Xem mẫu

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BOÙNG CHIM TAÊM CAÙ Tieåu Phi phoùng nhanh xuoáng trieàn nuùi, thaáy moät coã xe ngöïa mui ñen ñaäu saün beân veä ñöôøng. Loaïi xe mui ñen voán laø moät phöông tieän di chuyeån raát thoâng duïng cuûa thaønh Teá Nam, baát kyø ñaâu ñaâu cuõng coù. Ban ngaøy khoâng tieän cho vieäc thi trieån khinh coâng neân Tieåu Phi mon men ñeán beân xe öôùm hoûi: -Xe ñang ñôïi khaùch pjaûi khoâng ? Ngöôøi phu xe coù khuoân maët troøn tròa, cöôøi caàu taøi: -khoâng, ñôïi khaùch quan thì ñuùng hôn ! Tieåu Phi khoâng ñeå yù ñeán caâu traû lôøi ranh maõnh cuûa haén, hoûi tieáp: -Ngöôi coù bieát OÂ Y am nôi ngoaïi thaønh ñaây chöù ? Gaõ phu xe cöôøi ñaùp: -Thöa bieát, khaùch quan choïn xe tieåu nhaân thì ñuùng laø ngay choùc vaø hoâm qua tieåu nh6an vöøa môùi ñöa vôï leân daâng höông ! Nhaát ñònh laø khoâng khi naøo laïc ñöôøng ñöôïc ! Tieåu Phi gaät ñaàu böôùc leân, chieác xe laéc lö chuyeån baùnh. ngoài trong xe, Tieåu Phi nghieàn ngaãm caâu chuyeän laïi töø ñaàu chí ñuoâi, tuy ñaõ loù ñöôïc moät chuùt manh moái, nhöng chìa khoùa chính laø coù theå tìm ñöôïc ngöôøi ñaøn baø Thu Linh Toá kia hay khoâng roài môùi coù theå quyeát ñònh nhöõng then maáu keá tieáp, ñieàu ñoù chaøng ñöôïc bieát ôû hieän taïi, chaúng qua laø Taây Moân Thieân, Taû Höïu Tranh, Linh Töïu Töû vaø Traùc Moäc Hôïp ñeàu vì naøng maø ra ñi. Nhöng Thu Linh Toá vì sao muoán gaëp hoï ? Phaûi chaêng ñònh yeâu caàu hoï giuùp söùc ? Moät coâ gaùi nhö naøng laïi coù theå gaëo nhöõng vieäc khoù khaên khoâng giaûi quyeát noãi sao, phaûi caàu luïy ñeán ngöôøi khaù cgiuùp ñôõ ? Xe tuy khoâng chaäm laém, nhöng am OÂ Y cuõng chaúng phaûi gaàn. May væ Tieåu Phi ñang baän vaét oùc suy nghó, neân khoâng laáy gì laøm noân noùng laém ! Cuoái cuøng, gaõ ñaùnh xe cho ñoã xe laïi, thöa: -OÂ Y am ôû taïi cuïm röøng phía tröôùc ñoù, môøi khaùch quan xuoáng xe ! Xa xa laø moät cuïm röøng ñaøo, moät ngoâi mieáu nhoû naèm caïnh doøng suoái vaét ngang, maøu trôøi ñaõ xeá boùng, trong am vaêng vaúng tieáng kinh voïng ra, hình nhö caùc sö ni ñang coâng phu buoåi toái. Röøng ñaøo, am nhoû suoái reo mô, quaû laø moät khung caûnh thô moäng tuyeät vôøi. Toá Taâm ñaïi sö quaû laø moät sö ni tao nhaõ, baèng chaúng vaäy laøm sao keát giao tö kyû vôùi moät nöõ nhaân nhö Thu Linh Toá ? 