Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI LAÊM MOÄT BÖÙC THÖ TÌNH Tieåu Phi naèm im treân maùi ngoùi cuûa moät caên nhaø ñoái dieän. Chaøng thaáy Baïch Ngoïc Ma ñaåy cöûa böôùc vaøo … Beân trong nhaø coù ñeøn, nhöng caùc cöûa soå ñeàu ñoùng kín chæ coù theå nhìn thaáy boùng ngöôøi laïi qua, ngoaøi ra khoâng coøn nhìn thaáy gì khaùc. Boán phía nhaø ñeàu coù ñaët traïm canh ngaàm, tuy khoâng nhìn thaáy ngöôøi, nhöng thænh thoaûng coù theå thaáy ñöôïc boùng ñao aùnh ngôøi leân töøng chaäp vaø coù theå nghe tieáng thì thaøo troø chuyeän nhau. Nheï nhö moät laøn khoùi, Tieåu Phi thi trueån thaân phaùp ñaûo quanh moät voøng leûn ra phía sau nhaø vaø ho leân moät tieáng kheõ … Quaû nhieân trong boùng toái coù tieáng ngöôøi quaùt kheû: -Treân trôøi döôùi ñaát ! -Xin côm ñöøng ñeán ñaây ! Töø trong boùng toái moät boùng ngöôøi vuït ñöùng leân vaø khi nhìn kyõ Tieåu Phi gaõ thaát thanh keâu leân: -Ngöôi laø ai ? Tieåu Phi ñaùp: -Xin gaïo maø ! Lieàn vôùi caâu noùi, tay phaûi chaøng ñieåm nhanh vaøo huyeät ñaïo, tay traùi ñöa theo ra ñôõ laáy thaân hình gaõ, ñaët nheï treân maùi nhaø vaø thaáp gioïng baûo: -Ta khoâng phaûi laø ngöôøi maø laø Hoâ ly thaønh tieân, ngöôi bieát chöa ? Saéc maët gaõ noï ñaày veû kinh hoaøng ñònh gaät ñaàu nhöng khoâng laøm sao nhuùc nhích. Tieåu Phi löôù thaät nheï ñeán döôùi maùi hieân, tìm moät khe cöûa soå coù aùnh ñeøn chieáu ra, gheù maét nhìn vaøo. Trong ñaïi saûnh saép hai haøng gheá tôi baèng ñaøn moäc, moãi beân coù hai laõo aên maøy toùc baïc ñang ngoài, sau löng töøng chieác tuùi choàng leân moät lôùp daøy, Tieåu Phi thaàm ñoaùn ít ra cuõng chín chieác tuùi trôû leân. Vaø baèng vaøo thaân phaän ñoù, hoï phaûi laø tröôûng laõo Caùi bang hoaëc Hoä phaùp trong Caùi bang. Baïch Ngoïc Ma cheåm cheä choaùn moät caùi gheá nôi ñaàu tieân. Treân nöûa laø vò taân bang chuû treû tuoåi saùng suoát vaø haøo huøng : Nam Cung Linh ! Bao nhieâu cao thuû voõ laâm ñang ngaàm ngaàm trong theá vaây chaët gaõ thieáu nieân aùo ñen, nhöng gaõ khoâng moät chuùt gì toû veû sôï haõi, ñoâi maét to cöù trôïn tröøng vôùi Nam Cung Linh, hình nhö saün saøng ñaäp loän nhau baát cöù luùc naøo. Nam Cung Linh traàm traàm caát tieáng: 160 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc haï ñaõ thöông ñeä töû trong bang, laïi coøn ñaû thöông caû tröôûng laõo hoä phaùp cuûa boån bang, nguyeân do taát caû raát coù theå ñeàu ngoä nhaän maø ra, boån toøa cuõng chaúng muoán truy cöùu maø chæ muoán hoûi, caùc haï taïi sao laïi ñeán ñaây ? Thieáu nieân aùo ñen nhöôùng maét laïnh luøng: -Caâu ñoù, caùc haï hình nhö ñaõ hoûi qua nhieàu laàn, neáu nhö toâi baèng loøng ñaùp, ñaâu ñôïi ñeán baây giôø ? Nam Cung Linh vaãn khoâng loä veû gì töùc giaän: -Caùc haï ñoái vôùi boån bang coù möu ñònh gì ? Neáu caùc haï chòu noùi ra, raát coù theå boån toøa xin thay maët maáy vaïn ñeä töû trong bang maø d0aùp öùng ñöôïc ñieàu ñoøi hoûi cuûa caùc haï ! Thieáu nieân aùo ñen