Xem mẫu

 1. L ch s ngh Hát chèo Kinh ô Hoa Lư - Ninh Bình ư c coi là t t c a sân kh u chèo, và ngư i sáng l p là bà Ph m Th Trân, m t vũ ca tài ba trong hoàng cung nhà inh vào th k 10. Sau này lo i hình ngh thu t bi u di n này ã ư c phát tri n r ng ra ng b ng B cB . a bàn ph bi n t Ngh - Tĩnh tr ra. ng b ng châu th sông H ng luôn là cái nôi c a n n văn minh lúa nư c c a ngư i Vi t. M i khi v mùa ư c thu ho ch, h l i t ch c các l h i vui chơi và c m t th n thánh ã phù h cho v mùa no m. T thiên niên k th nh t trư c Công nguyên, h ã bi t bi u di n các v chèo u tiên trên sân ình. Nh c c ch y u c a chèo là tr ng chèo. Chi c tr ng là m t ph n c a văn hoá c Vi t Nam, ngư i nông dân thư ng ánh tr ng c u mưa và bi u di n chèo.
 2. Bi u di n v i Tr ng chèo Chèo b t ngu n t âm nh c và múa dân gian, nh t là trò nh i t th k 10. Qua th i gian, ngư i Vi t ã phát tri n các tích truy n ng n c a chèo d a trên các trò nh i này thành các v di n tr n v n dài hơn. S phát tri n c a chèo có m t m c quan tr ng là th i i m m t binh s quân i Mông C ãb b t Vi t nam vào th k 14. Binh s này v n là m t di n viên nên ã ưa ngh thu t Kinh k ch c a Trung Qu c vào Vi t Nam. Trư c kia chèo ch có ph n nói và ngâm các bài dân ca,
 3. nhưng do nh hư ng c a ngh thu t do ngư i lính b b t mang t i, chèo có thêm ph n hát. Vào th k 15, vua Lê Thánh Tông ã không cho phép bi u di n chèo trong cung ình, do ch u nh hư ng c a o Kh ng. Do không ư c tri u ình ng h , chèo tr v v i nh ng ngư i hâm m ban u là nông dân, k ch b n l y t truy n vi t b ng ch Nôm. T i th k 18, hình th c chèo ã ư c phát tri n m nh vùng nông thôn Vi t Nam và ti p t c phát tri n, t n nh cao vào cu i th k 19. Nh ng v n i ti ng như Quan Âm Th Kính, Lưu Bình Dương L , Kim Nham, Trương Viên xu t hi n trong giai o n này. n th k 19, chèo nh hư ng c a tu ng, khai thác m t s tích truy n như T ng Trân, Ph m T i, ho c tích truy n Trung Qu c như Hán S tranh hùng. u th k 20, chèo ư c ưa lên sân kh u thành th tr thành chèo văn minh. Có thêm m t s v m i ra i d a theo các tích truy n c tích, truy n Nôm như Tô Th , Nh Mai.
 4. M t c nh trong v chèo "Trương Viên" Chèo sân ình, còn ư c g i là chèo c : Là lo i hình chèo c c a nh ng phư ng chèo xưa, thư ng ư c bi u di n các sân ình, sân chùa, sân nhà các gia ình quy n quý. Sân kh u chèo sân ình thư ng ch là m t chi c chi u tr i ngoài sân, ng sau treo chi c màn nh , di n viên và nh c công ng i hai bên mép chi u t o dàn .
 5. Chèo sân ình di n theo l i ư c l , c nh trí ch ư c th hi n theo ngôn ng , ng tác cách i u c a di n viên. o c c a ngư i di n hay s d ng là chi c qu t. Trên ư ng xâm nh p ngày càng sâu vào m i m t sinh ho t i thư ng c a bà con thôn xóm, nh ng ngư i làm chèo ã nhanh chóng k p th i chuy n a i m di n qua sân ình, t lòng ình ho c th m ình quay ra ba phương sáu hư ng, l y y làm khán trư ng ngoài tr i r ng rãi phóng khoáng;
 6. C th , d n hình thành c lo t nguyên t c k ch thu t linh ho t c áo, mà nhi u nhà chuyên môn g i là sân kh u ba m t. Quá trình tìm cách th hi n các tích m i, nhân v t m i, tình hu ng m i, ngh nhân ã vay mư n các lo i dân ca, dân vũ trò di n dân gian và "chèo hoá" chúng d n cho t i khi thành th pháp c a v n ngh nhà. Không lo i tr nh ng cái m i không th không sáng t o, ban u có th còn v ng v , g gh , sau ư c ngư i này k kia u n n n s a sang mà thành hay d n, p d n, v i s c di n t m nh d n. Dư ng như trong chèo c , cái cư i ngày càng chi m th i gian dài, càng chú ý ph n ánh nh ng thói hư t t x u c a i thư ng. Ði u ó, làm cho tính xã h i c a chèo ngày m i n i m v sau. N i b t hơn c là l p vi c làng ch b ng nói thư ng, nói l i, nói rao, "ngâm thơ", v i thành ph n nhân s c a b máy chính quy n cơ s i di n cho pháp lu t, t p t c, o lý, tôn giáo, b v ch m t th t ê ch . Song nhà ngh trân tr ng gìn gi , coi là m u m c cho ngh T , còn là c lo i hình tư ng nhân v t n t t có,
 7. chưa h n t t có, chưa h n x u cũng có, c bi t là s nhân v t n vư t kh i vòng ki m to c a o lý phong ki n, như Th Màu, ào Hu , Suý Vân,... Có i u, n u Th Màu ch là nhân v t i t c t làm b t rõ s nh n nh c c a Th Kính l n n a, c nàng kh dĩ m c lên toà sen thành Ph t Quan Âm; nhân v t ào Hu tuy ch ng ai nói là "ph n di n" nhưng cũng không ư c nhà Nho "ưa", v n ch là chi ti t ph , mà n u có lư c i cũng không h i gì n k t c u và ch tích chuy n; còn Suý Vân, ngư i ph n b t c dĩ ành b ch ng, l i n m vào b n thân (tích) trò, hay nói úng hơn, d t i 2/3 th i gian di n tích Kim Nham là th hi n nàng.
 8. Th Màu, Ðào Hu , Suý Vân u ư c ngh nhân sáng t o thành khuôn di n v i nhi u bài hát múa dành riêng, c áo, t i nay v n gi nguyên giá tr th m m và giá tr ngh thu t. Nh ng tính cách, chính là c b n s c nhân v t y thư ng b c l th ng, t c là h ch phô bày tâm tr ng và cách ng phó khi s bi n ã x y ra, b ng cách di n xu t mang n i dung và hình th c nhi u ít h p d n s c làm gương cho ngư i xem. Ch s ít mang tính cách vư t kh i quan i m phong ki n m i phô bày m t cách ch ng, mà có úng là c ý, khi ngh nhân dùng nh ng làn i u và khuôn di n th t c s c làm r ng r ngh thu t c truy n: tính t nh ng nhân v t Thày Ð , Thày Bói, Phù Thu , V Mõ n Th Màu, Ðào Hu , Suý Vân. Ð ng th i v i s xu t hi n l n lư t nh ng cái m i trên, tính xung t hay thư ng g i là tính k ch trong m t s b n trò cùng tuỳ ngư i so n, tuỳ tích, tuỳ phư ng gánh và khán gi mà gia tăng áng k . Ði u này i theo v i vi c b c l tính cách nhi u hay ít ch ng c a nhân v t. Như xung t tr c di n và quy t li t gi a Ðào Hu và Tu n Ty
 9. (v i ào N p) là m t bư c "m i" so v i xung t cũng tr c di n trư c y gi a Châu Long và Lưu Bình, ho c gi a V Mõ v i Xã Trư ng. ây cũng th y rõ quá trình thu hút hòa nh p s lo i hình dân ca, dân vũ, di n xư ng và trò di n dân gian làm thành b n thân ngh thu t chèo, mà th c t di n xu t c a s v truy n th ng còn h n rõ d u v t. Cho nên, nói "chèo ra i t th i Ðinh, xây d ng trên cơ s trò nh i và hát múa" như m t nhà nghiên c u ã vi t là chưa th a áng. Th c ra, chèo t lo i Giáo phát tri n thành có tích, có nhân v t, t y du nh p, chuy n bi n các lo i hát b b (trong sinh ho t hát Xoan, hát D m, hát Dô,...), các lo i hát nói (trong hát ào, hát văn, hát x m,...), k t h p v i s ng tác trong múa (hát) chèo ò, múa (hát) c a ình (các khuôn múa bàn tay, múa lư n ngón, múa cánh tay), múa mâm ên, múa qn t, múa c ,...; v i c nh ng trò nói m t, trò trình ngh v n r t ph bi n trong nh ng h i làng, ánh d u t ng m c trình sáng t o và thư ng ngo n ngh thu t c a ng bào t ng vùng.
 10. Như v y, chèo sân ình hình thành ngôn ng ngh thu t ngay khi thành hình và phát tri n k ch ch ng, là ã lưu ý nhi u n s l p trò chuyên dùng, x p c nh s l p trò a dùng, trong ó, âm nh c gi vai trò r t quan tr ng. Nói cách khác, nh ng gì làm ngư i xem phân bi t chèo v i các k ch ch ng cùng n m trong lo i hình k ch hát dân t c (Vi t) như tu ng, k thêm c i lương, chưa nói ôpêra, ôpêrét hay k ch nói, nh ng cái l t vào tai, hi n ra trư c m t ngư i xem (dù là tâm tư tình c m nhân v t hay không gian th i gian x y ra s bi n) chính là âm nh c, g m c nh c gõ, nh c khí và làn i u qua ngh thu t bi u di n c a nhà ngh .
 11. Do ph i ph thu c ho c ch u nh hư ng nhi u ít c a nh ng bi n thiên văn hóa xã h i m i th i kỳ l ch s mà t Lý Tr n v trư c, nh c dân gian và nh c cung ình, hòa h p g n như là m t; sang i H u Lê có lúc nh c cung ình hư ng ngo i c gi v trí ch lưu, song không bao lâu cũng ch u b t l c "t c nh c" (trong ó có nh c chèo) bùng lên, ùa tràn vào các l nghi tri u mi u, b t ch p m y l n vua Lê chúa Tr nh ra s c ch c m oán ngăn ch n, như t ng chép Ð i Vi t s lý, Vũ trung tuỳ bút. T i th k XIX, nhà Nguy n có lúc mu n thâu tóm t t c nh ng gì thu c l nh c v m t m i, l p h n m t Th , r i m t ban Hi u Thư chuyên lo mà cũng ch c n tr chuy n ó ph n nào. B i chèo sân ình nh bám ch c vào i s ng ông o bà con và các H i làng, nên dù hoàn c nh nào cũng ư c nhân dân bù trì khích l mà t n t i và l nd n n ngày nay. Con ư ng g n 5 th k t chèo Thuy n b n n chèo Ki u, ho c có th nói, t trò nhà Ph t (có th g i là chèo sân chùa?)chuy n sang chèo sân ình qua bi t bao bi n thiên văn hóa xã h i, c chính tr , ã l i cho ic m t kho tàng ngh thu t sân kh u dân t c quý giá, òi
 12. các th h sau quan tâm b o t n, k th a, phát huy và phát tri n. S hình thành khuôn di n cho t ng lo i nhân v t hay cho t ng nhân v t c th là c m t công trình ngh thu t mang tính t p th cao , trong ó, m i ngư i m i góp vào, ph n nhi u t ng di n ng tác truy n i trên cơ s b n trò. Vì th hình tư ng vai óng ã h u thành khuôn di n chung trên ư ng nét cơ b n òi k i sau ph i c g ng tuân th , nh t th i v i s vai hay, v di n hay, ã ư c gi i ngh coi là v n cũ truy n th ng. Chèo c i lương là m t d ng chèo cách tân do Nguy n ình Nghi kh i xư ng và theo u i th c hi n t u nh ng năm 1920 n trư c Cách m ng tháng Tám 1945, theo xu hư ng phê phán tính ư c l c a chèo c . Chèo c i lương ư c so n thành màn, l p, b múa và ng tác cách i u trong di n xu t, x lý nh ng mô hình làn i u chèo c , ưa nguyên nh ng bài dân ca có s n vào b sung cho hát chèo. B "Tám tr n cư i" c a Nguy n ình Nghi g m nh ng v n i ti ng. Chèo chái hê, còn g i là chèo nh th p t hi u - b t ngu n t n i dung di n xư ng: Là lo i hình dân ca hát
 13. vào r m tháng b y hàng năm, ho c trong ám tang, ám gi c a ngư i có tu i th , có ngu n g c t vi c k t nghĩa gi a 2 làng Vân Tương (B c Ninh) và Tam Sơn ( ông Anh, Hà N i), g m có các ph n: 1. Giáo roi 2. Nh th p t hi u 3. Múa hát chèo thuy n c n 4. Múa hát k th p ân. K t thúc chương trình hát chèo chái hê thư ng là hát quan h . Bi u di n chèo Ch i Hê t i ình Lũng Giang i u thú v là chèo Ch i Hê ban u nh m di n xư ng trong các ám tang hi u c a ngư i cao tu i, v sau, nhu c u gi i trí, giao lưu văn ngh càng lên cao, nó có thêm nh ng bài hát chèo thuy n và hát huê tình tươi t n, sinh ng. Xưa kia, làng Lũng Giang có n ba phư ng chèo Ch i Hê t i ba xóm Chùng, Chinh, ông, thư ng hát thi v i nhau.
nguon tai.lieu . vn