107 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cöûa am roäng môû, Tieåu Phi böôùc thaúng vaøo trong. Trong am chöa leân ñeøn, tieáng nieäm kinh vang vang giöõa khung caûnh môø môø nöûa saùng nöûa toái. Döôùi boùng raâm cuûa coäi ngoâ ñoàng, moät vò ni coâ aùo ñen vaùy traéng ñöùng im lìm baát ñoäng, hình nhö ñang hoaøi caûm cho noãi saàu khoå cuûa theá nhaân. Ñaët böôùc ñeán nôi ñaây, Tieåu Phi duø muoán duø khoâng ñoâi chaân cuõng se böôùc phaàn naøo. Vöøa nhaác böôùc tieán sang ñoái phöông, Tieåu Phi vöøa caát tieáng öôùm hoûi: -Thöa, chaúng hay coù Toá Taâm ñaïi sö taïi am chaêng ? Vò nöõ ni aùo ñen lieác nhìn chaøng vaø chaáp tay cuùi ñaàu: -Baàn ni chính laø Toá Taâm, thí chuû töø ñaâu ñeán, tìm baàn ni coù vieäc chi ? Tieåu Phi vaøo ñeà ngay: -Ñaïi sö töø laâu ñaõ xa laùnh hoàng traàn, nhöng haún coøn nhôù vò baèng höõu ngoaøi tuïc Thu Linh Toá chaêng ? Toá Taâm sö thaùi ñaùp: -Nhôù töùc laø khoâng nhôù, khoâng nhôù töùc laø nhôù ! Thí chuû hoûi laøm gì ? Baàn taêng noùi ñeå maø chi ? Tieåu Phi beû laïi lieàn: -Noùi töùc laø khoângnoùi, khoâng noùi töùc laø noùi. Ñaïi sö coá chaáp chaúngnoùi, coù phaûi laø thaønh höõu töôùng roài chaêng ? Toá Taâm sö thaùi khoeù meùp ñính nuï cöôøi: -Thí chuû quaû laø ngöôøi thoâng suoát trieát lyù nhaø thieàn ! Tieåu Phi cöôøi khieâm nhöôïng: -Cuõng bieát ñöôïc moät vaøi. Toá Taâm sö thaùi chôït thôû daøi: -Thí chuû laø keû caàu giaûi, baàn ni ñaâu leõ heïp buïng chaúng giaûi ! Thí chuû laën loäi ñeán ñaây, taát ñaõ ñöôïc Toân Hoïc Boå noùi qua, Thu Linh Toá nhôø hoïa töôïng laø ñeå taëng bieät tình nhaân maø thoâi ! Tieåu Phi hoûi tieáp: -Roài sau ñaáy ? Toá Taâm ñaùp : -Linh Toá sôùm coù ñöôïc hueä caên, sau khi caét ñöùt tô tình, caøng moät loøng bieät tuyeät coõi traân, hai möôi naêm tröôùc ñaõ do söï theá ñoä cuûa baàn ni, thí phaùt xuaát gia roài ! Tieåu Phi thaát thanh keâu leân: -Xuaát gia roài ? Baây giôø … Toá Taâm cöôøi thaät moûng: -Moät con ngöôøi hueä caên ñónh ngoä nhö naøng, taát nhieân chaúng theå naán naù laâu nôi choán hoàng traàn chòu khoå ! Tieåu Phi ruùng ñoäng: 108 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Naøng … naøng ñaõ cheát thaät aø ? Toá taâm sö thaùi chaáp tay nieäm phaät: -Tieâu dao ñaây ñoù, chaúng buoäc chaúng raøng … A Di Ñaø Phaät … laønh thay, laønh thay! Keát quaû cuûa söï tìm toøi thaätngoaøi yù lieäu cuûa Tieåu Phi. Chaøng quaû khoângngôø, Thu Linh Toá chaúng heà trao thaân veà ai maø laïi xuaát gia theo ñaïo, laïi caøng khoângngôø laø naøng ñaõ cheát ! Toaøn thaân chaøng boãng nhieân nhö cöùng ñô taïi ñoù, heát theå nhuùc nhích. Toá Taâm sö thaùi nheách moät nuï cöôøi : -Thí chuû töø ñaâu ñeán töï ñeán sao chaúng töø ñaâu töï ñi ? Ñoái phöông ñaõ duøng caâu Phaät lyù ñeå ñuoåi kheùo mình ñi, Tieåu Phi nhaän thaáy khoâng coøn gì phaûi hoûi nöõa, ñaønh quay ngöôøi böôùc ra cöûa, noùi laåm baåm laáy mình: -Thu Linh Toá ñaõ cheát, vaäy nhöõng böùc thö kia do ai vieát ? Khoâng leõ coù ngöôøi giaû maïo teân naøng, khoâng leõ söï ra ñi cuûa Taû Höïu Tranh khoâng heà lieân quan ñeán naøng ? Thaät ra, cho ñeán baây giôø, chaøng cuõng chöa coù baèng chöùng gì xaùc ñaùng laø nhöõng böùc thö maø ñaùm ngöôøi Taû Höïu Tranh ñaõ nhaän ñöôïc chính thöïc laø cuûa Thu Linh Toá vieát. Chaøng chæ coù moãi moät baèng chöùng laø Taû Höïu Tranh, Linh Töïu Töû, Taây Moân Thieân, Traùc Moäc Hôïp heát söùc si meâ naøng ta maø thoâi ! Chaøng mæm cöôøi chua chaùt vôùi mình: -Nhöng khoâng theå vôùi bao nhieâu aáy roài coù theå quaû quyeát laø boán ngöôøi vì naøng maø cheát ñöôïc. baây giôø Thu Linh Toá ñaõ cheát, ta laïi phaûi baét ñaàu laïi töø moïi vieäc ! Nhöng vöøa böôùc ra khoûi röøng ñaøo, chaøng vuït daäm chaân keâu leân: -Khoâng vieäc naøy quaû coù nhieàu môø aùm ! Vaø Tieåu Phi döøng ngay laïi, nghieàn ngaãm laïi töøng khuùc maéc cuûa söï tình … Toá Taâm sö thaùi neáu chaúng ra khoûi cöûa, thì taïi laøm sao bieát A Tö ñi tìm hoûi Toân Hoïc Boå vaø bieát roõ caâu traû lôøi cuøa Toân Hoïc Boå laø Thu Linh Toá möôïn veõ töôïng ñeå taëng bieät tình nhaân ? Chaøng laäp töùc quay ngöôøi xoâng trôû vaøo am. Boùng ngöôøi döôùi coäi ngoâ ñoàng ñaõ bieán maát ! Tieáng nieäm kinh beân phía trong vaãn coøn, Tieåu Phi laäp töùc xoâng vaøo … Ñaùm ni coâ ñang tuïng kinh ñeàu giaät mình ngöng ieäm, Tieåu Phi aùnh maù8t ñaûo thaät nhanh töøng khuoân maët cuûa moãi ngöôøi, nhöng tuyeät khoâng coù vò ni coâ aùo ñen vaùy traéng khi naõy. Chaøng daèn gioïng quaùt leân: -Toá Taâm sö thaùi ôû ñaâu ? Moät vò laõo ni hoaûng hoát ñöùng leân: -trong tieåu am khoâng coù ai phaùp hieäu Toá Taâm caû ! Tieåu Phi höø nheï: -Toá Taâm sö thaùi roõ raøng laø truï trì cuûa OÂ Y am naøy ! 109 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vò laõo ni noï ñaùp: -Tieåu am ñaây laø Ñaøo hoa am, OÂ Y am töø ñaây voøng sang phía thaønh ñoâng maø ñi, coøn caùch vaøi daëm ñöôøng nöõa. Tieåu Phi laïi phen cheát söõng ñöùng im. Choác sau chaøng môùi laép baép: -Vöøa roài vò sö thaùi aùo ñen ñöùng döôùi goác ngoâ ñoàng, khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa quyù am sao ? Vò laõo sö ñöa maét nhìn chaøng y nhö nhìn moät teân ñieân vaø chaàm chaäm caét lôøi: -Taát caû nhöõng ngöôøi trong am ñeàu coâng phu toái taïi nôi naøy, vöøa roài, döôùi goác ngoâ ñoàng naøo coù ai ñaâu ? *** Tieåu Phi troå heát thuaät khinh coâng cuûa mình, phoùng nhanh veà höôùng Taây, khoâng ngôùt töï traùch mình: -Taïi sao ta ngu nhö theá, xe to trong thaønh, ñaâu khi naøo ñeán ñôïi khaùch nôi khu baàn daân nhö theá ? Vaø nhöõng khu baàn daân laøm gì coù keû ñuû tieàn ngoài noåi xe to ? Roõ raøng laø chuùng coá yù ñôïi mình, ñeå ñöa ta vaøo troøng. Laøm nhö theá, chuùng khoâng ngoaøi yù ñeå ta tin raèng Thu Linh Toá ñaõ cheát, ñaùnh laïc höôùng theo doõi cuûa ta ! Maøn trôøi ñaõ nhuoäm tím hoaøng hoân, nôi ñaây thuoäc veà ngoaïi oâ, Tieåu Phi tha hoà thi trieån khinh coâng löôùt ñi vun vuùt. Khoâng maáy choác sau ñaõ nhìn thaáy moät toaø tö vieän naèm döôùi chaân nuùi. Töø trong ngoâi chuøa hoang löông ñoù, moät aùnh ñeøn ñôn coâi haét ra chaäp chôøn nhö löûa quyû, laù theo hôi gioù xaøo xaïc rôi, y nhö nhöõng böôùc chaân laïc loõng cuûa nhöõng u hoàn vaát vöôûng. Gioù ñeâm löôùt qua, Tieåu Phi nghe xöông soáng mình sau gay gay noåi oác. Chaân vaãn khoâng döøng böôùc, chaøng cöù vuøn vuït lao nhanh veà höôùng ngoâi chuøa… Caïnh ngoïn ñeøn con, moät vò ni coâ ngoài ñaáy xuaát thaàn, chaêm khíuù hôn traêm mieáng, da maët vaøng ngoaùch, thaàn saéc ngaây daïi y nhö bò quyû aùm ! Tieåu Phi thaàm cheùp mieäng: -Khoâng leõ OÂ Y am laïi xô xaùc ñeán theá naøy ? Giaù maø gaõ xa phu thaät söï ñöa ta ñeán ñaây, chaéc gì ta ñaõ tin haún ñaây laø OÂ Y am ! Chaøng daèng haéng caát tieáng: -Ñaây coù phaûi laø OÂ Y am khoâng ? Vò ni coâ nhìn thoaùng qua ñoâi maét ngô ngaùc: -OÂ Y am, thì haún nhieân laø OÂ Y am roài, khoâng leõ nôi ñaây khoâng phaûi laø OÂ Y am ? Thaáy ñoái phöông khoâng coù veû gì doái traù, Tieåu Phi laïi hoûi: -Chaúng hay Toá Taâm sö thaùi coù ôû ñaây khoâng ? Vò ni coâ ngaãm nghó moät thoaùng, ñoät nhieân cöôøi phaù leân: 110 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coù, taát nhieân laø ôû ñaây ! Ai daùm noùi naøng khoâng coù ôû ñaây ? Khung caûnh cuûa ngoâi am voán ñaõ hoang löông kyø bí, caû ngöôøi ni coâ ñoái dieän cuõng kyø bí trong veû daïi daïi ñieân ñieân, theâm gioïng cöôøi nguïy dò cuûa naøng, laøm Tieåu Phi duø laø moät con ngöôøi voán ngang taøng baïo daïn cuõng khoâng khoûi ôn ôùn ruøng mình. Chaøng coá laáy gioïng thaûn nhieân hoûi tieáp: -Vaäy sö thaùi coù theå ñöa taïi haï ñeán tham kieán Toá Taâm sö thaùi ñöôïc chaêng ? Vò nöõ ni khaät khuøng noï ñöùng leân : -Theo ta ! Tay naøng lieàn vôù theo chieác ñeøn loàng vôùi aùnh saùng leo heo nhö luûa quyû, chaäp chôøn roïi leân böùc töôøng ñen sì, roïi leân nhöõng töôïn g Phaät pheát vaøng troùc loå choå, roïi leân caû laù rôi coû daïi, buïi ñoùng, nheän giaêng. Böôùc cao böôùc thaáp, naøng laàm luûi ñi tröôùc, xuyeân qua khung vieän laïc hoang laïnh, trong OÂ Y am haàu nhö chaúng coù moät daïng ngöôøi. Vaø neáu nhö coù thaät, haún ñuùng nhö quyû ma neùp trong boùng toái rình raäp khaùch beân ngoaøi ! Nôi haäu vieän khoâng coù ñoát ñeøn, boùng toái traàm traàm phuû khaép. Döôùi coäi ngoâ ñoàng tieâu sô, coù moät ngoâi thieàn ñöôøng nho nhoû, gioù ñeâm thoåi loäng qua nhöõn g khuoân song long lôû taïo thaønh nhöõng aâm thanh rôøn rôïn treân ngöôøi. Nöõ ni vuït quay ñaàu cöôøi ngaây ngoâ: -Ñôïi ñaáy nheù ! Tieåu Phi nhìn löôùi nheän giaêng giaêng ngang doïc treân khung cöûa, khoâng sao daèn ñöôïc, leân tieáng hoûi: -Toá Taâm sö thaùi phaûi chaêng ñang toïa quan ? Nöõ ni laïi cöôøi leân ngaây ngoâ, veït laáy maøn nheän treân cöûa, chui tuoát vaøo trong. Tieåu Phi ñaønh phaûi cöùng ñôïi beân ngoaøi. Ngoïn ñeøn duy nhaát ñaõ ñöôïc ñoái phöông xaùch theo, trong saân ñaõ toái caøng theâm toái. Treân caây, hình nhö tieáng cuù ruùc töøng hoài möôøng töôïng tieáng quyû reân ræ bi thöông, moät mình ñöùng döôùi coäi caây, Tieåu Phi caûm thaáy toùc loâng treân ngöôøi cô hoà ñeàu döïng ñöùng. Khaù laâu sau, chaøng môùi nghe tieáng nöõ ni noï vang leân beân trong thieàn ñöôøng: -Sö baù, coù ngöôøi muoán ñeán gaëp, sö baùc coù baèng loøng tieáp y chaêng ? Laïi theâm moät luùc, nöõ ni noï xaùch ñeøn böôùc trôû ra, cöôøi baûo: -Sö baù toâi gaät ñaàu baèng loøng, oâng vaøo ñi ! Tieåu Phi thôû phaøo: -Ña taï ! Baát luaän theá naøo, chaøng cuõng phaûi gaëp ñöôïc maët Toá Taâm sö thaùi. Qua aùnh ñeøn chaäp chôøn töø ngoaøi cöûa haét voâ, Tieåu Phi raûo böôùc ñi vaøo, mieäng goïi: 111 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Toá Taâm sö thaùi … sö thaùi ! Nhöng khoâng coù moät tieáng traû lôøi trong khoaûng toái saâu beân trong ! Tieåu Phi laïi böôùc leân hai böôùc. Moät côn gioù vöøa vaën löôùt qua vaø theo ñoù boùng ngöôøi thaáp thoaùng dao ñoäng … Qua aùnh ñeøn heo haét nhö löûa ma ñoù, Tieåu Phi nhaän ngay ñöôïc ra khoâng phaûi laø ngöôøi, maø laïi laø moät boä xöông khoâ ! Boä xöôøng ñöôïc treo leân xaø nhaø, khoâng ngôùt lay ñoäng theo côn gioù, muøi thòt röûa xöông phai vaãn coøn vöông vaát tanh tanh nghe muoán lôïm gioïng. Tieåu Phi khoâng khoûi khöïng böôùc söõng sôø. Beân ngoaøi, gioïng cöôøi ñieân daïi cuûa nöõ ni noï vang leân, keøm theo tieáng voã tay boâm boáp: -Ngöôøi ñaõ gaëp baø ta roài … gaëp baø ta roài ! Taïi sao ngöôi khoâng noùi chuyeän ? Boä xöông khoâ ñoù chính laø ngöôøi maø Tieåu Phi nhaát quyeát muoán tìm, nhöng baây giôø thì baø ta ñaõ treo coå leân xaø nhaø töï taän, cho ñeán da thòt ñeàu taøn röûa, chæ coøn laïi coù boä xöông. Ngöôøi ni coâ khaät khuøng kia khoâng chòu ñem thi theå baø ta mai taùng, laïi coøn ñem laøm troø ñuøa vôùi Tieåu Phi, moät troø ñuøa ñieân daïi ñoäc aùc. Ñuùng laø moät con ngöôøi ñieân, loøng ñaày aùc yù. Tieáng cöôøi ñieân cö\uoàng khoâng ngôùt voïng vaøo, muï ni coâ ñieân noï khoâng ngôùt voã tay nhaåy nhoùt reo hoø, cho ñeán ngoïn ñeøn con treân tay cuõng neùm laên treân ,aët ñaát. Ñeøn taét maát, boùng toái caøng quyû quaùi naëng neà. Tieåu Phi vuït nghe baøn tay mình moà hoâi öôùt laïnh, töøng böôùc töøng böôùc thuït luøi ra phía cöûa … Baát thaàn, boä xöông khoâ luûng laúng treân xaø nhaø vuït chuïp boå laáy chaøng. Tieåu Phi caøng toaùt laïnh moà hoâi, nöõa muoán traùnh nöõa muoán vöôn tay chuïp … Ngay khi aáy, moät aùnh kieám töø trong boä xöông luù ra ñaâm thaúng vaøo ngöïc Tieåu Phi, moät theá kieám cöïc nhanh maø cuõng cöïc ñoäc ! Tieåu Phi cô hoà khoâng laøm sao traùnh kòp, chæ coøn caùch thun ngöôøi ra sau, vöøa kòp, “soaït” leân moät tieáng khoâ khoác, maûnh aùo tröôùc ngöïc chaøng bò löôõi kieám raïch toaït moät ñöôøng daøi. Lieàn theo ñoù, nhöõng ñieåm ñen saùng nhaáp nhaùy, nhoû röùc ñeán ñoä maét khoù theå phaân bieät ñöôïc, keïp theo tieáng xeù gioù laûnh loùt bay chuïp vaøo nhöõng huyeät ñaïo treân ngöïc vaø yeát haàu chaøng … Ñoàng thôøi, moät boùng ngöôøi töø treân keøo nhaø tung boång ngöôøi leân toâng vôõ maùi ngoùi ra ngoaøi, ñeå laïi moät chuoåi cöôøi theâ thieát rôïn ngöôøi. Vöøa traùnh qua theá kieám, Tieåu Phi ñaùon ñöôïc ngay ñoái phöông coøn ñoøn saùt thuû tieáp sau, cho neân thaân hình theo ñaø cuùi thun ngöôøi, uoán gaäp laïi laên troøn treân maët ñaát. Nhöõng ñieåm ñen nhaùnh noï vöøa vaën raøo raøo löôùt qua beân caïnh mình. 112 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vaø Tieåu Phi cuõng vöøa kòp nhaän ra boùng ñen noï y phuïc toaøn ñen, thaân phaùp nhanh nheïn dò thöôøng, ñuùng laø keû gieát cheát Toáng Cang cuõng laø keû duøng “nhaãn thuaät” bieán maát nôi hoà Ñaïi Minh ñoä noï ! Kòp khi chaøng choåi ngöôøi daäy theo loå hoång treân maùi ngoùi phi thaân ra ngoaøi, boùng ñen kyø bí noï ñaõ khoâng coøn thaáy daïng. Traêng sao vaãn vaèng vaëc, gioù ñeâm vaãn hiu haét, nhöng Tieåu Phi tuy ñöùng treân maùi nhaø troáng traûi vaãn nghe moà hoâi töôm öôùt da löng. Thöø ñi moät luùc, Tieåu Phi laïi nhaûy trôû loän xuoáng am, muï ni coâ khuøng noï vaãn ñöùng ngaây ra ôû giöõa saân baát ñoäng, luoân caû nuï cöôøi cuõng ngöng ñoäng nöûa chöøng. Tieåu Phi löôùt ñeán tröôùc maët muï, quaùt lôùn: -Teân ñoù laø ai ? Muï coù phaûi laø ñoàng loûa vôùi haén khoâng ? Trong boùng ñeâm, khuoân maët muï ni coâ ñieân nhö phôùt leân moät neùt cöôøi kyø bí, naøng nheo nheo maét nhìn Tieåu Phi vaøi löôït vaø cöôøi saëc leân: -Haén … ö … ta … Tieáng cöôøi vuït ñöùt ngang nöûa chöøng, muï vaën ngöôøi lieân tieáp vaø baát thaàn ngaõ ngöõa treân ñaát. Töø treân ngöïc vaø yeát haàu muï maáy gioït maùu töôi luùn phuùn ræ ra. Tieåu Phi vuït hieåu ngay, nhöõng muõi aùm khí vöøa roài khoâng truùng ñöôïc chaøng vaãn coøn ñaø bay tuoát ra cöûa vaø cuøng ghim caû leân mình muï ñi ñeán ! Chaøng voäi cuùi ngöôøi xuoáng thaáy nhöõng ñieåm maùu töôi noï sau khi phun ra khoûi cô theå lieàn bieán thaønh maøu xanh vieác kyø dò, maét muõi nguõ quan muï ñeàu ròn maùu töôi. Tieåu Phi thaûng thoát keâu leân: -AÙm khí quaû thaät ñoäc ! … Naøng vónh vieãn an giaác nheù ! Moät thöù aùm khí nhö theá, baát cöù truùng phaûi moät cao thuû tuyeät ñaúng naøo, cuõng ñöøng hoøng cöùu chöõa kòp thôøi. Giaù nhö luùc naõy, chaøng phaûn öùng hôi chaäm moät chuùt thì giôø naøy keû ngaõ treân maët ñaát, nhaát ñònh phaûi laø chaøng. Muï ñieân hình nhö coøn chuùt thoi thoùp, neân ñoät nhieân môû choaøng maét ra, aùnh maét naøng trong phuùt cuoái cuøng cöïc kyø trong saùng, cöù nhìn söõng laáy Tieåu Phi. Tieåu Phi voäi hoûi: -Naøng coøn muoán noùi ? Muï ñieân vaønh moâi taùi nhôït maáp maùy moät luùc, cuoái cuøng pheàu phaøo thaät kheõ: -Voâ … voâ … Tieåu Phi hôi cuùi xuoáng: -Naøng muoán baûo laø coù noùi cuõng voâ ích phaûi chaêng ? Saéc maët muï ñaày veû boàn choàn, moà hoâi töôm ñaãm hai goùc traùn, nhöng duø coá vaän heát söùc taøn, naøng cuõng khoâng sao phaùt ra ñöôïc theâm moät thanh aâm naøo. Caùi caâu noùi cuoái cuøng, naøng ñaønh mang theo vôùi caùi cheát ! 113 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoâi maét saép lìa traàn vuït ngôøi saùng laï thöôøng, hình nhö ñònh baùo cho Tieåu Phi moät moái manh troïng ñaïi. Tieác thay, Tieåu Phi laïi khoâng bieát ñeán. oOo 114 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn