyù Hoàng Tuï thôû daøi : -Haén duøng kieám ñaâm yeát haàu keû khaùc, khoâng ngôø laïi bò cheùm baït moät maûng ñaàu! Naøng coá neùn söï thöông taâm, quay laïi nhìn xaùc cheát moät luùc ñoaïn thoát: -Suy qua tình huoáng, Linh Töïu Töû sau khi tung kieám ñaâm vaøo yeát haàu ñòch, laâm vaøo tö theá khoâng coøn day trôû ñuôïc nöõa, do ñoù haén baét buoäc phaûi thu kieám cheùm vuõ 15 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long khí keû taán coâng haén baát ngôø, nhöng vuõ khí cuûa keû ñoù thuoäc loaïi quyù, cheùm saét nhö cheùm buøn, neân thanh kieám cuûa Linh Töïu Töû bò tieän laøm ñoâi. Vuõõ khí cuûa keû ñoù coøn dö löïc bay qua ñaàu haén, cheùm baït ñi moät maûnh. Vuõ khí cuûa boïn Haûi Nam phaùi laø tröôøng kieám, ñöôïc cheá luyeän baèng loaïi theùp laïnh tìm taän ñaùy bieån, raén chaéc voâ cuøng, theá maø vaãn khoâng chòu noãi moät nhaùt vuõ khí cuûa ñòch, ñieàu ñoù chöùng toû vuõ khí ñòch coøn raén chaéc hôn maáy phaàn laïi coù thuû phaùp traàm troïng laém. Tieåu Phi hoûi : -Lyù muoäi ñoaùn vuõ khí ñoù laø loaïi gì ? Lyù Hoàng Tuï khoâng do döï : -Ñao ! Tieåu Phi nhìn söõng naøng : -Do daâu maø Lyù muoäi daùm quaû quyeát nhö theá ? Lyù Hoàng Tuï giaûi thích : -Chæ coù ñao phaùp môùi khaéc cheá noåi kieám phaùp, nhaát laø khi ñòch söû duïng tröôøng kieám. Trong thieân haï hieän taïi nhaân vaät naøo söû duïng ñao phaùp lôïi haïi ñeán ñoä Linh Töïu Töû khoâng kòp trôû tay ? Phaûi bieát cao thuû trong Haûi nam phaùi raát kî duøng kieám ñoùn ñôõ vuõ khí ñòch, bò böùc baùch laém Linh Töïu Töû khoâng coøn caùch gì khaùc hônneân môùi ñöa kieám höùng ñao nhö vaäy ! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñao phaùp coù phaàn linh xaûo nhanh nheïn hôn kieám phaùp nhieàu, neáu xaùp laïi gaàn ñòch thì caøng lôïi haïi hôn nöõa. Nhöng duøng ñao phaùp böùc baùch Linh Töïu Töû khoâng trôû tay keå ra cuõng laø moät vieäc khoù khaên töôûng khoâng maáy ngöôøi laøm noåi. Chaøng döøng laïi ñieåm moät nuï cöôøi, tieáp noái : -Tuy nhieân ta phaûi nhôù ñeán moät ngöôøi. Lyù Hoàng Tuï chôùp chôùp maét: -Löu huynh muoán noùi ñeán Voâ AÛnh Thaàn Ñao Traùc Moäc Hôïp ? Nhö vaäy laø Löu huynh laàm ! Tieåu Phi kinh dò : -Laàm ? Lyù Hoàng Tuï cöôøi nheï : -Voâ AÛnh Thaàn Ñao Traùc Moäc Hôïp noåi danh tay ñao ñeä nhaát khaép Trung thoå, ñao phaùp nhanh voâ töôûng, ñòch khoâng theå nhaän ra ñöôøng ñao tieán coâng höôùng naøo maø ñoùn ñôõ hoaëc neù traùnh. Thanh ñao cuûa Traùc Moäc Hôïp coù teân laø “Ñaïi Phong Ñao” moät trong möôøi ba moùn vuõ khí ñöôïc