vuït hoûi : -Neáu ta muoán chieác ñaàu cuûa Bang chuû, Bang chuû coù khöùng khoâng ? Nam Cung Linh heát theá daèn ñöôïc, gaèn gaèn noùi lôùn: -Caùc haï ñöøng queânraèng, hieän thôøi, baát cöù luùc naøo baûn toøa cuõng coù theå keát lieåu tính maïng caùc haï ñöôïc. Nhöng boån toøa chæ muoán hoûi duïng yù cuûa caùc haï ñeán ñaây thoâi, theá maø caùc haï vaãn khoâng chòu noùi ra, boån toøa thaáy raèng caùc haï hôi keùm bieát ñieàu ñaáy ! Thieáu nieân aùo ñen cöôøi laïnh: -Giôø naøy ta coøn ngoài ñöôïc nôi ñaây yeân laønh, chính laø nhôø caùi khoâng bieát ñieàu ñoù. Giaù maø ta khai roõ lai lòch ra roài, muïc ñích cuûa Bang chuû ñaõ ñaït, ta coøn ngoài nôi naøy yeân laønh ñöôïc chaêng ? Tieåu Phi beân ngoaøi thaàm gaät guø: -Caùi gaõ thieáu nieân naøy xem beà ngoaøi vöøa cöông ngaïnh vöøa kieâu caêng, hình nhö khoâng bieát chi caû, khoâng ngôø gaõ laïi saùng suoát hôn caû moät ai. Nam Cung Linh chuyeán naøy gaëp ñoái thuû xöùng tay roài ñoù. Da maët Nam Cung Linh vuït ñoåi maøu xanh, chöùng toû laø löûa giaän ñaõ phöøng leân cöïc ñoä, nhöng cuoái cuøng ngöôøi bang chuû Caùi bang vaãn daèn xuoáng ñöôïc vaø mæm cöôøi: -Neáu boån toøa muoán gieát caùc haï, thì haø taát hoûi roõ lai lòch ñeå laøm gì ? Ñieåm ñoù caùc haï khoâng leõ chaúng nghó ñeán ? Thieáu nieân aùo ñen ñaùp ngay: -Taát nhieân laø ta nghó ñeán vaø nghó thaät thaáu ñaùo ! Bng chuû khi chöa bieát roõ ta laø ai, phía sau löng ta coøn coù bao nhieâu ngöôøi, caøng chaúng bieát laø ta ñaõ hieåu roõ ít nhieàu gì bí maät cuûa caùc ngöôi chöa, taát nhieân Bang chuû vaãn coøn nghi ngaïi chöa yeântaâm ñeå maø gieát ta ! Nam Cung Linh vuït traàm ngay gioïng noùi: -Ñaõ theá thì, ta caøng khoâng theå buoâng tha caùc haï ñi ! Thieáu nieân aùo ñen cöôøi laït: -khoân gbuoâng tha ta caøng hay, ta seõ aên ôû ñaây, nguû ôû ñaây chæ sôï raèng ñaùm aên maøy ngheøo khoå caùc ngöôi nuoâi khoâng noåi ta ñoù thoâi ! 161 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baïch Ngoïc Ma vuït nheách moâi cöôøi nham hieåm: -Meàm gaõ chaúng noùi cöù duøng cöùng thöû xem gaõ noùi hay laø khoâng ? Thieáu nieân aùo ñen haát haøm thaùch thöùc: -Caùc ngöôøi daùm ñoäng ñeán ta moät sôïi loâng, nhaát ñònh seõ ñöôïc ñoãi baèng moät vaøi maïng ngöôøi. Neáu khoâng tin, xin cöù ra tay thöû ! Tieåu Phi ñöùng nghe phía beân ngoaøi, loøng khoâng khoûi phuïc thaàm. Bieát cöùng bieát meàm thaätñuùng luùc, bieát taán bieát thoaùi töøng lôøi noùi moät, thieáu nieân aùo ñen quaû laø tay cô trí phi thöôøng. Chôït moät tieáng “binh” vang leân theät to ruùng ñoäng caû toøa saûnh ñöôøng, khung cöûa soå ñoái dieän vôùi Tieåu Phi vuït vôõ tung vaø Nhaát Ñieåm Hoàng lao nhanh vaøo nhö moät traän gioù, aùnh kieám treân tay gaõ laáp laùnh ngaäp ngôøi … *** Thaáy Nhaát Ñieåm Hoàng boãng nhieân xuaât hieän, Tieåu Phi nheách moâi cöôøi thaàm trong boùng toái: -Thì ra ngöôi vaãn theo ta, söï xuaát hieän cuûa ngöôi thaät laø ñuùng luùc ! Chaân vöøa chaám ñaát, thanh kieám treân tay Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ ñaâm khæa luoân baûy taùm chieâu vaøi höôùng boán vò Caùi bang tröôûng laõo vaø Baïch Ngoïc Ma. Ñöôïc lieät vaøo haïng cao thuû haïng nhaát voõ laâm, ñöôøng kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng chaúng nhöõng vöøa ñoät ngoät vöøa nhanh ñoäclaïi vöøa quaùi dò khoù löôøng. Boân vò tröôûng laõo Caùi bang vaø Baïch Ngoïc Ma duø cuõng laø baäc nhaát nhì voõ laâm cao thuû, nhöng trong côn baát phoøng vaãn phaûi nhaûy lui traùnh neù. Nam Cung Linh giaän döõ rít leân: -Nhaát Ñieåm Hoàng, boån toøa kính ngöôi laø baäc thaønh danh anh huøng, taïi sao ngöôi daùm voâ leå nhö theá tröôùc höông d0öôøng cuûa boån bang ? Nhaát Ñieåm Hoàng cöôøi laït: -Ta xöa nay duø luïc thaân cuõng chaúng nhaän ñieàu ñoù ngöôi vaãnchöa bieát aø ? Gaõ xoâng thaúng ñeán caïnh thieáu nieân aùo ñen, traàm gioïng: -Ngöôi coøn chöa chaïy aø ? Chaúng ngôø thieáu nieân aùo ñen tröøng maét söøng soä laïi: -Taïi sao ta phaûi chaïy theo ngöôi chöù ? Nhaát Ñieåm Hoàng sau giaây söõng soát, cöôøi laït: -Ngöôi chaúng ñi, ta noùi toaït lai lòch cuûa ngöôi baây giôø ! Ñeán phieân thieáu nieân aùo ñen söõng soát, nhöng haén cöôøi leân ngay: -Khaù laém ! Keå nhö ta thua ñaáy ! Naøo t a ñi thoâi ! Nhöng ngay khi aáy, Nhö yù traû, Phaùn quan buùt, Thanh truùc tröôïng, Song thieát quaåy … baûy taùm moùn vuõ khí cuøng nhoaùng leân moät luùc vaø chieáu thaúng veà phía hai ngöôøi. 162 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trong saûnh ñöôøng, khoâng moät ngöôøi naøo chaúng cao thuû löøng danh, moãi moùn vuõ khí coâng ra ñeàu keøm theo tieáng vuø vuø, khí theá cöïc kyø hung maõnh. Thieáu nieân moùc trong ngöôøi ra moät thanh mieán ñao y nhö moät maûnh saét deïp cuoán troøn, vung thaúng vaøo khoâng khí, vuø vuø cheùm luoân ra ba ñao … Ñao phaùp cuûa thieáu nieân cöïc kyø nhanh ñoäc, ñöôøng ñao khuaáy theo tieàm löïc aøo aøo, Tieåu Phi nhaän ra ñao phaùp cuûa gaõ thuoäc veà döông cöông. Ñöôøng kieámcuûa Nhaát Ñieåm Hoàng ñöôïc dòp vun vuùt nhö seùt buûa sao giaêng, moãi laàn aùnh kieám chôùp leân laø ñòch thuû phaûi thaùo lui moät böôùc. Hai ngöôøi moät ñao moät kieám, saùt vai nhau öùng chieán tuy raèng khoâng coøn sôï moät ai, nhöng muoán ñoät thoaùt khoûi voøng vaây laø caû moät aán ñeà khoù khaên ngoaøi taøi söùc ! Nhaát Ñieåm Hoàng ñaâm luoân moät hôi möôøi kieám vaø baát thaàn keâu leân: -Ngöôi coøn chöa chòu ra tay ta keâu teân ngöôi leân baây giôø ! Taát nhieân, ngoaøi Baïch Ngoïc Ma ra, trong saûnh ñöôøng khoâng moät ai bieát laø gaõ ñang reùo goïi keû naøo. Nhöng ngoaøi cöûa soå, Tieåu Phi khoâng khoûi laéc ñaàu cöôøi khoå: -Caùi con traâu ñieân ñoù muoán keùo caû mình vaøo beå roài ! Thoaùng nghó moät choác, chaøng nhuùn mình leân maùi nhaø ruùt nheï hôn möôøi taám ngoùi vaø theo loå thuûng ñoù vuø vuø neùm xuoáng mieäng quaùt to: -Neám thöû “Nguõ Ñoäc Ñoàng Baûng” cuûa ta ! Duø chæ laø nhöõng taám ngoùi thoâng thöôøng, nhöng qua baøn tay chuyeân luyeän cuûa Tieåu Phi ñaõ trôû thaønh khoâng taàm thöôøng nöûa, hoaëc töø treân cao vuùt xuoáng, hoaëc theo gioù rít löôïn troøn … Huoáng chi, moïi ngöôøi trong côn hoaûng hoát khoâng sao nhaän ñònh ñöôïc laø vaät chi, chæ nghe hai tieáng “nguõ ñoäc” laø maïnh ai naáy voït lui thaùo traùnh, coøn ñaâu nghó ñeán chuyeän caûn ngaên ? Nhaát Ñieåm Hoàng vaø thieáu nieân aùo ñen ñaõ thöøa cô voït thoaùt ra ngoaøi. Nam Cung Linh daùn saùt ngöôøi vaøo töôøng löôùt nhanh ñeán khung cöûa soå … Beân ngoaøi boùng toái ñen ñaëc, khoâng sao nhìn thaáy keû phoùng aùm khí laø ai ! Vò Bang chuû Caùi bang laäp töùc chuïp voäi chieác gheá neùm tuoát ra ngoaøi doø ñöôøng, thaân aûnh theo ñoù vuùt nhanh qua khung cöûa soå vaø quaùt to: -Baèng höõu chôù chaïy ! Nhöng Tieåu Phi ñaõ bieán maát töø laâu . *** Nhaát Ñieåm Hoàng vaø thieáu nieân vöôït qua khung cöûa soå, cöù song song vai nhau duøng thuaät khinh coâng vun vuùt phoùng ñi. Thaân phaùp cuûa hai ngöôøi khoâng ai keùm ai, xem chöøng chaïy ñaõ khaù xa, thieáu nieân aùo ñen vuït döøng böôùc tröøng maét hoûi: 163 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ai möôïn ngöôi ñeán cöùu ta ? -Ñöôïc ngöôøi ra tay giaûi cöùu thieáu nieân aùo ñen chaúng mang ôn, traùi laïi coøn buoâng lôøi söøng soä, giaù ñoåi vaøo keû khaùc thaùi ñoä voâ ôn cuûa thieáu nieân, coù theå laøm ñoái phöông noåi ñieân leân töùc khaéc. Nhöng Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng loä moät veû chi giaän döõ, chæ caát tính cöôøi aâm traàm: -Ai caàn theøm ñeán cöùu ngöôi, cheát hay soáng maëc xaùc ngöôi naøo coù can heä gì ñeán ta ? Thieáu nieân aùo ñen ñoåi sang thaùi ñoä kinh ngaïc: -Khoâng phaûi ñeán cöùu ta, taïi sao maïo hieåm vaøo ñoù laøm gì ? Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng : -Ta laøm hö maát moät vaät cuûa ngöôøi ta, mang ngöôi ñem ñi ñeå ñeàn ! Thieáu nieân khöïng ñi moät luùc, maët haàm haàm: -Ngöôi ñònh giôû caùi troø quyû gì ñaáy, ta thaät khoâng hieåu noåi ! -Caùc haï khoâng hieåu, nhöng ta hieåu ! Moät gioïng noùi laï hoaéc chôït vang leân trong boùng toái. Baèng vaøo gioïng noùi hoøa hoaõn, baèng caùi thaân phaùp nheï nhaøng nhö ma quaùi ñoù. Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng caàn ñoaùn cuõng bieát caùi ngöôøi vöøa phaùt ra tieáng cöôøi kia chính laø Ñaïo Soaùi Löu Höông. Khoâng moät chuùt toû veû ngaïc nhieân, Nhaát Ñieåm Hoàng cöôøi laïnh caát lôøi: -Ñaây laø böùc thö cuûa Löu huynh, ta baét ñeàn cho ñoù ! Caâu noùi vöøa buoâng goïn, ngöôøi gaõ ñaõ baén nhanh ñi xa laéc. Thieáu nieân aùo ñen doõi maét nhìn boùng löng gaõ ôû xa xa, laéc ñaàu laåm baåm : -Caùi gaõ naøy hình nhö coù veû khaät khuøng ! Tieåu Phi thôû daøi söôøn söôït : -Caùi bònh khaät khuøng cuûa gaõ, chính laø caùi taät hay gaùnh vaùc vieäc cuûa ngöôøi. Gaõ töôûng ñaâu laø giuùp ñöôïc ta, ñaâu coù bieát laø ñaõ voâ tình laøm hö ñaïi söï cuûa ta ! Thieáu nieân aùo ñen khoâng daèn ñöôïc laï luøng : -Y laøm hoûng chuyeän gì cuûa ngöôi ? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Ta ñònh duøng ngoïc phæ thuùy ñeå ñoåi laáy vieân traân chaâu, gaõ laïi phaù hö boät hö ñöôøng heát coâng chuyeän baùn buoân cuûa ta ! Thieáu nieân aùo ñen nhìn söõng chaøng, y nhö treân maët chaøng vöøa moïc leân moät ñoùa hoa, aùnh maét gaõ ñaày veû kinh ngaïc vaø hieáu kyø: -Ta chæ töôûng teân kia khaät khuøng, khoâng ngôø ngöôi cuõng khaät khuøng noát ! Tieåu Phi nhöôùng nhöôùng maét: -Ñoù goïi laø ñoàng bònh töông laân, baïn sao ngöôøi vaäy maø ! Thieáu nieân cau maët: -Nhöng ta khoâng coù chöùng bònh khaät khuøng ñoù xin kieáu ! Gaõ vöøa xoay ngöôøi nhoùn chaân, Tieåu Phi ñaõ keâu leân: 164 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöõng gì caùc haï muoán hoûi ta, baây giôø khoâng ñònh hoûi aø ? Caâu noùi cuûa chaøng y nhö moät löôõi caâu maàu nhieäm, giöõ ngay ñoâi chaân thieáu nieân. Gaõ xoay phaét ngöôøi laïi, maët loä ñaày neùt möøng: -Baây giôø ngöôi baèng loøng noùi ra ? Tieåu Phi ñaùp ngay, khoâng moät chuùt suy nghó : -Nhìn thaáy con laïc ñaø bay beân trong chieác aùo choaøng ñen cuûa caùc haï, neân ta bieát ngay caùc haï laø con chaùu cuûa Sa Maïc Vöông, nôi quan noäi ta ñaõ gaëp qua ngöôøi neân môùi bieát laø ngöôøi ñaõ vaøo quan ! AÙnh maét thieáu nieân ngôøi leân : -Ngöôi coù gaëp qua cha cuûa ta ? Tieåu Phi thôû nheï: -Neáu caùc haï chòu tin ta, thì söï khoù khaên cuûa caùc haï raát coù theå sôùm giaûi quyeát ñöôïc ! Ñoâi maét saùng ngôøi, long lanh cuûa thieáu nieân, long lanh hôn caû nhöõng vì sao treân ñôøi, nhìn xoaùy vaøo Tieåu Phi moät hoài, vaø thieáu nieân vuït cöôøi leân: -Ñöôïc, ta hoaøn toaøn tín nhieäm ngöôi ! Tieåu Phi töïa löng vaøo vaùch ngoài xuoáng duoåi tay duoåi chaân cho thoaûi maùi. Haàu nhö ñoù moät thoùi quen, luùc naøo coù theå nghó ñöôïc y nhö laø khoâng bao giôø chaøng töø choái. Moâi nheách nuï cöôøi, chaøng noùi tieáp: -Theá thì, baây giôø ta xin caùc haï noùi roõ noäi dung böùc thö ñoù cho ta bieát ! Thieáu nieân troá maét: -Thö ? Ta ñaõ giao cho ngöôi roài maø ? Tieåu Phi göôïng cöôøi: -Hình nhö soá toâi khoâng ñöôïc xem böùc thö aáy, thoâi thì chæ nghe ñöôïc, cuõng ñuû maõn nguyeän laém roài ! Thieáu nieân hoûi thaät chaäm: -Neáu nhö ta khoâng coù ñoïc qua thì sao ? Tieåu Phi baät daäy nhö chieác loø xo: -Neáu maø thaät tình caùc haï khoâng coù ñoïc, chaéc laø ta … xæu maát ! Thieáu nieân cöôøi laïnh : -Thì ngöôi xæu ñi laø vöøa ! Tieåu Phi thaát thanh keâu leân : -Thaät tình caùc haï khoâng coù ñoïc qua ? Thieáu nieân vuït nhoeûn mieäng cöôøi: -Tuy khoâng coù ñoïc qua, nhöng cha ta coù ñoïc cho ta nghe. Tieåu Phi thôû phaøo nheï nhoõm: -Ñöôïc thaáy caùc haï cöôøi, ta duø coù bò doïa cheát cuõng khoâng laáy aân haän ! Thieáu nieân da maët hình nhö thoaùng ñoû leân, ñaùnh laûng ñi caâu chuyeän: 165 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nghe ñaây, trong thö aáy vieát laø … Tieåu Phi voäi xua tay: -Khoan, khoan ! Ñeå ta röûa saïch tai ñaõ. Thieáu nieân khoâng khoûi saëc cöôøi leân, noùi tieáp: -Trong thö vieát laø : Moät laàn giaõ bieät, thoaùng ñaõ bao thu loøng luoân töôûng nhôù, toân dung haún ñaõ hôn xöa nhieàu. Thaân thieáp giôø ñaõ nhieàu tieàu tuïy, laïi ñang gaëp caûnh raát khoå nguy, mong quaân nhôù chuùt tình ngaøy cuû, ra tay giaûi ñoä phaàn lieåu heøn. Neáu quaân chaúng ñeán, thieáp chæ coøn chôø cheát maø cheát ! Döôùi thö chæ kyù teân coù moät chöõ “Toá”. *** Phí bao nhieâu taâm huyeát, cöïc nhoïc, Tieåu Phi cuoái cuøng keå nhö ñaõ xem böùc thö. Tuy ñaõ ñoaùn tröôùc nhöõng gì noäi dung cuûa laù thö, nhöng chính tai ñöôïc chöùng thaät, duø sao cuõng chaéc chaén hôn caùi suy luaän baèng tö töôûng. Chæ ñaùng tieác laø trong thö khoâng noùi roõ ñieàu khoån nguy ñoù laø chuyeän gì ? Tieåu Phi khoâng khoûi coù phaàn naøo thaát voïng. Thöø ngöôøi ngaãm nghó moät luùc, chaøng laåm baåm: -Baát luaän theá naøo, söï nguy hieåm cuûa Thu Linh Toá phaûi lieân quan ñeán Caùi bang. Thieáu nieân aùo ñen vuït chaän lôøi: -Chính gia phuï cuõng coù nghó ñeán ñieàu ñoù, cho neân, ta môùi nghó laø söï tích cuûa gia phuï, nhaát ñònh coù lieân quan vôùi Caùi bang baèng khoâng ta ñaâu daïi gì maø ñi choïc ñeán caùi luû aên maøy ñoù. Tieåu Phi nhíu maøy hoûi: -Phong thö naøy nhaän ñöôïc töø luùc naøo ? Do ai ñöa ñeán ? Thieáu nieân aùo ñen nheách nuï cöôøi töï ñaéc : -Gia phuï du hieäp mieàn sa maïc haønh tung suoát naêm baát ñònh nôi naøo, hoaøn toaøn nhôø chim caâu ñöa thö, lieân laïc tin töùc cuøng thuoäc haï khaép nôi. Tuy bò moïi ngöôøi goïi laø Sa Maïc Chi Vöông, nhöng theá löïc aên saâu vaøo caû maáy tænh mieàn quaân ñoäi. Phong thö aáy do chim caâu töø traïm thö Laâm Thaønh mang ñeán ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Nhöng do ngöôøi naøo mang thö ñoù ñeán traïm Laâm thaønh göûi ñi ? Taïi sao y laïi bieát “Sa Maïc Chi Vöông” coù thieát laäp traïm thö chim caâu taïi Laâm thaønh ? Thieáu nieân chôït thôû daøi: -Caâu hoûi ngöôi, chaéc laø khoâng coøn ai traû lôøi noåi ? Tieåu Phi ruùng ñoäng: -Vì sao ? Thieáu nieân aùo ñen noùi töøng tieáng moät : -Vì ngöôøi phuï traùch taïi traïm thö Laân thaønh ñeàu bò gieát saïch ! 166 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi caén moâi moät luùc vaø vuït hoûi: -Lònh toân chæ coù xa nhaø moät thaùnh hôn, taïi sao caùc haï laïi ñoaùn chaéc laø ngöôøi bò maát tích ? Thieáu nieân aùo ñen kheõ thôû daøi: -Sau khi gia phuï vaøo quan, moãi ngaøy ñeàu coù chim caâu ñöa thö lieân laïc cuøng ta, nhöng tröôùc ñaây möôøi ngaøy, thö tín ñoät nhieân döùt ngang, neáu coù bieán coá troïng ñaïi xaûy ra cho ngöôøi, thì quyeát nhieân khoâng khi naøo queân göûi thô cho ta ! Tieåu Phi hoûi: -Do ñoù caùc haï theo vaøo ñaây ? Thieáu nieân aùo ñen ñaùp: -Taát nhieân laø ta laäp töùc leân ñöôøng, doïc loä trình ñeàu coù ñeán caùc traïm thô caâu nghe ngoùng tin töùc, nhöng tuyeät nhieân khoâng coù moät tin töùc gì cuûa ngöôøi. Nhaân vieân nôi traïm thô Laâm Thaønh ñoät nhieân bò cheát saïch, do ñoù ta môùi soát ruoät tìm ñeán Caùi bang! Tieåu Phi aùnh maét chôùp ngôøi leân: -Caùc haï ñaõ nghe ngoùng gì ñöôïc nôi Caùi bang ? Thieáu nieân laéc ñaàu loä saéc buoàn : -Chaúng nghe ngoùng ñöôïc gì caû. Chaúng nhöõng ngöôøi trong Caùi bang khoâng bieát moät tí gì veà tin töùc cuûa gia phuï, maø gaàn ñaây cuõng chaúng heà gaëp chuyeän khoù khaên, caøng khoâng coù chuyeän nhôø ngöôøi giuùp söùc ! Ñoâi maét gaõ vuït baén vaøo ngöôøi Tieåu Phi tröôùc khi noùi tieáp: -Nhöng caøng nhö theá ta laïi caøng ñaâm hoaøi nghi. Ta cho laø caùi thaùi bình phieán dieän beân ngoaøi cuûa hoï ñoù, nhaát ñònh aån taøng moät söï kieän bí maät taøy trôøi. Roõ raøng laø gia phuï tieáp ñöôïc phong thö cuûa vò bang chuû phu nhaân hoï maø ñeán thì taát nhieân ngöôøi phaûi coù tieáp xuùc vôùi Caùi bang, vaäy thì taïi sao hoï khoâng bieát moät chuùt gì ? Tieåu Phi ñaùp trong daùng caùch traàm tö: -Bieát ñaâu söï khoù khaên cuûa Nhaäm phu nhaân laø moät vieäc rieâng maø naøng khoâng muoán cho moät ai bieát. Cho ñeán vieäc hoäi kieán vôùi lònh toân, naøng cuõng giaáu luoân vôùi ngöôøi trong Caùi bang. Thieáu nieân aùo ñen guïc gaëc ñaàu: -Cuõng coù theå laø nhö vaäy. Nhöng coù hai vieäc heát söùc laï luøng. Vieäc thöù nhaát laø trong Caùi bang khoâng moät ngöôøi naøo bieát vò bang chuû phu nhaân hoï ñi ñaâu. Vieäc thöù hai chaéc laø ngöôi khoâng theå queân : caùi cheát cuûa Nhaäm bang chuû xaûy ra trong khoaûng thôøi gian. Tuy noùi raèng vì bònh maø cheát, nhöng maáy ai trong giang hoà ñaõ taän maét nhìn thaáy ? Tieåu Phi vuït nhaûy döïng leân: -Ñaây môùi chính laø maáu choát quan troïng cuûa moïi vieäc ñaõ xaûy ra, nhöng caâu noùi ñoù, caùc haï ñöøng bao giôø nhaéc laïi vôùi moät ai baèng khoâng giang hoà seõ loaïn maát. Bôûi 167 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long vì chieác gheá bang chuû cuûa moät ñaïi bang maø theá löïc bao truøm thieân haï ñoù, duø laø ñeä töû cuûa Caùi bang hay laø keû beân ngoaøi, ai ai cuõng muoán ngoài leân ! Thieáu nieân aùo ñen xuï maët: -Ta chæ caàn tìm cho ñöôïc cha ta, coøn giang hoà loaïn hay khoâng maëc hoï ! Suy nghó moät luùc laâu, Tieåu Phi vuït hoûi: -Caùc haï noân nao tìm toâng tích leänh toân nhö theá, theá taïi sao hoï vaãn khoâng bieát lai lòch cuûa caùc haï ? Thieáu nieân aùo ñen laïnh luøng: -Caùi nguyeân nhaân ñoù raát ñôn giaûn … nhöõng Caùi bang ñeä töû ñöôïc ta hoûi qua, khoâng coøn laøm sao ñeå thoá loä bí maät cuûa ta nöûa ñöôïc ! Tieåu Phi cöôøi laït : -Chuyeän gieát ngöôøi caùc haï xem y nhö laø moät troø chôi. Thieáu nieân aùo ñen höø nheï, nheách moâi: -Ta khoâng gieát hoï, hoï seõ gieát ta, gieát ngöôøi tuy raèng moät chuyeän chaúng vui söôùng gì, nhöng vaãn söôùng hôn laø bò ngöôøi ta gieát ! Tieåu Phi vuït hoûi: -Taïi sao caùc haï bieát Nam Cung Linh muoán gieát caùc haï ? Taïi sao caùc haï khoâng ñem chuyeän ñoù ra maø hoûi thaúng vôùi y ? Thieáu nieân aùo ñen traû lôøi: -Vì ta caûm thaáy haén khoâng phaûi laø ngöôøi toát ! Tieåu Phi saëc cöôøi: -Chæ rieâng caùc haï caûm thaáy, caùi lyù do ñoù e raèng chöa ñuû ñaâu ! Thieáu nieân ngaïo ngheã: -Nhöng rieâng ta, ta cho laø caùi lyù do ñoù quaù ñuû roài ! AÙnh maét gaõ chôït ngôøi leân vaø baén thaúng vaøo Tieåu Phi: -Ngöôi cho laø … neáu ngöôi hoûi thaúng y, y chòu noùi ra aø ? Tieåu Phi ñaùp baèng caâu hoûi laïi: -Caùc haï cho laø … Y vì lyù do gì maø khoâng chòu noùi ra ? Thieáu nieân gaät guø: -Neáu nhö y coù ñieàu gì môø aùm vôùi löông taâm, taát nhieân khoâng chòu noùi ra ! Tieåu Phi cöôøi leân: -Theá thì neáu nhö y khoâng chòu noùi ra, khaùc naøo töï chöùng minh mình coù laøm chuyeän gì traùi vôùi löông taâm sao ? Caùc haï thöû nghó, treân ñôøi naøy laïi coù ai ngoác nhö theá khoâng ? Thieáu nieân aùo ñen traàm ngaâm moät luùc vaø hoûi: -Neáu nhö y chòu noùi vôùi ngöôi, ngöôi coù baèng loøng cho ta bieát chaêng ? Tieåu Phi laïi cöôøi: -Ta coù lyù do gì maø chaúng baèng loøng cho caùc haï bieát ? Thieáu nieân mæm cöôøi theo: 168 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaïo Soaùi Löu Höông gaåm laïi khoâng ñeán ñoåi khoù thöông nhö lôøi giang hoà ñoàn ñaõi ! Nuï cöôøi cuûa gaõ hieän leân treân khuoân maët baêng laïnh, y nhö laø moät laøn gioù xuaân môn vuoát leân khoaûnh ñaát khoâ khan cheát laïnh, baêng giaù tan daàn, aên saâu vaøo caû loøng ngöôøi. Tieåu Phi chôùp chôùp maét thôû ra: -Giaù nhö maø caùc haï thöôøng chòu cöôøi, caùc haï seõ khaùm phaù ra raèng, coù raát nhieàu treân ñôøi khoâng ñeán ñoåi khoù thöông nhö trong töôûng töôïng cuûa caùc haï ! Thieáu nieân xuï ngay neùt maët : -Treân ñôøi coù nhieàu hay ít ngöôøi khoù thöông, khoâng quan heä gì ñeán ta caû. Ta chæ hoûi ngöôi, baây giôø ngöôi ñi hoûi Nam Cung Linh chöøng naøo ñeán cho ta bieát ? Tieåu Phi ñaùp: -Saùng mai … neáu ta bieát roõ nôi naøo ñeå ñeán tìm caùc haï … Thieáu nieân aùo ñen ngaét ngang : -Saùng sôùm mai, ngöôi cöù ñaùnh moät voøng quanh bôø hoà Ñaïi Minh, seõ thaáy moät con ngöïa maøu ñen, ngöôi noùi vôùi noù ñuùng ba laàn caâu “ñöa tay ñeán gaëp Haéc Traân Chaâu” vaø keùo loå tai noù ñuùng ba laàn noù seõ ñöa ngöôi ñeán gaëp ta. Nhôù ñoù, chæ coù theå keùo tai noù ñuùng ba laàn khoâng hôn khoâng keùm, khoâng neân nheï laém maø cuõng ñöøng maïnh laém ! Tieåu Phi cöôøi hoûi: -Neáu ta keùo tai noù boán laàn vaø keùo hôi maïnh moät chuùt ? Thieáu nieân aùo ñen laïnh luøng : -Coù leõ noù seõ ñöa ngöôi xuoáng taän ñaùy hoà Ñaïi Minh ñeà tìm traân chaâu thaät ! Vaø gaõ chaøo Tieåu Phi baèng moät nuï cöôøi, thaân aûnh ñaõ löôùt ñi nhö côn gioù nheï. Nhìn theo daùng löng cuûa gaõ, Tieåu Phi laåm baåm moät mình: -Haéc Traân Chaâu, Haéc Traân Chaâu. Ngöôøi ta thöôøng noùi Haéc Traân Chaâu laø vaä baát töôøng. Ta chæ mong caùi vieân Haéc Traân Chaâu soáng ngöôi coù theå ñem laïi cho ta nhieàu may maén … oOo 169 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn