Xem mẫu

  1. L i khuyên khi u ng rư u vào b a ti c cu i năm B n ã bao gi tr i qua nh ng cơn au u, au b ng d d i hay c m giác bu n nôn vào bu i sáng th c d y sau khi chè chén lu bù? ó là h u qu thư ng th y c a vi c u ng quá nhi u rư u trong nh ng b a ti c cu i năm. Theo bác s Lee Jung Kwon (Hàn Qu c), vi c u ng quá nhi u rư u gây viêm d dày và r i lo n ch c năng tim, gan và não b . “Càng u ng thư ng xuyên thì càng khó say rư u vì cơ th ã quen v i i u ó. M t vài nghiên c u ã cho th y kh năng gan “ch u ng” ư c c n tăng lên 30% n u u ng rư u liên t c trong 2 tu n. Và nh ng ngư i có kh năng ki m soát b n thân t t thì thư ng khó say hơn nh ng ngư i khác. Tuy nhiên, rư u v n làm nh hư ng n các cơ quan trong cơ th như ngư i ít u ng rư u”, BS Leeg cho bi t.
  2. Cu i năm, ti c tùng nhi u nhưng b n nên chú ý ns c kh e. nh: Inmagine Dư i ây là gi i áp c a BS Lee v m t s th c m c thư ng g p v vi c u ng rư u và nh ng h u qu c a vi c u ng không ki m soát: 1. T i sao chúng ta thư ng th y ói và khát bu i sáng hôm sau? Rư u can thi p vào quá trình t ng h p glucose, vì v y n ng ư ng trong máu gi m xu ng vào bu i sáng hôm sau. Ăn sáng s giúp h i ph c l i ư ng huy t nhưng không nên ăn quá nhi u b i n u ư ng huy t tăng quá cao l i d n n k t qu ngư c.
  3. Vi c i ti u nhi u sau khi u ng rư u gây ra c m giác khát vào bu i sáng hôm sau. M t ch t khoáng và nư c nh hư ng n cơ th . U ng nư c l c ho c nư c trái cây s giúp ph c h i. 2. Li u thu c gi i rư u có tác d ng? Hi n nay có nh ng lo i thu c ư c qu ng cáo v i tác d ng giúp gi i rư u và c m giác m t m i sau khi u ng nhi u. Tuy nhiên, các bác s cho r ng không nên quá tin tư ng vào chúng tho i mái chè chén lu bù. Theo BS Lee: “Lo i thu c này khi n b n có th u ng nhi u hơn Sau m t êm "bí t ", sáng m c mà cơ th có th ch u u c. hôm sau b n s r t m t Và ó là i u không h t t. Dù m i. nh: Inmagine gì thì rư u v n s có nh ng tác ng x u n cơ th ”.
  4. 3. Rư u nh hư ng n ph n mang thai như th nào? Ph n u ng rư u m i ngày khi ang mang thai s có nguy cơ sinh con con b d t t, r i lo n ch c năng tim m ch và trí não kém phát tri n. Tuy nhiên, chưa xác nh ư c lư ng rư u như th nào, 1 h p rư u hay m t c c nh có nh hư ng n thai nhi. Các bác s khuyên: “M t lư ng nh rư u có th không nh hư ng gì nhi u n s c kho . Tuy nhiên, ph n mang thai không bao gi nên u ng rư u”. 4. Làm sao thoát kh i c m giác m t m i sau cu c chè chén? U ng nư c trái cây ho c ăn súp cay là gi i pháp h u hi u. Không nên u ng cà phê b i nó s làm tăng c m giác bu n ti u, như v y s ch làm cho v n t i t hơn. Các bác s khuy n cáo r ng không nên u ng nhi u rư u hơn 3 l n 1 tu n. ng th i h cũng cho bi t: “Ăn nh trong khi u ng rư u s giúp gan b n không ph i làm vi c quá s c ki m soát lư ng c n c h i”. Trư c khi u ng rư u, hãy ăn nhi u ăn nh t có th nhưng ăn ch m rãi t t n. Cơ th m t hơn m t gi ng h chuy n hoá xong m t c c rư u whisky.
  5. ng u ng nh ng lo i u ng t i màu - vodka hay rư u tr ng s t t hơn b i chúng ch a ít ch t gây nghi n hơn trong khi rư u whisky ngô (bourbon), rư u whisky Scotland (scotch) hay rư u có nhi u ch t gây nghi n, do ó s gây c m giác m t m i hơn sau khi u ng nhi u. ng tr n các lo i u ng v i nhau - vi c tr n bia, rư u whisky hay th m chí là sô a v i nhau cũng s làm cho d dày c a b n ph i ho t ng nhi u hơn. C g ng ăn các th c ph m có ch a vitamin C, ch t này s giúp cho gan b n x lý c n t t hơn. Bên c nh ó, ng hút thu c lá trong khi ang u ng rư u b i nó làm cơ th m t oxy. Các bác s cho bi t hút thu c trong khi u ng rư u làm tăng kh năng b b nh ung thư lên 30 l n v i ung thư th c qu n và 10 l n i v i ung thư vòm h ng.
nguon tai.lieu . vn