Xem mẫu

  1. L i khuyên dành cho b n B t ut kho ng sáu tháng tu i, tr ã quan tâm tìm hi u khám phá th gi i xung quanh. ây chính là kho ng th i gian mà s giao ti p và trò chơi v i tr s bư c vào m t giai o n m i. Bên c nh nh ng lo l ng quen thu c v cân n ng, s c kh e hay dinh dư ng, cha m b t u c n ph i quan tâm hơn ns an toàn cho tr . Khi ã bư c sang tháng th sáu, tr b t u tích c c
  2. luy n t p nh ng k năng ngôn ng : c g ng hi u nh ng gì nó nghe th y và t p nói. Vào kho ng cu i tháng th sáu nhi u tr b t u phát âm m t cách vô th c nh ng âm ti t, dù r ng ó chưa th g i là nh ng t có ý nghĩa: ma – ma, la – la…. ó chưa ph i là t , nhưng ó là giai o n luy n t p quan tr ng chu n b cho ngôn ng . L i khuyên dành cho b n • Hãy c g ng nói chuy n v i tr nhi u hơn, nói ch m và nói nh ng câu ơn gi n (thí d Qu bóng kìa, con chó xinh, m kìa, ba kìa…). i u ó khi n tr d dàng t p trung vào nh ng âm thanh và hi u s ám ch c a các âm thanh y. Ch cho tr th y và g i tên nh ng v t c th g n gũi và quen thu c xung quanh. Hãy chú ý l a ch n nh ng v t có tính ch t phân bi t rõ r t theo hình th c, màu s c như “qu bóng xanh”, Con mèo tr ng lông xù”,b t chư c các ti ng kêu c a con v t như “Con v t kêu qu c qu c”, “ Con chó s a gâu gâu”… Hãy h i tr xem v t nào ó âu: thí d : “Qu bóng âu r i?”. Hãy c
  3. nh ng bài thơ nh hay hát nh ng bài hát tr em vui v cho tr nghe và thư ng xuyên nh c l i chúng. Hãy ngay t lúc này làm quen tr v i sách, c cho tr nh ng cu n truy n tranh nhi u màu v i nh ng chuy n c tích ng n. • Thư ng xuyên yêu c u tr th c hi n nh ng hành ng ơn gi n, thí d : “ ưa m cái núm vú nào” “Con nói i” N u tr chưa hi u nh ng i u b n nói, hãy ch cho tr th y b n ang mu n tr làm gì. • C g ng ng bao gi cao gi ng v i nhau trư c m t tr , ng cãi nhau, tr em r t nh y c m v i không khí gia ình. Tr hi u ng khám phá th gi i Tr con tò mò trư c m i th và s n sàng cho vào m m t t c nh ng gì mà nó túm ư c. nh n ra th gi i, tr thư ng òi m b t i g n m i th có v thú v nào ó. Làm cho nó xao lãng kh i nh ng i u ó ch có th là các âm thanh. Bên c nh ó, tr quan tâm n m i th chơi.
  4. L i khuyên dành cho b n: • Hãy cho tr làm quen v i nh ng th chơi ph c t p hơn có g n kính, có nh ng cánh c a m ư c, có bánh xe, có èn và có nh c i u… • Hãy cho tr kh năng ư c phát tri n cl p b ng cách thí nghi m b n thân mình v i các trò chơi có các ng tác lăn, nh n, ném, xé. • Hãy chú ý ng cho tr v ư c nh ng v t nh xíu như cúc áo, ng xu…n u b n lơ nh, tr cho vào mi ng nh ng v t nh y, hay t hơn n a b t u nu t và khó th vì chúng, hãy xách ngư c chân tr lên, v vào lưng nó th t m nh và ngay l p t c g i xe c p c u hay ưa tr t i b nh vi n. Bé và s an toàn Các nhà tâm lý h c khuyên các b c làm cha m hãy vô cùng c n th n trong vi c giáo d c tr ngay t nh ng tháng này. B n không th “C m” t t c . Quá nhi u s c m oán s d n n tình tr ng thư ng xuyên tr ph i “phá ho i” chúng. Nhưng cho phép t t
  5. c thì s d n t i nh ng nguy hi m khôn lư ng. Vì th ây chính là lúc b n hãy quan sát l i ngôi nhà c a b n m t l n n a. • Hãy c t t c c m i lo i thu c men và các ch t t y r a có tính ch t hóa h c lên th t cao. t tc nh ng th y ngoài t m tay v i c a tr . Nh ng chi c h p hay thùng dư i th p hãy khóa th t k , làm sao cho tr ng tình c b d p ngón tay vì nh ng cánh c a t nh . Trong t th p ch nên nh ng món không nguy hi m. Hãy c t i m t th i gian nh ng chi c bình hoa yêu quý và nh ng h p xinh xinh. • Hãy nh r ng ngã t trên cao, dù ch là t trên divang xu ng t, cũng có th nguy hi m v i tr . T t nh t hãy s m d y cho tr cách trèo t divang hay giư ng xu ng t (Cho hai chân xu ng trư c) trư c khi tr có th t leo lên divang hay giư ng. Hãy gi gìn tr , cùng chúng khám phá th gi i và b o v chúng kh i m i nguy hi m.