Xem mẫu

  1. Lo i b ánh sáng lóe trong nh ch p • ôi khi có nh ng lu ng ánh sáng như n ng m t tr i, ánh èn l t vào ng kính và làm x u nh. Lúc này b n c n hi u cơ ch ho t ng c a nó và cách ch ng . Ánh sáng lóe trong b c nh
  2. M ng sáng m Hình trên cho th y m t v t sáng t trên chi u xu ng do n ng m t tr i ngoài khung hình h t vào. Nó có hình d ng c a m t vùng sáng a giác (5-8 c nh), bên c nh các s c sáng và làm gi m tương ph n chung c a b c nh. Hình a giác ó có nhi u kích c khác nhau và có th to n m c choán ph n l n nh. V y t i sao l i có hi n tư ng này? S lóe sáng x y ra khi ánh sáng không di chuy n th ng theo hư ng có ch ích c a ngư i ch p mà ph n chi u l i bên trong các thành ph n c a ng kính trư c khi n c m bi n ho c film.
  3. Các thành ph n trong ng kính thư ng có l p ch ng ph n x gi m thi u s lóe sáng, tuy nhiên, không ph i ng nào cũng lo i b hi n tư ng ó hoàn toàn. Các ngu n sáng v n ph n chi u m t lư ng nh và ánh sáng ư c ph n chi u này s hi n rõ thành v t sáng m trong các vùng mà nó tr nên n i b t v i ánh sáng khúc x khác. Nh ng m sáng lóe trong nh xu t hi n do ánh sáng ph n x h t ra kh i l m ng kính (aperture), như hình trên. Tuy nhiên, m sáng lóe ch xu t hi n khi ngu n sáng r t m nh như n ng m t tr i gay g t, ngu n sáng nhân t o và th m chí c ánh trăng hôm
  4. r m. Nhưng trong trư ng h p có ánh sáng “ i l c”, b c nh cũng s có m sáng khó ch u. Gi i pháp u tiên là b n s c n n loa c n sáng cho ng kính (lens hood). Hood này s che các ánh sáng “ i l c” ó kh i góc ng m và gi m thi u hi n tư ng m sáng. Chú ý hood có b m t bên trong ph i hoàn toàn không ph n x , không có ch nào b tr y xư c, bong tróc. Th c t , h u h t các hood không vươn xa ch n ánh sáng th a. i u này tr nên nghiêm tr ng hơn n u b n dùng ng 35mm trên máy DSLR v i h s thu nh (crop factor), b i các hood này ư c ch t o cho góc nhìn r ng hơn. Hơn n a, hood cho ng kính zoom ch ư c thi t k ch n ánh sáng th a tiêu c r ng nh t. Hood hình cánh hoa thư ng b o v t t hơn lo i hình tròn do hood này tính n h s co (aspect ratio) c a film hay c m bi n, do ó, góc nhìn r ng hơn so v i lo i tròn. Dân chơi “pro” còn dùng lo i hood có th ch nh ư c theo tiêu c .
  5. ư ng i c a ánh sáng chu n và ánh sáng “l c” Cách khác dùng ng 35mm và hood trên máy DSLR có crop factor là mua hood thay th ư c. Ví d , tìm m t hood thi t k cho ng cho góc ng m h p (nhưng ph i v a v n v i ng) như EW-83DII cho ng Canon 17-40 f4 thay vì mua lo i i kèm. Hood này ho t ng t t v i h s thu nh 1,6x và 1,3x và ư c thi t k phù h p v i góc ng m c a ng 24mm trên máy full-frame 35mm. M c dù b o v t t hơn, nó cũng ch phù h p v i góc r ng nh t c a m t ng zoom. Hood l n hơn s t t hơn, nhưng c n ý m t i u là không có bi n pháp nào hoàn h o tuy t i. Nhìn chung, ng tiêu c c nh ít b nh hư ng nh t, k ó là ng góc r ng (vì ư c d tính s n nên thi t k t t hơn) và ng zoom d g p tình tr ng này hơn c .
  6. Nhưng ngư i ch p cũng có th l i d ng ánh sáng lóe cho khuôn hình p hơn. Nh b c c t t, th ánh sáng chói chang có th tr thành m t ph n c a b c nh m t cách ngh thu t hơn. B n có th t các i tư ng vào khung hình chúng che m t ph n ho c hoàn toàn ngu n sáng có th gây ra tình tr ng lóe sáng.
  7. ưa ngu n sáng vào thành m t ph n trong b c c nh
  8. Nhưng chú ý n u ngu n sáng quá m nh, ngư i ch p c n dùng kính l c b o v c m bi n (kính l c cũng ph i có l p ch ng ph n x t t). Bi n pháp an toàn là xoay ngư i ngu n sáng ó sau lưng, nhưng ánh i l i là b n có th m t i m t s b c c p.
nguon tai.lieu . vn