thaàn thaùnh hoùa hieän nay. Neáu gaëp Traùc Moäc Hôïp töï nhieân Linh Töïu Töû phaûi boù tay ! Tieåu Phi hoûi nhanh : -Neáu vaäy Linh Töïu Töû bò Traùc Moäc Hôïp haï saùt ? Lyù Hoàng Tuï laéc ñaàu : 16 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Töø ba möôi naêm qua, Traùc Moäc Hôïp tung hoaønh nôi vuøng Ñaïi maïc giang hoà taëng cho y töôùc hieäu “Sa maïc vöông” y can côù gì laïi vöôït vaïn daëm ñöôøng daøi töø Ñaïi maïc ñeán ñaây ? Tieåu Phi thong thaû ñieåm moät nuï cöôøi : -Coâ nöông khoâng bieát, thì coøn taïi haï bieát ! Lyù Hoàng Tuï chôùp chôùp ñoâi maét ñeïp : -Löu huynh coù muoán ñaùnh cuoäc vôùi toâi khoâng ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Ai laïi nôõ ñaùnh cuoäc khi mình caàm chaéc caùi ñuôïc trong tay ? Laøm nhö vaäy chaúng hoùa ra toâi löøa coâ nöông aø ? Vöøa luùc ñoù, moät gioïngnoùi ngoït ngaøo töø döôùi loøng khoang thuyeàn voïng leân: -Ñaùnh cuoäc vôùi nhau ñi ! Neân ñaùnh laém ! Ai thua cuoäc thì röûa cheùn baùt hoä toâi trong moät thaùng ! Lyù Hoàng Tuï vöøa cöôøi vöøa maéng : -Tieåu quyû ! Ai cho pheùp ngöôi nghe troäm ? Toáng Ñieàm Nhi baät cöôøi khanh khaùch : -Nhìn thì toâi khoâng daùm nhìn, nhöng nghe ngoùng töï nhieân daùm nghe ngoùng chöù ! Lyù Hoàng Tuï day qua Tieåu Phi: -Löu huynh nghe tieåu quyû noùi ñoù ! Ñuùng laø tieåu quyû, treân theá gian naøy coù caùi tieän nghi naøo, naøng cuõng ñeàu chieám heát ! Naøng sinh ra ñeå höôûng coå thieân haï doïn saün ! Tieåu Phi töïa mình vaøo maønh maønh thuyeàn, mô mô maøng maøng khoâng nghe ai noùi gì. Lyù Hoàng Tuï böôùc tôùi gaàn hôn : -Löu huynh chôø gì ? Chôø Traùc Moäc Hôïp ? Tieåu Phi ñaùp baâng quô : -Bieát ñaâu… Lyù Hoàng Tuï cöôøi nheï : -Chôø khoâng ñöôïc ! Sa Maïc Vöông khoâng ñeán ñaâu !Neáu laõo aáy ñeán Trung nguyeân vò taát coù tay naøo gieát noãi laõo ? Maø nhöõng tay gieát noãi seõ khoâng bao giôø gieát laõo. Tieåu Phi ngöng troïng thaàn saéc : -Taây Moân Thieân vaø Taû Höïu Tranh xöa nay khoâng coù oaùn thuø gì vôùi nhau theá taïu sao hoï Taây Moân laïi gieát hoï Taû ? Roài ñeán Linh Töïu Töû vôùi Taây Moân Thieân keû chaân trôøi ngöôøi goùc beå tuy cuøng giang hoà xuoâi ngöôïc song chaúng bao giôø va chaïm quyeàn lôïi taïi sao Linh Töïu Töû laïi haï saùt Taây Moân Thieân ? Roài ñeán Traùc Moäc Hôïp vaø Linh Töïu Töû giöõa nhau chaúng coù moät ñieåm aân oaùn tình cöøu taïi sao Traùc Moäc Hôïp laïi haï saùt Linh Töïu Töû ? Chaøng thôû daøi maáy tieáng roài tieáp: 17 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Treân theá gian naøy, coù bieát bao nhieâu ñieàu baát ngôø, trí khoân cuûa con ngöôøi khoâng töôûng töôïng noåi ? Thaùi döông cheách veà taây, töø luùc chieác thaây ngöôøi ñaàu tieân xuaát hieän thôøi gian troâi qua ñaõ khaù laâu roài. Treân saân thuyeàn, ba xaùc cheát naèm nguyeân ñoù, coù leõ chuû thuyeàn chöa chòu vaát trôû laïi maët bieån laø coát chôø cho taát caû söu taàm nghieân cöùu kyû luôõng chaêng ? Roài chieác thaây thöù tö laïi theo soùng ñuøa troâi tôùi, ñuùng nhö Tieåu Phi döï ñoaùn. Nhöõng chieác thaây tröôùc troài leân huïp xuoáng khi traàm khi boãng, nhöng chieác thaây naøy laïi gioáng moät caùi beø, duø gioù doài soùng daäp caùch naøo cuõng khoâng huïp khoûi maët nöôùc. Nhöõng chieác thaây khaùc Lyù Hoàng Tuï coøn daùm thaûn nhieân maø nhìn, hieáu kyø maø nhìn song ñeán chieác thaây naøy, vöøa troâng thaáy laø naøng quay maët sang höôùng khaùc. Chieác thaây ñoù theo söï sình leân troâng gioáng nhö moät ngöôøi maäp maïp ngoä naïn, maø nhìn lyõ möôøng töôïng laø moät ngöôøi oám. Trong nhaát thôøi Tieåu Phi khoâng coù theå nhaän xeùt chaéc chaén ñöôïc. Chieác thaây ñoù ñaõ tröôùng leân gaàn nhö naùt röõa. Thaây maäp ? Thaây oám ? Thaây giaø ? Thaây treû ? Tieåu Phi phaûi laéc ñaàu, khoâng suy ñoaùn noãi. Hoïa chaêng coù theå nhaän ra ñoù laø moät nam nhaân hay nöõ nhaân maø thoâi. Chaøng giöông to ñoâi maét nhìn tröøng tröøng vaøo chieác thaây. Laøn da ñen vì naéng taùp ñaõ bieán thaønh ñoû saäm. Lyù Hoàng Tuï rung rung gioïng: -Lôïi haïi thaät ! Ai ñoäc thaät ! Ñeå toâi vaøo goïi Dung thô thô ra xem, coùù leõ chò aáy bieát laø naïn nhaân ngoä ñoäc nhö theá naøo. Tieåu Phi laéc ñaàu: -Dung Dung khoâng nhaän noãi chaát ñoäc ñoù ñaâu ! Lyù Hoàng Tuï cöôøi nheï : -Veà voõ coâng, khoâng ai choái caõi sôû naêng cuûa huynh, nhöng veà aùm khí, vò taát Löu huynh hôn noåi Toáng Ñieàm Nhi ? Veàà thuaät caûi söûa dung maïo Löu huynh laïi keùm xa Dung thô thô ! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñaønh laø theá, song ngöôøi naøy coù phaûi truùng ñoäc ñaâu ? Ít nhaát, cuõng khoâng hoaøøn toaøn do ñoäc ! Lyù Hoàng Tuï baät cöôøi khanh khaùch : -Neáu khoâng truùng ñoäc thì truùng ñöôøng chaéc, truùng maät chaéc ! Tieåu Phi khoâng nao nuùng : -Raát coù theå ! Ñöôøng ! Nöôùc ñöôøng ! Naïn nhaân truùng nöôùc ñöôøng ! Lyù Hoàng Tuï troá maét : -Nöôùc ñöôøng ? -Tieåu Phi gaät ñaàu : 18 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñoù laø moät saûn phaåm do Thieân Nhaát Thaàn Thuûy Cung cheá luyeän, giang hoà goïi laø Thieân Nhaát Thaàn Thuûy, coøn ngöôøi trong Thuûy Cung thì goïi laø Troïng Thuûy. Lyù Hoàng Tuï chôùp maét: -Thieân Nhaát Thaàn Thuûy laø moät loaïi ñoäc döôïc toái lôïi haïi, hôn taát caû moïi ñoäc döôïc treâân giang hoâà ! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy roài ! Nghe noùi moãi moät gioït Thieân Nhaát Thaàn Thuûy coù caùi troïng löôïng ngang ba traêm thuøng nöôùc, ñieàu ñoù khoù tin thaät nhöng nhieàu ngöôøi ñeàu coâng nhaän laø söï thaät mình phaûi tin laø thaät. Ngöôøi thöôøng chæ uoáng moät gioït thoâi, thaân theå seõ noå tung ra maø cheát ngay. Chaøng thôû daøi maáy tieáng noùi tieáp : -Lôïi haïi hôn heát laø Thieân nhaát thaàn thuûy khoâng maøu saéc, khoâng muøi vò, duø cho ai nghi ngôø maø neám thöû, vaãn khoâng theå hieåu ñöôïc caùi ñaëc chaát cuûa noù nhö theá naøo ? Cho neân Sa Maïc Vöông phaûi uoáng nhaàm, ñieàu ñoù töôûng khoâng coù gì phaûi laáy laøm laï. Lyù Hoàng Tuï laïi hoûi : -Nhöng…coù chaéc ngöôøi naøy laø Traùc Moäc Hôïp chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Lyù Hoàng Tuï chôùp maét : -Haén ñaõ bieán daïng nhö theá naøy, coøn nhaän laøm sao ñöôïc maødaùm quaû quyeát ? Tieåu Phi ñieåm nheï moät nuï cöôøi : -Y phuïc cuûa haén taàm thöôøng thaät nhöng ñaëc bieät laø ñoâi giaày cuûa haén. Ñoâi giaøy ñoù thuoäc loaïi cuûa boïn du muïc thöôøng duøng. Thaân theå haén haõy coøn laøn da töôi maùt, nhöng maët haén saïm naùm nhö nnhöõng göông maët daøy daïn phong traàn. Ngaàn aáy ñieåm, chöùng toû haén töøng xuoâi ngöôïc vuøng sa maïc traûi naéng daàm söông, chan möa, höùng gioù, nôi hoâng haén coù caùi khoen caøi ñao. Hieän taïi ñao vaø voû ñao ñaõ maát ñieàu ñoù chöùng toû haén coù moät thanh ñao raát quyù, keû ñaõ saùt haïi haén töï nhieânphaûi töôùc ñoaït, chöù sao laïi ñeå moät thanh ñao quyù mai moät theo xaùc haén vaøo loøng bieån saâu. Chaøng döøng laïi nhìn xaùc cheát moât chuùt roài töø töø noùi tieáp : -Vôùi nhöõng ñaëc ñieåm ñoù, mình coù theå ñoaùn chaéc caùi xaùc naøy laø cuûa Sa Maïc Vöông Voâ AÛnh Thaàn Ñao Traùc Moäc Hôïp ! Lyù Hoàng Tuï taëc löôõi : -Toâi xem Löu huynh neân ñoåi ngheà laø phaûi ! Giaù maø Löu huynh laøm caùi vieäc ñieàu tra, tuaàn saùt, thì keát quaû myõ maûn voâ cuøng ! Coù theå caùi laõo Thoác Öng naøo ñoù, noåi danh vì taøi thính tai cuõng phaûi baùi phuïc ! Tieåu Phi baät cöôøi sang saûng : -Chöa heát ! Haén coù mang moät chieác ngaân baøi, maët ngaân baøi coù khaéc hình moät con laïc ñaø coù ñoâi caùnhdaøi, chieác ngaân baøi ñuû noùi leân nhaân vaät mang noù laø ai ? 19 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù Hoàng Tuï baät cöôøi theo : -Löu huynh ñuùng laø moät nhaân taøi ! Phuïc laém roài ! Boãng naøng taét nuï cöôøi, cau maøy noùi tieáp : -Cöù nhö söï vieäc naøy thì Sa Maïc Vöông vaø Thaàn Thuûy cung coù gay caán vôùi nhau laøm sao ñoù, chaéc söï gaây caán ñoù quan heä khoâng nhoû ñaâu. Giôø ñaây, Sa Maïc Vöông ñaõ cheát, chöùng toû… Tieåu Phi höø moät tieáng, chaän lôøi : -Lyù muoäi muoán baûo ngu huynh ñöøng tìm hieåu xa hôn ? Lyù Hoàng Tuï thôû daøi : -Toâi khoâng coù yù khuyeân Löu huynh ñöøng nhuùng tay vaøo cuoäc tranh chaáp cuûa nhöõng ngöôøi aáy, toâi chæ mong Löu huynh neân caån thaän. deø daët hôn. Tieåu Phi ngaãng maët leân khoâng nhìn maây lôø löõnng troâi qua, cöôøi nheï: -Nghe noùi boïn moân ñeä Thaàn Thuûy Cung, ñeàu laø nöõ nhaân, taát caû laïi laø nhöõng trang tuyeät saéc, nhöng khoâng roõ hoâ coù ñeïp baèng ba vò coâ nöông treân thuyeàn naøy chaêng ! Lyù Hoàng Tuï laéc ñaàu cöôøi khoå : -Löu huynh laïi ñoäng tính haøo hoa roài ñaáy haún ! oOo Sau moät luùc laâu, maët bieån y nhieân vôùi soùng löôïn chaäp chôøn, khoâng coøn moät thi theå naøo noåi leân nöûa caû. Lyù Hoàng Tuï buoâng moät caâu : -Chaúng coù gì laï nöõa ñaâu, Löu huynh aï !Chôø maõi voâ ích ! Tieåu Phi ñöa ra nhaän xeùt : -Neáu khoâng coøn moät xaùc cheát naøo khaùc, thì söï vieäc phaûi döøng laïi vôùi nghi vaán quanh Thaàn Thuûy cung. Neáu ñoäng cô cuoäc tranh chaáp laø moät kho taøng baùu vaät, thì kho taøng baùu vaät ñoù hieän do Thaàn Thuûy cung chieám giöõ ! Lyù Hoàng Tuï traàm gioïng : -Giaû söû coøn xaùùc cheát noåi leân keá tieáp ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Thì cöù nghieäm xeùt xaùc cheát cuoái cuøng, tìm hieåu naïn nhaân laø ai, cheát vì tay ai, mình seõ hieåu caùi lieân heä cuûa hoï, roài baét ñaàu töø ñoù maø truy nguyeân ! Lyù Hoàng Tuï traàm ngaâm moät chuùt : -Khoâng lyù soá cao thuû naøy maát maïng vì cuoäc tranh chaáp moät kho taøng ? Tieåu Phi cöôøi mæm : -Haàu heát nhöõng vuï baát ñaéc kyø töû treân ñôøi, ñeàu do tranh thuû quyeàn lôïi tinh thaàn, vaät chaát, nhöõng cao thuû naøy coù cheát nhö theá, cuõng khoâng phaûi laø ñieàu laï ! Lyù muoäi 20 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long neân hieåu, tham voïng voâ lyù thì taùng maïng voâ lyù. Maø con ngöôøi ai laïi khoâng tham ? Khi loøng tham khích ñoäng thì coøn lyù trí gì maø phaân bieät phaûi vôùi traùi ? Lyù Hoàng Tuï nhìn ra xa mô maøng : -Daãn duï ñöôïc loøng tham cuûa soá cao thuû naøy, haún phaûi laø moät mieáng moài lôùn ! Maø keû gieo moài haún coù moät taâm cô kyø xaûo ! Nhöõng phaùt hieän vöøa qua gaây nieàm thích thuù phaàn naøo cho naøng, aùnh maét naøng ngôøi saùng leân, maët maøy töôi laï. Ñoät nhieân töø döôùi khoang thuyeàn, Toáng Ñieàm Nhi voït mieäng goïi voïng leân: -Coù leõ hai coâ caäu khoâng heà bieát Dung thô coù moät ngöôøi coâ trong haøng moân haï Thaàn Thuûy cung ? Tieåu Phi saùng maét : -A ! Dung Dung coù ngöôøi coâ trong toå chöùc aáy sao ? Chaøng tha thieát hôn : -Khoâng roõ hai naêm nay, Dung Dung ñaõ ñôõ chöa ? Coù coøn chaûy nöôùc muõi chaêng? Lyù Hoàng Tuïï mæm cöôøi : -Löu huynh muoán cho chò aáy leân saøn thuyeàn ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Khoâng ! Gioù loäng theá naøy, ai laïi ñeå ngöôøi beänh ra nôi troáng traûi. Moät gioïng dòu hieàn aám aùp, ñaùp lôøi chaøn g : -Khoâng sao ñaâ ! Toâi ñaõ ñôõ roài, chæ caàn nghe moät caâunoùi nhö vaäy cuõng heát bònh ngay, khoâng caân uoáng thuoác. Toâi… Toáng Ñieàm Nhi cao gioïng : -AÁy cheát ! Dung thô khoâng kheùo laïi laàm möu hoï ñaáy ! Hoï ñaõ bieát Dung thô saép leân ñeán nôi, neân coá yù toû ra thieát tha lo nghó cho Dung thô nghe loït maø caûm hoï ñaáy thoâi. Gioïng noùi aám dòu laïi vang leân nhö gioù vôøn caønh lieåu: -Duø cho hoï coá yù, mieãn laø hoï noùi ra nhö vaäy, duø giaû doái maø noùi ñi, nghe cuõng khoaùi laém roài ! Nghe lôøi giaû doái maø maùt ruoät loøng cuõng hôn chaúng nghe ñöôïc gì caû! Tieáp theo caâu noùi, moät boùng ngöôøi hieän ra, yeåu ñieäu dieãm kieàu trong lôùp aùo moûng daøi phuû goùt. AÙnh taø döông raûi vaøng treân maùi toùc ñen huyeàn cuûa boùng ñoù, aùnh taø döông roïi vaøo ñoâimaét xanh bieác chôùp ngôøi, aùnh taø döông soi roõ ñoâimoâi moïng ñoû, taát caû nhöõng söï kieän ñoù taïo naøng thieáu nöõ vöøa xuaát hieän thaønh moät ngöôøi trôøi töø thöôïng uyeån nhaøn boä xuoáng traàn gian chaäp chôøn treân maët truøng döông luùc hoaøng hoân thu doïn nhöõng tia naéng xa vôøi. Lyù Hoàng Tuï daäm chaân keâu khoå: -Dung thô ! Gioù lôùn theán naøy, Dung thô leân ñaây laøm chi ? Khoâng kheùo laïi naèm lieät giöôøng ra ñaáy, khieán cho vò coâng töû ña tình cuûa chuùng ta kia laïi phaãn noä maø haønh haï boïn toâi ! Khoå laém nheù ! 21 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Toâ Dung Dung mæm cöôøi : -Treân saøn thuyeàn nhieät naùo quaù, toâi laøm sao naèm yeân ñöôïc trong caùi xoù khoang u toái chöù ? Huoáng chi, toâi maáy caùi xaùc kia xem coù ñuùng laø Thaàn Thuûy Cung lieân quan ñeán söï tình hay khoâng vaäy maø ! Tay naøng coù caàm saün moät chieác aùo gaám, aøng choaøng chieác aùo ñoù leân ngöôøi Tieåu Phi, dòu gioïng gaét yeâu: -Chieàu hoâm gioù laïnh, ai laïi ñeå mình traàn nhö theá chöù ! Tieåu Phi vöøa cöôøi vöøa than : -Cöù lo nghó cho ngöôøi khaùc khoâng chòu saên soùc laáy mình, thaûo naøo maø chaúng ñau oám ! Lyù Hoàng Tuï cöôøi lôùn: -A ! Dung thô vì lo cho ngöôøi ta neân phaùt beänh ñaáy ! Coøn boïn toâi suoát ñôøi maïnh khoeû, chaéc taïi mình khoâng heà quan taâm ñeán ai khaùc. Ha ha ! Toâ Dung Dung ñöa tay phôùt yeâu vaøo maù naøng : -Laïi muoán phaùt caùu roài ñaáy phaûi khoâng ? Ñöøng ! Ñöøng ! Ngöôøi soáng ñöôïc bao laâu, caùu laøm chi cho mau giaø, mau xaáu ? Lyù Hoàng Tuï oâm chaàm laáy naøng, baät cöôøi kahnh khaùch : -Phaûi ! Toâi hay caùu laém ! Maø toâi cuõng hay ghen laém ! Toâi xaáu nhö vaäy sao Dung thô coøn thích toâi ? naøng beá Toâ Dung Dung leân cao, amng naøng ñeán taän maïn thuyeàn. Vöøa luùc ñoù, moät caùi xaùc nöõa, xaùc thöù naêm troâi ñeán. oOo Noùi laø moät caùi xaùc, khoâng ñuùng laém, bôûi noù khoâng toaøn veïn. Troïn bôø vai beân taû, luoân caùnh tay bò cheùm baït ñi, may maø göông maët vaãn coøn nguyeân, coù leõ luùc bò ñòch taán coâng, naïn nhaân chæ kòp nheách ñaàu qua moät beân, coøn thaân hình khoâng xeâ dòch ñuùng luùc, neân bò baêng ñi maát. Göông maët ñoù ñeïp voâ song, keû naøo haï thuû ñuùng laø moät teân taøn baïo khoâng heà thöông höông tieác ngoïc, bôûi naïn nhaân laø moät nöõ nhaân, laø moät caân quaéc anh thö. Naøng vaän moät chieác aùo baèng sa tuyeät ñeïp, hoâng coù thaét sôïi daây tô maøu baïc, mang ñoâi giaøy cuõng maøu baïc. Chieác aùo maát ñi moät phaàn theo bôø vai vaø caùnh tay, phaàn coøn laïi nhuoäm maùu ñoû loang loã nhö coù hoa, neáu khoâng coù sôïi daây tô baïc coät chaéc vaøo thaân, coù leõ soùng bieån ñaõ loät traàn roài. Toâ Dung Dung quay nhìn nôi khaùc, maét röôùm leä. Lyù Hoàng Tuï cuõng quay maët ñi traàm gioïng hoûi : -Dung thô ! Moân haï cuûa Thaàn Thuûy Cung phaûi khoâng ? Toâ Dung Dung nheï gaät ñaàu. 22 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi : -Ngöôøi ñeïp nhö theá naøy, keû naøo nhaãn taâm haï thuû chöù ? Lyù Hoàng Tuï bóu moâi: -Vì quaù nhaãn taâm, neân keû haï ñoäc thuû phaûi ñeàn toäi ! keû ñoù cuõng ñaõ cheát, coøn coù ñaâu ! Tieåu Phi troá maét : -Chöa bieát ngöôøi, sao laïi ngöôøi ñaõ cheát ? Keû haï ñoäc thuû laø Sa Maïc Vöông Voâ AÛnh Thaàn Ñao Traùc Moäc Hôïp ? Lyù Hoàng Tuï gaät ñaàu : -Töï nhieân laø haén roài ! Tröø haén ra, coøn ai coù ñöôøng ñao chôùp nhoaùng. Tieåu Phi buoät mieäng keâu : -A ! Lyù Hoàng Tuï daãn giaûi: -Phaùt giaùc ra mình bò ñaàu ñoäc roài, Traùc Moäc Hôïp vaän duïng löïc taøn tröôùc khi taéc thôû, taëng naøng moät nhaùt ñao. Nhaùt ñao ñoù, phaùt xuaát vôùi taát caû caêm hôøn phaãn uaát töï nhieân, noù phaûi nhanh phaûi maïnh phaûi chuaån. Tieåu Phi loä veû u buoàn : -Cuõng coù lyù nhö vaäy laém ! Lyù Hoàng Tuï htôû ra aûm ñaïm : -Hieän taïi, söï vieäc ngöng ñoïng taïi ñaây, mình khoâng coøn söï kieän naøo ñeå tra cöùu xa hôn, khoâng coøn ñieàu gì nöõa ñaâu ! Tieåu Phi chôùp maét : -Khoâng coøn ? Lyù Hoàng Tuï bóu moâi : -Ngöôøi ñaõ cheát heát, soùng truøng döông ñaõ ñöa ñeán cho ta xaùc cuoái cuøng thì coøn vieäc gì nöõa chöù ! Tieåu Phi chöa hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi nhaän ñònh cuûa naøng : -Lyù muoäi cho laø naøng naøy cheát vì tay Traùc Moäc Hôïp ? Lyù Hoàng Tuï ñaûo maét nhìng caùi khoâng toaøn veïn moät thoaùng : -Löu huynh coù yù kieán khaùc chaêng ? Tieåu Phi ñieåm moät nuï cöôøi : -Lyù muoäi coøn queân moät vieäc, Traùc Moäc Hôïp cheát, thanh Ñaïi Phong Ñao cuûa haén cuõng maát luoân. Keû naøo ñoaït thanh ñao cuûa haén duøng thanh ñao saùt haïi naøng naøy, coá yù laøm cho ngöôøi ta phaûi tin laø söï vieäc keát thuùc vôùi hai caùi xaùc cuoái cuøng, keát thuùc baèng moät cuoäc töông saùt giöõa nhau, khoâng coù keû thöù ba. Lyù Hoàng Tuï keâu leân : -A ! Ñuùng roài ! Tieåu Phi töø töø tieáp noái : 23 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Keû ñoù muoán laøm cho moïi ngöôøi tin laø söï vieäc ñaõ keát thuùc, neáu thöïc ra, söï vieäc töï noù keát thuùc thì caàn gì haén muoán ! Vì haén muoán, neân chöa haún ñaõ keát thuùc. vaø neáu toâi khoâng voõ ñoaùn thì söï vieäc chæ môùi baét ñaàu thoâi ! Baét ñaàu töø yù muoán cuûa keû sau cuøng… Toâ Dung Dung vuït hoûi : -Haén khoâng muoán coù ai khaùc chen vaøi vuï naøy ? Phaûi vaäy chaêng ? Lyù Hoàng Tuï mô maøn g : -Taïi sao haén khoâng huûy dieät chieác xaùc cuoái cuøng, cho khoâng ai nhaän ra ñöôïc ? Khoâng nhaän ra ñöôïc thì coøn ai can thieäp laøm gì ? Maø bieát can thieäp nhö theá naøo, bôûi naïn nhaân laø moät ngöôøi laï ! Tieåu Phi cöôøi nheï : -Taát caû ñeàu nhöõng nhaân vaät höõu danh treân giang hoà, raát coù theå hoï laø nhöõng tay laõnh ñaïo moân phaùi, hoï cheát ñi moân ñeä cuûa hoï seõ töông cöùu. Hoï cheát maát thaây, thì söï bieät tích cuûa hoï caøng khinh ñoäng moân ñeä hoï hôn ! Toâ Dung Dung cau maøy: -Sôû dó… oOo 24 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn